навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 13 от 5 май 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "заварчик"

Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Наредба № 13 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-технолог в дървообработването"

Наредба № 13 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "аниматор"

Наредба № 133 от 6 октомври 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване

Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система

Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им (загл доп. - дв, бр. 28 от 1980 г.)

Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони

Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт

Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Наредба № 14 от 15 септември 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 14 от 18 май 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - национална база данни "население" (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г.)

Наредба № 14 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "социален асистент"

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители

Наредба № 14 от 19 юли 2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование

Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни (загл. изм. - дв, бр. 51 от 2010 г., в сила от 06.07.2010 г., изм. - дв, бр. 55 от 2012 г.)

Наредба № 14 от 22 април 1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и други водни животни

Наредба № 14 от 22 май 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "съдебен служител"

Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Наредба № 14 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия "дърводелец"

Наредба № 14 от 24 юли 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията

Наредба № 14 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по фитнес"

Наредба № 14 от 27 октомври 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане

Наредба № 14 от 27 юли 1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Наредба № 14 от 27 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "развитие на стопанства и предприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ео) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти

Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума