ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 90 от 20.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 279 от 14 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българската агенция по безопасност на храните, приет с постановление № 35 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 15 от 2011 г.)

Постановление № 280 от 14 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната агенция за закрила на детето, приет с постановление № 38 на министерския съвет от 2001 г. (дв, бр. 17 от 2001 г.)

Постановление № 283 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата

Постановление № 281 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2020 г.

Постановление № 282 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на държавен фонд "земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Решение № 723 от 14 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "офицерски - изток", община варна, област варна

Решение № 724 от 14 октомври 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "сахара 2", община варна, област варна

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (дв, бр. 103 от 2008 г.)

Решение за предсрочно освобождаване на цвета вълчева караянчева от поста председател на народното събрание

Решение по доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари - август 2020 г.

Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 8121з-282 от 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 26 от 2018 г.)

Изменения от 2018 г. на кодекса на морската трудова конвенция от 2006 г. (одобрени от международната конференция на труда на нейната сто и седма сесия, женева, 5 юни 2018 г. в сила за република България от 26 декември 2020 г.)
Променени актове

Морска трудова конвенция, 2006 г., на международната организация на труда (приета от конференцията на деветдесет и четвъртата й сесия, женева, февруари 2006 г.) (ратифицирана със закон, приет от 40-ото народно събрание на 27 май 2009 г. - дв, бр. 42 от 2009 г. в сила от 20 август 2013 г.)

Наредба № 6 от 7 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "медицинска онкология"

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните

Инструкция № 8121з-282 от 15 март 2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в министерството на вътрешните работи

Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето
Отменени актове
Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума