Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 28 ОТ 31 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО НЯМА АПТЕКА, МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОТПУСКАТ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Април 2013г.


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) С тази наредба се определят условията и редът, при които лечебните заведения, в които няма открита аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат без лицензия наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.) в количества, необходими за спешна помощ.
(2) Наредбата се прилага относно лечебните заведения за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).


Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, ал. 1 могат да се извършват само с наркотични вещества под формата на лекарствени продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) Лекарствените продукти по ал. 1 са определени в Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (ДВ, бр. 98 от 1999 г.).


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) Лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 закупуват лекарствени продукти, необходими за спешна помощ, от търговец на едро с лекарства, получил лицензия по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Чл. 4. (1) Лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 се закупуват със специални формуляри съгласно изискванията на чл. 9 от Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати (ДВ, бр. 86 от 2000 г.).
(2) В специалния формуляр се записват: наименованието на лечебното заведение по чл. 1, ал. 2, седалището и адресът му на управление, номерът на удостоверението за регистрация, получено по реда на чл. 40 ЗЛЗ, датата на поръчката, наименованието на лекарствения продукт, видът на лекарствената форма, броят на единичните опаковки и количеството, което се съдържа в една опаковка и доза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) Лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 закупуват специалните формуляри от регионалните здравни инспекции.


Чл. 5. (1) Лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 се съхраняват в шкаф със секретно заключване в лекарския кабинет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) При осъществяване на спешна помощ извън лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 лекарствените продукти се съхраняват в лекарска чанта.
(3) Лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 съхраняват лекарствени продукти в количества, необходими за оказване на спешна помощ, за период не по-дълъг от 15 дни.


Чл. 6. (1) Лекарите от лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 отпускат и прилагат лекарствените продукти на пациента в момента на оказване на спешната помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) Отпуснатите количества лекарствени продукти се вписват в амбулаторния лист на пациента.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) В лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 се води регистър за закупените, отпуснатите и наличните количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за спешна помощ, който се заверява от инспектора по наркотични вещества от съответната регионална здравна инспекция.
(2) Регистърът съдържа:
1. пореден номер и дата на операцията;
2. дата и номер на специалния формуляр по чл. 4, ал. 1;
3. наименование на лекарствения продукт, съдържащ наркотични вещества;
4. име и адрес на продавача;
5. име и адрес на пациента, на който е приложен;
6. количество на закупените и приложените лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
7. налични количества в края на операцията;
8. документ, с който са закупени лекарствените продукти от търговеца на едро (фактура);
9. непредвидени разходи или загуби.


Чл. 8. Лекарите от лечебните заведения по чл. 1, ал. 2 носят отговорност за правилното съхраняване, отпускане и прилагане на лекарствените продукти, необходими за оказване на спешна помощ.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 56 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума