Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 16 Май 2023г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Наредбата има за цел да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към качеството и безопасността и, и да подобри достъпа до вода, предназначена за питейно-битови цели.


Чл. 2. (1) Тази наредба не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) натурални минерални води, признати като такива от компетентните държавни органи, съгласно действащите нормативни актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) води, които са лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) вода, чието качество не влияе нито пряко, нито косвено върху здравето на потребителите и която е предназначена само за технически цели и се разпределя чрез отделна водопроводна инсталация, която не е свързана с вътрешната разпределителна система за питейна вода в обществени и производствени обекти, включително и в обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, в случаите, когато органите за официален контрол върху храните по чл. 109 или 110 от Закона за храните са преценили, че качеството на водата за технически цели не може да повлияе върху безопасността на готовата храна;
4. водата от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако тя не се използва за търговска или социална дейност, с цел питейна употреба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК) информират заинтересованото население във всички случаи по ал. 1, т. 4, като във възможно най-кратък срок дават необходимите препоръки за всички възможни мерки, които могат да се предприемат за недопускане на риск за здравето при ползване на водата, както и при наличие на потенциална опасност за човешкото здраве.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) За водата по ал. 1, т. 3 бизнес операторите по смисъла на чл. 9 от Закона за храните декларират, че при водоснабдяването на обекта се изпълняват процедурите, основаващи се на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), включително по отношение на внедрени процедури за предприемане на коригиращи действия съгласно приложимото право на Европейския съюз в областта на храните.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) За българските морски плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни организации, се прилагат само разпоредбите на чл. 1 - 7, чл. 9 - 11г и относимите разпоредби от приложенията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Бутилираната вода, предназначена за питейни цели, отговаря на изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните и на относимите изисквания на тази наредба.

Раздел II.
Общи задължения


Чл. 3. (1) Водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода.
(2) По смисъла на наредбата питейната вода е безопасна и чиста, когато:
1. не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други вещества в брой или концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на човека;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) отговаря на минималните изисквания, определени в приложение № 1, таблици А1, Б и Д; и
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) са изпълнени изискванията на чл. 5-10 и чл. 13.
(3) Водоснабдителните организации предприемат всички необходими действия, за да не се допусне вторично влошаване на качеството на питейната вода при ремонт на водоснабдителни системи, режимно водоснабдяване и при пускане в експлоатация на нови водоизточници.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) С цел предпазване на водата за питейно-битови цели от замърсяване около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване задължително се създават зоните, определени съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Изпълнението на изискванията на тази наредба не трябва да допуска пряко или косвено влошаване на съществуващото качество на питейната вода по показатели, които имат отношение към здравето, както и увеличаване замърсяването на природните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В населени места, селищни образувания за курортни нужди и курортни комплекси доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни се допуска по изключение и за ограничен период от време в случаи на бедствия и аварии, водещи до прекъсване на водоподаването или до силно влошаване качеството на питейната вода, както и при режимно водоснабдяване.
(2) При изпълнение на задълженията по ал. 1 водоснабдителните организации са длъжни да предприемат необходимите мерки доставяната с цистерни вода да отговаря на всички изисквания на наредбата и да не създава риск за здравето на потребителя.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Водоснабдителните организации, доставящи най-малко 10 000 m3 на ден или обслужващи най-малко 50 000 души, извършват оценка на мащаба на течовете и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете чрез използване на рейтинговия метод на индекса за течове в инфраструктурата (ИТИ) или друг подходящ метод, която предоставят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срок до 30.07.2025 г.
(2) При оценката по ал. 1 се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти.
(3) Когато установят дял на течовете над прага, определен с делегиран акт на Европейската комисия, водоснабдителните организации разработват план за действие за определяне на набор от мерки, които да бъдат предприети за намаляване дела на течовете, който представят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в срок до един месец от изготвянето на плана.
(4) Министерството на регионалното развитие и благоустройството в двугодишен срок след приемане на делегиран акт на Европейската комисия за определяне праг на течовете съобщава на Европейската комисия изготвения план за действие на национално ниво, разработен въз основа на плановете за действие по ал. 3.

Раздел III.
Изисквания към качеството на питейната вода и оценка на риска по цялата водоснабдителна система (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Раздел III.
Изисквания към качеството на питейната вода


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Питейната вода трябва да отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, таблици А, Б, В, Г.1, Г.2 и Д.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Стойностите на показателите от приложение № 1, таблици В, Г.1 и Г.2, служат за целите на мониторинга и за изпълнение на задълженията по чл. 10.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Министерството на здравеопазването чрез националните центрове по проблемите на обществено здраве и въз основа на научни данни и препоръките на Световната здравна организация определя максимално допустими стойности на показатели, които не са включени в приложение № 1, в случаите, при които при оценката на риска по чл. 6б и за определени населени места и/или региони се установи, че в питейната вода има риск да се съдържат микроорганизми, паразити и други вещества, чийто брой или концентрация представляват потенциална опасност за здравето на човека, и в тази връзка се идентифицира необходимостта от мониторинг на тези показатели в питейната вода на крана при потребителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Стойностите по ал. 3 по отношение на допълнителните показатели трябва да изпълняват изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 1.

Чл. 6. (1) Стойностите на показателите по приложение № 1 трябва да бъдат спазени на следните места:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) за вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа - на мястото на изтичането и от крана при потребителя;
2. за вода, доставяна в цистерна - на мястото на изтичането и от цистерната;
3. за вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки - на мястото на бутилиране или наливане на водата в кутии или други опаковки;
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) за вода в обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни - на местата, където тя се използва в обекта;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) за морски плавателни съдове по смисъла на чл. 2, ал. 4 на местата, където водата се използва за питейно-битови цели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Задълженията на водоснабдителните организации по предходната алинея, чл. 3, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 се считат за изпълнени, когато се докаже, че в резултат на състоянието на вътрешната разпределителна система и/или на поддръжката и е налице несъответствие между качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, и показателите по приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) Собствениците и/или ползвателите на обекти с обществено предназначение, като детски и учебни заведения, лечебни заведения, заведения за обществено хранене и др., при които несъответствията с изискванията за качеството на водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, се дължат на вътрешната разпределителна система, са длъжни да предприемат необходимите мерки за привеждане качеството на питейната вода в съответствие с показателите по приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) В случаите по ал. 2, когато поради състоянието и/или поддръжката на вътрешната разпределителна система има риск качеството на водата по чл. 6, ал. 1, т. 1 да не съответства на показателите по приложение № 1:
1. водоснабдителните организации са длъжни да информират собствениците на имоти за възможните за предприемане мерки за отстраняване на несъответствията с цел намаляване или предотвратяване на риска;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) водоснабдителните организации въвеждат подходящ метод за обработка и технологии за пречистване на водата преди разпределението и във водопроводната мрежа с оглед промяна естеството или свойствата на водата и редуциране или отстраняване на риска от възникване на отклонения при потребителите;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) водоснабдителните организации по подходящ начин дават информация и съвети на засегнатите потребители за всички други допълнителни действия, които те трябва да предприемат, за да се постигне корекция на отклоненията при крайния потребител.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Процесите на доставка, обработка и разпределение на водата, предназначена за питейно-битови цели, са предмет на подход, основаващ се на оценка на риска, който обхваща цялата водоснабдителна верига от водосбора/зоната за подхранване на точките за водовземане за питейно-битово водоснабдяване, водовземането, пречистването, съхранението и разпределението на водите до местата, посочени в чл. 6, ал. 1.
(2) Подходът, основаващ се на оценка на риска, обхваща следните елементи:
1. оценка на риска и управление на риска по отношение на водосбора/зоната за подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, изготвена от водоснабдителните организации в съответствие с чл. 6б;
2. оценка на риска и управление на риска за всяка водоснабдителна система, като се включват водовземането, пречистването, съхранението и разпределението на водата, предназначена за питейно-битови цели, до мястото на доставка, изготвена от водоснабдителните организации в съответствие с чл. 6в;
3. оценка на риска за вътрешните разпределителни системи, изготвена от собствениците/ползвателите/управителите на приоритетни обекти в съответствие с чл. 6г.

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Водоснабдителните организации извършват оценка на риска и управление на риска за водосборите/зоните за подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване.
(2) Оценката на риска и управлението на риска се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят шест години, като се вземат предвид изискванията на чл. 119 от Закона за водите, и при необходимост се актуализират.
(3) Оценката на риска по ал. 1 съдържа следните елементи:
1. характеристика на водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, включително:
а) идентифициране и картографиране на водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване;
б) картографиране на територията в обхвата на зоните, определени съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;
в) географски данни на всички точки за водовземане във водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване; тези данни са защитени и се съобщават от басейновите дирекции единствено на компетентните органи и водоснабдителните организации;
г) описание на земеползването по данни на областните дирекции "Земеделие", оттока и процесите на подхранване на водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване;
2. идентифициране на опасностите и опасните събития във водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване и оценка на риска, който те могат да представляват за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; при оценката на риска се оценяват възможните рискове, които могат да причинят влошаване на качеството на водите в такава степен, че да може да представляват риск за здравето на човека;
3. мониторинг на повърхностните и/или подземните води във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване или в суровата вода по определени показатели, вещества или замърсители, които се приемат за целесъобразни за мониторинг, предвид опасностите или опасните събития, идентифицирани съгласно т. 2, или предвид информацията, идентифицирана от водоснабдителните организации в съответствие с ал. 6, избрани от следните:
а) показателите от приложение № 1, таблици А1 и Б или показателите, установени в съответствие с чл. 5, ал. 3;
б) замърсителите на подземни води, както и замърсителите и показателите на замърсяване, за които са установени прагови стойности в съответствие с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;
в) приоритетните вещества и някои други замърсители, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите;
г) специфични замърсители, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите;
д) други имащи отношение замърсители на водата, предназначена за питейно-битови цели, определени въз основа на информацията, събрана в съответствие с т. 2;
е) вещества с естествен произход, които могат да представляват потенциална опасност за здравето на човека чрез използване на водата, предназначена за питейно-битови цели;
ж) вещества и съединения, включени в списъка за наблюдение, установен в съответствие с чл. 6в, ал. 2, т. 3.
(4) При оценката на риска по ал. 3 се ползват и данни и информация относно въздействието и натиска от човешките дейности за съответните водни тела от плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), публикувани на интернет страниците на БД и МОСВ.
(5) За определяне на мониторинга по ал. 3, т. 3, буква "в", включително за откриване на нови вещества, които са вредни за здравето на човека при използване на водата, предназначена за питейно-битови цели, могат да се използват данни от мониторинга, извършван за целите на ПУРБ или за други цели, съгласно нормативната уредба, който се отнася до територията в обхвата на водосборите/зоните за подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване.
(6) Водоснабдителните организации уведомяват регионалната здравна инспекция (РЗИ), басейновата дирекция (БД), областния управител, кмета на общината и асоциацията по ВиК за тенденциите и за необичайните стойности или концентрации на контролираните показатели, вещества или замърсители.
(7) Въз основа на резултата от оценката на риска, извършена в съответствие с ал. 3, водоснабдителните организации предприемат мерки, като се започва от превантивните мерки за управление на риска с цел предотвратяване или контрол на установените рискове:
1. определяне и прилагане на превантивни мерки във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, когато е необходимо да се гарантира качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; тези мерки се предлагат на БД за включване в програмите от мерки на ПУРБ по целесъобразност; при необходимост в сътрудничество с водоснабдителните организации и други заинтересовани страни замърсяващите лица предприемат необходимите превантивни мерки в съответствие с приложимото законодателство;
2. определяне и прилагане на смекчаващи мерки във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, когато е необходимо да се гарантира качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; тези мерки се предлагат на БД за включване в програмите от мерки на ПУРБ по целесъобразност; при необходимост в сътрудничество с водоснабдителните организации и други заинтересовани страни замърсяващите лица предприемат необходимите допълнителни мерки в съответствие с приложимото законодателство;
3. осигуряване на мониторинг по показатели, вещества или замърсители в повърхностните и/или подземните води, във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване или в суровата вода, по които не е извършван мониторинг в съответствие с програмите за мониторинг в ПУРБ и които могат да представляват риск за здравето на човека чрез консумацията на вода или да доведат до неприемливо влошаване на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; този мониторинг може да бъде ползван при оценката на състоянието на водните тела по целесъобразност;
4. оценка на необходимостта от създаване или изменение на зони, определени съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, за защита на подземните и повърхностните води и всички други съответни зони.
(8) Ефективността на всяка от мерките по ал. 7 се преразглежда през редовни интервали от време, които не надхвърлят шест години, и при необходимост се актуализират.
(9) Въз основа на информацията, посочена в ал. 3 и 6, РЗИ в съответствие с компетенциите си могат:
1. да изискат от водоснабдителните организации да извършват допълнителен мониторинг на местата, посочени в чл. 6, ал. 1, или третиране на някои показатели;
2. да позволят на водоснабдителните организации да намалят честотата на мониторинга на местата, посочени в чл. 6, ал. 1, за даден показател или да изключат даден показател от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани от водоснабдителната организация, без да е необходимо да извършват оценка на риска за водоснабдителната система, при условие че:
а) показателят не е основен показател по смисъла на приложение № 2, част Б, и
б) няма обосновано предвидим фактор, който е вероятно да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
(10) Когато на водоснабдителната организация по реда на ал. 9 е позволено да намали честотата на мониторинга за даден показател или да отстрани даден показател от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани, се извършва мониторинг на тези показатели при прегледа на оценката на риска и управлението на риска във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, които се извършват по реда на ал. 2.
(11) За целите на оценката на риска по ал. 3 в срок до 15 ноември на календарната година областните дирекции по безопасност на храните предоставят на водоснабдителните организации и РЗИ информация за количествата и видовете на препаратите, използвани за растителна защита, с които са третирани земите във водосборите/зоните на подхранване на точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, активните им вещества и техните метаболити.

Чл. 6в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Оценката на риска и управлението на риска за водоснабдителната система се извършва от водоснабдителните организации в съответствие с приложение № 1а.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се отнася за:
1. показателите по приложение № 1;
2. допълнително включените показатели за мониторинг въз основа на резултатите, получени при прилагане на подхода по чл. 6а, ал. 1;
3. веществата или съединенията, включени в списъка за наблюдение по приложение № 1б, публикуван със съответни решения за изпълнение на Европейската комисия.
(3) Изготвената по ал. 1 оценка се одобрява от асоциацията по ВиК и се предоставя на РЗИ и БД. При необходимост органите по тази алинея дават задължителни за изпълнение препоръки в съответствие с компетенциите си.
(4) Оценката на риска и управлението на риска се преразглеждат през редовни интервали от време, които не превишават шест години, и при необходимост се актуализират.

Чл. 6г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Оценка на риска за вътрешната разпределителна система се извършва от собственици/ползватели/управители на следните приоритетни обекти, независимо от тяхната собственост:
1. лечебни заведения за болнична помощ;
2. лечебни заведения по смисъла на чл. 10, т. 2 и т. 4 - 6 от Закона за лечебните заведения;
3. лечебни заведения по смисъла на чл. 10, т. 3 - 3б от Закона за лечебните заведения, когато същите са със стационар;
4. детски ясли, детски градини и училища;
5. местата за настаняване по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, букви "а" и "б" от Закона за туризма.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се извършва в съответствие с приложение № 1в, преразглежда се на всеки шест години и при необходимост се актуализира. За целите на оценката на риска могат да се използват данни от мониторинга, извършван от водоснабдителните организации и РЗИ по реда на чл. 7 и 8.
(3) Собствениците/ползвателите/управителите на обектите по ал. 1 предоставят оценката на риска на РЗИ, кметовете на общини и съответната водоснабдителна организация, с която имат сключен договор за предоставяне на водоснабдителни услуги.
(4) Обобщената по ал. 3 информация се предоставя от РЗИ на Министерството на здравеопазването по отношение на лечебните заведения и детските ясли, от кметовете на общини на Министерството на туризма по отношение на местата за настаняване и на Министерството на образованието и науката по отношение на детските градини и училищата.
(5) Независимо от резултатите от оценката по ал. 1 показателите Legionella и олово, посочени в приложение № 1, таблица Д, се мониторират задължително в приоритетните обекти. Обемът на мониторинга се определя от оценката на риска по ал. 1.
(6) Във всички случаи на несъответствие, водещо до здравен риск, установено в резултат на оценката по ал. 1, произтичащо от вътрешните разпределителни системи или от свързани с тях продукти и материали, или несъответствие, установено в резултат от мониторинга на показателите, посочени в приложение № 1, таблица Д, собствениците/ползвателите/управителите на сградите по ал. 1 незабавно уведомяват РЗИ и предприемат съответните подходящи мерки, препоръчани от органите на ДЗК, за премахване или намаляване на риска от несъответствието.
(7) При установяване на несъответствие по отношение на допустимите стойности за Legionella мерките, които се предприемат от собствениците/ползвателите/управителите на обектите по ал. 1, са съгласно Методично указание за борба с легионелозите, утвърдено със Заповед № РД-09-494 от 25.11.2003 г. на министъра на здравеопазването.
(8) За да се намалят рисковете, свързани с вътрешните разпределителни системи, водоснабдителните организации и органите на ДЗК са длъжни да предоставят чрез официалните си интернет страници на собствениците на обществени и частни обекти актуална информация и съвети относно:
1. необходимостта и ползите от извършването на оценка на риска за вътрешната разпределителна система с цел опазване на общественото здраве;
2. необходимите мерки, които следва да се предприемат с цел премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели, във вътрешната разпределителна система;
3. съвети относно условията за консумация и употреба на водата, предназначена за питейно-битови цели, и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска.
(9) При изграждането и реконструкцията на сгради строителните фирми възлагат изграждането на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали, които влизат в контакт с вода, предназначена за питейно-битови цели, на лица, придобили квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" по реда на Наредба № 7 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" (ДВ, бр. 10 от 2012 г.), и създават условия за периодично повишаване на квалификацията на служителите си в тази област.
(10) Собствениците/ползвателите/управителите на обектите по ал. 1 задължително прилагат превантивните мерки, посочени в методичното указание по ал. 7, с оглед на предотвратяването и елиминирането на възникването на евентуални епидемични взривове от Legionella.
(11) Когато е технически и икономически осъществимо, при ремонт или реконструкция на съществуващи водоснабдителни системи се предприемат мерки за замяна на елементите, съдържащи олово, с нови, които не го съдържат и които са подходящи за контакт с питейна вода.
(12) При изграждането на нови водоснабдителни системи се използват строителни продукти, които не съдържат олово.

Раздел IV.
Мониторинг


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на мониторинг по показателите по приложение № 1, разпределени в група А и група Б съгласно приложение № 2, част Б, с цел да се провери дали водите, доставяни на потребителите, отговарят на изискванията на наредбата, и по специално, че не превишават максималните и параметричните стойности, определени в съответствие с изискванията на приложение № 1, както и да се проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват или възлагат на акредитирани лаборатории по БДС EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" или други еквивалентни международно признати стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Взетите проби питейна вода следва да са показателни за качеството и през цялата година.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) В случаите, когато дезинфекцията е етап на подготовката или разпределението на питейната вода, системно се извършва проверка на ефективността по остатъчния дезинфектант и микробиологичните показатели, съгласно приложение № 2, част Б, таблица А. Прилаганата схема за обработка на питейната вода трябва да свежда до минимум възможността от замърсяването и с вторични продукти на дезинфекцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Минималната честота за вземане на проби и изпитване на показателите от група А и група Б се определя съгласно приложение № 2, част Б, таблица Б.1. За радиологичните показатели по приложение № 1, таблица Г.1 и Г.2 честотата на мониторинга се определя съгласно изискванията на приложение № 2а.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) За водата по чл. 6, ал. 1, т. 3 вземане на проби и изпитване се извършва съгласно принципите на Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., специално българско издание, гл. 13, том 44), както и принципите за официален контрол, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7 април 2017 г.).


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Органите на ДЗК проверяват чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода по показателите за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно разработен план за контролен мониторинг в размер до 50 % от посочените изисквания в приложение № 2, част Б, таблица Б.1.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) (1) В изпълнение на задълженията по чл. 7 и 8 водоснабдителните организации разработват програми за мониторинг на питейните води, които съгласуват с регионалната здравна инспекция (РЗИ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) При изготвяне на програмите по ал. 1 водоснабдителните организации вземат предвид и резултатите от оценката на риска по отношение на водосбора, водовземането и водоснабдителните системи.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Програмите за мониторинг на водоснабдителните организации трябва да отговарят на изискванията на приложение № 2, част А, и на следните минимални условия:
1. да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна верига - от водосбора/зоната за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване през водовземането, пречистването и съхранението до разпределението - действат ефективно и че водата в мястото на определяне на съответствието по чл. 6, ал. 1 е безопасна и чиста;
2. да осигуряват информация относно качеството на питейната вода, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по чл. 3 и 4 и определените в приложение № 1 стойности на показателите, вкл. и тези, определени след извършена оценка на риска за водоснабдителната система в съответствие с чл. 6в и приложение № 1а;
3. да съдържат план за контрол на веществата и съединенията, включени в списъка за наблюдение по приложение № 1б, изготвен въз основа на оценката на риска по чл. 6б;
4. да осигуряват информация за целите на идентифициране на опасностите и опасните събития във връзка с изискванията на чл. 6б, ал. 3, т. 2;
5. да осигуряват оперативен контрол, извършван в съответствие с приложение № 2, част А, т. 3;
6. да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за човешкото здраве.
(4) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Програмите за мониторинг на водоснабдителните организации по обхват и честота трябва да отговарят на минималните изисквания по приложения № 2, и , като се вземат под внимание и специфичните регионални условия при всяка зона на водоснабдяване. Програмите подлежат на непрекъснат процес на преразглеждане, както и на ежегодна актуализация или препотвърждаване.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Възможност за отклонения от посочените в приложение № 2, част А, показатели за мониторинг от група А и/или група Б и изисквания за честотите на пробовземане се допуска при условие, че е направена оценка на риска в съответствие с приложение № 1а.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)
(9) За определяне броя и честотата на пробовземанията и анализите за показателите по приложение № 1, таблици Г.1 и Г.2, се прилагат изискванията по приложения № 2а и .
(10) Определеният брой проби трябва да се вземе равномерно разпределен по време и място.
(11) Пунктовете за вземане на проби се определят съвместно от водоснабдителните организации и РЗИ на местата съгласно чл. 6, ал. 1. Когато водата се доставя чрез водоснабдителната мрежа, пунктовете не могат да бъдат по-малко от два за населено място. Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа за всяка обособена зона на водоснабдяване, могат да се вземат и от водоизточника, резервоарите или от пречиствателната станция, ако е доказано, че стойността на изследвания показател няма да се повлияе от мястото на вземане на пробата.
(12) Без да се засягат основните норми за радиационна защита съгласно наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, програмите за мониторинг по ал. 1 по отношение на радиологичните показатели се разработват така, че да се гарантира, че в случай на несъответствие с параметричните стойности:
1. се прави преценка дали установеното несъответствие представлява риск за човешкото здраве, който да налага предприемането на действия;
2. се предприемат коригиращи действия при необходимост с цел подобряване на качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита.
(13) Методите за анализ трябва да са валидирани и документирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC17025 или други еквивалентни международно признати стандарти и да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 3, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) за анализ на микробиологичните показатели от приложение № 1, таблици А, В и Д, се прилагат методите, посочени в приложение № 3, таблица А;
2. за анализ на физико-химичните показатели от приложение № 1, таблици Б и В, се прилагат методи, които съответстват на изискванията, посочени в приложение № 3, таблица Б;
3. при отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б на приложение № 3 критерии за минимално метрологично качество, се прилагат действащи БДС, БДС ISO или БДС EN, които гарантират прилагане на най-добрите налични техники, без да водят до прекомерни разходи;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) за целите на оценката на еквивалентността на алтернативните методи спрямо методите, посочени в приложение № 3, могат да се използват стандарт БДС ЕN ISО 17994:2014 "Качество на водата. Изисквания за сравняване на относителното възстановяване на микроорганизми чрез два количествени метода (ISО 17994:2014)", установен като стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи, или съответните действащи стандарти БДС ЕN ISО 16140, или други международно възприети протоколи за установяване еквивалентността на методите, базиращи се на принципи, различни от култивирането, които са извън обхвата на стандарт БДС ЕN ISО 17994:2014.
(14) Вземането на проби:
1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) за определяне на съответствието за съдържание на мед, олово и никел се извършва при крана на потребителя без предварително източване на водата; взема се случайна проба през дневно време с обем един литър;
2. за съответствие на микробиологичните показатели на местата по чл. 6, ал. 1 се извършва и пробите се обработват в съответствие със стандарт БДС EN ISO 19458:2006 "Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ", цел на пробовземане Б;
3. от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането на крана при потребителя, трябва да е в съответствие със стандарт БДС ISO 5667-5:2013 "Качество на водата. Вземане на проби. Част 5: Ръководство за вземане на проби от вода за пиене от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи", а пробите за определяне на микробиологичните показатели трябва да се вземат и третират в съответствие със стандарт БДС EN ISO 19458:2006 "Качество на водата. Вземане на проби за микробиологичен анализ", цел на пробовземане А.
(15) Работните характеристики и методите за изпитване за радиологичните показатели и радионуклиди трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 2б, т. 3.
(16) В случай на съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, за които по приложение № 1 не са определени изисквания, водоснабдителните организации незабавно информират органите на ДЗК и извършват съответни проучвания и анализи и при необходимост провеждат допълнителен мониторинг, съгласувани с органите на ДЗК.
(17) Водоснабдителните организации извършват дейностите по ал. 16 и в случаите, когато са уведомени от органите на ДЗК за съмнение за присъствие в питейната вода на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) За целите на оценката на риска за вътрешните разпределителни системи на приоритетните обекти собствениците/ползвателите/управителите на тези обекти изготвят план за мониторинг, който следва да предвижда контрол на показателите, посочени в приложение № 1, таблица Д.
(2) Планът по ал. 1 се съгласува с РЗИ.
(3) Пробите за Legionella във вътрешните разпределителни системи се вземат съгласно методичното указание по чл. 6г, ал. 7.

Раздел V.
Отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейна вода


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания водоснабдителните организации незабавно информират органите на ДЗК с цел преценка на здравния риск и провеждат или възлагат проучване с цел установяване на причината за несъответствието. Водоснабдителните организации информират органите на ДЗК за резултатите от проучването своевременно в срок не по-дълъг от 3 дни след приключване на проучването.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Когато независимо от мерките, предприети в изпълнение на общите задължения по чл. 3 и 4, качеството на питейната вода не отговаря на показателите по приложение № 1, съответната водоснабдителна организация предприема приоритетно в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови цели като взема предвид наред с останалите обстоятелства и степента, в която е била превишена съответната максимална или параметрична стойност, и потенциалната опасност за здравето. Тези задължения не се отнасят за случаите по чл. 6, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) В случаите, в които се установят несъответствия на показателите, определени в приложение № 1, таблица Д, които са в резултат на вътрешната разпределителна система, водоснабдителните организации чрез мерките по чл. 6, ал. 4 и органите на държавния здравен контрол чрез мерките по чл. 6г, ал. 6 оказват съдействие на собствениците на сградата за предприемане на коригиращи действия от тяхна страна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) В случай че питейната вода представлява потенциална опасност за здравето поради несъответствие със стойностите на показателите по приложение № 1 или друга причина, органите на ДЗК забраняват подаването на питейна вода или ограничават употребата и, като незабавно уведомяват потребителите за това и им предоставят необходимите съвети, които съдържат и специфични препоръки към уязвимите групи от населението с повишен риск за здравето, като деца, бременни жени, хронично болни и др. При необходимост могат да се предприемат и други действия за опазване на здравето.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Въз основа на оценката на здравния риск, който произтича от забраната за подаването на питейна вода или ограничаване ползването на питейна вода, водоснабдителните организации и РЗИ преценяват какви конкретни действия трябва да се реализират за опазване здравето на населението в случаите по ал. 3 като редовно актуализират съветите по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) В случай на несъответствие с изискванията от приложение № 1, таблица В, органите на ДЗК преценяват дали съществува здравен риск и изискват от водоснабдителните организации предприемане на действия за възстановяване качеството на питейната вода с оглед защита здравето на потребителите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Във всички случаи, когато несъответствията представляват опасност за здравето, водоснабдителните организации и органите на ДЗК информират потребителите за причините, довели до възникване на несъответствията, и предприетите коригиращи действия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Водоснабдителните организации и органите на държавния здравен контрол уведомяват потребителите, след като се установи, че вече не съществува потенциална опасност за здравето на човека, и ги информират за възстановяването на нормалното водоснабдяване.

Раздел VI.
Ред за разрешаване на отклонения от изискванията за качество на питейната вода


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) В случаите, когато не съществува алтернативна възможност за водоснабдяване и подаване на водата за питейно-битови цели в зоната на водоснабдяване, министърът на здравеопазването може да разреши ползването на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията по приложение № 1, таблица Б до определена от него максимална стойност, без да се допуска опасност за здравето на потребителите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Разрешенията по ал. 1 се издават за следните случаи:
1. нов водосбор/зона за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване;
2. нов източник на замърсяване, установен във водосбора/зоната за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, или по показатели, които до момента не са откривани, или за които не са установявани отклонения;
3. непредвидена и необичайна ситуация в съществуващ водосбор/зона за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, която може да доведе до ограничено във времето превишаване на допустимите максимални стойности за показателите.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Отклонението се разрешава за възможно най-кратък период от време, не по-дълъг от три години.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) В края на периода се извършва преглед и оценка на изпълнението на действията за отстраняване на отклонението и постигнатия напредък.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) При изключителни обстоятелства в случаите по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 2 министърът на здравеопазването може да разреши повторно удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение въз основа на информацията от извършения преглед и оценка на действията по чл. 11, ал. 4 и становище от директора на РЗИ.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването предоставя на Европейската комисия подробна информация по чл. 11, ал. 4, както и мотиви за повторното удължаване на срока за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Продължителността на отклонението по чл. 11а, ал. 1 се разрешава за период не по-дълъг от три години.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Разрешенията по чл. 11 и 11а се издават въз основа на постъпило заявление от съответната водоснабдителна организация, в което се посочват:
1. наименованието и адресът на водоснабдителната организация;
2. мотивите за искане на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, в които се посочва кое от обстоятелствата по чл. 11, ал. 2 налага исканото отклонение;
3. показателят, за който се иска разрешаване на отклонение, и данните от предходен мониторинг, включително и на природната вода, която се добива с цел питейно-битово водоснабдяване;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатият географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броят население, обектите за производство на храни, козметични и фармацевтични продукти, които използват водата;
5. данни за водосбора/зоната за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, проведените хидрогеоложки проучвания, евентуалните причини, довели до отклонението, за което се иска разрешение, като част от извършената и предоставена оценка на риска по водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване;
6. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите, програма за отчитане на предвидените в графика дейности и условия за преразглеждане на плана;
7. подходящата схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
8. други данни, включително резултати от изследвания и измервания.
(2) Когато предоставените данни по ал. 1 не дават достатъчна информация за вземане на решение, министърът на здравеопазването може да изисква по-подробни сведения за обстоятелствата по т. 1 - 8, като заявителят се уведомява и се определя 30-дневен срок за предоставяне на допълнителната информация. В този случай сроковете за произнасяне по ал. 3 спират да текат.
(3) В случаите по чл. 11 и 11а в срок до 30 работни дни от подаване на заявление по ал. 1, съответно от изтичане на срока по ал. 2, министърът на здравеопазването се произнася по подаденото по ал. 1 заявление, като издава разрешение или мотивиран отказ.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) Разрешението за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение съдържа:
1. основанията за издаване на разрешението;
2. показателя, за който се отнася отклонението, и данни от предходен мониторинг;
3. максималната стойност, до която се разрешава отклонение от съответната допустима стойност на показателя, определена с наредбата;
4. зоната на водоснабдяване, засегнатия географски район, общото количество вода, доставяно в денонощие, броя население, обекти за производство на храни, които използват водата;
5. подходяща схема за мониторинг с повишена честота на вземане на проби, ако е необходимо;
6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване на отклонението, включително график за дейностите, оценка на разходите, програма за отчитане на предвидените в графика дейности и условия за преразглеждане на плана;
7. срок, за който се разрешава отклонението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато несъответствието с допустимите стойности на показателите по приложение № 1 е незначително и предприетите в съответствие с чл. 10, ал. 2 действия са достатъчни за отстраняване на проблема в срок от 30 дни, директорът на съответната РЗИ може да разреши ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, като определи максималната стойност, до която се допуска отклонението, и срок за отстраняването му.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато в дадена зона за водоснабдяване е установено несъответствие с допустимата стойност по един и същ показател в продължение на повече от 30 дни общо през последните 12 месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При издаване на разрешение за ползване на вода за питейно-битови цели с отклонение, с изключение на случаите по ал. 2, РЗИ и съответната водоснабдителна организация са длъжни своевременно и по подходящ начин съвместно да информират засегнатите потребители за издаденото разрешение и условията по него, като осигурят даване на съвети и консултации за рисковите групи от населението.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) За питейна вода, предназначена за продажба в бутилки, кутии или други опаковки, не се разрешават отклонения от изискванията по приложение № 1.

Раздел VII.
Изисквания за химикалите за пречистване, филтърните средства и материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за питейно-битови цели (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Раздел VII.
Изисквания към материали и реагенти, използвани за обработка и пренос на питейна вода


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) В процеса на обработка на питейна вода се използват само химикали за пречистване и филтърни средства, сертифицирани за контакт с питейна вода от акредитирани органи по сертификация и/или одобрени от Министерството на здравеопазването по реда на чл. 13б.
(2) За дезинфекция на питейни води се използват биоциди от продуктов тип 5 съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167 от 2012 г.), които имат издадено разрешение по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и/или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012.
(3) Продуктите по ал. 1 и 2 не трябва:
1. да застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека;
2. да оказват негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;
3. да благоприятстват микробния растеж, с изключение на случаите, когато това е част от приложения метод на обработка;
4. да замърсяват водата с вещества, мигриращи от контактуващи с нея филтърни средства, остатъци от химикали и дезинфектанти, както и със съдържащи се в тях примеси и съставки, в концентрации, които превишават количеството, необходимо за постигане целите на тяхното приложение, и/или които представляват опасност за здравето.
(4) За дезинфекция на водоснабдителните системи и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се използват биоциди от продуктов тип 4 съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012, които имат издадено разрешение по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и/или по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Химикалите за пречистване и филтърните средства преминават процедурите по чл. 13, ал. 1, 2 и 4, като в хода на тези процедури следва да са извършени изпитвания относно качеството и безопасността им, включително и на тяхната чистота, проведени от лаборатории, акредитирани по EN ISO/IEC 17025. Обхватът на акредитация следва да включва изпитване на продукти - химикали за пречистване и филтърни средства, по съответните приложими показатели.
(2) За целите на ал. 1 се използват съответните български и/или европейски стандарти за специфични химикали за пречистване на вода, предназначена за питейно-битови цели, или филтърни средства, когато има такива, или други международно признати стандарти.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) За издаване на одобрение за използването на химикали и филтърни средства, които влизат в контакт с питейна вода, заявителят или негов представител подава в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) заявление на български език до министъра на здравеопазването заедно със заявление за получаване на експертна хигиенна оценка на химикалите и филтърните средства, предназначени за пречистване на питейна вода, към което прилага следните документи:
1. данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. търговско наименование и/или идентификатор на продукта;
3. име и адрес на производителя на продукта;
4. вид (течен, прахообразен, др.) и категория на продукта (коагулант, флокулант, филтриращ материал, друго);
5. информация за областта и начина на употреба на продукта и/или за процеса (когато е приложимо), инструкция за употреба, дозиране, вкл. максимална доза на заявения химикал за пречистване;
6. обосновано допустимо остатъчно количество при крана на потребителя (когато е приложимо и според състава);
7. информация за пълния химичен състав на продукта (качествен и количествен - до 100 %; с CAS и ЕС № и относителен дял (w/w %) на отделните съставки в продукта);
8. информационни листове за безопасност на всяка съставка и на продукта, изготвени съгласно изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396 от 2006 г.);
9. протоколи от изпитване, проведено през последната календарна година преди подаване на заявлението, издадени от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025 с обхват за питейни води за съответния изпитван химикал и предоставящи резултати от приложени методи за изпитване на всички компоненти в заявения химикал за пречистване (в т.ч. активно вещество, примеси и пр.);
10. протоколи от изпитване, проведено през последната календарна година преди подаване на документите, издадени от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025 и предоставящи резултати от приложени методи за изпитване на вещества от филтърните средства, за които съществува вероятност от миграция в контактуващата вода;
11. сертификат за допустим контакт с питейна вода с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението, издаден от акредитиран орган по сертификация от държава - членка на Европейския съюз, или от международен сертификационен орган, ако е наличен;
12. при наличие - документ за одобрение на продукта в други държави членки или други оценки от държави извън Европейския съюз.
(2) В случаите, в които заявителят по ал. 1 не е производител на химикалите и филтърните средства, предназначени за пречистване на питейна вода, към заявлението се прилага заверено копие на документ, подписан от производителя, в който се посочва, че данните по ал. 1, т. 7 са идентични с тези на производителя и могат да се ползват от заявителя в полза на трета страна и Министерството на здравеопазването.
(3) Пълният пакет документи се подава в един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Директорът на НЦОЗА в 15-дневен срок от получаване на заявлението за издаване на експертна хигиенна оценка и документите по чл. 13б в случаите, когато същата се отнася за филтърни системи и иновативни продукти, изпраща документите на декана на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) за становище.
(2) При необходимост директорът на НЦОЗА изисква становище от представители на други научни организации и/или от други ведомства, организации и институции.
(3) При констатиране на непълноти в представените документи в срок до 10 дни от получаването им деканът на Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и/или лицата по ал. 2, от които е поискано становище, уведомяват директора на НЦОЗА.
(4) Директорът на НЦОЗА уведомява заявителя за констатираните непълноти в представените документи и определя срок не по-дълъг от три месеца за отстраняването им.
(5) Директорът на НЦОЗА може да удължи еднократно срока по ал. 4, когато заявителят представи обосновано искане за това.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 сроковете по ал. 7 и 8 спират да текат.
(7) В 60-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 13б, съответно от датата на получаване на информацията по ал. 4, деканът на Хидротехническия факултет и/или лицата по ал. 2, от които е поискано становище, изготвят и предоставят на директора на НЦОЗА становище по компетентност, което включва и предложение за одобряване използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или мотивиран отказ.
(8) Въз основа на предоставените документи по чл. 13б, информацията по ал. 4 и становището по ал. 7 директорът на НЦОЗА в срок до 40 дни от получаване на предложението по ал. 7 изготвя експертна хигиенна оценка на химикалите за пречистване и филтърните средства за прилагането им в процеса на обработка на питейна вода.

Чл. 13г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) В 7-дневен срок от изготвянето на експертната хигиенна оценка НЦОЗА я изпраща на министъра на здравеопазването заедно с подаденото заявление за одобрение и преписката по изготвянето на хигиенната оценка, както и обобщено становище, съдържащо предложение за одобряване използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или мотивиран отказ.
(2) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от датата на получаване на заявлението и преписката по ал. 1 одобрява използването на заявения продукт в процеса на обработка на питейна вода или прави мотивиран отказ.
(3) Одобрението по ал. 2 се издава за срок от 3 години. Същото губи правно действие при промяна на всяко едно от обстоятелствата в информацията, предоставена по чл. 13б или в процедурата по издаване на експертна хигиенна оценка.
(4) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице издава мотивиран отказ по ал. 2 при отрицателна експертна хигиенна оценка на химикалите и филтърните средства, предназначени за пречистване на питейна вода, или при отрицателно становище по ал. 1.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13д. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) При изграждане на нови, както при ремонт или реконструкция на съществуващи, водоснабдителни системи и сградни водопроводни инсталации за водовземане, пречистване, съхранение или разпределение на вода, предназначена за питейно-битови цели, се използват продукти, устройства и съоръжения за контакт с питейната вода, изработени от материали, които не влошават качеството на водата по отношение съответствието и с показателите по приложение № 1. Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. не застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека;
2. нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;
3. не благоприятстват микробния растеж;
4. не водят до мигриране на замърсители във водата в концентрации, които превишават количеството, необходимо за постигане целите на тяхното приложение, и/или които представляват опасност за здравето; тези изисквания се отнасят и до примесите с произход от материалите, използвани за контакт с питейна вода.
(2) Групите материали за контакт с питейна вода и минималните изисквания към тях са посочени в приложение № 4.
(3) Конкретните минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за питейно-битови цели, се приемат с актове на Европейската комисия, която изготвя и европейски положителни списъци на изходни вещества, състав или съставки, включително границите на специфичната миграция и научните предпоставки, свързани с веществата или материалите.
(4) За целите на включването или изключването на изходни вещества, състав или съставки от европейските положителни списъци икономическите оператори подават заявления до Европейската агенция по химикали (ECHA).

Чл. 13е. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) При проектирането и изграждането на нови, както при ремонт или реконструкция на съществуващи, водоснабдителни системи и сградни водопроводни инсталации се използват строителни продукти с характеристики, оценени в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) Оценката с минималните хигиенни изисквания на материалите, от които са изработени строителните продукти по ал. 1, се извършва съгласно процедурите и методите за изпитване и одобряване на крайни материали, използвани в продукти, които влизат в контакт с вода, предназначена за питейно-битови цели, и процедурите за оценяване на съответствието и маркировката им по реда, определен с актовете на Европейската комисия.

Раздел VIII.
Информация и отчети


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водоснабдителните организации предоставят данните от извършения мониторинг по чл. 7 на съответната РЗИ.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят ежемесечно най-късно до 20-о число на следващия месец по зони на водоснабдяване съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регионалната здравна инспекция извършва преглед и оценка на постъпилите от съответните водоснабдителни организации данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За всяка една зона на водоснабдяване РЗИ добавя към получените от водоснабдителните организации данни данните от извършения от инспекцията мониторинг по чл. 8.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данните от извършения от водоснабдителните организации и РЗИ мониторинг за всяка зона на водоснабдяване се предоставят ежемесечно на Министерството на здравеопазването най-късно до 30-о число на следващия месец съгласно изготвен от Министерството на здравеопазването електронен формат, в съответствие с изискванията за докладване на Европейската комисия.
(6) Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на постъпилите по ал. 5 данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Регионалните здравни инспекции въз основа на обобщени данни и информация по ал. 1, 8 и 9, получени от водоснабдителните организации, и данните от проведения контролен мониторинг ежегодно изготвят обобщен доклад за качеството на водата за питейно-битови цели, който предоставят на Министерството на здравеопазването в срок до първи март на следващата календарна година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Докладите по ал. 7 съдържат и информация относно случаите на превишаване на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, резултатите от мониторинга, събрани в съответствие с чл. 6в и 7, и информация за коригиращите действия, предприети в съответствие с чл. 10.
(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Докладите по ал. 7 включват и информация относно инциденти, свързани с питейна вода, които са причинили потенциален риск за здравето на човека, без значение дали е било установено несъответствие със стойностите на показателите, който потенциален риск е продължил повече от 10 последователни дни и е засегнал най-малко 1000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с чл. 10.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда Министерството на здравеопазването въз основа на получените по реда на чл. 14 данни изготвя ежегодно обобщен национален доклад за качеството на водата за питейно-битови цели, като взема предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 5, чл. 9, ал. 1, чл. 10 и чл. 11г, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 при необходимост Министерството на здравеопазването може да изисква допълнителна информация от водоснабдителните организации и РЗИ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г.) Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда Министерството на здравеопазването на всеки три години изготвя сборен национален доклад, съставен от съответните доклади по ал. 1, който се публикува в рамките на една година след края на отчетния период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.
(4) Министерството на здравеопазването предоставя на Европейската комисия доклада по ал. 3 в срок от два месеца след неговото публикуване, като с първия доклад се предоставя и информация по прилагането на чл. 6, ал. 4 и приложение № 1, таблица Б, забележка (10).
(5) В случай че Европейската комисия е разработила конкретни насоки за докладване от страните членки, Министерството на здравеопазването може да изпълни задълженията по ал. 4 чрез предоставяне на данните по чл. 14 и друга информация съгласно утвърден електронен формат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Министерството на здравеопазването създава и ежегодно актуализира набор от данни, съдържащ информация относно всички издадени разрешения за ползване на вода с отклонение в съответствие с чл. 11, в това число информацията, посочена в чл. 11г.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Водоснабдителните организации и органите на ДЗК са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до адекватна и актуална информация за качеството на питейната вода.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Водоснабдителните организации изготвят и поддържат информация за обществеността съгласно приложение № 5.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)

Раздел IX.
Достъп до вода, предназначена за питейно-битови цели (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Без да се засягат чл. 192 от Закона за водите и принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно отчитат местните, регионалните и културните перспективи и условия за водоразпределението, кметовете на общини и водоснабдителните организации предприемат необходимите мерки за подобряване или поддържане на достъпа на всички хора до питейна вода, и по-специално на уязвимите и маргинализираните групи.
(2) Кметовете на общини:
1. идентифицират хората без достъп или с ограничен достъп до питейна вода, включително уязвимите и маргинализираните групи, както и причините за липсата на такъв достъп;
2. оценяват възможностите за подобряване на достъпа за тези хора;
3. информират тези хора за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до питейна вода;
4. предприемат мерки съвместно с водоснабдителните организации, които считат за необходими и подходящи за осигуряване на достъп до питейна вода за уязвимите и маргинализираните групи.
(3) Не се допускат обособяването, проектирането, изграждането и експлоатацията на нови населени места, селищни образувания, вилни селища, курорти и курортни комплекси, жилищни зони и територии, нови райони и микрорайони в градовете, многофамилни жилищни сгради и сгради със смесено предназначение с жилищни помещения в тях, жилищни комплекси, обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето без осигурен достъп до питейна вода.
(4) При липсата на изградени водоснабдителни мрежи поземлените имоти се водоснабдяват с вода за питейно-битови цели чрез системи за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване по смисъла на Закона за водите и при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията и на Закона за здравето.
(5) В населените места при изграждането на чешми за обществено ползване същите се захранват с питейна вода.
(6) В административните и обществените сгради в населените места се осигурява достъп до питейна вода, като се отчитат специфичните местни условия, като климат и географски условия.
(7) Чрез подходящи интелигентни приложения или чрез други средства, като указателни табели и официалните интернет страници на общините, кметовете на населени места предоставят информация на населението за най-близко разположените обществени чешми, захранени с питейна вода.
(8) Средствата, необходими за изпълнението на мерките по ал. 1, се гарантират от държавния бюджет и по европейски програми за развитие на съответните райони и интеграцията на уязвимите и маргинализираните групи.

Раздел X.
Информация за обществеността и информация относно контрола върху изпълнението (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Водоснабдителните организации предоставят на своите абонати редовно, най-малко веднъж годишно, в подходяща и леснодостъпна форма, например на фактурите или посредством цифрови средства, като интелигентни приложения, без да се налага абонатите специално да я изискват, следната информация:
1. обобщена годишна информация за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, включително индикативните показатели;
2. цената на литър или кубичен метър на доставяната вода, предназначена за питейно-битови цели;
3. количеството вода, употребено от домакинството - най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и ако водоснабдителната организация разполага с тази информация;
4. сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата, когато е приложимо съгласно т. 3;
5. връзка към уебсайта, на който е публикувана информацията, посочена в приложение № 5.

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) (1) Без да се засягат разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до пространствени данни, със съдействието на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС):
1. Националният статистически институт създава набор от данни, съдържащ информация за относителен дял на населението, свързано към общественото водоснабдяване, на национално ниво; този набор от данни се актуализира на всеки шест години; тази информация не включва бутилираните води или водите в контейнери;
2. Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава и актуализира на всеки шест години набор от данни, който съдържа информация относно оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните басейни за места за водовземане, извършени в съответствие с чл. 6б; този набор от данни включва информация за:
а) водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване съгласно изготвените оценка на риска и управление на риска по реда на чл. 6б;
б) резултатите от мониторинга, извършен съгласно чл. 6б, ал. 3, т. 3;
в) кратка информация относно мерките, предприети съгласно чл. 6б, ал. 7;
3. Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката създават и актуализират на всеки шест години набор от данни, който съдържа информация относно оценката на риска за вътрешните разпределителни системи в приоритетните обекти по чл. 6г, ал. 1, извършена в съответствие с чл. 6г, който включва следните елементи:
а) обобщен анализ на резултатите от проведения мониторинг по приложение № 1в, буква "в";
б) вида на предприетите мерки и напредъка, постигнат по отношение замяна на компонентите, изработени от олово, в съществуващите вътрешни разпределителни системи, в случай че е идентифицирана такава необходимост;
4. кметовете на общини създават набор от данни, съдържащ информация относно мерките, предприети за подобряване на достъпа до питейна вода и насърчаване на използването на водата, предназначена за питейно-битови цели, в съответствие с чл. 17; този набор от данни се актуализира на всеки шест години.
(2) Информацията по ал. 1, както и информацията по чл. 11г, се изготвя във формат, който е достъпен за ползване от Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Питейна вода" е вода за питейно-битови цели:
а) в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на храна и други битови цели, както в обществени, така и в частни обекти, независимо от нейния произход и независимо от това дали се доставя чрез водоснабдителна мрежа, от цистерна, в бутилки, кутии или други опаковки, включително изворни води;
б) използвана в обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, за производството, преработката, консервирането, съхранението или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от хора.
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Вътрешна разпределителна система" е системата от тръбопроводи, фитинги, арматури и съоръжения, инсталирани в частта от площадковата водоразпределителна мрежа и/или сградната водопроводна инсталация, от водочерпните прибори за питейна вода при потребителите до арматурно-водомерния възел, както в обществени, така и в частни обекти, за поддръжката на които доставчикът на водата не носи отговорност по силата на действащата нормативна уредба.
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Местен водоизточник" е всеки водоизточник, който може да се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови цели, но не е включен във водоснабдителната система на населените места или не се използва за самостоятелно (автономно) питейно-битово водоснабдяване на отделни обществени и производствени обекти, където постоянно или временно пребивават или работят хора.
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Обществен местен водоизточник" е местен водоизточник с изградени съоръжения за ползване на водата, който е обществено достъпен и традиционно се използва за пиене и/или водоналиване за питейно-битови цели.
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.) "Водоснабдителни организации" са В и К операторите по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или други юридически лица, които експлоатират водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване.
6. (зал. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)
7. "Зона на водоснабдяване" е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Радиоактивно вещество" е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност или концентрация не може да бъде пренебрегната с оглед на радиационната защита.
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Индикативна доза" е очакваната ефективна доза за една година на поглъщане, получена като резултат от всички радионуклиди, чието наличие е установено във водоснабдителна мрежа, доставяща вода за питейно-битови цели, както с естествен, така и с изкуствен произход, с изключение на тритий, калий-40, радон и кратко живеещи разпадни продукти на радона.
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г.) "Параметрична стойност" е стойност на радиоактивни вещества в питейната вода, над която органите на ДЗК преценяват дали наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за питейно-битови цели, представлява риск за човешкото здраве, което налага предприемането на действия, като в случай на необходимост водоснабдителните организации предприемат коригиращи мерки с цел подобряване качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита.
11. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Приоритетни обекти" са големи недомакински обекти с множество потребители, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата, по-конкретно обектите, посочени в чл. 6г, ал. 1.
12. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Обект за производство на храни" е предприятие за производство на храни по смисъла на определението в чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
13. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Бизнес операторите с храни" е стопански субект в хранителната промишленост съгласно определението в чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
14. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Опасност" е биологичен, химичен, физичен или радиологичен агент във водата (естествено присъстващ и/или попаднал в нея като замърсител) или друг аспект, характеризиращ състоянието на водата, който би могъл да причини увреждане здравето на човека.
15. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Опасно събитие" е всеки процес и/или събитие, които водят до поява на опасности във водоснабдителната система или възпрепятстват отстраняването на такива опасности.
16. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Риск" е комбинация от вероятността от възникване на опасно събитие и сериозността на последствията в случай на настъпване на опасността и на опасното събитие във водоснабдителната система.
17. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Изходно вещество" е преднамерено добавено вещество за производството на органични материали или на смеси за циментови материали.
18. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Състав" е химическият състав на метали, емайл, керамични или други неорганични материали.
19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Уязвими и маргинализирани групи" е термин, който обхваща бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства, като ромите и пътуващите общности, независимо дали водят уседнал начин на живот, или не.
20. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Водоснабдителна система" е съвкупност от съоръжения за добиването на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите.
21. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Хипервръзка" е препратка, чрез която от текстов документ/уебстраница се препраща към раздел, изображение, забележка, текст в самия документ или към файл и други подобни, разположени извън документа/уебстраницата.
22. (нова - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) "Водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване" са зоните, определени по наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за човешка консумация (ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 15, том 04), Директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ, L 296 от 2013 г.) и Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ, L 260, 7.10.2015 г.) и Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) (ОВ, L 435 от 2020 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 3, чл. 155а, ал. 4 и чл. 189 от Закона за водите.


§ 3. До въвеждането като БДС на посочените в приложение № 3, таблица А методи за изпитване за определяне на съответните показатели се използват БДС 17335-93 и БДС 17336-93. Тези методи могат да се прилагат в срок до 5 години след въвеждането като БДС на методите, посочени в приложение № 3, таблица А.


§ 4. В срок 7 години от влизане в сила на наредбата могат да се прилагат БДС за методи за изпитване на вода за пиене, които не отговарят на посочените в приложение № 3, таблици Б и В изисквания.


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г.)


§ 6. Разпоредбите на чл. 11, ал. 1, 2, 3, 7 и 8 се прилагат от 1 януари 2010 г. До влизане в сила на тези изисквания разрешения за използване на води за питейно-битови цели от нови водоизточници с отклонения от тази наредба се издават само от главния държавен санитарен инспектор по реда на чл. 11, ал. 4 и 5.


§ 7. (1) За показателите от приложение № 1, таблици Б и В - алуминий, трихалометани, електропроводимост и клостридиум перфрингенс, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2005 г.
(2) За показателите от приложение № 1, таблици Б, В и Г - антимон, бензен, бенз(а)пирен, бор, бромати, 1,2-дихлоретан, живак, никел, общ органичен въглерод, пестициди, пестициди общо, полициклични ароматни въглеводороди, тетрахлоретан, трихлоретан и тритий, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2007 г.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от органите на ДЗК по реда на Закона за водите и Закона за здравето, от кметовете на общини по отношение изпълнение на изискванията на чл. 17 и от Изпълнителна агенция "Морска администрация" по отношение изискванията на чл. 2, ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2007 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 125. Навсякъде в Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.) думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве", "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" и "РИОКОЗ" се заменят съответно с "регионалните здравни инспекции", "регионалната здравна инспекция" и "РЗИ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 128. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г.)

§ 16. Разпоредбите на § 5, т. 1 по отношение на ал. 1, изречение второ и т. 2, § 6, § 10, т. 1, буква "б", § 11, т. 1 по отношение на таблица Б, ред "Естествен уран" и забележка 12 и т. 3, § 12, т. 2, § 13, § 14 и § 15 влизат в сила от 28 ноември 2015 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2018 Г.)

§ 14. В срок до 31.12.2019 г. характеристиките "точност", "прецизност" и "граница на откриване" съгласно таблица 2, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 могат да се използват като алтернативен набор от характеристики за метрологично качество вместо "праг на количествено определяне" съгласно т. 1, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 и "неопределеност на измерването" съгласно таблица 1, част Б на приложение № 3 към чл. 9, ал. 13.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2023 Г.)

§ 38. До 12 януари 2026 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава на Европейската комисия обобщените резултати от оценката по чл. 4б, ал. 1.

§ 39. Първоначалните оценка на риска и управление на риска по чл. 6а, ал. 2, т. 1 се извършват в срок до 12 юли 2027 г.

§ 40. Първоначалните оценка на риска и управление на риска по чл. 6а, ал. 2, т. 2 се извършват до 12 януари 2029 г.

§ 41. Първоначалната оценка на риска за вътрешната разпределителна система по чл. 6а, ал. 2, т. 3 се извършва в срок до 12 януари 2029 г.

§ 42. Първото предоставяне на оценката на риска по чл. 6г, ал. 3 се извършва в срок до 1 май 2028 г.

§ 43. Първото представяне на обобщената информация по чл. 6г, ал. 4 се извършва в срок до 30 юни 2028 г.

§ 44. Всички химикали за пречистване, филтърни средства и други, за които има хигиенна оценка, издадена преди влизане в сила на настоящата наредба, се привеждат в съответствие с изискванията в срок от една година от обнародване на наредбата.

§ 45. Първият набор от данни по чл. 19, ал. 1, т. 1 се създава в срок до 12 януари 2029 г.

§ 46. Първият набор от данни по чл. 19, ал. 1, т. 2 се създава в срок до 12 юли 2027 г.

§ 47. Първият набор от данни по чл. 19, ал. 1, т. 3 се създава в срок до 12 януари 2029 г.

§ 48. Първият набор от данни по чл. 19, ал. 1, т. 4 се създава в срок до 12 януари 2029 г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2

(Предишно Приложение № 1 към чл. 3, т. 2, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Таблица А "Микробиологични показатели"
 
Таблица А. 1
За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Показател Стойност
  брой КОЕ(*1)/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0/100
Ентерококи 0/100
Таблица А. 2
За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3.
Показател Стойност
  брой КОЕ/ml
Ешерихия коли (Е. сoli) 0/250
Ентерококи 0/250
Псевдомонас аеругиноза 0/250
Брой колонии (микробно число) 100 (*2)
при 22°С  
Брой колонии (микробно число) 20 (*2)
при 37°С  
(*1) КОЕ - колонообразуващи единици.
(*2) Стойностите на микробните числа са за 1 ml.


Таблица Б

Химически показатели

 

Показател

МС(*1)

Единица

Забележки

Акриламид

0,10

µg/l

Забележка (2)

Антимон

5,0

µg/l

 

Арсен

10

µg/l

 

Бензен

1,0

µg/l

 

Бенз(а)пирен

0,010

µg/l

 

Бор

1,0

mg/l

Забележка (19)

Бромати

10

µg/l

Забележка (3)

Винилхлорид

0,50

µg/l

Забележка (2)

1,2-Дихлоретан

3,0

µg/l

 

Епихлорхид-
рин

0,10

µg/l

Забележка (2)

Живак

1,0

µg/l

 

Кадмий

5,0

µg/l

 

Мед

2,0

mg/l

Забележка (4)

Никел

20

µg/l

Забележка (4)

Нитрати

50

mg/l

Забележка (5)

Нитрити

0,50

mg/l

Забележка (5)

Олово

5,0

µg/l

Забележки (4) и (4а)

Пестициди

0,10

µg/l

Забележки (6) и (7)

Пестициди (общо)

0,50

µg/l

Забележки (6) и (8)

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

µg/l

Забележка (9)

Селен

10

µg/l

 Забележка (20)

Тетрахлоретен и трихлоретен

10

µg/l

Забележка (10)

Трихалометани (общо)

100

µg/l

Забележка (11)

Уран

30

µg/l

Забележка (12)

Флуориди

1,5

mg/l

 

Хром

25

µg/l

 Забележка (13)

Цианиди

50

µg/l

 

Бисфенол А

2,5

µg/l

Забележка (21)

Хлорати

0,25

mg/l

Забележки (14) и (21)

Хлорити

0,25

mg/l

Забележки (14) и (21)

Халооцетни киселини

60

µg/l

Забележки (15) и (21)

Микроцистин-LR

1,0

µg/l

Забележки (16) и (21)

Общо PFAS

0,50

µg/l

Забележки (17) и (21)

Сума PFAS

0,10

µg/l

Забележки (18) и (21)

Забележки:
(*1) МС - максимална стойност.
(*2) Стойността на показателя се отнася за концентрацията на остатъчен мономер във водата, изчислена съобразно спецификациите, предвид максималната (възможна) миграция от съответния полимер в контакт с вода.
(*3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.
(*4) Стойността се прилага за проба питейна вода, взета от крана при подходящ метод на вземане на проби, така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителя, като се взема предвид и честотата на превишаванията на максималните стойности, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората. Методите за вземане на проби и извършването на мониторинга трябва да се прилагат по хармонизиран начин, определен с акт на Европейската комисия.
() Срокът за постигане на съответствие със стойността на показателя 5 µg/l е не по-късно от 12 януари 2036 г. Дотогава стойността на показателя за олово е 10 µg/l. След тази дата стойността на показателя 5 µg/l трябва да бъде достигната на мястото на захранване на вътрешната разпределителна система.
(*5) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:
1. (нитрати)/50 + (нитрити)/3 <= 1, където стойностите са в mg/l;
2. на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.
(*6) "Пестициди" означава:
- органични инсектициди,
- органични хербициди,
- органични фунгициди,
- органични нематоциди,
- органични акарициди,
- органични алгициди,
- органични родентициди,
- органични слимициди,
- сродни продукти (например растежни регулатори) и съответни метаболити или продукти от разграждането на активното вещество, както са определени в чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, за които се счита, че са от значение за водата, предназначена за питейно-битови цели.
Пестицидният метаболит е от значение за водата, предназначена за питейно-битови цели, ако има основание да се приеме, че притежава присъщи свойства, сравними с тези на изходното вещество по отношение на неговата пестицидна целева активност, или че самият той или продуктите му на трансформация пораждат риск за здравето на потребителите.
Мониторират се само пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.
(*7) Стойността на показателя 0,10 µg/l се прилага за всеки отделен пестицид, вкл. и като ориентировъчна стойност за управление на наличието на несъществените метаболити на пестициди.
Максималната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,030 µg/l.
(*8) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.
(*9) Като сума от концентрациите на:
бензо(b)флуорантен,
бензо(k)флуорантен,
бензо(ghi)перилен,
индено(1,2,3-cd)пирен.
(*10) Като сума от концентрациите на посочените вещества.
(*11) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.
Като сума от концентрациите на:
хлороформ,
бромоформ,
дибромхлорметан,
бромдихлорметан.
(*12) Стойността се отнася за естествения уран като химичен елемент. Радиологичните характеристики на естествения уран са посочени в приложение № 2б, т. 2.
(13) Срокът за постигане на съответствие със стойността на показателя 25 µg/l е не по-късно от 12 януари 2036 г. Дотогава стойността на показателя за хром е 50 µg/l.
(14) Този показател се измерва само ако се използват методи за дезинфекция, при които се генерират хлорати или хлорити. В случаите, когато се използва хлорен диоксид, стойността на показателя може да достигне до 0,70 mg/l. Без да се нарушава ефективността на дезинфекцията, водоснабдителните организации трябва да предприемат всички необходими мерки за поддържане на по-ниска стойност.
(15) Този показател се измерва само в случаите, когато методите за дезинфекция, които могат да генерират халооцетни киселини, се използват за дезинфекция на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това е сумата от следните пет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина и моно- и дибромооцетна киселина.
(16) Този показател се измерва само в случай на потенциален цъфтеж във водоизточника (увеличаване на гъстотата на цианобактериалните клетки или потенциала за образуване на цъфтеж).
(17) "Общо PFAS" означава съвкупността от пер- и полифлуороалкилирани вещества. Тази стойност на показателя се прилага само след като бъдат разработени технически насоки за контрол на този показател, определени с акт на Европейската комисия.
(18) "Сумата на PFAS" означава сумата от пер- и полифлуороалкилирани вещества, които се считат за проблемни по отношение на водата, предназначена за питейно-битови цели, изброени в приложение № 3, част Б, точка 3. Това е подгрупата на веществата от "общо PFAS", които съдържат перфлуороалкилирана част с три или повече въглеродни атома (т.е. -CnF2n-, n >= 3) или перфлоралкилетерна част с два или повече въглеродни атома (т.е. -CnF2nOCmF2m-, n и m >= 1).
(19) Максималната стойност на показателя 2,4 mg/l се прилага в случаите, когато водата от основния водоизточник на съответната водоснабдителна система се обезсолява или в региони, където геоложките условия могат да доведат до високи нива на бор в подземните води.
(20) За региони, в които геоложките условия могат да доведат до високи нива на селен в подземните води, се прилага максимална стойност на показателя от 30 µg/l.
(21) Срокът за постигане на съответствие със стойността на показателя е не по-късно от 12 януари 2026 г. До този срок водоснабдителните организации извършват мониторинг на показателя, като честотата на мониторинга може да е по-малка от тази, посочена в таблица Б1 на част Б към приложение № 2.


Таблица В

Показатели с индикаторно значение

 

Показател

МС

Единица

Забележка

Активна реакция (концентрация на водородни йони)

>= 6,5 и
<= 9,5

рН единици

Забележки (*1) и (*2)

Алуминий

200

µg/l

 

Амониев йон

0,50

mg/l

 

Вкус

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Електропроводимост

2000/

µS cm-1

(при 20°С)

Забележка (*1)

Желязо

200

µg/l

 

Калций

150

mg/l

Забележка (*3)

Магнезий

80

mg/l

Забележка (*3)

Манган

50

µg/l

 

Мирис

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Мътност

Приемлива за потребителите
и без

значими колебания спрямо обичайното

за показателя

 

Забележка (*4)

Натрий

200

mg/l

 

Общ органичен въглерод

Без значими колебания спрямо

обичайната стойност на показателя

 

Забележка (*5)

Обща твърдост

12

mg(Sum)qv/l

Забележка (*3)

Остатъчен свободен хлор

0,3 - 0,4

mg/l

Забележка (*6)

Перманганатна

окисляемост

5,0

mg О2/l

Забележка (*7)

Сулфати

250

mg/l

Забележка (*1)

Фосфати

0,5

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Забележка (*1)

Цвят

Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя

 

 

Цинк

4,0

mg/l

 

Клостридиум перфрингенс

(вкл. спори)

0/100

КОЕ/ml

Забележка (*8)

Колиформи

0/100

КОЕ/ml

Забележка (*9)

Брой колонии (микроб-
но число)
при 22°С

Без значими колебания спрямо

обичайната стойност на показателя

за съответната вода

 

 
Забележки:
(*1) Водата не трябва да е агресивна и корозивна.
(*2) За бутилирани води се допуска долна граница до 4,5 рН единици, а за естествено или изкуствено газирани бутилирани води долната граница може да бъде и по-ниска.
(*3) Показателите се определят само за вода от подземни водоизточници, за които няма данни.
(*4) В случай на обработка на вода от повърхностни водоизточници стойността на показателя на изхода на пречиствателната станция не трябва да превишава стойност, еквивалентна на 1 нефелометрична единица мътност според метода за определяне на показателя.
(*5) Показателят може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000 куб. м вода в денонощие.
(*6) Показателят се определя в първия и всички междинни пунктове на хлориране след осъществен 30-минутен контакт с водата.
(*7) Показателят се определя във всички случаи, когато не се изследва общ органичен въглерод.
(*8) Определя се, когато водата е от повърхностен водоизточник или има данни, че се повлиява от такъв, както и във всички случаи, в които оценката на риска покаже, че това е подходящо. При несъответствие с определената максимална стойност се провежда проучване на водоизточника за наличие на патогенни микроорганизми, включително криптоспоридии, и риска за потребителите с цел да се установи, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве. Резултатите от всички подобни изследвания се включват в годишните отчети.
(*9) За вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 изискването за показателя е 0/250 КОЕ/ml.
Обща забележка:
Когато водата, предназначена за питейно-битови цели, е получена след обработка, при която е значително деминерализирана или омекотена, минималните концентрации на калций, магнезий и общо разтворени твърди вещества в нея не може да са по-ниски от стойностите, които са характерни за водата преди прилагането на обработката. В тези случаи се препоръчва към деминерализираната или омекотената вода да се добавят калциеви и магнезиеви соли с цел нейното кондициониране, за да се намали всяко възможно отрицателно въздействие върху здравето, да се намали корозивният или агресивният характер на водата и да се подобри вкусът и.
Горното е приложимо и за обработените бутилирани трапезни води, предназначени за питейни цели.

Таблица Г

Радиологични показатели

 

Таблица Г. 1. Параметрични стойности за радон, тритий и индикативна доза на водата, предназначена за питейно-битови цели

Показател

Параметрична стойност

Мерна единица

Забележки

 

Радон

100

Bq/l

Забележки (1) и (2)

 

Тритий

100

Bq/l

Забележка (3)

 

Индикативна доза

0,10

mSv

 

 

 

Забележки:

(1) При установена параметрична стойност на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно извършват проучване и преценяват дали е необходимо и какви коригиращи действия следва да бъдат предприети при отчитане риска за човешкото здраве, без да се излага на риск питейно-битовото водоснабдяване.

(2) Коригиращи действия се предприемат във всички случаи, когато концентрацията на радон надвишава 1000 Bq/l, с цел осигуряване на радиационна защита.

(3) Завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди. Ако концентрацията на тритий надвишава параметричната му стойност, се изисква анализ на наличието на други изкуствени радионуклиди.

 

Таблица Г. 2. Контролни нива за обща алфа- и бета-активност

Показател

Контролно ниво

Мерна единица

Забележки

 

Обща алфа-активност

0,1

Bq/l

Забележки (1), (2) и (3)

 

Обща бета-активност

1,0

Bq/l

Забележки (1), (2), (3) и (4)

 

 

Забележки:

(*1) В случаите, когато общата алфа-активност и общата бета-активност са съответно по-ниски от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, се приема, че индикативната доза е по-ниска от параметричната стойност от 0,1 mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване, освен ако е известно от други източници на информация, че във водата са налице конкретни радионуклиди, които могат да станат причина индикативната доза да надвиши стойността от 0,1 mSv.

(*2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите, когато общата алфа-активност надвишава 0,1 Bq/l или общата бета-активност надвишава 1,0 Bq/l, се извършват допълнителни анализи за установяване на конкретни радионуклиди от приложение № 2б, съгласувано с органите на ДЗК, определени да извършват здравно-радиационен контрол на съответната територия.

(*3) В случаите, когато е необходимо измерване на радионуклиди съгласно забележки (1) и (2), се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност. Тъй като завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди, нивата на тритий, обща алфа-активност и обща бета-активност следва да бъдат измерени в една и съща проба.

(*4) По целесъобразност общата бета-активност може да се замени с остатъчна бета-активност след изваждане на обемната активност К-40.

 


Таблица Д

Показатели от значение за оценката на риска за вътрешните разпределителни системи

 

Показател

Стойност на показателя

Единица

Забележки

Legionella

< 1000

CFU/l

Забележка (*1)

Олово

10

µg/l

Забележка (*2)


Забележки:
(*1) Тази стойност на показателя се определя във връзка с извършване на оценката на риска за вътрешните разпределителни системи и за предприемане на необходимите коригиращи дейности и ограничения за използване. Коригиращи действия се предприемат дори и стойността да е по-ниска и задължително в случаи на инфекции и огнища на заболяване. В тези случаи източникът на инфекцията трябва да бъде потвърден, а видовете Legionella - идентифицирани.
(*2) Тази стойност на показателя се определя във връзка с извършване на оценка на риска за вътрешните разпределителни системи и за предприемане на необходимите коригиращи дейности и ограничения за използване. В тези случаи лицата по чл. 6г, ал. 1 трябва да предприемат необходимите действия, така че до 12 януари 2036 г. да се постигане по-ниската стойност от 5 µg/l.
Приложение № 1а към чл. 6в, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система

1. При оценката на риска за водоснабдителната система се вземат под внимание резултатите от оценката на риска и управлението на риска за водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, извършени в съответствие с чл. 6б, ал. 1. Оценката на риска се базира и на общите принципи на оценяване на риска, определени във връзка с международни стандарти, като например стандарта БДС EN 15975-2 "Безопасност при доставяне на питейна вода, указания за управление на риск и кризи. Част 2: Управление на риска".
2. При оценката на риска трябва да бъдат взети предвид резултатите от програмите за мониторинг, изготвени съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, раздел "Мониторинг на водите и на зоните за защита на водите" от глава десета "Управление на водите" на Закона за водите и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите, за водните тела, определени съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, от които средно се черпят над 100 m3 дневно, и резултатите от оценката на риска съгласно чл. 6б.
3. В оценката на риска се включва описание на водоснабдителната система от мястото на водовземане, пречистване, съхранение и разпределение на водите до местата по чл. 6, ал. 1.
4. При оценката на риска се идентифицират опасностите и опасните събития във водоснабдителната система и се извършва оценка на риска, който те могат да представляват за здравето на човека чрез използването на вода, предназначена за питейно-битови цели, като се отчитат рисковете, произтичащи от изменението на климата, течовете по довеждащите водопроводи и течовете във водоснабдителните системи на населените места.
5. Въз основа на резултатите от проведените проучвания по т. 2 - 4 с цел управление на риска с оценката на риска се:
а) определят и прилагат и мерки за контрол за предотвратяване и смекчаване на установените рискове във водоснабдителната система, които могат да влошат качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
б) определят и прилагат и мерки за контрол във водоснабдителната система в допълнение към мерките, предвидени или предприети в съответствие с чл. 6б или включени основни мерки в ПУРБ, за смекчаване на риска, произтичащ от водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, които могат да влошат качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
в) определят и прилагат и мерки за контрол, с които се гарантира, че са изпълнени разпоредбите на чл. 13 - 13е.
6. Въз основа на резултата от оценката на риска се изготвят мониторингови програми за контрол в съответствие с чл. 7.
7. Въз основа на резултатите от оценката на риска трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на показателите в приложение № 1 и/или увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в приложение № 2, част Б, таблица Б.1, в случай че е изпълнено някое от следните условия:
7.1. списъкът на показателите от групи А и Б или честотите, определени в приложение № 2, не е достатъчен, за да бъдат изпълнени задълженията по чл. 7, ал. 1;
7.2. необходим е допълнителен мониторинг за целите по чл. 9, ал. 16;
7.3. необходимо е да се осигурят нужните гаранции, посочени в чл. 9, ал. 2, т. 1;
7.4. необходимо е да се увеличи честотата на пробовземанията по чл. 6б, ал. 9, т. 1.
8. Въз основа на резултатите от оценката на риска е възможно да бъде направено съответно редуциране на списъка на показателите, определени в приложение № 1, и на честотите на пробовземане, определени в приложение № 2, част Б, таблица Б.1, в случай че са изпълнени следните условия:
8.1. честотата на пробовземане за Ешерихия коли (E. coli) и чревни ентерококи не трябва да се намалява под стойността, посочена в приложение № 2, част Б, таблица Б.1;
8.2. за всички останали показатели:
8.2.1. мястото и честотата на пробовземане трябва да се определят в зависимост от произхода на съответния показател, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в чл. 6, както и оценката по чл. 6б;
8.2.2. за да се намали минималната допустима честота на пробовземане за даден показател спрямо посоченото в приложение № 2, част Б, таблица Б.1, е необходимо всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 60 % от посочената в приложение № 1 стойност на показателя;
8.2.3. за да се отстрани даден показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели, определен в приложение № 1, е необходимо всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 30 % от посочената в приложение № 1 стойност на показателя;
8.2.4. отстраняването на даден показател, посочен в приложение № 1, от списъка на подлежащи на мониторинг показатели трябва да се базира на резултата от оценката на риска, отчитаща резултатите от мониторинга на водоизточниците на питейна вода и потвърждаваща, че човешкото здраве е защитено от вредните ефекти от замърсяване на питейната вода, както е посочено в чл. 1;
8.2.5. намаляване на честотата на пробовземане или отстраняване на показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели съгласно т. 8.2.2 и 8.2.3 може да се направи само ако оценката на риска потвърди, че няма разумно предвидим фактор, за който да съществува вероятност да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
8.2.6. отстраняване на показател от списъка на подлежащите на мониторинг показатели съгласно т. 8.2.2 и 8.2.3 може да се извърши за период не по-голям от шест месеца за микробиологични показатели, три години за химични показатели и пет години за радиологични показатели;
8.2.7. отстраняването на даден показател, посочен в приложение № 1, от списъка на подлежащи на мониторинг показатели може да се извърши за показатели, които могат да бъдат открити в питейната вода само в резултат от използването на определено съоръжение за пречистване или дезинфекционен метод и когато тази техника или метод не се използва от съответната водоснабдителна организация.


Приложение № 1б към чл. 6в, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Списък за наблюдение

1. Списъкът за наблюдение е съставен въз основа на Решението за изпълнение на Европейската комисия от 19 януари 2022 г., с което е съставен списък за наблюдение на вещества и съединения, които предизвикват безпокойство във връзка с водата за консумация от човека, както е установено в Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета.
2. След приемане на актове за изпълнение от Комисията списъкът за наблюдение се актуализира, като веществата и съединенията се добавят към списъка за наблюдение, когато има вероятност да се открият във водата, предназначена за консумация от човека, въз основа на данните от оценката на риска по чл. 6б и могат да представляват потенциален риск за здравето на човека. Резултатите от контрола се включват в базата данни по чл. 19, ал. 1, т. 2.


Наименование на веществото/групата вещества или

съединение/група съединения

CAS номер

ЕС номер

Ориентировъчни

стойности

(ng/L)

Праг на количествено

определяне (1)

(ng/L)

Възможен метод за анализ

17-бета-естрадиол

50-28-2

200-023-8

1

<= 1

 -

нонилфенол (2)

84852-15-3

284-325-5

300

<= 300

EN ISO 18857-2


Забележки:
1. Праг на количествено определяне по смисъла на определението, дадено в § 1, т. 10 от Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 от 2011 г.).
2. Тези вещества преди са били идентифицирани като CAS 25154-52-3 и 104-40-5.
3. Микропластмасите ще бъдат включени в списъка, когато Европейската комисия приеме стандартизирана методология за измерване на микропластмасите в питейната вода.
4. В случаите, в които при мониторинга на водата във водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване се установи замърсител от списъка за наблюдение над референтната стойност, определена в списъка за наблюдение, водоснабдителната организация уведомява незабавно басейновата дирекция за управление на водите и органите на държавния здравен контрол.
5. В случаите по т. 4 водоснабдителните организации извършват мониторинг на изхода на съоръженията за пречистване и в резервоарите и при установяване на такова замърсяване и след пречистване извършват мониторинг на тези вещества в питейната вода на крана при потребителя толкова често, колкото е определено от органите на държавния здравен контрол, и докато не бъдат предприети коригиращи действия за оптимизиране на пречистването.
6. При идентифицирана необходимост от страна на органите на държавния здравен контрол водоснабдителните организации предприемат мерките, предвидени в чл. 10.
7. В случаите по т. 4 басейновите дирекции за управление на водите включват в ПУРБ:
1) превантивни мерки, смекчаващи мерки или мониторинг за водосборите/зоните за подхранване за точките на водочерпене или на суровите води съгласно разпоредбите на чл. 6б;
2) отговорните органи/лица, определени да изпълняват мерките и/или мониторинга по т. 1.Приложение № 1в към чл. 6г, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Оценка на риска за вътрешните разпределителни системи

1. Оценката на риска за вътрешните разпределителни системи се състои от следните елементи:
а) общ анализ на потенциалните рискове, свързани с вътрешните разпределителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали тези потенциални рискове оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крана при потребителя;
б) общ анализ на продуктите и материалите, от които са изградени вътрешните разпределителни системи, но без да включва подробен анализ на всяка една отделна съставка;
в) мониторингов план за контрол на показателите, посочени в приложение № 1, таблица Д, за приоритетните обекти, определени в чл. 6г, ал. 1.
2. Собствениците/ползвателите/управителите на обектите по чл. 6г, ал. 1:
а) съгласуват плана по т. 1, буква "в" с РЗИ;
б) предоставят данните от извършения мониторинг, определен с плана по т. 1, буква "в", на съответната РЗИ ежемесечно най-късно до 20-о число на следващия месец.
3. Регионалната здравна инспекция извършва преглед и оценка на постъпилите по т. 2, буква "б" данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните.
4. Регионалните здравни инспекции ежегодно изготвят обобщена годишна информация за резултатите от проведения по т. 2 мониторинг, предприетите коригиращи действия и административни мерки и я предоставят на Министерството на здравеопазването в срок до първи март на следващата календарна година.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 и чл. 9, ал. 5

(Предишно Приложение № 2 към чл. 7, т. 1, изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г. (*), предишно Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., предишно Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Част А

Общи цели и програми за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели:

1. Изготвените в съответствие с чл. 9, ал. 1 програми за мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели, трябва да:
а) удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за здравето на човека по цялата водоснабдителна верига - от водосбора през пречистването и съхранението до разпределението, действат ефективно и че водата, предназначена за питейно-битови цели, в местата на определяне на съответствието по чл. 6, ал. 1 е безопасна и чиста;
б) осигуряват информация относно качеството на водата, доставяна за питейно-битови цели, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по чл. 3 и стойностите на показателите, определени в съответствие с чл. 5;
в) идентифицират най-подходящите начини, коригиращи действия и мерки за намаляване на риска за здравето на човека.
2. Изготвените в съответствие с чл. 9, ал. 1 програми за мониторинг съдържат един от следните елементи или комбинация от тях:
а) пробонабиране и лабораторен анализ на отделни водни проби;
б) измервания, документирани чрез постоянен процес на мониторинг;
в) данни от извършени инспекции на водосбора от компетентните органи, инспекции на съоръженията за водовземане, пречистване, съхранение и разпределение, без да се нарушават изискванията за контрол, предвидени в чл. 6б и приложение № 1в, и/или;
г) инспекции на документацията за функционалността и ремонтите на оборудването.
3. Програмите трябва да включват и програма за оперативен контрол, който осигурява бърз преглед на оперативните резултати и на проблемите, свързани с качеството на водите, и позволява своевременното предприемане на предварително планирани коригиращи действия. Програмите за оперативен контрол се отнасят единствено до водоснабдяването и в тях се отчитат резултатите от идентифицирането на опасностите и опасните събития и оценката на риска за водоснабдителната система, като целта им е да се потвърди ефективността на всички мерки за контрол на водовземането, пречистването, разпределението и съхранението.
Оперативният контрол включва показателя "мътност" на изхода на пречиствателната станция за питейни води с цел редовен контрол на ефикасността на пречистването чрез процеси на филтриране в съответствие с референтните стойности и честотата, посочени в следната таблица (не е приложимо за подземните води, когато мътността е причинена от желязо и манган):


Работен показател

Референтна стойност

Мътност

0,3 NTU в 95 % от пробите и нито една, надвишаваща 1 NTU

Обем (m3) вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

Минимална честота на пробовземане и анализ

<= 1 000

За седмица

 >1 000 до <= 10 000

Всеки ден

> 10 000

Постоянно


Програмата за оперативен контрол включва и контрол на следните показатели в необработената вода с цел контрол на ефикасността на процесите на обработка срещу микробиологични рискове:

Работен
показател

Референтна стойност

Единица

Забележки

Соматични колифаги

50 (за необработената вода)

Плака образуващи единици (PFU)/100 ml

Забележка (1)


Забележка: (1) Този показател се измерва, ако оценката на риска покаже, че това е подходящо. Ако в необработените води е установен в концентрации > 50 PFU/100 ml, следва да бъде анализиран след последователните етапи на обработка, за да се определи коефициентът на редукция (log) от бариерите на място и да се оцени дали рискът от проникване на патогенни вируси се контролира в достатъчна степен.

Част Б

Мониторинг

1. Мониторингът по показатели от група А обхваща минимума показатели по таблица А и се допълва при необходимост с актуални за региона показатели със съвместно решение на водоснабдителните организации и РЗИ.
2. Мониторингът по показатели от група Б обхваща всички показатели по приложение № 1 с изключение на показателите от група А. С цел опазване на общественото здраве показателите от групи А и Б се мониторират едновременно в една и съща проба минимум веднъж годишно в малките зони на водоснабдяване и два до три пъти годишно в големите зони на водоснабдяване, освен ако оценката на риска не показва необходимост от по-голяма честота.

Таблица А

Минимум показатели за анализ от група А

 

Показател

Забележка

Активна реакция

 

Алуминий

Забележка (1)

Амониев йон

Забележка (2)

Вкус

 

Електропроводимост

 

Желязо

Забележка (1)

Мирис

 

Мътност

 

Нитрити

Забележка (2)

Остатъчен свободен хлор

 

Цвят

 

Ешерихия коли

Забележка (3)

Колиформи

 

Микробно число при 22 °С

 

Чревни ентерококи

Забележка (3)

Други показатели от приложение № 1, за които в програмата за мониторинг и/или чрез оценката на риска е установено, че са от значение да бъдат мониторирани като показатели от група А

 

Други допълнителни показатели, за които чрез оценката на риска е установено, че са от значение в съответствие с чл. 9, ал. 13

 


Забележки:
(1) Определя се, ако се използва като химикал за пречистване на водата.
(2) Определя се, ако за дезинфекция се използва хлорамин.
(3) Честотата на мониторинга на тези показатели не може да бъде намалявана поради резултатите от оценката на риска и се контролират минимум с честота, посочена в таблица Б.1.

Таблица Б.1

Минимална честота за пробовземане и анализ за целите на мониторинга на съответствието на питейна вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4

 

Обем вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

в m3

(забележки (1) и (4))

Показател от група А.

Брой проби годишно

(забележка (2))

Показател от група Б.

Брой проби годишно

(забележка (3))

 

<=10

2

1 път на две години

> 10

<=100

2

1

> 100

<= 1000

4

1

> 1000

<= 10 000

4 за първите 1000 m3/ден

+3 за всеки допълнителни 1000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1 за първите 1000 m3/ден

+1 за всеки допълнителни 4500 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10 000

<= 100 000

3 за първите 10 000 m3/ден +1 за всеки допълнителни
10 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 100 000

 

12 за първите 100 000 m3/ден +1 за всеки допълнителни
25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем


Забележки:
(1) Водните обеми са средни обеми, които се изчисляват като средни количества за календарната година. За определяне на минималната честота вместо водните обеми може да се използва броят на населението в зоната на водоснабдяване на базата на консумация 200 l/жител дневно.
(2) Посочената минимална честота се изчислява, както следва: напр. 4300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за останалите 3300 m3/ден).
(3) Мониторингът по радиологичните показатели, посочени в приложение № 1, таблица Г.1, за вода по чл. 6, ал. 1, т. 3, се извършва не по-малко от веднъж годишно независимо от обема на водата, предназначена за наливане в бутилки, кутии или други опаковки.
(4) Зона на водоснабдяване е по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби.Приложение № 2а към чл. 7, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Мониторинг на радиоактивните вещества

1. Общи принципи и честота на мониторинга.
За радиологичните показатели, за които са определени параметрични стойности, респективно контролни нива в приложение № 1, таблици Г. 1 и Г. 2, е необходимо да се извършва мониторинг.
При наличие на естествени радионуклиди в питейната вода, когато резултатите от проведен предходен мониторинг са показали стабилна концентрация на радионуклидите, органите на ДЗК и водоснабдителните организации могат да вземат съвместно решение за намаляване честотата на мониторинга съгласно приложение № 2, таблица Б.1, при отчитане риска за човешкото здраве.
В случаите, когато за конкретна зона на водоснабдяване са проведени представителни проучвания, мониторинг и/или изследвания на водата или е налице друга надеждна информация, които да установяват, че радонът, тритият и индикативната доза са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, и при условие, че няма настъпила промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода, мониторингът на радиоактивните вещества може да се извършва най-малко веднъж на пет години.
В този случай водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно уведомяват МЗ за взетото решение мониторингът на радиологичните вещества да се извършва веднъж на пет години, като предоставят данни от проведени проучвания, предходен мониторинг или изследване, които доказват, че качеството на водата е постоянно и не се очаква в конкретната зона на водоснабдяване стойностите на радиологичните показатели за определения петгодишен период да надвишат нормативно определените.
Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на представените данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните и потвърждава или не потвърждава взетото от водоснабдителните организации и органите на ДЗК решение, за което ги уведомява писмено.
При потвърждаване на решението Министерството на здравеопазването представя на Европейската комисия основанията за взетото решение, като предоставя цялата документация, включително и данните от всяко проведено проучване, мониторинг или изследване.
В случаите, когато Министерството на здравеопазването е потвърдило взетото решение, разпоредбите относно изискванията за минималната честота на вземанията на проби и на анализите съгласно приложение № 2, таблица Б. 1, не се прилагат.
Когато за съответната зона на водоснабдяване няма данни от извършени проучвания, предходен мониторинг и/или изследвания на водата или друга надеждна информация, които да установяват, че радиологичните показатели са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, мониторингът на тези показатели се извършва съобразно посочените по-долу принципи:
2. Радон.
За да се определят степента и естеството на възможното излагане на въздействието на радон чрез питейната вода, произхождаща от различни видове подземни водоизточници в различни геоложки райони, водоснабдителните организации и/или органите на ДЗК извършват или възлагат провеждането на представителни проучвания за съответната зона на водоснабдяване. Проучванията се извършват така, че основните параметри, по-специално геоложките и хидроложките характеристики на района, радиоактивността на скалите или почвата и видът подземен водоизточник, да могат да бъдат установени и използвани за насочване на бъдещите действия към зони на водоснабдяване с възможно по-високо ниво на експозиция на радон.
Мониторинг на концентрацията на радон се извършва, когато на база на резултатите от представителните проучвания или друга надеждна информация има основание да се смята, че параметричната стойност, определена съгласно приложение № 1, таблица Г. 1, може да бъде надвишена. В тези случаи мониторингът се провежда с честота съгласно приложение № 2, таблица Б. 1.
3. Тритий.
Мониторинг на тритий в питейната вода се извършва в зони на водоснабдяване, при които в рамките на водосборния басейн на съответния водоизточник има антропогенен източник на тритий или на други изкуствени радионуклиди и не може да се докаже, въз основа на други програми за наблюдение или проучване, че нивото на тритий е под параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1. Когато е необходимо да се провежда мониторинг на тритий, той се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1. В случаите, когато концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност по приложение № 1, таблица Г.1, е необходимо извършване на изследване за наличие на други изкуствени радионуклиди. Радионуклидите, които ще се измерват при установяване на концентрации на тритий, надвишаващи параметричната стойност, се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.
4. Индикативна доза.
Мониторинг на питейната вода по отношение на индикативната доза се извършва, когато е наличен източник на изкуствена или повишена естествена радиоактивност и не може да се докаже въз основа на други представителни програми за мониторинг или други изследвания, че нивото на индикативната доза в съответната зона на водоснабдяване е под параметричната стойност съгласно приложение № 1, таблица Г.1.
В тези случаи, както и при липса на данни от предходен мониторинг в съответната зона на водоснабдяване се извършва най-малко еднократен анализ за определяне нивата на обща алфа- и обща бета-активност, при необходимост и на съответните радионуклиди, съгласно приложение № 1, таблица Г.2. Този анализ следва да се проведе не по-късно от една година от влизане в сила на наредбата.
В случай че се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на изкуствени радионуклиди, мониторингът по отношение на същите продължава да се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1.
Когато се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на естествени радионуклиди, мониторингът на общата алфа- и бета-активност и на естествените радионуклиди се извършва най-малко четири пъти годишно за зоните на водоснабдяване, в които се добива и разпределя над 1000 куб. м вода за 24 часа и/или се водоснабдяват над 5000 човека. За останалите зони на водоснабдяване мониторингът се извършва с честота съгласно приложение № 2, таблица Б.1.
Проверка на индикативната доза се извършва и във всички случаи на промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода.
5. Пречистване на водата.
Когато се извършва пречистване на питейната вода за намаляване на нивото на радионуклиди във водата, се извършва мониторинг с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1, за да се осигури продължителната ефикасност на пречистването.
6. Минимална честота на вземане на проби и анализи.
(изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.) Минималната честота на вземане на проби и анализи при мониторинга на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа или цистерна или използвана в обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, се определят съобразно посочените в т. 1 - 4 принципи и приложение № 2, таблица Б.1.
7. Осредняване.
Когато параметричната стойност е надвишена в дадена проба, органите на ДЗК и водоснабдителните организации съвместно определят доколко повторното вземане на проби е необходимо, за да се гарантира, че измерените стойности са представителни за средната обемна активност за цяла година.Приложение № 2б към чл. 9, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., предишно Приложение № 2б към чл. 9, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Мониторинг на индикативната доза и аналитични работни характеристики

1. Мониторинг за спазване на индикативната доза.
Мониторингът по отношение индикативната доза на питейната вода може да се извършва чрез определяне на общата алфа- и общата бета-активност или чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид:
а) мониторингът на индикативната доза чрез определяне на общата алфа-активност и общата бета-активност се извършва в съответствие с приложение № 1, таблица Г.2 и приложение № 2а, т. 4;
б) при извършване на мониторинг на индикативната доза чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид, в случай че за определен радионуклид обемната активност надвишава 20 % от съответната вторична концентрация или концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1, се изисква извършване на анализ за допълнителни радионуклиди, които се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.
2. Изчисляване на индикативната доза.
Индикативната доза се изчислява чрез измерената концентрация на радионуклидите и дозовите коефициенти съгласно основните норми за радиационна защита, определени с наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, препоръките на Международната комисия за радиационна защита или на базата на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол, на основата на годишния прием на вода (730 l за възрастни). Когато е изпълнено следното неравенство, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv, и да се счете, че не се изисква допълнително изследване:


където:
Ci(obs) = наблюдаваната концентрация на радионуклида i
Ci(der) = вторичната концентрация на радионуклида i
n = броят на откритите радионуклиди.

Вторична концентрация за радиоактивност във водата, предназначена за питейно-битови цели (1)


Произход Нуклид Вторична концентрация
Естествен U-238 (2) 3,0 Bq/l
  U-234 (2) 2,8 Bq/l
  Ra-226 0,5 Bq/l
  Ra-228 0,2 Bq/l
  Pb-210 0,2 Bq/l
  Po-210 0,1 Bq/l
Изкуствен C-14 240 Bq/l
  Sr-90 4,9 Bq/l
  Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
  Am-241 0,7 Bq/l
  Co-60 40 Bq/l
  Cs-134 7,2 Bq/l
  Cs-137 11 Bq/l
  I-131 6,2 Bq/l

(1) В таблицата са включени стойности за най-често срещаните естествени и изкуствени радионуклиди; това са точни стойности, изчислени за доза от 0,1 mSv, за годишен прием от 730 литра и при използване на дозовите коефициенти, определени в таблица А от приложение ІІІ към Директива 96/29/Евратом; вторичните концентрации за други радионуклиди могат да се изчислят на същата база и стойностите могат да се актуализират въз основа на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол.
(2) Посочените в таблицата стойности се отнасят само за радиологичните характеристики на урана. Максималната стойност по отношение химичната токсичност на естествения уран е посочена в приложение № 1, таблица Б.
3. Работни характеристики и методи за анализ.
За посочените параметри и радионуклиди използваният метод за анализ трябва като минимум да позволява измерване на обемните активности при установената по-долу граница на откриваемост:

Параметри и радионуклиди Граница на откриваемост (Забележки (1) и (2)) Забележки
Тритий 10 Bq/l Забележка (3)
Радон 10 Bq/l Забележка (3)
Обща алфа-активност 0,04 Bq/l Забележка (4)
Обща бета-активност 0,4 Bq/l Забележка (4)
U-238 0,02 Bq/l  
U-234 0,02 Bq/l  
Ra-226 0,04 Bq/l  
Ra-228 0,02 Bq/l Забележка (5)
Pb-210 0,02 Bq/l  
Po-210 0,01 Bq/l  
C-14 20 Bq/l  
Sr-90 0,4 Bq/l  
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l  
Am-241 0,06 Bq/l  
Co-60 0,5 Bq/l  
Cs-134 0,5 Bq/l  
Cs-137 0,5 Bq/l  
I-131 0,5 Bq/l  

Забележки:
(1) Границата на откриваемост се изчислява в съответствие със стандарт ISO 11929: Определяне на характерните граници (праг за вземане на решение, граница на откриваемост и граници на доверителен интервал) за измервания на йонизиращи лъчения - основи и приложения с вероятности за грешки от 1-ви и 2-ри род, 0,05 всяка.
(2) Неопределеностите на измерването се изчисляват и докладват като комбинирани стандартни неопределености или като разширени стандартни неопределености с фактор на покриване 1,96 в съответствие с Ръководството на ISO за изразяване на неопределеността на измерванията.
(3) Границата на откриваемост за тритий и за радон е 10 % от параметричната им стойност от 100 Bq/l.
(4) Границата на откриваемост за общата алфа-активност и общата бета-активност е 40 % от контролното ниво, съответно от 0,1 и 1,0 Bq/l.
(5) Границата на откриваемост се прилага само за първоначална проверка на индикативната доза за нови водоизточници. Когато първоначалната проверка покаже, че не е много вероятно Ra-228 да превишава 20 % от вторичната концентрация, границата на откриваемост може да бъде повишена до 0,08 Bq/l за рутинните измервания, специфични за нуклида Ra-228, докато не се изиска последваща повторна проверка.Приложение № 2в към чл. 9, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 6 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 13

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., предишно Приложение № 3 към чл. 9, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 28.11.2015 г., предишно Приложение № 3 към чл. 9, ал. 8, изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Методи за анализ

 

Част А

Микробиологични показатели, за които са специфицирани методи за анализ

 

Показател

Метод

Колиформи и Ешерихия коли

БДС EN ISO 9308-1 или

БДС EN ISO 9308-2

Ентерококи

БДС EN ISO 7899-2

Псевдомонас аеругиноза

БДС EN ISO 16266

Брой колонии при 22 °С и 36 °С

БДС EN ISO 6222

Соматични колифаги

БДС EN ISO 10705-2, Част 2: Определяне на броя на соматични колифаги и EN ISO 10705-3

Легионела (1)

БДС EN ISO 11731

Клостридиум перфрингенс (вкл. спори)

БДС eN 14189


Забележка: (1) За контрола на проверката въз основа на риска и с цел допълване на методите за култивиране могат да се използват и други методи, като ISO/TS 12869, методи за бързо култивиране, методи, различни от култивирането, и методи, основани на молекулното тегло, по-специално qPCR.

Част Б

Химични и индикаторни показатели, за които са специфицирани характеристики за метрологично качество

1. За определените в таблица 1 показатели специфицираните характеристики за метрологично качество са свързани с това, че използваният метод за анализ трябва минимум да може да послужи за измерване на концентрации, равни на зададената стойност на показателя с праг на количествено определяне, както е посочено в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите, в размер, равен или по-малък от 30 % от съответната стойност на показателя, и неопределеност на измерването, както е посочена в таблица 1. Резултатът трябва да бъде изразен със същия брой десетични знаци както при стойността на съответния показател в приложение № 1, таблици Б и В.
2. Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не трябва да бъде използвана като допълнителен допустим интервал към определените в приложение № 1 стойности на показателите.

Таблица 1

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката "неопределеност на измерването"

 

Показател

Неопределеност на измерването

(забележка (1)).

Процент от стойността на показателя

(освен за pH)

Забележка

Алуминий

25

 

Амониев йон

40

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо(а)пирен

50

Забележка (2)

Бензен

40

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлориди

15

 

Хром

30

 

Електропроводимост

20

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Забележка (3)

1,2-дихлоретан

40

 

Флуориди

20

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

Забележка (4)

Желязо

30

 

Олово

30

 

Манган

30

 

Живак

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

Окисляемост

50

Забележка (5)

Пестициди

30

Забележка (6)

Полициклични ароматни въглеводороди

40

Забележка (7)

Селен

40

 

Натрий

15

 

Сулфати

15

 

Тетрахлороетен

40

Забележка (8)

Трихлороетен

40

Забележка (8)

Трихалометани - общо

40

Забележка (7)

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Забележка (9)

Акриламид

30

 

Бисфенол А

50

 

Мътност

30

Забележка (10)

Микроцистин-LR

30

 

PFAS

50

 

Уран

30

 

Винихлорид

50

 

Хлорати

40

 

Хлорити

40

 

Епихлорхидрин

30

 

Халооцетни
киселини

50

 


Забележки:
(1) Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от стойността на показателя или съответно по-добра стойност. Неопределеността на измерването трябва да се оценява спрямо нивото на стойността на показателя, освен ако е посочено нещо друго.
(2) Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).
(3) Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.
(4) Стойностите на точността, прецизността и неопределеността на измерването са изразени в pH единици.
(5) Референтен метод: БДС EN ISO 8467.
(6) Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности до 80 %.
(7) Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, влизащи в състава на показателя, и се определят на база 25 % от посочената в приложение № 1 максимална стойност на показателя.
(8) Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, влизащи в състава на показателя, и се определят на база 50 % от посочената в приложение № 1 максимална стойност на показателя.
(9) Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. Следва да се използват указанията CEN 1484 Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC) (Указания за определяне на общ органичен въглерод и на разтворен органичен въглерод).
(10) Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност) в съответствие със стандарт БДС EN ISO 7027.
3. Сума на PFAS.
Следните вещества се анализират въз основа на техническите насоки по отношение на методите за анализ на контрола на пер- и полифлуороалкилирани вещества, разработени от Европейската комисия:
- Перфлуорбутанова киселина (PFBA);
- Перфлуорпентанова киселина (PFPA);
- Перфлуорхексанова киселина (PFHxА);
- Перфлуорхептанова киселина (PFHpA);
- Перфлуороктанова киселина (PFOА);
- Перфлуорононанова киселина (PFNA);
- Перфлуородеканова киселина (PFDA);
- Перфлуороундеканова киселина (PFUnDA);
- Перфлуорододеканова киселина (PFDoDA);
- Перфлуоротридеконова киселина (PFTrDA);
- Перфлуоробутансулфонова киселина (PFBS);
- Перфлуорпентансулфонова киселина (PFPS);
- Перфлуорхексансулфонова киселина (PFHxS);
- Перфуорхептансулфонова киселина (PFHpS);
- Перфлуороктансулфонова киселина (PFOS);
- Перфлуорононансулфонова киселина (PFNS);
- Перфлуородекансулфонова киселина (PFDS);
- Перфлуороундекансулфонова киселина;
- Перфлуорододекансулфонова киселина;
- Перфлуоротридекансулфонова киселина.
Тези вещества се подлагат на мониторинг, когато при оценката на риска и управлението на риска за водосборите/зоните за подхранване за точките на водовземане за питейно-битово водоснабдяване, извършени в съответствие с чл. 6б, се стигне до заключението, че има вероятност те да бъдат налични в дадено водоснабдяване.


Приложение № 4 към чл. 13д, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Групи материали


1. Органични материали
Органичните материали се изработват само от:
а) изходни вещества, включени в европейския положителен списък на изходните вещества, изготвен от Европейската комисия; и
б) вещества, за които не е възможно те и реакционните им продукти да са налични във водата, предназначена за питейно-битови цели, в концентрации над 0,1 µg/l, освен ако за специфични вещества не е необходима по-строга стойност предвид тяхната токсичност; органичните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти, или при липса на такива - съгласно международно или национално признат метод, и трябва да отговарят на предвидените в стандартите изисквания; за тази цел резултатите от изпитването за миграция на веществата се преобразуват в очаквани нива/концентрации при крана на потребителя.
2. Метални материали
а) използват се само метални материали, включени в европейския положителен списък на съставите, изготвен от Европейската комисия; спазват се ограниченията, посочени в европейския положителен списък, по отношение на състава на тези материали, тяхното използване за определени продукти и използването на самите продукти;
б) металните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти, или при липса на такива - съгласно международно или национално признат метод, и трябва да отговарят на предвидените в тях изисквания.
3. Циментови материали
Циментовите материали се произвеждат само от едно или повече от следните:
а) органични съставки, включени в европейския положителен списък на съставките, изготвен от Европейската комисия;
б) органични съставки, за които не е възможно съставките и техните реакционни продукти да са налични във водата, предназначена за питейно-битови цели, в концентрации над 0,1 µg/l;
в) неорганични съставки.
Циментносвързаните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти, или при липса на такива - съгласно международно или национално признат метод, и трябва да отговарят на предвидените в тях изисквания. За тази цел резултатите от изпитването за миграция на веществата се преобразуват в очакваните нива/концентрации на крана при потребителя.
4. Емайли и керамични материали
Емайлите и керамичните материали се произвеждат само от изходните вещества от европейския положителен списък на състави, изготвен от Европейската комисия, след извършване на оценка на елементите, използвани в състава на тези материали.
Емайлите и керамичните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти, или при липса на такива - съгласно международно или национално признат метод, и отговарят на предвидените в тях изисквания. За тази цел резултатите от изпитването по отношение на миграцията на веществата се преобразуват в очакваните нива/концентрации на крана при потребителя.
5. Изключения за оценяване на материалите, използвани в незначителни и сглобени компоненти
За сглобени продукти: незначителните компоненти, части и материали се описват подробно, а изпитването се намалява съответно. За тази цел "незначителни" се отнася до степента на влияние върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, което не изисква пълно изпитване.
Таблица 1. Изпитвания, свързани с видовете материали

Критерии

Органични (вж. забележка 1)

Метални (вж. забележка 2)

Циментови

Емайли и керамични материали

Европейски положителни списъци

 

 

 

 

Европейски положителен списък на изходни вещества органични материали

 

X

 

N.N.

 

X

 

N.N.

Европейски положителен списък на приетите метални състави

 

N.N.

 

X

 

N.N.

 

N.N.

Европейски положителен списък на съставките за циментови материали

 

N.N.

 

N.N.

 

X

 

N.N.

Европейски положителен списък на съставите за емайли и керамични материали

 

N.N.

 

N.N.

 

N.N.

 

X

Органолептични изпитвания

 

 

 

 

Мирис и вкус

X

N.N.

X

N.N.

Цвят и мътност

X

N.N.

X

N.N.

Общи хигиенни показатели

 

 

 

 

Извличане на общ органичен въглерод

 

X

 

N.N.

 

X

 

N.N.

Повърхностни остатъчни вещества (метали)

 

N.N.

 

X

 

N.N.

 

N.N.

Изпитване на миграцията

 

 

 

 

Съответни показатели в настоящата наредба и актовете на Комисията

 

X

 

X

 

X

 

X

MTCtap на PL вещества

X

N.N.

X (виж забележка 3)

N.N.

Неочаквани вещества (GC-MS)

X

N.N.

X (виж забележка 3)

N.N.

Съответствие със списъците на съставите

 

N.N.

 

X

 

N.N.

 

X

Благоприятстване на микробния растеж

 

X

 

N.N.

X (виж забележка 3)

 

N.N.


N.N.: Не е необходимо.
MTCtap: Максимална допустима концентрация при крана (получена или въз основа на становището на ECHA за целите на включването на веществото в европейския положителен списък, или въз основа на граница на специфична миграция съгласно Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ, L 12, 15.01.2011 г., стр. 1) и като се има предвид 10 % коефициент на потребление на вода от 2 l на ден.
GC-MS: Газова хроматография - масспектрометрия (скринингов метод).
Забележка 1: Специфични изключения, които следва да се определят в съответствие с т. 5 от настоящото приложение.
Забележка 2: Металите не подлежат на органолептично изпитване, тъй като по принцип се приема, че ако са спазени стойностите на показателите, посочени в приложение 1, няма вероятност да възникнат органолептични проблеми.
Забележка 3: В зависимост от наличието на органични вещества в състава.


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2023 г.)

Информация за обществеността


По лесен за ползване и персонализиран начин водоснабдителните организации осигуряват на потребителите онлайн достъп или при обосновано искане от потребителите - достъп по друг начин, до информацията, посочена в т. 1 - 8:
1) Идентифициране на съответната водоснабдителна организация, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, вида на водовземане (повърхностно, подземно или смесено), включително обща информация за използваните видове пречистване и дезинфекция на водата.
При предоставянето на информацията по т. 1 водоснабдителните организации могат да прилагат изключения от това изискване в съответствие с изискванията на Закона за достъп до пространствени данни.
2) Най-актуалните резултати от мониторинга на показателите по приложение № 1, таблици А1, Б и В, включително и установената при мониторинга стойност на наблюдавания показател, определена в съответствие с чл. 5, ал. 1, както и данни за честотата на мониторинга по чл. 7. Публикуваните резултати от мониторинга не трябва да са по-стари от една година, освен когато честотата на мониторинга, определена в съответствие с чл. 7, позволява друго.
3) Информацията по т. 2 включва и данни за следните показатели:
а) твърдост;
б) минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:
- калций - Ca;
- магнезий - Mg, и
- калий - K.
4) В случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи или от други имащи отношение органи след превишаване на стойностите на показателите, определени в съответствие с чл. 5, ал. 1 - информация в съответствие с чл. 10 относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за опазване здравето на потребителите и начините на ползване. С цел недопускане риск за здравето на потребителите в тези случаи водоснабдителните организации могат да осигурят достъп до тази информация и чрез хипервръзка, например към официалната интернет страница на съответната РЗИ.
5) Подходяща информация за оценката на риска за водоснабдителната система, която може да бъде публично предоставяна.
6) Съвети към потребителите, включително за това как да намалят потреблението си на вода, когато е целесъобразно, как да използват водата отговорно според местните условия и как да избегнат рисковете за здравето, дължащи се на застояли води.
7) Водоснабдителните организации, които доставят най-малко 10 000 m3 на ден или които обслужват най-малко 50 000 души, предоставят годишна информация и относно:
а) цялостното функциониране на водоснабдителната система по отношение на нейните показатели за ефективност и дела на течовете, веднага след като тази информация стане налична и най-късно до датата, посочена в параграф 38 от преходните и заключителните разпоредби на настоящата наредба;
б) структурата на собствеността на водоснабдителната организация;
в) когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, информация относно структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително постоянните и променливите разходи и разходите, свързани с мерките по отношение изпълнение на целите за достъп до питейна вода, когато такива мерки са били предприети от водоснабдителните организации;
г) когато са налични, обобщение и статистически данни относно жалбите на потребители, получени от водоснабдителните организации, по въпроси, попадащи в обхвата на настоящата наредба.
8) При обосновано и мотивирано искане на потребителите се предоставя достъп до данни за минали периоди до 10 години назад по отношение на информацията по т. 2 и 3, ако такива са налични, но не по-рано от датата на влизане в сила на наредбата.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума