Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2001 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г.


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества, както и на лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения - еднолични търговски дружества, извън тези по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.)


Чл. 2. (1) С конкурс по реда на тази наредба се избират управителите на лечебните заведения по чл. 1 - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, както и изпълнителни директори на лечебните заведения по чл. 1 - еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление.
(2) Конкурсите, обявявани по реда на тази наредба, се провеждат на три етапа:
1. (доп. - ДВ, бр. 116 от 2002 г.) проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г.) представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
3. събеседване с кандидатите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 116 от 2002 г.) Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в решението по чл. 3.


Чл. 3. (1) Органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение по чл. 1, взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението, което съдържа:
1. обект на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) темите, предмет на събеседването;
5. дата, час и място на провеждане на конкурса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Решението по ал. 1 се публикува в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) Едновременно с вземането на решение по ал. 1 органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение, утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията по чл. 2, ал. 3.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) До участие в конкурса за възлагане на управлението на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) До участие в конкурса за възлагане на управлението на лечебни заведения по чл. 10, т. 3, 3а, 3б, 4, 5 и 7 от Закона за лечебните заведения се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да имат най-малко пет години трудов стаж в областта на висшето образование по т. 1;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) До участие в конкурса за възлагане на управлението на лечебни заведения по чл. 10, т. 6 от Закона за лечебните заведения се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина с призната медицинска специалност;
2. да имат най-малко две години трудов стаж в център, отделение или клиника по хемодиализа;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Органът по чл. 3, ал. 1 назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав - членовете й, председателя и секретаря й. Органът по чл. 3, ал. 1 определя възнаграждението на членовете на комисията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Представителите на държавата в комисията за организиране и провеждане на конкурса, които са лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда, не получават възнаграждение за участието си в комисията.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията по ал. 1 е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;
2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.)
3. разглежда постъпилите заявления, оценява разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 и провежда събеседването с кандидатите;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинските лечебни заведения и тези по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "г" от Закона за лечебните заведения като член задължително се привлича регионалната здравна инспекция.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържа разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
(3) За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.
(2) Пликът с разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решението по чл. 3, ал. 1.
(3) До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г.) съответствие на проекта с нормативната уредба;
3. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
4. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
6. логическа структура на разработката;
7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
2. степен на познаване на нормативната уредба;
3. способност да се планират и взимат управленски решения;
4. административни умения, професионални и делови качества;
5. комуникативни способности и организационни способности;
6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки от критериите по ал. 3 и 4.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката по чл. 2, ал. 2, т. 2 и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) (1) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, органът по чл. 3, ал. 1 прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по реда на чл. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В случаите, когато няма подадени заявления, комисията предлага на органа по чл. 3, ал. 1 да се удължи срокът за подаване на заявленията с 15 календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува по реда на чл. 3, ал. 2.
(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма кандидат, органът по чл. 3, ал. 1 прекратява процедурата по конкурса.
(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не могат да бъдат изпълнени условията по чл. 5, ал. 5, органът по чл. 3, ал. 1 определя нова дата за провеждане на конкурса и уведомява кандидатите, подали заявления за участие.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.
(2) Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки по чл. 8, ал. 6, в срока по ал. 1 комисията изготвя и предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 извършеното класиране.
(3) В случаите по ал. 2 окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки.
(4) Събеседването по ал. 3 се провежда от тричленна комисия, определена от органа по чл. 3, ал. 1, която е различна от комисията по чл. 5, ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване комисията по ал. 4 изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 извършеното класиране.


Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) При провеждане на конкурс за възлагане на управлението на държавни лечебни заведения по чл. 1 органът по чл. 3, ал. 1 в петдневен срок от получаване на протокола на комисията утвърждава предложеното класиране.
(2) (Нова - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) При провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения по чл. 1 предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на съответния общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В петдневен срок от утвърждаването по чл. 11 комисията обявява класирането на определено от органа по чл. 3, ал. 1 за това място и уведомява участниците за това.


Чл. 13. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до органа по чл. 3, ал. 1 в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) При провеждане на конкурс за възлагане управлението на държавни лечебни заведения органът по чл. 3, ал. 1 се произнася окончателно по направените възражения в седемдневен срок. При провеждане на конкурс за възлагане управлението на общински лечебни заведения общинският съвет се произнася по направените възражения на свое заседание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Когато органът по чл. 3, ал. 1 установи, че възражението е основателно, той отменя предложеното класиране по чл. 10, ал. 1 или 5.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) В случаите по ал. 3 органът по чл. 3, ал. 1 възлага на съответната комисия да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 13, ал. 1 министърът на здравеопазването, съответно кметът на общината, сключва договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.


Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г.)


Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) Възнагражденията по договорите за управление на членовете на управителните органи на държавните лечебни заведения за болнична помощ - еднолични акционерни дружества, на които няма да бъде възложено управлението, се определят в размер две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) Изпълнителните членове, овластени да представляват лечебното заведение, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Възнагражденията по договорите за управление на управителите на държавните лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност, са в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 116 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) Възнагражденията по договорите за контрол на контрольорите на лечебните заведения по ал. 3 се определят в размер две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) Упълномощените представители на държавата в общите събрания на лечебните заведения за болнична помощ - акционерни дружества с държавно и общинско участие в капитала си, предлагат на общото събрание на акционерите възнаграждението на членовете на управителните органи, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде определено в размер две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Изпълнителните членове, овластени да представляват и управляват лечебното заведение за болнична помощ - акционерно дружество с държавно и общинско участие в капитала си, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Възнагражденията на изпълнителните и контролните органи се определят тримесечно. След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи авансово получават месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2001 г.) Изпълнителните членове на съветите на директорите на преобразуваните болнично-диагностични структури към висшите медицински училища и национални центрове, осъществяващи лечебна дейност, имат право да работят и по трудово правоотношение като преподаватели.

Заключителни разпоредби


§ 1. В случаите на преобразуване на лечебни заведения по реда на чл. 101, ал. 1, 4 и 6 от Закона за лечебните заведения до провеждането на конкурс по реда на тази наредба органът по чл. 3, ал. 1 с акта за преобразуване определя временно изпълняващ длъжността управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведение, отговарящ на изискванията по чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на лечебно заведение органът по чл. 3, ал. 1 може да сключи договор за възлагане на управлението за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни, с лице, което отговаря на изискванията на тази наредба.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) Когато е проведен конкурс по реда на тази наредба, но не е определен участник, спечелил конкурса, органът по чл. 3, ал. 1 може да сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението със същото лице за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г.) Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на тази наредба се удостоверява със:
1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г.) свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването", "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и здравен мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
2. удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) диплома за завършена степен на висшето образование по специалност, свързана с управлението на здравеопазването;
4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2003 Г.)

§ 12. За квалификация по здравен мениджмънт се признава и квалификацията, придобита при условията и по реда на § 3 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2001 г., бр. 116 от 2002 г.) до влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2005 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г.)

§ 16. Започналите и недовършени до влизането в сила на наредбата конкурси се довършват по досегашните условия и ред.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума