Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 3 ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ОТДЕЛЯНИ ОТ ПОЛИМЕРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Издадена от министъра на народното здраве

Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 1984г.


Чл. 1. (1) Във въздушната среда на жилищните и обществените сгради следва да не се допуска отделянето от полимерните строителни материали на химични вещества в количества, които могат да оказват пряко или косвено неблагоприятно въздействие на организма на човека.
(2) Пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерните строителни материали във въздушната среда на жилищни и обществени сгради, са посочени в приложение № 1.
(3) Химичните вещества, отделящи се от полимерните строителни материали, за които не са определени пределно допустими концентрации, се допускат в количества до посочените средноденонощни пределно допустими концентрации в приложение № 1 към Наредба № 2 на Министерството на народното здраве за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 16 от 1984 г.).


Чл. 2. Концентрациите на отделящите се от полимерните строителни материали химични вещества се определят по методи, установени със съответните за тях стандартизационни документи и методи, регламентирани от Министерството на народното здраве.


Чл. 3. (1) Хигиенно изследване и оценка на най-използуваните полимерни строителни материали се извършват съгласно приложение № 2.
(2) Полимерните строителни материали се представят за хигиенно изследване и оценка съгласно изискванията, дадени в приложение № 3.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 и във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.


§ 2. Наредбата е съгласувана с Министерството на строителството и селищното устройство, Комитета за опазване на природната среда и Централния съвет на Българските професионални съюзи.


§ 3. Спазването на пределно допустимите концентрации се осигурява от съответните ведомства, обединения, предприятия и организации, които проектират и произвеждат или влагат при строеж на сгради полимерни строителни материали.


§ 4. Контролът по изпълнение на тази наредба се възлага на органите на държавния хигиенен контрол.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на пределно допустимите концентрации на вредни химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради


  Допустима концентрация
по Вредно вещество в мг/куб.м
ред    
1 2 3
1. Акрилонитрил 0,007
2. Акролеин 0,1
3.. Амоняк 0,2
4.. Анилин 0,03
5.. Ацеталдехид 0,01
6.. Ацетон 0,35
7.. Бензол 0,08
8. Бутилакрилат 0,05
9.. Бутилацетат 0,1
10. Бутилметакрилат 0,15
11. Винилацетат 0,2
12. Винилтолуол 0,05
13. Винилхлорид 0,15
14. Дибутилфталат 0,05
15. Дивинил 1,0
16. Диетиламин 0,05
17. Диетиленгликол 0,0002
18. Диметиланилин 0,005
19. Диметилфталат 0,05
20. Диоктилфталат 0,05
21. Дифенилглуанидин 0,01
22. Дифенилолпропан 0,003
23. Дихлоретан 0,1
24. Епихлорхидрин 0,02
25. Етилацетат 0,1
26. Етилен 3,0
27. Етиленгликол 0,3
28. Изопропилбензол 0,01
29. Изопропилбензолов  
  хидропрекис 0,005
30. Инден 0,1
31. Капролактам 0,05
32. Ксилоли 0,2
33. Кумарон 0,01
34. Малеинов анхидрид 0,05
35. Мезитилен 0,01
36. Метанол 0,5
37. Метилакрилат 0,001
38. Метилацетат 0,05
39. Метиленхлорид 0,03
40. Метилетилкетонов прекис 0,035
41. Метилетилкетон 0,25
42. Метилмеркаптан 0,001
43. Метилметакрилат 0,1
44. Нафталин 0,001
45. Пиридин 0,05
46. Пропилен 3,0
47. Псевдокумол 0,01
48. Серен двуокис 0,15
49. Серовъглерод 0,01
50. Стирол 0,003
51. Тиурам 0,03
52. Толуилендиамин 0,01
53. Толилнафтилметан 0,025
54. Толуол 0,6
55. Толуилендиизоцианат 0,002
56. Триетиленгликол 0,3
57. Трикрезилфосфат 0,001
58. Три-(хлорпропил)-фосфат 0,05
59. Фенол 0,01
60. Формалдехид 0,01
61. Фталов анхидрид 0,02
62. Фуран 0,007
63. Фурфурол 0,05
64. Хексаметилендиамин 0,001
65. Хексаметилендиизоцианат 0,0001
66. Хидринден 0,4
67. Хлоропрен 0,1
68. Циановодород 0,002


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

Списък на приоритетните химични вещества, отделящи се във въздушната среда от най-използваните полимерни строителни материали


     
по Материали и изделия Полимерен материал Приоритетни вредни
ред     вещества
1 2 3 4
1. Линолеуми, плочки, поливинилхлорид фталати /дибутил-, диоктил-
  декоративни завеси и   и др.), бензолетилбензол,
  панели, тапети, изкуствени   непределни въглеводороди,
  кожи, первази, перила за   разтворители, циклохексанон,
  стълби и др.   етилацетат, метилетилкетон и др.
       
2. Плоскости от дървесни влакна фенолформалдехидни формалдехид, фенол, метанол
  или стърготини /използувани смоли формалдехид, метанол, амоняк (за
  в мебелостроенето/, стъклопласти, карбамидформалдехидни, карбамидформалдехидни смоли);
  лепила, пенопласти анилинформалдехидни анилин (за анилинформалдехидните
    смоли смоли)
       
3. Каучукови линолеуми, плочки, синтетични каучуци бутадиен (дивинил), бензол, толуол,
  килимис акрилонитрил на основатана бутадиен непределни въглеводороди,
  и стирол и съполимерите му акрилонитрил (за
      бутадиеннитрилните каучуци), стирол за бутадиен-стиролните каучуци)
       
4. Плочки за облицовка на стени, полистирол и съполимерите на стирол, бензол, толуол,
  декоративни панели, дамаски за стирола с бутадиен и етилбензол, изопентан (само за
  мебели, пенопласти акрилонитрил пенопластите), акрилонитрил (за АБС)
       
5. Пенопласти, лепила, лакове, полиуретани толуилендиизоцианат, алифатични
  замазки, херметизиращи   амини, ароматични амини,
  материали и др.   разтворители (ако се използват такива), бутадиен (за АБС)
       
6. Бои, лакове, грунтове, поливинилацетат и винилацетат, ацеталдехид, оцетна
  херметизиращи материали и др. съполимерите му с киселина, дибутилмалеинат (за
    винилхлорида, съполимерите на винилацетата с
    дибутилмалеинат (водни дисперсии) дибутилмалеината), малеинов анхидрид и бутилов спирт (за съполимерите на винилацетата с дибутилмалеината), винилхлорид (за съполимерите на винилацетата с винилхлорида), фталати (за пластифицирани водни дисперсии)
       
7. Стъклопласти, лепила, грунтове, епоксидни смоли епихлоридин, разтворители
  пенопласти    
       
8. Лепила разтвори на етилацетат, бензин, други органични
    синтетични разтворители
    каучуци и винилови полимери  
    в органични разтворители  
       
9. Стъклопласти, лакове, лепила полиестерни смоли етиленгликол, диетиленгликол, толуол, пентаеритин, разтворители (ако такива се използват), стирол (за полиестерни смоли с втвърдител стирол), етилбензол (за полиестерни смоли с втвърдител стирол)
       


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Изисквания за хигиенно изследване и оценка на полимерни строителни материали

1. Представят се образци в добре опакован вид - в стъклени съдове или в алуминиево фолио (в зависимост от консистенцията на материала), произведени до седем дни преди това.
2. Количествата на представяните за изследване полимерни строителни материали не трябва да бъдат по-малки от:
а) 1 кв. м - за подови покрития, облицовъчни материали и др.;
б) 1 кг - за лакове, бои, лепила, грундове, замазки, херметизиращи материали в течен вид и др.;
в) 1 лин. м - за ленти, лентовидни херметизиращи материали и др.
3. Представяните за хигиенна оценка материали се придружават с данни за:
а) пълното и точно наименование на материала и изделието;
б) адреса на предприятието-производител;
в) предназначение и условия за използуване на изделието;
г) точна рецептура за изходните суровини с химичния състав и формулите на влизащите в тях химични вещества и стандартизационните документи на отделните компоненти;
д) технологичния процес с посочване на температурния режим за преработване на изходните суровини;
е) предвиждания обем на производство;
ж) дата на произвеждане на образците.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума