Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приета с ПМС № 274 от 09.10.2006 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за провеждане на граничен здравен контрол на Република България за предотвратяване разпространението на болести, които представляват опасност за общественото здраве.
(2) Обект на граничен здравен контрол са физически лица, багажи, транспортни средства, товари, включително контейнери, стоки и международни пощенски пратки, влизащи на територията на Република България или заминаващи от нея.
(3) Изпълнението на разпоредбите на наредбата се осъществява при пълно зачитане на човешкото достойнство, правата на човека и основните свободи.
(4) Определянето на болестта като такава, представляваща опасност за общественото здраве, се извършва от Министерството на здравеопазването при използване на логаритъма за оценка, посочен в Международните здравни правила, приети от Световната здравна организация.


Чл. 2. (1) Дейностите по провеждането на граничния здравен контрол на територията на Република България се организират, координират и контролират от министъра на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването осъществява сътрудничество и координация със Световната здравна организация (СЗО) относно дейностите за превенция и ограничаване на международното разпространение на болестите.
(3) Министърът на здравеопазването след оценка на информацията е длъжен да извести СЗО в срок не по-късно от 24 часа за всяко произтекло на територията на страната събитие, което се отнася до общественото здраве и представлява спешност от международно значение, както и за предприетите във връзка с това здравни мерки.


Чл. 3. (1) При опасност от възникване и разпространение на болести, които представляват опасност за общественото здраве, министърът на здравеопазването може да разпореди въвеждането на допълнителни здравни мерки.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя с решение начина на финансиране на мерките по ал. 1 за всеки конкретен случай.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Граничен здравен контрол се извършва от регионалните здравни инспекции на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), където се установяват постоянни или временни звена за граничен здравен контрол.
(2) Постоянни са звената за граничен здравен контрол, осъществяващи постоянна дейност на територията на ГКПП.
(3) Временни са звената за граничен здравен контрол, които се откриват на ГКПП при възникване на епидемична обстановка по разпореждане на министъра на здравеопазването съгласувано със заинтересуваните ведомства.
(4) Министърът на здравеопазването може да разпореди откриването на постоянен пункт за граничен здравен контрол, осъществяван от постоянно звено, като се вземат предвид:
1. обемът на международния трафик през граничния пункт;
2. опасностите за общественото здраве, съществуващи в районите, от които пристигат, през които преминават или за които заминават физическите лица, багажите, транспортните средства, товарите, включително контейнерите, стоките и международните пощенски пратки.


Чл. 5. При осъществяване на граничния здравен контрол органите на граничния здравен контрол прилагат следните здравни мерки:
1. проучват случаи на заболели от заразни болести при пътувания в засегнати зони;
2. изискват данни за маршрута при пътуване в засегнати зони;
3. изискват необходимите доказателства от извършени медицински прегледи и лабораторни изследвания, ако има такива, за всеки конкретен случай;
4. разпореждат извършването на необходимите медицински прегледи и изследвания за всеки конкретен случай;
5. изискват доказателства за извършени имунизации и за предприети други профилактични мерки, ако има такива;
6. поставят под медицинско наблюдение лица, за които има съмнение, че са заразени;
7. поставят под карантина физически лица, багажи, транспортни средства, товари, стоки и международни пощенски пратки, за които има съмнение, че са заразени, или разпореждат прилагането на други здравни мерки;
8. изолират или насочват за изолация и лечение засегнати лица;
9. издирват контактните на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни;
10. отказват влизане на територията на Република България на болни и на лица, за които има съмнение, че са болни, както и на багажи, транспортни средства и товари, за които има съмнение, че са заразени;
11. отказват влизане в засегнати зони;
12. разпореждат изследване на лицата при напускане на засегнатите зони или ограничават напускането им;
13. предписват и контролират извършването на дезинфекция, дезинсекция, дератизация или третиране по друг начин на транспортни средства, багажи, товари, включително контейнери, стоки и международни пощенски пратки, когато е необходимо.


Чл. 6. (1) Органите на граничния здравен контрол извършват дейността си в лекарски кабинет, изолатор и санитарен възел с необходимото оборудване.
(2) Помещенията по ал. 1 се разполагат на територията на ГКПП съобразно одобрения подробен устройствен план на места, позволяващи бързо извършване на граничния здравен контрол, включително полагане на грижи за болните пътници.
(3) Помещенията по ал. 1 не могат да бъдат използвани за други нужди или предоставяни на други служби и ведомства.

Раздел II.
Гранични пунктове с постоянни звена за граничен здравен контрол


Чл. 7. (1) Министърът на здравеопазването със заповед определя граничните пунктове в страната, на които се установяват постоянни звена за граничен здравен контрол.
(2) Министърът на здравеопазването своевременно уведомява СЗО за пунктовете по ал. 1.


Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед граничните пунктове, разположени на пристанища, на които се издава сертификат за здравен контрол на кораб и сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб и се удължава срокът на валидност на издадените сертификати за освобождаване.
(2) Министърът на здравеопазването своевременно уведомява СЗО за пристанищата по ал. 1.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб/сертификат за здравен контрол на кораб се издава от органите на граничния здравен контрол на български и английски език по образец съгласно приложение № 1.


Чл. 10. (1) Сертификатите за здравен контрол на кораб и сертификатите за освобождаване от здравен контрол на кораб се издават със срок на валидност до 6 месеца.
(2) Срокът на валидност на сертификата за освобождаване от здравен контрол на кораб може да бъде продължен с един месец, ако контролът или необходимите здравни мерки не могат да бъдат извършени на пристанището.

Раздел III.
Здравни мерки към транспортните средства


Чл. 11. В случаите, когато в транспортно средство се открият източници на инфекция, създаващи опасност за общественото здраве, транспортното средство се счита за заразено и органите на граничния здравен контрол разпореждат и контролират провеждането на необходимите здравни мерки, включително изолират транспортното средство, и предписват извършването на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.


Чл. 12. (1) Прилагането на здравните мерки се осъществява по начин, предпазващ физическите лица от травмиране и транспортните средства, багажите и товарите от увреждане.
(2) При възможност здравните мерки се прилагат, когато транспортното средство, включително трюмовете на кораба, са празни.


Чл. 13. (1) Когато мерките по чл. 11, проведени на борда на кораб, постигнат задоволителен резултат, органите на граничния здравен контрол издават сертификат за здравен контрол на кораба, в който се вписват направените констатации и проведените здравни мерки.
(2) Когато е невъзможно да бъдат приложени необходимите здравни мерки, на кораба се разрешава да отплава само при условие, че констатираните опасности за общественото здраве и предписаните здравни мерки се впишат в сертификата за здравен контрол на кораба.
(3) В случаите по ал. 2 органите на граничния здравен контрол са длъжни да уведомят органите на граничния здравен контрол на следващия ГКПП преди отплаването на кораба.
(4) В случаите по ал. 2 корабното снабдяване е възможно само след разрешение на органите на граничния здравен контрол и се извършва под техен контрол.


Чл. 14. (1) Когато при инспектирането на кораб органите на граничния здравен контрол на ГКПП не установят инфекция, включително от вектори и резервоари на инфекция, те издават сертификат за освобождаване на кораба от здравен контрол.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава, при условие че инспектирането е извършено, когато корабът и трюмовете са празни или съдържат единствено баласт или други материали от такова естество.


Чл. 15. Транспортното средство престава да се счита за заразено, когато мерките по чл. 11 са изпълнени успешно и не съществуват предпоставки, представляващи опасност за общественото здраве.


Чл. 16. Операторите на транспортни средства прилагат предписаните здравни мерки, като:
1. информират пътниците за здравните мерки с цел прилагането им на борда;
2. прилагат здравни мерки с цел предпазване от появата на източници на инфекция, включително от вектори и резервоари на зараза, както и за елиминирането им при установяване на признаци за тяхното наличие.


Чл. 17. Операторите на транспортни средства са длъжни да оказват съдействие при:
1. инспектирането на транспортните средства и товара;
2. организирането на медицинските прегледи на лицата, намиращи се на транспортните средства;
3. прилагането на други здравни мерки;
4. предоставянето на информация, свързана с общественото здраве.


Чл. 18. Операторите на кораби и въздухоплавателни средства са длъжни да предоставят на органите на граничния здравен контрол на ГКПП валиден сертификат за здравен контрол на кораб или сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб и морска здравна декларация или частта от общата декларация по въздухоплаване, отнасяща се до здравните въпроси.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Преди първото влизане в българско пристанище капитанът на кораба предава на органите на граничния здравен контрол на пристанището морска здравна декларация, попълнена по образец съгласно приложение № 2. Морската здравна декларация се подписва и от корабен лекар, ако на борда има такъв.
(2) Капитанът на кораба или упълномощено от него лице от екипажа предоставя на органите на граничния здравен контрол цялата информация, с която разполага, отнасяща се до здравното състояние на намиращите се на кораба лица и за здравните мерки, предприети по време на пътуването.


Чл. 20. (1) Органите на граничния здравен контрол изискват представянето на морска здравна декларация за кораби, пристигащи от засегнати зони.
(2) Органите на граничния здравен контрол изискват представянето на морска здравна декларация за кораби, за които има основания да се смята, че са заразени и представляват опасност за общественото здраве.


Чл. 21. При преценка за липса на риск органите на граничния здравен контрол могат да не изискват от пристигащи кораби представянето на морска здравна декларация.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) След първото кацане на летище командирът на въздухоплавателното средство или определен от него член на екипажа предава на органите на граничния здравен контрол на летището частта от общата декларация по въздухоплаване, отнасяща се до здравните въпроси, попълнена по образец съгласно приложение № 3.
(2) Командирът на въздухоплавателното средство или определен от него член на екипажа предоставят цялата информация, с която разполагат, относно здравното състояние на намиращите се на борда лица и здравните мерки, които са били предприети по време на пътуването.


Чл. 23. (1) Органите на граничния здравен контрол изискват представянето на частта от общата декларация по въздухоплаване, отнасяща се до здравните въпроси, за въздухоплавателни средства, пристигащи от засегнати зони.
(2) Органите на граничния здравен контрол изискват представянето на частта от общата декларация по въздухоплаване, отнасяща се до здравните въпроси, от въздухоплавателни средства, за които има основания да се смята, че са заразени и представляват опасност за общественото здраве.


Чл. 24. При преценка за липса на риск органите на граничния здравен контрол могат да не изискват от пристигащи въздухоплавателни средства представянето на частта от общата декларация по въздухоплаване, отнасяща се до здравните въпроси.


Чл. 25. (1) При съмнение за заразна болест или друго обстоятелство, от което може да се направи извод за възможна опасност за общественото здраве, капитанът на кораба или командирът на въздухоплавателното средство своевременно уведомява контролните органи за това преди пристигането на транспортното средство в пристанището или летището.
(2) Контролните служби незабавно съобщават информацията по ал. 1 на органите на граничния здравен контрол.
(3) При спешни случаи капитанът на кораба или командирът на въздухоплавателното средство директно съобщава информацията по ал. 1 на органите на граничния здравен контрол.


Чл. 26. (1) В случаите, когато заразено въздухоплавателно средство или такова, за което има съмнение, че е заразено, кацне на летище, различно от предвиденото по план летище за кацане, командирът на въздухоплавателното средство незабавно уведомява органите на граничния здравен контрол, които предприемат и прилагат необходимите здравни мерки.
(2) В случаите, когато заразен кораб или кораб, за който има съмнение, че е заразен, пристигне в пристанище, различно от предварително определеното, капитанът на кораба незабавно уведомява органите на граничния здравен контрол, които предприемат и прилагат необходимите здравни мерки.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 разтоварването на стоки и слизането на пътници се извършва след получаване на разрешение от органите на граничния здравен контрол.

Раздел IV.
Здравни мерки към пристигащите и заминаващите пътници


Чл. 27. (1) Пътниците се подлагат на медицински преглед, имунизация или друга здравна мярка само след изразено от тях информирано съгласие.
(2) Когато пътникът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на здравните мерки по ал. 1 освен неговото информирано съгласие е необходимо съгласието и на неговия родител или попечител.
(3) Когато пътникът е малолетно или напълно недееспособно лице, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник освен в случаите, предвидени със закон.


Чл. 28. Пътниците, които подлежат на имунизация, трябва да бъдат информирани за всички рискове, свързани с имунизирането или неимунизирането, прилагането или неприлагането на предложената им здравна мярка.


Чл. 29. На лица, поставени под карантина, се осигурява медицинско лечение, храна, вода, подслон.


Чл. 30. (1) С цел опазване на общественото здраве и при необходимост всички пристигащи и заминаващи пътници са длъжни да предоставят на органите на граничния здравен контрол:
1. информация за адреса, на който ще пребивават, за осъществяване на контакт при необходимост;
2. информация за посетените места, пребиваване в засегната зона или осъществени контакти със заразени лица;
3. здравните документи за проверка, ако има такива.
(2) При необходимост всички пътници са длъжни да съдействат:
1. при провеждането на медицински преглед, извършването на имунизации или прилагането на друга здравна мярка;
2. при предоставянето за инспекция на багажи, товари, контейнери, транспортни средства, стоки или пощенски пратки.


Чл. 31. (1) При установяване на непосредствена опасност за общественото здраве органите на граничния здравен контрол препоръчват на лицата:
1. да се подложат на най-малко инвазивния медицински преглед, приложим в конкретния случай;
2. да се имунизират или подложат на друга здравна мярка, включително поставяне под карантина или под наблюдение.
(2) Органите на граничния здравен контрол са длъжни да информират заинтересуваното лице за опасностите при отказ от имунизиране или от приемане на профилактично средство.


Чл. 32. На пътник, отказал медицински преглед, имунизация или друга здравна мярка, както и предоставяне на информация или документи по чл. 30, ал. 1, може да се откаже влизане на територията на Република България.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) На лицата, на които са извършени имунизации или са приложени други профилактични средства, се издава международен сертификат за имунизации и/или за прилагането на профилактично средство по образец съгласно приложение № 4, който се попълва на български и на английски език.
(2) Сертификатът по ал. 1 се подписва от лицето, на което е издаден, и от лекаря, който е поставил ваксината или е приложил друго профилактично средство, и се подпечатва с официалния печат на лечебното заведение, в което е извършена профилактиката.
(3) В случаите, когато сертификатът се издава на недееспособно лице, той се подписва от негов родител или настойник, или попечител, а когато лицето е неграмотно, подписът му се замества със саморъчно поставен знак, чиято автентичност се удостоверява от лицето, извършило имунизацията или приложило профилактичното средство.
(4) Сертификатът по ал. 1 е валиден само в случаите, когато приложената ваксина или друго профилактично средство са одобрени от СЗО. Невалиден е сертификатът, в който има поправки, задрасквания или съответните му части не са попълнени с необходимата информация.


Чл. 34. (1) По преценка на лекар на лицето, за което по медицински причини е противопоказна имунизация, се издава мотивиран документ за освобождаване от имунизация на български и на английски език.
(2) Органите на граничния здравен контрол са длъжни да признаят издадения документ за освобождаване от имунизация.


Чл. 35. (1) Министърът на здравеопазването със заповед определя лечебните заведения на територията на страната, в които се извършва имунизация срещу жълта треска.
(2) При извършването на имунизацията срещу жълта треска е необходимо да се отчитат следните обстоятелства:
1. инкубационният период на жълтата треска е 6 дни;
2. лицето е защитено от заразяване на десетия ден след имунизиране с ваксина срещу жълта треска;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., в сила от 11.07.2016 г.) след имунизиране срещу жълта треска лицето е защитено от заразяване пожизнено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., в сила от 11.07.2016 г.) Сертификатът срещу жълта треска е валиден пожизнено считано от десетия ден след датата на имунизацията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Багаж" са личните вещи на пътник или член на екипаж.
2. "Болно лице" е лице, страдащо или засегнато от физиологично смущение, което може да представлява опасност за общественото здраве.
3. "Болест" е човешка патология или страдание, независимо какъв е произходът или източникът му, което има или би могло да има значителни вредни ефекти върху човешкото същество.
4. "Вектор" е насекомо или друго животно - нормален преносител на инфекциозен причинител, които представляват опасност за общественото здраве.
5. "Екипаж" са лицата, които се намират на борда на транспортно средство, с изключение на пътниците.
6. "Засегнати лица, багажи, товари и транспортни средства" са лица, багажи, товари и транспортни средства, които са били заразени или пренасят източници на инфекция и по такъв начин представляват риск за общественото здраве.
7. "Засегната зона" е определена географска област, за която са били препоръчани здравни мерки по смисъла на Международните здравни правила.
8. "Здравни мерки" са действията и средствата, прилагани за предотвратяване разпространението на болестите или заразяването.
9. "Инвазивен медицински преглед" е пробождане или инцизия на кожата, или вкарване на инструмент или чуждо тяло в организма, или изследване на телесна кухина. Медицинският преглед на ухото, носа и устата, премерването на температурата в ухото, устата или при допир с кожата или с уреди, даващи термична картина; медицинският преглед; аускултацията; външната палпация; ретиноскопията; външното вземане на проби от урина, от изпражнения или от слюнка; външното измерване на кръвното налягане и електрокардиограмата не се считат за манипулации с инвазивен характер.
10. "Инспекция" е проверка от страна на компетентния орган или под негов контрол на зони, багажи, контейнери, транспортни средства, инсталации, стоки или пощенски пратки, за да се определи дали съществува опасност за общественото здраве.
11. "Инфекция" е проникването, развитието или размножаването на инфекциозен причинител в организмите на хора или животни, което може да представлява опасност за общественото здраве.
12. "Медицински преглед" е предварителен преглед на лице, извършен от компетентно овластен медицински специалист или от друг, който действа под негов непосредствен контрол, за да бъде определено здравословното състояние на това лице и дали то представлява потенциален риск за общественото здраве. Той може да включва проверка на медицински документи и клиничен преглед, когато обстоятелствата го изискват.
13. "Международен трафик" е движение на лица, багажи, товари и транспортни средства, които пресичат държавна граница, като в това се включва и международният търговски обмен.
14. "Опасност за общественото здраве" е събитие, което може да навреди на здравето на населението, може да има международно разпространение и да представлява сериозна и непосредствена опасност.
15. "Оператор на транспортно средство" е лице, отговорно за транспортното средство, или негов представител.
16. "Пощенска пратка" е артикул или пакет, носещ адрес и пренасян от пощенските служби или от международни транспортни фирми.
17. "Резервоар" е животно, растение или вещество, в което обикновено се намира инфекциозен причинител и неговото присъствие може да представлява риск за общественото здраве.
18. "Свободна практика" е разрешение за един кораб да влиза в пристанище, да извършва качване или слизане на пътници, действия по натоварване или разтоварване на стоки или провизии; за въздухоплавателно средство - разрешение за кацане, след кацане да извършва качване или слизане на пътници, действия по натоварване или разтоварване на стоки или провизии; за сухоземно транспортно средство - разрешение да извършва качване или слизане на пътници, действия по натоварване или разтоварване на стоки или провизии.
19. "Събитие" е възникване на заболяване или явление, което създава риск за възникване на заболяване.
20. "Товар" са стоки, превозвани с транспортно средство.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 57, ал. 2 от Закона за здравето.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на здравеопазването.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 8 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2016 Г.)

§ 2. С постановлението се осигурява прилагането на изискванията на Резолюция WHA67.13 от 24 май 2014 г. на 67-ата сесия на Световната здравна асамблея за изменение на Приложение № 7 към Международните здравни правила (2005 г.) по отношение на изискванията, свързани с ваксинацията срещу жълта треска.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 8 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 юли 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)


REPUBLIC OF BULGARIA
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE/
SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE
 
СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА КОРАБ/
СЕРТИФИКАТ ЗА ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА КОРАБ
№ ........................
 
Port of ...................................
Date .......................................
 
This Certificate records the inspection and 1) exemption from control or 2) control measures applied
Настоящият сертификат прави отчет за инспектиране и 1) освобождаване от контрол или 2) приложени мерки
Name of ship or inland navigation vessel ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Flag .............................................................
Име на кораба или на морския съд за вътрешна морска навигация ......................................................................................................................................................................................................................................
Флаг ............................................................
Registration/ IMO№ ...............................................
At the time of inspection the holds were unloaded /loaded with ................................................................................... tons of ........................................................... cargo
В момента на инспекцията трюмовете бяха разтоварени/натоварени с ................................................................. тона ............................................................. товар
Name and address of inspecting officer:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Име и адрес на инспектиращия служител:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Ship Sanitation Control Exemption Certificate Ship Sanitation Control Certificate
Сертификат за освобождаване от здравен Сертификат за здравен контрол на кораб
контрол на кораб  
   
Areas [Systems Evidence Sample Documents   Control Re- Comments
and Services] found(1) results(2) reviewed   measures inspection regarding
inspected Констати- Резултати Прегледани   applied date conditions found
Инспектирани рани от анализ документи:   Приложени Дата на Забележки по
сектори, признаци(1) на проби(2) Medical log   мерки за повторна наблюдаваните
(системи и     Медицин-   контрол инспекция условия
служби)     ски дневник        
      Ship's log        
      Корабен        
      дневник        
      Other        
      Други        
Galley              
Кухня              
Pantry              
Камбуз              
Stores              
Складови              
помещения              
Hold(s)/cargo              
Трюм(ове)/товар              
Quarters              
Помещения:              
- crew              
- за екипаж              
- officers              
- за офицери              
- passengers              
- пасажерски              
кабини              
- deck              
- палуба              
Potable water              
Питейна вода              
Sewage              
Отпадни води              
Ballast tanks              
Баластни              
танкове              
Solid and              
medical waste              
Твърди и              
медицински              
отпадъци              
Standing water              
Стагниращи              
води              
Engine room              
Машинно              
отделение              
Medical facilities              
Медицинска              
служба              
Other areas              
specified see              
attached              
Други специ-              
фични сектори -              
виж приложе-              
ния документ              
               
               
Note areas not applicable, by marking N/A  
Сектори, които не са засегнати, се отбелязват "незасегнати"  
No evidence found. Ship/vessel is exempted from control measures. Control measures indicated were applied on
  the date below
Не са констатирани признаци. Корабът/Морският съд е  
освободен от мерки за контрол. Назначените мерки са били
  приложени на датата, посочена по-долу
Name and designation of issuing officer ...................................................................................................................................
Signature and seal ..............................................................................................
Date ...............................  
Име и длъжност на служителя, издал сертификата ..................................................................................................................................
Подпис и печат .........................................
Дата ..............................  
 
(*1) (a) Evidence of infection or contamination, including: vectors in all stages of growth; animal reservoirs for vectors; rodents or other species that could carry human disease, microbiological, chemical and other risks to human health; signs of inadequate sanitary measures.
(b)Information concerning any human cases (to be included in the Maritime Declaration of Health).
(*2) Results from samples taken on board. Analysis to be provided to ship's master by most expedient means and, if re-inspection is required, to the next appropriate port of call coinciding with the re-inspection date specified in this certificate.
Sanitation Control Exemption Certificates and Sanitation control Certificates are valid for a maximum of six months, but the validity period may be extended by one month if inspection cannot be carried out at the port and there is no evidence of infection or contamination.
(*1) (а) Признаци на инфекция или заразяване, включително: вектори във всякакви техни стадии на развитие; животни - резервоари на вектори; гризачи или други видове, които може да са преносители на заболявания по хората; химически и микробиологични опасности, както и други рискове за човешкото здраве; недостатъчна хигиена.
(б) Информация, отнасяща се до случаи с хора (да се отбележат в морската здравна декларация).
(*2) Резултати от анализите на проби, взети на борда на кораба. Резултатите трябва да се предоставят в най-кратки срокове на капитана на кораба, ако се предвижда повторна инспекция, при пускане на котва в следващото пристанище, което ще е най-подходящо, като се държи сметка за датата за повторна инспекция, отбелязана в сертификата.
Сертификатите за освобождаване от здравен контрол и сертификатите за здравен контрол са валидни максимум шест месеца; въпреки това срокът на валидност може да бъде продължен с един месец, когато инспекцията не може да бъде извършена в пристанището и когато няма никакъв признак за инфекция или заразяване.
 
ATTACHMENT TO SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE/SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА КОРАБ/СЕРТИФИКАТ ЗА ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
 
Areas/facilities/systems Evidence Sample Documents Control Re- Comments
inspected found results reviewed measures inspection regarding
Инспектирани сектори Констатирани Резултати Прегледани applied date conditions
(системи и служби) признаци от анализ документи Приложени Дата на found
    на проби   мерки за повторна Забележки
        контрол инспекция по наблю-
            даваните
            условия
1 2 3 4 5 6 7
Food            
Храна            
Source            
Източник            
Storage            
Складиране            
Preparation            
Приготвяне            
Service            
Обслужване            
Water            
Вода            
Source            
Източник            
Storage            
Съхранение            
Distribution            
Подаване            
Waste            
Отпадъци            
Holding            
Складиране            
Treatment            
Третиране            
Disposal            
Евакуиране            
Swimming pools/spas            
Плувни басейни/spas            
Equipment            
Оборудване            
Operation            
Функциониране            
Medical facilities            
Медицинска служба            
Equipment and medical            
devices            
Оборудване и медицин-            
ска апаратура            
Operation            
Функциониране            
Medicines            
Медикаменти            
Other areas inspected            
Други инспектирани            
сектори            
             
             
             
 
Indicate when the areas listed are not applicable by marking N/A.
Когато секторите, фигуриращи в този списък, не са засегнати, да се отбелязва "незасегнат".
 

Signature and seal ............................

 


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 9, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)


MARITIME DECLARATION OF HEALTH
МОРСКА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ
 
To be completed and submitted to the competent authorities by the masters of ships arriving from foreign ports.
Да се попълва и да се представя на компетентните власти от капитаните на кораби, пристигащи от чужди пристанища.
Submitted at the port of ...................................................................................................................
Date ...........................................................................................................................................
Представена в пристанището на ...................................................................................................................
Дата ...........................................................................................................................................
Name of ship or inland navigation vessel ......................................................................................................
Registration/IMO No............................................................................................................................
Име на кораба или на акостиращия съд .............................................................................................................
Регистрационен номер/IMО .......................................................................................................................
Arriving from ...................................................................................................................................
, sailing to ......................................................................................................................................
Пристигащ от ......................................................................................................................................
, плаващ за ......................................................................................................................................
(Nationality/Flag of vessel) ....................................................................................................................
Master's name ...................................................................................................................................
(Националност/Флаг на кораба) .................................................................................................................
Име на капитана ...................................................................................................................................
Gross tonnage (ship) ........................................................................................................................................................
 
Tonnage (inland navigation vessel) ............................................................................................................................................
 
Общ тонаж на кораба ..............................................................................................................................................................
 
Тонаж на акостиращия съд .....................................................................................................................................................
 
Valid Sanitation Control Exemption /Control Certificate carried on board? yes ........... no ............
Issued at ................................ Date .........................................
Валиден сертификат за освобождаване от здравен контрол/сертификат за здравен контрол на борда? да ............................... не ...................................
Издаден в ............................... дата ...............
Re-inspection required? yes ............. no .............
Изисква ли се повторна инспекция? да ....................... не .........................
Has ship/vessel visited an affected area identified by the World Health Organization? Yes ............ no ...........
Корабът/плавателният съд посетил ли е зона, определена от СЗО като засегната? да .............. не ...........
Port and date of visit .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Пристанище и дата на посещението ....................................................................................................................................................................................................................................................................
List ports of call from commencement of voyage with dates of departure, or within past thirty days, whichever is shorter: .................................................................................................................................................................
Списък на посетените пристанища от началото на пътуването (с датите на заминаване) или през последните 30 дни (което е по-кратко): .....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel since international voyage began or within past thirty days, whichever is shorter, including all ports /countries visited in this period (add additional names to the attached schedule):
Name ....................................................................
joined from:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Name ....................................................................
joined from:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Name ....................................................................
joined from:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Name ....................................................................
joined from:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
По искане от компететните власти на входното пристанище - списък на членовете на екипажа, пътниците или други лица, качили се на кораба/плавателния съд от началото на международното пътуване или през последните 30 дни (което е по-кратко), включително всички пристанища и страни, посетени през периода (да се добавят допълнителни имена в приложението към морската декларация):
Име ....................................................................
качил се от:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Име ....................................................................
качил се от:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Име ....................................................................
качил се от:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
Брой на членовете на екипажа на борда ......................................................................................................................................
Number of passengers on board ...............................................................................................................................................
Брой на пътниците на борда .....................................................................................................................................................
 

Health questions

Здравни въпроси

 
(1) Has any person died on board during the voyage otherwise than as a result of accident?
  Yes ................. no .................
 
If yes, state particulars in attached schedule. Total no of deaths ...........................................................................................................................................................................................................
(1) Имало ли е на борда смъртен случай по време на пътуването с изключение на такъв вследствие на нещастен случай?
  да ....................... не .........................
 
Ако да, дайте подробности в приложението към морската декларация. Общ брой на смъртните случаи .................................................................................................................................................................................
(2)
Is there on board or has there been during the international voyage any case of disease which you suspect to be of an infectious nature? Yes ............ no ........................
  If yes, state particulars in attached schedule
(2)
Има ли на борда или имало ли е по време на международното пътуване случаи на заболявания, за които имате съмнения, че са с инфекциозен характер? да....................... не...............................
  Ако да, дайте подробности в приложението към морската декларация.
(3) Has the total number of ill passengers during the voyage been greater than normal/expected
  Yes .................. no ....................
  How many ill persons?
(3) Общият брой на заболелите пътници бил ли е по-голям от обичайния/очаквания?
  да ................... не .....................
  Какъв е бил броят на заболелите?
(4) Is there any ill person on board now?
  Yes .................. no ....................
  If yes, state particulars in attached schedule
(4) Има ли в настоящия момент болни на борда?
  да ................... не .....................
  Ако да, дайте подробности в приложението към морската декларация.
(5) Was a medical practitioner consulted?
  Yes .................. no ....................
  If yes, state particulars of medical treatment or advice provided in attached schedule.
(5) Консултиран/и ли са с лекар?
  да ................... не .....................
  Ако да, дайте подробности относно лечението и медицинските заключения в приложението към морската декларация.
(6) Are you aware of any condition on board which may lead to infection or spread of disease?
  Yes .................. no ....................
  If yes, state particulars in attached schedule.
(6) Запознат ли сте с всяка причина на борда, която може да доведе до инфекция или разпространение на заболяване?
  да ................... не .....................
  Ако да, дайте подробности в приложението към морската декларация.
(7) Has any sanitary measure (e.g. quarantine, isolation, disinfection or decontamination) been applied on board?
  Yes .................. no ....................
  If yes, specify type, place and date
(7) Прилагани ли са някакви здравни мерки на борда (напр. карантина, изолация, дезинфекция или обеззаразяване)?
  да ................... не .....................
  Ако да, да се уточнят по вид, място и дата.
(8) Have any stowaways been found on board?
  Yes .................. no ....................
  If yes, where did they join the ship (if known)
(8) Били ли са открити нередовни пътници на борда?
  да ................... не .....................
  Ако да, къде са се качили на борда (ако се знае)?
(9) Is there a sick animal or pet on board? Yes .................. no ....................
(9) Има ли на борда заболяло животно или домашен любимец? да ....................... не .........................
   
Note: In the absence of a surgeon, the master should regard the following symptoms as grounds for suspecting the existence of a disease of an infectious nature:
(a) Fever, persisting for several days or accompanied by (I) prostration: (II) decreased consciousness: (III) glandular swelling: (IV) jaundice: (V) cough or shortness of breath: (VI) unusual bleeding: or (VII) paralysis.
(b) With or without fever: (I) any acute skin rash or eruption; (II) severe vomiting (other that sea sickness); (III) severe diarrhea; or (IV) recurrent convulsions.
Забележка. При отсъствие на лекар на борда капитанът трябва да отчита като съмнителни за появата на заболяване с инфекциозен характер следните симптоми:
а) треска, която продължава няколко дни, в съчетание със: (I) прострация; (II) загуба на съзнание; (III) увеличаване на лимфни възли; (IV) жълтеница; (V) кашлица или затруднение в дишането; (VI) необичайни кръвоизливи, или (VII) парализа;
б) със или без треска в съчетание със: (I) остра еритема или остър кожен обрив; (II) тежко повръщане (което не е причинено от морска болест); (III) тежка диария, или (IV) повтарящи се конвулсии.
I hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the schedule) are true and correct to best of my knowledge and belief
Декларирам, че сведенията и отговорите, фигуриращи в настоящата здравна декларация (включваща и таблиците), са верни и съответстват на моите познания и мнение.
 
 
Signed .............................................................................................
  Master
 
Подписал .............................................................................................
  Капитан
 
Countersigned .......................................................................................
  Ship's Surgeon (if carried)
 
Преподписал .......................................................................................
 

Корабен лекар,

 

ако има такъв

   
 

Date ...........................

   
ATTACHMENT TO MARITIME DECLARATION OF HEALTH
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МОРСКА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Name Class or Age Sex Natio- Port, Nature of Date of Reported Disposal Drugs, Comments
Име rating Въз- Пол nality Date Illness onset to a port of case* medicines Забележки
  Клас или раст   Нацио- joined Естество of symptoms medical Изход or other  
  ранг     налност ship/vessel на забо- Дата на officer? от treatment  
          Пристани- ляването заболяване Уведомен заболя- given to  
          ще и дата на     ли е лека- ването* patient  
          качване на     рят на   Медика-  
          кораба/пла-     приста-   менти  
          вателния     нището?   при друг  
          съд         вид  
                    лечение,  
                    прилагано  
                    на пациента  
                       
                       
                       
 
*State (1) whether the person recovered, is still ill or died; and (2) whether the person is still on board, was evacuated (including the name of the port or airport), or was buried at sea.
*Да се отбележи: (1) дали лицето е оздравяло, дали е още болно или е починало; и (2) дали лицето е още на борда, дали е било евакуирано (да се укаже името на пристанището или на летището), или дали неговото тяло е било погребано в морето.
 


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1

(Предишно Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Republic of Bulgaria
 
THIS DOCUMENT IS PART OF THE AIRCRAFT GENERAL DECLARATION, PROMULGATED BY THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ОБНАРОДВАНА ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ
 
HEALTH PART OF THE AIRCRAFT GENERAL DECLARATION
ЗДРАВНА ЧАСТ ОТ ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
 
Declaration of health
Здравна декларация
 
Persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents (including persons with symptoms or sings of illness such as rash, fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of illness disembarked during the flight.........
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лица/пасажери на борда на самолета със заболявания, различни от въздушна болест или инциденти (включително лица със симптоми или признаци на заболявания, протичащи с обрив, треска, втрисане, диария), както и случаи на заболяване, довело до слизането на пътуващ по време на пътуването
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Any other condition on board which may lead to the spread of disease
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Наличие на други условия на борда на самолета, които биха довели до разпространяване на заболяване
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flinght, give details of most recent disinsecting
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Подробности, свързани с проведена дезинсекция или други здравни мерки (по място, дата, час, методика), проведени по време на полета. Когато не е имало дезинсекция по време на полета, да се дадат уточнения - данни във връзка с/за последната проведена дезинсекция
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Signature, if required
Подпис (ако се изисква):
Crew member concerned
Отговорен член от екипажа.
 


Приложение № 4 към чл. 33, ал. 1

(Предишно Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)Приложение № 5 към чл. 33, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума