Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 894 на СОС по Протокол № 93 от 23.11.2006 г., изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., попр. с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 и доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. с Решение № 993 от 05.12.2008 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 и Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. и доп. с Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г. и с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., Решение № 623 от 06.02.2015 г. по адм. д. № 9835/2014 г., доп. с Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. с Решение № 8641 от 14.07.2015 г. по адм. д. № 4208/2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 494 и Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г, изм. с Решение № 11570 от 03.11.2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. с Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Адм. съд София-град по адм. д. № 8729/2015 г., изм. с Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г., изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., доп. с Решение № 444 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г., изм. с Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., доп. с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. с Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., изм. с Решение № 1255 от 26.02.2019 г. по адм. д. № 5337/2018 на Адм. съд - София-град, изм. с Решение № 2964 от 03.05.2019 г. на Адм. съд София-град по адм. д. № 12378/2018 г., изм. с Решение № 5322 от 09.08.2019 г. на Адм. съд - София-град, изм. с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. по адм. д. № 7231/2019 г. на ВАС, изм. с Решение № 16807 от 10.12.2019 г. по адм. д. № 406/2019 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., изм. с Решение № 4920 от 27.04.2020 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., изм. и доп. с Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги


Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране.


Чл. 2. Общината събира следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. (изм. - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;
4. (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., нова - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.) за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. (отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
9. (в сила от 01.01.2007 г.) за притежаване на куче;
10. други местни такси, определени със закон.


Чл. 3. За всички услуги и права, предоставяни от Столична община, с изключение на тези, по чл. 2, Столичният общинският съвет определя цена.


Чл. 4. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български левове. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.


Чл. 5. (1) Размерът на местните такси се определя при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.


Чл. 6. Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:
1. Преки и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
2. Материални, режийни, консултантски и други разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни, наеми);
3. Разходи за управление и контрол;
4. Разходи по събиране на таксата и други (напр. инвестиционни, имащи отношение към формиране размера на таксата).


Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.


Чл. 8. Лицата неползващи услуга през годината или определен период от нея се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.


Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г.) Столичният общински съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.
(2) (Изм. - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раздели на наредбата.


Чл. 10. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица за цени на тези услуги могат да бъдат приети пазарните, като размера им не се ограничава до стойността на разходите по предоставяне на услугата.


Чл. 11. (1) Услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат:
1. обикновени;
2. бързи - когато срока се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга;
3. експресни - когато срока се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.
(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга.
(3) В настоящата наредба са посочени цените на обикновените услуги.
(4) Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.
(5) Експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

Раздел II.
Събиране на местните такси и цени на услуги


Чл. 12. (1) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация по ред определен в наредбата.
(2) Приходите по ал. 1 постъпват в бюджета на общината.
(3) (Нова - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) Кметът на Столичната община издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.
(4) (Нова - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета на Столична община след решение на Столичен общински съвет.


Чл. 13. Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.


Чл. 14. (Изм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.


Чл. 15. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Раздел III.
Промени в размера на местните такси и цени на услуги. Определяне цени на нови услуги


Чл. 16. (1) Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Столичния общински съвет.
(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на Столична община изготвят анализ за прилагане на действащите услуги и техните цени и мотивирано предложение за въвеждане на нови услуги респ. нови цени.
(3) Анализът по ал. 2 задължително съдържа:
1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарните цени;
2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите и въвеждане на нови услуги;
3. Препоръки за подобряване администрирането и събираемостта на таксите.
(4) Въз основа на данните по ал. 3 кметът на Столична община внася в Столичния общински съвет обобщен анализ и предложение за изменение размера на действащите местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, както и въвеждане на нови услуги, респ. нови цени.


Чл. 17. (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез дирекция "Икономика и търговска дейност" - Столична община.

Глава втора.
МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел I.
Такса за битови отпадъци


Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.
(6) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот заплаща такса за битови отпадъци и за този имот или съответната част от него.
(7) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща от лицето, на което имотът е предоставен за управление.
(8) (Нова - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законнорегистрираните вероизповедания в страната.


Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) До 30 септември кметовете на райони изпращат в Дирекция "Икономика и търговска дейност" - Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.
(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните администрации и в Интернет сайта на Столична община.
(4) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.


Чл. 20. (*) (1) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) Таксата се администрира и събира от дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" - Столична община.


Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца, следващ придобиването на имота.
(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването им.
(4) (Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията се определя:
1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
2. чрез пряко договаряне;
3. пропорционално в промили.


Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване по реда на чл. 22, т. 1, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез дирекция "Икономика и търговска дейност" декларация по образец (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината.
(2) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В седемдневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 дирекция "Икономика и търговска дейност" изпраща екземпляр от нея в дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" за изчисляване размера на дължимата такса за битови отпадъци и в Столичен инспекторат - за контрол.
(3) (*) Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци.
(4) (*) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.) Освен таксата по ал. 3 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.


Чл. 24. (1) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година молба по образец до кмета на Столична община чрез дирекция "Икономика и търговска дейност".
(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г.) нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Договорът следва да съдържа информация за лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, местонахождението и вида на имота/имотите, задължение на страните за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци с посочване на техните основни характеристики, цената на услугата, както и срок на действие - една календарна година;
2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.
(3) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г.) Въз основа на документите по ал. 2, кметът на Столична община издава заповед за допускане на пряко договаряне за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Заповедта следва да съдържа наименование и ЕИК на предприятието и данни за имота/имотите, за които се отнася задължението за заплащане на таксата; наименование и ЕИК на фирмата, извършваща услугата по сметосъбиране и сметоизвозване; съществени характеристики на съдовете за съхраняване на битовите отпадъци; задължение за предприятието по ал. 1 да съхранява битовите отпадъци в осигурените, съгласно договора съдове, да предава същите за извозване на фирмата - изпълнител, да поддържа чистотата на имота/имотите и да не допуска замърсяване на околната среда. Дирекция "Икономика и търговска дейност" изпраща екземпляр от заповедта в Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" за изчисляване размера на дължимата такса за битови отпадъци и в Столичен инспекторат - за контрол.
(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2. В този случай предприятията заплащат такса за битови отпадъци по реда на чл. 26.
(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал. 2, т. 1 предприятията ползващи услугата уведомяват в седемдневен срок кмета на Столична община чрез дирекция "Икономика и търговска дейност" и от началото на месеца следващ прекратяването на договора дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 26.
(6) (*) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., отм. в частта "за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения" - Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 6140/2011 г., изм. - Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При определяне размера на такса битови отпадъци, имотите, за които е допуснато пряко договаряне за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване се приравняват на имоти на предприятия, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване и за тях се дължи такса, определена по реда на чл. 19, ал. 4.


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За нежилищни имоти на предприятия по чл. 21, ал. 2, лицата, определени в чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 могат да упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24 в 7 (седем) дневен срок от декларирането на имотите по реда и в срока по чл. 14 от ЗМДТ.
(2) (Нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Лицата по ал. 1, освен документите по чл. 23 и чл. 24 представят и:
1. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.
(3) (Нова - Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне на такса за битови отпадъци по чл. 23 и чл. 24, новият собственик има право да поиска да се запази установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота. Новият собственик на имота упражнява това си право чрез подаване на декларация по образец (Декларация № 4) до кмета на Столична община, чрез дирекция "Икономика и търговска дейност", в седемдневен срок от декларирането на имота по реда и в срока по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.
(4) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За нежилищни имоти на предприятия по чл. 21, ал. 1, придобити в периода от 01 октомври до 30 ноември на предходната година, лицата, определени в чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 могат да упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24 в 7 (седем) дневен срок от декларирането на имотите по реда и в срока по чл. 14 от ЗМДТ.
(5) (Нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В случаите на ал. 3 и ал. 4, освен документите посочени съответно в чл. 23 и чл. 24 се представят и:
1. копие от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ;
2. копие от документ, удостоверяващ правото на собственост, вещното право на ползване, управление или концесия.


Чл. 26. (*) (1) (Доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.) Извън случаите на чл. 23 и чл. 24 такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се определя пропорционално в промили на база отчетната стойност на имотите като разпределението на размера на промила е, както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 27. (*) (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределянето на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) (Изм. - Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.
(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци.
(4) За имотите по ал. 3 собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация по образец (Декларация № 3) придружена с документи удостоверяващи правата им в отдел "Местни данъци и такси" на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.
(5) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За новопридобити незастроени нежилищни имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се осъществява строителна дейност до края на текущата година, лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, подават декларация за това обстоятелство в отделите "Местни данъци и такси" на Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота в 7 (седем) дневен срок от декларирането му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.
(6) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) В случаите по ал. 5 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и/или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
(7) (Нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) При промяна на декларираните по ал. 5 обстоятелства, лицата по чл. 18, ал. 4, ал. 6 и ал. 7, в седемдневен срок от настъпването й уведомяват отделите "Местни данъци и такси" към Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси".


Чл. 28. (Доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя съобразно последните, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица.


Чл. 29. (1) (Зал., предишна ал. 2 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Фирмите-оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община, услуги по реда на чл. 24 с цени, по-ниски от тези, определени в договорите със Столична община.
(2) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Контролът по прилагането на Раздел І "Такса за битови отпадъци" се извършва от Столична община - дирекция "Икономика и търговска дейност" и Столичен инспекторат.


Чл. 29а. (Нов - Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г.) Категориите лица по чл. 9, ал. 1 се определят с решение на Столичен общински съвет.

Раздел II.
Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


Чл. 30. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост се събират такси както следва:
1. (изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за търговска дейност на открито;
1а. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти;
1б. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за разполагане на маси и столове за консумация на открито;
1в. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за подиуми:
- в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация - за кв.м на месец;
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - за кв.м на месец;
1г. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)
2. за ползване за строителни обекти - за кв.м на ден;
3. за ползване на терени върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки - за кв.м на ден;
4. за ползване терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и др. - за кв.м на ден;
5. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за разносна търговия на открито с вестници и списания;
6. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) за поставяне на фирмена информационно-указателна табела;
7. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за поставяне на временен информационен елемент;
8. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за поставяне на временни информационни елементи във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер;
9. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) за поставяне на фирмени тотеми.


Чл. 31. (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Таксата по чл. 30, т. 1, т. 1а, т. 1б, т. 1в, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намира терена.


Чл. 32. (1) (Доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Таксите по чл. 30, т. 1, т. 1а, т. 1б, т. 1в, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период в касата на съответната районна администрация.
(2) (Изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) При ползване на мястото повече от месец, таксите по чл. 30, т. 1, т. 1а, т. 16, т. 1в, т. 6 и т. 9 се заплащат:
1. за първия месец - при издаване на разрешението съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;
2. за всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.
(3) (Настояща ал. 5 - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)
(4) (Нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Таксата по чл. 30, т. 7 се заплаща след издаване на разрешението съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община за посочения в него период.
(5) (Предишна ал. 3 - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Таксите по този раздел се заплащат в определените размери, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото.

Чл. 33. (1) При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50% от дължимата такса, както следва:
1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността се упражнява лично или от членове на техните семейства;
2. за лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.
(2) (Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Преференцията по ал. 1 се ползва само в случаите на чл. 30, т. 1.


Чл. 34. Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.


Чл. 35. (1) (Предишен тест на чл. 35 - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) Таксата по чл. 30, т. 2 се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.
(2) (Нова - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) При извършване на ремонтни дейности, засягащи цялостната фасада на сградата, на отделна секция или вход, физическите и юридическите лица ползват гратисен период в срока на ползване на терена по ал. 1, както следва:
1. седем календарни дни за сгради до шест етажа и съответно десет календарни дни за сгради над шест етажа;
2. четиринадесет календарни дни за сгради до шест етажа и съответно 20 календарни дни за сгради над шест етажа при ремонти, свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградите;
3. двадесет календарни дни за сгради - паметници на културата.


Чл. 36. (Доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., зал. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)


Чл. 37. Таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, се определят на кв.м за ден или за месец, съгласно Приложение № 1.

Раздел III.
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет (Загл. изм. - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.)

Раздел III.
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги


Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно Приложение № 2.


Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. (доп. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. (изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 година. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.


Чл. 40. (1) (Изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(2) (Доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 15 септември, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (Изм. и доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. - Решение № 2964 от 03.05.2019 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 12378/2018 г., оставено в сила с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 7231/2018 г.)
(5) (Зал. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)


Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. деца с един родител;
2. (зал. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)
3. (доп. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) (Доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.


Чл. 42. (1) (Изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) При ползване на преференциите по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издаден от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
(2) (Изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) В случаите по чл. 41, ал. 1, т. 1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал. 1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал. 1


Чл. 42а. (Нов - Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г.) (1) За ползване на детски градини при почасова организация на предучилищното образование се заплаща такса на час, съгласно Приложение № 2.
(2) Почасовата организация се осъществява през учебно време в сутрешния прием за деца на 3- и 4- годишна възраст.
(3) В таксата по ал. 1 не е включено хранене.

Чл. 42б. (1) (Нов - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.) От родителите или настойниците на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, се събира месечна такса само за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата, съгласно Приложение № 2.
(2) За таксата по ал. 1 се прилагат преференциите по чл. 39 и чл. 41.
(3) При условията на действие на разпоредбата на чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование:
1. за категориите деца, определени в чл. 39 и чл. 41 не се заплаща таксата по ал. 1;
2. извън случаите по т. 1, таксата по ал. 1 се заплаща в намален размер, определян ежегодно с решение на Столичен общински съвет.
(4) В едномесечен срок от определяне с акт на Министерски съвет на средствата от държавния бюджет по чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование за съответната година, Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности", изготвя и внася в Столичен общински съвет предложение за конкретния размер на намалението на таксата по ал. 3, т. 2, придружено с доклад и проект на решение.
(5) За освобождаване от заплащане на такса в случаите по ал. 2 и ал. 3, т. 1 се прилага чл. 42.

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса съгласно Приложение № 2.
(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:
1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
2. деца с един родител;
3. (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
5. трето и следващи деца на многодетни родители;
6. деца пълни сираци;
7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.


Чл. 44. Учениците, които ползват общежития заплащат месечната такса в размер съгласно Приложение № 2.


Чл. 45. Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на сто от личните им доходи.


Чл. 46. (1) Месечната такса по чл. 45 не може да надвишава реалната издръжка на едно лице.
(2) Таксата по ал. 1 се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социални услуги.


Чл. 47. Реалната издръжка на едно лице включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.


Чл. 48. Ветераните от войните, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите без добавките, изплащани към тях.


Чл. 49. Военноинвалидите, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от размера на определената такса.


Чл. 50. (1) Не се събира такса от лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични доходи и спестявания.
(2) В случаите, когато лицето няма лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се погасява от тях.


Чл. 51. Лицата, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на реалната издръжка.


Чл. 52. Месечната такса дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж се опрощава от Столичния общински съвет по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, въз основа на доклад на директора на ОП "Социален патронаж".


Чл. 53. За настаняване в заведение или помещение за отрезвяване се събира такса на ден съгласно Приложение № 2.


Чл. 54. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 45, чл. 48 и чл. 49 до 25-то число на следващия месец.


Чл. 55.Когато сумите по този раздел не покриват реалната издръжка на заведенията разликата е за сметка на бюджета на Столична община.

Раздел IV.
Такси за добив на кариерни материали (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл. 56. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл. 57. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл. 58. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл. 59. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл. 60. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Раздел V.
Такси за технически услуги


Чл. 61. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Столична община и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.


Чл. 62. Физическите и юридическите лица, ползващи техническа услуга, заплащат такса при предявяване на искането.


Чл. 63. (1) (Доп. - Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., предишен текст на чл. 63 - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.
(2) (Нова - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й.


Чл. 64. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Приложение № 4:
1. за издаване на скица за недвижим имот;
2. за издаване на виза за проектиране;
3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;
4. при определяне на строителна линия и ниво на строеж;
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях ;
7. за издаване на разрешение за строеж:
- за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - лв./кв.м РЗП;
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - лв./кв.м РЗП;
- за линейни инфраструктурни обекти - % от стойността на обекта.
7а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на разрешение за строеж на ограда:
- в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - лв./лин.м. спрямо периметъра на оградата;
- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - лв./кв.м спрямо разгъвката на оградата.
7б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
- за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.
- за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.
- за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради.
7в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради - лв./кв.м.;
- за нежилищни сгради - лв./кв.м.;
- за идейни проекти - % от размера на съответната такса.
- за оценка на съответствие от ОЕСУТ - % от размера на съответната такса.
7г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - % от размера на таксата по т. 7в;
7д. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство:
- за жилищни сгради - лв./кв.м.;
- за нежилищни сгради - лв./кв.м.;
- за идейни проекти - % от размера на съответната такса;
- за оценка за съответствие от ОЕСУТ - % от размера на съответната такса.
8. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ:
- за преместваеми обекти - сергия или маса;
- за преместваеми обекти с типов дизайн;
- за преместваеми обекти по индивидуален проект - лв./кв.м.;
- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - лв./кв.м.;
- (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за рекламни елементи с типов проект;
- (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за рекламни елементи с индивидуален проект;
- (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмена информационно-указателна табела;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за временни информационни елементи;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмен надпис, отделно от инвестиционния проект;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмен тотем;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент.
9. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от ІV категория, чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):
- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ;
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях;
- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар; предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв.м;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв.м;
- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им;
- (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория.
10. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за издаване на удостоверения по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от V категория, чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ):
- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП до 100 кв.м;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП над 100 кв.м;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория.
10а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти:
- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн;
- за преместваеми обекти по индивидуален проект;
- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи.
10б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж.
10в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж.
10г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За одобряване на проект за делба по чл. 202(чл. 203) от ЗУТ.
11. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за удостоверения по реда на § 16 от Преходни разпоредби на ЗУТ.
12. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за издаване на удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
13.(нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за заверка на екзекутиви.
14. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за заверено копие от ПУП.
15. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) за заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхранявана в архив на НАГ документация.
16. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за заверка на скица след изтичане на срока.
(2) (изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) За индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации - 50 % от стойностите по Таблица № 1 към Приложение № 4


Чл. 65. (1) Срокът за извършване на техническа услуга, който не е установен с нормативен акт, не може да надвишава 1 месец.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Раздел VI.
Такси за административни услуги


Чл. 66. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За извършване на услуги по гражданско състояние се определят такси в размери съгласно Приложение № 5:
1. за издаване на удостоверение за наследници;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;
4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение;
5.1. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес:
- за издаване на удостоверение за постоянен адрес;
- за издаване на удостоверение за настоящ адрес;
- заверка на удостоверение за постоянен адрес;
- заверка на адресна регистрация за настоящ адрес;
8. (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
9. (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;
11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани;
11.1. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за родените от майката деца;
11.2. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за правно ограничение;
11.3. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението;
11.4. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес;
11.5. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес;
11.6. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина;
11.7. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България;
12. за преписи от документи;
13. (нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за издаване на многоезично стандартно удостоверение по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.
13.1. Удостоверението по т. 13, не се издава самостоятелно, а като документ придружаващ официален документ, издаден по предоставена административна услуга, за която е определена такса по чл. 66, т. 3, т. 4, т. 5, т. 5.1. и т. 7.


Чл. 66а. (Нов - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес се заплаща такса, съгласно Приложение № 5.


Чл. 67. (1) Срокът за извършване на услугите по чл. 66 е 7 дни.
(2) Бързи административни услуги по искане на граждани в случаите по чл. 66, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 12 се извършват в рамките на 3 дни, а експресни административни услуги - за 24 часа или 2 работни дни.
(3) Таксите по чл. 66 се заплащат при подаване на заявление за извършване на услугата.


Чл. 68. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса съгласно Приложение № 5:
1. за настаняване под наем.


Чл. 69. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се събира такса съгласно Приложение № 5.


Чл. 70. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)


Чл. 71. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)


Чл. 72. (Отм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)


Чл. 73. (Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)


Чл.73а. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) (1) За администриране на местни данъци и такси се заплащат такси, съгласно Приложение № 5:
1. за издаване на удостоверение за декларирани данни;
2. за издаване на удостоверение за платен данък наследство;
3. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ;
4. за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
5. за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ;
6. (доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 и ал. 10 от ДОПК;
7. за заверка на молба-декларация до нотариус за обстоятелствена проверка;
(2) Удостоверенията по т. 3 и т. 4 се издават в два оригинални екземпляра.
(3) Удостоверенията по ал. 1, издавани на Столична община и районите администрации са безплатни.


Чл. 73б. За заверка на документи се събират такси съгласно Приложение № 5:
1. за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от дирекция "Инвестиционно отчуждаване";
2. за заверка на ксерокопие на документ от дирекция "Инвестиционно отчуждаване";
3. за извършване на проверка и заверка на заявление -декларация по обстоятелствена проверка за имоти от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации;
4. за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилище от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации;
5. за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на "Общинска собственост";
6. за проверка и заверка на ценообразуване на фирми, ведомства и др. от дирекция "Общинска собственост" и дирекция "Инвестиционно отчуждаване":
- за по-леки и по-малки обекти по РЗП;
- за по-големи и по-сложни обекти по РЗП;
7. (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
8. (изм. - Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила от 21.12.2017 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за заверка на заснемане и експертна оценка на растителност от общинските органи по озеленяване;
9. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за заверка на копие от документ формат А4 от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации;
10. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за двустранно заверено копие от документ формат А4 от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации;
11. (зал. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
12. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за заверка на копие от издаден документ от Дирекция "Общински строителен контрол" - СО.

Раздел VII.
Такси за откупуване на гробни места


Чл. 74. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси съгласно Приложение № 6.
1. Такса за ползване на единично гробно място:
- до 15 години;
- за вечни времена.
2. За ползване на семейни гробни места (двойни и повече) - се заплащат таксите по т. 1 увеличени с коефициент отчитащ площта;
3. За ползване на урнов гроб се заплащат таксите по т. 1 намалени с 50 на сто.


Чл. 75. Таксите се събират от ОП "Гробищни паркове".

Раздел VIII.
Такси, събирани от Общински културни институти (Раздел "Туристическа такса" отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)


Чл. 76. (Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) (1) За извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати Общинските културни институти (ОКИ) събират такси, както следва:
а) ОКИ "Музей за история на София" - съгласно Приложение № 7;
б) ОКИ "Софийска градска художествена галерия" - съгласно Приложение № 7а.
(2) Таксите по ал. 1 се заплащат при издаване на документа или при извършване на справката.
(3) Внесените такси не подлежат на връщане.


Чл. 77. (Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Раздел IX.
Такса за притежаване на куче (В сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 78. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса съгласно Приложение № 8.
(2) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в отдел "Местни данъци и такси" към дирекция "ПАМДТ" - СО по постоянен адрес/седалище. При промяна на декларираните обстоятелства, собственикът уведомява за това администрацията, като подава нова декларация.
(3) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на 1/12 от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(4) Таксата по ал. 1 се събира от съответните отдели на "Местни данъци и такси" към дирекция "ПАМДТ" - СО и приходите от нея се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


Чл. 79. (В сила от 01.01.2007 г.) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел X.
Такси за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни средства, които ползват уличната мрежа на Столична община (Приложение № 8а).


Чл. 79а. (1) За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, които ползват уличната мрежа на Столична община се събират такси както следва:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. За движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (ДВ., бр. 65 от 2001 г.):
- от 0,01 до 1,00 м, вкл. - лв./ден;
- над 1,00 до 2,00 м, вкл. - лв./ден;
- над 2,00 до 3,00 м, вкл. - лв./ден;
- над 3,00 м - лв./ден.
2. при превишаване на допустимата максимална височина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г. :
- от 0,01 до 0,50 м, вкл. - лв./ден;
- над 0,50 до 1,00 м, вкл. - лв./ден;
- над 1,00 м - лв./ден.
3. при превишаване на допустимата максимална дължина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,01 до 3,00 м вкл. - лв./ден;
- над 3,00 м до 10,00 м., вкл. - лв./ден;
- над 10,00 м до 15,00 м, вкл. - лв./ден;
- над 15,00 м - лв./ден.
4. при превишаване на допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,10 до 5,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 5,00 до 10,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 10,00 до 20,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 20,00 до 30,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 30,00 до 40,00 т, вкл. - лв./ ден;
- над 40,00 до 50,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 50,00 до 60,00 т, вкл. - лв./ден;
- над 60,00 т - лв./ден.
5. при превишаване на допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 11/2001 г. за улиците с масов градски транспорт и чл. 7, ал. 2 от същата наредба за всички останали улици:
- от 0,10 до 0,50 т, на ос - лв./ден;
- над 0,50 т. до 1,00 т, на ос - лв./ден;
- над 1,00 до 1,5 т, на ос - лв./ден;
- над 1,50 до 2,00 т, на ос. - лв./ден;
- над 2,00 до 3,00 т, на ос - лв./ ден;
- над 3,00 до 4,00 т, на ос - лв./ден;
- над 4,00 т, на ос - лв./ден.
(2) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината се събират такси, отделно за всеки превишен показател.
(3) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за тежки или извънгабаритни товари се събират таксите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 без таксите по ал. 1, т. 5.
(4) Извънгабаритните пътни превозни средства могат да се движат на територията на Столична община само с разрешително, издадено от дирекция "Транспортна инфраструктура" - СО, съгласувано със съответната служба за контрол при Министерство на вътрешните работи. За издаване на разрешителното се заплаща такса.
(5) Собственикът на пътното превозно средство, упълномощено от него лице или лицето, което извършва превоза подава 2/два/ броя заявления (по образец) и документ за платена такса по ал. 4 в дирекция "Транспортна инфраструктура" за издаване на разрешителното по ал. 4 (по образец). Разрешителното се издава на определено превозно средство, за еднократен превоз и за определен ден, за извършване на превоза.
(6) Дирекция "Транспортна инфраструктура", регистрира подадените заявления и в срок от 5 (пет) работни дни издава исканото разрешително или прави мотивиран отказ, като уведомява писмено подателя за това свое решение. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Таксите по ал. 1 се заплащат при издаване на разрешителното.
(7) Подадените заявления и издадените разрешения/откази по ал. 6 се вписват в специално създаден за целта регистър.
(8) Когато превозът не може да бъде изпълнен в посочения в разрешителното ден, собствениците на извънгабаритни пътни превозни средства или лицата, които извършват превозите, трябва да подадат в дирекция "Транспортна инфраструктура" заявление за промяна деня на разрешителното. Подаването на заявлението и промяната могат да бъдат правени преди определената в разрешителното дата за извършване на превоза.
(9) Кметът на Столична община, може със заповед да въведе облекчителен режим за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни или тежки пътни превозни средства, по отношение на надвишаване нормите за тегло и габарити.
(10) Когато пътни превозни средства са извънгабаритни или тежки, но попадат в параметрите, за които е въведен облекчителен режим не се издават разрешителни. Собствениците им или лицата, които извършват превози с тях заплащат дължимите такси по ал. 1 след подаване на два броя заявления в дирекция "Транспортна инфраструктура" на Столична община. Заверен от Столична община екземпляр от заявлението, заедно с копие от квитанцията за платените такси служи за представяне пред контролните органи.
(11) Когато извънгабаритните пътни превозни средства имат обща маса по-голяма от 100 т., или габарити по-големи от: широчина - 4,50 м., или дължина - 30,00 м., собствениците на ППС или лицата, които извършват превоза, разработват график за движение, който се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.
(12) Когато извънгабаритното пътно превозно средство е с височина над 4,50 м., разрешителното за движение задължително се съгласува с Министерство на транспорта и съобщенията, Национална електрическа компания, Национална компания "БДЖ" и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати.

Раздел XI.
Такси за земеползване (Нов - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г.)


Чл. 79б. (Нов - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г.) За дейностите, свързани със земеползване се събират такси съгласно Приложение № 8б:
1. за ползване на общински мери и пасища - лв./ха.


Чл. 79в. (Нов - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За измерване, кубиране и маркиране на дървесината с общинска марка преди транспортиране и за издаване на превозен билет на дървесина, добита извън горски територии, се събират такси съгласно Приложение № 8в:
1. за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горски територии с общинска марка преди транспортиране - лв./плътен куб.м.
2. за издаване на превозен билет на дървесина добита извън горски територии - лв.


Чл. 79г. (Нов - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За ползвания от горите и земите от горски територии общинска собственост и за административно - технически услуги, относно горски територии собственост на Столична община се събират такси, съгласно Приложение № 8г.


Чл. 79д. (Нов - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За дървата за горене и вършина, които ще се добиват от горски територии общинска собственост, се заплаща такса, съгласно Приложение № 8д.

Раздел XII.
Такси за ползване на воден обект (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)


Чл.79е. (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) За издаване, продължаване на срока, изменение и/или допълнение на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост се събират такси, съгласно Приложение № 8е.


Чл.79ж. (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) (1) За ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни води - публична общинска собственост се събира такса, съгласно Приложение № 8е.
(2) Таксата по ал. 1 е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година. При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на кмета на Столична община чрез дирекция "Общински земи, гори, водни обекти и околна среда".
(3) Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

Раздел XIII.
Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)


Чл.79з. (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд се събира такса, съгласно Приложение № 8ж.
(2) Размерът на таксата се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
(3) Не се заплаща такса в случаите, определени в чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.

Раздел XIV.
Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози (Нов - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)


Чл. 79и. (Нов - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, съгласно Приложение № 8з:
1. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
2. за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство;
3. за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
4. за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни, за бърза услуга - 7 дни, а за експресна услуга - 24 часа, като цените се определят съгласно чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящата Наредба.
(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни, за бърза услуга - 3 дни, а за експресна услуга - 24 часа, като цените се определят съгласно чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящата Наредба.
(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.

Глава трета.
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ЗАГЛ. ДОП. - РЕШЕНИЕ № 24 ПО ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 20.12.2007 Г.)


Чл. 80. (Доп. - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Всички цени на услуги и права, предоставяни от Столична община, които не са регламентирани със закон се определят с тази наредба.

Чл. 81. Услугите, по чл. 80 са групирани както следва:
1. Услуги, извършвани от направление "Архитектура и градоустройство" и районните администрации - Приложение № 9;
2. Услуги, извършвани от дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - Приложение № 10;
3. Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации - Приложение № 11;
4. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Услуги, извършвани от Направление "Транспорт и градска мобилност" - Приложение № 12;
5. (доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Административни услуги, извършвани само в районните администрации - Приложение № 13;
5а. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Технически услуги, извършвани от районните администрации - Приложение № 13а;
6. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) Услуги, извършвани от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации - Приложение № 14;
7. (изм. - Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила от 21.12.2017 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) Услуги, извършвани от общинските органи по озеленяване - Приложение № 15;
8. (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
9. Услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове" - Приложение № 17;
10. Услуги, извършвани от Столичен дом за радостни обреди - Приложение № 18;
11. Услуги, извършвани от Спортна ученическа школа "София" - Приложение № 19;
12. (отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
13. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) Услуги, извършвани от ОП "Управление на общински земи и гори" и Дирекция "Общински земи, гори и поземлени отношения" - Приложение № 23;
14. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Услуги извършвани от Дирекция "Информационно обслужване и технологии" - Приложение № 22;
15. (нова - Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.) Услуги, извършвани от Зоологическа градина - София - Приложение № 25;
16. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
17. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) Услуги извършвани от Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" - Приложение № 27;
18. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Услуги, извършвани от Столичен инспекторат - Приложение № 29;
19. (нова - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) Услуги, предоставяни от парк "Врана" - Приложение № 30.
20. (нова - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Музей за история на София" - Приложение № 31.
21. (нова - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Софийска градска художествена галерия" - Приложение № 32;
22. (нова - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Дом на културата Красно село" - Приложение № 33.
23. (нова - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Дом на културата Средец" - Приложение № 34.
24. (нова - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Дом на културата Искър" - Приложение № 35.
25. (нова - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г.) Услуги, предоставяни от Общински културен институт Надежда" - Приложение № 36.
26. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, предоставяни от ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" - Приложение № 37;
27. (нова - Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г.) Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на Столична община - Приложение № 38;
28. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Услуги, извършвани от Дирекция "Аварийна помощ и превенция" - Приложение № 39.

Чл. 81а. (Нов - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.) Кметът на Столична община със заповед може да определя дни за безплатен достъп до обектите по чл. 81, т. 15, т. 19, т. 20 и т. 21 във връзка с национални и общински празници, както и при провеждане на събития с общоградски характер.


Чл. 82. Цените на услугите по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ са облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС. Определените за тях цени в наредбата са без ДДС.


Чл. 82а. (Нов - Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., отм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)


Чл. 82б. (Нов - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) За правото за провеждане на мероприятия на терени общинска собственост се заплаща цена, съгласно Приложение № 24.
(2) Цените по ал. 1 са в зависимост от вида на мероприятието, както и от зоната, в която се провежда, определена съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.
(3) В случаите, когато се налага временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци в тях освен цената по ал. 1 се заплаща и цена, съгласно т. 19 от Приложение № 12 от Приложения към Глава Трета.
(4) (Изм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г.) Организаторът на мероприятието подава молба до кмета на Столична община с приложена схема, указваща необходимата за провеждането му площ, на база на която се изчислява общия размер на задължението по ал. 1.
(5) (Изм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г.) Когато организаторът е ползвал по-голяма от заявената площ, общото задължение се изчислява на база на действително ползваната площ, установена с констативен протокол, съставен от оправомощени от кмета на Столична община лица.
(6) (Изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) Столичен общински съвет може да освобождава от заплащане на дължимата цена отделни лица за определени мероприятия.
(7) Всички мероприятия, с изключение на държавните, общинските, благотворителните и тези, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите могат да се провеждат в зона "Център" само в неработни дни и официални празници.
(8) (Нова - Решение № 494 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) При заснемане на филми с подкрепата на Столична община, кмета на Столична община може със заповед да освобождава от заплащане на цената по ал. 1, организатора на продукцията, за срок до 3 дни, по предложение на специално създадена филмова комисия с представители на Столична община, Столичен общински съвет и външни експерти.


Чл. 82а. (Нов - Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., отм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)


Чл. 82в. (Нов - Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., отм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА С РЕШЕНИЕ № 5081 ОТ 15.07.2016 Г. НА АДМ. СЪД - СОФИЯ-ГРАД ПО АДМ. Д. № 8729/2015 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2016 Г.)

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 83. (Обявен за нищожен - Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Адм. съд София-град по адм. д. № 8729/2015 г., в сила от 16.08.2016 г.) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.


Чл. 84. (Обявен за нищожен - Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Адм. съд София-град по адм. д. № 8729/2015 г., в сила от 16.08.2016 г.) (1) При неспазване на разпоредбите по тази наредба с изключение на случаите по чл. 83 на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по тази наредба.


Чл. 85. (Обявен за нищожен - Решение № 5081 от 15.07.2016 г. по адм. д. № 8729/2015 г., в сила от 16.08.2016 г. на Адм. съд - София-град) (1) (Отм. в частта "или упълномощени от него длъжностни лица" - Решение № 623 от 06.02.2015 г. по адм. д. № 9835/2014 г. на Адм. съд - София-град, отм. Решение № 623 от 06.02.2015 г. и обявена нищожност в частта "или упълномощени от него длъжностни лица" - Решение № 8641 от 14.07.2015 г. по адм. д. № 4208/2015 г. на ВАС, изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от лицата по чл. 128, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на Столична община постъпват в приход на бюджета на общината.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и др. обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Не са битови отпадъци производствените отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
2. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чували за разделно събиране.
3. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
4. "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
5. "Незастроен нежилищен имот" е поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.
6. "Обезвреждане на битови отпадъци" по смисъла на тази наредба включва дейностите по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и други (включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците.
7. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие деца, които не са в брак.
8. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:
- добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ.
- помощи, определени с акт на Министерски съвет;
- дарения с хуманитарна цел, направени на лица, ползващи услуги на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;
- еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет;
- еднократни компенсации към пенсиите или извънредни пенсии;
- допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършили 75 и 80 годишна възраст;
- добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
- месечни добавки и целеви помощи за социална интеграция, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания.
9. "Деца с един родител" са деца, чиито баща е неизвестен и деца, един от родителите, на които е починал.
10. Зоните по чл. 31 се определят както следва:
Първа зона включва райони "Лозенец", "Възраждане", "Триадица", "Оборище", "Средец" и "Сердика".
Втора зона включва райони "Изгрев", "Слатина", "Красно село", "Подуяне".
Трета зона включва райони "Студентски", "Младост", "Надежда", "Искър", "Витоша", "Люлин", "Илинден", "Красна поляна", "Овча купел".
Четвърта зона включва райони "Нови Искър", "Връбница", "Кремиковци", "Панчарево", "Банкя".
11. Зоните по т. 7 в Приложение № 4 - Такси за технически услуги, от Приложения към Глава Втора се определят, както следва:
І зона: Бул. "Сливница", бул. "Ген. Д. Николаев", бул. "Евлоги Георгиев", бул. "България", бул. "Акад. Ив. Ев. Гешов, бул. "К. Величков".
ІІ зона: Бул. "Евлоги Георгиев", бул. "Ген. Д.Николаев", бул. "Боян Магесник", ул. "Слатинска", ул. "Ив. Димитров - Куклата", ул. "Шипченски проход", бул. "Асен Йорданов", бул. "Г.М.Димитров", бул. "Симеоновско шосе", ж.п. линия, ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", ул. "Манфред Вьорнер", бул. "Т. Каблешков", бул. "България", бул. "Никола Петков", бул. "Цар Борис ІІІ", бул. "Овча купел", бул. "Житница", бул. "Никола Мушанов", бул. "Рижки проход", бул. "Възкресение", ул. "Кубан", ул. "Западна", ул. "Богданци", ж.п. ареал "Захарна фабрика", ул. "Н.Михайловски", централен ж.п ареал, бул. "Сливница", ул. "К.Величков", бул. "Акад. Ив. Ев. Гешов", бул. "България", бул. "Евлоги Георгиев", бул. "Ген. Д.Николаев".
ІІІ зона: 1. Бул. "Г. М. Димитров", бул. "Симеоновско шосе", ж.п. линия, ул. "Люба Величкова", ул. "Сребърна", ул. "Манфред Вьорнер", бул. "Т. Каблешков", бул. "България", бул. "Никола Петков", р. "Домуз дере", ж.п. линия София-Перник до м. "Черния кос", бул. "Цар Борис ІІІ", западната и южната регулационна граница на: в.з. "Килиите", в.з. "Беловодски път", кв. "Бояна", м. "Национален Киноцентър", в.з "Киноцентъра", кв. "Драгалевци", в.з. "Драгалевци - лифта", в.з. "Симеоново - Драгалевци", бул. "Симеоновско шосе", р. "Кална река", Околовръстен път, р. "Въртопо".
2. Гр. Банкя с кварталите Михайлово, Градоман, Вердикал, в.з. "Бели брег", кв. Иваняне.
ІV зона: 1. Р. "Въртопо", Околовръстен път, р. "Искър", бул. "Цариградско шосе", югозападна административна граница на район "Искър", бул. "Проф. Цветан Лазаров", бул. "Асен Йорданов", бул. "Искърско шосе", р. "Искър", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Вл. Вазов", източната и северната граница на ж.к. "Левски Г", ж.п. линия, бул. "Вл. Вазов", ул. "Резбарска", бул. "Първа Българска армия", р. "Владайска", бул. "Ген. Д.Николаев", бул. "Боян Магесник", ул. "Слатинска", ул. "Ив. Димитров - Куклата", ул. "Шипченски проход", бул. "Асен Йорданов".
2. Бул. "Цар Борис ІІІ", бул. "Никола Петков", р. "Домуз дере", западна строителна граница на София /при Горна баня/, ул. "Равнище", Околовръстен път, ул. "Суходолска", бул. "Монтевидео", ул. "Обиколна", бул. "Овча купел", бул. "Житница", р. "Владайска", бул. "Овча купел".
3. Бул. "Сливница", бул. "Адам Мицкевич", западна граница на ж.к. "Връбница", през Северен парк, ул. "Петър Панайотов", бул. "Рожен", централен ж.п. ареал, ул. "Н. Михайловски", ж.п. ареал "Захарна фабрика".
V зона: 1. Бул. "Ломско шосе", ж.п. линия София - Волуяк, Околовръстен път, ул. "Суходолска", бул. "Монтевидео", ул. "Обиколна", бул. "Овча Купел", бул. "Никола Мушанов", бул. "Рижки проход", бул. "Възкресение", ул. "Кубан", ул. "Западна", ул. "Богданци", бул. "Сливница", бул. "Адам Мицкевич", западна граница на ж.к. "Връбница".
2. Бул. "Владимир Вазов", ул. "Резбарска", бул. "Първа Българска армия", р. "Владайска", централен ж.п. ареал, бул. "Рожен", северната и източната граница на производствена зона "Илиянци", северната и източната граница на кв. Бенковски, по ж.п. линията до бул. "Владимир Вазов".
3. Бул. "Цариградско шосе", югозападната административна граница на район "Искър", бул. "Проф. Цв. Лазаров", бул. "Асен Йорданов", бул. "Искърско шосе", р. "Искър".
12. (нова - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., предишна т. 11 - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) "Кампанийна реклама" представлява реклама чрез организиране на открито или в подлези и други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.
13. (нова - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "Храм или молитвен дом" е сграда, предназначена за публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.
14. (нова - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "Манастир" като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2007 г.


§ 2. Кметът на Столична община дава задължителни указания по прилагане на наредбата.


§ 3. Лицата, придобили кучета до 01.01.2007 г. са длъжни да заплатят таксата по чл. 78, ал. 1 до 31.03.07 г.


§ 4. Приложения от № 1 до № 8 към Глава Втора "Местни такси" и Приложения от № 9 до № 20 към Глава Трета "Цени на услуги, неуредени със закон предоставяни от Столична община на физически и юридически лица", образци на декларации от № 1 до № 3, както и образец на молба по чл. 24, ал. 1 са неразделна част от тази наредба.


§ 5. Настоящата наредба отменя Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Протокол № 47, Решение № 24 от 06.02.03 г. на Столичен общински съвет.


§ 6. Наредбата е приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичен общински съвет.


§ 7. (Нов - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г.) Изменението на Приложение № 12, т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12, прието с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., влиза в сила от 7.06.2008 г.


§ 8. (Нов - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.)


§ 9. (Нов - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. - Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г.)


§ 10. (Нов - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) За производствата, започнали в периода от 29.01.2009 г. до 16.04.2009 г., размерът на таксата по чл. 64, ал. 1, т. 76 се определя съгласно Решение № 215 по Протокол № 38 от 2009 г. на СОС.


§ 11. (Нов - Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Собствениците на недвижим нежилищен имот по чл. 21, ал. 1, които са придобили имота в периода след 30 ноември 2010 г. до влизане в сила на чл. 25, ал. 3 от настоящата Наредба, упражняват правата си по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата, чрез подаване на декларацията (заявлението) по изречение второ от чл. 25, ал. 3 в 30-дневен срок от влизането в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община, приета с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г. на СОС.


§ 12. (Нов - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) Кметът на Столична община може да оправомощава свой заместник-кмет да изпълнява неговите правомощия по чл. 24, ал. 3.
РЕШЕНИЕ № 34 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 29.01.2009 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 313 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 28.06.2012 Г.


§ 34. Разпоредбата на § 3, т. 3 от наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 313 по Протокол 19 от 28.06.2012 г. се прилага от 01.01.2013 г.


§ 35. Таксата по чл. 30, т. 5 се заплаща при издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Столична община. В разрешението задължително се вписва определен в рамките на съответния район маршрут, съобразен с изискванията за безопасност на движението и утвърден от главния архитект на района, както и ползваната площ.


ОБОСНОВКА ПО РЕШЕНИЕ № 508 ПО ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 11.10.2012 Г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 369 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 43 ОТ 18.07.2013 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2013 Г.)

§ 1. Настоящата наредба влиза в сила от 01 август 2013 г.


§ 2. Във висящите производства по издаване на разрешения по чл. 28, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община за м. август 2013 г., размерът на таксата се определя, съгласно настоящата наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 481 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 46 ОТ 12.09.2013 Г.)

§ 1. Разпоредбата на чл. 24, ал. 6 влиза в сила от 01 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 701 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 54 ОТ 19.12.2013 Г.)

§ 5. Приема Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, както следва:
"Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община влиза в сила от 01 януари 2014 г.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 454 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 66 ОТ 24.07.2014 Г.)

§ 6. Всички посочени цени на услуги са без ДДС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 717 НА СОС ПО ПРОТОКОЛ № 71 ОТ 06.11.2014 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2014 Г.)

§ 11. Чл. 34. ал. 1, чл. 52, ал. 4. чл. 55, ал. 8, чл. 57, ал. 2, чл. 76, ал. 3, чл. 84, § 7 и § 8 влиза в сила на 01 март 2015 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


РЕШЕНИЕ № 1592 ОТ 13.03.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 9671/2012 Г., V ЧЛ. С-В, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД


РЕШЕНИЕ № 11570 ОТ 03.11.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 6350/2015 Г., VІІ ОТД. НА ВАС

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Преходни и Заключителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила от 21.12.2017 г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg.

§ 19. В Наредбата на Столичен общински съвет за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /Приета с Решение № 894 на СОС по Протокол № 93 от 23.1 1.2006 г., изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 и доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 но Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 и Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. и доп. с Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г. и с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. с Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. и доп. с Решение № 494 и Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г, изм. с Решение № 11570 от 03.11.2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. с Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г./ "навсякъде изразът "дирекция "Зелена система" и районните администрации" се заменя със "специализираните служби по озеленяване" по смисъла на § 1, т. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община".


РЕШЕНИЕ № 118 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 15.03.2018 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

§ 10. До 31.12.2020 г. са валидни както отменените, така и новите образци на Декларация по чл. 23, ал. 1 (Декларация № 1); Декларация по чл. 27, ал. 2 (Декларация № 2); Декларация по чл. 27, ал. 4 (Декларация № 3); Декларация по чл. 25, ал. 3 (Декларация № 4) и Молба по чл. 24, ал. 1.

§ 11. През 2020 г., срокът за заплащане на първата вноска на таксата за битови отпадъци е до 30 юни и съвпада със срока за заплащане на втората вноска.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.)

§ 4. За 2021 г., от родителите или настойниците на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, извън определените в чл. 39 и чл. 41, за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата се събира месечна такса в размер на:
- таксата по предложение второ на т. 1 от Приложение № 2, намалена с 10%.

§ 5. Настоящата наредба влиза в сила от деня на разгласяването и чрез обявяване на сайта на Столичен общински съвет.


Приложение № 1 към Глава 2

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г., доп. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. и доп. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:
За І-ва зона - 1,65 (лв./кв.м/ден) - 45,00 (лв./кв.м/месец)
За ІІ-ва зона - 1,50 (лв./кв.м/ден) - 38,00 (лв./кв.м/месец)
За ІІІ-ва зона - 1,40 (лв./кв.м/ден) - 35,00 (лв./кв.м/месец)
За ІV-ва зона - 1,25 (лв./кв.м/ден) - 32,00 (лв./кв.м/месец)
1а. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти - таксата по т. 1.
1б. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. - Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. - Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.) за разполагане на маси и столове за консумация на открито - 51 % от таксата по т. 1. За заетата от ограждащи декоративни елементи площ, но за не повече от 10 % от общата разрешена за ползване площ - не се заплаща такса.
1в. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г.) за подиуми:
- (изм. - Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г.) в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация - 51 % от таксата по т. 1;
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - 5.00 лв./кв.м/месец.
1г. (нова - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., отм. - Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)
2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:
За І-ва зона - 4,50 (лв./кв.м/ден)
За ІІ-ра зона - 3,80 (лв./кв.м/ден)
За ІІІ-ра зона - 3,20 (лв./кв.м/ден)
За ІV-та зона - 1,90 (лв./кв.м/ден)
3. За ползване на места, върху които са организирани панорами,
стрелбища, моторни люлки и др.:
За І-ва зона - 1,50 (лв./кв.м/ден)
За ІІ-ра зона - 1,40 (лв./кв.м/ден)
За ІІІ-ра зона - 1,20 (лв./кв.м/ден)
За ІV-та зона - 1,00 (лв./кв.м/ден)
4. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за строителни обекти:
За І-ва зона - 1,30 (лв./кв.м/ден)
За ІІ-ра зона - 1,20 (лв./кв.м/ден)
За ІІІ-ра зона - 1,00 (лв./кв.м/ден)
За ІV-та зона - 0,80 (лв./кв.м/ден)
5. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За разносна търговия на открито с вестници и списания - таксите по т. 1, определени пропорционално на ползваната площ.
6. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) за поставяне на фирмена информационно-указателна табела - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.
7. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за поставяне на временен информационен елемент - 1.00 лв./ден/брой.
8. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За поставяне на временни информационни елементи във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер - безплатно.
9. (нова - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за поставяне на фирмени тотеми - 50.00 лв./месец/кв.м. заета площ, но не по - малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен.
Забележки: (нови - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., зал. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)


Приложение № 2 към Глава 2

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г., изм. - Решение № 5322 от 09.08.2019 г. на Адм. съд - София-град, оставено в сила с Решение № 4920 от 27.04.2020 г. на ВАС, изм. - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.)

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет (Загл. изм. - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.)

1. (изм. - Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за ползване на детски ясли и детски градини:
- седмични - 72,00 лв. на месец;
- целодневни - 60,00 лв. на месец;
- полудневни групи, при което е осигурено хранене на децата - 23,00 лв. на месец;
- (отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
1а. (нова - Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г., отм. - Решение № 5322 от 09.08.2019 г. на Адм. съд - София-град, оставено в сила с Решение № 4920 от 27.04.2020 г. на ВАС)
1б. (нова - Решение № 49 по Протокол № 27 от 28.01.2021 г., в сила от 04.02.2021 г.) за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата, на деца в задължителното предучилищно образование, осъществявано в общински детски градини, се заплаща:
- таксата по предложение второ на т. 1;
- при условията на действие на разпоредбата на чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование - таксата, определена по реда на чл. 42б, ал. 3, т. 2 с решение на Столичен общински съвет.
2. (изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за ползване на детски кухни - 1,30 лв. на ден.
3. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за ползване на общежития от ученици - 13,00 лв. на месец.
4. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за настаняване в заведение или помещение за отрезвяване - 35,00 лв. на ден.


Приложение № 3 към Глава 2

(Отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Такси за добив на кариерни материали

Приложение № 4 към Глава 2

(Изм. и доп. - Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 993 от 05.12.2008 г. на Адм. съд - София-град по адм. д. № 1214 от 2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)

Такси за технически услуги

1. за издаване на скица за недвижим имот - 30,00 лв.
2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:
- на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ - 40,00 лв.;
- на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ - 150,00 лв.
3. за презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6 месеца - 15,00 лв.
4. при определяне на строителна линия и ниво на строеж - 10,00 лв.
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - 5,00 лв.
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - 10,00 лв.
7. за издаване на разрешение на строеж:
- (изм. - Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г.) за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - по Таблица 1 /лв./кв.м РЗП/;
- за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв.м РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно строителни кооперации - 50% от стойностите по Таблица 1 към Приложение № 4.
7а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на разрешение за строеж на ограда: - в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1 в лв./лин.м. спрямо периметъра на оградата;
- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1 в лв./кв.м спрямо разгъвката на оградата.
7б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
- за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 100 лв.
- за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 10% от стойността по Таблица 1
- за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради - 200 лв.
7в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:
- за жилищни сгради - 0,08 лв./кв.м РЗП със сутерен;
- за нежилищни сгради - 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен;
- за идейни проекти - 30 % от размера на съответната такса.
- за оценка на съответствие от ОЕСУТ - 30 % от размера на съответната такса.
7г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - 50% от размера на таксата по т. 7в.
7д. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.) За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство:
- за жилищни сгради - 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен;
- за нежилищни сгради - 0,40 лв./кв.м РЗП със сутерен;
- за идейни проекти - 30% от размера на съответната такса;
- за оценка за съответствие от ОЕСУТ - 30% от размера на съответната такса.

Таблица 1


  І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона V зона В строит. граници Извън строит. граници Вилна зона
Сгради 21.0 18.0 15.0 12.0 9.0 7,50 4,50 7,50
                 
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - 25 % от стойността по Таблица 1
- за линейни инфраструктурни обекти - 0,3 % от стойността на обекта;
8. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:
- (изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за преместваеми обекти - сергия или маса - 25,00 лв.;
- (изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за преместваеми обекти с типов проект - 50,00 лв.;
- (изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за преместваеми обекти с индивидуален проект - 8,00 лв./кв.м, но не по-малко от 50,00 лв.;
- (изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 10,00 лв./кв.м, но не по-малко от 100,00 лв.
- (отм., нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за рекламни елементи с типов проект - 100,00 лв.;
- (отм., нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за рекламни елементи с индивидуален проект - 300 лв.;
- (отм., нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмена информационно-указателна табела - 50,00 лв.;
- (нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за временни информационни елементи - 50,00 лв.;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв.;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за фирмен тотем - 200,00 лв.;
- (ново - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент - 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.
9. за издаване на удостоверение по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от ІV категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ):
- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 - по 150,00 лв. на 100 линейни метра, но не повече от 3 000,00 лв.;
- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 750,00 лв.;
- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях - 750,00 лв.;
- за паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 750,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 250,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 250,00 лв. + 0,50 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м;
- за вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им - 250,00 лв.;
- (ново - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория - 50.00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв.;
10. за издаване на удостоверения по реда на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ (строежи от V категория по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ):
- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители - 500,00 лв.;
- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 750,00 лв.;
- за строежите от допълващо застрояване, извън тези от шеста категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ - 250,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 100,00 лв.;
- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 100,00 лв. + 0,30 лв. за всеки кв.м над 100 кв.м;
- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти пета категория - 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв.;
10а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти:
- за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн - 100,00 лв.;
- за преместваеми обекти по индивидуален проект - 300,00 лв.;
- за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 300,00 лв.;
10б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж - три пъти стойността на съответното разрешение за строеж.
10в. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект на незаконен строеж - три пъти стойността за съответното одобряване на инвестиционен проект.
10г. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ - 25% от стойността по Таблица 1.
11. за удостоверения по реда на § 16 от Преходни разпоредби на ЗУТ - 250,00 лв.
12. за издаване на удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър - 10,00 лв.
13. за заверка на екзекутиви - 30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция.
14. за заверено копие от ПУП - 10,00 лв.
15. (изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) за заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхранявана в архив на НАГ документация - 10,00 лв.
16. (отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)


Приложение № 5 към Глава 2

(Изм. и доп. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. - Решение № 444 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., доп. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Такси за административни услуги

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Административни услуги по гражданско състояние:
1.1. за издаване на удостоверение за наследници - 5,00 лв.;
1.2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 3,50 лв.;
1.3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 3,50 лв.;
1.4. за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт - 5,00 лв.;
1.5. за издаване на удостоверение за семейно положение - 5,00 лв.;
1.5.1. за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца - 5,00 лв.;
1.6. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 5,00 лв.;
1.7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес (за издаване на удостоверение за постоянен адрес; за издаване на удостоверение за настоящ адрес; за заверка на удостоверение за постоянен адрес; за заверка на адресна регистрация на настоящ адрес) - 2,50 лв.;
1.8. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 5,00 лв.;
1.9. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 3,50 лв.;
1.9.1. за издаване на удостоверение за родените от майката деца - 3,50 лв.;
1.9.2. за издаване на удостоверение за правно ограничение - 3,50 лв.;
1.9.3. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3,50 лв.;
1.9.4. за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес - 3,50 лв.;
1.9.5. за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес - 3,50 лв.;
1.9.6. за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - 3,50 лв.;
1.9.7. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 3,50 лв.;
1.10. за преписи от документи - 2,50 лв.;
1.11. (нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за издаване на многоезично стандартно удостоверение по реда на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 се заплаща такса, равна по размер на таксата, определена за издаване на основния документ, който придружава.
1а. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес - 3,50 лв.
2. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:
- за настаняване под наем - 10,00 лв.
3. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък - 4,00 лв.
4. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.)
5. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на удостоверение за декларирани данни - 6,00 лв.
6. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на удостоверение за платен данък наследство - 11,00 лв.
7. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ - 17,00 лв.
8. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК - 17,00 лв.
9. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ - 6,00 лв.
10. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за задължения по чл. 87, ал. 6 и ал. 10 от ДОПК - 6,00 лв.
10а. (нова - Решение № 444 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) За издаване на удостоверения за задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на хартиен материален носител - 6,00 лв., а когато документът се издава на оторизираните от съответните ведомства длъжностни лица като справка или удостоверение, подписани с електронен подпис и по електронен път - безплатно.
11. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за заверка на молба - декларация до нотариус за обстоятелствена проверка - 6,00 лв.
12. (изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за заверка на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 4 от Приложение № 2 към ЗМДТ - 6,00 лв.
12а. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за заверка на молба декларация за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от Закона за собствеността - 12,00 лв.
13. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за изготвяне на ксерокопие на документ със заверка от дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - 30,00 лв.
14. (зал. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
15. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за извършване на проверка и заверка на заявление - декларация по обстоятелствена проверка за имоти от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации - 20,00 лв.
16. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации - 10,50 лв.
17. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на "Общинска собственост" - 7,50 лв.
18. за проверка и заверка на ценообразуване на фирми, ведомства и др. от дирекция "Общинска собственост" и дирекция "Инвестиционно отчуждаване":
- за по-леки и по-малки обекти по РЗП - 0,10 лв./кв.м бруто застроена площ;
- за по-големи и по-сложни обекти по РЗП - 0,30 лв./кв.м бруто застроена площ.
19. (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
20. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила от 21.12.2017 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за заверка на заснемане и експертна оценка на растителност от общинските органи по озеленяване:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 25,00 лв.
- за юридически лица - 38,00 лв.
21. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за заверка на копие от документ формат А4 от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации - 0,50 лв.
22. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) за двустранно заверено копие от документ формат А4 от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации - 1,00 лв.
23. (отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
24. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за заверка на копие от издаден документ от Дирекция "Общински строителен контрол" - 10,00 лв.
25. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост или за възстановен общински имот - 15,00 лв.;
26. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - 20,00 лв.


Приложение № 6 към Глава 2

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Такси за откупуване на гробни места

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) Еднократни такси за ползване на гробни места над 8 години:
- за ползване на единично гробно място до 15 години - 155,00 лв.
- за ползване на единично гробно място за вечни времена - 570,00 лв.


Приложение № 7 към Глава 2

(Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)

Такси, събирани от Общински културен институт "Музей за история на София"

1. за заверявяне на препис и препис - извлечение на документи от основния и обменния фонд на музея:
1.1. за първа страница - 5,00 лв.;
1.2. за всяка следваща страница - 2,50 лв.;
2. за извършване на писмена справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея - 10,00 лв. за всяка страница;
3. за извършване на писмена справка от документалния архивен фонд на недвижимите културни ценности (НКЦ):
3.1. за срок 10 дни - 10,00 лв. за една недвижима културна ценност;
3.2. за срок 24 часа - 20,00 лв. за една недвижима културна ценност;
4. за издаване на заверени копия на документи от документалния архивен фонд на недвижимите културни ценности:
4.1. за копие на хартиен носител - 5,00 лв./ страница;
4.2. за извлечение от документи - 2,50 лв./ страница;
4.3. за копие на хартиен носител на технически документации и фото документации от документалния архивен фонд:
4.3.1. на техническа документация, вкл. архитектурни заснемания, инвестиционни проекти за консервация, реставрация и адаптация на НКЦ, силуетни планове, проекти за озеленяване и/или за благоустрояване, схеми, аналитични планове и концепции (на страница):
- във формат А4 - 11,00 лв.;
- във формат А3 - 17,00 лв.
- във формат А2 - 20,00 лв.
- във формат А1 - 24,00 лв.
- във формат А0 - 34,00 лв.
4.3.2. на фото документации:
- снимки - 10,00 лв. за копие;
- електронно копие от негатив - 14,00 лв. за кадър;
5. за предоставяне на писмена, тематична библиографска справка от служебната научна библиотека:
5.1. за прегледана една годишнина от библиографския указател - базата данни на български език - 0,70 лв.;
5.2. за прегледана една годишнина от библиографския указател - базата данни на чужд език - 0,70 лв.;
5.3. за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на български език - 0,70 лв./бр.;
5.4. за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на чужд език - 1,40 лв./бр.;
5.5. за всяко намерено заглавие при проучване на базата данни на български език - 0,35 лв.;
5.6. за всяко намерено заглавие при проучване на базата данни на чужд език - 0,50 лв.;
6. за предоставяне на писмена фактографска справка от служебната научна библиотека:
6.1. за прегледан информационен източник на български език - 0,70 лв.;
6.2. за прегледан информационен източник на чужд език - 1,00 лв.;
7. за достъп до външни бази данни с информационно търсене или в библиотечната автоматизирана система онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на библиографска или пълнотекстова справка от служебната научна библиотека:
7.1. за 1 час - 7,00 лв.;
7.2. за намерено заглавие на български език - 0,25 лв.;
7.3. за намерено заглавие на чужд език - 0,25 лв.;
7.4. за една статия с пълен текст - 3,00 лв.


Приложение № 7а към Глава 2

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)

Такси, събирани от Общински културен институт "Софийска градска художествена галерия"

1. за заверяване на препис и препис - извлечение на документи от основния и обменния фонд на галерията:
1.1. за първа страница - 5,00 лв.;
1.2. за всяка следваща страница - 2,50 лв.;
2. за извършване на писмена справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на галерията - 10,00 лв. за всяка страница.


Приложение № 8 към Глава 2

Такса за притежаване на куче (в сила от 01.01.2007 г.)

1. за притежаване на куче - 24 лв. на година.


Приложение № 8а към Глава 2

Такси за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни средства, които ползват уличната мрежа на Столична община

1. при превишаване на допустимата максимална широчина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г. (ДВ, бр. 65 от 2001 г.):
- от 0,01 до 1,00 м, вкл. - 24,00 лв./ден;
- над 1,00 до 2,00 м, вкл. - 53,00 лв./ден;
- над 2,00 до 3,00 м, вкл. - 122,00 лв./ден;
- над 3,00 м - 278,00 лв./ден.
2. при превишаване на допустимата максимална височина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,01 до 0,50 м, вкл. - 16,00 лв./ден;
- над 0,50 до 1,00 м, вкл. - 27,00 лв./ден;
- над 1,00 м - 180,00 лв./ден.
3. при превишаване на допустимата максимална дължина, съгласно нормите, определени в чл. 5 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,01 до 3,00 м вкл. - 30,00 лв./ден;
- над 3,00 м до 10,00 м вкл. - 54,00 лв./ден;
- над 10,00 м до 15,00 м, вкл. - 100,00 лв./ден;
- над 15,00 м - 187,00 лв./ден.
4. при превишаване на допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11/2001 г.:
- от 0,10 до 5,00 т., вкл. - 30,00 лв./ден;
- над 5,00 до 10,00 т., вкл. - 63,00 лв./ден;
- над 10,00 до 20,00 т., вкл. - 105,00 лв./ден;
- над 20,00 до 30,00 т. вкл. - 191,00 лв./ден;
- над 30,00 до 40,00 т. вкл. - 320,00 лв./ ден;
- над 40,00 до 50,00 т. вкл. - 432,00 лв./ден;
- над 50,00 до 60,00 т. вкл. - 576,00 лв./ден;
- над 60,00 т. - 1090,00 лв./ден.
5. при превишаване на допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 11/2001 г. за улиците с масов градски транспорт и чл. 7, ал. 2 от същата наредба за всички останали улици:
- от 0,10 до 0,50 т. на ос - 17,00 лв./ден;
- над 0,50 т. до 1,00 т., на ос - 43,00 лв./ден;
- над 1,00 до 1,5 т. на ос - 61,00 лв./ден;
- над 1,50 до 2,00 т. на ос. - 101,00 лв./ден;
- над 2,00 до 3,00 т. на ос - 192,00 лв./ ден;
- над 3,00 до 4,00 т. на ос - 277,00 лв./ден;
- над 4,00 т. на ос - 405,00 лв./ден.
6. за издаване на разрешително за движение на тежки и извънгабаритни пътни превозни средства - 20,00 лв.


Приложение № 8б към Глава 2

Такси за дейностите, свързани със земеползване

1. за ползване на общински мери и пасища - 10 лв./ха


Приложение № 8в към Глава 2

(Ново - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Такси за измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски територии за единични дървета, с общинска марка преди транспортиране и за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извънгорски територии

Такси за измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски територии за единични дървета, с общинска марка преди транспортиране и за издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извънгорски територии, се събират както следва:
1. (доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горски територии с общинска марка преди транспортиране - 5 лв./плътен куб.м, но не по-малко от 10 лв.
2. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на превозен билет на дървесина добита извън горски територии - 10 лв.


Приложение № 8г към Глава 2

(Ново - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Такси за ползвания от горите и земите от горски територии общинска собственост и за административно - технически услуги, относно горски територии собственост на Столична община

I. За изключени или предоставени за ползване площи от горски територии общинска собственост, за учредяване на право на ползване и сервитут върху гори и земи от горски територии общинска собственост се заплаща цена, съгласно Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии (ПМС № 236/ 03.08.2011г.).

II. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от горски територии общинска собственост и извън тях, собственост на Столична община, се заплащат следните такси на корен:
1. Иглолистен объл дървен материал:
1.1. едър
- Iа клас и специални сортименти - 75,00 лв./куб.м.;
- I и II клас на сортимента - 45,00 лв./куб.м.;
1.2. среден
- III, IV и V клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
1.3. дребен - 10,00 лв./куб.м.;
1.4. за дървените материали от бяла мура таксите по т. 1.1. и т.1.2. се завишават съответно с 50 на сто.
2. Широколистен объл дървен материал - твърди широколистни:
2.1. едър
- Iа клас и специални сортименти - 75,00 лв./куб.м.;
- I и II клас на сортимента - 45,00 лв./куб.м.;
2.2. среден
- III, IV и V клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
2.3. дребен - 10,00 лв./куб.м.
3. Широколистен объл дървен материал - меки широколистни:
3.1. едър
- Iа клас и специални сортименти - 40,00 лв./куб.м.;
- I и II клас на сортимента - 35,00 лв./куб.м.;
3.2. среден
- III, IV и V клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
3.3. дребен - 10,00 лв./куб.м.
4. Широколистен объл дървен материал - орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:
4.1. едър
- Iа клас и специални сортименти - 130,00 лв./куб.м.;
- I и II клас на сортимента - 75,00 лв./куб.м.;
4.2. среден
- III, IV и V клас на сортимента - 20,00 лв./куб.м.;
4.3. дребен - 10,00 лв./куб.м.
5. За средната и дребна дървесина, добита при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т.1 - т.4.
6. При продажба по ценоразпис на облите дървени материали, заплащането се извършва преди издаване на превозен билет.

III. (Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За недървесни горски продукти, добити от горски територии общинска собственост и извън тях, собственост на Столична община, се заплащат такси, както следва:
1. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни:
1.1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей, коприва, троскот) - 0,05 лв./кг.
1.2. Листа (с изключение на листа от коприва) - 0,05 лв./кг.
1.3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) - 0,05 лв./кг.
1.4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) - 0,05 лв./кг.
1.5. Плодове:
- хвойна синя - 0,10 лв./кг.
- шипка - 0,10 лв./кг.
- орех, обикновен кестен - 0,20 лв./кг.
- други - 0,10 лв./кг.
1.6. Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки пълни (със семена) - 0,12 лв./кг.
- иглолистни шишарки празни (без семена) - 0,05 лв./кг.
- семена от иглолистни видове - 1,20 лв./кг.
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове пълни (със семена) - 0,15 лв./кг.
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове празни (без семена) - 0,05 лв./кг.
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и др. - 0,18 лв./кг.
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване - 0,05 лв./бр.
1.7. Пъпки - 0,10 лв./кг.
1.8. Кори /само от лежащи дървета/:
- корков дъб - 0,12 лв./кг.
- други - 0,05 лв./кг.
1.9. Лишеи, мъхове:
- лишеи - 0,05 лв./кг.
- мъхове - 0,10 лв./кг.
1.10. Гъби:
- смърчулка - 0,48 лв./кг.
- пачи крак - 0,34 лв./кг.
- манатарка - 0,26 лв./кг.
- сиво-жълт пачи крак -0,12 лв./кг.
- рижика, челядинка - 0,07 лв./кг.
- масловка - 0,04 лв./кг.
- златист пачи крак - 0,12 лв./кг.
- тръбенка - 0,12 лв./кг.
- други - 0,07 лв./кг.
1.11. Събиране на охлюви - 0,12 лв./кг.
1.12. Събиране на раци - 0,36 лв./кг.
1.13. Улов на жаби - 0,24 лв./кг.
2. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) - 0,05 лв./кг.
3. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) - 0,15 лв./пр.куб.м.
4. Зеленина иглолистна и широколистна (от лежащи дървета) - 2,50 лв./пр.куб.м.
5. Коледни елхи:
- до 1 м. - 2,50 лв./бр.
- до 2 м. - 4,00 лв./бр.
- над 2 м. - 6,00 лв./бр.
7. Пръчки:
- върбови, лескови и други (сурови) - 0,12 лв./бр.
- дрянови клони - до 1 м. - 0,12 лв./бр.
8. Камъш, папур и други - 0,05 лв./кг.
9. Пънове от всички дървесни видове - 0,60 лв./пр.куб.м.
10. Борина от пънове - 2,40 лв./т.
11. Смола - балсамова /течна и суха само от лежащи дървета/ - 0,12 лв./кг.
12. Паша в горите и горските пасища на (за една година):
12.1. едър рогат добитък - 2,00 лв./бр.
12.2. коне, катъри, магарета и мулета - 1,00 лв./бр.
12.3. овце - 0,50 лв./бр.
12.4. свине - 2,00 лв./бр.
12.5. кози или ярета до 3 бр. - 2,00 лв./бр.
12.6. кози или ярета до 5 бр. - 3,00 лв./бр.
12.7. кози или ярета над 5 бр. - 6,00 лв./бр.
13. Такса за събиране на строителни и инертни материали /за собствени нужди на населението/:
13.1. пясък, чакъл и баластра - 3,00 лв./куб.м.
13.2. варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка - 6,00 лв./куб.м.
13.3. глина и други инертни материали - 1,00 лв./куб.м.
14. Месечна такса за ползване на площи за:
14.1. временни складове за дървени и растителни материали - 12,00 лв./дка.
14.2. временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други - 24,00 лв./дка.
14.3. временен престой на животни - 12,00 лв./дка.
15. Такса за ползване на площи без учредени вещни права (за един месец) - 12,00 лв./дка.
16. Такса за устройване на временен бивак или временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие) в гори и земи от горски територии общинска собственост, попадащи в границите на курорти и природни паркове - 1,20 лв./10 кв.м.
17. Такса за организирани състезания и други мероприятия (за едно моторно превозно средство) - 20,00 лв./1 ден.
18. Такса за организирани състезания и други мероприятия в защитени територии (за едно моторно превозно средство) - 40,00 лв./1 ден.
19. За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от горски територии в землища, части от които попадат в национални паркове, се заплаща такса, увеличена с 50 на сто от определената по т.12.
20. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното.

IV. (Загл. попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За административно-технически услуги, извършвани от ОП "Управление на общински земи и гори" на Столична община и районните администрации, се заплащат такси, както следва:
1. Такси за административни услуги
1.1. За издаване на позволителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства - 1,50 лв./бр.
1.2. За издаване на дубликати на горепосочените документи и свидетелства - 1,00 лв./бр.
2. Такси за технически услуги
2.1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а/ едра - 1,30 лв./куб.м.
б/ средна - 1,50 лв./куб.м.
в/ дребна - 2,00 лв./куб.м.
г/ дърва - 1,70 лв./пр.куб.м.
2.2. за измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а/ едра - 1,00 лв./куб.м.
б/ средна - 1,00 лв./куб.м.
в/ дребна - 1,00 лв./куб.м.
г/ дърва - 1,00 лв./пр.куб.м.
2.3. За извадки или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект - формат А4 - 5,00 лв./бр.; формат А3 - 7,00 лв./бр.
2.4. За изготвяне на технологични планове за залесяване - 15,00 лв./бр.
2.5. За изготвяне на технологични планове за дърводобив - 15,00 лв./бр.
2.6. За маркиране на дървесина в лежащо състояние цените са, както следва:
а/ едра - 0,50 лв./куб.м.
б/ средна - 0,50 лв./куб.м.
в/ дребна - 0,50 лв./куб.м.
г/ дърва - 0,50 лв./пр.куб.м.
3. Таксите се заплащат при предявяване на искането за извършване на услугата с изключение на таксите по т. 2.1 и т. 2.2 и т. 2.6, които се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.

V. (Нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) Такси за земеделско ползване на земи от горски територии общинска собственост, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища /за едногодишен период на ползване/
1. Междуредия в новосъздадени горски култури - 0,25 лв./дка.
2. Невъзобновени сечища:
- върху които е извършена пълна почвоподготовка- 0,60 лв./дка.
- без почвоподготовка или с частична такава - 0,12 лв./дка.
3. Когато предоставената земя е с площ по-малка от 1 дка, таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на предоставената площ, отнесена към таксата, определена за 1 дка.
4. Таксите се заплащат преди предявяване на искане за ползване на земята.

VI. (Нов - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) Такси за ползване на инфраструктурата в общинския горския фонд
1. За ползване на инфраструктурата в общинския горския фонд се заплаща такса в размер 1,00 лв. за плътен куб.м., както следва:
а/ преди издаването на позволителното за сеч и извоз - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 1 от Закона за горите.
б/ при заплащане на дървесината - в случаите по чл. 53, ал. 7, т. 2 и т. 3 от Закона за горите.


Приложение № 8д към Глава 2

(Ново - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Продажба по ценоразпис на дървата за горене и вършината, които ще се добиват от горски територии общинска собственост

1. (попр. - Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За дърва за горене и вършина се заплаща:
1.1. За дърва от иглолистни дървесни видове - 5,00 лв./простр.куб.м.;
1.2. За дърва от широколистни меки дървесни видове - 5,00 лв./простр.куб.м.;
1.3. За дърва от широколистни твърди дървесни видове - 11,00 лв./простр.куб.м.;
1.4. За вършина /след освидетелстване на сечище/ - 1,00 лв./простр.куб.м.
2. (доп. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) Такса не се заплаща за дървата за горене и вършината, добити от пожарища, принудителни и санитарни сечи.
3. За дървата за горене и вършината добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст в годината на сечта се заплаща 50 на сто от таксата по т. 1.
4. Продажба по ценоразпис на дървата за горене и вършината се заплащат преди издаване на превозния билет.


Приложение № 8е към Глава 2

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)

Такси за ползване на воден обект

1. за издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 250,00 лв.;
2. за продължаване на срока на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 100,00 лв.; 3. за изменение и/ или допълнение на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост - 130,00 лв.;
4. за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни води - публична общинска собственост, таксата се определя по следната формула:

Т = Е х W, където:

Т е размерът на дължимата такса - в лв.;
Е - единичният размер на таксата - лв./ куб.м;
W - размерът на иззетия обем наносен материал - куб.м.

4.1. единичният размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения е 1,00 лв./ куб.м иззет наносен материал от водния обект.


Приложение № 8ж към Глава 2

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)

Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

1. при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, размерът на таксата се определя по следната формула:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където:

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.

2. коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта.
2.1. коефициентът за площта на земята за изграждане на търговски, производствени, складови, административни, курортни, туристически и спортни обекти, жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи е както следва:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2.2. коефициентът за площта на земята, независимо от размера на площта, която се засяга е 2,00 за изграждане на следните обекти:
а) обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
б) здравни обекти;
в) обекти на науката, образованието и културата;
г) обекти на енергетиката и транспорта;
д) обекти със социално предназначение; е) обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
ж) обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
з) обекти на отбраната и националната сигурност;
и) обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
й) хидромелиоративна инфраструктура;
к) игрални полета на игрища за голф.
2.3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 2.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
3. Коефициентът за категорията на населеното място е както следва:
3.1. за обектите по т. 2.1 - 13,00;
3.2. за обектите по т. 2.2 - 1,20;
3.3. за линейни обекти - 1,00.
4. Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.


Приложение № 8з към Глава 2

(Ново - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози

1. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.;
2. за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10,00 лв.;
3. за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 10,00 лв.;
4. за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.Приложение № 9 към Глава 3

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. и доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителство и подробни устройствени планове" и районните администрации отдел (Загл. изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.)

1. (зал. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
2. (зал. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
3. за допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти - 500 лв.
4. за издаване на удостоверения:
- за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове - 20,00 лв.;
- за градоустройствен статут на имотите по ОУП и "фондова" принадлежност - 20,00 лв.;
5. (изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) за писмен отговор при липса на досие в архива на направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителство и подробни устройствени планове" - 2,00 лв.

Отдел "Общ устройствен план" (Загл. изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.)
5а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за измерване на имоти на физически и юридически лица и издаване на удостоверения - 0,50 лв./кв.м, но не по-малко от 40,00 лв.
5б. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за участие в съставяне на протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - 30,00 лв.
5в. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.) За одобряване на типови проекти и приемане на прототипи:
- одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент - 300,00 лв.;
- одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект - 300,00 лв.;
- приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект - 500,00 лв.:
- приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект - 500,00 лв.
5г. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 от Наредбата за преместваемия обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИДМЕРДТСО) - 300,00 лв.
5д. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 77, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО - 300,00 лв.
5е. (нова - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) За издаване на разрешение по чл. 76, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО -100,00 лв.
5ж. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на копие от кадастрален и регулационен план - ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение - 20,00 лв.
6. за издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - само текст:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20,00 лв.;
- за юридически лица и ведомства - 30,00 лв.;
7. за издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - текст и графика:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20,00 лв. + разходите за копиране;
- за юридически лица и ведомства - 30,00 лв. + разходите за копиране;
8. за териториално насочване на инвестиционни инициативи:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20,00 лв.;
- за юридически лица и ведомства - 50,00 лв.;
9. за изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20,00 лв.;
- за юридически лица и ведомства - 30,00 лв.;
10. за изготвяне становища за промяна предназначението на земеделските земи, гори и земи в горски фонд - 10,00 лв./дка;
11. за служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти:
- на Столична община - безплатно;
- на физически лица - 20,00 лв.;
- на юридически лица и ведомства - 50,00 лв.;
12. за съгласие за допускане на устройствена процедура - 100,00 лв.
13. за съгласие за допускане на устройствена процедура за линейни обекти:
- до 1 км - 100,00 лв.;
- до 10 км - 400,00 лв.;
- над 10 км - 500,00 лв.;
14. за процедура за одобряване на линейни обекти:
- до 1 км - 200,00 лв.;
- до 10 км - 400,00 лв.;
- над 10 км - 800,00 лв.;
15. за процедура за одобряване на план за регулация:
- до 1 дка - 200,00 лв.;
- до 10 дка - 250,00 лв.;
- над 10 дка - 300,00 лв.;
16. за процедура за одобряване на план за застрояване:
- до 1 дка - 200,00 лв.;
- до 10 дка - 250,00 лв.;
- над 10 дка - 300,00 лв.;
17. за процедура за одобряване на изменение на план за регулация
- до 1 дка - 200,00 лв.;
- до 10 дка - 250,00 лв.;
- над 10 дка - 300,00 лв.;
18. за процедура за одобряване на изменение на план за застрояване
- до 1 дка - 200,00 лв.;
- до 10 дка - 250,00 лв.;
- над 10 дка - 300,00 лв.;
19. за процедура за одобряване на план за регулация и застрояване
- до 1 дка - 400,00 лв.;
- до 10 дка - 500,00 лв.;
- над 10 дка - 600,00 лв.
20. за процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване:
- до 1 дка - 400,00 лв.;
- до 10 дка - 500,00 лв.;
- над 10 дка - 600,00 лв.;
21. за процедура за одобряване на работен устройствен план:
- до 1 дка - 400,00 лв.;
- до 10 дка - 500,00 лв.;
- над 10 дка - 600,00 лв.;
22. за процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план:
- до 1 дка - 600,00 лв.;
- до 10 дка - 700,00 лв.;
- над 10 дка - 800,00 лв.;
23. за комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ:
- за допускане - 100,00 лв.;
- за одобряване - 200,00 лв.;
24. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
25. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
26. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
27. за удостоверения по реда на § 6 от Наредба № 2/2003 г. - 250,00 лв. за първите 100 кв.м и по 0,50 лв. за кв.м над стоте.
28. за удостоверения по реда на чл. 181 от ЗУТ:
- за І, ІІ и ІІІ категория - 750,00 лв.;
- (изм. и доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за ІV и V категория - както цените по т. 9 и т. 10 от Приложение № 4;
- (ново - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - за I, II и III категория - 375.00 лв.;
- (ново - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - IV и V категория - 50 % от цените по т. 9 и т. 10 от Приложение № 4.
28а. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) За регистрация на технически паспорт на строеж - 10,00 лв.
29. за разглеждане в общински експертен съвет по устройство на територията и/или съгласуване на проекти на инженерна инфраструктура:
- за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи) - 0,06 лв./кв.м;
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност) за високи сгради (кота корниз над 15,00 м) - 40,00 лв.;
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност) за средни сгради (кота корниз до 15,00 м) - 30,00 лв.;
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност) за ниски сгради (кота корниз до 10,00 м) - 20,00 лв.;
- за съгласуване на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които са публична собственост - 0,10 лв./л. м, но не по-малко от 5,00 лв.
- (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура - трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др. - 20,00 лв.
29а. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване и одобряване на проекти на инженерната инфраструктура при условията на чл. 154 от ЗУТ - 50 % от размера на таксата по т. 29.
30. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за указания за водоползване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа (изходни данни за проектиране):
- за водоползване - 30,00 лв.
- за отводняване на битови и производствени води - 30,00 лв.
31. Услуга във връзка с благоустройствените дейности на СО (поддръжка на пътни платна, тротоари, ремонтни дейности на инфраструктури, нарушени в резултат на строителство, извършено от физически и юридически лица):
- до 1000 кв.м РЗП - 30% от таксата за разрешението за строеж;
- над 1000 кв.м РЗП - 50% от таксата за разрешението за строеж.
32. за изготвяне на писмени справки на частни лица, фирми, адвокати по преписки, както и справки за съдебни дела, образувани по жалби срещу актове на Главния архитект на София - 20,00 лв.
33. (изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.) за изготвяне на писмени консултации по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, извън правомощията на Главния архитект на гр. София и дейността на НАГ - 30,00 лв.
34. за вписване на собственост в разписните списъци - 10,00 лв.
35. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
36. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на скица от кадастралния план:
36.1. в урбанизирана територия - 30,00 лв.;
36.2. на сграда - самостоятелен обект на собственост - 10,00 лв.
37. (изм. и доп. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.) за издаване на служебна бележка (удостоверение):
- за справка по кадастър - 10,00 лв.
- за идентичност - 20,00 лв.
- друго - 10,00 лв.
38. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
39. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за нанасяне на сграда - по 7,00 лв. на 1 бр. точка.
40. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни от изпълнителя - 65,00 лв., но не по - малко от 10,00 лв.
41. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копие от кадастрален план (кадастрален лист, ръчна скица, разписна книга) - 2,00 лв./за 1 кв.дм, но не по-малко от 10,00 лв.
42. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копие от кадастрален план на ППС - 2,00 лв./за 1 кв.дм, но не по-малко от 10,00 лв.
43. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копие от реперен карнет за 1 бр. точка:
- триангулачна точка (коорд.) - 7,00 лв.;
- триангулачна точка (коорд. + коти) - 9,00 лв.;
- осова и полигонова точки (коорд. + peп. карнет) - 4,00 лв.;
- нивелачен репер (описание + кота) - 5,00 лв.
44. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копия от кадастрален план посредством контактно копиране върху светлочувствителна недеформираща се материя /диазофолио/ - 6,00 лв./за 1 кв.дм.
45. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за скица/ копие от кадастрален план с координати:
45.1. за скица - 30,00 лв. + по 0,50 лв. на точка;
45.2. за копие - 10,00 лв. + по 0,50 лв. на точка.
46. за препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към кадастралния план - 0,50 лв./на брой имоти, но не по-малко от 5,00 лв.
47. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копие от стар кадастрален план - А4 - 15,00 лв.
48. за даване на проектен планоснимачен номер на имот - 10,00 лв.
49. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за комбинирана схема (копие) от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план - 30,00 лв. на имот.
50. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за копие от нивелет проект или надлъжен профил - 2,00 лв./за 1 кв.дм, но не по-малко от 10,00 лв.
51. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване на скица-проект за изменение на кадастрален план - 31,00 лв.
52. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за съгласуване на проекти с данни от ППС - 0,10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 31,00 лв.
52а. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за копие от специализирана карта:
- графично копие - 2,00 лв./ за 1 кв.дм, но не по - малко от 10,00 лв.;
- копие в цифров вид върху магнитен носител - 10,00 лв. на хектар, но не по - малко от 40,00 лв.;
52б. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за нанасяне на специализирани данни:
- обекти до 10 точки - по 7,00 лв. на 1 бр. точка;
- обекти от 10 до 50 точки - по 5,00 лв. на 1 бр. точка;
- обекти над 50 точки - по 3,00 лв. на 1 бр. точка.

Дирекция "Административно обслужване" при Направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителство и подробни устройствени планове" (Нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., загл. изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г.)
53. (нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) справка и издаване на заверени копия на документация формат А4 - 2 лв. на лист.
54. (нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) справка и издаване на заверени копия на документация формат A3 - 4 лв. на лист.
55. (нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) справка и издаване на заверени копия на документация формат А2 - 8 лв. на лист.
56. (нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) справка и издаване на заверени копия на документация формат А1 - 16 лв. на лист.
57. (нова - Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г.) справка и издаване на заверени копия на документация формат А0 - 30 лв. на лист.
58. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) справка и сканиране на документ формат А4 - 1,00 лв.;
59. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) справка и сканиране на документ формат A3 - 2,00 лв.;
60. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) справка и сканиране на документ формат А2 - 4,00 лв.;
61. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) справка и сканиране на документ формат А1 - 7,00 лв.;
62. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) справка и сканиране на документ формат А0 - 10,00 лв.

Приложение № 10 към Глава 3

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Услуги, извършвани от дирекция "Инвестиционно отчуждаване"

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на нотариални актове на обезщетени собственици със заповед по чл. 100 от ЗТСУ до 1985 г. - 200,00 лв.
2. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на заверени копия и справки по регистри на издадени договори за жилища, сключени по реда на чл. 117 от ЗТСУ (отм.) от 1975 до 1998 г. - 30,00 лв.
3. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на заверен препис на документ, заповед и др., издаван и съхраняван в Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" - 30,00 лв.
4. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на удостоверение по молба за проведени отчуждително - обезщетителни процедури и реституционни производства за един имот - 30,00 лв.
5. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица - 50,00 лв.
6. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за изготвяне на отговори, копия от таблици, досиета на блокове на база справки за ценообразуване на държавни и общински жилищни блокове - 30,00 лв.
7. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за изготвяне на копия от архитектурни проекти от досиета на блокове, съхранявани в архива на дирекцията - 30,00 лв.
8. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за извършване на писмени справки, относно реституционни претенции и отчуждителни производства:
- за справка включваща 1 бр. поземлен имот - 30,00 лв.
- за справка включваща от 2 до 5 бр. поземлени имоти - 60,00 лв.
- за справка включваща над 5 бр. поземлени имоти - 100,00 лв.
9. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) искане за отмяна на отчуждаването по реда на § 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 102 от ЗС от бивши собственици на отчуждени имоти - 100,00 лв.
10. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на писмо - съгласие за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО - 30,00 лв.
11. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за отчисляване на жилища от оборотния фонд по молба на настанени наематели - 100,00 лв.
12. за преработка на ценообразуване:
- по таблица за цени - 0,30 лв./кв.м бруто застроена площ;
- по архитектурен проект и таблица - 0,50 лв./кв.м бруто застроена площ.
13. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
14. за изчисляване право на строеж и издаване на документ - 1 % от стойността.
15. за изготвяне копия от таблици, досиета на блокове - 9,00 лв.
16. за изготвяне копия от архитектурни проекти - 9,00 лв.
17. за извършване на писмени справки относно реституционни претенции:
- за справки включващи до 5 броя поземлени имоти - 10 лв.
- за справки включващи над 5 броя поземлени имоти - 30 лв.


Приложение № 11 към Глава 3

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. я- Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
2. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) за издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, общински фирми, юридически и физически лица - 15,00 лв. за имот.
3. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., зал. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)
4. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
5. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)
6. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС - 15,00 лв.
7. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници - 15,00 лв.
8. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за извършване на справки по досиетата на актове за общинска собственост - 15,00 лв.
9. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост - 15,00 лв.
10. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за заявления за изплащане левовата индексация на лихвочисла по по ЗУПГМЖСВ - 25,00 лв.
10а. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за молба за включване в списък по чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - 10,00 лв.;
11. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
12. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
13. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки, пристройки, ателиета, гаражи и др. за изчисление по архитектурен проект на по-малки жилищни строителни обекти с готова документация. - 0,40 лв./кв.м бруто застроена площ.
14. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки, пристройки, ателиета, гаражи и др. за изчисляване по архитектурен проект на по-сложни обекти с готова документация - 0,60 лв. кв./м.
15. за ценообразуване на жилищни обекти, надстройки, пристройки, ателиета, гаражи и др. с измерване - 1,00 лв./кв.м
16. за изготвяне на цени на обекти по реализация на база - 0,05 % от стойността на изготвена реализация на даден обект.
17. за изготвяне на цени на единични апартаменти:
- (изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за едностайни и двустайни апартаменти - 50,00 лв./бр.;
- (изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за тристайни, четиристайни и други апартаменти - 75,00 лв./бр.
18. за преработка на ценообразуване:
- по таблица за цени - 0,30 лв./кв.м бруто застроена площ;
- по архитектурен проект и таблица - 0,50 лв./кв.м бруто застроена площ.
19. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
20. за изчисляване право на строеж и издаване на документ - 1 % от стойността.
21. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица - 50,00 лв.
22. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на служебни бележки и удостоверения - 15,00 лв.
23. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на писмо-съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО - 30,00 лв.
24. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - 30,00 лв.
25. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна общинска собственост - 30,00 лв.
26. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за комплектоване на преписка за прекратяване на собственост или изкупуване на общински имот - 30,00 лв.


Приложение № 12 към Глава 3

(Доп. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., в сила от 07.06.2008 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм. и доп. - Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 1255 от 26.02.2019 г. по адм. д. № 5337/2018 на Адм. съд - София-град, изм. - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Услуги, извършвани от направление "Транспорт и градска мобилност" (Загл. изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

1. за съгласуване на маршрутна схема за автобуси с над 22 броя места, извършващи туристически превози - 50 лв. за един брой.
2. отм. - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.)
3. за съгласуване на междинна и начална спирка на международна автобусна линия:
- междинна спирка за една линия - 20 лв. за един брой;
- начална спирка за една линия - 30 лв. за един брой.
4. за издаване на удостоверение на превозвач, за срока на извършване на вътрешни превози по автобусни линии - 30 лв.
5. за изготвяне и съгласуване на транспортна схема за допълнителна маршрутна линия - 30 лв. за един брой автобус.
6. за извършване и проверка на наличието и състоянието на предлаганите за продажба ДМА (транспортни средства) на общински фирми с над 50% общинско имущество - 30 лв. за един брой автомобил.
7. за преглед готовността на общински фирми с над 50% общинско имущество, за провеждане на търг с движимо имущество - 30 лв.
8. за преглед на транспортни средства за бракуване, собственост на общински фирми с над 50% общинско имущество (съгласуване на протоколи за брак) - 20 лв. за един брой транспортно средство.
9. (изм. - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., в сила от 07.06.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.) за издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство - 25 лв.
10. (изм. - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., в сила от 07.06.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.) за издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство - 15 лв.
11. (изм. - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., в сила от 07.06.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.) за издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз - за срока на предходното за едно превозно средство:
11.1. за първо издаване - 20 лв.;
11.2. за второ и всяко следващо издаване -25 лв.
12. (изм. - Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., в сила от 07.06.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., отм. - Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.)
13. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
14. за съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането, проекти за подробни устройствени планове или техните изменения, преместваеми съоръжения, реклами и светофарни уредби:
- (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) когато не се внасят за разглеждане от Постоянната комисия по транспорта, организацията и безопасността на движение при Столична община (ПКТОБД при СО) - 30,00 лв.;
- (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) когато се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО - 65,00 лв.
15. за съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради:
- (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) когато не се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО - 30,00 лв.;
- (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) когато се внасят за разглеждане от ПКТОБД при СО - 65,00 лв.
16. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за изготвяне на схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди "служебен абонамент" и разрешение за ползването им - 45,00 лв.
17. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за изготвяне на схема за организация на движението - 45,00 лв.
18. (изм. и доп. - Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на пропуск за извършване на превози по изключение в зони забранени за:
18.1. влизане на товарни автомобили и строителни машини от 4 до 30 тона:
- за срок до един месец - 40,00 лв. за едно превозно средство;
- за срок до три месеца - 100,00 лв. за едно превозно средство;
18.2. влизане на товарни автомобили и строителни машини над 30 тона (без извънгабаритните моторни превозни средства, съгласно чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 11 от 03.2001 г. за движение на извънгабаритни или тегки пътни превозни средства):
- за срок до един месец - 50,00 лв. за едно превозно средство;
- за срок до три месеца - 150,00 лв. за едно превозно средство;
18.3. влизане на автобуси за случаен превоз на пътници с цел туристическо посещение и туристическа обиколка на гр. София - издаване на туристическа схема, в срок до 3 месеца:
- 50,00 лв. за едно превозно средство;
18.4. влизане на автобуси във връзка д организацията на културни и обществени прояви (концерти, театри, правителствени/представителни прояви, детски и образователни програми и др.);
- за срок до един месец - 30,00 лв. за едно превозно средство;
- за срок до едно денонощие - 10,00 лв. за едно превозно средство;
18.5. пропускът по т. 18.1, 18.2 и 18.4 и схемата по т. 18.3 се издават в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ред, определен в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Срокът за извършване на бърза услуга е 7-дневен, а за експресна - 24 часа, като цените се определят съгласно чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящата Наредба.
19. (изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за временна забрана за паркиране на отделни улици или участъци в тях при снимане на филми, клипове, реклами и други мероприятия от частен характер:
- зона "център", "синя зона" - 1,70 лв./час за 15 кв.м (едно паркомясто);
- зона "център", извън "синя зона" - 1,40 лв./час за 15 кв.м (едно паркомясто);
- извън зона "център" - 1,00 лв./час за 15 кв.м (едно паркомясто).
19а. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при снимане на филми, клипове, реклами, извършването на строително- монтажни работи и/или товаро-разтоварни дейности (извън рамките на строителната площадка) и други дейности и мероприятия от частен характер - 0,20 лв./час на 1 кв.м.
19б. (нова - Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., отм. - Решение № 1255 от 26.02.2019 г. по адм. д. № 5337/2018 на Адм. съд - София-град)
19в. (нова - Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г.) при заснемане на филми с подкрепата на Столична община, кметът на Столична община може със заповед да освобождава от заплащане на дължимата цена за услугите по т. 19 и/или т. 19а организатора на продукцията, по предложение на специално създадена филмова комисия с представители на Столична община, Столичен общински съвет и външни експерти.
20. (изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 632 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) не се заплащат услугите, извършвани от направление "Транспорт и градска мобилност" за:
- (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
- издаване на разрешения за влизане в забранени зони на автомобили на административните звена на Столична община както и на общински предприятия и фирми.
- (зал. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
21. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г.) за издаване на препис от маршрутно разписание на междуобластна автобусна линия - 2 лв.
22. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване на направление за транспортиране на земни маси и строителни отпадъци от лица, регистрирани по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗУО - 50,00 лв. (еднократно).
Срокът за извършване на услугата е два дни, за бърза услуга - 24 часа, а за експресна услуга - 8 часа, като цените се определят съгласно чл. 11, ал. 4 и ал. 5 от настоящата Наредба


Приложение № 13 към Глава 3

(Доп. - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. и доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - РВАС № 11570 от 03.11.2015 г.)

Административни услуги, извършвани само от районните администрации

1. (отм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)
2. (нова - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., доп. - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. - Решение № 11570 от 03.11.2015 г. на ВАС)
3. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за консултиране и изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица - 30,00 лв.
4. (нова - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище - 20,00 лв.
5. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство - 10.00 лв.
6. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) за процедиране на преписки, когато адресът е служебен по Закона за гражданската регистрация - 30.00 лв.
7. (нова - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор или изменението му - 20.00 лв.
8. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на дубликат на документ от архива на търговските отдели - 10,00 лв.
9. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за извършване на проверки по искане на етажна собственост - 10,00 лв.
10. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на регистрационен талон на ППС с животинска тяга - 10,00 лв.
11. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане на граждани - 10,00 лв.


Приложение № 13а към Глава 3

(Ново - Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Технически услуги, извършвани от районните администрации

1. за издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти - 40,00 лв.
2. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за изготвяне на констативен протокол за необходимост от извършване на ремонтни дейности в общите части на сгради - 40,00 лв.


Приложение № 14 към Глава 3

(Ново - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Цени на услуги, извършвани от Дирекция "Административно обслужване" и районните администрации (Загл. изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

1. за копие от документ формат А4 - 0,09 лв.
2. за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.
3. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
4. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)
5. за разпечатка на документ формат А4 - 0,12 лв.
6. за изпращане на копие или разпечатка с факс - 0,60 лв.
7. за дискета с дигитално копие на документ - 1,20 лв.
8. за диск с дигитално копие на документ - 5,00 лв.
9. за извършване на устна справка за административните актове на СОС 15 минути - 1,50 лв.
10. за писмена справка - 1,59 лв.


Приложение № 15 към Глава 3

(Изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп . - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. - Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., в сила от 21.12.2017 г., изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

Услуги, извършвани от общинските органи по озеленяване (Загл. изм. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)

1. (отм., предишна т. 3 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище по издаване на виза:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20 лв.;
- за юридически лица - 30 лв.
2. (отм., предишна т. 4 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище по схеми и сезонни съоръжения по чл. 56 от ЗУТ:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20 лв.;
- за юридически лица - 30 лв.

3. (предишна т. 5 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20 лв.
- за юридически лица - 30 лв.
4. (предишна т. 6 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част "Паркоустройство и благоустройство":
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 20 лв.
- за юридически лица - 30 лв.
5. (предишна т. 7 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура до 1000 м:
- за Столична община - безплатно;
- за физически лица - 30 лв.
- за юридически лица - 50 лв.
6. (отм. - Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., предишна т. 8 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
7. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 9 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на обект:
- за физически лица - 20 лв.;
- за юридически лица - 30 лв.;
- (ново - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) за Столична община - безплатно.
8. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 10 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване разрешение по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Столична община за навлизане на МПС в паркове и градини - 30 лв. за 1 превозно средство за 1 месец
9. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 11 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) за издаване разрешение за преместване на растителност:
- в частни имоти и при ново строителство - 20,00 лв.;
- за растителност, разположена върху общински терени - безплатно.
10. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 12 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) за оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, различни от общинска и държавна собственост:
- до 5 бр. дървета - 30 лв.
- до 10 бр. дървета - 50 лв.
- над 10 бр. дървета - 100 лв.
11. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 13 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство - 30 лв.
- (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за растителност, разположена върху общински терени - безплатно.
12. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 14 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура от 1000 до 5000 м:
- за физически лица - 50 лв.;
- за юридически лица - 70 лв.;
- (ново - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) за Столична община - безплатно.
13. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., предишна т. 15 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура над 5000 м:
- за физически лица - 80 лв.;
- за юридически лица - 100 лв.;
- (ново - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) за Столична община - безплатно.
14. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., отм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., предишна т. 16 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
15. (нова - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., , отм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., предишна т. 17 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
16. (нова, предишна т. 18 - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) цена за ползване на тоалетна - 1,00 лв.


Приложение № 16 към Глава 3

(Отм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Цени на услуги, извършвани от дирекция "Екология и чистота"


Приложение № 17 към Глава 3

(Изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Цени на услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове"

1. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за влизане на превозни средства в гробищните паркове - 1,66 лв. за 2 часа.
2. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за многократно влизане на превозни средства в гробищните паркове за един ден - 3,33 лв.
3. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за многократно влизане в Гробищни паркове - 50,00 лв. на месец.
4. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за издаване на строителна линия - 25,00 лв.
5. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за административно обслужване при организиране на погребения - 12,50 лв.
6. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) цена на луксозна урнова касета - 108,34 лв.
7. за изработване на некролози:
- черно-бели без снимка - 5 бр. Формат А4 - 5,00 лв.
- черно-бели със снимка - 5 бр. Формат А4 - 6,70 лв.
- цветни със снимка - 5 бр. Формат А4 - 12,50 лв.
- цветни със снимка - 5 бр. Формат А3 - 25,00 лв.
- черно-бели с 2 снимки и текст по-голям от 5 реда - 11,00 лв.
- ламиниране на некролози - 1 бр. Формат А4 - 1,00 лв.
8. за обличане в ОП "Гробищни паркове" - 30,00 лв.
9. за обличане извън ОП "Гробищни паркове" - 35,00 лв.
10. за преработка на погребение - 20,00 лв.
11. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за извозване от адрес или болнично заведение - 33,33 лв.
12. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за извозване на покойник от домашно или лечебно заведение със заразна болест - 58,34 лв.
13. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за транспортиране на покойник извън територията на гр. София - 1,50 лв./км.
14. за разпечатване на ковчег от чужбина - 30,00 лв.
15. за разпечатване на ламаринен обков - 47,00 лв.
16. за сваляне на покойник от 1-ви етаж - 5,00 лв., за всеки следващ етаж - 3,00 лв.
17. за носене и товарене на покойник - 5,00 лв.
18. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за съхранение в хладилна камера - 12,50 лв. на ден.
19. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за бръснене - 8,33 лв.
20. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за гримиране - 8,33 лв.
21. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за къпане - 25,00 лв.
22. за аранжиране - 14,17 лв.
23. за изработка на венец с 40-60 цвята - 6,00 лв.
24. за изработка на венец с 70-90 цвята - 7,00 лв.
25. за изработка на венец с 100-150 цвята - 8,83 лв.
26. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за вадене на зъбна коронка - 20,00 лв.
27. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за вадене на мост - 25,00 лв.
28. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) граждански ритуал - 33,33 лв.
29. Организация на погребение от погребален консултант - 58,33 лв.
30. Механично озвучаване - 10,00 лв.
31. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за ползване на салон за помени - за 30 мин.:
- в ЦСГ - 20,84 лв.
- в квартални гробища - 12,50 лв.
32. (изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.) за извозване до гробно място с катафалка - 25,00 лв.
33. за луксозна катафалка:
- в ЦСГ - 50,00 лв.
- в квартални гробища - 60,00 лв.
34. за почистване на гробно място - 38,00 лв.
35. за отстраняване армиран бетон - 1 бр. рамка - 19,00 лв.
36. за отсичане туфа/храст - 1 бр. - 5,79 лв.
37. за изкореняване на храсти от гробно място при погребение - 45,83 лв.
38. за отсичане дърво - Ж 10 - 15 см - 20,98 лв.
39. за отсичане дърво - Ж 16 - 20 см - 29,98 лв.
40. за отсичане дърво - Ж 21 - 25 см - 36,24 лв.
41. за отсичане дърво - Ж 25 - 40 см - 59,00 лв.
42. за отсичане дърво - Ж 41 - 50 см - 63,42 лв.
43. за отсичане дърво с автовишка - Ж 46 - 50 см - 291,00 лв.
44. за отсичане дърво с автовишка - Ж 85 - 90 см - 374,89 лв.
45. за отсичане дърво с автовишка над Ж 100 см - 453,95 лв.
46. за изкореняване на дърво - Ж 10 - 15 см. от гробно място при погребение - 25,84 лв.
47. за изкореняване на дърво - Ж 21 - 25 см. от гробно място при погребение - 37,50 лв.
48. за изкореняване на дърво - Ж 26 - 30 см. от гробно място при погребение - 64,17 лв.
49. за отстраняване на стара рамка - 64,69 лв.
50. за отстраняване на бетон при погребение - 37,50 лв.
51. за отстраняване на скрит бетон под земя при погребение - 66,67 лв.
52. за окастряне дебели клони - 2,00 лв./бр.
53. за разтрупване стебла на дървета - 12,84 лв./куб.м.
54. за превоз отпадъци с ръчна количка - 7,20 лв./куб.м.
55. за изкопаване и зариване на гробно място - 75,00 лв.
56. за изкопаване и зариване на старо гробно място - 90,00 лв.
57. за изваждане на кости от гробно място - 90,00 лв.
58. за полагане на кости в гробно място - 30,00 лв.
59. за урнополагане в урнова ниша - 25,00 лв.
60. за урнополагане в гроб - 25,00 лв.
61. за вадене на урна от урнова ниша - 15,00 лв.
62. за вадене на урна от гроб - 25,00 лв.
63. преработка урнополагане - 15,00 лв.
64. за ексхумация - 410,00 лв.
65. за извършване на равненка - 20,00 лв.
66. за юридическа консултация - 5,00 лв.
67. за издаване на дубликат (фактура или друг документ) - 5,00 лв.
68. за изготвяне на снимка:
- черно-бяла формат АЗ - 15,00 лв.
- цветна формат АЗ - 30,00 лв.
- цветна формат А4 - 20,00 лв.
69. за запълване на рамка на гробно място със земя - 50,00 лв.
70. за абонаментна поддръжка на гробно място - 20,00 лв. на месец
71. за предсрочно изкопаване на гробно място преди изтекъл санитарен срок съгласно Наредба № 21 на МНЗ - 280,00 лв.
72. за изкопаване и зариване на гроб за заразно болен съгласно чл. 11 на Наредба № 21 на МНЗ - 130,00 лв.
73. за справка в регистъра за гробни места - 5,00 лв.
74. за отказване от запазен час за погребение - 20,00 лв.
75. за социално погребение - 154,00 лв.
76. за социално погребение на починали лица със заразна болест - 234,00 лв.


Приложение № 18 към Глава 3

(Изм. - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.)

Услуги, извършвани от Столичен дом за радостни обреди

1. за осигуряване на хоров състав - 22,50 лв.
2. за озвучаване на сватбен ритуал с механична музика - 22,50 лв.
3. за осигуряване на музикален съпровод (йоника, флейта, цигулка, пиано) - 22,50 лв.
4. за право на снимане в обредна зала (фото и видео) - 22,50 лв.
5. за осигуряване обредно лице за провеждане на сватбен ритуал извън обредна зала - 270,00 лв.
6. за провеждане на ритуал за златна и сребърна сватба в обредна зала - 56,00 лв.
7. за именуване на дете - 62,00 лв.


Приложение № 19 към Глава 3

Услуги, предоставяни от Спортна ученическа школа "София"

1. за ползване на плувни басейни в свободно от редовни занимания време с билети:
- учащи и студенти - 2,00 лв. за 1 час
- граждани - 3,00 лв. за 1 час
2. за ползване на плувни басейни в свободно от редовни занимания време с абонаментни карти:

- учащи и студенти - 15,00 лв. за 8 посещения
- учащи и студенти - 20,00 лв. за 12 посещения
- граждани - 20,00 лв. за 8 посещения
- граждани - 30,00 лв. за 12 посещения


Приложение № 20 към Глава 3

(Изм. и доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)


Приложение № 21 към Глава 3

(Ново - Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., отм. - Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)


Приложение № 22 към Глава 3

(Ново - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Услуги извършвани от направление "Информационно обслужване и технологии" (Загл. изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

1. за публикуване на дигитализиран текст в рубриката "Sofia News":
- начална цена за публикуване - 20 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или изображение с площ 10 х 100 = 1000 кв.мм в зоната за публикации на рубриката "Sofia News" - 10 лв./30 дни
2. за публикуване на дигитализиран текст в рубриките "Столичен компас", "Работа", "Институции и услуги" и "За сайта" - новини, съобщения, адреси, телефони и до три дигитализирани изображения - снимки, графики, схеми и други предоставени от граждани, фирми и организации:
- начална такса за публикуване - 15 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или изображение с площ 10 х 100 = 1000 кв.мм в зоната за публикации на съответната рубрика - 8 лв./30 дни
3. за публикуване на дигитализиран текст в рубриките "Достъп до информация", "Общински бюджет", "Изборни резултати", "Расте, но не старее", "Калейдоскоп", "Общински кодекс", "Общински паркове", "Интеграция на хора с увреждания", "Образование, култура, спорт", "Здравеопазване", "Превенция и контрол на HIV/СПИН" - новини, съобщения, адреси, телефони и до три дигитализирани изображения - снимки, графики, схеми и други предоставени от граждани, фирми и организации:
- начална такса за публикуване - 10 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор с текст и/или изображение с площ 10 х 100 = 1000 кв.мм в зоната за публикации на съответната рубрика - 5 лв./30 дни
4. за публикуване на банер в рубриката "Sofia News" с изображение, текст, хипертекст предоставен от граждани, фирми и организации:
- начална цена за публикуване - 20 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с текст, хипертекст и/или изображение с площ 10 х 50 = 500 кв.мм в свободната зона на рубриката - 10 лв./30 дни
5. за публикуване на банер в рубриката "Столичен компас", "Работа", "Институции и услуги" и "За сайта" с изображение, текст, хипертекст предоставени от граждани, фирми и организации:
- начална цена за публикуване - 15 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с текст, хипертекст и/или изображение с площ 10 х 50 = 500 кв.мм в свободната зона на рубриката - 8 лв./30 дни
6. за публикуване на банер в рубриката "Достъп до информация", "Общински бюджет", "Изборни резултати", "Расте, но не старее", "Калейдоскоп", "Общински кодекс", "Общински паркове", "Интеграция на хора с увреждания", "Образование, култура, спорт", "Здравеопазване", "Превенция и контрол на HIV/СПИН" с изображение, текст, хипертекст предоставени от граждани, фирми и организации:
- начална цена за публикуване - 10 лв.
- за всеки започнат правоъгълен сектор от банера с текст, хипертекст и/или изображение с площ 10 х 50 = 500 кв.мм в свободната зона на рубриката - 5 лв./30 дни
7. Приемането и регистрацията на официални заявки за публикуване на дигитализирана информация и тяхното заплащане се извършва във фронт-офиса на Столична община.
8. Публикуването на дигитализирана информация се извършва след утвърждаване на текста и изображенията за всеки конкретен случай от секретаря на Столична община или от упълномощено от него лице.


Приложение № 23 към Глава 3

(Ново - Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г.)

Услуги извършвани от Дирекция "Общински земи, гори и поземлени отношения"

1. за изготвяне на становище по искания за възстановяване на собствеността върху земи и гори в и извън границите на урбанизираните територии:
- за физически лица - 10 лв.
2. за проверка на документи и становище по молби за придобиване право на собственост с предоставено право на ползване по реда на § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
- за физически лица - 10 лв.
3. за становища по искания за придобиване право на собственост върху застроени земи от горския фонд по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд:
- за физически лица - 20 лв.
4. за подготовка на преписки и извършване на контрол по прилагане разпоредбите за изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание съгласно чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
- за физически лица - 20 лв.
5. за подготовка на становище при искане за замяна на земеделски земи от ОПФ срещу земеделски земи, собственост на физически или юридически лица:
- за физически лица - 10 лв.
- за юридически лица - 20 лв.
6. за подготовка на преписки и мотивирани становища за включване на земеделски земи в строителните граници на населените места по чл. 20 и чл. 20а от Закона за опазване на земеделските земи:
- за физически лица - 30 лв.
- за юридически лица - 40 лв.
7. за изготвяне на становища за предоставяне право на ползване и сервитути в ОГФ, съгл. чл. 16, ал. 7 от Закона за горите:
- за физически лица - 20 лв.
- за юридически лица - 30 лв.
8. за подготовка на преписки за изключване на гори и земи от ОГФ и включването им в урбанизирани територии:
- за физически лица - 30 лв.
- за юридически лица - 40 лв.


Приложение № 24 към Глава 3

(Ново - Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Цени за право за провеждане на мероприятия на терени публична общинска собственост

1. (изм. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за провеждане на мероприятия с търговска цел, фирмени мероприятия, кампанийна реклама, заснемане на рекламни и музикални клипове, филмови и телевизионни продукции и др. на терени публична общинска собственост се заплаща цена, както следва:
- за зона "Център" - 4,50 лв./кв.м/ден
- за зона "Първа" - 4,00 лв./кв.м/ден
- за териториите извън зона "Център" и зона "Първа" - 2.80 лв/кв.м/ден.
2. (доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за държавни, общински, благотворителни и мероприятия организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите, мероприятия, включени в Календара на културните събития на Столична община за съответната година, приет с решение на Столичен общински съвет и такива, провеждани с подкрепата на Столична община, както и за заснемане на студентски филми, залегнали в учебната програма на акредитирано висше учебно заведение - безплатно.
3. за обществени /спортни и културни/ прояви - 30 на сто от цените по т. 1.
4. когато мероприятията се провеждат на територията на зелената система на Столична община, цените по т. 1 се умножават с коефициент 1.5.
5. за търговска дейност, съпътстваща мероприятие се изисква съгласие на организатора и се заплаща таксата по т. 2 от Приложение № 1 от Наредбата.


Приложение № 25 към Глава 3

(Ново - Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.)

Услуги, предоставени от Зоологическа градина - София

1. Цени на билети за вход за индивидуални посещения - на човек:
1.1. за деца до 3 години - безплатно;
1.2. за деца от 3 до 18 години - 2,00 лв.;
1.3. за лица над 18 години - 4,00 лв.;
1.4. за пенсионери и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - 1,00 лв.
2. цени на билети за вход за групови посещения (за групи над 15 човека) - на човек:
2.1. за ръководителя на групата - безплатно;
2.2. за деца до 3 години - безплатно;
2.3. за деца от 3 до 18 години - 1,00 лв.;
2.4. за лица над 18 години - 3,00 лв.;
2.5. за лица, настанени в специализирани социални институции (домове - пансионен тип) и лица, ползващи социална услуга - резидентен тип - безплатно.
3. за абонаментна карта за една година - 50,00 лв. на човек.
4. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) за участие в лятно зооучилище за 5 /пет/ дни - 60,00 лв. на човек.


Приложение № 26 към Глава 3

(Ново - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., отм. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)Приложение № 27 към Глава 3

(Ново - Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Услуги извършвани от Дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"

1. за издаване на справка за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси - 5,00 лв.
2. за издаване на служебна бележка, относно обстоятелства за МПС - 5,00 лв.
2.1. (нова - Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%:
2.1.1. когато услугата е обикновена - безплатно;
2.1.2. когато услугата е бърза - 2,50 лв.;
2.1.3. когато услугата е експресна - 5,00 лв.
3. (нова - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) за изготвяне на справка по искане на съдебен изпълнител - 5,00 лв.


Приложение № 28 към Глава 3

(Ново - Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., доп. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., в сила от 01.03.2015 г.)Приложение № 29 към Глава 3

(Ново - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Услуги, извършвани от Столичен инспекторат

1. за копие от документ формат А4 - 0,09 лв.
2. за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.
3. за заверка на копие от документ формат А4 - 0,50 лв.
4. за двустранна заверка на копие от документ формат А4 - 1,00 лв.
5. за разпечатка на документ формат А4 - 0,12 лв.
6. за изпращане на копие или разпечатка с факс - 0,60 лв.
7. за дискета с дигитално копие на документ - 1,20 лв.
8. за диск с дигитално копие на документ - 5,00 лв.
9. за извършване на устна справка за административни актове на СОС 15 минути - 1,50 лв.
10. за писмена справка - 1,59 лв.
11. за издаване на удостоверение по искане на граждани или юридически лица - 3,50 лв.
12. за преписи от документи - 2,50 лв.
13. за съхранение и отговорно пазене на вещи, иззети като доказателства за извършено административно нарушение, за времето след влизане в сила на наказателно постановление:
13.1. за вещи с големина до 1 куб.м - 0,80 лв. на ден;
13.2. за вещи с големина до 3 куб.м - 1,90 лв. на ден;
13.3. за вещи с големина до 5 куб.м - 2,50 лв. на ден;
13.4. за вещи с големина до 10 куб.м - 3,90 лв. на ден;
13.5. за вещи с големина над 10 куб.м - 5,00 лв. на ден.
14. за съгласуване на графици за планови ремонти, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешноквартални пространства и др. - общинска собственост - 15,00 лв.


Приложение № 30 към Глава 3

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)

Услуги, предоставяни от парк "Врана"

1. Цени на билети за вход за индивидуални посещения - на човек:
1.1. за деца до 7 години и пенсионери - безплатно;
1.2. за деца от 7 до 18 години - 2,00 лв.;
1.3. за лица над 18 години - 5,00 лв.;
1.4. семеен билет - 8,00 лв.
2. Цени на билети за вход за групови посещения (за групи над 15 човека) - на човек:
2.1. за ръководителя на групата - безплатно;
2.2. за деца до 7 години и пенсионери - безплатно;
2.3. за деца от 7 до 18 години - 1,00 лв.;
2.4. за лица над 18 години - 4,00 лв.
3. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) За провеждане на сватбени церемонии:
3.1. до 100 човека - 820,00 лв.;
3.2. от 100 до 200 човека - 1640,00 лв.;
3.3. мероприятията по т. 3.1 и т. 3.2 са с максимална продължителност до 2 (два) часа;
3.4. в цените по т. 3.1 и т. 3.2 не е включена цената за осигуряване на обредно лице за провеждане на сватбения ритуал.
4. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) За заснемане на професионална фотосесия - 120,00 лв.;
4.1. Мероприятието по т. 4 може да се провежда само в часове извън работното време на Парк "Врана" с максимална продължителност до 4 (четири) часа и при не повече от 20 (двадесет) участващи лица.


Приложение № 31 към Глава 3

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Музей за история на София"

1. Цени на билети за вход за посещение на Музей за история на София и на Археологическо ниво на Базилика "Света София":
1.1. Цени на билети за вход за индивидуални посещения - на човек:
1.1.1. за деца до 7 години, пенсионери и хора с увреждания - безплатно;
1.1.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 2,00 лв.;
1.1.3. за лица над 18 години - 6,00 лв.
1.1.4. семеен билет - 10,00 лв.
1.2. Цена на групов билет за вход:
1.2.1 за посещение на Музей за история на София за предварително регистрирани групи от минимум 12 човека - 55,00 лв.;
1.2.2. за посещение на Археологическо ниво на Базилика "Света София" за предварително регистрирани групи от 8 до 10 човека - 40,00 лв.
1.3. Цена на комбиниран седмичен билет за 3 обекта по договор с туроператор - 13,50 лв.
1.4. Цена за изнасяне на беседа:
1.4.1. на български език - 30,00 лв.;
1.4.2. на чужд език - 50,00 лв.
1.5. Цена за заснемане с фотоапарат - 15,00 лв.
1.6. Цена за видеозаснемане - 100,00 лв.
2. Цена за ползване на паркинг на Музей за история на София - на час:
2.1. за автобус - 5,00 лв.;
2.2. за микробус - 3,00 лв.;
2.3. за всички останали МПС - 1,00 лв.
3. Цена за възпроизвеждане на архивни материали и движими културни ценности за:
3.1. документални, телевизионни, видеопродукции и др.:
3.1.1. на първи започнат час снимачно време - 100,00 лв.;
3.1.2. на всеки следващ половин час - 50,00 лв.;
3.2. рекламни филмови продукции:
3.2.1. на първи започнат час снимачно време - 200,00 лв.;
3.2.2. на всеки следващ половин час - 100,00 лв.;
3.3. издания на хартиен или електронен носител:
3.3.1. научно - документални - 1,50 лв. на лист/ снимка;
3.3.2. популяризаторски - 5,00 лв. на лист/ снимка;
3.3.3. реклами, календари, пощенски картички и др. - 10,00 лв. на лист/ снимка;
3.4. изложби:
3.4.1. документални - 2,00 лв. на лист/ снимка;
3.4.2. с комерсиална цел - 6,00 лв. на лист/ снимка;
3.5. публикуване в интернет на снимки и документи (max 72 dpi) на сайта на потребителя - 5,00 лв. на лист/ снимка на месец за срок до 1 г.
3.6. Включените в т.3 цени са само за правото на използване на архивни документи и движими културни ценности при задължително цитиране на пълните им искови данни.
3.7. За подготовка на дипломни работи на студенти за придобиване на образователна степен "магистър" и дисертационни трудове на докторанти, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" във висше учебно заведение, услугата по т. 3.3.1 е безплатна, след представяне на удостоверение от съответния научен ръководител и разрешение на директора на ОКИ "Музей за история на София" за всеки конкретен случай.
3.7.1. Лицата по т. 3.7 заплащат техническите разходи за възпроизвеждане на архивни материали на хартиен носител в размер на 0,20 лв. на страница.
4. Цени за провеждане на публични прояви в сградата на Музей за история на София:
4.1. за организиране на частни мероприятия:
4.1.1. до 2 часа - 300,00 лв.;
4.1.2. за всеки следващ час - 150,00 лв.
4.2. за проекти на Столична община и държавни институции - безплатно с разрешение на Кмета на Столична община.
5. Директорът на ОКИ "Музей за история на София" със заповед определя един ден седмично (четвъртък) с безплатен вход за посещение.


Приложение № 32 към Глава 3

(Ново - Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. и доп. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Софийска градска художествена галерия"

1. (Изм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени на билети за вход:
1.1. за индивидуални посещения на Софийска градска художествена галерия - на човек:
1.1.1. за деца до 7 години и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
1.1.2. за ученици, студенти и пенсионери - 2,00 лв.;
1.1.3. за лица над 18 г. - 4,00 лв.;
1.1.4. с карта "София" - 2,00 лв.;
1.2. за групови посещения на Софийска градска художествена галерия:
1.2.1. семеен билет от 3 до 6 лица - 6,00 лв.;
1.2.2. за групи над 8 човека - 50% намаление от цената на индивидуалния билет;
1.3. комбиниран билет за посещение на Софийска градска художествена галерия, галерия "Васка Емануилова" и галерия "Дечко Узунов":
1.3.1. за деца до 7 г. и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
1.3.2. за ученици, пенсионери и студенти - 2,00 лв.;
1.3.3. за лица над 18 г. - 6,00 лв.;
1.4. за индивидуални посещения на един от филиалите на ОКИ "Софийска градска художествена галерия" - галерия "Васка Емануилова" или галерия "Дечко Узунов" - на човек:
1.4.1. за деца до 7 г. и лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% - безплатно;
1.4.2. за ученици, пенсионери и студенти - 1,00 лв.;
1.4.3. за лица над 18 г. - 2,00 лв.;
1.5. Цена на билет за посещение на изложба в Софийска градска художествена галерия, съпътствана от музикални изпълнения на:
1.5.1. солов изпълнител - 10,00 лв.;
1.5.2. формация - 5,00 лв.
2. Цена за изнасяне на лекции и беседи:
2.1. за изнасяне на лекция:
2.1.1. на български език - 60,00 лв.;
2.1.2. на чужд език - 100,00 лв.
2.2. за изнасяне на беседа:
2.2.1. на български език - 30,00 лв.;
2.2.2. на чужд език - 50,00 лв.
3. Цена за заснемане на движими културни ценности от фонда на ОКИ "Софийска градска художествена галерия":
3.1. Цена за заснемане със собствена техника:
3.1.1. на живопис и графика - 15,00 лв.;
3.1.2. на скулптура - 25,00 лв.
3.2. Цена за заснемане с техника на галерията и предоставяне на електронен носител:
3.2.1. на живопис и графика - 25,00 лв.;
3.2.2. на скулптура - 35,00 лв.
4. (Изм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за почасово ползване на помещения:
4.1. за ползване на зала 1 с площ от 390.50 кв.м. - 355,00 лв./час
4.2. за ползване на зала 2 с площ от 254.28 кв.м. - 231,00 лв./час
4.3. за ползване на зала 3 с площ от 394.60 кв.м. - 284,00 лв./час
4.4. при провеждане на образователни събития се заплаща 50% от цената по т. 4.1, т. 4.2 и т. 4.3.
5. (Изм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Ползване на обектите, стопанисвани от ОКИ "Софийска градска художествена галерия" за събития на Столична община, държавни институции и дарители - безплатно, с разрешение на кмета на Столична община.
6. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за участие в образователни програми - ателиета, организирани от ОКИ "Софийска градска художествена галерия":
6.1. за ателие графика - 2,00 лв. на човек;
6.2. за ателие акварел - 5,00 лв. на човек;
6.3. за ателие живопис - 10,00 лв. на човек;
6.4. за ателие скулптура - 15,00 лв. на човек;
6.5. за ателие реставрация - 15,00 лв. на човек;
6.6. Цените по точки 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 са за едно дете за програма с продължителност 4 часа.
6.7. Цена на образователна програма "Ваканция в ОКИ "Софийска градска художествена галерия" - 100 лв. на човек.
6.7.1. Цената по точка 6.7. е за мероприятия по 6 часа на ден в продължение на 5 дни.
6.8. Цена на образователна програма "История на изкуството в ОКИ "Софийска градска художествена галерия" - 100 лв. на човек.
6.8.1. Цената по точка 6.8. е за мероприятия по 4 часа на ден за 4 дни.
7. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени на членски карти "Приятели на СГХГ", за посещение на обектите, стопанисвани от ОКИ "Софийска градска художествена галерия":
7.1. "Бяла карта" - 1500,00 лв. за 1 бр.
7.1.1. В цената по т. 7.1 са включени посещения в рамките на една година на 8 (осем) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.2. "Синя карта" - 1000,00 лв. за 1 бр.
7.2.1. В цената по т. 7.2 са включени посещения в рамките на една година на 4 (четири) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.3. "Червена карта" - 500,00 лв. за 1 бр.
7.3.1. В цената по т. 7.3 са включени посещения в рамките на една година на 2 (две) лица, в т.ч. и притежателят на картата;
7.4. "Зелена карта" - 100,00 лв. за 1 бр.
7.4.1. В цената по т. 7.4 са включени посещения в рамките на една година на 1 (едно) лице - притежателят на картата.
8. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за реставрационно-консервационни дейности, изпълнявани от:
8.1. Реставратор - експертна дейност - 60,00 лв./ час;
8.2. Реставратор - ръководител на екип (колектив) - 40,00 лв./ час;
8.3. Реставратор-асистент (помощник-реставратор; технически сътрудник) - 20,00 лв./ час.
9. (Предишна т. 6 - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Директорът на ОКИ "Софийска градска художествена галерия" със заповед определя един ден седмично (четвъртък) с безплатен вход за посещение.


Приложение № 33 към Глава 3

(Ново - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Зала № 1 - 19,90 лв./час;
1.2. За ползване на Зала № 2 - 19,90 лв./час;
1.3. За ползване на Зала № 3 - 26,00 лв./час;
1.4. За ползване на Зала "Елит" - 21,80 лв./час;
1.5. За ползване на Зала "Сириус" - 7,80 лв./час;
1.6. За ползване на Централно фоайе - 35,50 лв./час.
2. Минимални цени за участие на състави:
2.1. Цени за участие на Камерен ансамбъл "Софийски солисти":
2.1.1. За участие в концерт: - за оркестрант - 70,00 лв.; - за диригент - 170,00 лв.;
2.1.2. За самостоятелен концерт: - за оркестрант - 120,00 лв.; - за диригент - 30,00 лв.;
2.1.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения: - за оркестрант - 150,00 лв.; - за диригент - 50,00 лв.;
2.2. (Изм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за участие на Струнен квартет "Големинов":
2.2.1. За участие в концерт - 280,00 лв.;
2.2.2. За самостоятелен концерт - 480,00 лв.;
2.2.3. За самостоятелен концерт със специално подготвени нови произведения - 600,00 лв.
2.3. (Изм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за участие на Театър "Сириус":
2.3.1. Моноспектакъл - 125.00 лв.;
2.3.2. Спектакъл с 2 артиста - 180.00 лв.;
2.3.3. Спектакъл с 3 до 5 артиста - 260.00 лв.;
2.3.4. Спектакъл с над 5 артиста - 440.00 лв.;
2.3.5. Участие в спектакъл на гост-актьор - 40.00 лв.;
2.3.6. Участие в моноспектакъл на гост-актьор - 60.00 лв.;
2.3.7. Участие на гост-актьор със специално подготвени нови произведения - 80,00 лв.
3. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви и/или концерти на съставите на ОКИ Дом на културата "Красно село":
3.1. За деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно;
3.2. За деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 лв.;
3.3. За лица над 18 години - 2,00 лв.;
3.4. За семейни посещения - 4,00 лв.
4. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени на услуги, предоставяни от Детска театрална школа "Сириус":
4.1. за единично посещение - 6.00 лв.;
4.2. за посещение на месец - 45.00 лв.
5. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за почасово ползване на озвучителна техника
5.1. Дистанционен микрофон безжичен HED Audio - HS-102Beige \ - Headset Back Electret Condenser - 12.00 лв./час;
5.2. Дистанционен микрофон безжичен HED Audio - WMS-A5/WMSA5PT \ Wireless lavalier microphone - 12.00 лв./час;
5.3. Дистанционен микрофон безжичен XM1800S Set of 3 pcs Vocal Dynamic Super Cardioid - 15.00 лв./час;
5.4. Тонколона Behringer (комплект) - B1520 pro\Eurolive 800W 2-Way - 14.00 лв./час;
5.5. Стойка за тонколона Proel - FRE300BK\Alum. Speaker stand - 12.00 лв./час;
5.6. Тонколона Behringer (комплект) - B1800X pro - 14.00 лв./час;
5.7. Стойка за тонколона Proel - КР210 \ Telescopic ext. speaker supp - 10.00 лв./час;
5.8. Устройство за възпроизвеждане на компактдискове Audio Cd. Recorder Tascam- CD-RW 900SL\ stand - alone -15.00 лв./час;
5.9. Смесителен пулт Yamaha - MG166CX\Mixer 16-CH - 18.00 лв./час;
5.10. Кутия за поставяне на уреди за озвучаване Road Ready - RRM10U\10U slant mixer - rack/10U - 15.00 лв./час;
5.11. Куфар за съхранение и пренасяне на озвучителна техника В&К Brown - CASE 3 - 15.00 лв./час;
5.12. Процесор Behringer-DCX2496\Digital X-Over/Eq/dynamics/delay - 15.00 лв./час;
5.13. Усилвател Dynacord - CL 1600 \ power amplifier - 20.00 лв./час;
5.14. Усилвател Dynacord - CL 800 \ 2 ch. Power amplifier 2 x 400W - 18.00 лв./час;
5.15. Кутия за включване на микрофони - стейдж бокс Proel - EBN1604 \Multicore with stage - 16.00 лв./час;
5.16. Комплект кабели и конектори за озвучаване - 1 комплект - 10.00 лв./час;
5.17. Мини озвучителна уредба "Technics" - обслужваща театралната зала - 15.00 лв./час;
5.18. Усилвател, касетъчен дек, микрофонен усилвател с два микрофона - обслужващи зала - 15.00 лв./час;
5.19. Шрайб-проектор за мултимедия - 15.00 лв./час;
6. Цени за почасово ползване на музикални инструменти:
6.1. Пиано PETROF - 15.00 лв./час;
6.2. Пиано БЕЛАРУСЬ - 10.00 лв./час;
6.3. Роял G. STINGL - 22.00 лв./час;
6.4. Пиано Bosendorfer - 15.00 лв./час;
6.5. Пиано AUGUST FORSTER- 15.00 лв./час;
6.6. Дигитално пиано KAWAI - 37.00 лв./час;
6.7. Пиано NOCTURNO - 10.00 лв./час.


Приложение № 34 към Глава 3

(Ново - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт Дом на културата "Средец"

1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Концертна зала - 168,00 лв./час;
1.2. За ползване на Фоайе галерия - 17,00 лв./час;
1.3. За ползване на Танцова зала "Средец" - 43,00 лв./час;
1.4. За ползване на Учебна зала № 15а - 5,00 лв./час;
1.5. За ползване на Танцова зала № 17 - 19,00 лв./час;
1.6. За ползване на Учебна зала № 201 - 14,00 лв./час;
1.7. За ползване на Учебна зала № 213 - 7,00 лв./час;
1.8. За ползване на Танцова зала № 215 - 14,00 лв./час;
1.9. За ползване на Танцова зала № 216 - 38,00 лв./час;
1.10. За ползване на Учебна зала № 217 - 9,00 лв./час.
2. Цени за посещения на школи и състави при ОКИ ДК " Средец":
2.1. Клуб по спортни танци "Средец":
2.1.1. единично посещение - 6.00лв.;
2.1.2. на месец -040.00 лв.;
2.2. Студио по модерен балет "Киви":
2.2.1. единично посещение - 4.50 лв.;
2.2.2. на месец - 30.00 лв.;
2.3. Танцов ансамбъл "Средец":
2.3.1. единично посещение - 5.00 лв.;
2.3.2. на месец - 15.00 лв.;
2.4. Танцов ансамбъл "Здравец":
2.4.1. единично посещение - 3.00 лв.;
2.4.2. на месец -10.00 лв.;
2.5. Школа по класически балет "Маша Илиева":
2.5.1. единично посещение -7.50 лв.;
2.5.2. на месец -60.00 лв.
2.6. Школа по китара:
2.6.1. единично посещение - 10.00лв.;
2.6.2. на месец - 68.00 лв.
2.7. Вокална студия "Дъга":
2.7.1. единично посещение - 5.00 лв.;
2.7.2. на месец -35.00лв.;
2.8. Театрална студия "Игра":
2.8.1. единично посещение - 8.00 лв.
2.8.2. на месец - 55.00 лв.
2.9. Фест студио "Жар":
2.9.1. единично посещение - 9.00 лв.
2.9.2. на месец - 55.00 лв.
2.10. Клуб по карате, кендо, пантомима "Найа":
2.10.1. единично посещение - 5.00 лв.
2.10.2. на месец - 36.00 лв.
2.11. Детско студио по изобразително изкуство "Палитра":
2.11.1. единично посещение - 4.00 лв.
2.11.2. на месец - 15.00 лв.
2.12. Клуб по фантастика, прогностика, евристика "Иван Ефремов"
2.12.1. на година - 15.00 лв.
2.13. Софийски камерен хор "Васил Арнаудов":
2.13.1. на година -25.00 лв.

Приложение № 35 към Глава 3

(Ново - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт Дом на културата "Искър"

1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. за ползване на концертна зала - 5,00 лв./час;
1.2. за ползване на камерна зала - 19,00 лв./час;
1.3. за ползване на музикална стая - 3,00 лв./час;
1.4. за ползване на Зала "Фолклор" I-ри етаж - 7,60 лв./час;
1.5. за ползване на зала "Балет" - 12,00 лв./час;
1.6. за ползване на учебна зала I-ви етаж - 4,00 лв./час;
1.7. за ползване на зала "Шарен свят" - 4,00 лв./час;
1.8. за ползване на фоайе I-ви етаж - 28,00 лв./час;
1.9. за ползване на фоайе партер (предно) - 70,00 лв./час;
1.10. за ползване на фоайе партер (голямо) - 10,00 лв./час;
1.11. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) за ползване на помещение на втори етаж - страничен вход с площ от 11,4 кв.м - 4,00 лв./ час.
2. Минимални цени за участие на "Софийски духов оркестър":
2.1. за самостоятелен концерт на целия оркестър - 1500 лв.;
2.2. за камерен състав:
2.2.1. за самостоятелен концерт - 80,00 лв.;
2.2.2. за участие (до 30 минути) - 50% от цената по т. 2.2.1;
2.3. за звукозапис:
2.3.1. концертмайстор - 14,00 лв./час;
2.3.2. солист - 12,00 лв./час;
2.3.3. диригент - 40,00 лв./час;
2.3.4. оркестрант - 10,00 лв./час.
3. Цени на читателски карти за библиотека:
3.1. обикновена - 4,00 лв./година;
3.2. за пенсионери и ученици - 2,00 лв./година;
3.3. за издаване на дубликат - 1,00 лв.
4. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви и/или концерти на съставите на ОКИ Дом на културата "Искър":
4.1. за деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно;
4.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 лв.;
4.3. за лица над 18 години - 2,00 лв.;
4.4. за семейни посещения - 4,00 лв.
5. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за почасово ползване на осветителна и озвучителна техника:
5.1. Осветителна техника в Голяма зала в т.ч. Пулт за управление EUROLITE DMX SCENE SETTER, ДИМЕРЕН БЛОК DIM610, Прожектор EUROLITE Theatre spot 650/1000W, кабели и др. - 21,00 лв./час.
5.2. Осветителна техника в Малка зала в т.ч. Пулт за управление EUROLITE DMX Scan Control 192 controller - 19,00лв./час.
5.3. Дистанционен микрофон безжичен JTS Mh8990 SHURE - 12.00 лв./час;
5.4. Микрофон PG 58 с кабел - 7.00 лв./час;
5.5. Стойка за тонколона на фирмата "Беспеко" - 4.00 лв./час;
5.6. Стойка за микрофон на фирмата "Беспеко" - 3.00 лв./час;
5.7. Тонколона на фирмата "YAMAHA" - 24.00 лв./час;
5.8. Дистанционен безжичен микрофон - WMS 40 Pro mini 2 - 12.00 лв./час;
5.9. Микрофон с кабел JTS ТМ 929 - 7.00 лв./час;
5.10. Смесителен пулт SAMSON ХМ 910-900 Watt- 54.00 лв./час;
5.11. Екран за проектор EliteScreen T9UWS1 трипод 99 диагонал - 31.50 лв./час;
5.12. Маса за мултимедия НАМА18775 - 12.00 лв./час;
5.13. Диапроектор SONY VPL - ES2 - 42.00 лв./час;
5.14. Пиано БЕЛАРУСЬ - 10.00 лв./час;
5.15. Пиано BLUTHNER - 39.00 лв./час
6. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за ползване на ден на фолклорни костюми:
6.1. Фолклорен костюм за възрастен - 10.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.2. Фолклорен костюм за дете - 5.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.3. Калпак - 2.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.4. Косичник - 2.00 лв./ден - за 1 бр.;
6.5. Коило - 3.00 лв./ден - за 1 бр.
7. (Нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за посещения на Фолклорен ансамбъл "Искри":
7.1. единично посещение - 4.00 лв.;
7.2. на месец - 32.00 лв


Приложение № 36 към Глава 3

(Ново - Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., доп. - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)

Услуги, предоставяни от Общински културен институт "Надежда"

1. Цени за почасово ползване на помещения:
1.1. За ползване на Зала № 1 (концертна зала) - 33,75 лв./час;
1.2. За ползване на конферентна/изложбена зала - 10,75 лв./час;
1.3. За ползване на Зала № 15 - 15,75 лв./час;
1.4. За ползване на голямо фоайе - 26,25 лв./час;
1.5. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на помещение № 35, намиращо се на първи етаж, с вход отвън с площ 17,37 кв.м - 3.20 лв./час;
1.6. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на помещение № 39 - Звукозаписно студио на втория етаж, с площ 28,68 кв.м, с вход отвън - 6.00 лв./час;
1.7. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на фоайе/галерия/ на втори етаж с площ 31,17 кв.м - 5.80 лв./час;
1.8. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на учебна зала № 4 на втори етаж с площ 30,75 кв.м - 5.40 лв./час;
1.9. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на учебна зала № 5 на втори етаж с площ 30,75 кв.м - 5.40 лв./час;
1.10. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) За ползване на учебна зала № 7 на втори етаж с площ 66,56 кв.м - 10.40 лв./час.
2. Минимални цени за участие на състави:
2.1. Цени за участие на Симфониета "София":
2.1.1. За самостоятелен концерт: - за цял оркестър - 4020,00 лв.; - за камерен оркестър (щрайх) - 2020,0 лв.; - за духова секция - 1350,00 лв.;
2.1.2. За участие в концерт: - за цял оркестър - 2010,00 лв.; - за камерен оркестър (щрайх) - 1010,0 лв.; - за духова секция - 675,00 лв.;
2.1.3. За звукозапис: - Концертмайстор - 25,00 лв./час; - водач на група - 20,00 лв./час; - тутист - 18,0 лв./час;
2.2. (отм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)
2.2.1. (отм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)
2.2.2. (отм. - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.)
2.3. Цени за участие на Джаз формация "София":
2.3.1. За участие в концерт - 80,00 лв.;
2.3.2. За самостоятелен концерт - 1150,00 лв.
3. (нова - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) Цени на билети за вход при посещение на организирани прояви и/или концерти на съставите на ОКИ "Надежда":
3.1. за деца до 7 години, пенсионери, хора с увреждания - безплатно;
3.2. за деца от 7 до 18 години, ученици, студенти и докторанти - 1,00 лв.;
3.3. за лица над 18 години - 2,00 лв.;
3.4. за семейни посещения - 4,00 лв.
4. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за почасово ползване на озвучителна техника и на музикални инструменти:
4.1. Смесителен пулт "Ямаха" MX 5016-CS - 120.00 лв./час;
4.2. Микрофон за саксофон Sennheiser 900Р - 40.00 лв./час;
4.3. Тонколона ЕА 12 - 35.00 лв./час;
4.4. Тонколона "Ямаха" - 80.00 лв./час;
4.5. Кабелен микрофон JTS ТК- 350 - 10.00 лв./час;
4.6. Смесител "Ямаха" - 45.00 лв./час;
4.7. Процесор за бас китара COSMGT-10B - 55.00 лв./час;
4.8. Смесителен пулт "Ямаха" ЕМХ - 312sc - 50.00 лв./час;
4.9. Микрофон WHARFEDALE - RIO - 20.00 лв./час;
4.10. Усилвател за слушалки - Powerplay PRO - 8 Behringer - 25.00 лв./час;
4.11. Пиано YAMAHA - 45.00 лв./час;
4.12. Роял KEMBLE - 160.00 лв./час;
4.13. Пиано БЕЛАРУСЬ - 15.00 лв./час;
4.14. Пиано BLUTHNER - 45.00 лв./час;
4.15. Пиано БЕЛАРУСЬ - 20.00 лв./час;
4.16. Пиано PETROF - 35.00 лв./час;
4.17. Дигитално пиано YAMAHA - Clavinova - 50.00 лв./час.
5. (нова - Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.) Цени за посещения на школи към "Детски център по изкуствата":
5.1. Школа по пиано:
5.1.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.1.2. на месец - 60.00 лв.;
5.2. Школа по цигулка и струнни инструменти:
5.2.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.2.2. на месец - 64.00 лв.;
5.3. Школа за духови и ударни инструменти:
5.3.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.3.2. на месец - 40.00 лв.
5.4. Школа по китара:
5.4.1. единично посещение - 8.00 лв.;
5.4.2. на месец - 60.00 лв.;
5.5. Школа по джаз пеене:
5.5.1. единично посещение - 8.00 лв.
5.5.2. на месец - 60.00 лв.
5.6. Школа по класически балет:
5.6.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.6.2. на месец - 40.00 лв.;
5.7. Школа по народни танци:
5.7.1. единично посещение - 6.00 лв.;
5.7.2. на месец - 40.00 лв.;
5.8. Езикова школа:
5.8.1 Английски език:
5.8.1.1. единично посещение /групово занимание/ - 6.00 лв.;
5.8.1.2. на месец /групово занимание/ - 45.00 лв.;
5.8.1.3. единично посещение /индивидуални уроци/ - 10.00 лв.;
5.8.1.4. на месец /индивидуални уроци/ - 70.00 лв.;
5.8.2. Други чужди езици:
5.8.2.1. единично посещение /групово занимание/ - 7.00 лв.;
5.8.2.2. на месец /групово занимание/ - 48.00 лв.
5.8.2.3. единично посещение /индивидуални уроци/ - 10.00 лв.;
5.8.2.4. на месец /индивидуални уроци/ - 70.00 лв.


Приложение № 37 към Глава 3


(Ново - Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., доп. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

Услуги, предоставяни от ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци"

1. цена за преработка на биоотпадъци от паркове и градини - 15,83 лв./тон.
2. цена за преработка на хранителни биоотпадъци - 10,82 лв./тон.
3. цена за депониране на Депо за неопасни отпадъци "Садината" - 15,12 лв./тон.
3а. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за третиране на смесени битови отпадъци в Завода за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF - гориво - 32,20 лв./тон.
3б. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за третиране на течни биоотпадъци - 2,16 лв./тон
4. (предишна т. 3.1, изм. - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) фирмите оператори, сключили договори със Столична община за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, както и тези, сключили договори по реда на чл. 24, не заплащат цената по т. 1, т. 2, т. 3, т. 3а и т. 3б за количествата битови отпадъци по тези договори.
5. (предишна т. 4 - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) цена на произведен стандартен компост - 6,00 лв./тон.
5.1. (предишна т. 4.1 - Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г.) Кметът на Столична община може със заповед да определи ден, в който да се раздава безплатно стандартен компост. Със заповедта се определя и кръга от лица, както и количествата, подлежащи на раздаване.
6. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) цена за течен ферментационен продукт - 0,25 лв. /тон.
7. (нова - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.) цена за обезводнен ферментационен продукт - 4,80 лв. /тон.
8. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за събиране и транспортиране на биоотпадъци за 1 брой контейнер с вместимост:
8.1. 40 л. - 0,98 лв. на вдигане;
8.2. 120 л. - 1,83 лв. на вдигане;
8.3. 240 л. -3,15 лв. на вдигане;
8.4. 1100 л. - 4,70 лв. на вдигане.
9. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за транспортиране на биоотпадъци с камион - 1,08 лв./тон/км.
10. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за ползване на камион с надстройка самосвал с кран - 2,08 лв./тон/км.
11. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за ползване на колесен челен товарач:
11.1. за един машиночас - 72,20 лв.;
11.2. за една машиносмяна - 577,67 лв.
12. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за ползване на водоноска:
12.1. за един машиночас - 47,42 лв.;
12.2. за една машиносмяна - 379,36 лв.
13. (нова - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.) Цена за ползване на виличен повдигач:
13.1. за един машиночас - 22,05 лв.;
13.2. за една машиносмяна - 176,41 лв.


Приложение № 38 към Глава 3

(Ново - Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г., изм. - Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., отм. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., в сила от 15.03.2018 г.)

Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на Столична община

Приложение № 39 към Глава 3

(Ново - Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г.)

Услуги, извършвани от Дирекция "Аварийна помощ и превенция"

1. За провеждане на обучение във връзка с организация и правила за поведение при възникване на бедствия, аварии и катастрофи - 400,00 лв.
1.1. Цената по т. 1 е за обучение с продължителност 4 (четири) часа на група до 20 човека.
1.2. За общински детски, учебни и здравни заведения и служители на Столична община - безплатно.


Декларация № 1 по чл. 23, ал. 1

(Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм., нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)Декларация № 2 по чл. 27, ал. 2

(Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм., нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)Декларация № 3 по чл. 27, ал. 4

(Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм., нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)
Дакларация № 4 по чл. 25, ал. 3

(Изм. - Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм., нова - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.)