Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 17 ОТ 30 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., попр. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.
(2) Обект на дейностите по ал. 1 са граждани на Република България и на други страни, идващи от ендемични за паразитни болести региони, с цел недопускане внасянето и разпространението на тези заболявания на територията на Република България.


Чл. 2. (1) Министерството на здравеопазването (МЗ) ръководи, координира и контролира дейностите по чл. 1, ал. 1.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 2008 г.) Министерството на здравеопазването предоставя при поискване на лица, ведомства, организации и др., които извършват дейности в рискови за заразяване региони, необходимата информация за разпространението на паразитните болести по света и предпазните мерки, които трябва да предприемат спрямо пътуващите зад граница.
(3) Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) поддържа в интернет страницата си актуална информация за разпространението на паразитните болести по света и препоръчителните предпазни мерки спрямо тях.
(4) Ежегодно НЦЗПБ предоставя на МЗ актуализирана информация за разпространението, лечението и химиопрофилактиката на маларията по света съгласно препоръките на Световната здравна организация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Информацията по ал. 4 се предоставя от МЗ на регионалните здравни инспекции (РЗИ), лечебните заведения (ЛЗ) и здравните заведения (ЗЗ) в страната.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За изпълнение на дейностите по чл. 1 и 2 МЗ се подпомага от експертния съвет по паразитология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето и лекари с призната специалност по "медицинска паразитология" от НЦЗПБ, медицинските университети (МУ) и РЗИ.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Експертният съвет по паразитология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето:
1. анализира информацията за разпространението на паразитните болести в света, риска от заразяване на пътуващите извън територията на Република България и епидемиологичните последствия при внасяне на паразитни болести в страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) разработва и предлага на МЗ проекти на нормативни документи, уреждащи провеждането на дейностите по чл. 1, ал. 1 от ЛЗ, здравните заведения, РЗИ и др.;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) осъществява научно-методично ръководство на РЗИ и лечебните структури по изпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 1.


Чл. 5. Националният център по заразни и паразитни болести и МУ следва периодично да организират и провеждат тематични курсове по диагностика, лечение, профилактика, епидемиологичен надзор и контрол на внасяните паразитни болести в Република България.

Раздел II.
Диагностика и мерки при откриване на случаи на внасяни паразитни болести


Чл. 6. (1) Лабораторната диагностика на внасяните паразитни болести се извършва в медико-диагностични лаборатории по медицинска паразитология.
(2) Лекарите с призната специалност по "медицинска паразитология", работещи в структурите по ал. 1, периодично (на всеки 3 години) преминават задължително курсово обучение по тропически паразитни болести в НЦЗПБ и/или МУ с цел поддържане на квалификацията си.


Чл. 7. (1) За малария се изследват лица, идващи от страни с разпространена малария (приложение № 1) по клинични и/или по епидемиологични показания (приложение № 2).
(2) При повишена температура гражданинът е длъжен да уведоми лекаря, който извършва клиничния му преглед, за пребиваване в тропическа страна през последните три години.
(3) Лекарят, осъществяващ клиничен преглед на пациент с повишена температура, пребивавал през последните три години в тропическа страна, го насочва за изследване за малария в структурите по чл. 6, ал. 1 с медицинско направление, независимо от диагнозата.
(4) Изследването за малария се извършва по реда, посочен в приложение № 3.
(5) Структурите по чл. 6, ал. 1 задължително изпращат за потвърждение в Националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите - местни и тропически, на НЦЗПБ не по-късно от 24 часа след изследването микроскопските препарати, въз основа на които е поставена диагнозата малария.


Чл. 8. При диагностични затруднения на малария се изисква консултация и/или изследване в НЦЗПБ и/или в структурите по чл. 6, ал. 1 на университетските многопрофилни болници в страната.


Чл. 9. Гражданите, пристигащи от страни, ендемични за тропически паразитни болести (приложение № 1), по клинични показания се насочват за изследване от лекаря, извършил клиничния преглед в структурите по чл. 6, ал. 1 с медицинско направление.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция извършва по епидемиологични показания и по преценка на лекар с призната специалност по "медицинска паразитология" изследвания за внасяни паразитни болести на лицата, пристигнали от страните по чл. 9.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Структурите по чл. 6, ал. 1 изпращат до директора на РЗИ месечна/годишна справка (приложение № 4) за извършените изследвания и всички лабораторно потвърдени случаи на внасяни паразитни болести.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция изпраща обобщена информация (приложение № 4) за потвърдените случаи на внасяни паразитни болести до директорите на дирекция "Обществено здраве" (ОЗ) на МЗ и НЦЗПБ.


Чл. 12. (1) Всички болни/заразоносители с лабораторно потвърдена внасяна паразитна болест подлежат на амбулаторно или стационарно лечение.
(2) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица - болни и заразоносители на малария.
(3) Лечението на лицата по ал. 1 и 2 се провежда при задължителна консултация с лекар с призната специалност по "медицинска паразитология" или лекар с призната специалност по "инфекциозни болести".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) За лечение на рядкодиагностицирани и животозастрашаващи внасяни паразитни болести, за които липсват разрешени в страната лекарствени продукти, лечебните заведения, в които са разкрити клиники/отделения по медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и лечение на лица с такава патология, поддържат и съхраняват запас от лекарствени продукти за етиологична терапия съгласно наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)

Раздел III.
Профилактика и контрол на внасяните паразитни болести


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) За предпазване на населението и територията на страната от внасяни паразитни болести РЗИ разпореждат необходимите профилактични и противоепидемични мерки.


Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Съобщаването на лабораторно потвърден случай на малария от структурите по чл. 6, ал. 1 на РЗИ, общопрактикуващия лекар (ОПЛ) или лечебното заведение, изпратило материала за изследване, се извършва при условията и по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).


Чл. 15. (1) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) При лабораторно потвърден случай на малария РЗИ изпраща в срок до 24 часа до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ адресните данни за лицето - болен или заразоносител, вида на маларията, страната, в която лицето е заразено, и датите на заболяване, диагностициране и хоспитализация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция извършва епидемиологично и ентомологично проучване и организира и провежда необходимите противоепидемични мерки не по-късно от 24 часа от съобщаването на случая.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция попълва и изпраща карта за епидемиологично проучване (приложение № 5) до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ в срок не по-късно от 20 дни от съобщаването на случая.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция, регистрирала случай на малария на лице с адресна регистрация от друга област на страната, в срок не по-късно от 24 часа уведомява РЗИ по местоживеене на лицето.


Чл. 16. При класифициране на случай на малария като местен, възникнал в резултат на заразяване от случай на внесена малария, се извършват следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) регионалната здравна инспекция изпраща в срок не по-късно от 12 часа до директорите на дирекция "ОЗ" на МЗ и НЦЗПБ адресните данни за лицето - болен или заразоносител, вида малария, датите на заболяване, диагностициране и хоспитализация;
2. министърът на здравеопазването със заповед определя състава на екипа от специалисти, който организира и провежда необходимите противоепидемични и профилактични мерки за ликвидиране на маларийното огнище, възникнал епидемичен взрив или маларийна епидемия;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Националният център по заразни и паразитни болести съвместно с РЗИ осъществяват постоянен епидемиологичен надзор за откриване на нови случаи или рецидив на заболяването в продължение на 3 години.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) При лабораторно потвърдени случаи на внасяни паразитни болести РЗИ разпореждат необходимите противоепидемични мерки.


Чл. 18. (1) Екипажите на българските въздушни, морски и сухоземни транспортни средства, пътуващи или работещи временно в страни, ендемични за тропически паразитни болести, задължително се информират преди заминаване за риска от заразяване и начините за предпазване от малария и други тропически паразитни болести от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология".
(2) Организацията по осъществяването на дейността по ал. 1 е задължение на ръководителите на транспортни фирми.
(3) Ръководителите на транспортни фирми по ал. 2 са длъжни да осигурят за екипажите по ал. 1 провеждането на химиопрофилактика и запас от индивидуални лечебни дози антималарийни препарати, включително и за резистентни форми на тропическа малария, съгласно указанията на МЗ по чл. 2, ал. 2.
(4) За изпълнението на дейностите по ал. 1 и 3 ръководителите на транспортните фирми водят писмена документация.
(5) Членовете на екипажите по ал. 1 са длъжни да подадат във фирмите декларация по чл. 19, ал. 3 преди всяко отпътуване.
(6) Членовете на екипажите по ал. 1, които са имали повишена температура по време на пътуването, се изследват за малария извън страната при първа възможност и непосредствено след завръщането си в Република България в структурите по чл. 6, ал. 1.


Чл. 19. (1) Туристическите фирми, които организират пътувания в тропически страни, осигуряват на пътуващите специализирана информация относно рисковете и начините за предпазване от заразяване с малария и с други тропически паразитни болести и тяхната профилактиката. Тази информация се предоставя от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология".
(2) За изпълнение на задълженията по ал. 1 туристическите фирми водят писмена документация.
(3) Всеки пътуващ е длъжен да подаде във фирмата преди заминаване декларация по образец в два екземпляра (приложение № 6), свидетелстваща за изпълнението на задълженията по чл. 18 и 19.
(4) Ръководителите на транспортните и туристическите фирми съхраняват един екземпляр от декларацията по ал. 3 за срок една година след изтичане на периода за пътуване или работа на лицето, подало декларацията.


Чл. 20. Химиопрофилактика и лечение на малария и други тропически паразитни болести на пътуващи по чл. 18 и 19 се назначават от лекар с призната специалност по "медицинска паразитология".


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Регионалната здравна инспекция контролира изпълнението на дейностите по чл. 18 и 19.


Чл. 22. Военните контингенти, изпълняващи дейности в ендемични за паразитни болести региони, задължително се информират за риска от заразяване с малария и с други тропически паразитни болести, както и за мерките и начините за профилактика.


Чл. 23. Транзитните и/или регистрационно-приемателните центрове на територията на Република България, в които са настанени чужденци, идващи от ендемични за паразитни болести страни, посочени в приложение № 1, са длъжни да организират по отношение на тези граждани:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) паразитологични изследвания по приложение № 7 в РЗИ по епидемиологични и/или клинични показания;
2. при лабораторно потвърден случай на внасяна паразитна болест да осигурят провеждане на лечение и на контролни лабораторни изследвания на болния/заразоносителя.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Контролът върху изпълнението на дейностите по чл. 23 се осъществява от РЗИ по местонахождение на транзитния и/или регистрационно-приемателния център.


Чл. 25. Профилактичните мерки срещу маларията включват паспортизация на анофелийни биотопи и ентомологичен мониторинг.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Мерките по чл. 25 се предприемат от биолозите на РЗИ.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) В огнища на внесена и/или местна малария, регистрирани в маларийния сезон, по преценка и предписание на паразитолог от РЗИ се провежда инсектицидна обработка при условията и по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) При регистрирани случаи на малария и други тропически паразитни болести РЗИ и ЛЗ провеждат здравно-просветни дейности.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.) Националният център по заразни и паразитни болести оказва методична и организационна помощ на РЗИ и ЛЗ по проблемите на внасяните паразитни болести.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Внасяни паразитни болести" са паразитни болести, с които са се заразили граждани, пребиваващи извън територията на Република България, които впоследствие са диагностицирани в Република България.
2. "Ендемични за паразитни болести региони" са географски територии, където се регистрира постоянно ниво на заболяемост от дадена паразитна болест и се осъществява местно предаване в продължение на няколко последователни години.
3. "Рискови за заразяване региони" са територии, включващи страни с разпространени тропически паразитни болести, в които при пребиваване има риск от заразяване.
4. "Епидемиологичен надзор" е системно регистриране и анализ на епидемиологична информация с цел планиране и провеждане на съответните противоепидемични мерки, оценка на тяхната ефективност, както и осигуряване на обратна връзка до всички звена, участващи в надзора.
5. "Епидемиологичен контрол" е система от противоепидемични и организационни мерки за ограничаване или ликвидиране на определена паразитна болест в огнище на зараза.
6. "Тропически паразитни болести" са паразитни болести, характерни за и широко разпространени в тропическите и субтропическите страни.
7. "Епидемиологични показания" са показания, свързани с риск от заразяване на хора и/или разпространение и/или избухване на епидемичен взрив/епидемия от внасяна паразитна болест.
8. "Епидемиологично и ентомологично проучване" е комплекс от мероприятия за проучване, оценка и провеждани мерки спрямо болния/заразоносителя и преносителя (анофелийните комари).
9. "Клинико-епидемиологични показания" са показания, свързани с характерните клинични прояви и с опасност паразитът да се предава на здрави хора и да предизвиква нови заболявания като единични случаи или епидемии.
10. "Ентомологичен мониторинг" е постоянно проучване на преносителя и регистрация по отношение на видов състав, плътност и динамика на популацията и др.
11. "Анофелийни биотопи" са водоеми от различен тип, в които има благоприятни екологични условия за развитие на ларвите на комарите.
12. "Паспортизация на анофелийни биотопи" е регистрация на анофелийните биотопи с данни за място (район, селище), карта и схема на водоема, площ, тип (блато, канал, река и др.), постоянен/временен, растителност, дълбочина и регистрирана комарна фауна.
13. "Микроскопски препарат" е биологичен материал, поставен на предметно стъкло, който се изследва под микроскоп в нативен вид или след оцветяване.
14. "Транспортна фирма" е търговец, който извършва дейност по превоз на пътници, багажи и товари със собствени или наети транспортни средства.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 5 от Закона за здравето.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.10.2013 Г.)

§ 7. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция", а абревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВНАСЯНИТЕ ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.10.2013 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 9. В срок до 3 месеца от влизането в сила на тази наредба лечебните заведения, в които са разкрити клиники/отделения по медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и лечение на лица с внасяни паразитни болести, осигуряват запас от лекарствени продукти за етиологична терапия съгласно наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Приложение № 1 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)

Разпространение и риск от заразяване с най-значимите тропически паразитни болести в страните на:
Африка


Наименование Малария Амебиаза Трипанозомози Кожна Висцерална Вушерериоза Лоаоза Онхоцеркоза Дипеталонематоза Дракункулоза Анкилостомидози Шистозоматози
на страната       лайшманиоза лайшманиоза Бругиоза            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Алжир о р - р о - - - - о р о
Ангола п п р о - о п р р р п р
Бурунди п п р - - р - - о - п р
Ботсвана п о р - - - - - - р о р
Бенин п п о о - п п р о п п п
Буркина Фасо п - р р - р р р о п п п
Габон п п п - о п п р п р п о
Гамбия п п п п - п р о о о п р
Гана п р р о - п р р п р п р
Гвинея п п о р о п р р п о п р
Гвинея Бисау п п п - о п п р р о п р
Джибути п п - о - - - - - - о о
Екваториална п п р - о п п п р - п п
Гвинея                        
Еритрея п о о р р о - о - - о о
Етиопия п р р р о о - о - о п о
Замбия п р р - - р р - о о о р
Западна р - - - - - - - - - - -
Сахара                        
Заир (ДР п п р о - р п р р о р р
Конго)                        
Кабо Верде о - - - - о - - - - о -
Кения п п р о р о - о о - п р
Конго п п р - о п п р о о п р
Коморски п р - о о - - - - - - -
острови                        
Камерун п п р о о р р п р р п р
Кот д’Ивоар п п р о - р р р п р п р
Либерия п п р о - п р р о р п р
Либия - о - р о о - - - - р о
Лесото - р - - - - - - - - - -
Майоте п о - о о р - р - - р -
Мавритания р - - о - - - - - о р р
Малави п - о - - р о - о о п п
Мали п о р р о р р р о р р р
Мароко - п - о о о - - - - о р
Мозамбик п р о - - р - - о - п п
Мадагаскар п п - - - р - - - - п р
Нигер п о р р о р о о о - р о
Нигерия п п р р о р р р р р о р
Египет о р - р о р - - - о р р
Намибия п о о - - - - - - р о о
Зимбабве р - о - - о - р о р п п
Руанда п п р - - р - - - - - -
Сао Томе и п - р р р р - р - - п п
Принсипи                        
Свазиленд о п - - - - - - - - - -
Сенегал п о р р р п р р р р п р
Сомалия п п - о о - - - - о п р
Судан п о р о р о р о р р р р
Сиера Леоне п п р - о п р р р о п р
Танзания п п р - р р - р р о р р
Того п п р - р п п р о р п п
Тунис - п - р р - - - - р р р
Уганда п п р о о р о р р р п п
Централно- п р р о о п п р р о р п
африканска                        
република                        
Чад р п о р о р р р р р р р
ЮАР о о - - о - - - - - р р
Южен Судан п р р р о р п р р о р р
Азия
Наименование Малария Амебиаза Кожна Висцерал на Вушерериоза Онхоцеркоза Дракункулоза Анкилостомидози Шистозоматози Парагонимоза
на страната     лайшманиоза лайшманиоза Бругиоза          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аден р п о о - - р - о -
Афганистан п - п о - - - р - -
Азербайджан о - - - - - - - - -
Бахрейн - п о - - - - - - -
Мианмар п р о о о - о р - -
Бангладеш р о - п р - о р - -
Бруней о - - - о - - - о -
Бутан п - о о р - о о - -
Вануату п - - - о - - о - -
Израел - - р о - - - - о -
Индонезия р о - - о - - р о р
Индия п п р р р - п р о р
Йордания - - р р - - - о - -
Ирак о п р о - - о р р -
Иран р о р р о - р р о -
Киргизстан о - - - - - - - - -
Камбоджа п р о о - - - п - п
Китай р о - р р - - р р р
Република о о - - - - - о р р
Корея                    
Корейска о п - - - - - п р р
демократична                    
народна                    
република                    
Кувейт - п о - - - - п о -
Лаос п п о о - - - о о р
Ливан - - р о р - - р о -
Малайзия р р о о о - - р р о
Непал р р о р о - о р - о
Йемен п п о о - о р р р -
Оман о - о - - - - - - -
Тайван о - - - р - - р р р
Пакистан п п р о о - р о - р
Папуа Нова п п - - п - - о - р
Гвинея                    
Саудитска р - о о - - р р р -
Арабия                    
Виетнам п п - о п - - п - п
Сингапур о - - - о - - о о -
Соломонови п - - - п - - о - -
острови                    
Източен Тимор п - - - - - - - - -
Туркменистан о - - - - - - - - -
Узбекистан о - - - - - - - - -
Таджикистан р - - - - - - - - -
Сирия о - р о - - - р р -
Тайланд р п о о о - - п о п
Турция р о р р о - о р о -
Филипини р р - - р - - р р о
Шри Ланка п п о - о - - п - -
Япония - о - - р - - п р р
Латинска Америка
Наименование Малария Амебиаза Кожна Висцерална Вушерериоза Онхоцеркоза Дракункулоза Анкилостомидози Шистозоматози Парагонимоза
на страната     лайшманиоза лайшманиоза Бругиоза          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Аржентина р о о р - - - о - -
Бахами о - - - - - - - - -
Боливия п о о о - - о о - -
Бразилия р о р р р - о о р о
Белиз р о о о - р - о - о
Венецуела р о р о р р - о р о
Гватемала р о о о р р - п - -
Гвиана п о р о р р - о р о
Доминиканска р - - - - - - - - -
република                    
Еквадор р о р р - - - р - р
Куба - о - - - - о п - -
Колумбия р о р о р о - о о о
Коста Рика р о о о - - - р - -
Суринам р о р р о о - о о -
Мексико р о о о - р - о - о
Никарагуа р о о о - - - п - -
Хаити п о - - п - - п п -
Парагвай р о р о - - - о - о
Перу р о р р - - - р - о
Панама р о р о п - - р - о
Салвадор о о р о - - - п - -
Уругвай - о - - - - - р - -
Хондурас р о о о - - - п - -
Френска р о р р о о - о о -
Гвиана                    
Чили - о о - - - - р - -
Ямайка о - - - - - - о - -

Забележка:
п-повсеместно разпространение
р-разпространение в отделни райони
о-отделни огнища
(-)-липсва или няма данни


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

Клинични и/или епидемиологични показания, по които се изследват лица, идващи от
страни с разпространена малария
 
Лицата са посетили страни с разпространена малария и отговарят на поне едно от следните условия:
а) преболедували са от малария извън територията на Република България;
б) имат или са имали температурно състояние независимо от диагнозата;
в) имат или са имали клинични и/или лабораторни данни за анемия и/или хепатоспленомегалия.


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4


Ред за изследване за малария
 
1. Взима се периферна кръв и от нея на отделни предметни стъкла се приготвят два вида микроскопски препарати - кръвна натривка и три дебели кръвни капки.
2. Приготвените микроскопски препарати се оцветяват по метода на Романовски-Гимза и се изследват под микроскоп за наличие на причинители на малария.


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)


Месечна/годишна справка за лабораторно потвърдените случаи на внасяните паразитни болести
Медико-диагностични лаборатории по медицинска паразитология/РЗИ град ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Месец: _____________ година _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Брой лица Е А Т А С Х Т Л А К Б П Л Л М Ф Ш Т Е Т Ф Д
изледвани чрез: н с р н т и е а м р л н а а а и и о х р а р
българи 0 т к и к р м н м е и а е й й л л с к и и с у
чужденци 0 е а х и о е и б б п с в ш ш а а т с н х ц г
  р р о л н н и л и т т м м м р р о о о и и и
  о и ц о г о д и а о о о а а и и з п к н о (*)
  б д е с и л о о з с ц ц н н я о о л о е л  
  и о ф т л е з з а п и и и и   з м а к л о  
  о з а о о п и а (аме- о с с о о   и о з о о з  
  з а л м и и (**)   бен р т т з з   (вид) з м з з а  
  а   о и д д     аб- и о о а а     и о а а    
      з д о о     цес) д з з (вис- (кож-     (вид) з        
      а о з з       и а а це- на)       а        
        з а а       о     рал-                  
        и           з     на)                  
                    а                        
Макроскопска                                            
диагностика                                            
От тях положи-                                            
телни:                                            
Перианален отпе-                                            
чатък                                            
От тях положителни:                                            
Фекалии - хелминти                                            
и протозои                                            
От тях положителни:                                            
Културелно изследване                                            
От тях положителни:                                            
Фекалии - оцветява-                                            
не за чревни протозои                                            
От тях положителни:                                            
Кръвни и тъканни                                            
материали                                            
От тях положителни:                                            
Урина                                            
От тях положителни:                                            
РПХА                                            
От тях положителни:                                            
ELISA                                            
От тях положителни:                                            
РИФ                                            
От тях положителни:                                            
Други имунологични                                            
методи                                            
От тях положителни:                                            
(*) Находките се описват по вид на открития паразит в забележка.
(**) При откриване на T.solium се описва в забележка.
Забележка. Таблицата се изпраща от РЗИ в МЗ и НЦЗПБ до 15-о число на следващия месец.
Дата: Изготвил:
  ..............................................................
  (подпис, име, фамилия, длъжност)


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., в сила от 08.10.2013 г.)


МЗ - РЗИ
град ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Карта за епидемиологично проучване на паразитно болен и паразитоносител с внесена
паразитна болест
№ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1.
Име, презиме, фамилия ...................................................................................................................................................................................................................................................................
 
- Възраст: ...................................................... ЕГН .............................................................................................................................................................................................................
2. Пол: … МЪЖ ЖЕНА (да се подчертае)
3.
Националност ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Професия: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
Месторабота (адрес) ......................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Постоянно местожителство (адрес) ..........................................................................................................................................................................................................................................................
7.
От коя страна пристига ...................................................................................................................................................................................................................................................................
8.
Дата на пристигане в България ..........................................................................................................................................................................................................................................................
9.
Други страни, които е посетил през последните месеци (страна, дата) ................................................................................................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
10.
Боледувал ли е от малария и друга тропическа паразитоза? ДА НЕ; Година .............................................................................................................................................................................................................
 
Страна/и… ................паразитоза/и .................................................................................................................................................................................................................................................
 
Проведено лечение: ДА НЕ (да се подчертае) Препарат ..................................................................................................................................................................................................................................
11. Хемотрансфузия през последните 3 месеца: ДА НЕ (да се подчертае)
12.
Химиопрофилактика: ДА НЕ (да се подчертае) Препарат. ..................................................................................................................................................................................................................................
13.
Как и къде е открит болният - активно, пасивно (да се подчертае) ......................................................................................................................................................................................................................
  Наименование на ЛЗ/РЗИ
14.
Начало на заболяването: дата .............................................................................................................................................................................................................................................................
15.
Първоначална диагноза: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
16.
Дата на потърсване на лекарска помощ ....................................................................................................................................................................................................................................................
17.
Дата и място на вземане на материал за изследване: ..................................................................................................................................................................................................................................
 

(дата)

 
ЛЗ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Дата на получаване на материала в паразитологична лаборатория ...............................................................;
 

(дата)

 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (наименование на лабораторията)
19.
Дата на изследване................................; ..................................................................................................................................................................................................................................
  (дата) (изследването е извършено от)
20.
Резултат (вид на паразита, стадии) ....................................................................................................................................................................................................................................................
.............
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
21.
Паразитемия (за малария) ...................................................................................................................................................................................................................................................................
22.
Дата на изпращане на резултатите в ЛЗ .................................................................................................................................................................................................................................................
23.
Дата на изпращане на препаратите за потвърждаване в НЦЗПБ: .........................................................................................................................................................................................................................
24.
Резултат в НЦЗПБ ............................................................................................................................................................................................................................................................................
25. Проведено лечение - стационарно/амбулаторно (да се подчертае)
26.
Хоспитализация (дата, ЛЗ) .............................................................................................................................................................................................................................................................
27.
Лекарствен препарат, доза, схема ..........................................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
28.
Дата на започване на лечението:… ..........................................................................................................................................................................................................................................................
29.
Изход от заболяването ...................................................................................................................................................................................................................................................................
30.
Окончателна диагноза: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
31. Класификация на случая:
  а) при малария: 1) внесен; 2) местен от вносен; 3) местен от местен (предаден чрез комар); 4) рецидив; 5) хемотрансфузионен; 6) неопределен;
  б) при други тропически паразитози: 1) внесен; 2) местен от вносен (да се подчертае).
32. Класификация на огнището:
  Ново активно, остатъчно активно, остатъчно неактивно, ново потенциално, псевдоогнище (да се подчертае)
33. ДРУГИ ДАННИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ (ТЕКСТУАЛНО) (трудности във: регистрацията, изследването, лечението и проучването; престой в тропическа страна; риск при работа; химиопрофилактика; различно местоживеене от мястото на диагностицирането; сезон; нападение от комари; ентомологични данни (вид, численост и др.); мероприятия за борба с вектора (препарат, помещения и др.); лечение и продължителност; контролни изследвания; клинично състояние (симптоматика, продължителност) и т. н.
………
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (при необходимост да се използва допълнителен лист)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Паразитоза, вид на причинителя, класификация на случая, вероятни място/страна на заразяването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Епидемиологичната карта се изпраща в МЗ и НЦЗПБ не по-късно от 3 седмици след съобщаване на случая.
Дата: Извършил проучването:
.......................................................................
 
  ..............................................................
  (подпис, име, фамилия, длъжност)


Приложение № 6 към чл. 19, ал. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Подписаният (ата) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
Постоянен адрес ..............................................................................,
пътуващ за .................................................................................................. на ..............................................................,
(страна) (дата, месец, година)
получих информация за риска от заразяване и начините за предпазване от тропически паразитни болести, разпространени в страната/страните, до които ще пътувам.
.................................... Пътуващ:
(дата, месец, година)
 


Приложение № 7 към чл. 23, т. 1

Списък на паразитологичните изследвания
 
1. При пристигане от Азия се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза.
2. При пристигане от Африка се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза, трипанозомози.
3. При пристигане от Южна Америка се извършват изследвания за малария, филарии, чревни хелминти и протозои, урогенитална шистозомоза, трипанозомози.
4. Материали за изследване в зависимост от паразитното заболяване:

4.1. кръвна натривка - при филариатози и трипанозомози;

4.2. урина - пикочо-полова шистозомоза;

4.3. фекалии - чревни хелминтози и протозоози;

4.4. храчка - парагонимоза;

4.5. костно-мозъчен пунктат - висцерална лайшманиоза;

4.6. натривка от кожни лезии - кожна лайшманиоза;

4.7. срези от кожа - онхоцеркоза, стрептоцеркоза.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума