Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 28 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 22.08.2008 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.74 от 22 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Чл. 2. Подпомагат се дейности, които допринасят за постигане целите на мярката, изразени в преструктуриране на полупазарните стопанства в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани земеделски стопанства.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. Финансова помощ по тази наредба се предоставя на полупазарни стопанства, за да преодолеят трудностите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.


Чл. 4. Финансова помощ се предоставя за заявления за подпомагане, одобрени най-късно до 31.ХII.2013 г.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя в случай, че е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката.


Чл. 6. Финансовата помощ е в размер левовата равностойност на 1500 евро годишно за период максимум 5 години.


Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя на полупазарни стопанства за преструктурирането им в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани в края на петгодишния период на подпомагане съгласно представен бизнесплан.
(2) За постигане на целта по ал. 1 в срок до края на третата година от издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 кандидатът трябва да е изпълнил задължителните междинни цели, посочени в ал. 3, и най-малко една от избираемите междинни цели по ал. 4.
(3) Задължителни междинни цели са:
1. достигане/поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;
2. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 икономически единици (ИЕ).
(4) Избираеми междинни цели са:
1. продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности;
2. замяна на всички или на част от настоящите земеделските дейности с нови земеделски дейности;
3. преминаване от конвенционално към биологично земеделие;
4. увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство;
5. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни;
6. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Напредъкът в изпълнението на бизнесплана се оценява три години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Ползвателят на помощта има право на четвърто и пето плащане, при условие че най-късно до края на третата година от издаване на заповедта за одобрение по чл. 21:
1. той е изпълнил задължителните междинни цели и най-малко една от избираемите междинни цели, заложени в бизнес плана;
2. той е:
а) завършил курс на обучение, включващ основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР, и/или
б) участвал в информационна дейност относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, получила финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР.
(2) Условието по ал. 1, т. 2 се счита за изпълнено и в случай че ползвателят на помощта към момента на кандидатстване има завършено средно и/или висше образование в областта на опазване компонентите на околната среда и/или е получил пълен комплект съветнически услуги по реда на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на отказ на четвърто плащане ползвателят на помощта няма право на пето плащане.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Плащанията за следващите години се преустановяват в следните случаи:
1. ползвателят на помощта по време на изпълнение на бизнес плана му е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като това не се отнася за лицата, пенсионирани при условията чл. 69, 69а и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за тези, пенсионирани при условията на първа и втора категория труд;
2. при прекратяване на земеделската дейност по време на изпълнение на бизнес плана;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) когато ползвателят на помощта не е подал заявка за плащане за четвъртата година в срока по чл. 26, ал. 1;
4. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) в случай че е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката, и/или в случай на представяне на документи и/или декларации с невярно съдържание;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) в случай че икономическият размер на стопанството при второ или трето плащане не отговаря на изискването по чл. 13, ал. 4;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) в случаите по чл. 14в.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Когато при подаване на заявка за плащане за втора и трета година се установи, че кандидатът не е спазил изискването по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, не се извършва плащане само за съответната година, но при условие че ползвателят продължава да изпълнява дейностите, заложени в бизнес плана. Изпълнението на бизнес плана се доказва при подаване на заявката за следващо плащане чрез представяне на анкетна карта с анкетни формуляри по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и документи за продажба на част от продукцията за годината, за която не е подадена заявка за плащане.
(3) При прекратяване на земеделската дейност или неизпълнение на бизнес плана по отношение на чл. 13, ал. 4 и 5 поради форсмажорни обстоятелства не се извършва плащане само за съответната година, но при условие че ползвателят на помощта ще продължи да изпълнява дейностите, заложени в бизнес плана за следващите години. Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия:
1. да са до 60 навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;
4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ;
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.);
8. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя в размер съгласно изискването по т. 7; договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане;
9. да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че кандидатът развива такава; срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. да не са одобрени за финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.), включително като еднолични търговци;
11. да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане, по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2008 г.) и по мерки "Подобряване на икономическата стойност на горите" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР;
12. да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на лицата, пенсионирани при условията на чл. 69, 69а и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, както и за тези, пенсионирани при условията на първа и втора категория труд;
13. да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба;
14. едноличните търговци да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(2) Лицата по ал. 1 се подпомагат и при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност (за кандидати, които са еднолични търговци);
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) не са в производство по ликвидация (за кандидати, които са еднолични търговци).
(3) Изискванията по ал. 1, т. 10 и 13 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(5) В случай че кандидатът е женен/омъжен и неговата съпруга / нейният съпруг има отделно земеделско стопанството, включително като собственик на едноличен търговец, той/тя не е допустим(а) за подпомагане, при условие че общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 4,00 икономически единици.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. Подпомагат се дейности, които се осъществяват на територията на Република България.


Чл. 13. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 1 за период 5 години.
(2) Не се изискват информация в бизнесплана и поемане от кандидата на задължение до края на третата година от издаването на заповедта за одобрение по чл. 21, да завърши курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР и/или да е участвал в информационна дейност относно тези проблеми, предоставяна по същата мярка, в случай че кандидатът:
1. има завършено средно и/или висше образование в областта на опазването компонентите на околната среда и/или
2. е получил пълен комплект съветнически услуги по реда на Наредба № 10 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния".
(3) Бизнеспланът трябва да показва, че най-късно в края на петата година на изпълнението му земеделското стопанство ще стане икономически жизнеспособно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Бизнеспланът трябва да показва, че за първата и втората година от неговото изпълнение икономическият размер на земеделското стопанство ще бъде най-малко 1 ИЕ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Бизнеспланът трябва да показва, че за четвъртата година от неговото изпълнение икономическият размер на земеделското стопанство ще се увеличи най-малко с 1,50 ИЕ спрямо икономическия му размер към датата на кандидатстване.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случаите, когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и/или за необлагодетелствани райони, се извършва сравнение между заявената по тези схеми площ и заявената такава по тази наредба. Не се предоставя финансова помощ, в случай че се установи над 3% разлика между площите и не е представена писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините, водещи до тази разлика.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Данните за засетите/засадените и предстоящите за засяване/засаждане култури, попълнени в колона "текуща стопанска година" на анкетните формуляри на представената при кандидатстване анкетна карта, трябва да са за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения.


Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., предишен чл. 14б - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Не се предоставя финансова помощ, в случай че кандидатът не спазва заложените в заявлението за подпомагане по чл. 17, ал. 1 крайни срокове, в които е предвидил да засади/засее дадени култури през настоящата стопанска година и не е предварително уведомил РА за промяната на срока и причините, поради които тази промяна се налага.

Глава трета.
РЕД НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 15. Документите за кандидатстване по чл. 17, ал. 1 за предоставяне на финансова помощ и документите по чл. 24, ал. 1, чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 за плащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на областната дирекция на фонда по чл. 43 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" (УПДФЗ);
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 16. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) След издаване на заповед по ал. 1 за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА най-малко 15 календарни дни преди началната дата на приема и се поставя на общодостъпно място в областните дирекции на фонда по чл. 43 УПДФЗ и областните дирекции на МЗХ.
(3) След издаване на заповед по ал. 1 за спиране приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува на електронните страници на МЗХ и РА най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Кандидатите за финансова помощ подават в областната дирекция на фонда по чл. 43 УПДФЗ, по постоянен адрес заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 2 и прилагат документи съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОПСМП връща документите на кандидата, придружени с писмено изложение за липсите и нередовностите.
(4) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Кандидатите, чиито заявления за подпомагане отговарят на целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба, се одобряват по реда на приемането им в ОПСМП.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по приложение № 3а и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 20. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В заповедта по ал. 1 се записва окончателно определеният от РА начален икономически размер на земеделското стопанство, който ще се вземе предвид при проверката на изпълнението на задължителната междинна цел по чл. 7, ал. 3, т. 2.


Чл. 22. (1) Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за подпомагане, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва при условията на чл. 61 АПК.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до един месец от получаване на заповедта за одобрение по чл. 21 РА извършва първо плащане.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Една година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21, но не по-късно от три месеца след изтичането й, ползвателят на помощта или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено изрично пълномощно, подава заявка за второ плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по издаване на заповедта за одобрение и прилага документи съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(5) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до два месеца от подаването на заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва проверка на документите;
2. извършва посещение на място на одобрени кандидати, попаднали в извадка за посещение на място;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА, която подлежи на обжалване по реда на АПК;
4. извършва второ плащане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Срокът по ал. 6 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 и 2 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Две години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21, но не по-късно от три месеца след изтичането им, ползвателят на помощта или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено изрично пълномощно, подава заявка за трето плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор, на съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по издаване на заповедта за одобрение и прилага документи съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(5) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до два месеца от подаването на заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва проверка на документите;
2. извършва посещение на място на одобрени кандидати, попаднали в извадка за посещение на място;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА, която подлежи на обжалване по реда на АПК;
4. извършва трето плащане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Срокът по ал. 6 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 и 2 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За получаване на четвърто плащане ползвателят на помощта подава заявка три години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Ползвателите на помощта, отглеждащи само животни и/или трайни насаждения, подават заявката по ал. 1 не по-късно от един месец след изтичането на три години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За ползвателите на помощта извън ал. 2 подаването на заявката за четвърто плащане следва да се извърши не по-рано от приключване на засаждането/засяването на всички култури, включени при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство, но не по-късно от изтичане на стопанската година.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За получаване на финансовата помощ при четвърто плащане ползвателят на помощта лично или чрез упълномощено от него лице с представено нотариално заверено изрично пълномощно подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, на съответната областна дирекция по чл. 44 УПДФЗ по издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 и прилага документи съгласно приложение № 5.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 2 РРА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане по чл. 26, ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на документите;
2. извършва анализ на фактическо и документално съответствие между одобрения и реализирания проект;
3. извършва проверка на място на попадналите в извадката за проверка на място;
4. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА, която подлежи на обжалване по реда на АПК;
5. извършва четвъртото плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, 2 и 3 РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 5, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока, необходим за получаване на отговор;
2. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) за проекти, попаднали в извадката за проверка на място и в извадката за контролна проверка, срокът за обработка на плащането се удължава със срока, необходим на Технически инспекторат (ТИ) да извърши контролната проверка на място, но не повече от 20 работни дни;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 и 2 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) (1) За получаване на петото плащане ползвателят на помощта подава заявка четири години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.
(2) При подаване на заявката за пето плащане ползвателят на помощта следва да отглежда културите и селскостопанските животни, заложени за петата стопанска година от изпълнение на бизнес плана. Срокът за подаване на заявка за пето плащане, заложен в ал. 1, да е не по-късно от края на текущата стопанска година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) За получаване на финансовата помощ при петото плащане ползвателят на помощта или упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено изрично пълномощно, подава заявка за пето плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, на съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ по издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 и прилага документи съгласно приложение № 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) В съответната областна дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на фонда по чл. 44 УПДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.
(7) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(8) В срок до два месеца от подаването на заявката за плащане по ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на документите;
2. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ с заповед на изпълнителния директор на РА, която подлежи на обжалване по реда на АПК;
3. извършва пето плащане.
(9) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 6, т. 1 и 2 РА с мотивирано писмо уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(10) Срокът по ал. 6 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока, необходим за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 и 2 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.

Раздел II.
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол


Чл. 29. Периодът за осъществяване на дейностите по проекта за преструктуриране на земеделското стопанство в икономически жизнеспособно е 5 години считано от датата на издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) С уведомително писмо до РА съгласно приложение № 5а ползвателят на помощта може да промени заложените в бизнесплана избираеми междинни цели, отглеждани животни и основни култури, както и включване на индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и/или мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР. Основните култури, заложени в бизнес плана, може да бъдат променяни до два пъти в рамките на една стопанска година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Промените в ал. 1 трябва да са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 4 и 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) В случай че при проверка на заявката за плащане РА установи, че измененията и допълненията по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 4 и 5, плащанията за следващите години се преустановяват.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) В срока по чл. 29 ползвателят на помощта може да се регистрира като едноличен търговец по Търговския закон, който да стане правоприемник на ползвателя на помощта по тази наредба.
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Едноличните търговци по ал. 6 трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.


Чл. 32. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация, свързана с осъществяването на дейността, подпомагана по мярката.
(2) Контрол за изпълнение на заповедта за одобрение по чл. 21, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.
(4) Длъжностните лица по ал. 2 и 3 са длъжни да се легитимират пред ползвателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 33. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(3) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Полупазарни стопанства" са стопанствата на кандидати, които отговарят на условията по чл. 11, ал. 1.
2. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанството, изразен в икономически единици.
3. "Икономическа единица" представлява коефициент, който се получава, като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро. Една икономическа единица е равна на 1200 евро.
4. "Стандартна разлика" е коефициент, който се изчислява за отделна култура или категория животни и се получава, като от стойността на продукцията в левове от 1 декар и/или 1 животно се извади част от преките разходи.
5. "Обща стандартна разлика на стопанството" е сумата от стандартните разлики на отглежданите в стопанството култури и/или животни.
6. "Икономически жизнеспособно" е земеделско стопанство, което в края на 5-годишния период на изпълнение на бизнесплана достигне и/или надмине икономически размер 4,00 ИЕ и заедно с това е увеличило своя икономически размер най-малко с 3 ИЕ в сравнение с неговия размер при кандидатстване за финансова помощ.
7. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) "Проект" е заявление за подпомагане ведно с всички необходими документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, необходими за реализацията на представения бизнес план.
8. "Мярка" е съвкупност от дейности, допринасящи за прилагане приоритетите на ПРСР.
9. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
10. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (OB L 025, 28/01/2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011 г.).
11. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека за задоволяване определени негови потребности.
12. "Земеделски площи" са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини, независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.
13. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, като произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация от домакинството на земеделския стопанин.
14. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и ниско продуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или за паша на селскостопански животни.
15. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
16. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Земеделски продукти" са непреработени растителни и животински продукти.
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Земеделски сектор" е сектор, включващ дейностите за производство на земеделски продукти.
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане.
18а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Форсмажорни обстоятелства са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) тежко природно бедствие, засегнало сериозно земята и имота;
г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител;
е) официално обявена от компетентен орган епидемия от болести и нашествия от вредители по растенията, налагащи тяхното унищожаване;
ж) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписана заповедта за отпускане на финансова помощ.
19. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
21. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО или посредством извършване на неоправдан разход.
22. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.)
23. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Стопанска година" е периодът от 1 октомври на една календарна година до 30 септември на следващата календарна година.
24. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
25. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, § 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011 г.


§ 2. Икономическият размер на земеделското стопанство се изчислява по таблица съгласно приложение № 6.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) В случай че при изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство за целите на проверката на изпълнението на задължителната междинна цел по чл. 7, ал. 3, т. 2 и за спазване на изискването по чл. 13, ал. 4 са включени земеделски култури и/или животни, за които към датата на подаване на заявлението за подпомагане стандартната разлика е с различна стойност спрямо стойността към датата на подаване на заявката за изплащане на финансовата помощ за четвъртата година, при това изчисляване се включва стойността на стандартната разлика към датата на подаване на заявлението за подпомагане.


§ 4. При изчисляването на икономическия размер на земеделското стопанство за целите на проверката на изпълнението на задължителната междинна цел по чл. 7, ал. 3, т. 2 не се включват:
а) животни, които са прехвърлени от съпруга/съпругата, включително от едноличен търговец, на което той/тя е собственик;
и/или
б) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) земята, която към датата на кандидатстване е била собственост на кандидата и/или на неговата съпруга/нейния съпруг, включително на едноличен търговец, на което той/тя е собственик, и която не е била включена при първоначалното изчисляване на икономическия размер на стопанството и не е била дадена под наем или аренда на други лица.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).


§ 6. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и храните.


§ 7. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2010 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2, буква "а", § 6, т. 5, буква "б" и § 7, т. 2, които влизат в сила от 2 март 2009 г. съгласно чл. 71, параграф 1 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 66), и се прилагат за проекти, подадени след тази дата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2011 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 
Б И З Н Е С П Л А Н
 
Мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име на кандидата)

Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.

 

Подпис ........................................

 
Забележка:
1. Кандидатът номерира и подписва собственоръчно всяка страница от бизнесплана!
2. В приложените в бизнесплана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
 
Попълва се в случай, че бизнеспланът е изготвен от НССЗ.
Бизнеспланът е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ......................................................................................................................................................................................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнесплана:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Печат на НССЗ
Обща информация
А Б
Име на кандидата  
Адрес  
Телефон за контакти:  
Факс:  
E-mail:  
ЕГН  
Брой на постоянно зает персонал  
Местонахождение на стопанството  
Характеристика на земеделското стопанство
Обща обработваема (използвана) земеделска площ на стопанството, дка  
Площта на стелажите, върху които се отглеждат гъби, в м2 (ако е приложимо)  
Отглеждани животни (ако има такива): вид, брой --------------------------------------------
  --------------------------------------------
Начален икономически размер на стопанството, ИЕ  
Икономически размер на стопанството в края на третата година от бизнесплана, ИЕ  
Икономически размер на стопанството в края на петата година от бизнесплана, ИЕ  
Стопанството обработва 0,5 ха земеделска земя в планински необлагодетелстван район  
(моля, отбележете с x/v) 0
Стопанството обработва 0,5 ха трайни насаждения, вкл. винени лозя (моля, отбележете с x/v) 0
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
I. Настоящо състояние на земеделското стопанство
 
1. Информация за настоящата дейност на кандидата
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2. Земя
 
Таблица 1. Налична за стопанството земя
Местонахождение Обща Обработваема Начин на ползване Основание за
  (област, община, площ на (използвана) (основна култура, ползване
  населено място) имота, дка земеделска вкл. естествени (собствена,
      площ, ливади и под наем, аренда,
      дка угар, вид) друго)
А Б В Г Д Е
           
           
           
 

ОБЩО ПЛОЩ, дка:

       
*Забележка. Отбелязва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници и т.н.).
 
3. Животни
 
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва вида и броя на животните в съответните категории съгласно:
а) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.)
Вид Брой
А Б В
     
     
 

БРОЙ ОБЩО:

 
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
 
4. Сгради
 
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството
Вид РЗП, м2 Брой Състояние Основание
          за ползване
А Б В Г Д Е
           
           
           
           
           
 
5. Машини, съоръжения и оборудване
 
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване
Вид Капацитет/ Брой Състояние Основание
    производителност     за ползване
    (попълва се, където е уместно)      
А Б В Г Д Е
           
           
           
           
           
 
6. Транспортни средства
 
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства
Вид Брой Състояние Основание за ползване
А Б В Г Д
         
         
         
         
         
 
7. Работна сила
 
Таблица 6. Работна сила, заета в земеделското стопанство
Вид на персонала Брой Заетост,
(управленски, административен,   месеци годишно
производствен)    
А Б В
     
     
     

ОБЩ БРОЙ:

   
 
8. Информация за кандидата, включително образователен статус и професионален опит, в т.ч. в областта на земеделието и на опазване компонентите на околната среда
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Настоящо ниво на съответствие със стандартите на Общността
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Друга информация
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
II. Стратегия за развитие на стопанството
(показваща как ще се достигне/поддържа икономическата жизнеспособност за 5 години)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Цели на кандидата
(за следващите 5 години)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
1.1. Междинни цели
 
Таблица 7. Междинни цели за развитие на стопанството до края на третата година
Вид Индикация
    x/v
А Б В
Задължителни междинни цели
1 Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 ИЕ. v
2 Достигане/поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд. v
Избираеми междинни цели
(Моля отбележете поне една избираема междинна цел.)
3 Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности. 0
4 Замяна на всички или на част от настоящите земеделски дейности с нови земеделски дейности. 0
5 Преминаване от конвенционално към биологично земеделие. 0
6 Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство. 0
7 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни. 0
8 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност. 0
2. Дейности и инвестиции
 
Таблица 8.1. Описание на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане за постигане на междинните и крайната цел (вкл. по табл. 8.3) (закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване и др.) и/или за закупуване / строителство / модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи и/или закупуване на животни и/или земя за земеделската дейност и/или създаване/презасаждане на трайни насаждения, вкл.винени лозя, и т.н.)
  Единична Обща Реализация на проект
Инвестиция цена, лв. стойност, лв. по мярка 121, 122,
      123 и 311
Вид К-во Мярка      
A Б В Г Д Е
     

I година

   
           
           
           
     

II година

   
           
           
           
     

III година

   
           
           
           
     

IV година

   
           
           
           
     

V година

   
           
           
           
Забележка. Стойността на инвестиционните разходи се отбелязва с ДДС.
 
Таблица 8.2. Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане (вкл. по табл. 8.3) (Не е необходимо да се включват инвестициите по табл. 8.1.)
(Обработване на земя, отглеждане на земеделски култури, отглеждане на животни, обучение,консултации, наемане на земя или сгради и др.)
  Единична Обща Начин на извършване
Дейност стойност, лв. стойност, лв. (закупуване, наем, развъдна
      дейност, агротехнически
      мероприятия и др.)
Вид К-во Мярка      
A Б В Г Д Е
     

I година

   
           
           
           
     

II година

   
           
           
           
     

III година

   
           
           
           
     

IV година

   
           
           
           
     

V година

   
           
           
           
 
Забележка. Стойността на разходите се отбелязва с ДДС.
 
Таблица 8.3. Описание/информация за дейностите/инвестициите, които ще бъдат извършени за постигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд
(Забележка. Таблицата/информацията се попълва задължително, в случай че изискванията не са изпълнени към датата на подаване на заявлението за подпомагане или се предвижда промяна на земеделската дейност.)
Инвестиция/дейност Стандарт, вид Реализация на проект
    по мярка 121
Вид К-во Мярка    
A Б В Г Д
I година
         
         
II година
         
         
III година
         
         
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
2.1. Информация за начина на осигуряване на базово обучение/консултации по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в областта на земеделието до края на третата година от одобрението на заявлението за подпомагане
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3. Производствена програма на земеделското стопанство
 
3.1. Растениевъдство
 
Таблица 9. Растениевъдство
Основна Площ за съответната стопанска година
  култура (вкл. естествени ливади и под угар) настояща година I година II година междинна цел III година IV година крайна цел V година
  Вид дка дка дка дка дка дка
А Б В Г Д Е Ж З
               
               
               
Общо площ, дка            
Забележка. В колона "В" за настоящата стопанска година се попълват данните от анкетни формуляри на актуалната анкетна карта към датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в следващите колони се попълват данните за стопанските години, следващи стопанската година на подаването на проекта. Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.
 
3.2. Животновъдство
Таблица 10. Животновъдство
Животни Настояща I година II година III година, IV година V година,
    година     Междинна   Крайна
          цел   цел
  Вид бр. бр. бр. бр. бр. бр.
А Б В Г Д Е Ж З
               
               
               
 

Общо площ, дка

           
Забележка. В колона "В" за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
 
 
III. Икономически размер на земеделското стопанство
 
1. Определяне на икономическия размер на стопанството
 
1.1. Определяне на фуражния баланс (Фуражен баланс се изчислява само в случаите, когато в стопанството се отглеждат едновременно фуражни култури и преживни животни, коне и/или други еднокопитни, както и/или пасищно отглеждани свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски *)!
 
(*) Таблица 12.1. Фуражни култури
Фураж- Мяр- Площ, Стан- Общо Площ, Стандарт- Общо Площ, Стан- Общо
  ни кул- ка насто- дартна стандартна III го- на раз- стан- V го- дартна стан-
  тури   яща разлика разлика дина лика дартна дина разлика дартна
      година по вид по вид   по вид разли-   по вид разли-
                ка, вид     ка, вид
  вид дка дка лв./дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./дка лв.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Общо стандартна разлика - настоя-   Общо стандартна   Общо стандартна  
ща стопанска година:   разлика -   разлика -  
    III година   V година  
*Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури (царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури) и един или повече видове от следните животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце - млечни, и овце - месодайни; други овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.) (Наредба № 6 от 2007 г.).
 
*Таблица 12.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни, както и пасищно отглеждани свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски (*)
(При изчисляването на общата стандартна разлика стойността на прасенцата под 45 дни не се взема предвид в случай, че в стопанството се отглеждат и свине майки.)
Жи- Мяр- Насто- Стан- Общо III Стан- Общо V Стан- Общо
  вот- ка яща дартна стан- година дартна стан- година дартна стан-
  ни   година разлика дартна   разлика дартна   разлика дартна
        по вид разлика   по вид разлика   по вид разлика
          по вид     по вид     по вид
  вид бр. бр. лв. / бр. лв. бр. лв. / бр. лв. бр. лв. / бр. лв.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
                       
                       
Общо стандартна разлика - настоя-   Общо стандартна   Общо стандартна  
ща стопанска година:   разлика -   разлика -  
    III година   V година  
*Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече видове от следните животни:
Телета и малачета до 1 г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце млечни и овце месодайни; Други овце; Кози - майки; други кози; Коне и други еднокопитни; Свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 6.04.2007 г.) (Наредба № 6 от 20.03.2007 г.).
 
Таблица 12.3. Фуражен баланс *
Общо Общо Общо Общо Общо Общо Фуражен Фуражен Фуражен
стандарт- стандарт- стандарт- стандарт- стандарт- стандарт- баланс, баланс, баланс,
на разлика, на разлика, на разлика, на разлика, на разлика, на разлика, настояща III го- V го-
настояща III го- V го- настояща III го- V го- година дина дина
година дина дина година дина дина      
от от от от от от Коло- Коло- Коло-
таблица таблица таблица таблица таблица таблица на А - на Б - на В -
12.1 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 коло- коло- коло-
            на Г на Д на Е
А Б В Г Д Е Ж З И
                 
                 
*Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури *(царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури) и един или повече видове от следните животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце - млечни, и овце - месодайни; други овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
 
Таблица 13. Определяне на икономическия размер на стопанството (Не се включват данните за фуражни култури, в случай че е изчислен фуражен баланс съгласно таблица 12.3!)
(При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на прасенцата под 45 дни не се взема предвид в случай, че в стопанството се отглеждат и свине майки.)
Основна Мяр- Настояща Стан- Общо III Стан- Общо V Стан- Общо
  култура/ ка стопанска дартна стан- година дартна дартна година дартна стан-
  животни   година разлика дартна   разлика разлика   разлика дартна
        по вид разлика   по вид по вид   по вид разлика
                      по вид
  вид дка/ дка/бр. лв./ лв. дка/ лв./ лв. дка/ лв./ лв.
    бр.   дка, бр.   бр. дка, бр.   бр. дка, бр.  
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
                       
А Общо стандартна разлика, настояща   Общо стандартна   Общо стандартна  
  стопанска година:   разлика, III година   разлика, V година  
Б Фуражен баланс, настояща година*   Фуражен баланс*   Фуражен баланс*  
  (Колона З от таблица 12.3)   III година   V година  
      (Колона И от   (Колона Й от  
      таблица 12.3)   таблица 12.3)  
В ОБЩ РАЗМЕР, ИЕ:   ОБЩ РАЗМЕР,   ОБЩ РАЗМЕР,  
  (Ред А + Ред Б)/(1200*1,95583)   ИЕ:   ИЕ:  
Площта на отглежданите гъби и количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
(*) Ред Б се попълва в случай, че разликата в колони З, И и Й от таблица 12.3 е положително число.
 


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013Г.
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 141 - ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
Попълва се от експерт ОПСМП  
   
...........................................
........................./........./...................................
 
Идентификационен № Дата/час/минута (Печат ОПСМП)
I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА  
Име на кандидата физическо лице
Настоящ адрес: село/град ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ПК ....................Област ..................................................................................................................
Презиме ....................................................................................................................................
Община ..........................................................................................................................................
Фамилия .........................................................................................................................................
Улица ..........................................................№ ..........................................................................
ЕГН ........./....../....../....../....../....../....../....../....../....../
Телефон: ........................................Факс ..........................................................................................
Лична карта № ...../..../..../..../..../..../...../...../...../
Е-mail ........................................................................................................................................
Издадена от: ...................................................................................................................................
IBAN .........................................................................................................................................
На ............................................................................................................................................
BIC код ....................................................................................................................................
(Дата)
Име и адрес на банката ........................................................................................................................
 
................................................................................................................................................
II. ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ  
Име на упълномощеното лице Лична карта № ...../..../..../..../..../..../...../...../...../
...........................................................................................................................................
Издадена от: ..................................................................................................................................
Презиме ....................................................................................................................................
На ...........................................................................................................................................
Фамилия .........................................................................................................................................
 
ЕГН ........./....../....../....../....../....../....../....../....../....../
Пълномощно № ............................../дата ...............................................................................................
III. ДАННИ ЗА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА
Име на съпруг/съпруга ЕГН........./....../....../....../....../....../....../....../....../....../
...........................................................................................................................................
 
Презиме..........................................................................................................................................
 
Фамилия.........................................................................................................................................
 
IV. ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Обща обработваема/използвана земеделска  
площ на стопанството, дка  
Обща обработваема/използвана земеделска  
площ на стопанството, декларирана в заявление/  
одобрена за плащане по схемата за единно пла-  
щане на площ и/или необлагодетелствани райони  
в случай, че кандидатът е подавал такова, дка  
  В началото на Предвиждан Предвиждан
Икономически размер на стопанството, ИЕ подпомагането: в края на тре- в края на пе-
(съгласно представения бизнесплан)   тата година риода на под-
      помагане
       
Местонахождение на стопанството  
(Област, община, населено място)  
Стопанството обработва 0,5 ха земеделска земя в  
планински необлагодетелстван район съгласно 0 Да
Наредбата за критериите за необлагодетелстваните  
райони и териториалния им обхват 0 Не
(ДВ, бр. 20 от 2008 г.) (моля отбележете с x/v)  
Стопанството обработва 0,5 ха трайни насаждения, 0 Да
вкл. винени лозя (моля отбележете с x/v) 0 Не
V. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НА КАНДИДАТА И НЕГОВАТА СЪПРУГА / НЕЙНИЯ СЪПРУГ
А. Икономически размер на стопанството на кандидата, ИЕ
Б. Икономически размер на стопанството на съпруга/съпругата, включително като собственик на едноличен търговец, ИЕ
В. Общ икономически размер на двете стопанства, ИЕ (В=А+Б)
Забележка. Раздел V се попълва в случай, че кандидатът е женен/омъжена и неговата съпруга/нейният съпруг има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на едноличен търговец.
VI. А. 1. ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
№ на Местонахождение Площ на Обработваема / Начин на ползване Основание за
  имота (област, община, имота, използвана (основна култура, ползване
  (по скица) населено място) дка земеделска вкл. естествени (собствена,
        площ ливади и под наем, аренда,
        (площ на угар, вид) други)
        парцел), дка    
А Б В Г Д Е Ж
             
             
             
             
    ОБЩО ПЛОЩ, дка        
VI. А. 2. Данни за земеделските площи, които кандидатът не обработва или е предоставил на други лица за обработка, но има документ за собственост и/или наем и/или аренда в сила не по-малко от 1 г. считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане
№ на Местонахождение Обща Обработваема Вид и описание на Име/наименование
  имота (област, община, площ на (използвана) документа (документ и адрес на
  (по скица) населено място) имота земеделска площ за собственост / лицето/лицата, на
      (дка) (дка) наем / аренда) което/които е/са предоставен/и за обработка (в случай, че земята се обработва от друго лице/други лица)
А Б В Г Д Е Ж
             
             
   
VI. Б. Площ на стелажите, върху които се отглеждат гъби (ако е приложимо), м2  
VI. В. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата стопанска година
Вид култура Площ за засяване/засаждане (дка) № на имота/имотите (по скица), върху който/които ще се засява/засажда Период на засяване/засаждане: от дата до дата (максимум 20 дни)
      от .................. до .................
      от .................. до .................
      от .................. до .................
      от .................. до .................
      от .................. до .................
VII. ДАННИ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Данни за всички животни в стопанството (Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2)
Вид Порода Брой
А Б В Г
       
       
       
Данни за идентифицирани животни
Вид Порода Ушна марка/Чип
А Б В Г
       
       
       
       
VIII. МЕЖДИННИ ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В БИЗНЕСПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
Вид на междинната цел Индикация, x / v
А Б В
Задължителни междинни цели
1 Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 ИЕ v
2 Достигане/поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение  
  на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животни-  
  те, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните  
  условия на труд v
Избираеми междинни цели
3 Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности 0
4 Замяна на всички или на част от настоящите земеделски дейности с нови земеделски дейности 0
5 Преминаване от конвенционално към биологично земеделие 0
6 Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство 0
7 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни 0
8 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност 0
IX. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (моля отбележете с x / v)
1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)  
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата. 0
3. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г., заедно с анкетните карти и формуляри. 0
4. Копие от регистрационната карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г., заедно с анкетните карти и формуляри на съпруга/съпругата, включително като собственик на едноличен търговец (в случай, че кандидатът е женен/омъжена и неговата съпруга/нейният съпруг има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на едноличен търговец). 0
5. Бизнесплан (по образец). 0
6. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
7. Удостоверение за семейно положение на кандидата, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
8. Копие от документ за собственост на земеделска земя заедно с копие от скица на имота, и/или 0
  Копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем заедно с копие от скица на имота със срок най-малко 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и/или  
  Копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда заедно с копие от скица на имота със срок най-малко 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.  
  (Документите се изискват само за земята, чийто размер се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ.)  
9. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в 0
  службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели, съгласно бизнесплана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (само в случай, че кандидатът отглежда животни).  
10. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква съгласно действащото законодателство). 0
11. Опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от ВетИС за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)  
  и/или  
  В случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
12. Копие от диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на опазването компонентите на околната среда, или 0
  Копие от удостоверение за завършен курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка  
  "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР, или  
  Копие от удостоверение, че кандидатът е участвал в информационна дейност относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, предоставяна по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР.  
  (Документът се изисква в случай, че кандидатът има такова образование или завършен курс на обучение или е участвал в информационна дейност и не е получил пълен пакет съветнически услуги по реда на Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния)."  
13. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само в случай че кандидатът отглежда животни, отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им). 0
14. Копие от становище на областна дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (само в случай че кандидатът отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им). 0
15. Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините за разликата в заявената по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и/или необлагодетелствани райони площ и площта, заявена по тази наредба (само в случай, че кандидатът има подадено заявление по СЕПП и/или необлагодетелствани райони и има разлика в заявените площи по двете схеми над 3 %). 0
16. Копие от приемно-предавателен протокол за предоставен пълен комплект от съветнически 0
  услуги от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) (в случай, че на кандидата са предоставени такива услуги от НССЗ).  
17. Талон за регистрация на договор за наем/аренда на земята, описана по т. 8 (издава се от общинска служба по земеделие на МЗХ). 0
18. Копие от нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя, която се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва земя, различна от описаната по т. 8). 0
19. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г.)  
20. Копие от лицензи, разрешения и/или регистрация (в случай че се извършват дейности, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство). 0
21. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция (в случай че ползвателят на помощта не може да предостави документи, удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция, следва да се предостави писмена обосновка за причините, поради които не могат да се предоставят тези документи). 0
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред!
 
X. ДЕКЛАРАЦИИ (моля отбележете с x/v)
С подписване на заявлението за подпомагане
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране". v
2. Декларирал/а съм цялата притежавана и ползвана земеделска земя, налични животни, селскостопански сгради и постройки на територията на стопанството, наличните машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и използвана работна сила. v
3. Към настоящия момент нямам одобрен проект по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и "Създаване на стопанства на млади фермери", включително като ЕТ. v
4. Към настоящия момент моята съпруга/моят съпруг няма одобрен проект по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и "Създаване на стопанства на млади фермери" , включително като ЕТ (в случай, че кандидатът е женен/омъжена). 0
5. Към настоящия момент не съм подпомаган по мерки "Модернизиране на земеделските стопанства", "Подобряване на икономическата стойност на горите" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". v
6. Не съм/не съм бил регистриран като едноличен търговец по Търговския закон. 0
7. Регистриран съм/бил съм регистриран като едноличен търговец по Търговския закон. 0
  - Наименование на едноличния търговец...........................................................................;  
  - Булстат/ЕИК:.......................................................................;  
8. Съпругът/съпругата ми не е /не е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон (в случай, че кандидатът е женен/омъжена). 0
9. Съпругът/съпругата ми е /е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон (в случай, че кандидатът е женен/омъжена). 0
  - Наименование на едноличния търговец...........................................................................;  
  - Булстат/ЕИК: ......................................................................;  
10. Съпругът/съпругата ми не е регистриран/а като земеделски производител, включително като собственик на едноличен търговец по Търговския закон (в случай, че кандидатът е женен/омъжена). 0
11. Стопанството не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице (с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност). v
12. Нямам изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие". v
13. Нямам изискуеми публични задължения към държавата. v
14. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласен съм така декларираните от мен данни да бъдат проверявани от Държавен фонд "Земеделие" - РА, в регистрите на Националния осигурителен институт (с изключение на кандидати, пенсионирани при условията на чл. 69, 69а и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, както и на кандидати, пенсионирани при условията на първа и втора категория труд). v
15. Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда (при условие, че кандидатът отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им). 0
16. Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (при условие, че кандидатът отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им). 0
17. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно състояние относно представените факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис. v
18. Съм съгласен/а посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция и упълномощени представители на Европейската комисия. v
19. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. v
20. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 33 на настоящата наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите. v
21. В случай на промяна на банковата сметка съм длъжен да уведомя РА.
XI. ДАТА / ПОДПИС НА КАНДИДАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Дата: ................................................................../........................
…....../....../............ Име, фамилия и подпис)
Карето се попълва в случай, че заявлението е изготвено от НССЗ!
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр. ..........................................................................................................................................................................................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил заявлението:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Печат на НССЗ
XII. Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране
 
(П о п ъ л в а  с е  с л у ж е б н о)
УРН
УИН
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата.
(Подчертайте правилният отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Пол:
(Моля, отбележете с v/x подходящата категория)
Жена 0
Мъж 0
2. Образование:
Индикатор Моля, отбележете (v/x)
2.а. Висше земеделско, ветеринарно или икономическо със земеделска насоченост 0
2.б. Друго висше образование 0
2.в. Средно земеделско, ветеринарно или икономическо със земеделска насоченост 0
2.г. Друго средно образование 0
2.д. Основно образование 0
3. Бенефициентът е участвал като обучаем по М111 Професионално обучение и информационни дейности
(Моля, отбележете с x/v)
ДА 0
НЕ 0
4. Предоставени консултантски услуги за изготвяне на бизнесплана и проектната документация
(Моля, отбележете с x/v)
4.а. Използвани са услуги на НССЗ по реда на Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" 0
4.б. Използвани са платени консултантски и съветнически услуги извън НССЗ 0
4.в. Кандидатът е изготвил бизнесплана и други документи за кандидатстване самостоятелно, без да използва платени и/или безплатни консултантски и съветнически услуги 0
5. Географско разположение на имотите на стопанството:
Имоти Площ в ха ЕКАТТЕ на населеното място
имот 1
....................................................................................................................
...................................................................................................................
имот 2
...................................................................................................................
...................................................................................................................
имот 3
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
имот 4
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
...
...................................................................................................................
...................................................................................................................
6. Размер на стопанството
Индикатор Размер - ИЕ Размер на ползваните площи
При кандидатстване/одобрение на проекта ..................... ИЕ ..................... , дка
На 3-ата година на бизнесплана ..................... ИЕ ..................... , дка
На 5-ата година на бизнесплана ..................... ИЕ ..................... , дка
7. Основно земеделско производство на стопанството
А. Към стопанската година на кандидатстване (моля, попълнете културата/културите и/или видове животни, чиято продукция формира основната част от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към стопанската година на кандидатстване.
Растениевъдство Животновъдство
  животно/птица/пчелно семейство индикация (x/v)
    за за за за мед и
    месо мляко яйца пчелни
          продукти
култура
..............................................
вид домашно
...............................
0 0 0 0
    животно/птица/пчелно    
    семейство          
култура
..............................................
вид домашно
...............................
0 0 0 0
    животно/птица/пчелно      
    семейство          
Б. Към годината на петото (финално) плащане (моля, попълнете културата/културите или видове животни, чиято продукция формира повечето от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на петото (финално) плащане).
Растениевъдство Животновъдство
  животно/птица/ пчелно семейство индикация (x/v)
    за за за за мед и
    месо мляко яйца пчелни
          продукти
култура
.............................................
вид домашно
..............................
0 0 0 0
    животно/птица/пчелно    
    семейство          
култура
.............................................
вид домашно животно
..............................
0 0 0 0
    / птица / пчелно  
    семейство          
8. Пазарна ориентираност на стопанството
(Моля, отбележете в таблицата културите или животните, чиято продукция продавате на пазара към стопанската година на кандидатстване.)
  Количество
Вид продукция (1) : Общо, вкл. реализирана на пазара продукция
  кг кг %
       
       
       
9. Допълнителни дейности в стопанството (моля, отбележете с x/v)  
- стопанството (ще) преработва собствената си продукция 0
- стопанството (ще) ползва собствени/наети магазини за продажба на собствената си продукция 0
- стопанството (ще) извършва друга неземеделска дейност 0
10. Стопанството съответства на стандартите на Общността (моля, отбележете с x / v)  
ДА 0  
НЕ 0  
Дата                                                                   Име и подпис на кандидата  
   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Зърно, семена, плодове, зеленчуци и т.н., месо, мляко, яйца и т.н.


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)

Документи при подаване на заявление за подпомагане

1. Заявление за подпомагане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата.
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри.
5. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри на съпруга/съпругата, включително като собственик на едноличен търговец (в случай, че кандидатът е женен/омъжена и неговата съпруга/нейният съпруг има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на едноличен търговец).
6. Бизнесплан (по образец).
7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Удостоверение за семейно положение на кандидата, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 02.03.2009 г.) Копие от документ за собственост на земеделска земя заедно с копие от скица на имота, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем заедно с копие от скица на имота със срок най-малко 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда заедно с копие от скица на имота със срок най-малко 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане. (Документите се изискват само за земята, чийто размер се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ.)
10. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнесплана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (само в случай, че кандидатът отглежда животни).
11. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква съгласно действащото законодателство).
12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опис на животните в съответните категории по брой и вид:
а) декларирани от кандидата, придружен от извлечение от ВетИС за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане
13. Копие от диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на опазването компонентите на околната среда,
или
Копие от удостоверение за завършен курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР,
или
Копие от удостоверение, че кандидатът е участвал в информационна дейност относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, предоставяна по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР.
(Документът се изисква в случай, че кандидатът има такова образование или завършен курс на обучение или е участвал в информационна дейност и не е получил пълен пакет съветнически услуги по реда на Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния".)
14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само в случай че кандидатът отглежда животни, отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им).
15. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (само в случай че кандидатът отговаря на съответните изисквания и в бизнесплана не е предвидено достигането им).
16. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините за разликата в заявената по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и/или необлагодетелствани райони площ и площта, заявена по тази наредба (само в случай, че кандидатът има подадено заявление по СЕПП и/или необлагодетелствани райони и има разлика в заявените площи по двете схеми над 3 %).
17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Копие от приемно-предавателен протокол за предоставен пълен комплект от съветнически услуги от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) (в случай, че на кандидата са предоставени такива).
18. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Талон за регистрация на договор за наем/аренда на земята, описана по т. 9 (издава се от общинска служба по земеделие на МЗХ).
19. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя, която се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва земя, различна от описаната по т. 9).
20. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2011 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от лицензи, разрешения и/или регистрация (в случай че се извършват дейности, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността съгласно българското законодателство).


Приложение № 3а към чл. 19а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)


Критерии Показател Точки
1. Проекти на земеделски производители, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели Над 50 % от общия икономически размер на земеделското стопанство на кандидата към момента на подаване на заявлението за подпомагане се формира от отглежданите едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели Над 80,00 % - 50 т. Над 65,00 % - 40 т. Над 50,00 % - 30 т.
2. Към момента на подаване на заявлението за подпомагане земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.) Над 50 % от обработваните от кандидата към момента на подаване на заявлението за подпомагане земеделски площи са разположени в планински райони Над 80,00 % - 35 т. Над 65,00 % - 30 т. Над 50,00 % - 25 т.
3. Проекти на земеделски производители, Към момента на подаване на заявлението "Да" - 15 т.;
чиито стопанства са преминали към за подпомагане кандидатът: "Не" - 0 т.
биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР - разполага със сертификат от контролиращо лице (получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз), удостоверяващ, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични, и/или  
  - е одобрен ползвател на помощ по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР  
Общо точки   100


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)

Документи при подаване на заявка за плащане за втората, третата и петата година

1. Заявка за плащане (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри.
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната ТД на НАП в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Документ от банката за банковата сметка на кандидата за превеждане на безвъзмездната финансова помощ, получена по реда на тази наредба (документът се изисква само в случай на промяна на банковата сметка).
7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция (в случай че ползвателят на помощта не може да предостави документи, удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция, следва да се предостави писмена обосновка за причините, поради които не могат да се предоставят тези документи).
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Документи, доказващи правото на ползване на земята, придобита след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21, ал. 1.


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)

Документи при подаване на заявка за плащане за четвъртата година

I. Общи документи:
1. Заявка за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с анкетните карти и формуляри.
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, доказващ постигането на междинните цели (документите се придружават с копие от скица на имота).
6. Копие от диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на опазването компонентите на околната среда,
или
Копие от удостоверение за завършен курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР,
или
Копие от удостоверение, че кандидатът е участвал в информационна дейност относно основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, предоставяна по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания" от ПРСР.
(Горните документи не се изискват в случай, че ползвателят на помощта е получил необходима консултация по проблеми за опазване компонентите на околната среда, предоставяна по реда на Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния".).
7. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
8. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.
9. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от становище на областна дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.
10. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната ТД на НАП в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
11. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие от нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя, която се взема предвид при определяне на изисквания минимален размер на обработваемата земеделска площ (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва земя, различна от описаната по т. 5).
12. (*) (отм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Документ от банката за банковата сметка на кандидата за превеждане на безвъзмездната финансова помощ, получена по реда на тази наредба (документът се изисква само в случай на промяна на банковата сметка).
14. (нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция (в случай че ползвателят на помощта не може да предостави документи, удостоверяващи реализацията на част от произведената продукция, следва да се предостави писмена обосновка за причините, поради които не могат да се предоставят тези документи).

(*) Бел. ред. Сиела Норма - т. 12, която се отменя с ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., не съществува в предишната редакция.

II. Специфични изисквания и документи, изисквани в случай, че ползвателят на помощта е собственик или ползвател на животновъден обект:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект.
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Удостоверение от Областна дирекция по безопасност на храните за регистрацията на животновъдния обект, включително за пчелини.
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.) Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само за тези животновъдни обекти, за които се прилагат разпоредбите на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.).
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опис на животните в съответните категории по брой и вид:
а) декларирани от кандидата, придружен от извлечение от ВетИС за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
б) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
5. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Копие/я от паспорт/и на закупени животни (за животните, за които се изисква съгласно действащото законодателство).

III. Специфични изисквания и документи, изисквани в случай, че ползвателят на помощта преминава от конвенционално към биологично производство:
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС заедно със сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция или сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че са производители на продукти, сертифицирани като биологични.


Приложение № 5а към чл. 30, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)


Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. № ..../.... 201... год.
от
..........................................................................................
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Уникален идентификационен №: на проекта __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Заповед за одобрение №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/__/__/2/0/1/__/
 
Относно: Промени в заложените в бизнес плана избираеми междинни цели, отглеждани животни и основни култури
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Във връзка с чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" бих искал да ви уведомя, че предвиждам по отношение на:
 
> избираемите междинни цели за развитие на стопанството до края на третата година:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0следните промени:
Вид Индикация
    x/v
Избираеми междинни цели
(Моля, отбележете поне една избираема междинна цел)
3 Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности. 0
4 Замяна на всички или на част от настоящите земеделските дейности с нови земеделски дейности. 0
5 Преминаване от конвенционално към биологично земеделие. 0
6 Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство. 0
7 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни. 0
8 Увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност. 0

 

> отглежданите земеделски култури:

0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за стопанските години, за които има промени):
Основна Площ за съответната стопанската година
  култура (вкл. I стопанска II стопанска междинна IV крайна цел
  естествени година година цел стопанска V стопанска
  ливади и под
201.../201..............................
201…/201… III стопанска година година
  угар)     година 201…/201… 201…/201…
        201…/201…    
  вид дка дка дка дка дка
             
             
             
  Общо площ, дка          
Забележки:
- Първата стопанска година е годината, следваща стопанската година на подаването на проекта.

- Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.

 

> отглежданите животни:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
Животни I година II година Междинна IV година Крайна цел
    201… 201… цел 201… V година
        III година   201…
        201…    
  вид бр. бр. бр. бр. бр.
             
             
             
             
Забележка. Първата година е годината, следваща годината на подаването на проекта.
 
Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
> Включване на индикация за кандидатстване с проект по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите", мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и/или мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от ПРСР:
> 0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
> 0 следните промени:
(попълва се само за годините, за които има промени):
Индикативна Индикативна инвестиция
календарна вид к-во мярка единична обща реализация
година на       цена, лв стойност, на проект
извършване на         лв. по мярка
инвестицията*           121, 122,
            123 и 311
201…            
201…            
Икономическият размер на стопанството ми с така предприетата промяна ще бъде:
1. на III година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. - ........ ИЕ, което е с ....... ИЕ повече спрямо първоначалния ми икономически размер.
2. на V година след издаване на заповедта за одобрение по чл. 21 на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. - ........ ИЕ, което е с ....... ИЕ повече спрямо първоначалния ми икономически размер.
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 4 и 5 на Наредба № 28 от 2008 г.
Мотивите за исканата промяна са следните:
1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
С уважение
......................................................
(име и подпис)
Карето се попълва, в случай че уведомителното писмо е изготвено от НССЗ!
Уведомителното писмо е попълнено със съдействието на НССЗ гр.
........................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил уведомителното писмо:
........................................................................


Приложение № 6 към § 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство
           
Код по Видове култури и категории м.ед. Данни на Показател за Индиви-
Наредба животни   стопанството стандартна- дуални
№ 3 от     (основни та разлика СР (лв.)
1999 г.     култури) (лв./дка;  
        лв./глава;  
        лв./м2)  
1 2 3 4 5 6 = (4*5)
3001 Обикновена (мека) пшеница дка   33  
3002 Твърда пшеница дка   29  
3003 Ечемик дка   30  
3004 Ръж дка   17  
3005 Тритикале дка   17  
3006 Овес дка   18  
3007 Царевица за зърно дка   50  
3008 Сорго дка   29  
3009 Просо дка   29  
3010 Ориз дка   55  
3109
Други зърнени култури - ...................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - ...................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - ...................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - ...................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - ...................................................................................
дка   29  
3011 Тютюн дка   592  
3012 Хмел дка   389  
3013 Захарно цвекло дка   68  
3015 Памук дка   53  
3016 Лен дка   27  
3017 Коноп дка   27  
3018 Слънчоглед дка   35  
3019 Рапица дка   24  
3020 Соя дка   31  
3021 Фъстъци дка   26  
3119
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ...................................................................................
дка   27  
3023 Маслодайна роза дка   183  
3024 Кориандър дка   35  
3025 Анасон дка   35  
3026 Резене дка   35  
3027 Лавандула дка   183  
3028 Салвия дка   35  
3029 Мента дка   35  
3030 Валериана дка   35  
3129 Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .....................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .....................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .....................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .....................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .....................................................................................................
дка   35  
3032 Фасул дка   60  
3033 Грах дка   62  
3035 Леща дка   79  
3036 Нахут дка   79  
3139
Други протеинодайни култури - ................................................................................
дка   68  
 
Други протеинодайни култури - ................................................................................
дка   68  
 
Други протеинодайни култури - ................................................................................
дка   68  
3037 Царевица за силаж дка   105 ///
3096 Фий дка   46 ///
3149 Фуражни зеленчуци дка   308 ///
3040 Люцерна дка   86 ///
3041 Естествени ливади дка   22 ///
3159
Други фуражни култури - ...................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - ...................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - ...................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - ...................................................................................
дка   46 ///
3042 Картофи дка   554  
3048 Домати - полски дка   242  
30481 Домати - градински дка   3292  
30482 Домати - оранжерийни дка   4183  
3050 Краставици - полски дка   537  
30501 Краставици - градински дка   4601  
30502 Краставици - оранжерийни дка   3834  
3052 Пипер - полски дка   375  
30521 Пипер - градински дка   1285  
30522 Пипер - оранжерийни дка   1085  
3053 Зелен фасул дка   319  
3054 Зелен грах дка   319  
3058 Тикви дка   319  
3059 Дини дка   313  
3060 Пъпеши дка   320  
3169
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ............................................................................................
дка   319  
3068 Череши дка   266  
3069 Вишни дка   266  
3070 Кайсии, зарзали дка   266  
3071 Праскови дка   266  
3072 Сливи дка   266  
3074 Ябълки дка   266  
3075 Круши дка   266  
3077 Арония дка   266  
3179
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .........................................................................................
дка   266  
3082 Ягоди дка   620  
3083 Малини дка   190  
3189
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .........................................................................................
дка   190  
3078 Орехи дка   725  
3079 Бадеми дка   725  
3080 Лешници дка   725  
3081 Кестени дка   725  
3089 Лозя - десертни дка   323  
3090 Лозя - винени дка   170  
3091 Цветя - за рязан цвят дка   3747  
3092 Цветя - луковични растения дка   3747  
3093 Цветя - саксийни дка   3747  
3200 Цветя - оранжерийни дка   5632  
3199 Производство на семена/посадъчен материал дка   57  
3201 Разсадници за трайни насаждения дка   7288  
3095 Други (угари/други) дка   0  
3094 Гъби м(2)   26  
4100 Говеда и биволи - общо бр.   /// ///
4101 Телета и малачета до 1 г. бр.   120  
4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване бр.   167  
4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и        
  бременни юници бр.   96  
4104 Млечни крави и биволици бр.   673  
4105 Крави от месодайни породи бр.   20  
4007 Овце - общо бр.   /// ///
4008 и Овце млечни и овце месодайни бр.   57  
4106          
... Други овце (разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месо-        
  дайните и млечните овце по кодове 4008        
  и 4106) бр.   6  
4010 Кози - общо бр.   /// ///
4011 Кози - майки бр.   76  
4107 Други кози бр.   2  
4013 Свине - общо бр.   /// ///
4014 Свине - майки бр.   468  
  ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобалканската        
  порода и нейните кръстоски* бр.   468 ///
4108 Прасенца под 45 дни бр.   111  
  ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобалканската        
  порода и нейните кръстоски* бр.   111 ///
4109 Други свине бр.   111  
  ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобалканската        
  порода и нейните кръстоски* бр.   111 ///
4016 Птици - общо бр.   /// ///
4017 Кокошки - носачки бр.   10  
4110 Бройлери бр.   7  
4019 Пуйки бр.   26  
4020 Гъски бр.   89  
4021 Патици бр.   8  
  Щрауси - общо бр.   /// ///
4023 Щрауси, отглеждани за яйца бр.   619  
  Щрауси, отглеждани за месо бр.   153  
4022+ 4111 Пъдпъдъци и други птици бр.   26  
4024 Зайци - общо бр.   0  
4031 Зайкини - майки бр.   96  
4025 Коне и други еднокопитни бр.   29  
4027 Пчелни семейства бр.   72  
4029 Буби - кутийки бубено семе бр.   284  
4030 Други     0  
4030 От които: Калифорнийски червеи м(2)   42  
4030 От които: Охлюви м(2)   3,03  
Забележка. (*) Съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г.;

Фуражни култури - 3037 царевица за силаж, 3096 фий, 3149 фуражни зеленчуци, 3040 люцерна, 3041 естествени ливади, 3159 други фуражни култури;
Преживни животни - 4101 Телета и малачета до 1 г.; 4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване; 4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; 4104 Млечни крави и биволици; 4105 Крави от месодайни породи; 4008 Овце - млечни, и овце - месодайни; Други овце; 4011 Кози - майки; 4107 Други кози.

Начин на изчисляване на икономическия размер на даденото земеделско стопанство:
1. Изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството
Изчисляването се извършва с помощта на таблица, посочена по-горе, където в колона 4 "Данни на стопанството (основни култури)" се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.
При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:
a) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. (колона 1).
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане.
в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните категории в колона 4 съгласно:
аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от ВетИС за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/ заявката за плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
и/или
бб) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане.
г) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Данните за втори и междинни култури не се включват с изключение на случаите на отглеждане на полски зеленчуци.
В колона 6 се изчислява съответната стандартна разлика за даден вид култура или животно (произведението от данните на стопанството (колона 4), умножени по показателя за стандартната разлика лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните разлики представлява общата стандартна разлика на стопанството при спазване на следните условия:
д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и други еднокопитни животни, както и свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г.,
е "0" или отрицателно число. В този случай стандартната разлика на фуражните култури не се включва в общата стандартна разлика на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е "0") не се изважда от общата стандартна разлика.
Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г.,
е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общата стандартна разлика, а не цялата сума от стандартните разлики на фуражните култури.
При изчисляване на фуражния баланс стойността на прасенцата под 45 дни от източнобалканска порода и нейните кръстоски не се взема предвид, в случай, че в стопанството се отглеждат и свине майки от източнобалканска порода и нейните кръстоски.
В случай на фуражен излишък и при положение, че в земеделско стопанство се отглеждат два или повече вида фуражни култури, делът на отделната фуражна култура в общия икономически размер на стопанството се определя по следната формула:

    СРфк - ОСРпжкес х (СРфк/ОСРфк)    
ДФР (%) = ---------------------------------------- x 100,
    СРзс    

където:
ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;
СРфк - стандартната разлика на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази фуражна култура, умножено по показателя й за стандартната разлика лв./дка);
ОСРпжкес - сумата от стандартните разлики на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни, както и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 20.03.2007 г.;
ОСРфк - сумата от стандартните разлики на фуражните култури;
ОСРзс - общата стандартна разлика на стопанството.
е) При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай, че в стопанството се отглеждат и свине майки.
2. Изчисляване на икономическите единици
Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1200 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.).


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума