Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ

Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г.

Обн. ДВ. бр.59 от 18 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят редът и начинът за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и редът за предоставяне на годишни справки-декларации за превозите, за които не се изисква нотификация в съответствие с чл. 103 ЗУО.


Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. превози на отпадъци от Република България, за които в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1013/2006", се изисква процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие и представяне на финансова гаранция или еквивалентна застраховка;
2. превози на отпадъци, за които не се изисква процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент (ЕО) № 1013/2006 по отношение на годишната справка-декларация.

Глава втора.
ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА


Чл. 3. (1) За всички превози на отпадъци, които са предмет на процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие, се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, която покрива:
1. разходите за транспорт;
2. разходите за оползотворяването или обезвреждането, включително всяка необходима временна операция, и
3. разходите за съхраняване за 90 дни.
(2) Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка е предназначена да обезпечи разходи, възникващи за компетентния орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО, в случаите по:
1. член 22 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, когато даден превоз или оползотворяването или обезвреждането на отпадъците не могат да се извършат според плана, одобрен от заинтересованите компетентни органи въз основа на документите по нотификацията;
2. член 24 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, когато превозът или оползотворяването, или обезвреждането на отпадъците са незаконни по смисъла на чл. 2, т. 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(3) Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка е валидна по време на превозите, като покрива и извършването на оползотворяването или обезвреждането на отпадъците по тези превози.
(4) Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се представя от нотификатора на компетентния орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО най-късно преди началото на превоза.
(5) Компетентният орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО усвоява сумата по финансовата гаранция или еквивалентна застраховка за покриване на евентуални разходи в съответствие с разпоредбите на чл. 23 и 25 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.) (1) Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96, ал. 2 от ЗУО е 2000 лв./тон отпадъци.
(2) При износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се определя по формулата съгласно приложението.


Чл. 5. (1) Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка по чл. 96, ал. 2 ЗУО се освобождава след представяне пред компетентния орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО на сертификати за завършване на окончателно оползотворяване или обезвреждане в съответствие с изискванията на чл. 15, буква "д" или чл. 16, буква "д" от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(2) В 7-дневен срок след получаване на документите по ал. 1 компетентният орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО освобождава финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, като издава писмено потвърждение за изпълнение на обстоятелствата по чл. 15, буква "д" или чл. 16, буква "д" от Регламент (ЕО) № 1013/2006.


Чл. 6. (1) Изискванията на тази глава не се прилагат в случаите на:
1. превоз на отпадъци от приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 към държави - членки на ЕС, за които е в сила чл. 63 от Регламент (ЕО) № 1013/2006;
2. превоз на отпадъци от Република България в съответствие с чл. 18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, когато оползотворяването не може да се извърши според плана или е извършен незаконен превоз и лицето, което е извършило превоза, взема обратно в Република България упоменатото в приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 количество отпадъци или част от него.
(2) Лицето по ал. 1, т. 2 е длъжно да информира компетентния орган по чл. 95, ал. 2 ЗУО преди началото на обратния превоз.

Глава трета.
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 103 ЗУО


Чл. 7. Лицата, които извършват трансгранични превози от Република България на отпадъци, за които не се изисква процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент (ЕО) № 1013/2006, представят годишна справка-декларация по реда на наредбата по чл. 48 ЗУО.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 111 ЗУО.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


Приложение към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2018 г.)

Размерът на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка при износ за оползотворяване на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006, в страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, се изчислява по следната формула:
ФГ = (Р транспорт + Р третиране + Р съхраняване) х Количество на отпадъка,
където:
ФГ е финансовата гаранция или еквивалентна застраховка в лв.;
Р транспорт - са разходите за транспорт в лв./т с данък върху добавената стойност (ДДС);
Р третиране - разходите за оползотворяване или обезвреждане в лв./т с ДДС;
Р съхраняване - разходите за временно съхраняване за 90 дни в лв./т с ДДС;
Количество на отпадъка - общото количество (в тонове) отпадък, за което се представя финансова гаранция или еквивалентна застраховка, като се има предвид изискването на чл. 96, ал. 8 от ЗУО.
Нотификаторът изчислява стойността на Р транспорт, Р третиране и Р съхраняване на базата на валидни търговски оферти за конкретния вид отпадък.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума