Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № РД-04-3 ОТ 2 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВНОС И ИЗНОС, ПРЕВОЗВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ВЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА СМЕСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, КОИТО СЪДЪРЖАТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

Издадена от министъра на икономиката

Обн. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на внос и износ по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.) съгласно ЗКНВП.

Чл. 2. Смеси, предназначени за промишлеността, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон, могат да бъдат внасяни и изнасяни по смисъла на ЗКНВП, превозвани, преработвани, съхранявани, влагани и използвани в производствения процес от лицата по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП при следните условия:
1. количеството на наркотичното вещество да не надвишава 20 % от теглото на сместа;
2. наркотичното вещество да не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства.

Чл. 3. (1) Лице по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП, което ще извършва внос по смисъла на ЗКНВП и/ или влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 2, е длъжно в срок не по-късно от 7 дни преди извършването на всяка от дейностите да представи в Министерството на икономиката информация за крайния ползвател на смесите, конкретната крайна употреба и планираната дата на доставка, както и уведомление съгласно приложение № 1, което съдържа:
1. наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на ЕС, или в държава, страна по споразумението за ЕИП - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП;
2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършва производственият процес със смеси по чл. 2;
3. вида и количеството на сместа по чл. 2;
4. вида и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по т. 3;
5. държавата, от която ще се извършва вносът.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
1. сертификат от производителя за съдържанието на контролираните вещества - 1, 4-Бутандиол и Гама-бутиролактон, удостоверяващ техния количествен състав в смесите по чл. 2;
2. декларация от производителя, че наркотичното вещество не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства;
3. документи, потвърждаващи търговските отношения на вносителя с производителя на смесите по чл. 2, а лицето, което влага и използва в производството, представя документи, потвърждаващи търговски отношения с вносителя и/или производителя на сместите по чл. 2 - заверено копие на договор и фактура или заверено копие на договор и проформа фактура.

Чл. 4. (1) Лице по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП, което ще извършва износ по смисъла на ЗКНВП на смеси по чл. 2, е длъжно в 7-дневен срок преди осъществяването на износа да представи в Министерството на икономиката уведомление съгласно приложение № 2, което съдържа:
1. наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на ЕС, или в държава, страна по споразумението за ЕИП - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП;
2. вида и количеството на сместа по чл. 2;
3. вида и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа по т. 2;
4. държавата, в която ще се извършва износ.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат документи, потвърждаващи търговските отношения на износителя на смесите по чл. 2 с получателя извън територията на Република България - договор и фактура или договор и проформа фактура.

Чл. 5. Министърът на икономиката може да изисква допълнителна информация по представените документи по чл. 3 и 4.

Чл. 6. Лицето, което извършва внос, износ по смисъла на ЗКНВП, превозване, преработване, съхраняване, влагане и/или използване в производствения процес на смеси по чл. 2, е длъжно:
1. да съхранява информация на хартиен и електронен носител за всяка отделна дейност по чл. 1, както и съответните производствени, търговски и транспортни документи, които са свързани с тези дейности, за срок 10 години; информацията включва и данни за производствени загуби, както и загуби от пожар, кражба или друго непредвидено събитие; непредвиденото събитие се удостоверява с документ, издаден от съответния компетентен орган;
2. да предоставя за проверка информацията по т. 1 при поискване от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица;
3. веднъж годишно, до 15 февруари, да предоставя в Министерството на икономиката обобщена справка за предходната календарна година съгласно приложение № 3;
4. да спазва изискванията на наредбата, при които са разрешени тези дейности, и в тридневен срок от всяка настъпила промяна по представената информация или заявените обстоятелства по чл. 3 и 4 да информира писмено министъра на икономиката;
5. да информира писмено министъра на икономиката, ако узнае информация, че съществува вероятност смесите по чл. 2 да се употребяват в нарушение на изискванията на наредбата.

Чл. 7. За целите на контрола съхранението на смеси по чл. 2 следва да се осъществява в отделни помещения, обособени специално за тази цел.

Чл. 8. Министерството на икономиката поддържа списък на подадените уведомления по чл. 3 и 4, в който се съдържат и данните по чл. 5в, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКНВП.

Чл. 9. (1) Оправомощени длъжностни лица от министъра на икономиката осъществяват контрол за спазването на наредбата.
(2) Лицата по ал. 1 имат право:
1. на осигурен достъп до сградите и помещенията, в които се осъществяват дейности със смесите по чл. 2;
2. да извършват проверка на представените документи и данни, свързани с извършваните в обекта дейности със смесите по чл. 2.
(3) При установяване на нарушения на разпоредбите на чл. 5а, както и изискванията на чл. 5б, ал. 2 от ЗКНВП лицата по ал. 1 съставят актове за административни нарушения в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

 

 

Изходящ № и дата на на уведомлението:

(попълва се от Заявителя)

Входящ № и дата на подаване на уведомлението:

(попълва се от Министерството на икономиката)

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1

 

І. Българско физическо или юридическо лице:

 

Име:

 

 

ЕИК:

 

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Мобилен тел. №:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

1.1. Физическо или юридическо лице, регистрирано по законодателството на друга държава - членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП:

Име:

 

Документ за актуална регистрация, издаден от компетентен орган на съответната държава:

 

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Мобилен тел. №:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

               

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, че ще извърша:

 

1. Внос на смеси по чл. 2

 

2. Внос и влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 2

 

3. Влагане и използване в производствения процес на смеси по чл. 2

 

 

ІІ.

CAS № на смесите

Наименование на наркотичното вещество

Количество на НВ, в %

Мярка

Количество

Крайна употреба

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

П

р

о

и

з

в

о

д

и

т

е

л

 

Име: 

  

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Държава:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

Производител на сместа №:

 

ІV.

Местонахождение на сградите и помещенията, в които ще се извършва производствения процес със смесите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

 

 

 

 

 

Забележка. Декларатор по т. V за юридическите лица са лицата, притежаващи представителна власт, съгласно Търговския закон.

 


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1

 

Изходящ № и дата на на уведомлението:

(попълва се от Заявителя)

Входящ № и дата на подаване на уведомлението:

(попълва се от Министерството на икономиката)

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1

 

І. Българско физическо или юридическо лице:

 

Име:

 

 

ЕИК:

 

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Мобилен тел. №:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

1.1. Физическо или юридическо лице, регистрирано по законодателството на друга държава - членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП:

Име:

 

Документ за актуална регистрация, издаден от компетентен орган на съответната държава:

 

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Мобилен тел. №:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

               

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ ДЕКЛАРИРАМ, че ще извърша износ на смеси по чл. 2:

 

 

ІІ.

CAS № на смесите

Наименование на наркотичното вещество

Количество на НВ, в %

Мярка

Количество

Крайна употреба

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

П

о

л

у

ч

а

т

е

л

 

 

Име:

 

Адрес

ж.к., ул., №

 

Населено място:

 

Пощенски код:

 

Държава:

 

Телефонен №:

 

Факс №:

 

e-mail:

 

Получател на смес №:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

 

 

 

 

 

Забележка. Декларатор по т. ІV за юридическите лица са лицата, притежаващи представителна власт, съгласно Търговския закон.

 


Приложение № 3 към чл. 6, т. 3

 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за дейностите със смесите по чл. 2 за периода ............. на ................... година

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CAS № на смесите

Наименование на сместа

Налично количество в началото на периода

Внесени количества

(по смисъла

на ЗКНВП)

Количества,

закупени в

страната

Всичко

приход

Количества,

вложени и

използвани в

производствения

процес

Количества,

изнесени по

смисъла на

ЗКНВП

 

Други

разходи,

загуба, брак

Всичко

разходи

Остатък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума