Търсене на Наредби

Наредба № 0-31 за работа с радиационни дефектоскопи

Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл спа) център", "спа център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център"

Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби

Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност

Наредба № 1 за пътуване по железопътния и водния транспорт на определени категории инвалиди, активните участници в македоно-одринското опълчение и жените-доброволки, участнички в отечествената война

Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи

Наредба № 1 за търсене, изкупуване, обработка и реализация на минерални образци, фосили и други минерални суровини за ювелирни, сувенирни и музейни нужди

Наредба № 1 от 1 август 2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Наредба № 1 от 1 август 2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Наредба № 1 от 1 декември 2022 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология

Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност

Наредба № 1 от 1 юли 2016 г. за одобряване на методика за прилагане на изключенията по чл. 156б - 156е от закона за водите

Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Наредба № 1 от 10 март 2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги

Наредба № 1 от 10 октомври 2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране

Наредба № 1 от 10 юни 2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за вписване в регистъра на корабите

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация

Наредба № 1 от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "емисионно", управление "банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на българската народна банка

Наредба № 1 от 11 април 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им

Наредба № 1 от 11 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства

Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура

Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2023 г., в сила от 05.05.2023 г.)

Наредба № 1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

Наредба № 1 от 12 февруари 2008 г. за условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в република България в националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизследователски проекти

Наредба № 1 от 12 февруари 2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом

Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

Наредба № 1 от 12 януари 1996 г. за автотехнически експертизи

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Наредба № 1 от 13 февруари 1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти

Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума