Търсене на Правилници

Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата

Правилник № д-01-016 за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилник за администрацията в съдилищата

Правилник за администрацията на върховния административен съд

Правилник за администрацията на върховния касационен съд

Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори в република България

Правилник за администрацията на прокуратурата на република България (папрб)

Правилник за арбитраж "ад хок", подпомаган от арбитражния съд при българска търговско-промишлена палата

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2005 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Правилник за вписванията

Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове

Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт

Правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Правилник за дейността и организацията на работа на център "фонд за трансплантация"

Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "транспортно строителство и възстановяване"

Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "строителство и възстановяване"

Правилник за дейността и устройството на нисм "н. и. пирогов"

Правилник за дейността и устройството на републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия

Правилник за дейността на "централен депозитар" ад

Правилник за дейността на вакуумната дезинсекционна камера в гр. бургас

Правилник за дейността на военнослужещите в службата на военния аташе към задграничните представителства на република България

Правилник за дейността на инспектората на министерството на отбраната

Правилник за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация

Правилник за дейността на комисията по академична етика

Правилник за дейността на междуведомствения комитет за приоритетни проекти за околната среда и развитието на република България

Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация

Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение

Правилник за дейността на националния консултативен съвет за младежта

Правилник за дейността на националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума