Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ДЕСТИЛЕРИИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ВТОРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО, ТЕХНОЛОГИЧНИ ДНЕВНИЦИ, НАЧИН ЗА ВОДЕНЕТО ИМ И КОНТРОЛА ВЪРХУ РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА И ДЕЙНОСТТА ИМ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. регистриране на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството и заличаване от регистъра;
2. заверяване, изменение и допълнение на технически спецификации на продуктите;
3. водене на регистър на дестилериите;
4. данните, подлежащи на вписване, и начина на водене на технологичните дневници;
5. деклариране на стоковите наличности и реализираните количества спирт и дестилати, произведени съгласно чл. 43р, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, съобразно декларация по приложение № 1.
(2) Оценка на обема алкохол, съдържащ се в крайния продукт.
(3) Контролът върху регистрираните дестилерии и дейността им.

Раздел I.
Издаване на удостоверения

Чл. 2. (1) Задължителната дестилация се извършва от физически или юридически лица, притежаващи удостоверение за регистрация като дестилерия, издадено от министъра на икономиката и енергетиката или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) За издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия в Министерството на икономиката и енергетиката се подава заявление по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, съгласно приложение № 2.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за търговска регистрация на производителя, издадено до един месец преди подаване на заявлението;
2. нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от съответната териториална дирекция към Националната агенция за приходите за липса на данъчни задължения и декларация с нотариална заверка на подписа от лицето за липса на други публични задължения;
3. скица на недвижимия имот и план на производствените помещения и мощности, удостоверяващи физическото разделяне на обектите за дестилация от обектите за винопроизводство;
4. нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
5. нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
6. техническа справка за производствените обекти и складовите площи с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително на съдовете и техния обем;
7. копие на заверена техническа спецификация за производство на продуктите по чл. 43р, ал. 1 ЗВСН;
8. нотариално заверена декларация от лицето, че не е санкционирано през последната година с влязло в сила наказателно постановление за извършване на дестилация без регистрация;
9. списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 14, ал. 1.
(4) В 7-дневен срок от получаването на документите по ал. 3 упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката извършват проверка на обекта, посочен в заявлението.


Чл. 3. В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по подадените документи министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър издава или отказва издаването на удостоверение за регистрация на дестилерия.


Чл. 4. (1) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за регистрация на дестилерия, когато:
1. не са представени документите по чл. 2, ал. 3, т. 1 - 9;
2. заявлението за получаване на удостоверение за регистрация на дестилерия е подадено преди изтичането на 6 месеца от отказа на министъра на икономиката и енергетиката или на упълномощения от него заместник-министър за неговото издаване, освен ако отказът е бил отменен от съда като незаконосъобразен;
3. има съществени несъответствия между представените документи и констатираните при проверката по чл. 2, ал. 4 условия за производство.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър отказва издаването на удостоверение за регистрация на дестилерия с мотивирана заповед.
(3) Отказът за издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 5. Възникналите права от регистрацията на дестилерията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.


Чл. 6. При промяна в обстоятелствата по чл. 2 физическото или юридическото лице, притежаващо удостоверение за регистрация на дестилерия, е длъжно в 7-дневен срок да подаде в Министерството на икономиката и енергетиката заявление, придружено с документи, удостоверяващи промяната.


Чл. 7. (1) Регистрацията на дестилерия се заличава:
1. по заявление на физическото или юридическото лице, притежаващо удостоверение за регистрация на дестилерия;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице или едноличния търговец;
3. при смърт на физическото лице.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване регистрацията на дестилерията в 14-дневен срок от получаването на заявлението за заличаване или от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3.


Чл. 8. (1) Регистрацията се заличава при:
1. повторно нарушаване на условията за издаване на удостоверение за регистрация на дестилерия;
2. липса на дневници по чл. 14;
3. вписване на неверни данни или невписване на данни в дневниците;
4. непредставени декларации за стоковата наличност съгласно приложение № 1;
5. невъзможност технологично да изпълнява поетите задължения;
6. констатиране, че удостоверението за регистрация на дестилерия е издадено въз основа на неверни данни.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 6 се установяват от упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката.


Чл. 9. (1) Министерството на икономиката и енергетиката изготвя и поддържа публичен електронен регистър на дестилериите на своята интернет страница.
(2) Министерството на икономиката и енергетиката предоставя на Европейската комисия списъка на регистрираните дестилерии.
(3) Министърът на икономиката и енергетиката информира министъра на земеделието и горите за настъпили промени в регистъра.

Раздел II.
Регистър на дестилериите


Чл. 10. Регистърът по чл. 9, ал. 1 се води от упълномощени от министъра на икономиката и енергетиката длъжностни лица по образец съгласно приложение № 3, които:
1. вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 2 и 12;
2. съхраняват документите;
3. дават справки и изготвят удостоверения за вписаните обстоятелства.

Раздел III.
Разрешени продукти, получени при задължителната дестилация


Чл. 11. (1) Чрез задължителна дестилация могат да бъдат произведени само следните продукти:
1. неутрален етилов алкохол съгласно определението и показателите, съдържащи се в Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им (ДВ, бр. 68 от 2006 г.);
2. спиртни напитки, получени чрез дестилация от трапезно вино или гроздови джибри, съгласно определенията в наредбата по т. 1 за винена ракия, гроздова ракия или джиброва ракия;
3. дестилат или суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 52 об. %, който може да бъде използван:
а) за производство на спиртни напитки;
б) за преработка в един от продуктите по т. 1 и 2, с изключение на етилов алкохол, получен от гроздови джибри;
в) за производство на етилов алкохол за индустриални цели;
4. продукт, получен чрез дестилация, с минимално алкохолно съдържание 92 об. %.
(2) Контролът по задължителната дестилация се извършва от Министерството на икономиката и енергетиката.


Чл. 12. (1) Спазването на технологичните изисквания при производството на продуктите по чл.11 се установява със заверяване на технически спецификации за производство на всеки един.
(2) Техническата спецификация се заверява чрез полагане на подпис, дата и номер от длъжностни лица, упълномощени от министъра на икономиката и енергетиката.
(3) За получаване на заверката по ал. 1 производителите представят в Министерството на икономиката и енергетиката техническа спецификация, изготвена съгласно приложение № 4.
(4) При непълноти и/или неточности по представената техническа спецификация длъжностните лица по ал. 2 в 14-дневен срок уведомяват заявителя с указания за отстраняването им в срок не по-дълъг от един месец от получаване на уведомлението.
(5) До отстраняването на непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 4 техническата спецификация се оставя без разглеждане.
(6) Длъжностните лица заверяват техническата спецификация по ал. 1 в срок 14 дни от постъпването и/или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите по ал. 4.
(7) Изменения и допълнения на техническите спецификации се правят по реда на този член.


Чл. 13. (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 производителят в 14-дневен срок подава заявление. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната, удостоверение за вписване в регистъра на дестилериите или в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки.
(2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за дестилатора, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.
(3) Вписване или отказ да се впишат промените в обстоятелствата се извършват при условията и по реда на чл. 2.

Глава втора.
ДНЕВНИЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ГОТОВИТЕ ПРОДУКТИ, ОЦЕНКА НА ОБЕМА АЛКОХОЛ, СЪДЪРЖАЩ СЕ В КРАЙНИЯ ПРОДУКТ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕСТИЛЕРИИ

Раздел I.
Дневници за водене на технологичния процес


Чл. 14. (1) Регистрираните дестилатори водят дневници с номера 2, 3, 4 и 6 съгласно приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).
(2) Вписвания в дневниците могат да правят само лица, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 2, ал. 3, т. 9.
(3) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект и подобект.
(4) Вписванията в дневниците се извършват четливо, по незаличим начин, без оставяне на празни полета и страници, в хронологична последователност на всеки ред и при точно отразяване на технологичния процес. Операциите се изписват с думи съгласно текста в отделните колони.
(5) Приетите вторични продукти, вина суровини и материали за преработка, завършените технологични практики и производствени манипулации, вложените суровини и материали се вписват в дневниците в деня на извършването им.
(6) Дневниците се приключват ежегодно на 15 юли след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 септември на следващата година в Министерството на икономиката и енергетиката за проверка.
(7) Дневниците се съхраняват на територията на производствения обект и се намират непрекъснато на разположение на контролните органи.
(8) Дневниците се съхраняват от регистрираните дестилатори лица за срок 10 години.
(9) Преди извършване на вписвания дневниците се заверяват в Министерството на икономиката и енергетиката.

Раздел II.
Вземане на проби от готовите продукти, получени при задължителната дестилация. Оценка на обема алкохол, съдържащ се в крайния продукт


Чл. 15. (1) Лице, което притежава удостоверение за регистрация на дестилерия, може да поиска от Министерството на икономиката и енергетиката вземането на официални проби от обявените в дневниците количества крайни продукти с цел установяване на съответствие с регистрираните технически спецификации и оценка на обема алкохол, съдържащ се в крайния продукт.
(2) Пробите се изпитват в акредитираната лаборатория на Националния институт за изследване на вината и спиртните напитки за сметка на заявителя.


Чл. 16. (1) Пробите от крайните продукти на регистрираните дестилерии, предназначени за извършване на оценка на обема алкохол и за нуждите на държавния контрол, се вземат от упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката.
(2) Лабораторните изследвания за нуждите на държавния контрол са за сметка на Министерството на икономиката и енергетиката.

Раздел III.
Контрол на дейността на регистрираните дестилерии


Чл. 17. (1) При констатиране на нарушения по чл. 43з ЗВСН упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката изготвят акт за нарушение.
(2) В 7-дневен срок от съставяне на акта или от получаването на влязъл в сила акт на друг контролен орган, удостоверяващ извършено нарушение по чл. 43з ЗВСН, упълномощени служители на Министерството на икономиката и енергетиката правят мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката или упълномощен от него заместник-министър за издаване на заповед за заличаване от регистъра на производителя.
(3) Министърът на икономиката и енергетиката или упълномощен заместник-министър издава заповед за заличаване от регистъра. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В заповедта може да се включи предварителното й изпълнение при наличие на условията по чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 43з, ал. 5 ЗВСН и влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката и енергетиката.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 5


Декларация за стоковите наличности и реализираните количества спирт и дестилати
 
Наименование: ............................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление: .........................................................................................................................................
БУЛСТАТ .................... Данъчен номер ................................................................................................................................
Номер и дата на удостоверението за вписване в регистъра на дестилериите.
Категория Среден Произве- Реализи- Съхраня-
продукти алкохо- дени рани вани и
  лен количе- количе- склади-
  градус ства (в l) ства (в l) рани
        количе-
        ства (в l)
1. Неутрален        
етилов алкохол        
2. Спиртни        
напитки        
2.1. винена        
ракия;        
2.2. гроздова        
ракия;        
2.3. джиброва        
ракия.        
3. Дестилат или        
суров алкохол с        
алкохолно съдър-        
жание най-малко        
52 об. %.        
4. Продукт, полу-        
чен чрез дестила-        
ция, с минимално        
алкохолно съдър-        
жание 92 об. %.        
         


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2


ДО
МИНИСТЪРА
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
от ......................................................................................................................................................................
ЕГН ............................, л. к. № ................., изд. на ...................... г. от .............................................................................................................
В качеството си на ......................................................................................................................................................
(собственик, управител, изпълнителен директор,
представител по пълномощие)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(№ и дата на нотариално заверено пълномощно)
на ...................................................................................................................................................................
(фирма на търговеца, № на фирмено дело, седалище и адрес
на управление, НДР, БУЛСТАТ)
 
УВАЖАЕМИ Г-Н/ Г-ЖО МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА,
 
Моля да ми бъде издадено (изменено и/или допълнено) удостоверение за регистрация на дестилерия на следния адрес (адреси), както следва:
1. ...................................................................................................................................................................
(град/село, обл.; ул. №, пл. №, п-л №, кв. № и други описателни данни)
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
Към настоящото заявление прилагам необходимите документи по чл. 43з, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
 
Дата: ............... Заявител: .........................................................................................
 


Приложение № 3 към чл. 10


1 2 3 4 5
Номер и Данни за реги- Отказано (от- Бе-
по дата на стрирания тър- нето, прекра- леж-
ред издаване говец (съдебна тено) удосто- ки
  на удос- регистрация, верение (запо-  
  товере- данъчна реги- вед, номер и да-  
  нието страция, седа- та на издаване/  
    лище и адрес дата на влизане  
    на управление) в сила)  
         


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 3


     
Република ТЕХНИЧЕСКА ТС
България СПЕЦИФИКАЦИЯ (номер на
Фирма .......................................
записва се само търговското специфи-
Седалище .....................................
наименование на продукта кацията)
  съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 - 4  
  от Наредба № 1 от 2006 г. за Рег. №
  реда и условията за регист- на МИЕ
  риране, заличаване от регис- ..........
  търа на дестилерии, извърш- ..........
  ващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им.  
   
Утвърждавам: Заверена:
(ръководител  
на фирмата) МИЕ - ДРЛК
(подпис, печат)  
   
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  КЛАСИФИКАЦИЯ
  Класификацията се извършва само
  в случаите на необходимост.
2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
3. КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
4. ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
  И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
5. ОПАКОВКА И ОЗНАЧАВАНЕ
6. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
8. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
8.1. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
8.2. РАЗХОДНИ НОРМИ
8.3. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС
9. ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
10. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА
  И ХИГИЕНА НА ТРУДА
   
 

К Р А Й

   
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти