Logo Сряда, 22 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

В сила от 23.02.2007 г.
Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., доп. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 21 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. условията за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация от средствата на:
а) фонд "Общо заболяване и майчинство";
б) фонд "Пенсии";
в) фонд "Трудова злополука и професионална болест";
г) фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност";
д) (нова - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".
2. редът за провеждане на процедура за избор на юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация;
3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) редът за представяне от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация на данните, съдържащи се в протоколите за извършени услуги по профилактика и рехабилитация.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата по ал. 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 01.08.2022 г.) през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.
(3) Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца по ал. 2 не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на териториална експертна лекарска комисия, респ. на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.


Чл. 3. (1) Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно;
2. средствата за нощувки;
3. частична парична помощ за хранене.
(2) Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се предоставя еднократно в една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.


Чл. 4. (1) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация на лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се ползват чрез изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, които Националният осигурителен институт избира ежегодно при условията и по реда на тази наредба.
(2) Отношенията между избраните юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, и Националния осигурителен институт се уреждат с договор.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


Чл. 5. (1) Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (бл. МЗ № 119а'98).
(2) Медицинското направление се издава в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
(3) Медицинското направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.


Чл. 6. Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 по ред, определен в договорите между Националния осигурителен институт и юридическите лица.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2022 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес следните документи:
1. медицинското направление по чл. 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документ за самоличност (за справка);
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;
4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документ по образец (приложение № 1), удостоверяващ осигурителните права на лицето (за лицата по чл. 2, ал. 1);
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) декларация по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (за лицата по чл. 2, ал. 1).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Въз основа на документите по чл. 7 определено със заповед от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт длъжностно лице издава удостоверение по образец (приложение № 3) и вписва данните от удостоверението в регистъра по чл. 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Ако се установи, че лицето няма право на парична помощ за профилактика и рехабилитация или е с противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация, длъжностното лице по ал. 1 издава разпореждане за отказ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) Териториалното поделение на Националния осигурителен институт съхранява документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 4 и 5 за всяко лице по чл. 2, ал. 1 и 4 за срок до пет години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е издадено удостоверението по ал. 1 или разпореждането по ал. 2.


Чл. 9. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация след представяне на:
1. удостоверението по чл. 8, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) документите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3;
3. (нова - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) експертно решение на териториална експертна лекарска комисия, респ. на Националната експертна лекарска комисия - за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
4. (нова - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) експертно решение за признаване на професионална болест - за лицата с професионална болест.
(2) Лица с противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.


Чл. 10. (1) Диагностичните и терапевтичните процедури на лицата се назначават от лекар на изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.
(2) Диагностичните и терапевтичните процедури по чл. 3, ал. 1, т. 1, назначени за заболяването, посочено в медицинското направление, за което е необходимо провеждане на рехабилитация, се отчитат и заплащат по реда, определен в договорите между юридическите лица и Националния осигурителен институт.
(3) Диагностични и терапевтични процедури, извън тези по ал. 2, се заплащат от лицата.


Чл. 11. (1) При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене.
(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага при поява на заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация или при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация съхраняват следните документи:
1. медицинските направления по чл. 5 с отразени резултати, заключения и препоръки на лекарите във връзка с проведената профилактика и рехабилитация;
2. удостоверенията по чл. 8, ал. 1;
3. протоколите по чл. 13, ал. 1;
4. документите, съдържащи информация за причините, наложили прекратяване на профилактиката и рехабилитацията;
5. други документи, определени с договорите по чл. 26.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация в 3-годишен срок от приключването на профилактиката и рехабилитацията, а ако в този период не бъде извършена финансова ревизия от компетентните органи - до извършването на такава.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) При напускане на лицето изпълнителят на дейността по профилактика и рехабилитация издава протокол по образец за извършените услуги по профилактика и рехабилитация (приложение № 4).
(2) При издаване на протокола данните съгласно приложение № 4 се въвеждат от изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация, преминават през формален и логически контрол и се съхраняват, след което протоколът се отпечатва в два екземпляра - за изпълнителя на дейността и за лицето, които се подписват и подпечатват с печата на изпълнителя на дейността.
(3) Данните от протокола по ал. 1 се представят в НОИ от изпълнителя на дейността по електронен път, чрез уеб услуги, предоставяни от НОИ, и постъпват в регистъра по чл. 16.
(4) Представянето на данните се извършва след подписване с квалифициран електронен подпис на регистриран по реда на чл. 14, ал. 2 потребител при издаването на протокола.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) За въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване на протоколите, представяне на данните в регистъра и изготвяне на справки за издадени протоколи се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ.
(2) За представяне на данните и за получаване на достъп до данните в регистъра изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се регистрират като потребители на уеб услугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.
(3) За регистрацията по ал. 2 изпълнителите на дейността трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги, съдържащо ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър/код по БУЛСТАТ и наименование на изпълнителя.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) След постъпване на данните НОИ издава справка за приети/неприети данни от издадени протоколи за извършени услуги по профилактика и рехабилитация съгласно приложение № 5.
(2) Справката се изпраща в момента на представяне на данните, както и на електронния адрес, съдържащ се в удостоверението за квалифициран електронен подпис на регистрирания по реда на чл. 14, ал. 2 потребител, представил данните.
(3) Данните от протоколите се съхраняват при изпълнителите на дейността, които са ги издали, за срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени, във вид, позволяващ изготвянето на справка за издадени протоколи по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене за лицата по чл. 2, ал. 1 и 4 се изплащат от Националния осигурителен институт в срок до 10 работни дни след постъпване на данните от издадените протоколи.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Националният осигурителен институт създава и поддържа регистър на лицата, ползвали парични помощи за профилактика и рехабилитация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Чл. 17. Контролът по ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация се осъществява по реда на инструкция, утвърдена от управителя на Националния осигурителен институт.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) До 15 януари на съответната календарна година Надзорният съвет на Националния осигурителен институт издава решение за провеждане на процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за текущата календарна година.
(2) С решението по ал. 1 Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърждава:
1. задължителните изисквания към изпълнителите;
2. условията, при които Националният осигурителен институт ще финансира дейността по профилактика и рехабилитация през текущата календарна година;
3. образец на предложение за изпълнение на дейността по профилактика и рехабилитация;
4. проект на договор.
(3) Документите по ал. 2 се изготвят от определени със заповед на управителя на НОИ длъжностни лица с медицинско, икономическо и юридическо образование.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Право на участие в процедурата имат:
1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерство на здравеопазването;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2022 г.) специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването само за дейностите по чл. 22 от Закона за лечебните заведения и са извършвали тези дейности най-малко две години преди датата на подаване на предложението за участие в процедурата;
3. лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) До участие в процедурата не се допускат лица, за които са влезли в сила разпореждания за събиране на суми по ревизионни актове за начет за причинени от тях в резултат на допуснати нарушения на дейността по профилактика и рехабилитация щети на държавното обществено осигуряване в размер над 1 на сто от общия размер на получените средства за тази дейност през предходната година.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В срока по чл. 18, ал. 1 Министерството на здравеопазването предоставя на НОИ списък на специализираните болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В 7-дневен срок от решението на Надзорния съвет по чл. 18, ал. 1 на интернет страницата на НОИ се публикуват покана за участие в процедурата и документите по чл. 18, ал. 2. В поканата се посочват срокът и мястото за подаване на предложенията.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Участниците подават предложенията си в посочения в поканата срок в запечатан непрозрачен плик, върху който посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
(2) При приемане на предложението длъжностни лица от Националния осигурителен институт отбелязват върху плика пореден номер, дата и час на получаване. Данните се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
(3) Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такова предложение незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) След изтичане на срока за подаване на предложенията управителят на НОИ назначава комисия за провеждане на процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, като определя нейния състав, деня и мястото за започване на работа и срока за нейното приключване.
(2) Комисията се състои от петима членове и двама резервни. В състава на комисията се включват длъжностни лица с медицинско, икономическо и юридическо образование и технически секретар без право на глас.
(3) Членовете на комисията подписват декларация, че:
1. не са свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от Търговския закон с управителите и с членовете на управителните и контролните органи на участниците в процедурата;
2. са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с провежданата процедура.
(4) При настъпване на обстоятелствата по ал. 3, т. 1 съответният член от комисията е длъжен да уведоми нейния председател, който определя резервен член за продължаване на процедурата.
(5) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, управителят издава заповед за определяне на нов член.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Комисията по чл. 23 започва работа след получаване на списъка с участниците и предоставените предложения.
(2) Комисията отваря пликовете с предложенията по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените задължителни изисквания.
(3) Предложения на участници, които не са пълни или не отговарят на посочените в поканата за участие задължителни изисквания, не се разглеждат.
(4) Комисията има право да проверява заявените от кандидатите данни и факти, както и да изисква писмено в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.
(5) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа резултатите от разглеждането на предложенията.
(6) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на управителя на НОИ заедно с цялата документация, с което комисията приключва своята работа.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията управителят на НОИ внася протокола на комисията за разглеждане от Надзорния съвет на НОИ.
(2) Надзорният съвет на Националния осигурителен институт въз основа на протокола на комисията определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и упълномощава управителя на НОИ да сключи договори с избраните изпълнители.
(3) Решението на Надзорния съвет се съобщава на участниците в срок до 5 работни дни от издаването му.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Управителят на Националния осигурителен институт сключва договори с лицата, определени за изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, в срок до 20 работни дни от издаване на решението по чл. 25, ал. 2.
(2) Договорите се сключват за срок до 31 декември на всяка календарна година.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Всички предоставени в хода на процедурата документи се съхраняват в архив съгласно Закона за Националния архивен фонд.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Лекуващ лекар" е лекарят, който е поел по съответния ред наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия.
2. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба отменя Инструкция № 1 от 2002 г. за условията и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигуряване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г.; изм., бр. 118 от 2002 г., бр. 71 от 2003 г. - Решение № 8063 от 31 юли 2003 г. на ВАС по адм. дело № 2654 от 2003 г., бр. 4 и бр. 111 от 2004 г., бр. 3 и бр. 60 от 2006 г. - Решение № 7751 от 11 юли 2006 г. на ВАС по адм. дело № 11527 от 2005 г.).

§ 3. В срок до 1 март 2007 г. управителят на Националния осигурителен институт издава решение за провеждане на процедура за избор на юридически лица - изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за същата година.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2014 г., в сила от 14.03.2014 г.) Глава трета не се прилага, когато в закон е предвиден друг ред за определяне на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

§ 4. В двумесечен срок от влизане в сила на наредбата управителят на Националния осигурителен институт утвърждава инструкцията по чл. 17.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 13в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2022 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 август 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2024 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 31.03.2024 г.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2022 г.)


Изх. №........./.........
С Л У Ж Е Б Н А    Б Е Л Е Ж К А
Настоящата се издава на .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН ........................................................................................................., в уверение за това, че същият/та е осигурен/а от
.........................................................................................., работи като .......................................................................................................................................................................................
(предприятие, учреждение, организация, фирма) (длъжност)

адрес за кореспонденция: обл. .................................., общ. .............................................., гр. (с) .........................................,

ул. .......................... № ........, ж.к. ........, бл. ......................, вх. ..........., ет. ............., ап. ..............., пощенски код ...............,

телефон .................................................., факс........................................., електронен адрес ..................................................
ЕИК/код по БУЛСТАТ ............................................, телефон за контакт ..................................................................................................................................................................................................
Същият/та е осигурен/а за следните рискове:
(вярното се отбелязва с х)  
1. Общо заболяване и майчинство 0
2. Трудова злополука и професионална болест 0
Осигурителният стаж за периода от .............................................. до ............................................... е непрекъснат, като:
(попълва се за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца на провеждане на профилактиката и рехабилитацията)
- за периода от ..................... до ..................... времето се включва на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО*;
- за периода от ..................... до ....................... осигурителните вноски са внесени;
(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 КСО)
- за периода от ..................... до ....................... осигурителните вноски са дължими**;
(попълва се за осигурените лица по чл. 4, ал. 1 КСО)
- за периода от ..................... до ....................... осигурителните вноски са внесени.
(попълва се за самоосигуряващите се лица)
Гл. счетоводител: .............................................
................................
Ръководител: .....................................................
................................
(име и фамилия) (подпис) (име и фамилия) (подпис)
  (печат)
* Когато в осигурителния стаж през 6-те последователни календарни месеца, предхождащи месеца на издаване на документа, е включено време само на основание чл. 13в, ал. 1, т. 1 - 4 КСО, останалите данни не се попълват.
** За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО осигурителните вноски са дължими само ако са получили възнагражденията си за периода.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 7 и 8 КСО осигурителните вноски са дължими, когато възнагражденията са получени, начислени, но неизплатени или неначислени.
За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 10 КСО осигурителните вноски са дължими, когато възнагражденията са получени или начислени, но неизплатени.
     
Контролните органи на НОИ съставят на физическите лица или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж (чл. 110, ал. 1 КСО).


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2022 г.)
Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., предишно Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)


Приложение № 5 към чл. 14а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 14 от 2012 г., отм., ново - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
Приложение № 6 към чл. 14а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти