Logo Събота, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

В сила от 09.09.2008 г.
Приета с ПМС № 219 от 05.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 2015г., доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2008 г., в сила от 25.11.2008 г.) За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства Евро
по    
ред    
1. Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача 50,00
2. Товарни автомобили с две оси 58,00
3. Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси 43,00


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в левове:

№ по ред

Видове пътни превозни средства

(в лв.)

1.

Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача

97,00

2.

Товарни автомобили с две оси

113,00

3.

Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси

84,00


Чл. 2. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

Превишаване на допустимата Евро
по максимална широчина за 1 км
ред    
1. от 0,01 до 0,50 м включително 0,18
2. над 0,50 до 1,00 м включително 0,26
3. над 1,00 до 1,50 м включително 0,41
4. над 1,50 до 2,00 м включително 0,59
5. над 2,00 до 2,50 м включително 0,77
6. над 2,50 до 3,50 м включително 1,14
7. над 3,50 м 1,14+1,00
    за всеки
    започнат
    метър
    над 3,50 м

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) при превишаване на допустимата максимална височина:

Превишаване на допустимата Евро за
по максимална височина 1 км
ред    
1. от 0,01 до 0,15 м включително 0,04
2. над 0,15 до 0,30 м включително 0,08
3. над 0,30 до 0,50 м включително 0,25
4. над 0,50 до 1,00 м включително 0,44
5. над 1,00 м 0,44+1,8
    за всеки
    започнат
    метър
    над 1,00 м

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) при превишаване на допустимата максимална дължина:

Превишаване на допустимата Евро за
по максимална дължина 1 км
ред    
1. от 0,01 до 1,00 м включително 0,08
2. над 1,00 до 2,00 м включително 0,15
3. над 2,00 до 3,00 м включително 0,33
4. над 3,00 до 10,00 м включително 0,44
5. над 10,00 до 15,00 м включително 0,81
6. над 15,00 м 1,62


Чл. 3. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

Превишаване на допустимата Евро
по максимална маса за 1 км
ред    
1. от 0,10 до 5,00 т включително 0,25
2. над 5,00 до 10,00 т включително 0,50
3. над 10,00 до 20,00 т включително 0,83
4. над 20,00 до 30,00 т включително 1,32
5. над 30,00 до 40,00 т включително 2,05
6. над 40,00 до 50,00 т включително 2,76
7. над 50,00 до 60,00 т включително 3,68
8. над 60,00 т 3,68 + 3,28
    за всеки
    започнати
    10 т
    над 60 т


Чл. 4. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

Превишаващи допустимото Евро
по максимално натоварване за 1 км
ред на ос  
1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,11
2. от 0,50 до 1,00 т на ос 0,30
3. от 1,00 до 1,50 т на ос 0,44
4. от 1,50 до 2,00 т на ос 0,83
5. от 2,00 до 3,00 т на ос 1,63
6. от 3,00 до 4,00 т на ос 2,36
7. над 4,00 т на ос 2,36+1,18
    за всеки
    започнат
    тон над
    4 т


Чл. 5. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се събират такси отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от 3 оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 2 и чл. 3 без таксите по чл. 4.


Чл. 6. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден - 72 евро.


Чл. 7. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарни автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 5 евро.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 5 евро.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) За преминаване на пътни превозни средства по моста на р. Дунав в посока Русе - Гюргево се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства Евро
по    
ред    
1 2 3
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 2,00
  Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето 6,00
2. Товарни автомобили с ОМДМ, по-го- 12,00
  ляма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.  
  Превозни средства за превоз на пътни-  
  ци с повече от 9 и с максимум 23 места  
  за сядане, включително мястото на  
  шофьора  
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по- 18,00
  голяма или равна на 7,5 т и под 12 т  
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-го- 25,00
  ляма или равна на 12 т и с максимум  
  3 оси.  
  Превозни средства за превоз на пътни-  
  ци с повече от 23 места за сядане,  
  включително мястото на шофьора  
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-го- 37,00
  ляма от 12 т и с минимум 4 оси  


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Таксите по чл. 1 - 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер в евро или в левове съгласно определения размер в чл. 11 - 15 и чл. 17.

Чл. 11. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи нормите за размери, определени в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:

Превишаване на допустимата Лева
по максимална широчина за 1 км
ред    
1. от 0,01 до 0,50 м включително 0,35
2. над 0,50 до 1,00 м включително 0,51
3. над 1,00 до 1,50 м включително 0,80
4. над 1,50 до 2,00 м включително 1,15
5. над 2,00 до 2,50 м включително 1,51
6. над 2,50 до 3,50 м включително 2,23
7. над 3,50 м 2,23+1,96
    за всеки
    започнат
    метър над
    3,50 м

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) при превишаване на допустимата максимална височина:

Превишаване на допустимата лв. за
по максимална височина 1 км
ред    
1. от 0,01 до 0,15 м включително 0,08
2. над 0,15 до 0,30 м включително 0,15
3. над 0,30 до 0,50 м включително 0,50
4. над 0,50 до 1,00 м включително 0,86
5. над 1,00 м 0,86+3,52
    за всеки
    започнат
    метър
    над 1,00 м

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) при превишаване на допустимата максимална дължина:

Превишаване на допустимата лв. за
по максимална дължина 1 км
ред    
1. от 0,01 до 1,00 м включително 0,15
2. над 1,00 до 2,00 м включително 0,30
3. над 2,00 до 3,00 м включително 0,65
4. над 3,00 до 10,00 м включително 0,86
5. над 10,00 до 15,00 м включително 1,58
6. над 15,00 м 3,17


Чл. 12. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

Превишаване на допустимата Лева
по максимална маса за 1 км
ред    
1. от 0,10 до 5,00 т включително 0,49
2. над 5,00 до 10,00 т включително 0,98
3. над 10,00 до 20,00 т включително 1,62
4. над 20,00 до 30,00 т включително 2,58
5. над 30,00 до 40,00 т включително 4,00
6. над 40,00 до 50,00 т включително 5,40
7. над 50,00 до 60,00 т включително 7,20
8. над 60,00 т 7,20 + 6,42
    за всеки
    започнати
    10 т над
    60 т


Чл. 13. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират следните такси:

Превишаващи допустимото Лева
по максимално натоварване за 1 км
ред на ос  
1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,22
2. над 0,50 до 1,00 т на ос 0,59
3. над 1,00 до 1,50 т на ос 0,86
4. над 1,50 до 2,00 т на ос 1,62
5. над 2,00 до 3,00 т на ос 3,19
6. над 3,00 до 4,00 т на ос 4,62
7. над 4,00 т на ос 4,62+2,31
    за всеки
    започнат
    тон над
    4 т


Чл. 14. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, таксите се събират отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече от три оси, предназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите по чл. 11 и 12 без таксите по чл. 13.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) За преминаване на моста на р. Дунав в посока Русе - Гюргево се събират следните такси:

Видове пътни превозни средства Лева
по    
ред    
1 2 3
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 4,00
  Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето 12,00
2. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голя- 23,00
  ма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.  
  Превозни средства за превоз на пътници  
  с повече от 9 и с максимум 23 места за  
  сядане, включително мястото на шофьора  
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-го- 35,00
  ляма или равна на 7,5 т и под 12 т  
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голя- 49,00
  ма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.  
  Превозни средства за превоз на пътници  
  с повече от 23 места за сядане, включи-  
  телно мястото на шофьора  
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голя- 72,00
  ма от 12 т и с минимум 4 оси  


Чл. 16. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 70 лв. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 70 лв., а в рамките на един работен ден - 140 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11 от 2001 г., след подаване на заявлението за издаване на разрешително и таксата по ал. 1 и 2, се събират следните годишни такси:

№ по ред

Превишаване на допустимата максимална широчина

Лв.

1.

от 2,55 м до 3,50 м включително

30

2.

над 3,50 м до 4,50 м включително

100

 

Чл. 17. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарните автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11 от 2001 г., се събира такса в размер 10 лв.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни средства, когато е по искане на собствениците или лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 10 лв.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Таксите по чл. 11 - 17 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация.


Чл. 20. (1) За съгласуване на проекти и издаване на разрешения се събират следните такси:

Вид услуга Лева
по    
ред    
1. За издаване на разрешение за  
  изграждане на рекламни съоръжения 100
2. За съгласуване на проекти за  
  временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по  
  пътищата и улиците 60
3. За съгласуване на комуникационно-  
  транспортни планове и на проекти,  
  които изискват допълнителни мерки за  
  безопасност на движението по републиканските пътища 200
4. За изготвяне на становище 40

(2) За издаване на разрешение за изграждане се събират следните такси:

Видове крайпътни Брой услуги Вид на услугите Лева
по обслужващи обекти      
ред        
1. Преместваем обект 1 кафе-закуски 60
      търговия  
2. Единичен обект 1 бензиностанция и/или 100
      газостанция  
      автосервиз  
      автомивка  
      охраняем паркинг  
      хранене  
      търговия  
3. Комплекс от два обекта 2 бензиностанция и/или 140
      газостанция  
      автосервиз  
      автомивка  
      охраняем паркинг  
      хранене  
      търговия  
      спане с хранене  
4. Комплекс от 3 и повече от 3 обекта   бензиностанция и/или 180
      газостанция  
      автосервиз  
      автомивка  
      охраняем паркинг  
      хранене  
      търговия  
      спане  

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се намаляват с 50 на сто при повторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.


Чл. 21. (1) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва:

Специално ползване чрез Клас на пътя
по    
ред    
    АМ I клас II клас III клас
1. Новоизграждани подземни и надземни ли-        
  нейни съоръжения в обхвата на пътя 2000 лв./км 1300 лв./км 1200 лв./км 1100 лв./км
2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения        
  в обхвата на пътя:        
2.1. до 5 кв. м 1000 лв./бр. 500 лв./бр. 350 лв./бр. 220 лв./бр.
2.2. над 5 кв. м 1500 лв./бр. 800 лв./бр. 500 лв./бр. 280 лв./бр.
3. Пресичане на път с прокопаване Х 500 лв. 400 лв. 300 лв.
4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж 100 лв. 80 лв. 60 лв. 50 лв.
5. Пресичане на път от надземни проводи и        
  съоръжения 80 лв. 60 лв. 40 лв. 30 лв.
6. Реконструкция на подземни или надземни        
  проводи и съоръжения в обхвата на пътя 85 лв./км 30 лв./км 25 лв./км 20 лв./км

(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси:

Специално ползване чрез Клас на пътя
по    
ред    
    АМ I клас II клас III клас
1. Прекъсване или спиране на движението 800 лв./час 300 лв./час 250 лв./час 200 лв./час
           
2. Отклоняване на движението по временни        
  маршрути, удължаващи пътя над 5000 м 500 лв./ден 200 лв./ден 175 лв./ден 100 лв./ден
           
3. Ограничения на движението и/или отклоняване        
  по временни маршрути, удължаващи        
  пътя до 5000 м 100 лв./ден 40 лв./ден 35 лв./ден 30 лв./ден

(3) Когато разрешението се издава за пътища с различни класове, събира се таксата за най-високия клас път.


Чл. 22. (1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:

Вид крайпътни обслужващи

Клас на пътя

по

обекти/комплекси

 

ред

 

 

 

 

АМ (лв.)

I клас (лв.)

II клас (лв.)

III клас (лв.)

1.

Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки

 

 

 

 

 

включително

3000

2500

2000

1500

2.

Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в

приемната сграда на бензиностанцията или

газостанцията

 

 

(Отм. с Решение № 10932 от 18.09.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 66 от 2019 г., в сила от 20.08.2019 г.)

 

 

4000

3000 

1650 

 

 

3.

Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки

 

 

 

 

 

включително

4500

3750

3000

1750

4.

Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в

 

 

 

 

 

приемната сграда на бензиностанцията или

 

 

 

 

 

газостанцията

5500

4250

3250

1900

5.

Бензиностанция и/или газостанция с 5 и

 

 

 

 

 

повече колонки

6000

5000

4000

2000

6.

Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в

 

 

 

 

 

приемната сграда на бензиностанцията или

 

 

 

 

 

газостанцията

7000

5500

4250

2150

7.

Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ

800

400

150

75

8.

Преместваем обект от 10 до 20 кв. м включително

 

 

 

 

 

търговска площ

1200

800

300

150

9.

Преместваем обект от 20 до 40 кв. м включително

 

 

 

 

 

търговска площ

1600

1000

400

200

10.

Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ

1800

1200

600

300

11.

Единичен обект без бензиностанция или газо-

 

 

 

 

 

станция до 50 кв. м търговска площ

1800

1200

600

300

12.

Единичен обект без бензиностанция или газо-

станция от 50 до 200 кв. м включително

търговска площ

 

 

 (Отм. с Решение № 10932 от 18.09.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 66 от 2019 г., в сила от 20.08.2019 г.)

 

 

 3600

2400 

 600

 

 

 

 

13.

Единичен обект без бензиностанция или газо-

 

 

 

 

 

станция над 200 кв. м търговска площ

5400

3600

1800

900

14.

Комплекс от два обекта без бензиностанция

 

 

 

 

 

или газостанция

4800

3200

1600

800

15.

Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензино-

 

 

 

 

 

станция или газостанция

7200

4800

2400

1200

16.

Обект за автосервизно обслужване

2500

2000

1500

500
(2) Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в чл. 20, ал. 2.
(3) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров.
(4) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:

Площ на рекламното съоръжение Клас на пътя
по (кв. м)  
ред    
    АМ (лв.) I клас (лв.) II клас (лв.) III клас (лв.)
1. до 2 включително 1000 400 250 160
2. над 2 до 4 включително 1000 400 300 200
3. над 4 до 6 включително 1000 500 350 220
4. над 6 до 8 включително 1200 600 400 240
5. над 8 до 12 включително 1300 700 450 260
6. над 12 до 20 включително 1500 800 500 280
7. над 20 1900 1200 800 360


Чл. 23. (1) Таксите по чл. 21 и 22 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(2) Таксите по ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на съответната година.
(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация.

Чл. 24. За изготвяне и издаване на удостоверения и други документи се събират следните такси:

№ по Вид документ Лева
ред    
1. Удостоверение за регистрация за  
  извършване на пътна помощ и за  
  километрично разстояние между  
  населени места - за всяко кило-  
  метрично разстояние 15
2. Удостоверение за техническа ха-  
  рактеристика на републиканската  
  пътна мрежа - за всеки показател 10
3. Заверени ксерокопия на доку-  
  менти 1 лв./стр.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 10.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 10.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (ППС) с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса (в лв.)

Дневна

23

23

23

23

-

Уикенд

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 10.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 10.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса (в евро)

Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50


(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в чл. 25.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в лв.)

175

125

70


(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро

0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в евро)

90

64

36


(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в ал. 1.

Допълнителни разпоредби


Параграф единствен. По смисъла на тарифата:
1. Категориите ППС, дължащи винетна такса за ползване на пътната инфраструктура, са:
Категория 1 - ППС, предназначени за превоз на товари, с две и повече оси, състав от пътни превозни средства, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението - всички с две и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или повече тона.
Категория 2 - ППС, предназначени за превоз на пътници, с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с две оси, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътищата; специализираните пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени за движение извън републиканските пътища, включително руднични и кариерни превозни средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението - всички с две оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 тона.
Категория 3 - ППС, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане, моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или моторните превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и моторните превозни средства от тази група с повишена проходимост.
2. "Търговска площ" е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 20 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2008 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 21 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 17 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 13 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2017 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти