Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

В сила от 07.05.2009 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г., попр. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.
(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.
(2) Наредбата се прилага при:
1. издаването на разрешения за строеж на площадки за игра, разположени на открито;
2. издаването на разрешения за строеж на обекти за обществено обслужване (детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, търговски обекти, бензиностанции и др.), в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на открито;
3. издаването на разрешения за строеж на сгради, в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на закрито (в търговски обекти, детски центрове и др.);
4. въвеждането в експлоатация на нови обществено достъпни площадки за игра на открито и при въвеждането в експлоатация на обектите по т. 2 и 3;
5. основно обновяване или ремонт на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито, и на съществуващи сгради или на части от тях, предназначени за обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито;
6. поддържането и контрола на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито.


Чл. 3. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

Раздел I.
Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито


Чл. 4. (1) Площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели.
(2) Ползвателите на площадки за игра в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на следните възрастови групи:
1. до 3 години;
2. от 3 до 12 години;
3. от 12 до 18 години.
(3) В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи се създават условия за следните основни видове игри и/или занимания:
1. люлеене;
2. пързаляне;
3. въртене;
4. клатушкане;
5. пазене на равновесие;
6. катерене;
7. игри със сюжети и роли;
8. експериментиране;
9. учене;
10. общуване - колективни игри.


Чл. 5. (1) На всяка открита площадка за игра се осигурява възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания. В закритите площадки за игра броят на достъпните занимания може да е по-малък в зависимост от техническата възможност за устройването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Достъпните занимания и/или съоръжения за игра се предвиждат така, че да е осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра при възможност да се разполагат равномерно на територията на площадката.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
(4) При устройване на площадките за игра, предназначени за няколко възрастови групи, се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или съоръжения за игра.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години може да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години, като се осигурят съоръжения за игра и за двете възрастови групи, обособени в отделни зони.

Раздел II.
Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра


Чл. 6. (1) Големината и броят на площадките за игра се определят в зависимост от следните показатели:
1. вид на населеното място;
2. демографска структура на населението, като се отчита, че обитателите до 18-годишна възраст са около 18 % от всички обитатели на населеното място или на градската структура (район);
3. брой на жилищните единици в жилищната структура или на територията на населеното място;
4. етажност и гъстота на застрояване на територията;
5. наличие на свободни площи между сградите при условия на съществуваща висока степен на изграденост на територията;
6. брой на очакваните ползватели на териториите за рекреационни дейности.
(2) При отчитане на показателите по ал. 1 площадките за игра могат да се планират, както следва:
1. в парковете и градините в урбанизираните територии, както и в паркове извън урбанизираните територии и в горски паркове;
2. за квартал от жилищна територия в урбанизираните територии (в жилищна група);
3. за устройствена зона в урбанизираната територия;
4. за цялата урбанизирана територия;
5. в територии за рекреационни дейности.


Чл. 7. (1) Площадките за игра се устройват в поземлените имоти, както следва:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) в територии с умерено ослънчаване, като за площадките за игра или за зоните от площадки за игра, предназначени за деца до 3 години, се предвижда подходящо засенчване;
3. върху поземлени имоти, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и други източници на замърсявания;
4. в територии, защитени от въздушни течения или за които се предвижда изкуствена защита срещу въздушни течения посредством подходящи растителни видове и други средства.
(2) Площадките за игра се планират и проектират в съответствие с пешеходната система на урбанизираната територия или на отделните устройствени зони така, че да се създаде свързана система от места за детски отдих в безопасна среда.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) За осигуряване на достъпа до площадката за игра се прилагат нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда, определени с Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.) (ДВ, бр. 12 от 2021 г.).


Чл. 8. (1) За съществуващите площадки за игра и за площадките за игра към бензиностанции и търговски обекти, устроени на разстояние, по-малко от 10 m от автомагистрали, първостепенна улична мрежа и други източници на шум, прах и изгорели газове, се осигурява растителен пояс откъм страната на неблагоприятното въздействие.
(2) При близост на площадката за игра до първостепенната улична мрежа в случаите по ал. 1 се поставят и предупредителни пътни знаци - вертикална и/или хоризонтална маркировка на улиците за намаляване на скоростта, както и за сигнални светлини. Входовете и изходите на площадките се устройват откъм обезопасената спрямо улицата страна.


Чл. 9. (1) Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са определени съгласно табл. 1.
 
(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

 

 

 

Таблица 1

Възрастова

Радиус на

Минимална

Минимален

група на

отдалеченост

площ на

брой

ползвателите

от жилища

площадката

занимания

 

и/или

за игра

и/или

 

жилищни

 

минимален

 

сгради

 

брой

 

 

 

съоръжения

До 3 години

От 5 до 150 m

50 m2 - при

Пясъчник

Две пейки

Едно съоръжение за ползватели до 3 години

 

 

брой на очак-

 

 

ваните ползва-

 

 

тели до 15

 

 

 

От 3 до

От 5 до 400 m

200 m2 - при

Три пейки

12 години

 

брой на очак-

Най-малко чети-

 

 

ваните ползва-

ри съоръжения за

 

 

тели до 100

игра и три вида

 

 

 

занимания за

 

 

 

ползватели от 3

 

 

 

до12 години

 

 

 

Беседка

От 12 до

В близост до

В зависимост

Най-малко чети-

18 години

игрище, учили-

от броя на

ри съоръжения за

 

ще или в парк

очакваните

игра и три вида

 

 

ползватели

занимания за

 

 

2 m2 на пол-

ползватели от 12

 

 

звател

до 18 години

 

 

 

Беседка


Забележка. Изискванията по колона 2 се прилагат при възможност и в зависимост от конкретните условия.
(2) Показателите, определени в табл. 1 към ал. 1, могат да се прилагат и за площадките за игра, които се устройват в смесените територии и в териториите за рекреационни дейности.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
(4) Площадките за игра могат да се предвиждат като комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години в близост до игрища, увеселителни обекти и в парковете.

Раздел III.
Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра


Чл. 10. (1) За всяка открита площадка за игра се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката.
(2) Табелата по ал. 1 съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията и, които се означават със символи и знаци.
(3) Информационните табели съдържат най-малко следната информация за:
1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) възрастовите групи на ползвателите, за които са предназначени съоръженията;
3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;
4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката (при необходимост в зависимост от предназначението на площадката по възрастови групи);
5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;
6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;
7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) телефон за спешни повиквания - 112;
9. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) потенциално опасни за здравето дървесни видове, които се намират на територията на площадката по реда на чл. 15, ал. 2;
10. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) забрана за тютюнопушене на територията на площадката за игра.

Чл. 11. (1) За всяка площадка за игра се монтира ограда с височина най-малко 1 m. По оградата не се допуска наличието на необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) До оградата на площадката се предвижда възможността от засаждане на жив плет от растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) За площадките за игра, разположени в паркове, пешеходни зони, в т.ч. площадни пространства с ниска интензивност на пешеходното и велосипедното движение, огради се предвиждат по преценка на стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и възможните рискове за безопасно ползване на площадката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Разстоянието от долната повърхност на оградата до прилежащата настилка е до 0,11 m.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Площадките за игра се устройват с най-малко два входа/изхода, разположени при възможност на различни страни на площадката, със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.
(2) Вратите на входовете/изходите на площадките не следва да създават опасност за захващане на пръсти и други части от тялото. Между подвижната част на вратата и рамката от двете страни във всяко едно положение, по цялото протежение на рамката се предвижда разстояние не по-малко от 12 mm.
(3) Подвижната част на вратата на входа/изхода на площадката се монтира на височина от 0,06 до 0,11 m от повърхността на настилката.
(4) Вратите се боядисват в ярък и контрастиращ с оградата цвят, за да може лесно да се разпознават от хора със зрителни увреждания.


Чл. 13. (1) На територията на площадките за игра извън минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра се предвиждат места за сядане, а при възможност - и масички за игра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, се разполагат най-малко две пейки или други подходящи места за сядане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На територията на площадките за игра за възрастови групи на ползвателите от 3 до 12 години и от 12 до 18 години се предвижда беседка.


Чл. 14. (1) Броят на кошчетата за отпадъци се определя в зависимост от големината на площадката, но не по-малко от две кошчета.
(2) Кошчетата за отпадъци се разполагат в близост до входовете/изходите на площадките за игра, на разстояние не по-малко от 2 m от тях и най-малко 2 m от местата за сядане.
(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат за площадки за игра с площ до 100 m2.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Изискванията на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 не се прилагат за площадки за игра на открито на територията на детски градини и ясли и учебно-възпитателни заведения.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) На територията на площадките за игра се засаждат растителни видове, които не са потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите. Информация за растителните видове, които са неподходящи за засаждане на територията на откритите и закритите площадки за игра и могат да бъдат потенциално опасни за здравето на ползвателите и на придружителите, е дадена в приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Изключения по ал. 1 се допускат само при съществуващи открити площадки за игра по отношение на посочените за допустими в приложение № 1 декоративни видове дървета, когато те са в добро фитосанитарно състояние, като на видимо място на стъблото на съответните дървесни видове се нанася маркировка с черно-жълта лента и за тях се дава сигнална предупредителна информация на информационната табела на площадката за игра. Пример за предупредителна сигнална информация за потенциално опасни за здравето декоративни видове дървета е даден в приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Не се допуска планирането на нови открити площадки за игра при наличието на растителни видове съгласно приложение № 1, представляващи висока степен на риск за ползвателите на разстояние до 10 m от границата на площадката за игра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) В случаите, когато при изграждането на нови или при основно обновяване на съществуващи площадки за игра се предвижда премахване на дървесни видове съгласно изискванията на таблица 1 от приложение № 1, следва собственикът за сметка на премахнатите дървесни видове да предвиди озеленяване с подходящи растителни видове.


Чл. 16. (1) Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:
1. конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
2. материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;
3. вида на настилката и нейното изпълнение;
4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) биологичните и морфологичните особености на растителните видове и местата за засаждането им;
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) потенциални опасности в зависимост от конкретните съществуващи условия.
(2) Не се допуска разполагане на елементи на обзавеждането, както и засаждане на растителност в минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра и по основните маршрути за преминаване, както и припокриването на минималните пространства на две или повече съоръжения.
(3) Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра и на основните му елементи е дадена в приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-малка от 0,60 m, за които не са определени специфични изисквания както за ударопоглъщащата настилка, така и за минималното свободно пространство, се предвижда минимално свободно пространство 1,5 m извън периферията на съоръжението. Това изискване не се отнася за самостоятелни занимателни панели и къщички за игри.

Чл. 17. (1) Около съоръженията за игра и елементите от съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се осигурява свободно пространство, достатъчно за маневриране с инвалидна количка, при спазване на нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда.
(2) В свободното пространство на съоръжение за игра не се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с изключение на поставените с цел подпомагане на ползвателите по време на игра.
(3) Елементите на обзавеждането на площадката за игра се разполагат така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели и придружители с увреждания.


Чл. 18. (1) Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.
(2) Съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.
(3) Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.
(4) Фундаментите, цоклите и закрепващите елементи на съоръженията за игра в настилки от насипни продукти (пясък, дървесни кори и др.) се изпълняват в слой с дебелина най-малко 0,40 m. При възможност и когато е посочено от производителя, те се покриват чрез отделни части или детайли на съоръжението (например чрез платформата - при въртележка). Начинът на изпълнение на фундамент на съоръжение за игра в настилка от насипни продукти е показан на схемата съгласно приложение № 3.
(5) Стъпалата и перилата на стълби, когато са част от конструкцията на съоръжението за игра, се монтират стабилно, без да се въртят.


Чл. 19. На откритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 3 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Вертикалните и хоризонталните занимателни панели (с морски шах, животни, букви, кухни, пъзели, халки и др.), предвидени и за ползватели с двигателни увреждания, се разполагат на височина от 0,40 до 1,20 m.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Пясъчникът се предвижда и изпълнява извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра, със стени с височина от 0,25 до 0,40 m от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможност за сядане по тях.
(2) Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.
(3) Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За пясъчника се използва промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици, който след полагане се дезинфекцира.
(5) Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).
(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато се предвиждат масички за игра с пясък и вода, те се разполагат в близост до пясъчника, като част от масичката остава извън пясъчника, на достъпен за инвалидна количка маршрут. Частта от масичката, разположена на достъпния маршрут, се проектира с широчина, по-голяма от 0,76 m, с дължина (дълбочина) най-малко 0,43 m и с височина от 0,60 до 0,75 m над настилката. За осигуряване на свободно разполагане на инвалидна количка под долната повърхност на масичката не се допуска наличието на каквито и да е елементи.


Чл. 22. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески и др.).
(2) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането са проектирани така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).

Раздел IV.
Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито


Чл. 23. (1) Площадките за игра на закрито се устройват в самостоятелни сгради, в сгради за обществено обслужване или в подходящи за целта обществено достъпни помещения или площи - части от сгради, които отговарят на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Устройване на площадки за игра на закрито в жилищни сгради се допуска само на партерните етажи при спазване на изискванията на чл. 38 ЗУТ.


Чл. 24. (1) Помещенията и площите за устройване на закрити площадки за игра се разполагат при спазване на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) осигуряват се евакуационни пътища и изходи съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);
2. електрическите, телефонните и други инсталации, както и датчиците се разполагат на недостъпни за ползвателите места; контактите на електрическата инсталация се проектират на височина, по-голяма от 1,60 m, или се изпълняват обезопасени;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) в помещенията/обособените зони, предвидени за рисуване, моделиране, четене, писане и др. подобни занимания, изкуственото осветление се проектира с осветеност 300 Lx, като осветителните тела се обезопасяват;
5. температурата на въздуха в помещенията е в границите 20 , 23°С, с денонощни колебания 1 - 3,5°С;
6. достъпът на ползвателите до потенциално опасни места е обезопасен;
7. помещенията и площите са лесно достъпни за почистване и поддържане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Максималната височина на свободно падане за изцяло затворените съоръжения за игра е до 2 m, в т.ч. височините на всички части на тези съоръжения, до които ползвателят има достъп.
(3) Когато към закритите площадки за игра има тераси, те се обезопасяват и оборудват със средства за защита от пряко слънчево греене (тенти, чадъри и др.) с оглед ползването им за игри на открито.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Достъпните маршрути за ползватели с увреждания се изпълняват в съответствие с нормативните изисквания за проектиране на достъпната среда, определени с Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На входа/изхода на закритите площадки за игра се осигурява ограничителен режим за достъп (чрез подходящи технически средства, физически лица и др.), който не е в противоречие с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Към закритите площадки за игра може да се предвижда помещение или обособено пространство за родители/придружители на ползвателите на площадката, от което има директна или индиректна видимост (например чрез монитори) към основното пространството за игра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.09.2016 г.) В закритите площадки за игра се обособяват отделни зони за игра за възрастова група до 3 години и за възрастова група от 3 до 12 години.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Зоните за хранене и за други допълнителни дейности на територията на площадката се предвиждат така, че да са напълно отделени от основното пространство за игра. Връзката на тези зони с основното пространство за игра се обезопасява.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Зоната за персонала за посрещане на ползвателите на площадката се проектира така, че да има пряка видимост към основното пространство за игра.
(5) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Елементите на обзавеждането в закритите площадки за игра (маси, столчета, шкафове и др.) се разполагат така, че да не пречат на движението към евакуационните изходи или по основните маршрути за игра.

Чл. 26. (1) Към всяка закрита площадка за игра се предвижда най-малко едно санитарно помещение, достъпно и за ползватели с увреждания, с тоалетна мивка с течаща топла и студена вода и с тоалетна.
(2) Водочерпните кранове и санитарните прибори се монтират на височина съобразно възрастовите особености на ползвателите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Температурата на течащата вода при водочерпните кранове не трябва да надвишава 38 °С.


Чл. 27. (1) Подът на площадката за игра се изпълнява от материали, които позволяват лесно почистване и дезинфекция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Стените, хоризонталните повърхности и вертикалните повърхности в зоната за ползватели до 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,20 m от пода.
(3) Стените и вертикалните повърхности при зоната за игра за ползватели над 3 години се облицоват с мек и лесен за почистване материал на височина най-малко 1,60 m от пода.
(4) В зоната на вратите се осигуряват подходящи мерки за обезопасяване срещу защипване на пръсти и други части на тялото.
(5) Дръжките на вратите се предвиждат на височина 0,61 m или с въртеливо движение при отваряне/затваряне.


Чл. 28. (1) Всички хоризонтални и наклонени платформи, рампи и модулната конструкция на изцяло затворените съоръжения за игра се облицоват с ударопоглъщащ материал.
(2) Рампите и наклонените платформи се предвиждат със стъпала - ребра по широчината на рампата, облицовани с мек материал.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) В случаите, когато изцяло затворено съоръжение за игра е монтирано в близост до съседни твърди или изпъкнали повърхности (стени, тавани и др.), съоръжението или неговото ограждение се монтират на минимално разстояние от 200 mm от тях и се обезопасяват подходящо (напр. омекотяват).


Чл. 29. (1) Когато на територията на закрита площадка за игра се предвижда басейн с топки, се спазват следните изисквания:
1. стените и подът на басейна се облицоват с материал, лесен за почистване и дезинфекция;
2. дълбочината на слоя с топки за ползватели до 3 години е до 0,45 m;
3. дълбочината на слоя с топки за ползватели над 3 години е до 0,60 m;
4. топките са с минимален диаметър 70 mm.
(2) Басейнът с топки може да се комбинира с пързалка при спазване на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) частта от басейна с топки при изходната секция на пързалката е отделен от басейна с топки за обща употреба (когато има такъв);
2. басейнът с топки е видим от зоната за наблюдение;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) дълбочината на слоя топки е не по-голяма от 0,40 m;
4. дължината на басейна е най-малко 2 m, мерено от края на изходната секция на пързалката;
5. в басейна няма препятствия.


Чл. 30. (1) При изходната секция на пързалката се предвижда ударопоглъщаща настилка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) За пързалки, рампи и наклонени платформи с височина на началната/стартовата секция, по-голяма от 1 m, се предвижда напречен лост, разположен на височина между 0,60 и 0,90 m от пода на началната/стартовата секция на пързалката или от прилежащия повдигнат на повече от 1 m под за рампите и наклонените платформи. Лостът може да бъде заместен от арка, мрежа и друго съоръжение, като вертикалното светло разстояние до пода на началната секция следва да бъде между 0,60 и 0,90 m.
(3) Свободното пространство пред изходната секция на пързалката е най-малко 2 m.


Чл. 31. (1) На територията на закритите площадки за игра се предвиждат мрежи при спазване на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) отворите на мрежите са до 60 mm;
2. не се допуска наличието на остри ръбове по фиксиращите елементи на мрежите и облицоващия материал;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) при достъпните за ползвателите зони на изцяло затворено и заградено съоръжение за игра се предвижда мрежа и в горната му част и периодично пристягане на мрежите като част от дейностите, свързани с поддържането и безопасността на площадката за игра.
(2) Не се допуска висящите съоръжения за игра да образуват примка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) При възможност поне един от входовете/изходите на изцяло затвореното съоръжение за игра се устройва от различна страна на съоръжението.


Чл. 32. (1) За безопасна експлоатация на изцяло затворени съоръжения за игра в зависимост от броя на ползвателите се осигуряват входове/изходи съгласно табл. 2.


          Таблица 2
Брой на < 20 От 21 до 50 От 51 до 100 От 101 до 200 > 200
ползва-          
телите          
Минима-          
лен брой          
на вхо-          
дове/          
изходи 2 2 - 3 2 - 4 3 - 4 *
           

(*) Минимален брой на входове/изходи = (брой на ползвателите/50) + 1

(2) Входовете/изходите на изцяло затворени съоръжения за игра се разполагат така, че да са на разстояние от всяка точка на съоръжението не по-голямо от 18 m.
(3) Входът на затворено съоръжение за игра, предназначено за не повече от 20 ползватели, се предвижда с широчина най-малко 0,72 m, а за повече от 20 ползватели - с широчина най-малко 0,90 m. Най-малко един от входовете/изходите е с височина, по-голяма от 1,30 m.
(4) За безопасната експлоатация на изцяло затворени съоръжения се предвиждат следните площи: за ползватели до 3 години - най-малко 1,5 m2, а за ползватели над 3 години - най-малко 2 m2. Тези площи могат да бъдат увеличавани, когато се предвиждат активни игри и занимания в тях.


Чл. 33. За всяка закрита площадка за игра се предвиждат следните типове табели и сигнатурни означения:
1. основни означения и табели, предназначени за цялата площадка:
а) табела с данни за стопанина на площадката за игра и за броя на ползвателите за цялата площ на площадката за игра;
б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) сигнатурни означения и/или предупреждения за игра и забрани (забрани за целене с топки и други предмети и за влизане в игралната площ с обувки, бижута, храни, напитки и др.; означения за места за обувки и др.), както и друга целесъобразна информация;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) табели и сигнатурни означения и/или предупреждения, предназначени за безопасно ползване на всяко едно от съоръженията за игра в съответствие с инструкциите на производителя (брой на ползвателите на съоръжението за игра; правила за ползване на съоръжението за игра; възрастова група на ползвателите, максимална височина на ползвателите при изцяло затворено и заградено съоръжение за игра и друга изисквана от производителя/доставчика за предоставяне информация), както и друга целесъобразна информация.


Чл. 34. (1) Закритите площадки за игра се поддържат и контролират при спазване на изискванията по глава трета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В закритите площадки за игра се осигурява персонал, който отговаря на следните изисквания:
1. познава и спазва изискванията на Закона за закрила на детето;
2. обучен е за специфичните особености на съответната възрастова група ползватели до 3 години и/или от 3 до 12 години, за която е предназначена площадката;
3. обучен е за оказване на първа помощ и за извършване на необходимите действия при евакуация.

Раздел V.
Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) (1) Съоръженията за игра и техните части е необходимо да бъдат конструирани в съответствие с изискванията на серията стандарти БДС EN 1176 "Съоръжения и настилки за площадки за игра" (приложение № 7). Удостоверяването на съответствието на съоръжение за игра със съответна част на БДС EN 1176 е по реда на чл. 56 и при изпълнение на изискванията на чл. 57.
(2) Съоръженията за игра и техни части, предназначени за конкретна възрастова група, следва да са с подходяща за ползване конструкция за съответната възрастова група ползватели, за която са предназначени, вкл. относно рисковете, които могат да възникнат при ползването им, дори ако съоръженията не се използват по предназначения или очаквания начин.


Чл. 36. (1) Съоръженията за игра трябва да са конструирани така, че родителят/придружителят във всеки момент да може безпрепятствено да окаже помощ на ползвателя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 37. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се конструират така, че да няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Не се допуска съоръжения за игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Чл. 46. (1) Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.
(2) Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.
(3) Съоръженията за игра (за откритите площадки за игра) могат да се изработват от синтетични материали, устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Раздел VI.
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра


Чл. 47. (1) Площта на удар при съоръжения за игра или елементи от тях с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, се предвижда и изпълнява като ударопоглъщаща настилка.
(2) Минималната площ за изпълнението на ударопоглъщаща настилка за безопасно ползване на съоръженията за катерене, на люлки, въртележки, клатушки, пързалки и въжени линии се определя в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията и/или съгласно приложение № 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) За изцяло затворените съоръжения за игра, разположени в закрити площадки за игра, с височина на свободно падане до 1,5 m, се допуска разпростирането на ударопоглъщаща настилка около съоръженията да е 1 m, когато околните вертикални повърхнини са облицовани с ударопоглъщащ материал.
(4) Начинът на полагане и поддръжката на ударопоглъщаща настилка се изпълняват в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.


Чл. 48. (1) За ударопоглъщаща настилка на открити площадки за игра може да се предвижда тревна настилка, когато височината на свободно падане на съоръжение за игра е до 1 m и когато има техническа и организационна възможност за редовно поддържане на тревния чим в добро състояние.
(2) За височина на свободно падане на съоръжение за игра до 3 m може да се използва тревна настилка само когато е комбинирана със синтетична ударопоглъщаща настилка с отвори за трева.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Ударопоглъщаща настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:
1. за максимална височина на свободно падане до 2 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;
2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За изпълнението на ударопоглъщаща настилка се използват следните видове пясък:
1. ситен пясък - промит, без примеси или глинести частици, с фракция от 0,2 до 2 mm;
2. едър пясък/ситен чакъл - промит, с фракция от 2 до 8 mm.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Насипни ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m, както следва:
1. за максимална височина на свободно падане до 2 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,20 m;
2. за максимална височина на свободно падане от 2 до 3 m - с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,30 m.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,40 m (приложение № 3).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За ударопоглъщащи настилки от дървесен материал се използват следните видове материали:
1. дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm, добре загладени, без остри ръбове и краища и без части от листа и кора;
2. дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Допуска се настилките от дървесни стърготини и кори да се изпълняват с минимална дебелина във всяка точка 0,10 m само когато под тях е положен слой от промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm и с дебелина на слоя във всяка точка най-малко 0,30 m. При изпълнението на такива настилки се предвижда редовна поддръжка най-малко един път в седмицата чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), както и чрез добавяне на дървесни стърготини или кори.


Чл. 51. (1) При използване на насипни настилки от дървесни частици и/или пясък за откритите площадки за игра се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, и с дебелина най-малко 0,10 m, като между чакъла и насипната настилка се полага геотекстил.
(2) Насипните настилки, полагани на територията на откритите площадки за игра, се поддържат редовно чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), което се извършва веднъж в месеца, и чрез основно прекопаване и изваждане на долния слой от настилката на повърхността най-малко веднъж в сезона.


Чл. 52. (1) Ударопоглъщащи настилки от синтетични продукти може да се предвиждат за открити и за закрити площадки за игра.
(2) Ударопоглъщащите настилки от синтетични продукти или от други видове продукти, за които в тази наредба не са определени конкретни изисквания, се изпълняват с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободно падане в съответствие с инструкциите на производителите им.


Чл. 53. (1) Твърди настилки се полагат само за площи от територията на площадки за игра, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщащи настилки съгласно изискванията на наредбата.
(2) На територията на откритите площадки за игра може да се полагат следните видове твърди настилки:
1. бетонни плочи;
2. от асфалт;
3. паваж;
4. от бетон;
5. каменни плочи;
6. от дървен материал.


Чл. 54. (1) Ударопоглъщащата настилка за съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се изпълнява само от синтетични продукти.
(2) По достъпните маршрути за ползватели с двигателни увреждания, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщаща настилка съгласно изискванията на наредбата, се полага твърда настилка, с изключение на настилките от каменни и бетонни плочи на тревна фуга и други, които затрудняват свободното придвижване с инвалидна количка.


Чл. 55. (1) При изпълнението на площадките за игра различните видове твърди и ударопоглъщащи настилки може да се комбинират при спазване на изискванията за употребата им и за достъпност от ползватели с двигателни увреждания.
(2) Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или ударопоглъщаща, се изпълнява гладка, без препятствия и неравности.

Раздел VII.
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки


Чл. 56. (1) За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7.
(2) Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи:
1. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;
2. протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.


Чл. 57. (1) Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.
(2) Всяко съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:
1. името и адреса на производителя;
2. наименованието и годината на производство на съоръжението;
3. номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;
4. знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на детски играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия".
(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).


Чл. 59. (1) Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията и в съответствие с БДС EN 1177 "Ударопоглъщаща настилка за площадка за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането" при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.

Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

Раздел I.
Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра


Чл. 60. (1) Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени на открито, както и основното обновяване на съществуващи площадки за игра, се извършват при условията и по реда на ЗУТ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) При проектирането и изграждането на площадките за игра се предприемат мерки за предотвратяване на рисковите и опасните фактори, описани в приложение № 8.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка за игра, разположена на открито, се разработва с обхват съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), като се изясняват и следните специфични параметри:
1. на ситуационния план на терена на площадката за игра се нанасят данни от картотекирането на съществуващата растителност заедно с дендрологична ведомост във и около площадката за игра (ако има такава);
2. на чертежите на площадката за игра се представя следното:
а) разположението и видът на съоръженията и/или заниманията за игра;
б) подробно се котират и се определят настилките и повърхностите;
в) изясняват се благоустройствените дейности, озеленяването, означенията и огражденията;
3. определят се техническите характеристики на съоръженията за игра;
4. определят се изискванията към ударопоглъщащите настилки (технически характеристики и необходими площи за разполагане), когато такива се предвиждат в съответствие с изискванията на наредбата;
5. определят се изискванията към предвижданите твърди настилки;
6. представя се техническа документация (количествени сметки, посадъчни схеми и др.) за предвижданите строителни и монтажни и залесителни работи;
7. определят се изискванията към предвижданите за влагане строителни продукти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Към инвестиционния проект на откритите площадки за игра се изработва част геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка).
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) В случаите, когато е необходимо да се реши дрениране и отводняване на открита площадка за игра или със заданието за проектиране на открита площадка за игра се предвижда водоснабдяване и канализация на поземления имот, електроснабдяване и външно художествено осветление, конструктивно оразмеряване на елементи, които представляват строителни конструкции, или се определят други изисквания към инвестиционния проект, се допълват съответните части на проекта.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., попр. - ДВ, бр. 84 от 2019 г.) В случаите, когато площадките за игра, разположени на открито, са част от обекти за обществено обслужване, документите по ал. 3 се прилагат към част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект за съответния обект.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., попр. - ДВ, бр. 84 от 2019 г.) Документацията при основно обновяване на съществуващи открити площадки за игра включва всички или част от документите по ал. 3 в зависимост от предвидените строителни и монтажни дейности.


Чл. 61. (1) Сградите, в които се предвиждат площадки за игра на закрито, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ. Помещенията и/или частите от сградата, предназначени за закрити площадки за игра, се устройват при спазване на изискванията на тази наредба.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 84 от 2019 г.) Документацията за закритите площадки за игра включва издадените строителни книжа и документите по чл. 60, ал. 3, т. 3 и 4.


Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) (1) Преди изпълнението/монтажа на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и/или настилка се проверява съответствието им с изискванията и характеристиките, декларирани в техническата им документация (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания), и съответствието им с инвестиционния проект. В случай на несъответствие с техническата документация на производителя/доставчика се сигнализира съответният производител/доставчик за предприемане на необходимите коригиращи действия, а в спорни случаи - и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия по реда на Закона за защита на потребителите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Изпълнението/монтажът на съоръженията за игра, настилките, елементите на обзавеждането и ограждението на площадката за игра се извършва при спазване на инструкциите на съответния производител и на изискванията на одобрения инвестиционен проект. Специфични изисквания за монтаж на люлки тип "махало", пързалки и въртележки са дадени в приложение № 6а.
(3) При въвеждането в експлоатация на площадки за игра констативният акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на площадка за игра съдържа данните по чл. 7, ал. 2, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за актовете и протоколите по време на строителство (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.), както и следните специфични данни от огледа на място:
1. описват се монтираните съоръжения (наличие на маркировка, вид на съоръжението, разположение, височина на свободно падане и други съотносими параметри), съответствието им с инвестиционния проект и предоставените за тях от производителите документи и/или сертификати за съответствие с БДС EN 1176;
2. описват се параметрите на изпълнените настилки на територията на площадката (вид на настилката, коти, площи и др.), в т.ч. изпълнените ударопоглъщащи настилки и приложените за тях документи на производителя за предвидената височина на свободно падане по БДС EN 1177, и съответствието на изпълнените настилки с инвестиционния проект;
3. описват се изпълнените благоустройствени дейности, монтираните елементи на обзавеждането, изпълненото озеленяване, означения и ограждения на територията на площадката за игра, прилежащата и нарушена при изграждането и подлежаща на възстановяване територия и съответствието им с инвестиционния проект;
4. удостоверява се съответствието на монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането, както и на изпълнението на настилките с инструкциите на съответния производител.


Чл. 63. (1) Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ нейният стопанин възлага на избран от него орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на тази наредба, като за целта му предоставя и проектната документация по чл. 60 и 61 в зависимост от вида на площадката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За извършената работа органът по ал. 1 изготвя доклад и/или сертификат за контрол, в който се описват резултатите от извършената проверка и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата. Докладът и/или сертификатът за контрол представляват неразделна част от строителните книжа за площадката за игра.
(3) Документите за въвеждане в експлоатация на открити и на закрити площадки за игра (разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация) се издават след представяне на доклада и/или на сертификата за контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случаите, когато с документите по ал. 2 се констатират несъответствия на площадката за игра с изискванията на наредбата, те се отстраняват преди въвеждане на площадката в експлоатация за сметка на страната, допуснала несъответствията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) В случай че при извършен контрол на площадка за игра от орган за контрол се установи спорно различие между техническите характеристики на монтирано съоръжение за игра с тези, декларирани в техническата му документация (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания), предоставена от производителя/доставчика, или със стандартите по приложение № 7, се извършват необходимите измервания и/или изпитвания от независима страна в присъствието на представители на производителя/доставчика и органа за контрол за доказване на установените несъответствия. Разходите за измерванията и/или изпитванията са за сметка на страната, чиито твърдения бъдат оборени в резултат на измерванията и/или изпитванията.

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.

Раздел II.
Поддържане и контрол на площадките за игра


Чл. 64. (1) Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на тази наредба.
(2) Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани.


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация обществено достъпни площадки за игра (в детски центрове, детски кътове, към търговски обекти, към заведения за хранене, към места за настаняване и др.), чиито стопани са юридически или физически лица се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.


Чл. 66. (1) Стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.
(2) Стопанинът на площадката за игра носи отговорност за:
1. правилното и устройство в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на тази наредба;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;
6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.


Чл. 67. (1) Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането и за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.
(2) Планът по ал. 1 се изготвя в зависимост от конкретните условия и натовареността на площадката и в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията за игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване на контрола и поддържане на площадката за игра.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване".
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) За обществено достъпни площадки за игра, чиито стопани са общините, съставените планове и тяхното изпълнение подлежат на контрол от общинските съвети.


Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) (1) Стопаните на обществено достъпни площадки за игра изготвят и непрекъснато актуализират списък на площадките за игра, които поддържат и контролират по реда на наредбата.
(2) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра от списъка по ал. 1 включва необходимите за спазване на изискванията на наредбата мерки, финансови средства, срокове и отговорници.
(3) Съоръженията и заниманията за игра на територията на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, които не са включени в списъка по ал. 1 и в плана за контрол и поддържане, подлежат на премахване от и за сметка на техния стопанин, като до премахването стопанинът носи отговорност за обезопасяването им и за преустановяване на достъпа до тях.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури за извършване на следните основни видове контрол:
1. периодичен (функционален) контрол;
2. годишен основен контрол.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 5 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Той обхваща подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.
(4) Стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти от приложение № 7.
(5) Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането и в експлоатация.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Органът за контрол издава и предоставя на стопанина на площадката за игра доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата. Минималният обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол от органа за контрол е съгласно приложение № 7а.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Стопанинът уведомява производителя/доставчика на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и/или настилка за необходимостта от предприемане на коригиращи действия, когато по време на годишния контрол се установи тяхно несъответствие с изискванията, декларирани в техническата документация на съответния производител/доставчик (в т.ч. сертификати или протоколи от изпитвания).

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) За проведените периодични видове контрол стопанинът на площадката за игра съставя доклади, които включват най-малко:
1. наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;
2. установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.
3. предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.
(2) Мерките за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра могат да включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):
1. технически;
2. организационни;
3. информационни (табели и означения).
(3) Информация за някои основни опасности и рискови фактори, които в зависимост от конкретните условия могат да се вземат предвид при извършване на контрола на площадката за игра, е дадена в приложение № 8.
(4) Примерни образци на доклад за извършен периодичен контрол от стопанина на открити или закрити площадки за игра със справка за отстранените неизправности, установени при контрола, са дадени съответно в приложения № 9 и 10.
(5) Стопанинът на площадката за игра води архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания, възникнали на площадката за игра, които взема предвид при поддържането и. Примерен образец на доклад за документиране на злополука е даден в приложение № 11.


Чл. 70. (1) След всеки извършен контрол стопанинът на площадката за игра определя необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането и в съответствие с изискванията за безопасност по реда на тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) При установяване на изменения на площадка за игра, които създават непосредствен риск от нараняване (нарушена конструкция на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и ограждението, опасни неравности по настилките, липса на настилки и др.), стопанинът на площадката за игра предприема незабавни мерки за нейното обезопасяване и/или преустановяването на достъпа до съответната площадка за игра или част от нея и планира своевременното им отстраняване.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) Мерките по ал. 1 се записват и планират в плана за контрол и поддържане на площадката за игра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) В случаите, когато след извършен контрол по реда на наредбата е установено наличие на рани/хралупи и/или плодни тела на дървесиноразрушителни гъби по дървесен вид на територията на площадка за игра, стопанинът включва в мерките по ал. 1 изготвяне на експертиза от специалист по болести на растенията и мерки за борба с тях с оглед възпрепятстване процеса на гниене, който може да доведе до падане на дървесния индивид. В мерките по ал. 1 се включва задължително премахване на плодни тела на дървесиноразрушителни гъби, когато такива са установени по дървени части на съоръженията за игра и/или по допълнителните елементи на обзавеждане, като се предвижда материалът на съоръжението/елемента да бъде третиран от специалист по повреди на дървесината с подходящи фунгициди, с доказана безопасност за живота и здравето на хората.


Чл. 71. (1) Стопанинът на площадката за игра води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа най-малко:
1. технически паспорт на площадката за игра, който се съставя при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.); в приложение № 12 на тази наредба е даден примерен образец, в който са включени специфичните изисквания към площадките за игра;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) документиране на регистрирани от стопанина злополуки (по-тежки контузии и наранявания), възникнали на площадката (причини, вид на контузията и нараняването), и получените от стопанина сигнали за злополуки, при които са документирани препоръки за планиране на мерки в плана за контрол и поддържане на площадката за игра;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) план за контрол и поддържане заедно с докладите за извършените периодични и годишни контролни дейности, за достъпността на площадката за игра и за планираните и предприетите мерки за осигуряване на безопасното и ползване;
4. издадените строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра.
(3) При извършване на годишния контрол на площадката за игра от органа за контрол стопанинът на площадката му предоставя документацията по ал. 2, за да се запознае с установените несъответствия, настъпилите злополуки и предприетите мерки за отстраняване на рисковете за периода между годишните контролни дейности, извършвани от органа за контрол.
(4) Технически паспорт по ал. 2, т. 1 се съставя, когато площадката за игра представлява самостоятелен строеж. В случаите, когато открита или закрита площадка за игра представлява част от сграда, данните за площадката се включват в техническия паспорт на съответната сграда, който се съхранява от собственика на сградата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Площадка за игра" е площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ.
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Съоръжение за игра" е съоръжение и/или структура за игра, включваща компоненти и конструктивни елементи, с които или на които ползвателите могат да играят на открито или закрито, самостоятелно или групово, съгласно техни собствени правила или причини (подбуди) за игра, които те могат да променят по всяко време.
3. "Елементи на обзавеждането на площадка за игра" са места за сядане, масички, кошчета, огради, врати (входове/изходи), табели, шкафове, беседки, тенти, чадъри, осветителни тела, перголи, клоцове с растителност и др.
4. "Първостепенна улична мрежа" е улична мрежа по смисъла на чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Орган за контрол" е независим от заинтересуваните страни орган за контрол на детска среда за игра, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (EA MLA) или международни организации за акредитация (ILAC MRA), съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол", че е компетентен при прилагането на нормативните изисквания, стандартите, добрите практики и техническите изисквания, свързани с безопасността на площадките за игра.
6. "Стопанин на площадка за игра" е собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.
7. "Свободно пространство на съоръжение за игра" е пространство във, на или около съоръжение за игра, което може да се заеме от ползвателя, подложен на принудено движение, причинено от конструкцията на съоръжението (пързаляне, люлеене, клатене и др.).
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
16. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Височина на свободно падане" е най-голямото вертикално разстояние от опорната точка на ползвателя до повърхността под нея (площта на удар), за което настилката следва да подсигури необходимото ниво на ударопоглъщане.
17. "Площ на удар" е зона около и под дадено съоръжение за игра, в която ползвателят може да има съприкосновение с настилката в резултат на падане от издигната част на съоръжението.
18. "Пространство за падане" е пространство във, на или около съоръжение за игра, в което ползвателят може да попадне при падане от повдигната част на съоръжението. Пространството за падане започва от височината на свободно падане.
19. "Минимална площ за изпълнение на ударопоглъщаща настилка" е площта на удар под и около съоръжение за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 0,6 m.
20. "Пързалка" е съоръжение за игра с наклонена(и) повърхност(и), по която ползвателят се пързаля по определена траектория.
21. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Въртележка" е съоръжение за площадка за игра, чиято основна функция е въртене около централна ос.
22. "Въжена линия" е съоръжение или част от съоръжение за игра, чрез което ползвателите могат да се придвижват върху или по направление на носещо въже, като се използва силата на гравитацията.
23. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Люлка-махало с една ос на въртене" е движещо се съоръжение, при което тежестта на ползвателя се поддържа под ос на въртене, разположена на височина, по-голяма от 1,3 m от земята.
24. "Люлка-махало с една точка на окачване" е съоръжение за игра, при което към точката на закрепване са окачени платформи, които могат да се люлеят във всички посоки.
24а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Седалка на люлка "махало" за групова употреба" представлява седалка с голяма повърхност, предназначена за няколко ползватели, като обикновено седалките са тип "гнездо" или кошница, седалки на люлки "махало" с една точка на окачване, седалки от автомобилни гуми и люлеещи се легла.
24б. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Дължина на средства за окачване на люлка "махало" представлява вертикално разстояние между горната повърхност на седалката и оста на въртене на люлката "махало".
25. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Люлка-везна" и "клатушка" са съоръжения за игра с една или няколко седалки или места за стоене, които могат да бъдат приведени в движение от ползвателя, като движението при люлеене зависи от типа и начина на фиксиране на съоръжението към земята. При "люлка-везна" може да бъде осъществено само вертикално движение.
26. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Съоръжение за катерене" е съоръжение за игра, което позволява на ползвателя да се движи по или в него чрез използване на опора за ръце и ръце/крака и изисква поне три контактни точки със съоръжението, като едната е ръка. По време на придвижване е възможно само една или две контактни точки, но това е само при преместване от една позиция към следващата.
27. "Комбинирано (сложно) съоръжение за игра" е съвкупност от елементи за игра (пързалка, съоръжение за катерене и др.), свързани посредством рампи, лостове, платформи, мостове и/или стъпала.
28. "Комбинирана пързалка" е пързалка, при която достъпът до началната секция е възможен само чрез преминаване през друго съоръжение за игра или части от съоръжение за игра.
29. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Засенчване" е осигуряване на сянка върху площадка за игра чрез дървесна растителност или чрез трайна конструкция за засенчване.
30. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Граница на открита площадка за игра" се счита оградата, когато има такава, а при паркове - контурът на разстояние 3 m от съоръженията за игра.
31. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
32. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
33. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) "Изцяло затворени (заградени) съоръжения за игра" са структури за игра, предназначени за ползватели до 14 години, които може да се разполагат на площадки за игра както на открито, така и на закрито. Включват елементи, на които или с които ползвателите могат да играят в самите затворени триизмерни структури, с определени входове/изходи.
34. (нова - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) "Беседка" е елемент на обзавеждането на площадките за игра с конструкция, чрез която се обособяват няколко места за сядане и общуване при осигуряване на подходящо засенчване и защита от дъжд и сняг.
35. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Ударопоглъщаща настилка за площадка за игра" представлява настилка, покриваща площта на удар, предназначена да намалява риска от нараняване при падане на нея.
36. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Съоръжение за подскачане" представлява съоръжение за площадка за игра или част от съоръжение, което чрез своите еластични характеристики има основна функция, позволяваща на ползвателите да се отделят от земята с подскоци, без да бъде оказвано съдействие от друг(и) ползвател(и).
37. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Ниво на ударопоглъщане" е характеристика на настилката, която показва ударопоглъщане за дадена височина на падане, удостоверено с документи от изпитване за настилки от синтетични материали и съответни регламентирани в зависимост от височината на падане дебелини за настилки от насипни материали.
38. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Въртележка с платформа" е въртележка със затворена въртяща се платформа >= ? 500 mm, при която позициите за заемане от ползвател са разположени върху горната повърхност на платформата и/или представляват седалки или ръкохватки, неподвижно монтирани към платформата, и/или към централната подпора.
39. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Въртящ се стол" е въртележка без затворена въртяща се платформа, при която местата на ползвателя са определени като отделни седалки, монтирани стабилно към централната подпора чрез поддържаща конструкция.
40. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Определена опорна точка (на тялото)" включва тези повърхности на съоръжението, до които е насърчен достъп на ползвателя.
41. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Специалист по болести на растенията и мерки за борба с тях" е фитопатолог или еквивалентна специалност.
42. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Специалист по повреди на дървесината" е магистър по модул "Реставрация и консервация на изделия от дървесина" или еквивалентна специалност.
43. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) "Дървесиноразрушителни гъби" са гъби, които разграждат компоненти от клетъчните стени на дървесината (на корени, стъбла или клони) и намаляват устойчивостта на дърветата.


§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2018 г.

§ 4. Изискванията за удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра съгласно глава втора, раздел VII се прилагат една година след изтичане на преходния период за влизане в сила на тази наредба. През този срок производителите на съоръжения за игра са длъжни да удостоверят техническите и конструктивните характеристики на съоръженията със сертификати или протоколи от изпитвания в съответствие с техническите спецификации и документите, по които са произведени съоръженията, и да изготвят на български език подробна инструкция за определяне на минималното необходимо пространство за тяхното разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол.

§ 5. До създаването на органите за контрол по смисъла на тази наредба дейностите, свързани с проверката на съответствието на площадките за игра с изискванията на наредбата, се изпълняват от стопаните на площадките за игра.

§ 6. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт - стопани на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и закрито, предвиждат необходимите за утвърждаване разходи със Закона за държавния бюджет за съответната година, съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети, за планиране на нови площадки за игра, за привеждане на съществуващите площадки за игра в съответствие с изискванията на наредбата, както и за поддържане и контрол на площадките за игра.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 11 ЗУТ.

§ 8. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 9. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

§ 10. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)

§ 44. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)

§ 45. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 46. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на чл. 25, ал. 2, който влиза в сила една година след обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2019 Г.)

§ 15. Съществуващите площадки за игра, които не са приведени в съответствие с изискванията на тази наредба в срока по § 3 от преходните и заключителните разпоредби, се включват от техните стопани в плановете за контрол и поддържане на площадките за игра с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение, а по отношение на площадките за игра - общинска собственост, и в общинските програми за закрила на детето.

§ 16. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се смята денят на подаване на писмено заявление за одобряване на инвестиционния проект от компетентния орган.

§ 17. (1) Започнатите производства по въвеждане в експлоатация на площадки за игра се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по ал. 1 се счита съставянето на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за предаване от строителя на възложителя на изградена и завършена площадка за игра.

§ 18. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА


(ОБН. - ДВ, БР. 17 от 2023 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2023 Г.)

§ 28. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по ал. 1 се счита датата на подаване на писмено заявление за одобряване на инвестиционния проект от компетентния орган.

§ 29. (1) Започнатите производства по въвеждане в експлоатация на площадки за игра се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по ал. 1 се счита съставянето на констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за предаване от строителя на възложителя на изградена и завършена площадка за игра.

§ 30. Съществуващите площадки за игра, които са изградени и въведени в експлоатация до влизане в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба при извършване на техните основни обновявания.

§ 31. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, 2, 3 и 4

(Предишно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, 2 и 3, изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)Таблица 1

Токсични декоративни видове дървета

Научно наименование на вида

 

Токсична/алергенна част

Мерки при заварени дървесни видове на съществуващи площадки за игра

Премахване/Предупредителен надпис с текст съгласно таблица 2

Степен на токсичност съгласно таблица 3

листа

 

цветове

плодове

семена

други части

всички части

1

2

3

4

5

6

8

9

7

Голосеменни (Gymnospermae)

Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

+

 

ВНИМАНИЕ!

Контактът с растението може да предизвика алергична реакция!

Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks.) M.L.Green

Лейландов лъжекипарис

A

 

Ginkgo biloba L.

 

 

 

+

 

Съществуващи женски индивиди се премахват.

При ново строителство се допуска използване само на мъжки индивиди.

P A

Juniperus excelsa M. Bieb.

 

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Juniperus excelsa M. Bieb.

Дървовидна смрика

P

Juniperus virginiana L.

+

 

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Juniperus virginiana L.

Виргинска смрика (Моливно дърво)

P

Taxus baccata L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC I

Thuja occidentalis L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Thuja occidentalis L.

Западна туя

P

Thuja orientalis L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Thuja orientalis L.

Източна туя

P

Покритосеменни (Angiospermae)

Aesculus spp.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Aesculus hippocastanum L.

Обикновен конски кестен

P W

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

+

+

 

 

Сок;

полен

ВНИМАНИЕ!

Видът може да предизвика алергична кожна

реакция и дразнене на очите!

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Обикновен айлант

I A W

Buxus sempervirens L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Buxus sempervirens L.

Вечнозелен (обикновен) чимшир

P

Fagus sylvatica L.

 

 

 

+

 

ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!

Fagus sylvatica L.

Обикновен бук

P

*Ficus carica L.

 

 

+

 

Млечен сок

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

(Видът може да предизвика алергична кожна реакция в комбинация със слънце.)

I A

Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch

+

 

 

+

Слуз между семената

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Gymnocladus dioicа (L.) K.Koch

Двудомен гимнокладус

P

Ilex aquifolium L.

+

 

+

 

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

PC

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid.

 

 

 

 

Сок

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Malus spp.

 

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

Melia azedarach L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

VC W

Prunus racemosa Lam.

Padus racemosa Gilib. =

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

*Prunus armeniaca = Armeniaca vulgaris

+

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus dulcis =P. amygdalus = Amygdalus communis

+

 

+

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

P

*Prunus cerasifera Ehrh.

+

 

 

+

 

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

AC W

Quercus spp.

+

 

+

 

Пъпки

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация, кожен и очен дразнител!

P A W

 

Robinia pseudoacacia L.

+

Премахва се - не се допуска за площадки за игра по смисъла на чл. 15, ал. 2

V I W

Sorbus aucuparia L.

 

 

+

 

 

ВНИМАНИЕ!

Плодът е вреден при консумация!

Sorbus aucuparia L.

Офика

P

Sophora japonica L.

+

ВНИМАНИЕ!

Видът е вреден при консумация!

Sophora japonica L.

Японска софора

P


Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Плодните/овощните дървета (ябълки, круши, череши, вишни, кайсии, праскови, сливи, джанки, черници и др.) не са подходящи за паркоустрояване на площадки за игра, тъй като узрелите плодове замърсяват площта под короните и привличат жилещи насекоми, които са особен риск за алергични деца. Плодовете са обект на интерес за ползвателите, които нанасят механични повреди на короната (пречупване на клони), което води до нейното обезформяне и загниване.

Таблица 2

Значение на предупредителния текст при обозначаване на потенциално опасни декоративни видове дървета

Текст

Значение

Вреден при консумация

Вид, съдържащ токсини.

Обикновено цялото растение съдържа токсини, но най-често плодовете или семената са тези, които се консумират.

Децата са най-рискови за инцидентно отравяне, особено децата под 5 години, които са привлечени от плодовете или други части за ядене.

Кожен дразнител

Вид, предизвикващ кожна реакция при държане.

Симптомите често включват дерматитен тип реакция, локално възпаление, сърбеж и изприщване. Понякога това е само временно и без последващо значение, като добре познатия "зюмбюлов сърбеж", но в някои случаи реакцията може да е много сериозна.

Очен дразнител

Дразнението на очите се предизвиква от попадане на сокове или малки власинки от растението, при изпръскване или докосване на окото със замърсена ръка.

 

Таблица 3

Степен на токсичност на вида

Степен на
токсичност

Описание

V

Силно отровно

Тези видове може да причинят трайни увреждания, сериозно заболяване или смърт.

Предизвикват тежко отравяне, дори и от малки количества.

P

Отровно

 

Тези видове може да предизвикат неразположение, като повръщане или диария, но не са опасни за живота.

Незначителни симптоми може да се проявят, ако се консумират големи количества.

Родителите и възпитателите трябва внимателно да наблюдават и контролират за контакт на децата с тези растения.

A

Алергенно

 

Тези видове може да предизвикат множество алергични реакции, като сенна хрема, астма и други дихателни проблеми, дразнене (възпаление) на лигавицата, дерматит, гадене, повръщане, диария и гастроентерит.

I

Дразнещо средство/иритант

Тези видове може да предизвикат обриви, изприщване, дерматит на кожата или дразнене (възпаление) на очите, носа или устата.

 

W

Инвазивно

Отровни видове, за които е известно, че са инвазивни в природни или в селскостопански райони.

PC

С индекса "C" се обозначава токсична характеристика, която е особено вредна за деца.

 

Таблица 4

Токсични декоративни видове храсти

Научно наименование на вида

 

Токсична/алергенна част

Степен на токсичност

(по табл. 3)

листа

цветове

плодове

семена

други части

всички части

1

2

3

4

5

6

8

7

Голосеменни (Gymnospermae)

Juniperus communis

+

 

 

 

шишарки

P

Juniperus

sabina

+

 

P

Покритосеменни (Angiospermae)

Aucuba

japonica

+

 

P

Berberis

vulgaris

 

 

 

 

+

P I

Caesalpinia gilliesii

 

 

 

+

+

 

PC

Calycanthus floridus

= C. fertilis;

Calycanthus occidentalis

 

 

 

+

 

P

Campsis radicans = Tecoma radicans

+

 

 

 

 

I

Celastrus orbiculatus

+

P

Clematis spp.

+

P I

Colutea arborescens

 

 

 

+

 

P

Cornus florida

 

 

+

 

 

P I

Cornus

sanguinea

+

 

 

 

 

P I

Coronilla

emerus

+

 

P

Coronilla

varia

+

P

Cotinus coggygria

+

I

Cotoneaster spp.

 

 

+

 

 

PC W

Cytisus scoparius = S arothamnus scoparius

+

V W

Daphne mezereum

+

V

Ephedra spp.

+

P

Euonymus europaeus

+

VC

Euonymus japonica

+

VC

Genista tinctoria

+

P

Hedera helix

+

V I W

Hydrangea macrophylla =

Hydrangea hortensia

+

PC I

Kalmia spp.

+

P

Laburnum anagyroides =

Cytisus laburnum = L. vulgare

+

VC

Ligustrum ovalifolium

+

 

+

 

Полен

V A I

Ligustrum vulgare

+

V A I

Lonicera periclymenum

 

 

+

 

 

P

Lonicera

tatarica

+

 

+

 

 

P

 

Lonicera xylosteum

+

 

+

 

 

P

 

Lonicera japonica

+

 

+

 

 

PC I W

Lycium barbarum = L. halmifolium = L. vulgare

+

 

P

Mahonia aquifolium

 

 

+

 

 

P

Parthenocissus quinquefolia =

A mpelopsis quinquefolia

+

 

+

 

 

PC I W

Periploca graeca

+

P

Pieris japonica

+

 

 

 

Нектар от цветовете

P

Poncirus trifoliata

 

 

Неузрели плодове

 

 

P

Prunus laurocerasus = Laurocerasus officinalis

+

 

+

+

Стъблo

 

VC I W

 

Pyracantha coccinea

 

 

+

 

 

P

Rhamnus cathartica

 

 

+

+

Корa

P

Rhamnus frangula

= Frangula alnus

 

 

+

+

Кора

 

P

Rhododendron spp.

+

 

V I

Rhodotypos scandens

= R. kerrioides

 

 

+

 

 

 

P

Rhus coriaria

+

P

Sambucus nigra

+

 

+

 

Кора, корен, стъбло

P W

Sambucus racemosa

+

P

Spartium junceum

 

 

 

+

 

VC W

Symphoricarpos spp.

+

P

Toxicodendron radicans = Rhus radicans

+

 

A V I

Viburnum

opulus

+

 

 

+

 

Кора

P

Viburnum

lantana

+

 

+

 

Кора

P

 

Vinca spp.

+

P

Viscum album

+

P

Vitex agnus-castus

+

I

Wisteria spp.

+

P

 

Таблица 5

 

Токсични декоративни видове, използвани за интериорно и екстериорно озеленяване - цъфтящи и листнодекоративни

Научно наименование на вида

Токсична/алергенна част

Степен на токсичност

(по табл. 3)

Приложение във:

листа

цветове

плодове

семена

други части

всички части

интериора

екстериора

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

11

Acalypha spp.

+

P I

+

+

Achillea millefolium = A. borealis = A. lanulosa

+

P I

 

+

Acokanthera spp.

+

P I

+

 

Aconitum spp.

+

VC

 

+

Actaea spp.

 

 

+

 

Корени

P I

 

+

Adenium spp.

+

P

+

 

Adonis spp.

+

P

 

+

Agapanthus praecox subsp.

orientalis

+

 

 

 

Сок

 

PC I W

+

+

Agave

americana

+

I W

+

+

Aglaonema spp.

+

 

 

 

Сок

P I

+

 

Agrostemma githago = Lychnis githago

+

 

P

 

+

Allamanda cathartica

+

 

+

+

Кора и сок

P I W

+

 

Alocasia spp.

+

P I

+

 

Aloe spp.

+

P

+

+

Alstroemeria spp.

+

A W

+

+

Amaryllis spp.

Hippeastrum spp.

 

 

 

 

 

Луковици

VC A I W

+

 

Anemone spp.

Pulsatilla spp.

+

PC I

 

+

Anthurium spp.

+

P I

+

 

Aquilegia vulgaris

+

P

 

+

Arisaema spp.

+

P I

+

 

Aristolochia spp.

+

V W

+

+

Artemisia spp.

+

P I

 

+

Arum spp.

+

VC I W

 

+

Asarum europeum

+

P

 

+

Asclepias spp.

+

P I

 

+

Asparagus spp.

+

P A

+

+

Atropa belladonna

+

VC I

 

+

Brugmansia spp.

+

VC

+

 

Caladium bicolor

+

P I

+

 

Calla palustris

+

P I

+

 

Caltha palustris

+

P

 

+

Capsicum spp. (декоративни култивари)

 

 

+

+

 

P I

+

 

Caryota mitis

C. urens

 

 

+

 

 

P I

+

 

Catharanthus roseus

+

 

PC W

+

+

Cestrum spp.

+

PC A W

+

 

Chelidonium majus

+

 

P I

 

+

Chrysanthemum spp.

+

A I

+

+

Clivia miniata

+

P I

+

 

Codiaeum variegatum

C. variegatum var. variegatum= C. variegatum var. pictum =

Croton variegatus

+

P I

+

 

Colchicum spp.

+

V W

+*

+

Colocasia spp.

C. esculenta (=C. esculenta var. antiquorum; C. antiquorum;

C. gigantea

+

 

P I

+

 

Consolida spp.

+

VC I W

 

+

Convallaria majalis

+

VC I

+*

+

Crassula argentea

+

P I

+

 

Crinum spp.

+

P I A

+

 

Cycas revoluta

+

 

+

+

Стъбло

VC I

+

 

Cyclamen hederifolim

 

 

 

 

Грудка

P

+

+

Cyclamen persicum

 

 

 

 

Грудка

P

+

+

Datura spp.

+

VC

 

+

Delphinium spp.

+

VC I

 

+

Dicentra spectabilis

+

I

 

+

Dictamnus albus

+

I A

 

+

Dieffenbachia spp.

+

PC I

+

 

Digitalis spp.

+

V W

 

+

Dracunculus spp.

+

P I

+

 

Dryopteris filix-mas

+

P

 

+

Echium plantagineum

(= E. lycopsis)

+

 

P I A

 

+

Epipremnum aureum (= Epipremnum pinnatum; Pothos aureus; Raphidophora aurea; Scindapsus aureus

+

 

P I

+

 

Erysimum cheiri = Cheiranthus cheiri

+

 

P

 

+

Eschscholzia californica

+

P W

 

+

Euphorbia spp.

+

PC I

+

+

Fatsia japonica

+

P

+

 

Ficus spp.

+

A

+

 

Fritillaria spp.

 

 

 

 

Луковица

P

+*

+

Galanthus

nivalis

 

+

 

 

Луковица

P I

+*

+

Gloriosa superba (= G. rothschildiana)

+

V I W

+

+

Grevillea spp.

+

A

+

 

Gypsophila paniculata

+

I

 

+

Helianthus annuus

 

 

 

 

Власинки

Полен

I

 

+

Helleborus spp.

+

V I

 

+

Hepatica

nobilis

+

 

P

 

+

Hyacinthus orientalis

+

PC I

+*

+

Hymenocallis spp.

 

 

 

 

Луковици

P I

+

 

Hyoscyamus niger

+

P

 

+

Ipomoea spp.

 

 

 

+

 

PC W

 

+

Iris spp.

+

PC I W

 

+

Jatropha spp.

+

VC I

+

 

Lantana camara

+

VC I W

+

+

Lathyrus odoratus

+

PC W

 

+

Leucojum aestivum

+

P I

 

+

Lobelia spp. (с изключение на L. erinus)

L. cardinalis

L. siphilitica

+

P

+

 

Lupinus spp.

+

PC W

 

+

Lysichiton spp.

+

P I

+

+

Mirabilis spp.

 

 

 

+

Корен

PC I W

 

+

Monstera deliciosa

+

P I

+

 

Muscari armeniacum

+

PC

+*

+

Narcissus spp.

+

VC A I W

+*

+

Nerium

oleander = N. indicum =

N. odorum

+

VC I W

+

+

Nicotiana spp.

+

P A I W

 

+

Ornithogalum spp.

+

P I W

+

+

Papaver nudicaule

+

P

 

+

Papaver rhoeas

+

P W

 

+

Papaver somniferum

+

V I W

 

+

Passiflora caerulea

 

 

Неузрял плод

 

 

P

+

+

Phaseolus coccineus

 

 

Сурови плодове

 

 

P

 

+

Philodendron spp.

+

 

 

 

 

PC I

+

 

Physalis spp.

 

 

Неузрял плод

 

 

P

 

+

Phytolacca аmericana

(= P. decandra)

+

VC I

 

+

Podophyllum peltatum

+

P

 

+

Polygonatum spp.

+

P I

 

+

Polyscias spp.

+

P I

+

 

Primula spp.

+

A I

+

+

Pteridium aquilinum = P. aquilinum var. esculentum = P. aquilinum var. latiusculum = P. esculentum = P. latiusculum = Pteris aquilina

+

 

V

 

+

Ranunculus spp.

+

V A I

+

+

Rheum x cultorum (=R. rhabarbarum) (хибрид, включващ R. rhaponticum)

R. x cultorum

+

 

 

 

 

Стъбла

 

P I

 

+

Ricinus communis

+

VC I W

 

+

Schefflera actinophylla =

Brassaia actinophylla

+

 

 

 

Сок

P A

+

 

Scilla spp.

+

P

+*

+

Sedum spp.

+

P I

+

+

Senecio spp.

+

P I

 

+

Solanum spp.

+

 

+

 

 

VC I W

+

+

Spathiphyllum spp.

+

P I

+

 

Symphytum spp.

+

P

 

+

Tanacetum vulgare

+

PC A I W

 

+

Tulipa spp.

+

P A I

+*

+

Veratrum spp.

+

V

 

+

Xanthosoma spp.

+

 

 

 

 

P I

+

 

Xiphium spp.

+

PC I W

+

 

Zantedeschia aethiopica

+

 

 

 

 

VC I W

+

 

Zigadenus spp. = Zygadenus spp.

+

V

 +*

+


* - за форсаж

 

Таблица 6

 

Декоративни растителни видове с неблагоприятни за здравето морфологични белези

Растителен вид/род

Морфологичен белег

Голосеменни (Gymnospermae)

Juniperus oxycedrus

Бодливи листа

Picea pungens

Бодливи листа

Pinus coulteri

Едри шишарки с шипове

Pinus jeffreyi

Едри шишарки с шипове

Pinus pinaster

Едри шишарки със заострена апофиза

Покритосеменни (Angiospermae)

Berberis spp.

Бодли

Castanea sativa

Купула с игловидни израстъци

Chaenomeles spp.

Бодли

Crataegus spp.

Шипове

Elaeagnus spp.

Шипове

Gleditsia triacantos

Шипове

Robinia pseudoacacia

Бодли

Hippophae rhamnoides

Шипове

Lycium halimifolium

Шипове

Maclura aurantiaca

Бодли

Mahonia japonica

Бодливо назъбени листа

Populus spp.

Семена с власинки (женски индивиди)

Poncirus trifoliata

Бодли

Punica granatum

Бодли

Pyracantha coccinea

Бодли

Pyrus communis

Шипове

Ribes uva-crispa (Ribes grossularia)

Бодли

Rosa spp.

Бодли

Rhamnus cathartica

Шипове

Ruscus aculeatus

Бодливо заострени филокладии

Rubus spp.

Бодли

Salix spp.

Семена с власинки (женски индивиди)

Zanthoxylum spp.

Шипове

Zizyphus jujuba

Шипове

Yucca spp.

Шипове

 

 

Cacti - пустинни видове

Бодли

Sanseviera trifasciata

Шипове

Agave spp.

Шипове

Bougainvillea spp.

Шипове


ПРИМЕРНА ТАБЕЛА:

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра


1. пространство, заето от съоръжението за игра; 2. пространство за падане; 3. свободно пространство; 4. площ на удар (за съоръженията за игра и техните елементи с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, площта на удар определя разпростирането на необходимата ударопоглъщаща настилка под и около съоръжението); 5. разпростиране на площта на удар около съоръжението за игра
Забележка. Сумата от пространствата на схемата, означени съответно с 1, 2 и 3, представлява необходимото минимално пространство за разполагане на съоръжение за игра.


Фиг. 1. Ползвател в изправено положение (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)


Фиг. 2. Ползвател във висящо положение (височините са в mm) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Таблица (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 4 и чл. 50, ал. 1

Схема на дълбочините на настилките от насипни продукти при изпълнението на фундамент на съоръжение за игра в насипна настилка


1. вертикална подпора на съоръжението;
2. повърхност на насипната настилка;
3. фундамент на подпората;
4. означен от производителя знак за ниво на настилката;
5. насипна настилка (най-малко 0,40 m)


Приложение № 4 към чл. 42, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Приложение № 5 към чл. 45

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Определяне на минималната площ на ударопоглъщаща настилка на съоръжение за игра

1. Съоръжения за катерене и сложни (комбинирани) съоръжения за игра
Минималните изисквания за разпростиране на ударопоглъщащата настилка (площта на удар) около съоръженията за катерене и сложните (комбинирани) съоръжения за игра в зависимост от височината на свободно падане на съоръжението са съгласно табл. 1.

Таблица 1

Височина на свободно падане на съоръжението, m

Площ на удар около съоръжението (като разстояние от краищата на съоръжението), m

Височина на свободно падане на съоръжението, m

Площ на удар около съоръжението (като разстояние от краищата на съоръжението), m

От 0,60 до 1,5

1,50

2,3

2,03

1,5

1,50

2,4

2,10

1,6

1,56

2,5

2,16

1,7

1,63

2,6

2,23

1,8

1,70

2,7

2,30

1,9

1,76

2,8

2,37

2,0

1,83

2,9

2,43

2,1

1,90

3,0

2,50

2,2

1,96

 

 

 
2. Люлки тип "махало"
2.1. Минималната дължина (L) на разпростиране на ударопоглъщащата настилка се измерва от ортогоналната проекция на центъра на седалката на люлка-махало върху повърхността на земята (настилката) в посока на движението (напред и назад) на люлката. Тази дължина се определя в зависимост от дължината на средствата за окачване (на които е окачена седалката към хоризонталната греда) и вида на предвижданата ударопоглъщаща настилка съгласно табл. 2.При синтетични настилки към минималната дължина L се добавят по 0,5 m допълнително свободно пространство от двете страни. В минималното свободно пространство не се допуска наличието на каквито и да е препятствия и твърди предмети. Схема на разпростиране на ударопоглъщаща настилка под седалка на люлка-махало е дадена на фиг. 1.
За дължини на средствата за окачване, различни от посочените в табл. 2, може да се ползват и следните формули:
а) L >= 0,867 x (дължина на средствата за окачване) + 1,75 - за ударопоглъщащи настилки, изпълнени със синтетични материали;
б) L >= 0,867 x (дължина на средствата за окачване) + 2,25 - за ударопоглъщащи настилки, изпълнени от насипни материали.

Таблица 2

Дължина на веригата*,

M

Минимално разпростиране при ударопоглъщаща синтетична настилка L,

m

Минимално разпростиране при ударопоглъщаща насипна настилка L,

m

1,5

3,05

3,55

1,6

3,14

3,64

1,7

3,22

3,72

1,8

3,31

3,81

1,9

3,40

3,90

2,0

3,48

3,98

2,1

3,57

4,07

2,2

3,66

4,16

2,3

3,74

4,24

2,4

3,83

4,33

2,5

3,91

4,42

* Дължината на средствата за окачване е перпендикулярното разстояние от оста на въртене на люлката до повърхността на седалката.

 


Фиг. 1. Схема на разпростиране на ударопоглъщаща настилка под седалка на люлка-махало

2.2. За люлки тип "махало" с една ос на въртене минималното разпростиране на ударопоглъщащата настилка в посока, перпендикулярна спрямо посоката на движение (люлеене) на седалката, е:
2.2.1. за седалки с широчина до 500 mm - ивица с широчина най-малко 1,75 m и с дължина съгласно табл. 2, на която ортогоналната проекция на седалката в състояние на покой е в средата на ивицата;
2.2.2. за седалки с широчина, по-голяма от 500 mm - ивица с широчина най-малко 1,75 m плюс разликата между широчината на седалката и 500 mm и с дължина съгласно табл. 2, на която ортогоналната проекция на седалката в състояние на покой е в средата на ивицата.
2.3. Люлки тип "махало" с една точка на окачване
Площта на удар за изпълнение на ударопоглъщаща настилка за люлки с една точка на окачване представлява кръг с радиус в зависимост от дължината на средствата за окачване съгласно табл. 2.

 


Фиг. 2. Люлки с една точка на окачване

3. Пързалки
За определяне на минималната площ на ударопоглъщаща настилка на самостоятелни и комбинирани пързалки се прилагат изискванията по т. 1 на това приложение, като допълнително се предвижда и ударопоглъщаща настилка за зоната на удар за разстояние най-малко от 1000 mm от външния ръб на изходната секция на пързалката (фиг. 3). Ъглите в краищата трябва да са заоблени с максимален радиус от 1000 mm.
В зависимост от дължините на секциите за пързаляне, както и в зависимост от отношението на дължините на изходната секция спрямо дължините на секцията за пързаляне допълнително се определят зоните на удар, изискващи ударопоглъщаща настилка, както следва:
а) при пързалки с изходна секция, по-къса от 30 % от секцията за пързаляне, както и за секции за пързаляне, по-къси от 1,5 m, зоната на удар трябва да бъде осигурена на разстояние от най-малко 1,5 m навън от края на изходната секция;
б) при пързалки с изходна секция, по-дълга от 30 % от секцията за пързаляне, както и за секция за пързаляне, по-дълга от 1500 mm, зоната на удар трябва да се осигури за разстояние от най-малко 2 m навън от изискваната изходна секция.

Фиг. 3


а) самостоятелна пързалка (свободно стояща пързалка)б) комбинирана пързалка (прикачена пързалка)
Легенда:
А е начална секция;
В - секция за пързаляне;
С - изходна секция;
1 - площ на удар;
2 - площ на удар без изискване за изпълнение на ударопоглъщаща настилка;
3 - съоръжение за игра;
h - височина на свободно падане;
Ra - разпростиране на пространството за падане в зависимост от височината на свободно падане;
b - в зависимост от типа на изходната секция/дължина на секцията за пързаляне.
4. Клатушки и люлки тип "везна"
4.1. Минималната площ на ударопоглъщаща настилка за клатушки и люлки тип "везна" представлява площта на удар под и около съоръжението, която се разпростира на разстояние най-малко 1 m във всички посоки от периферията на съоръжението в крайни позиции.
4.2. Когато съоръжението е предназначено да се използва в изправена позиция на тялото, площта му на удар трябва да бъде минимум 1,5 m.
4.3. За клатушки и люлки тип "везна" с окачване над главата площта на удар се определя от максималната им височина на падане съгласно таблица 1 от това приложение.
5. Въжени линии
Минималната площ на изпълнение на ударопоглъщаща настилка при въжените линии трябва да се предвиди като разстояние от най-малко по 2 m от всяка страна, измерено от центъра на носещото въже, и разстояние от най-малко 2 m назад от крайната залюляна позиция (максимум 45°, при притиснат стопер/ограничител) от ръкохватката или седалката. Площта може да бъде намалена в широчина симетрично от края на движението, ако се разпростира на широчина от най-малко 2 m. Изпълнената ударопоглъщаща настилка трябва да има ниво на ударопоглъщане, съответстващо на минимална височина на свободно падане от 1 m. За височини на падане, по-големи от 1 m, ударопоглъщащите характеристики на ударопоглъщащата настилка трябва да бъдат увеличени пропорционално (фиг. 4).
 

Фиг. 4. Минимална широчина и дължина на ударопоглъщаща настилка за въжени линии

6. Въртележки
В зависимост от вида на въртележката минималната площ на изпълнение на ударопоглъщаща настилка е, както следва:
а) за "въртележки с платформа" и въртележки "въртящ се стол": 2 m, мерено от периферията на въртележката (като се включва и площта под въртележката);
б) за въртележки, задвижвани чрез мускулна сила (с ръце или крака), чрез която движението се предава на колела, движещи се по релса: 1,5 m, мерено от периферията на въртележката (като се включва и площта под въртележката);
в) за въртележки над главата, при които ползвателят се държи за закрепени стабилно или подвижно над главата ръкохватки от долната страна на поддържащата конструкция: 2 m, мерено от мястото, в което са окачени ръкохватките с изместване навън с най-малко 30° (като се включва и площта под въртележката); към тази площ се добавя 1 m - свободна от препятствия зона;
г) за въртележки с наклонена ос, чиито позиции за ползвателя не са точно обозначени (наклонен диск): 3 m, мерено от периферията на въртележката (като се включва и площта под въртележката);
д) за въртележки с профил, наподобяващ купа, която може да задържи един или повече ползватели и която не насърчава изправена позиция по време на движение: 1,5 m, мерено от периферията на въртележката (като се включва и площта под въртележката).
7. Съоръжения за подскоци
7.1. За съоръжения за подскоци с площ на окаченото легло, по-малка от 1,44 m2, разпростирането на площта на удар (площта, изискваща ударопоглъщаща настилка) трябва да бъде минимум 1,5 m, измерено от периферията на окаченото легло.
7.2. За съоръжения за подскоци с площ на окаченото легло, по-голяма от 1,44 m2, разпростирането на площта на удар (площта, изискваща ударопоглъщаща настилка) трябва да бъде минимум 2 m, измерено от периферията на окаченото легло.
7.3. В случаите, когато окаченото легло дава на ползвателя предварително определена посока на скачане извън окаченото легло, разпростирането на площта на удар в тази посока трябва да бъде най-малко 3 m, измерено от периферията на окаченото легло.


Приложение № 6а към чл. 62, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Специфични изисквания за монтаж на люлки тип "махало", пързалки и въртележки

1. Люлки тип "махало"
1.1. Минималното свободно разстояние между повърхността на настилката и долната повърхност на седалката на люлката е не по-малко от 0,35 m.
1.2. При седалки на люлки тип "махало" за групова употреба минималното свободно разстояние между повърхността на настилката и долната повърхност на седалката в състояние на покой трябва да бъде 0,4 m, като в случаите на седалки с еластична долна част разстоянието от 0,4 m се измерва от долната твърда повърхност в най-неблагоприятната позиция.
1.3. За люлки тип "махало" с една точка на окачване минималното свободно разстояние между повърхността на настилката и долната повърхност на седалката трябва да бъде най-малко 0,4 m с изключение в посока към подпората, за която е окачена седалката.
2. Пързалки
Максималното разстояние от повърхността на настилката до най-крайната точка на изходната секция на пързалката e, както следва:
а) при дължина на секцията за пързаляне до 1,5 m - 0,20 m;
б) при дължина на секцията за пързаляне над 1,5 m - 0,35 m.
3. Въртележки
3.1. В случаите, когато при въртележки с платформа въртящата се платформа не е изравнена с настилката (механизмът не е вкопан в земята), вертикалното разстояние между настилката и долната повърхност на платформата е по-голямо от 0,40 m. В случаите, когато между ръба на платформата и механизма има преграда (престилка), вертикалното разстояние между настилката и долната повърхност на платформата е от 0,06 до 0,11 m (съгласно фигурата). При употреба на настилки от насипни материали вертикалното разстояние между настилката и долната повърхност на платформата може да бъде намалено на не по-малко от 0,30 m.
3.2. Изискванията по т. 3.1 не са приложими, когато долната повърхност на платформата e скосена към оста.
3.3. При монтаж на въртележка тип "въртящ се стол" вертикалното разстояние между настилката и най-ниско разположения елемент под седалката е по-голямо от 0,40 m.


Приложение № 7 към чл. 35, ал. 1, чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 68, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., предишно Приложение № 7 към чл. 56, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 68, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Списък на приети, одобрени и публикувани части от серията стандарти БДС EN 1176 "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност

1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-1 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-2 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало"
3. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-3 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-4 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"
5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-5 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки"
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-6 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене"
7. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-10 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра"
8. (нова - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) БДС EN 1176-11 "Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 11: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пространствени мрежи"
Забележка. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Стандартите, дадени в приложението, могат да бъдат обект на преработка, поради което следва да се ползват последните им издания. При приемането, одобряването и публикуването на нови части от серията стандарти БДС EN 1176 следва да се има предвид, че те са част от списъка на стандартите съгласно приложението.


Приложение № 7а към чл. 63а и чл. 68, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., попр. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на площадка за игра

I. Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на открита площадка за игра
1. Общата част на доклада и/или сертификата за извършения контрол включва най-малко обща информация за:
а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);
б) данни за органа за контрол(наименование, адрес, телефон, копие от сертификата за акредитация), дата на провеждане на контрола и друга приложима информация;
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата по отношение на: чл. 4, 7, 9, 13, 14, чл. 15, ал. 4, чл. 35, 36, 37, чл. 46, ал. 1, 2 и 3, чл. 52, 53, 54 и чл. 55, ал. 1.
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., попр. - ДВ, бр. 84 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно и еднозначно определяне на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на: чл. 5, 8, 10, 11, 12, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, 49, 50, 51, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57, ал. 2, чл. 58, чл. 60, ал. 2 и чл. 62, ал. 2 и съответните приложения.
ІI. Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на закрита площадка за игра
1. Общата част на доклада и/или сертификата за извършения контрол включва най-малко обща информация за:
а) площадката за игра (наименование, местоположение и друга приложима информация);
б) данни за органа за контрол (наименование, адрес, телефон, копие от сертификата за акредитация), дата на провеждане на контрола и друга приложима информация;
в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) специфична описателна информация относно изпълнението на изискванията на наредбата по отношение на: чл. 4, 23, чл. 24, ал. 1, т. 1 и ал. 5, чл. 25, ал. 1, 3 и 4, чл. 26, чл. 27, ал. 4, чл. 34, чл. 35, чл. 36, чл. 37, чл. 46, ал. 1, 2 и 3, чл. 52 и 54.
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) Основната част на доклада и/или сертификата за извършения контрол съдържа точно и еднозначно определяне на съответствието с изискванията на наредбата по отношение на: чл. 5, чл. 15, ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7, чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 27, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 28, 29, 30, 31, 32, 33, чл. 47, ал. 1, 2 и 3, чл. 55, ал. 2, чл. 56, чл. 57, ал. 2 и чл. 58 и съответните приложения.


Приложение № 8 към чл. 60, ал. 2 и чл. 69, ал. 3

(Предишно Приложение № 8 към чл. 69, ал. 3 - ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Опасности, които могат да бъдат установени по време на поддържането на площадките за игра

1. Рискови фактори по време на експлоатацията на площадка за игра, произтичащи от:
1.1. разположението на монтирано съоръжение за игра;
1.2. разположението на монтираните съоръженията помежду им и разположението на монтираното съоръжение за игра спрямо монтираните елементи на обзавеждането и растителността;
1.3. некачествен монтаж;
1.4. непълен и/или погрешен контрол и поддържане на площадката за игра;
1.5. настилките на територията на площадката;
1.6. огражденията;
1.7. разлики във височина или препятствия;
1.8. озеленяването (подбора на растителни видове);
1.9. елементите на обзавеждане;
1.10. неподходящо ослънчаване и/или изложение;
1.11. естествената околна среда (източници на шум, прах и изгорели газове);
1.12. неподходящо осигуряване на информация (табели и означения);
1.13. достъпността до и в площадката при непредвидени критични моменти (например при необходимост от спешна медицинска помощ, евакуация и др.);
1.14. вандализъм и атмосферни въздействия;
1.15. голяма натовареност на площадката (бързо износване и чести повреди на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането);
1.16. концентрация на голям брой ползватели в даден момент на площадката;
1.17. липса на умения, подготовка, опит и познания на персонала за поддържане и контрол на площадката за игра;
1.18. неподдържане на добра хигиенна среда на територията на площадката за игра;
1.19. препятствия и неравности по настилката;
1.20. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) необезопасени шахти, ел. кабели, в т.ч. на осветителни тела и други потенциално опасни инфраструктурни и инженерингови съоръжения и елементи;
1.21. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) възможно възникване на пожар;
1.22. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) некачествена поддръжка в резултат на непълен или нередовен контрол;
1.23. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) непредприети мерки по отношение на установени рискове и неизправности, описани в докладите за контрола;
1.24. (нова - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) неосигуряване на ползвателите с информация за възможните рискове или непредоставяне на такава информация по подходящ начин.
2. Опасни фактори по отношение на конструкцията, сглобяването и поддържането на съоръженията за игра вследствие на:
2.1. неподходяща структурна здравина и устойчивост на съоръжението за игра (като се отчитат якостта, устойчивостта и деформационните характеристики на използваните материали);
2.2. неустойчивост на съоръжението за игра (като се отчитат закрепването на съоръжението и положената настилка, безопасният (правилният) монтаж на съоръжението при възможните натоварвания);
2.3. използването на съоръжението за игра, включително рисковете от порязвания, ограничаване на достъпа, задушаване, захващане и прекомерно упражняване на сила;
2.4. по-тежки инциденти и злополуки (анализ на инцидентите);
2.5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.) ударопоглъщащата настилка под и около съоръжението за игра (като се отчитат нивото на ударопоглъщане и видът на настилката в зависимост от височината на свободно падане);
2.6. достъпността на и в съоръжение за игра при непредвидени критични моменти;
2.7. неспазване на изискването за труднодостъпност на съоръженията за игра, предназначени за по-големите възрастови групи, от по-малките възрастови групи;
2.8. затворени пространства на съоръжения за игра, неотговарящи на изискванията за безопасност;
2.9. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
2.10. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
2.11. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)
2.12. основни промени на съоръжението за игра, извършени от лице, неупълномощено от стопанина на площадката за игра или от производителя на съоръжението.
2.13. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Приложение № 9 към чл. 69, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

Примерен образец на доклад за периодичен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
 
Контролен лист №:
 
Наименование и местоположение на площадката
за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):
Дата и час на контрола:
Елемент Отгова- Устано- Пред- Отстраняване на неиз-
по   ря на вена лагани правност,
ред   изисква- неиз- мерки/ установена при
    нията прав- дейст- контрола
    за без- ност вия за извър- име на дата
    опасност   отстра- шено лицето на
    v   няване дейст- или на завър-
          вие фирмата, шване
            извър- на ра-
            шили ботата
            дейст-  
            вието  
1. Вход/            
  порта            
2. Ограда,            
  жив плет            
3. Основни            
  маршру-            
  ти за            
  игра,            
  пътеки,            
  подходи            
  и нас-            
  тилки            
4. Пейки            
  или други            
  места за            
  сядане            
5. Кошчета            
  за отпа-            
  дъци            
6. Хигиена/            
  чистота            
7. Расти-            
  телност            
8. Други            
Съоръжения/занимания за игра по видове
9. Пясъчник            
10. Вид на            
  съоръже-            
  ние за            
  игра            
  Настилка            

Име и подпис на лицата, приели извършените действия

за отстраняване на установените неизправности:

1. ..............................

2. ..............................

3. ................ и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и към съответния брой и видове елементи на обзавеждане и съоръжения за игра.


Приложение № 10 към чл. 69, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.)

Примерен образец на доклад за периодичен контрол на закрита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
 
Контролен лист №:
 
Наименование и местоположение на площадката
за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):
Дата и час на контрола:
Елемент Отгова- Устано- Пред- Отстраняване на неиз-
по   ря на вена лагани правност,
ред   изисква- неиз- мерки/ установена при
    нията прав- дейст- контрола
    за без- ност вия за извър- име на дата
    опасност   отстра- шено лицето на
    v   няване дейст- или на завър-
          вие фирмата, шване
            извър- на ра-
            шили ботата
            дейст-  
            вието  
1. Входове            
  към по-            
  мещени-            
  ето и/или            
  обосо-            
  бената            
  площ            
2. Настилки            
3. Места за            
  сядане,            
  места            
  за обув-            
  ки и др.            
4. Санитар-            
  но-хиги-            
  енни по-            
  мещения            
5. Облицов-            
  ки от мек            
  материал            
6. Хигиена/            
  чистота            
7. Други            
Съоръжения/занимания за игра по видове
8. Басейн            
  с топки            
9. Мрежи            
10. Вид на            
  съоръже-            
  ние за            
  игра            
  Настилка            

Име и подпис на лицата, приели извършените действия

за отстраняване на установените неизправности:

1. ..............................

2. ..............................

3. ................ и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и съответния брой и видове помещения, пространства, съоръжения за игра и др.


Приложение № 11 към чл. 69, ал. 5


Примерен образец на доклад за злополука
 
Доклад за злополука
Наименование и местоположение на площадката за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Данни за пострадалия
Възраст на пострадалия:
Пол: 0 М 0 Ж
Място на злополуката (точно местонахождение)
..................................................................................................................................................................................
Дата и час на злополуката:
Причина за злополуката:
0 сблъсък с елемент - част от устройството на

площадката;

0 сблъсък с друг ползвател на площадката;

падане от съоръжение за игра;

0 спъване;
0 подхлъзване;
0 друга ................
Описание на злополуката: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Описание на нараняването и на наранената част от тялото: ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Оказана първа помощ: .......................................................................................................................................................
Прием в болница 0 ДА 0 НЕ
Препоръки за предприемане на мерки и дейности на площадката:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Дата: Име и подпис на лицето, изготвило доклада:


Приложение № 12 към чл. 71, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 17 от 2023 г., в сила от 23.05.2023 г.)

Примерен образец на технически паспорт на площадка за игра
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
 
рег. № ......... от .......... г.
на площадка за игра: .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(наименование на площадката за игра)
находяща се във: .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(населено място, община, област, номер на поземлен имот или местност)
 
"Основни характеристики на строежа"
Раздел І "Идентификационни данни и параметри"
Вид на строежа: ................................................................................................................................................................
(открита или закрита площадка за игра)
1.2. Предназначение на строежа: ..............................................................................................................................................

(възрастови групи,

за които е

предназначена

площадката

за игра)

1.3. Категория на строежа: ....................................................................................................................................................
1.4. Идентификатор на строежа: ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.5. Адрес: ......................................................................................................................................................................
(област, община, населено място)
..................................................................................................................................................................................
(улица №, жк, квартал или местност, № на имот, квартал, парцел и др.)
1.6. Година на въвеждане в експлоатация: ..................................................................................................................................
1.7. Вид на собственост: ....................................................................................................................................................

(държавна, общинска,

частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни работи) по време на експлоатацията, година на извършване. Година на извършване на промените, вид на промените: ..............................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(промяна на предназначението и на натоварванията, основно обновяване, в т.ч. изпълнени настилки, фундаменти на съоръжения за игра, пясъчници, залесителни мероприятия и др. - за открити площадки за игра, или строително-монтажни дейности, с които се засягат конструктивни елементи, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради и елементи на сградните инсталации - за закрити площадки за игра, и др.)
1.9. Опис на наличните документи:
1.9.1. Строителни книжа:
1.9.1.1. Инвестиционен проект: ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.9.1.2. Разрешение за строеж № ....... от ...................................... г.,
издадено от ......................................................................................................................................................................
1.9.1.3. Протоколи, съставяни по време на строителството:
..................................................................................................................................................................................
1.9.1.4. Доклад и/или сертификат за контрол
№ ............. , издаден от ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(наименование на органа за контрол)
1.9.1.5. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № ....... от ........................................г.,
издадено от ......................................................................................................................................................................
1.9.2. Други данни: .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Раздел ІІ "Основни обменопланировъчни и функционални показатели"
2.1. Закрити площадки за игра
2.1.1. Площи (на основното пространство за игра и други помещения и/или обособени пространства към площадката): .............
..................................................................................................................................................................................
2.1.2. Инсталационна и технологична осигуреност:
2.1.3. Данни за стационарно монтираните съоръжения за игра (вид, височина на свободно падане, година на монтаж, минимално пространство за разполагане и др.):
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2.1.4. Положени настилки и година на полагане:
..................................................................................................................................................................................
2.2. Открити площадки за игра
2.2.1. Площ: ................................................................................................................................................................
2.2.2. Данни за разположените съоръжения за игра (вид, височина на свободно падане, година на разполагане, минимално пространство за разполагане и др.) и вид на елементите на обзавеждането и съответните години на разполагането им:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2.2.3. Пясъчник (площ, дълбочина на слоя пясък, фракция на пясъка и др.):
..................................................................................................................................................................................
2.2.4. Данни и параметри за настилките на територията на площадката, както и за изпълнените ударопоглъщащи повърхности под и около отделните съоръжения за игра:
..................................................................................................................................................................................
2.2.5. Засадени растителни видове на територията на площадката:
..................................................................................................................................................................................
2.3. Други характерни показатели:
..................................................................................................................................................................................
 
Раздел ІІІ "Основни технически характелистики"
3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ за площадките за игра:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3.2. Елементи на осигурена достъпна среда:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
Раздел