Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ПОПРАВИТЕЛНИЯ ДОМ

Издадена от министъра на правосъдието и министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят съставът, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом.
(2) Към всеки поправителен дом се създава педагогически съвет.

Чл. 2. Основните дейности на педагогическия съвет са насочени към подпомагане процесите на поправяне и превъзпитание на непълнолетните чрез:
1. мотивиране за участие в учебно-възпитателния процес;
2. придобиване на умения за социална адаптация и правомерно поведение;
3. изграждане на трудови навици и развиване на професионални умения;
4. повишаване на битовата и здравната култура.

Глава втора.
СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ


Чл. 3. (1) Педагогическият съвет включва в състава си началника на поправителния дом, директора на училището и инспектор-педагозите към поправителния дом, както и други специалисти с педагогически функции.
(2) По решения на педагогическия съвет в заседанията му могат да участват без право на решаващ глас и други лица.


Чл. 4. (1) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
(2) Председателят на педагогическия съвет утвърждава дневния ред и ръководи заседанията му.
(3) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от началника на поправителния дом.

Глава трета.
ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ


Чл. 5. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, свързани с процеса на обучение, поправяне и превъзпитание на непълнолетните при изтърпяване на наказание лишаване от свобода или при определена мярка за неотклонение задържане под стража.
(2) Педагогическият съвет:
1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. избира формите на обучение;
5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
8. взема решения за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение;
9. обсъжда резултатите от работата на библиотеката и дава препоръки за дейността й.
(3) Педагогическият съвет приема правила за работата си, с които се уреждат задълженията на членовете на педагогическия съвет, организацията и провеждането на заседанията, както и изпълнението на взетите решения.


Чл. 6. Педагогическият съвет обсъжда и взима решения по специфичните въпроси, свързани с възпитателния процес на непълнолетните, и прави предложения за:
1. подобряване на корекционно-възпитателната работа;
2. прилагане на образователни, възпитателни и квалификационни дейности;
3. налагане на поощрения и наказания, предвидени в чл. 98, ал. 1 и чл. 193, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС);
4. организиране на други дейности, като кръжоци, спортни секции, клубове по интереси.


Чл. 7. (1) В зависимост от посещението на учебните занятия, добросъвестното отношение и уменията на непълнолетните педагогическият съвет взема решения по резултатите от обучението им.
(2) Осем учебни часа занятия на непълнолетни се зачитат за един работен ден.
(3) Всеки месец се извършва отчитане на дните по ал. 2 с оглед намаляване на наложеното наказание лишаване от свобода.


Чл. 8. Педагогическият съвет прави предложения по чл. 195, ал. 1 ЗИНЗС до главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ


Чл. 9. (1) Педагогическият съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на два месеца със заповед на началника на поправителния дом, която следва да бъде издадена не по-късно от три дни преди датата на заседанието. Извънредно заседание на педагогическия съвет може да бъде свикано и по искане на директора на училището или на някой от членовете му.
(2) Заседанията са редовни, ако присъстват не по-малко от 2/3 от числения състав на педагогическия съвет.
(3) Решенията на педагогическия съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(4) Педагогическият съвет може сам да преразгледа своите решения, да ги измени или отмени с квалифицирано мнозинство на присъстващите.
(5) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол, който се подписва от председателя.


Чл. 10. Педагогическият съвет отчита ефективността на проведените възпитателни мероприятия периодично на шест месеца.


Чл. 11. Архивът и отчетността на педагогическия съвет се намират под непосредствения надзор на началника на поправителния дом. Архивът се води и се съхранява по ред, определен в Закона за националния архивен фонд.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 188 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и отменя Наредба № 1 от 2004 г. за състава, задачите и работата на педагогическите съвети към поправителните домове в местата за лишаване от свобода, издадена от министъра на правосъдието и министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 42 от 2004 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти