Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 МАРТ 2011 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

В сила от 01.04.2011 г.
Издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги (регистъра).
(2) Регистърът се води за:
1. доставчиците на удостоверителни услуги, установени на територията на Република България;
2. акредитираните в Република България доставчици на удостоверителни услуги, и
3. доставчиците на удостоверителни услуги, установени в други държави съгласно националното законодателство на тези държави, чиито удостоверения за квалифициран електронен подпис са признати по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис за равностойни на удостоверенията за квалифициран електронен подпис, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в Република България.

Чл. 2. Регистърът е централизирана база от данни, управлявана от информационна система.


Чл. 3. Регистърът е електронен и се създава, води, съхранява и поддържа от Комисията за регулиране на съобщенията (комисията).

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕГИСТЪРА. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 4. (1) В регистъра се вписват обстоятелства съобразно приложението към наредбата, както следва:
1. обстоятелства относно регистъра и неговата схема на издаване;
2. обстоятелства за доставчиците на удостоверителни услуги по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2, включително:
а) обстоятелства за услугите, предоставяни от съответния доставчик на удостоверителни услуги;
б) идентификация на актуалното състояние на всяка услуга;
в) история на състоянието на всяка услуга;
3. базовите удостоверения на доставчиците на удостоверителни услуги, включително данни за срока на валидност на базовите удостоверения;
4. списък на доставчиците по чл. 1, ал. 2, т. 3;
5. базовото и оперативното удостоверение на комисията.
(2) Данните относно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се поддържат в отделен списък на състоянието на услугите (доверителен списък) в регистъра. Данните относно обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 5, както и по ал. 1, т. 4 се поддържат в отделни списъци в регистъра.
(3) Комисията поддържа данните относно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 в съответствие с изискванията на стандарта ETSI TS 102 231 версия 3. 1. 2 и следващите.
(4) Комисията поддържа данните за обстоятелствата по ал. 1 на български и на английски език съобразно посоченото в приложението към наредбата.
(5) В регистъра се поддържа история на всички вписвания.


Чл. 5. (1) Вписването в регистъра се извършва чрез въвеждане на данни за вписваните обстоятелства в базата данни на регистъра.
(2) Доставчиците на удостоверителни услуги са длъжни да предоставят на комисията данни за задължителните обстоятелства, подлежащи на вписване, ведно с уведомлението за започване на дейност или със заявлението по чл. 44, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) Доставчиците на удостоверителни услуги са длъжни да заявят в комисията изменение на вписани в регистъра данни в срок 5 работни дни от настъпване на обстоятелството.
(4) Комисията приема с решения образци на заявления за предоставяне на данни за вписване в регистъра.


Чл. 6. (1) В случай на непълнота в подадените данни комисията писмено уведомява доставчика на удостоверителни услуги за необходимостта от отстраняване на непълнотите.
(2) Комисията извършва вписване в регистъра в срок 7 работни дни от постъпване на данните или от отстраняване на непълнотите.
(3) Доставчиците на удостверителни услуги носят отговорност за достоверността и актуалността на представените за вписване в регистъра данни.


Чл. 7. (1) Вписване на промяна в регистъра се извършва чрез вписване на новите обстоятелства.
(2) Промени във вписаните в регистъра обстоятелства могат да се извършват по инициатива на комисията, доставчик на удостоверителни услуги, и на Българската служба по акредитация.
(3) Промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, се извършват в срок 7 работни дни от възникване на основанието за извършване на промени.


Чл. 8. Комисията задължително актуализира регистъра на период не по-дълъг от 6 месеца.


Чл. 9. Частта от регистъра, съдържаща списъка на състоянието на услугите (доверителен списък), се подписва с електронен подпис на комисията.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА


Чл. 10. Регистърът се съхранява безсрочно.


Чл. 11. (1) Регистърът е публичен и е достъпен чрез интернет страницата на комисията по реда на Закона за електронното управление и актовете по неговото приложение.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1 от регистъра се визуализират съгласно изискванията на Наредбата за електронните административни услуги (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.), като списъкът на състоянието на услугите (доверителен списък) се възпроизвежда и във формат PDF ("Portable Document Format").
(3) Комисията осигурява достъп до данните относно обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и във формат, подлежащ на автоматизирана обработка, съобразно изискванията на Решение 2009/767 на Европейската комисия от 16 октомври 2009 г. (изменено с Решение № 425 от 28 юли 2010 г., OB L 199/30, 31.07.2010) за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез "единични звена за контакт" в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).


Чл. 12. Всеки може да извършва справка за вписванията в регистъра чрез интернет страницата на комисията.


Чл. 13. Справките в регистъра са безплатни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Услуги, предоставяни от доставчик на удостоверителни услуги" са услугите по чл. 19 от Закона за електронния документ и електронния подпис, както и други услуги, предоставяни от доставчика, които са свързани с квалифицирани електронни подписи и удостоверения за време.
2. "Списък на състоянието на услугите (доверителен списък)" е доверителният списък по смисъла на Решение 2009/767 на Европейската комисия от 16 октомври 2009 г. (изменено с Решение № 425 от 28 юли 2010 г., OB L 199/30, 31.07.2010) за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез "единични звена за контакт" в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).


§ 2. С наредбата се въвеждат изискванията на Решение 2009/767 на Европейската комисия от 16 октомври 2009 г. (изменено с Решение № 425 от 28 юли 2010 г., OB L 199/30, 31.07.2010) за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез "единични звена за контакт" в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. В срок до две седмици от уведомяване за приетите образци на заявленията по чл. 5, ал. 4 от наредбата доставчиците на удостоверителни услуги, регистрирани по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, предоставят на комисията данните, необходими за включване в регистъра.


Приложение към чл. 4, ал. 1


Име на полето Англ./ Задължителна Описание на съдържанието на полето
    бълг. информация  
      (да/не)  
1 2 3 4 5
А ОПЕРАТОР НА СПИСЪКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УСЛУГИТЕ (ДОВЕРИТЕЛЕН СПИСЪК)
  Комисия за регулиране на съобщенията (комисията)
1 Identification Tag      
1.1 TSL Id   да Идентификатор за списъка на състоянието на услугите (доверителен списък - ДС), предоставяни от доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ)
1.2 TSL Tag en да Указател на ДС:
        http://uri.etsi.org/02231/TSLTag
2 Scheme Information      
2.1 TSLVersionIdentifier   да Идентификатор за версията на ДС
2.2 TSLSequenceNumber   да Пореден номер на ДС. (Стойността е числото "1" за първото издание на ДС)
2.3 TSLType еn да Тип на ДС. Съдържа стойността:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLType/generic
3 SchemeOperatorName      
3.1 Name en да Наименование на комисията на английски език
3.2 Name bg не Наименование на комисията на български език
3.3 SchemeOperatorAddress      
3.4 PostalAddress     Седалище на комисията
3.4.1 StreetAddress en да Улица по адреса на седалището на комисията на английски език
3.4.2 Locality en да Населено място по седалището на комисията на английски език
3.4.3 PostalCode en да Пощенски код по адреса на седалището на комисията
3.4.4 CountryName en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.4.5 StreetAddress bg не Улица по адреса на седалището на комисията на български език
3.4.6 Locality bg не Населено място по седалището на комисията на български език
3.4.7 PostalCode bg не Пощенски код по адреса на седалището на комисията
3.4.8 CountryName bg не Двубуквен код на Република България на български език
3.5 Electronic Address      
3.5.1 URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страницата на комисията
3.5.2 URI en да Адрес на електронната поща на комисията
3.6 SchemeName      
3.6.1 Name en да Наименованието на регистъра на английски език
3.6.2 Name bg не Наименованието на регистъра на български език
3.7 SchemeInformationURI      
3.7.1 URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страницата на комисията, чрез която лицата могат да получат информация за регистъра
3.8 StatusDeterminationApproach en да Електронна препратка за достъп до документа, описващ състоянието на услугите:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/StatusDetn/appropriate
3.9 SchemeTypeCommunityRules en да Съдържа следните електронни препратки:
        o Обща за доверителните списъци на всички държави членки електронна препратка, насочваща към описание, което се прилага за всички доверителни списъци:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/common
        Чрез електронната препратка се декларира участието на ДС (с помощта на "TSL type" и "Scheme name" в схемата от доверителните списъци на всички държави членки.
        o Електронна препратка, насочваща към описание, което се прилага за ДС:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/BG
3.10 SchemeTerritory en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.11 TSL policy/legal notice      
3.11.1 TSLLegalNotice en да Определя правния статут на ДС на английски език
3.11.2 TSLLegalNotice bg не Определя правния статут на ДС на български език
3.12 HistoricalInformationPeriod   да Продължителност на периода, през който в ДС се предоставя историческа информация. Периодът е 179 години, считано от издаване на ДС.
3.13 PointersToOtherTSL      
3.13.1 OtherTSLPointer en да Електронна препратка за достъп до интернет страница, съдържаща списък, съставен от Европейската комисия, и електронни препратки към всички доверителни списъци на държавите членки
3.14 List Issue Data And Time   да Дата и час (универсално координирано време, представено във формат Zulu) на издаване на ДС
3.15 Next Update   да Дата и час (универсално координирано време, представено във формат Zulu) на издаване на следващия ДС. Полето се оставя празно, когато се указва, че ДС е приключен. В случай че няма междинни
        промени в състоянието на включените в ДС доставчици или услуги, ДС трябва да бъде преиздаден в момента на изтичане на последния издаден ДС.
        Разликата между стойностите за дата и час в полето "Next update" и тези в "List issue date and time" не трябва да надвишава 6 месеца
3.16 Distribution Points еn не Електронна препратка за достъп до интернет страница, на която е публикуван ДС и където могат да бъдат намерени актуални версии на ДС
   
Б БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
1 TypeIdentifier   да Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение
2 ROOT Name      
2.1 Name en да Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2 Name bg не Наименование на базовото удостоверение на български език
3 CertificateDigitalIdentity      
3.1 Certificate fields details      
3.1.1 Version   да Версия на базовото удостоверение
3.1.2 Serial number   да Уникален идентификационен код на базовото удостоверение. (Цифровият формат е представен в шестнадесетична бройна система)
3.1.3 X509Certificate   да Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4 Signature algorithm   да Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5 Signature algorithmOID   да Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6 Issuer      
3.1.6.1 Issuer CN= en да Наименование на комисията (издателят на базовото удостоверение) на английски език
3.1.6.2 Issuer CN=   не Булстат на комисията
3.1.6.3 Issuer OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език
3.1.6.4 Issuer O= en да Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език
3.1.6.5 Issuer C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.7 Subject      
3.1.7.1 Subject CN= en да Наименование на комисията (автор, подлежащ на вписване в удостоверението) на английски език
3.1.7.2 Subject OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език
3.1.7.3 Subject O= en да Наименование на комисията (организацията на автора) на английски език
3.1.7.4 Subject C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.8 NotBefor   да Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu).
3.1.9 NotAfter   да Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu).
3.1.10 Public key   да Публичен ключ
3.1.11 Basic Containts en да Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12 Subject Key Identifier   да Идентификатор на ключа
3.1.13 Key Usage еn да Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14 Certificate Policies еn да Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15 Thumbprint Algorithm   да Хеш-алгоритъм
3.1.16 Thumbprint   да Хеш-идентификатор
   
В ОПЕРАТИВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
1 TypeIdentifier   да Електронна препратка за достъп до оперативното удостоверение
2 CA Name      
2.1 Name en да Наименование на оперативното удостоверение на английски език
2.2 Name bg не Наименование на оперативното удостоверение на български език
3 CertificateDigitalIdentity      
3.1 Certificate fields details      
3.1.1 Version   да Версия на оперативното удостоверение
3.1.2 Serial number   да Уникален идентификационен код на оперативното удостоверение (Цифровият формат е представен в шестнадесетична бройна система)
3.1.3 X509Certificate   да Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4 Signature algorithm   да Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5 Signature algorithmOID   да Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6 Issuer      
3.1.6.1 Issuer CN= en да Наименование на комисията (издателя на удостоверение) на английски език
3.1.6.2 Issuer CN=   не Булстат на комисията
3.1.6.3 Issuer OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език
3.1.6.4 Issuer O= en да Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език
3.1.6.5 Issuer C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.7 Subject      
3.1.7.1 Subject CN= en да Наименование на комисията (автора, подлежащ на вписване в удостоверението) на английски език
3.1.7.2 Subject OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език
3.1.7.3 Subject O= en да Наименование на комисията (организацията на автора) на английски език
3.1.7.4 Subject C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
3.1.8 NotBefor   да Дата и час на издаване на оперативното удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu )
3.1.9 NotAfter   да Дата и час на изтичане на срока на оперативното удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10 Public key   да Оперативният публичен ключ
3.1.11 Basic Containts en да Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12 Subject Key Identifier   да Идентификатор на ключа
3.1.13 Key Usage еn да Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14 Certificate Policies en да Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15 CRL Distribution Points en да Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL
3.1.16 Authority Key Identifier   да Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.17 Thumbprint Algorithm   да Хеш-алгоритъм
3.1.18 Thumbprint   да Хеш-идентификатор
   
Г УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА КОМИСИЯТА, С КОЙТО СЕ ПОДПИСВА ДС
1 Scheme Identification   да Включва идентификатор за ДС като низ символи или низ от битове, който идентификатор подлежи на удостоверяване чрез прилагане на алгоритъма за създаване на електронния подпис.
        Този идентификатор включва "TSL type", "Scheme name" и стойността на разширението SubjectKeyIdentifier на удостоверението
2 Signature Algorithm dentifier   да Идентификатор на алгоритъма, използван за създаването на електронния подпис. Това поле се включва при създаването на подписа
3 Signature Value   да Действителна стойност на електронния подпис, която се получава след подписване на ДС с електронния подпис на комисията. Всички полета на ДС трябва да бъдат включени в изчисляването на подписа (с
        изключение на полето "Signature Value")
4 CertificateDigitalIdentity      
4.1 Certificate fields details      
4.1.1 Version   да Версия на удостоверението
4.1.2 Serial number   да Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)
4.1.3 X509Certificate   да Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
4.1.4 Signature algorithm   да Алгоритъм за създаването на електронния подпис
4.1.5 Signature algorithmOID   да Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
4.1.6 Issuer      
4.1.6.1 Issuer CN= en да Наименование на комисията (издателя на удостоверението) на английски език
4.1.6.2 Issuer CN=   не Булстат на комисията
4.1.6.3 Issuer OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на издателя) на английски език
4.1.6.4 Issuer O= en да Наименование на комисията (организацията на издателя) на английски език
4.1.6.5 Issuer C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
4.1.7 Subject      
4.1.7.1 Subject CN= en да Име на автора (лице, представляващо комисията), подлежащ на вписване в удостоверението
4.1.7.2 Subject OU= en да Наименование на комисията (организационната единица на автора) на английски език
4.1.7.3 Subject O= en да Наименование на комисията (организацията на автора) на английски език
4.1.7.4 Subject C= en да Двубуквен код на Република България на английски език
4.1.8 NotBefor   да Дата и час на издаване на удостоверението (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
4.1.9 NotAfter   да Дата и час на изтичане на срока на удостоверението (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
4.1.10 Public key   да Публичен ключ на автора
4.1.11 Basic Containts   да Основни ограничения на удостоверението
4.1.12 Subject Key Identifier   да Идентификатор на ключа
4.1.13 Key Usage еn да Предназначение на електронния подпис на английски език
4.1.14 Certificate Policies en да Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
4.1.15 CRL Distribution Points en да Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL
4.1.16 Authority Information Access еn да Достъп до информация за удостоверяващия орган, издал удостоверението за квалифициран електронен подпис (УКЕП)
4.1.17 Authority Key Identifier   да Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
4.1.18 Thumbprint Algorithm   да Хеш-алгоритъм
4.1.19 Thumbprint   да Хеш-идентификатор
   
Д СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ
1 TSP Information      
2 TSP Name      
2.1 Name en да Наименование на ДУУ на английски език
2.2 Name bg да Наименование на ДУУ на български език
3 TSP Trade Name      
3.1 Name en не Наименование или търговска марка (на английски език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите
3.2 Name bg не Наименование или търговска марка (на български език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите
3.3 TSP Address      
3.4 PostalAddress     Седалище и адрес на управление
3.4.1 StreetAddress en да Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ на английски език
3.4.2 Locality en да Населено място по седалището на ДУУ на английски език
3.4.3 PostalCode en да Пощенски код по седалище и адрес на управление на ДУУ на английски език
3.4.4 CountryName en да Двубуквен код на държавата на английски език
3.4.5 StreetAddress bg не Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ на български език
3.4.6 Locality bg не Населено място по седалището на ДУУ на български език
3.4.7 PostalCode bg не Пощенски код по седалище и адрес на управление на ДУУ
3.4.8 CountryName bg не Двубуквен код на държавата на български език
3.5 Electronic Address      
3.5.1 URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ
3.5.2 URI en да Адрес на електронна поща на ДУУ
3.6 TSP Information URI еn да Електронни препратки за достъп до интернет страници, на които лицата могат да получат информация за ДУУ. Указаните електронни препратки предлагат адрес за достъп до информация относно общите условия
        на ДУУ, практики и политики на ДУУ и друга информация, относима към услугите, посочени при вписването на ДУУ в ДС
3.7 TSP information   не Специфична информация за ДУУ и осъществяваната от него дейност
  extensions      
   
E БАЗОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ДУУ
1 TypeIdentifier   да Електронна препратка за достъп до базовото удостоверение на ДУУ
2 ROOT Name      
2.1 Name en да Наименование на базовото удостоверение на английски език
2.2 Name bg не Наименование на базовото удостоверение на български език
3 CertificateDigitalIdentity      
3.1 Certificate fields details      
3.1.1 Version   да Версия на удостоверението
3.1.2 Serial number   да Уникален идентификационен код на удостоверението (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)
3.1.3 X509Certificate   да Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
3.1.4 Signature algorithm   да Алгоритъм за създаването на електронния подпис
3.1.5 Signature algorithmOID   да Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
3.1.6 Issuer      
3.1.6.1 Issuer CN= en да Наименование на издателя на удостоверението на английски език
3.1.6.2 Issuer CN=   не Булстат/ЕИК на издателя
3.1.6.3 Issuer OU= en да Наименование на организационната единица на издателя на английски език
3.1.6.4 Issuer O= en да Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
3.1.6.5 Issuer C= en да Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.7 Subject      
3.1.7.1 Subject CN= en да Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
3.1.7.2 Subject OU= en да Наименование на организационната единица на автора на английски език
3.1.7.3 Subject O= en да Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
3.1.7.4 Subject C= en да Двубуквен код на държавата на английски език
3.1.8 NotBefor   да Дата и час на издаване на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.9 NotAfter   да Дата и час на изтичане на срока на базовото удостоверение (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
3.1.10 Public key   да Публичен ключ
3.1.11 Basic Containts en да Основни ограничения на удостоверението на английски език
3.1.12 Subject Key Identifier   да Идентификатор на ключа
3.1.13 Key Usage en да Предназначение на електронния подпис на английски език
3.1.14 Certificate Policies en да Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
3.1.15 CRL Distribution Points en да Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL
3.1.16 Authority Information Access en да Достъп до информация за удостоверяващия орган (организационно обособено звено на ДУУ, което осъществява дейността по издаване на УКЕП и по предоставяне и поддържане на удостоверителни услуги за тях)
3.1.17 Authority Key Identifier   да Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
3.1.18 Thumbprint Algorithm   да Хеш-алгоритъм
3.1.19 Thumbprint   да Хеш-идентификатор
4 Status Starting Time   да Дата и час, установяващи момента, от който е валидно съответното състояние - последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
   
Ж СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ НА ДУУ
1 Service Information      
1.1 Service Type Identifier еn да Електронна препратка за достъп до информация за вида на услугата. В случай, че посочената услуга е свързана с издаването на УКЕП:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
        В случай че посочената услуга е свързана с издаването на други удостоверения, които не са УКЕП, указаната електронна препратка е един от определените и посочени в клауза D.2 на ETSI TS 102 231
        идентификатори, отнасящи се до това поле.
        Забележка. ДУУ, издаващи Online Certificate Status Protokol (OCSP) отговори или CRL, които са част от удостоверителните услуги на ДУУ, издаващ УКЕП, и използват отделни двойки ключове за подписването
        съответно на OCSP отговори и CRL, се включват в ДС чрез използването на следната комбинация от електронни препратки:
        - стойност на полето "Service type identifier":
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP
        в комбинация със следната стойност в полетата "Service information extension"/additionalServiceInformation extension:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/OCSP-QC
        Описание: доставчик на информация за състоянието на удостоверения, поддържащ сървър за OCSP като част от услугата на ДУУ, издаващ УКЕП
        - стойност на полето "Service type identifier":
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL
        в комбинация със следната стойност в полетата "Service information extension" /additionalServiceInformation extension:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/CRL-QC
        Описание: доставчик на информация за състоянието на удостоверения, поддържащ CRL като част от услугата на ДУУ, издаващ УКЕП
        - стойност на полето "Service type identifier":
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC
        в комбинация със следната стойност в полетата "Service information extension" /additionalServiceInformation extension:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/RootCA-QC
        Описание: базово удостоверение, от което може да бъде проследена удостоверителна йерархия надолу до удостоверяващ орган, издаващ УКЕП
        - стойност на полето "Service type identifier":
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSA
        в комбинация със следната стойност в "Service information extension"/additionalServiceInformation extension:
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/TSS-QC
        Описание: услуга за издаване на удостоверения за време като част от услуга на ДУУ, издаващ УКЕП
2 Service Name      
2.1 Name en да Наименование на оперативното удостоверение/услугата на английски език
2.2 Name bg не Наименование на оперативното удостоверение/услугата на български език
3 Service Digital Identity   да Поне една форма на цифровия идентификатор (от тип удостоверение X.509v3), използван в "TSP Service Information - Service digital identity" и чрез който услугата може да бъде идентифицирана еднозначно
4 CertificateDigitalIdentity      
4.1 Certificate fields details      
4.1.1 Version   да Версия на оперативното удостоверение
4.1.2 Serial number   да Уникален идентификационен код на оперативното удостоверение (Цифровият формат е в шестнадесетична бройна система)
4.1.3 X509Certificate   да Удостоверение от тип X.509v3 - набор от данни, чрез който еднозначно се удостоверява принадлежност на публичния ключ към автора на квалифицирания електронен подпис
4.1.4 Signature algorithm   да Алгоритъм за създаването на електронния подпис
4.1.5 Signature algorithmOID   да Идентификатор на алгоритъма за създаването на електронния подпис
4.1.6 Issuer      
4.1.6.1 Issuer CN= en да Наименование на издателя на удостоверението на английски език
4.1.6.2 Issuer CN=   не Булстат/ЕИК на издателя
4.1.6.3 Issuer OU= en да Наименование на организационната единица на издателя на английски език
4.1.6.4 Issuer O= en да Наименование на физическото лице/организацията на издателя на английски език
4.1.6.5 Issuer C= en да Двубуквен код на държавата на английски език
4.1.7 Subject      
4.1.7.1 Subject CN= en да Наименование на автора, подлежащ на вписване в удостоверението на английски език
4.1.7.2 Subject OU= en да Наименование на организационната единица на автора на английски език
4.1.7.3 Subject O= en да Наименование на физическото лице/организацията на автора на английски език
4.1.7.4 Subject C= en да Двубуквен код на държавата на английски език
4.1.8 NotBefor   да Дата и час на издаване на удостоверението (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
4.1.9 NotAfter   да Дата и час на изтичане на срока на удостоверението (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
4.1.10 Public key   да Публичен ключ
4.1.11 Basic Containts en да Основни ограничения на удостоверението на английски език
4.1.12 Subject Key Identifier   да Идентификатор на ключа
4.1.13 Key Usage en да Предназначение на електронния подпис на английски език
4.1.14 Certificate Policies en да Политика, въз основа на която е издадено удостоверението на английски език
4.1.15 CRL Distribution Points en да Електронни препратки за достъп до интернет страници, съдържащи CRL
4.1.16 Authority Information en да Достъп до информация за удостоверяващия орган
  Access      
4.1.17 Authority Key Identifier   да Идентификатор на ключа на удостоверяващия орган
4.1.18 Thumbprint Algorithm   да Хеш-алгоритъм
4.1.19 Thumbprint   да Хеш-идентификатор
5 Service Current Status еn да Електронна препратка за достъп до интернет страница с данни за състоянието на услугата, както следва:
        - Under Supervision (услуга под надзор) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/ undersupervision);
        - Supervision of Service in Cessation (услуга в процес на преустановяване на надзора) (http://uri.etsi.org/TrstSvc/ eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionincessation);
        - Supervision Ceased (преустановен надзор)
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased
        - Supervision Revoked (прекратен надзор)
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked
        - Accredited (акредитирана услуга)
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/ Svcstatus/accredited)
        - Accreditation Ceased (преустановена акредитация)
        http://uri.etsi.org/ TrstSvc/ eSigDir-1999-93-EC-TrustedList /Svcstatus/accreditationceased
        - Accreditation Revoked (прекратена акредитация)
        http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList /Svcstatus/ accreditationrevoked
        Горепосочените състояния имат значение, както следва:
        - Under Supervision (услуга под надзор): услугата, посочена в "Service digital identity" и предлагана от ДУУ, указан в "TSP name", е под надзора на комисията;
        - Supervision of Service in Cessation (услуга в процес на преустановяване на надзора): услугата, посочена в "Service digital identity" и предлагана от ДУУ, указан в "TSP name", е в процес на преустановяване на надзора върху нея, но все още е под надзор до преустановяването или прекратяването му. В случай че отговорността за осигуряване на този етап на преустановяване е поета от лице, различно от посоченото в "TSP name", идентификацията на това ново лице се предоставя в "Scheme service definition URI";
        - Supervision Ceased (преустановен надзор): услугата, посочена в "Service digital identity", не се предоставя от ДУУ, указан в "TSP name", и не е повече под надзор, считано от датата на спирането на предоставянето на услугата;
        - Supervision Revoked (прекратен надзор): услугата, посочена в "Service digital identity", или самият ДУУ, указан в "TSP name", които са били под надзор, не отговарят на изискванията на нормативната уредба.
        Промяна на състоянието "Supervision Revoked" се допуска в случай, че услугата или самият ДУУ отговарят на изискванията на нормативната уредба;
        - Accredited (акредитирана услуга): акредитиращият орган е извършил акредитация на ДУУ във връзка с услугата, посочена в "Service digital identity" и предлагана от ДУУ, указан в "TSP name";
        - Accreditation Revoked (прекратена акредитация): акредитацията е прекратена съобразно секторната схема за доброволна акредитация
6 Current Status Starting   да Дата и час, установяващи момента, от който ДУУ е в съответното състояние -
  Date And Time     последно регистриран статут (универсално координирано време, представено във формат Zulu)
7 Scheme Service еn не Електронна препратка за достъп до интернет страница на комисията, чрез която
  Definition URI     лицата могат да получат информация за услугите
8 Service Supply Points en не Електронна препратка за достъп до услугата
9 TSP Service Definition en не Електронни препратки за достъп до интернет страници, чрез които лицата могат да
  URI     получат информация за услугите, предлагани от ДДУ
10 Service information extensions en не Използва се, ако предоставената в "Service digital identity" информация не е достатъчна за еднозначното идентифициране на УКЕП и/или наличната информация в съответните УКЕП не позволява да бъде установено чрез машинна обработка дали УКЕП се поддържа от устройство за сигурно създаване на подписа (Secure Signature Creation Device - SSCD).
        Полето се използва и структурира в съответствие с разширението "Qualifications", определено в приложение L.3.1 на ETSI TS 102 231
11 Service Approval History   не Последователност от исторически данни за всяка промяна на актуалното състояние на дадена услуга на ДУУ в низходящ хронологичен ред (т.е. дата и час на влизане в сила на следващото състояние на одобрение).
        TSP(1) Service(1) History(1) (ДДУ(1) услуга(1) история(1)
        (При наличие на полето "Service Approval History" следващите полета (12.1 - 12.5) са задължителни за попълване)
12 Service History Instance      
12.1 Service Type Identifier   да Идентификатор на вида на услугата във формата и със значението, използвани в "TSP Service Information - Service type identifier"
12.2 Service Name еn да Наименованието, под което ДУУ предлага услугата, указана в полето "TSP Service Information - Service type identifier" на английски език
12.3 Service Digital Identity   да Поне една форма на цифровия идентификатор (от тип удостоверение X.509v3), използван в "TSP Service Information - Service digital identity"
12.4 Service Previous Status   да Идентификатор на предходното състояние на услугата във формата и със значението, използвани в "TSP Service Information - Service current status"
12.5 Previous Status Starting   да Дата и час на влизане в действие на съответното предходно състояние във формата
  Data and Time     и със значението, използвани в "TSP Service Information - Service current status starting date and time"
12.6 Service information еn не Специфична свързана с услугата информация на английски език
  Extendions      
   
З ДУУ, УСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ (съгласно чл. 1, ал. 2, т. 3 от наредбата)
1 TSP Information (1)      
1.1 TSP Name      
1.1.1 Name еn да Наименование на ДДУ на английски език
1.1.2 Name bg да Наименование на ДДУ на български език
1.2 TSP Trade Name      
1.2.1 Name еn не Наименование или търговска марка (на английски език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите
1.2.2 Name bg не Наименование или търговска марка (на български език), с което/която ДУУ се идентифицира при предлагане на услугите
1.3 Accreditaion Status   да Наличие на акредитация и наименование на акредитиращия орган
1.4 TSP Address      
1.4.1 PostalAddress     Седалище и адрес на управление
1.4.2 StreetAddress en да Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ на английски език
1.4.3 Locality en да Населено място по седалището на ДУУ на английски език
1.4.4 PostalCode en да Пощенски код по седалище и адрес на управление на ДУУ
1.4.5 CountryName en да Двубуквен код на държавата на английски език
1.4.6 StreetAddress bg не Улица по седалище и адрес на управление на ДУУ на български език
1.4.7 Locality bg не Населено място по седалището на ДУУ на български език
1.4.8 PostalCode bg не Пощенски код по седалище и адрес на управление на ДУУ
1.4.9 CountryName bg не Двубуквен код на държавата на български език
1.5 Electronic Address      
1.5.1 URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ
1.5.2 URI en да Адрес на електронна поща на ДУУ
1.6 TSP Information URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страница, на която лицата могат да получат информация за ДУУ
1.7 TSP information еn не Специфична информация за ДУУ и осъществяваната от него дейност на английски език
  extensions      
2 TSP Information (2)      
2.1 Name en да Наименование на ДУУ, поел отговорност съобразно чл. 44, ал. 2, т. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на английски език
2.2 Name bg да Наименование на ДУУ, поел отговорност съобразно чл. 44, ал. 2, т. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис на български език
2.3 Conditions bg да Посочване на условията, при които е поета отговорност от ДУУ
2.4 TSP Information URI en да Електронна препратка за достъп до интернет страницата на ДУУ, поел отговорността


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти