Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Издадена от председателя на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" при Министерския съвет

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за съхраняването на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) в петролни бази, предоставени за управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", наричана по-нататък "агенцията", складове в страната, регистрирани по реда на чл. 38 ЗЗНН, и на територията на други държави - членки на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Не са предмет на наредбата запасите от нефт и нефтопродуктите по чл. 2, ал. 1 и 2 ЗЗНН на енергийните предприятия, поддържани по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката.

Глава втора.
ДЕЛЕГИРАНЕ СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И НА ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ

Раздел I.
Делегиране съхраняването на запаси от централни структури за управление на запасите на други държави - членки на ЕС, в петролни бази на агенцията


Чл. 3. (1) Агенцията два пъти годишно - в срок до 30 юни и до 31 декември, публикува информация по чл. 7, ал. 1, т. 13 ЗЗНН. Информацията се публикува на интернет страницата на агенцията на български и на английски език и съдържа данни и условия относно:
1. свободните стационарни резервоари по брой и максимална вместимост;
2. видовете нефтопродукти, за които резервоарите по т. 1 са предназначени;
3. максималните количества запаси в тонове, за които е възможно да бъде поето задължение за съхраняване, по видове нефтопродукти;
4. условия за транспортиране на запасите до петролната база на агенцията и технологични възможности за прием;
5. срока, за който може да бъде поето задължението по съхраняване, в т. ч. начална и крайна дата по видове нефтопродукти;
6. цена за предлаганата услуга в левове на тон за месец по видове нефтопродукти;
7. проект на договор за съхраняване на запасите.
(2) Във всеки свободен резервоар могат да се приемат за съхранение запаси само в случай, че те запълват максималната му вместимост.
(3) Агенцията публикува съобщение на интернет страницата си и в случай, че не разполага със свободни резервоари към датите по ал. 1.
(4) За свободни резервоари се приемат тези, които отговарят на всички технически изисквания за ползване, не съдържат нефтопродукти и не са предназначени за:
1. попълване на запаси по ЗЗНН;
2. резерви и запаси по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ);
3. резервни съдови вместимости.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Агенцията може да приема предложение за делегиране на съхраняване на запаси само на Централна структура за управление на запаси (ЦСУЗ) на друга държава - членка на ЕС, но не и предложение за делегиране за създаване на запаси.

Чл. 5. (1) Цената за съхраняване на запаси на ЦСУЗ в резервоари на агенцията съответства на себестойността на предлаганата услуга съобразно петролните бази и видовете резервоари, като включва разходи за поддържане и обслужване на резервоарите и инфраструктурата, за сливоналивни операции, за електроенергия, вода и други консумативи, за охрана, както и други необходимо присъщи разходи.
(2) Разходите за застраховка на запасите и за транспорт до и от петролните бази са за сметка на ЦСУЗ и не влизат в цената за съхраняване.


Чл. 6. (1) Централната структура за управление на запаси на друга държава - членка на ЕС, която иска да съхранява част от определените и запаси в петролни бази на агенцията, отправя писмено искане до председателя на агенцията. Искането се подава от представляващия ЦСУЗ или от компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, на хартиен носител или чрез електронен документ, подписан с електронен подпис, не по-късно от 30 календарни дни преди началото на периода, за който се иска съхраняване на запасите.
(2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакти на ЦСУЗ;
2. вид на запасите по категории нефтопродукти, за които се иска съхраняване, в т. ч. техните класове, когато искането е за автомобилни бензини или горива за дизелови двигатели;
3. статут на запасите - за извънредни ситуации или целеви запаси;
4. количество на запасите в тонове, за които се иска съхраняване;
5. декларация, че предлаганите за съхраняване запаси не нарушават нормативно определени лимити за съхраняване извън територията на съответната държава - членка на ЕС, съгласно нейното законодателство;
6. периода, за който се иска съхраняване, включващ началната и крайната дата;
7. изявление за приемане на цената за съхраняване на запасите и начин на плащане;
8. изявление за приемане проекта на договор за съхранение или предложения за конкретни редакции на отделни клаузи;
9. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) писмено съгласие за делегиране на съхранение на хартиен носител или на електронен документ, подписан с електронен подпис, от страна на компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, ако такова се изисква съгласно нейното законодателство.
(3) При постъпили две или повече искания за съхраняване на еднакви по вид запаси те се разглеждат по реда на тяхното постъпване.


Чл. 7. (1) Председателят на агенцията назначава със заповед постоянно действаща комисия в състав не по-малко от 5 членове, в която задължително се включват счетоводител, юрист и експерти в областта на запасите от нефт и нефтопродукти по маркетинг и управление на собствеността.
(2) Комисията разглежда постъпилите искания по чл. 6, ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването им, анализира тяхното съответствие с условията по чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 2 и прави предложение до председателя на агенцията за избор на една, или повече ЦСУЗ, чиито запаси да бъдат съхранявани в петролни бази на агенцията, или за отказ за издаване на съгласие. Комисията изготвя и представя на председателя на агенцията протокол, в който се вписват данните от разгледаните искания, резултатите от анализите и направените предложения.
(3) Председателят на агенцията може да върне на комисията протокола с писмени указания за допълнителен анализ и/или мотиви.


Чл. 8. Председателят на агенцията издава решение за съгласие или мотивиран отказ за съгласие за съхраняване на запаси на ЦСУЗ на държава - членка на ЕС. Решението се изпраща на ЦСУЗ с уведомително писмо на хартиен носител и по електронен път.


Чл. 9. (1) След издаване на решението за съгласие по чл. 8 се сключва писмен договор за съхранение между агенцията и ЦСУЗ, който урежда условията за съхраняване на нейните запаси.
(2) Договорът съдържа най-малко следното:
1. пълни идентификационни данни на ЦСУЗ и на агенцията;
2. вид и статут на запасите, чието съхраняване е делегирано;
3. количество на запасите в тонове;
4. подробно описание на мястото/местата, където ще се съхраняват запасите - населено място и адрес на петролната база и номера на резервоарите по технологична схема;
5. период, през който ще се съхраняват запасите, включващ началната и крайната дата;
6. цена за съхраняване на запасите и начин на плащане;
7. условия и ред за транспортиране на запасите до и от мястото на съхранение;
8. условия и ред за обмен на информация относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
9. действия и ред за уведомяване при форсмажорни обстоятелства, включително за преместване на запасите при необходимост в други резервоари;
10. условия и ред за прекратяване на договора и за плащане на неустойки при неизпълнение;
11. приложимо право в случай на съдебни спорове.
(3) Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български език и на езика на другата държава - членка на ЕС. Договорът може да бъде съставен и в трети екземпляр на английски език. Всеки от екземплярите има силата на оригинал и се подписва от председателя на агенцията и от лице, представляващо ЦСУЗ.
(4) В резервоар, в който се съхраняват запаси на определена ЦСУЗ, не могат да бъдат приемани за съхраняване други запаси.


Чл. 10. За всяко реално прието количество запаси на ЦСУЗ в резервоари на агенцията се издава приемателен акт по образец съгласно приложение № 1 в два екземпляра, всеки от които на български и на английски език.


Чл. 11. (1) В случай че ЦСУЗ, чиито запаси се съхраняват в петролни бази на агенцията, иска да изтегли цялото количество запаси или част от тях преди изтичане на срока за съхраняване по договора, тя представя предварително заявление до председателя на агенцията, което съдържа:
1. основание за изтегляне на запасите - затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в държавата - членка на ЕС, към която е ЦСУЗ, или препоръка на Европейската комисия, издадена във връзка със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в една или повече други държави - членки на ЕС, и/или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси;
2. вид, статут и количество на запасите, които ЦСУЗ ще изтегли;
3. дата на започване на изтеглянето и начин на транспортиране;
4. необходимост от предприемане на мерки по чл. 46, ал. 2 ЗЗНН за безпрепятствено транспортиране на запасите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие от документ на хартиен носител или се изпраща електронен документ, подписан с електронен подпис, с който се разпорежда или разрешава ползване на запасите, ако такъв се предвижда в законодателството на съответната държава - членка на ЕС.
(3) В случаите по ал. 1 ЦСУЗ не дължи обезщетение или неустойка за изтеглените количества запаси.
(4) В случай че ЦСУЗ иска изтегляне на запасите, без да е налице основание по ал. 1, т. 1, агенцията писмено и по електронен път уведомява за искането висшестоящия спрямо ЦСУЗ компетентен орган на съответната държава - членка на ЕС, ако такъв е предвиден съгласно нейното законодателство. В уведомлението се посочва, че при неполучаване в агенцията на отговор в 14-дневен срок се счита, че компетентният орган е дал съгласие за изтеглянето.
(5) При изрично или мълчаливо съгласие по ал. 4 от висшестоящия компетентен орган или ако такъв не е предвиден в законодателството на държавата - членка на ЕС, отношенията между агенцията и ЦСУЗ по изтеглянето на запасите се урежда съгласно клаузите на договора за съхранение.
(6) За всяко изтеглено количество запаси на ЦСУЗ от резервоари на агенцията се издава предавателно сведение по образец съгласно приложение № 2 в два екземпляра, всеки от които на български и на английски език.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Председателят на агенцията писмено уведомява Министерския съвет и министъра на енергетиката за всеки сключен договор за съхранение на запаси на ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС, като прилага копие от договора.

Раздел II.
Делегиране съхраняването на запаси на агенцията


Чл. 13. (1) Агенцията създава и съхранява определените и целеви запаси и запаси за извънредни ситуации в предоставените и за управление петролни бази. В случай че агенцията не разполага с достатъчно свободни съдови вместимости, тя може да делегира съхраняването на част от определените и запаси на съхранители със складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, или на ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС, като изборът е съобразно критерия "икономически най-изгодни условия".
(2) Критерият "икономически най-изгодни условия" включва показатели, подредени по важност в низходящ ред, както следва:
1. месечна цена за съхраняване на тон за всеки вид нефтопродукт в евро или в левовата равностойност на еврото по курса на БНБ;
2. транспортни разходи до и от мястото на съхранение на запасите;
3. разходи за осъществяване на контрол по съхраняването на запасите;
4. време, необходимо за транспортиране на запасите до и от мястото на съхранение;
5. време, необходимо за извършване на сливоналивните операции в мястото на съхранение.
(3) Показателят по ал. 2, т. 1 включва разходи за поддържане и обслужване на резервоарите и инфраструктурата, за сливоналивни операции, за охрана, за електроенергия, вода и други необходимо присъщи разходи.


Чл. 14. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 ежегодно в срок до 15 април изготвя анализ относно:
1. техническото състояние на резервоарите в петролните бази на агенцията и необходимост от предстоящи ремонтни дейности;
2. предстоящото въвеждане в експлоатация на новоизградени или ремонтирани резервоари на агенцията;
3. количествата запаси по видове нефтопродукти, които могат да бъдат съхранявани в петролни бази на агенцията;
4. количествата запаси по видове нефтопродукти, които не могат да бъдат съхранявани в петролни бази на агенцията поради липса на свободни и годни за експлоатация съдови вместимости;
5. наличните финансови средства за заплащане на разходите по чл. 13, ал. 2, т. 1 - 3.
(2) В случай че в резултат на анализа по ал. 1, т. 1 - 3 се установи, че съдовите вместимости на агенцията са достатъчни за съхраняване на определените и запаси, комисията изготвя доклад, който отразява констатациите от анализа.
(3) В случай че в резултат на анализа по ал. 1 се установи, че съдовите вместимости на агенцията не са достатъчни, комисията в срок до 15 май извършва предварително проучване на условията за съхраняване на запаси от ЦСУЗ на други държави - членки на ЕС, съгласно информацията, публикувана по реда на чл. 7, параграф 4, буква "б" от Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 г. за налагане на задължение на държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Данните от проучването се използват за последващо определяне на максимална цена за съхранение и други условия при подготовка на конкурсни процедури по чл. 7, ал. 1, т. 22 ЗЗНН. При необходимост се събират допълнителни данни относно показателите по чл. 13, ал. 2.
(4) Проучването по ал. 3 приключва с доклад на комисията, който съдържа:
1. констатациите от анализа по ал. 1;
2. констатациите от проучването по ал. 2;
3. размер на необходимите средства за съхраняване на всеки вид нефтопродукт, който се формира като сбор от данните съобразно показателите по чл. 13, ал. 2, т. 1 - 3 и с оглед наличните финансови средства по ал. 1, т. 5;
4. предложение за откриване на една или повече конкурсни процедури съобразно видовете запаси и условията за провеждане на конкурсите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В случай че след 15 май на календарната година, вследствие на непредвидени обстоятелства, възникне необходимост от откриване на нова конкурсна процедура по чл. 7, ал. 1, т. 22 ЗЗНН, при изготвянето на документацията се използват данните от доклада по ал. 4.

Чл. 15. (1) Изборът на съхранител, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, който да съхранява запаси на агенцията, се извършва чрез конкурсна процедура. За различни видове запаси съобразно техния статут или вида на нефтопродуктите могат да се провеждат отделни конкурси.
(2) Конкурсът се открива със заповед на председателя на агенцията. Заповедта съдържа най-малко следното:
1. вид и количества на запасите;
2. местонахождение на запасите;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) срок за съхраняване на запасите, който не може да бъде по-дълъг от 3 години;
4. максимална месечна цена за съхраняване на тон за всеки вид нефтопродукт и начин на плащане;
5. условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора;
6. място и срок за получаване на заявленията за участие;
7. място, начин и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;
8. място и срок за получаване на офертите;
9. място, дата и час за отваряне на офертите, като датата не може да бъде по-късно от 7 дни след изтичане на крайния срок за подаването им;
10. ред за разглеждане и оценка на офертите.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на агенцията утвърждава и документацията за участие в конкурса. Документацията е безплатна и съдържа:
1. копие от заповедта по ал. 2;
2. образец на оферта и указания за нейното попълване и подаване;
3. проект на договор за съхранение.
(4) Заповедта се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата на агенцията не по-късно от 14 дни преди датата за отваряне и разглеждане на офертите.


Чл. 16. (1) В конкурса могат до участват физически и юридически лица, притежаващи складове, които:
1. са регистрирани по чл. 38 ЗЗНН за съхраняване на видовете нефтопродукти, предмет на конкурсната процедура;
2. разполагат с необходимия свободен капацитет за съхраняване на запасите, предмет на конкурсната процедура;
3. имат осигурена охрана по реда на чл. 5, ал. 1, т. 2 или 5 от Закона за частната охранителна дейност.
(2) В конкурса не може да участва кандидат, който е:
1. обявен в несъстоятелност;
2. в производство по ликвидация;
3. в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си;
4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. има неизпълнени задължения по създаване и съхраняване на определени му нива от запаси по ЗЗНН, установени с влязло в сила наказателно постановление, и не е погасил задълженията си по наложената имуществена санкция или глоба;
6. има висящо съдебно производство с агенцията във връзка с неизпълнение на задължения по ЗЗНН или по Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВВЗ).
(3) В конкурса не може да участва кандидат, чийто представляващ е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
2. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
3. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
4. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
5. документно престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс;
6. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс.
(4) Отсъствието на обстоятелствата по ал. 2 и 3 се удостоверява с писмена декларация, подписана от представляващия дружеството, а по ал. 3 - и със свидетелство за съдимост.
(5) Кандидатите в конкурсната процедура не могат да ползват услугите на подизпълнители.


Чл. 17. (1) Съхранител, отговарящ на условията на чл. 16, изразява своето желание за съхраняване на запаси на агенцията чрез писмено заявление за участие в конкурса. Заявлението се подава в деловодството на централното управление на агенцията лично от представляващия съхранителя или от официално упълномощен негов представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичане на крайния срок за получаване.
(2) Заявлението за участие в конкурса трябва да съдържа:
1. наименование и правноорганизационна форма на кандидата, седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон и факс;
2. посочване на конкурсната процедура съгласно заповедта по чл. 15, ал. 2;
3. изявление, че притежава достатъчно свободни съдови вместимости, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН за съхраняване на запасите по конкурсната процедура.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Екземпляр от документацията за участие в конкурса се предоставя на подателя на заявлението или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.


Чл. 18. (1) Всеки кандидат може да представи само една оферта.
(2) Офертата съдържа:
1. идентификационни данни на кандидата - име и фамилия, ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, постоянен и настоящ адрес - за физическите лица, наименование, правноорганизационна форма, седалище, адрес на управление и ЕИК - за едноличните търговци и юридическите лица;
2. адрес за кореспонденция и лице за контакти, телефон, факс, електронен адрес;
3. данни за резервоарите, в които се предлага съхраняване на запасите - местонахождение, номера на складовете съгласно регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" от ЗЗНН, свободен капацитет;
4. описание на условията и времето за транспортиране до и от мястото за съхраняване на запасите;
5. описание на условията и времето за извършване на сливоналивните операции за запасите по конкурсната процедура;
6. предлагана месечна цена за съхраняване на запасите на тон за всеки вид нефтопродукт.
(3) Офертата следва да бъде подписана от представляващия кандидата или официално упълномощено от него лице и да бъде подпечатана с печата на кандидата, когато той е едноличен търговец или юридическо лице.
(4) Към офертата се прилагат:
1. копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. документ за внесена гаранция за участие;
3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3;
4. свидетелство за съдимост на кандидата - физическо лице, или на представляващия кандидата - юридическо лице;
5. декларация на кандидата, че приема проекта на договор, а в случай на несъгласие с отделни клаузи - конкретни предложения за тяхната редакция;
6. друга информация, посочена в документацията за участие;
7. списък на документите, приложени към офертата, подписан от участника.


Чл. 19. (1) Офертата се подава от кандидата или от негов официално упълномощен представител в непрозрачен плик, на който се поставя надпис "Документи за участие в конкурсна процедура за избор на съхранител по ЗЗНН съгласно Заповед № ....." и се отбелязват името и адресът за кореспонденция на кандидата. Пълномощникът не може да представлява повече от един кандидат. Офертата се подава лично в деловодството на централното управление на агенцията или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Оферта, която не отговаря на изискванията по ал. 1, както и оферта, представена след крайния срок за получаване или в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост, не се допуска за разглеждане и незабавно се връща на кандидата.
(3) Кандидатите са обвързани с офертите си за целия период за съхраняване на запасите, обявен със заповедта по чл. 15, ал. 2.


Чл. 20. (1) Отварянето и разглеждането на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на председателя на агенцията. В състава на комисията задължително се включват юрист, счетоводител и експерт в областта на запасите от нефт и нефтопродукти. Заповедта се издава в деня, предхождащ датата за отварянето на офертите.
(2) Отварянето на офертите се извършва в деня и часа, посочени в заповедта по чл. 15, ал. 2, в присъствието на явилите се кандидати или техни официално упълномощени представители.
(3) Комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са спазени изискванията за тяхното попълване и дали са приложени необходимите документи към тях. Конкурс се провежда и когато е подадена или допусната за разглеждане само една оферта.
(4) Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат, който:
1. е подал оферта, която е непълна, неточна или не е окомплектована с необходимите документи;
2. е приложил документи, които не са подписани;
3. е приложил документи с невярно съдържание;
4. е предложил цена за съхраняване, по-висока от максимално определената.


Чл. 21. (1) Комисията проверява заявените от кандидатите данни, като има право да изисква писмено представяне в определен от нея срок на допълнителни разяснения и уточнения за обстоятелствата, посочени в офертите и приложените към тях документи, без да се променят оферираните данни относно времето за транспортиране на запасите и за сливоналивните операции, както и предложената цена за съхранение.
(2) Кандидатите представят писмено допълнително изисканите от комисията документи в срок до 3 работни дни.
(3) В случай че при проверка се установят различия между декларираните обстоятелства и констатираните, които водят до несъответствие с изискванията на конкурсните условия, или не бъде спазен срокът по ал. 2, комисията отстранява съответния кандидат от участие в процедурата.
(4) Кандидатите в конкурсната процедура са длъжни в процеса на провеждането и да уведомяват председателя на агенцията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 в срок до 3 работни дни от настъпването им.


Чл. 22. След приключване на действията по чл. 21 комисията пристъпва към разглеждане на офертите и класиране на участниците. Класирането се извършва по критерия "икономически най-изгодни условия" съобразно показателите по чл. 13, ал. 2.


Чл. 23. (1) Комисията изготвя протокол за своята работа, в който се вписват:
1. състав на комисията;
2. всички получени в деловодството на агенцията оферти;
3. офертите, които са били върнати по реда на чл. 19, ал. 2, причините за отстраняване и начинът за уведомяването на отстранените кандидати;
4. лични данни на явилите се при отваряне на офертите представители на кандидатите;
5. кандидатите, които са били отстранени при отваряне на офертите или в хода на проверките по чл. 21, и причините за отстраняването;
6. допуснатите за разглеждане оферти;
7. резултатите от разглеждането на офертите и от оценяването на показателите по чл. 13, ал. 2;
8. класирането на участниците;
9. кратък коментар по предложенията за редакция на клаузи от проекта на договор, ако такива са били направени, и кои от тях са били приети.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.


Чл. 24. В срок до три работни дни от приключване на работата на комисията нейният председател писмено уведомява председателя на агенцията за резултатите от проведената конкурсна процедура, като прилага:
1. протокола на комисията;
2. цялата документация от проведената конкурсна процедура;
3. проект на заповед за определяне на участника, класиран на първо място за съхранител на запаси на агенцията;
4. окончателен проект на договор за съхранение на запасите.


Чл. 25. (1) Председателят на агенцията издава заповед за определяне на съхранител, в която се включва и разпореждане за предварително изпълнение, и я изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в конкурса, в тридневен срок от нейното издаване. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) След изтичане на срока за обжалване председателят на агенцията сключва договор за съхранение с кандидата, определен за съхранител.
(3) В случай че заповедта по ал. 1 е била обжалвана, председателят на агенцията може да сключи договор с кандидата, определен за съхранител, като срокът за съхраняване на запасите се определя до приключване на съдебното производство, но не може да надвишава първоначално определения в конкурсната процедура.
(4) При отказ на кандидата, определен за съхранител, да сключи договор председателят на агенцията сключва договор със следващия в класирането кандидат, като гаранцията за участие на отказалия се кандидат се задържа в полза на агенцията.


Чл. 26. Договорът за съхранение на запаси на агенцията в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, се изготвя въз основа на проекта по чл. 15, ал. 3, т. 3 с нанесени корекции, предложени от съхранителя и приети от агенцията. Договорът съдържа най-малко следното:
1. пълни идентификационни данни на агенцията и на съхранителя;
2. вид и статут на запасите;
3. количество на запасите в тонове;
4. подробно описание на мястото/местата, където ще се съхраняват запасите - населено място и адрес по местонахождение на резервоарите, като и техните номера съгласно регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" от ЗЗНН и по технологична схема;
5. период, през който ще се съхраняват запасите;
6. цена за съхраняване на запасите и начин на плащане;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. условия и ред за транспортиране на запасите;
9. условия и ред за обмен на информация относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
10. действия и ред за уведомяване при форсмажорни обстоятелства, включително за преместване на запасите при необходимост в други резервоари;
11. условия и ред за изтегляне на запасите от агенцията при заповед за ползване по чл. 48, ал. 1 ЗЗНН и за възстановяване при заповед по чл. 49 ЗЗНН, както и клауза за заплащане на реално съхраняваното количество за съответния период;
12. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) възможност за анексиране на договора с удължаване на срока за съхраняването на запасите или за увеличаване на количествата им до приключване на конкурсна процедура за избор на нов съхранител или за намаляване на количествата, в случай че бъдат осигурени свободни съдови вместимости в петролни бази на агенцията или е намаляло индивидуалното ниво на нейните запаси, определени по чл. 12, ал. 1 ЗЗНН за съответния период; цената за съхраняване не може да бъде увеличавана;
13. условия и ред за прекратяване на договора и за плащане на неустойки при неизпълнение.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) (1) В случай на бедствие, авария или друго непредвидимо събитие, което може да доведе до унищожаване или повреждане на нефт и нефтопродукти, агенцията може да премести запасите, за които се отнасят тези обстоятелства, в съхранител със складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, без провеждане на конкурс. В срок до 1 месец от преместването председателят на агенцията издава заповед по чл. 15, ал. 2 за откриване на конкурс.
(2) Срокът за съхранение на запасите по ал. 1 е до отстраняване на последствията от събитията, довели до преместването или до приключване на конкурсната процедура и избора на съхранител, но за не повече от една година.
(3) Съхранението на преместените запаси по ал. 1 се урежда с договор, съответстващ на изискванията на чл. 26, като цената за съхранение не може да надвишава максимално допустимата, съгласно проучването по чл. 14, ал. 3.

Чл. 27. (1) Председателят на агенцията издава заповед за прекратяване на конкурсната процедура, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените конкурсни условия;
3. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране на съхранението по независещи от председателя на агенцията причини.
(2) Председателят на агенцията може да отмени заповедта по чл. 25, ал. 1 преди сключване на договора, ако междувременно се констатира, че по отношение на определения съхранител е настъпила промяна в някое от обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, която възпрепятства съхраняването на запасите, предмет на конкурса, или е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3. В този случай със заповедта за отмяна се прекратява и конкурсната процедура.
(3) Председателят на агенцията изпраща заповедта за прекратяването на конкурсната процедура на всички участници в тридневен срок от нейното издаване. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Председателят на агенцията може да насрочи повторен конкурс, който се провежда по реда на първоначалния.


Чл. 28. (1) В случай че при проведени един или два последователни конкурса не са били сключени договори за съхраняване на част или на цялото количество запаси, предмет на процедурите, председателят на агенцията изготвя проект на решение на Министерския съвет с мотивиран доклад, в който се предлага делегиране на съхраняване на запаси на агенцията от ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС. Проектът на решение и докладът се съгласуват предварително с министъра на икономиката и енергетиката и се изпращат за съгласуване и приемане по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(2) Проектът на решението съдържа:
1. вид, статут и количество на запасите;
2. процентно съотношение на запасите, които може да се съхраняват от ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС, спрямо определените на агенцията нива за съответните видове нефтопродукти;
3. държавата - членка на ЕС, и създадената от нея ЦСУЗ, която е предложила икономически най-изгодни условия за съхраняването на запаси;
4. срок за съхраняване на запасите;
5. упълномощаване на председателя на агенцията за провеждане на преговори и сключване на договор за съхранение.
(3) Докладът по ал. 1 освен данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4 съдържа най-малко следното:
1. резюме на констатациите от анализа по чл. 14, ал. 1 и на резултатите от проучването по чл. 14, ал. 3;
2. резюме на резултатите от проведени конкурсни процедури за съхраняване на запасите на агенцията в складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН;
3. мотиви относно избора на ЦСУЗ, с която да се проведат преговори за сключване на договор за съхранение;
4. информация за проведените предварителни консултации с избраната ЦСУЗ и за наличие на готовност от нейна страна за провеждане на официални преговори и сключване на договор за съхранение.


Чл. 29. (1) Договорът за съхранение на запаси на агенцията от ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС, се сключва от председателя на агенцията или от друг централен орган на изпълнителната власт съобразно решението на Министерския съвет.
(2) Договорът съдържа най-малко:
1. пълни идентификационни данни на агенцията и на ЦСУЗ;
2. вид, статут и количество на запасите в тонове;
3. подробно описание на мястото, където ще се съхранява запасът - населено място, административен район, адрес, идентификационни данни за резервоарите, включително действителната им вместимост в кубични метри и друга информация, съгласно законодателството на съответната държава;
4. условия и ред за транспортиране на запасите;
5. период, през който ще се съхраняват запасите;
6. цена за съхраняване на запасите и начин на плащане;
7. условия и ред за обмен на информация относно количеството, движението и състоянието на запасите и за извършване на проверки;
8. условия и ред за изтегляне на запасите от агенцията при заповед за ползване по чл. 48, ал. 1 ЗЗНН и за възстановяване при заповед по чл. 49 ЗЗНН, както и клауза за заплащане на реално съхраняваното количество за съответния период;
9. действия и ред за уведомяване при форсмажорни обстоятелства, включително за преместване на запасите при необходимост в други резервоари;
10. възможност за анексиране на договора с намаляване на количествата съхранявани запаси, в случай че бъдат осигурени свободни съдови вместимости в петролни бази на агенцията;
11. условия и ред за прекратяване на договора и плащане на неустойки при неизпълнение;
12. приложимо право в случай на съдебни спорове.
(3) Председателят на агенцията своевременно уведомява Министерския съвет за сключения договор и за хода на неговото изпълнение. В случай че не бъде сключен договор, председателят на агенцията незабавно уведомява Министерския съвет и насрочва нов конкурс за избор на съхранител на запасите.

Раздел III.
Делегиране съхраняването на запаси на задължените лица и на икономически оператори


Чл. 30. Задължените лица по смисъла на т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗЗНН изпълняват задълженията си да създадат и съхраняват определените им нива на запаси, като влагат съответните количества собствени или предоставени им по договор за заем нефт и нефтопродукти в складове на територията на страната, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН. Влагането на запасите се извършва в собствени складове на задълженото лице или чрез делегиране с договор за влог, когато складовете са собственост на друго лице.


Чл. 31. (1) Задължените лица могат да искат разрешение от председателя на агенцията за делегиране създаването и съхраняването на част от определените им нива на запаси на територията на други държави - членки на ЕС, чрез техни съхранители, икономически оператори или ЦСУЗ, наричани по-нататък за краткост "чуждестранни съхранители".
(2) Правото на делегиране може да се упражнява за количества до 30 на сто от индивидуално определените нива от нефт и всеки вид нефтопродукт независимо от вида и броя на чуждестранните съхранители, изразили готовност да приемат делегирането за създаване и/или за съхраняване.
(3) Делегирането за създаване на запаси се осъществява с договор, по силата на който чуждестранният съхранител закупува като комисионер в полза на задълженото лице делегираните видове и количества запаси, или с договор за заем, в случай че чуждестранният съхранител има собствени количества нефт и нефтопродукти, които може да предостави. Делегирането за създаване задължително се придружава с делегиране за съхраняване.
(4) Делегирането за съхраняване се осъществява с договор между задълженото лице и чуждестранния съхранител.
(5) Чуждестранният съхранител може да приеме за съхраняване запаси на задължено лице само в резервоари, в които могат да се съхраняват запаси за извънредни ситуации по Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Приемането на запасите за съхранение се удостоверява с документи съгласно законодателството на съответната държава - членка на ЕС.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Задължено лице, изразило желание да съхранява запаси извън територията на страната, подава писмено искане до председателя на агенцията, оформено съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3 ЗЗНН, подписано от негов официален представител и подпечатано, когато задълженото лице е едноличен търговец или юридическо лице. Искането се подава в свободен текст, на български език, изготвено на компютър, пишеща машина или по друг начин, гарантиращ четливостта на текста.
(2) Периодът, за който се иска делегиране на съхраняване, се посочва с начална и крайна дата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Към искането се прилага писмено съгласие по чл. 18, ал. 3, т. 5 ЗЗНН. Съгласието се представя в оригинал, придружен от легализиран и официално заверен превод на български език. В случай че ДА "ДРВВЗ" е получила съгласието директно от съответната ЦСУЗ, то задълженото лице прилага копие на съгласието ведно с официално заверен превод на български език.
(4) Искането се разглежда от комисията по чл. 7, ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването му. Комисията може да извършва проверки и да събира допълнителна информация, свързана с данните в искането или условията и реда за съхраняване и обмен на информация и осъществяване на контрол по съхраняването на запасите. Комисията изготвя и представя на председателя на агенцията протокол, в който се вписват данните от искането и предложение за решение.
(5) Председателят на агенцията издава разрешение или мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Договорът или другият документ съгласно законодателството на съответната държава - членка на ЕС, удостоверяващ съхраняването на запаси от чуждестранен съхранител, се оформя съгласно изискванията на чл. 18, ал. 4, т. 2 ЗЗНН и се представя в агенцията в 7-дневен срок от издаването на разрешението в оригинал или официално заверен препис, с превод на български език.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Количеството на приетите за съхраняване запаси се посочва в тонове. Качеството на запасите се удостоверява с декларация за съответствие, протокол от изпитване, сертификат, фирмено-техническа спецификация от производителя или други приложими документи съгласно законодателството на съответната държава - членка на ЕС. Документът се представя с официално заверен превод на български език.
(3) Срокът за съхраняване трябва да съответства на посочения в искането период по чл. 32, ал. 3.
(4) В договора задължително се включват клаузи относно начина и срока за транспортиране на запасите до територията на Република България при разпореждане за ползване от председателя на агенцията, като задълженото лице носи отговорност за спазването на срока за отпускането им на пазара.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Застраховането на запасите се удостоверява с копие от договор за застраховка на съответното количество или декларация за застраховка на запасите, издадена от застрахователя, придружено с официално заверен превод на български език.
(6) В случай че срокът за съхраняване на запасите извън територията на страната изтича преди 30 април на календарната година, следваща годината, в която е определено нивото им, задълженото лице е длъжно преди изтичането на срока да направи ново искане за делегиране на съхраняването или да представи в агенцията складов запис за съхраняване в регистриран склад по чл. 38 ЗЗНН за същите по вид и количество запаси.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) В случай че запасите, които ще се съхраняват от чуждестранен съхранител, са от нефт, може да бъде договорено той да го преработва в крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН. В този случай към договора или документа по чл. 33, ал. 1 освен документи, удостоверяващи произхода и качеството на нефта, се прилагат и следните документи, придружени с официално заверен превод на български език:
1. план за преработване на нефта в нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН; планът съдържа:
а) рандемана - процентното съотношение на нефтопродуктите, които могат да бъдат произведени от съответния нефт;
б) общото количество на произведените нефтопродукти по видове при преработката на нефта;
в) срока за преработката на нефта в нефтопродукти;
2. договор за преработка на нефта в нефтопродукти, сключен с рафинерия, в случаите, когато задълженото лице не е производител;
3. срок за доставка на произведените крайни нефтопродукти по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 ЗЗНН в Република България в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването.


Чл. 35. (1) Икономически оператор или ЦСУЗ на друга държава - членка на ЕС, изразил желание да съхранява запаси на територията на Република България в съхранител, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, подава писмено искане до председателя на агенцията. Искането се оформя съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 ЗЗНН, подписва се от представляващия икономическия оператор или ЦСУЗ или от компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, и се подава на хартиен носител или чрез електронен документ, подписан с електронен подпис.
(2) Към искането се прилагат:
1. писмено съгласие от страна на компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС, за чиято сметка ще се съхраняват запасите;
2. писмено съгласие от страна на съхранителя, притежаващ складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, за поемане на задълженията по съхраняването на запасите, за които е подадено искането, включващо и регистрационните номера на складовете по регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б".
(3) Искането се разглежда от комисията по чл. 7, ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването му. Комисията може да събира допълнителна информация относно данните в искането и обмена на информация във връзка с контрола по съхраняването на запасите. Комисията изготвя и представя на председателя на агенцията протокол, в който се вписват данните от искането и предложение за решение.
(4) Председателят на агенцията издава решение за съгласие или мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В случай че председателят на агенцията издаде заповед по чл. 39, ал. 1 ЗЗНН за заличаване регистрацията на склад, в който се съхраняват запаси на друга държава - членка на ЕС, той незабавно писмено уведомява икономическия оператор или ЦСУЗ, както и компетентния орган на съответната държава.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЦЕЛЕВИ ЗАПАСИ


Чл. 36. (1) Приемането и съхраняването на запаси на агенцията в нейни петролни бази се удостоверява с приемателен акт. Резервоарите на агенцията не са публични складове по смисъла на Търговския закон.
(2) При предаване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН, съхранявани в петролни бази на агенцията, се издава предавателно сведение.


Чл. 37. (1) Производствата по регистриране на складове, по изменения на вписаните в регистъра на складовете данни и по заличаване на регистрацията на складове се осъществяват при условията и по реда на дял втори, глава пета, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 38 и 39 ЗЗНН.
(2) Регистрирането на складове по чл. 38 ЗЗНН се извършва въз основа на писмено искане, оформено съгласно приложение № 3. Преди издаване на заповед за регистрация на склад се извършва проверка относно правилното попълване на искането и на приложените към него документи, както и физическа проверка на място за събиране на доказателства относно данните в документите по чл. 38, ал. 2, т. 2, 4, 12 и 14 ЗЗНН.
(3) В заповедта за регистриране се вписват проектната, действителната и неоперативната вместимост на склада, като за регистрирана вместимост се счита разликата между действителната и неоперативната.
(4) При искане за вписване на промени в обстоятелствата съхранителят е длъжен да представи доказателства относно настъпилите промени.


Чл. 38. Създаването и съхраняването на запаси от съхранители, притежаващи складове на територията на страната, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, се удостоверява със складов запис за влог на нефт и нефтопродукти, който се издава в полза на влогодателя, и с уведомление за влагане, оформено съгласно приложение № 4.


Чл. 39. (1) Бланките на складовите записи се отпечатват по заявка на агенцията по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС № 289 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; посл. изм., бр. 22 от 2011 г.), и се продават по тяхната себестойност на съхранителите, притежаващи складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН.
(2) Съхранител, изявил желание да закупи бланки на складови записи, подава в деловодството на централното управление на агенцията писмено искане до председателя на агенцията по образец съгласно приложение № 5.
(3) Образецът на искането по ал. 2, единичната цена на бланката на складовия запис и банковата сметка за заплащане на бланките се публикуват на интернет страницата на агенцията.
(4) Продажбата на бланки на складови записи се извършва след проверка на данните в искането чрез писмен договор между председателя на агенцията и съхранителя. При несъответствие в данните или непредставяне на платежен документ председателят на агенцията издава мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) Искането за закупуване на бланки, подписването на договор и приемно-предавателен протокол може да се извърши и от упълномощено лице, което има изрично пълномощно да извършва тези действия.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) След издаване на заповед по чл. 9, ал. 3 или по чл. 39, ал. 1 ЗЗНН за заличаване на регистрацията на склад председателят на агенцията уведомява по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс съхранителя и задължените лица, съхраняващи запаси в склада, с указания за връщане на складовите записи и преместване на запасите в други складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН.


Чл. 40. (1) Съхранителите, притежаващи складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, са длъжни постоянно да:
1. поддържат складовете в състояние, съответстващо на утвърдените от председателя на агенцията общи изисквания;
2. осигуряват физическата наличност и достъпност на запасите, съхранявани в складовете;
3. осигуряват условия за съхранение на запасите, гарантиращи запазването на тяхното количество, качество и непрекъсната готовност за ползването им;
4. осигуряват условия за осъществяване на контрол и да съдействат на служителите по чл. 55, ал. 4 ЗЗНН при изпълнение на контролните им функции.
(2) Физическата наличност на запасите е осигурена, когато от момента на влагането им до изтичането на периода по чл. 17, ал. 2 ЗЗНН количествата им са в съответствие с разпорежданията и заповедите на председателя на агенцията и могат да бъдат установени чрез фактическо замерване по обемен метод.
(3) Физическата достъпност на запасите е осигурена, когато разположението на складовете, в които те се съхраняват, заедно с прилежащата им инфраструктура и съоръжения дават възможност за извършването на контролни дейности, сливоналивни операции, безпрепятствено транспортиране и доставка до крайните потребители и пазари.
(4) Документите, с които се удостоверява качеството на съхраняваните запаси, са:
1. декларации за съответствие на качеството, издадени от производители или вносители, заедно с протоколи от изпитване за оценка на съответствието на запаса с изискванията за качеството съгласно Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; посл. изм., бр. 103 от 2012 г.);
2. технически спецификации, издадени от производители или вносители, характеризиращи качеството на запасите, в случаите, когато документите по т. 1 не са приложими;
3. протоколи за вземане на проби съгласно БДС EN 3170, издадени от акредитирани или сертифицирани за вземане на проби от нефт и нефтопродукти лица и органи за стоков контрол;
4. протоколи от изпитване, издадени от акредитирани лаборатории за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.


Чл. 41. (1) Условията и редът за осъществяване на контрола спрямо запаси, съхранявани от чуждестранни съхранители, или спрямо запаси на икономически оператори или ЦСУЗ, съхранявани на територията на страната, се договарят между агенцията и компетентния орган на съответната държава - членка на ЕС.
(2) Установяването на нарушения и реализирането на административнонаказателна отговорност се осъществяват съобразно приложимото право в Република България и другите държави - членки на ЕС.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 4 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 2. Складовете, вписани в регистъра по чл. 21 от отменения Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, се считат за регистрирани по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти до издаване на заповед за заличаването им.


§ 3. Удостоверенията за регистрация на складовете, регистрирани по реда на чл. 21 от отменения Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, издадени до влизането в сила на ЗЗНН, са валидни до заличаване регистрацията на съответните складове по реда на чл. 9, ал. 3 или чл. 39 ЗЗНН.


§ 4. Непопълнените бланки на удостоверения за регистрация на складове по чл. 21 от отменения Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти подлежат на унищожаване съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.


§ 5. Председателят на ДА "ДРВВЗ" дава указания за прилагане на наредбата.


Приложение № 1 към чл. 10

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"(ДА "ДРВВЗ")

STATE AGENCY "STATE RESERVE AND WAR-TIME STOCKS" (SA "SRWTS")

 

 

Териториална дирекция ДР (ТД ДР) .................................................................................

Territorial Directorate State Reserve (TD SR)

Петролна база (ПБ):.............................................................................................................

Oil Terminal: .........................................................................................................................

 

 

Адрес: ...............................................................................

Обект: Запас за Извънредни Ситуации/Целеви запас

 

 

Location: .............................................................................

Object: Emergency Stocks/Specific Stocks

 

 

 

 

ПРИЕМАТЕЛЕН АКТ ЗА ЗАПАСИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЦСУЗ НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕН НА ЕС,

№ ............. от ...................... 20....... г.

ACT OF ACCEPTANCE FOR STOCKS, OWNED BY CSE OF А MEMBER STATE

№ ........... dated ................. 20........

 

За получените нефтопродукти от ............. чрез .............. с вагон, кола №...... Товарителница № .................................

For the accepted oil products from ............ trough ............. by tank wagon/car.............. Bill of Lading No .................................

Пристигнал на ................................................... г. по фактура № ..................................... от ..........................................г. Съгласно договор, заповед и др. ..........................................................................................................................................

Arrived on .................................................................... Invoice № ............................................. / ........................................... According to the Contract/Order etc. .........................................................................................................................................

Изпратени с общо тегло в тонове ............., получени с общо тегло в тонове ...................................................................

Sent quantity [tons]................................................... Accepted quantity [tons] ..........................................................................

 

Име на съхранителя ТД/ПБ ..............................................

БУЛСТАТ на съхранителя 00000000000000

 

 

Depository: Oil Terminal......................................................

BULSTAT Register number 00000000000000

 

 

 

Наименование

на материалния запас

Мярка

Measure

Ед. цена

Unit рrice

По документи

According to the documents

Получено

Reseived

В по-малко

Shortness

В повече

 

 

 

 

PRODUCT CATEGORY

 

 

Коли- чество

Сума

Коли- чество

Сума

Коли- чество

Сума

Коли- чество

Сума

 

 

 

 

 

 

Quantity

Amount

Quantity

Amount

Quantity

Amount

Quantity

Amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА

 

Директор ТД:

 

........................

 

....................

 

 

REFERENCE

Director of TD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се запише за месец .............. 20 .........г.

Н-к сектор ПБ:

.........................

...................

 

 

To be recorded for .............. 20 ......................................................................................

Petrol Terminal Manager

 

 

 

 

 

Съдържание

Дебит с/ка

Кредит с/ка

Сума

Представител на

 

 

 

 

 

Contents

Debit acc

Credit acc.

Amount

доставчика:

..................

........................

 

 

 

 

 

 

 

Representative of the Supplier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛ:

...................

........................

 

 

 

 

 

 

 

Liable Person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н-к ФДАОП/ счетоводител:

...................

.........................

 

 

 

 

 

 

 

Accountant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представител УСБКРЗ:

.....................

.........................

 

 

 

 

 

 

 

Representative of TD SR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

име, презиме, фамилия

подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

name, surname, family

signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставил документа:

.....................

.........................

 

 

 

 

 

 

 

Drawn up by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

име, презиме, фамилия

подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

name, surname, family

signature

 

 

 

Счетоводител

Accountant

 

....................................  

Подпис/signature

 

 

 

 
 

 

 

Издава се в 3-дневен срок след приемане на стоката в 5 екз.: три за ДА "ДРВВЗ", от които един за ДА - ЦУ и два за ТД ДР, един за превозвача и един за ЦСУЗ.

 

 

To be issued in 5 original copies within 3-days term upon delivery: 3 for SA SRWTS (оne SA SRWTS, two for TD SR); one for the consignee and one for the CSE

 

 

                                           

 
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 6

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"(ДА "ДРВВЗ")

STATE AGENCY "STATE RESERVE AND WAR-TIME STOCKS" (SA "SRWTS")

 

Териториална дирекция ДР (ТД ДР) ...............................

Обект: Запас за Извънредни Ситуации/Целеви запас

Object: Emergency Stocks/Specific Stocks

 

 

 

Territorial Directorate State Reserve (TD SR)

 

Петролна база (ПБ):...........................................................

 

Oil Terminal: .......................................................................

 

Адрес: .................................................................................

 

Location: .............................................................................

 

 

ПРЕДАВАТЕЛНО СВЕДЕНИЕ ЗА ЗАПАСИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЦСУЗ НА ДЪРЖАВА -

ЧЛЕН НА ЕС, № ............. от ...................... 20....... г.

DELIVERY PROTOCOL FOR STOCKS, OWNED BY CSE OF А MEMBER STATE

№ .............................. dated ................. 20........

(ден, месец, година)

(dd, mm, yy)

За предадените нефтопродукти ...................... чрез ............... съгласно Заповед № ...... от ....... 20 ... г. на ДА "ДРВВЗ"

For the delivered oil product:................... trough ............... According to the Order No ....../....... 20... issued by SA SRWTS

Искане за изтегляне от дата .................. съгласно .................................................................................................................

Request for withdrawal from................./................ According to..................................................................................................

 

 

Име на съхранителя ТД/ПБ .............................................

 

БУЛСТАТ на съхранителя 00000000000000

 

Depository: Oil Terminal.....................................................

BULSTAT Register number 00000000000000

 

 

 

 

 

Наименование на материалния запас

Мярка

Количество

Сума

 

PRODUCT CATEGORY

Measure

Quantity

Amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получател:

......................................

..............

Директор ТД: .................................................

 

 

Име, презиме, фамилия

подпис

Director TD:

 

Consignee:

.......................................

..............

Н-к сектор ПБ: ...............................................

 

 

Name, surname, family

signature

Petrol Terminal Manager:

 

 

Представител на купувача/

ЦСУЗ: ..............................................................

 

 

Representative of the Buyer/CSE

 

Л.К. № ................................

МОЛ: ...............................................................

 

I D No:

Liable Person:

 

Издадена на: ..................... от ............................

Н-к ФДАОП/счетоводител: ..........................................................................

 

Issued on:                            by:

Accountant:

 

 

 

Представител УСБКРЗ: ........................................................................

 

 

 

 

......................

 

 

Име, презиме, фамилия

подпис

 

 

Representative of TD SR:

 

 

 

Name, surname, family

signature

 

 

Съставил документа: ........................................................................

 

......................

 

 

Име, презиме, фамилия

подпис

 

 

Drawn up by:

 

 

 

Name, surname, family

signature

 

 

 

Издава се в 3-дневен срок след приемане на стоката в 5 екз.: три за ДА "ДРВВЗ", от които един за ДА - ЦУ и два за ТД ДР, един за превозвача и един за ЦСУЗ.

 

 

 

                             

Приложение № 3 към чл. 37, ал. 2

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ

И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

 

ИСКАНЕ

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

от ...............................................................................................................................................................................................

(фирма, правна форма)

седалище и адрес на управление: ..........................................................................................................................................

ЕИК: ............................, представлявано от............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

............................ на длъжност.................................................................................................................................................

ЕГН: ...................................., л. к. №..........................., издадена на................ от..................................................................

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля, на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 5 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) да издадете заповед за вписване в Регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти на склад със:

местонахождение: ...................................................................................................................................................................,

(населено място, община, област)

адрес:....................................................................................................................., ....................................................................

                                            (район, ж.к., ул., №)                                                        (телефони, факс и електронна поща)

номер на склада в базата: ............................................................. (.......................................................................................),

                                   (цифром)

(словом)

собственост на ..........................................................................................................................................................................

съгласно приложения документ за собственост/документ за право на ползване .............................................................

(№, дата, том №)

и ползван от представляваната от мен...................................................................................................................................

(фирма, правна форма)

в който ще се съхранява...........................................................................................................................................................

(вид нефтопродукт)

2. Моля да ми бъде издадено удостоверение за вписване на склада в Регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти.

Прилагам следните документи съгласно чл. 38 ЗЗНН:

1. .................................................................................................................................................................................................

(нотариален акт или друг документ за вещни права върху склада, или нотариално заверен договор за наем със

срок на действие не по-кратък от 18 календарни месеца от датата на подаване на искането - в случай че

 лицето, което желае да бъде съхранител, ползва склада по договор за наем)

2. .................................................................................................................................................................................................

(документи, удостоверяващи съответствието на склада с общите изисквания, утвърдени от председателя на агенцията)

3. .................................................................................................................................................................................................

(декларация по утвърден образец за наличие на планове за действие за ликвидиране на пожари и аварии, съгласувани с органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението")

4. .................................................................................................................................................................................................

(декларация по утвърден образец за осигурен запас гасителни средства)

5. .................................................................................................................................................................................................

(справка по утвърден образец за професионалната квалификация и опит на лицата, които ще работят в склада, както и за заеманата от тях длъжност)

6. .................................................................................................................................................................................................

(копие на положително решение по оценка на въздействие върху околната среда или на решение да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда)

7. .................................................................................................................................................................................................

(декларация по утвърден образец за наличието на разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда)

8. .................................................................................................................................................................................................

(копие на удостоверение за вписване и заверка на складов регистър на публичен склад съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 574, ал. 2 от Търговския закон)

9. ................................................................................................................................................................................................

(заверено копие на застрахователна полица за имуществена застраховка на склада, за който е подадено искане за регистрация по реда на този закон)

10. ...............................................................................................................................................................................................

(декларация по утвърден образец, че лицето, което желае да бъде съхранител, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; декларацията съдържа информация за актуалното състояние по търговския регистър на лицето и за единния му идентификационен код)

11. ..............................................................................................................................................................................................

(удостоверение, че лицето, което ще бъде съхранител, няма задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс)

12. ...............................................................................................................................................................................................

(декларация по утвърден образец от председателя на агенцията относно проектната, действителната, неоперативната и резервната вместимост на склада и вида на продукта, който ще се съхранява)

13. ...............................................................................................................................................................................................

(нотариално заверено пълномощно - в случай че подалият искането е упълномощено лице)

14. ...............................................................................................................................................................................................

(технологична схема, на която са обозначени номерата на складовете и технологичните обвръзки между тях)

15. ...............................................................................................................................................................................................

(документ за платена такса)

 

............................................................................................., ............ 20.... г.

                                          (град/село)                                    (дата, година)

 

С уважение,

......................................................

(трите имена, подпис, печат)

 

Забележка. В случаите, когато искането се подава от лице, което не е собственик на склада, документите по т. 1, 10 и 11 се представят и от собственика на склада съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 2 ЗЗНН.Приложение № 4 към чл. 38

ДО

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ

И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЛАГАНЕ

ПО ЧЛ. 36, АЛ. 2 ЗЗНН

(попълва се от физическите или юридическите лица - съхранители на запаси за извънредни ситуации и на целеви запаси)

 

От ...............................................................................................................................................................................................

(име/наименование на лицето - съхранител на запаси по ЗЗНН)

ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление:..................................................................................................

                                                                         (община, град/село, кв., ул., №, ет., ап.)

представлявано от: ...................................................................................................................................................................

                                     (трите имена и длъжност на представителя на физическото или на юридическото лице)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................., лице и телефон за контакти: ....................................................................................

адрес за кореспонденция:.........................................................................................................................................................

(община, град/село, кв., ул., №, ет., ап.)

 

Уважаеми господин председател, с настоящото Ви уведомявам за извършено влагане на запаси в регистрирани по ЗЗНН складове, както следва:

 

1. Влогодател: ....................................................................., ЕИК ...........................................................................................

(данни на задълженото лице, ЦСУЗ или икономическия оператор)

представлявано от:....................................................................................................................................................................

                                      (трите имена и длъжност на представителя на физическото или на юридическото лице)

2. Вид запас: ..............................................................................................................................................................................

(целеви или за извънредни ситуации)

от ...............................................................................................................................................................................................

(нефт или вид нефтопродукт)

3. Склад, рег. №: .......................................................................................................................................................................

адрес на склада: ........................................................................................................................................................................

4. Дата на влагане: ...................................................................................................................................................................

5. Количество на запаси в склада преди влагането (т): ......................., ..............................................................................

(цифром) 

            (словом)

6. Вложено количество (т): ................., ..................................................................................................................................

                                               (цифром)                                                               (словом)

7. Количество на запаси в склада след влагането (т): ....................., ...................................................................................

(цифром)

(словом)

8. Издаден от съхранителя складов запис:

Серия ....................................................................................................... № ......................../............. 20.............................. г.

9. Полицата за имуществено застраховане на запасите № .........../.........20... г., срок на застраховката: .........................

10. Полицата за застраховка "Гражданска отговорност" № ................................./..................... 20................................ г.,

срок на застраховката: .............................................................................................................................................................

 

Дата: ............г.

 

Съхранител: ........................................................................................................

 

(име, фамилия на представителя; подпис и печат)

       


Приложение № 5 към чл. 39, ал. 2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ

И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

 

ИСКАНЕ

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ

 

От ...............................................................................................................................................................................................

(фирма, правна форма)

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: .........................................................................

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

(населено място, община, област, ж.к., кв., ул., №, бл., вх., ет., ап., офис №)

представляван от ......................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

на длъжност ......................, ЕГН: ........................, л. к. № .................., издадена на ..................... от ..................................

                                                                                                                               (дата, месец, година)

и вписано като съхранител под № .......................................... (.................................................................) в Регистъра на

                                                                     (арабски цифри)                   (номер, изписан с думи)

лицата - съхранители, който е неразделна част от Регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по ЗЗНН.

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля, на основание чл. 9 и 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 35, ал. 1, ал. 10 и § 11 от ПРЗ на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) във връзка с чл. 16, ал. 2, т. 4 от Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" да сключа договор за покупко-продажба на ....................................... (..........................................................................................................) брой/я складови записи.

     (арабски цифри)                                  (брой или броя, изписани с букви)

2. Уведомявам Ви, че подписването на договора за покупко-продажба и получаването на складовите записи ще бъде извършено от ...................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството му/и на представляващ/упълномощен от .......................................................................................................

                                         (вярното се подчертава)                                          (име, презиме, фамилия)

съгласно нотариално заварено пълномощно рег. № ...........................................................................................................

                                                                (номер и дата)

3. Контакт с лицето, което ще подпише договора за покупко-продажба и получаването на складовите записи от името на ......................................................................................... може да бъде следният телефон ...................................

                        (съхранител - фирма, правна форма)

4. Във връзка с настоящото искане желая да ми бъде издадена проформа фактура, която да бъде изпратена на следния факс и/или електронна поща, за да бъде извършено плащането .........................................................................

                                                                                                                            (факс и/или електронна поща)

5. Запознат/а съм за задълженията, произтичащи от чл. 35, ал. 11 ЗЗНН, в случай че ....................................................

....................................................................................................................................................................................................

(фирма, правна форма)

загуби качеството си на съхранител по смисъла на ЗЗНН, за безвъзмездно връщане на ДА "ДРВВЗ" всички закупени (непопълнени и попълнени) складови записи в срок до 3 (три) работни дни от датата на уведомлението за заличаването.

Задължавам се да върна складовите записи с писмо, депозирано в деловодството на агенцията на адрес: София 1000, ул. Московска 3, в което ще бъдат описани броят и номерата на складовите записи, които ще бъдат върнати.

Към настоящото искане прилагам заверено копие на .........................................................................................................

                                                                                         (№, дата на нотариално заверено пълномощно)

..................................................., ........................... 20.... г.

                 (място)                     (дата, месец, година)

 

С уважение,

.....................................................................................................................................................................................................

(трите имена, подпис, печат)

Забележка. Данните в празните полета се попълват четливо. Когато дадено празно поле не е необходимо да бъде попълнено, в него се поставя тире. Когато в бланката са изброени повече от една възможности, например "...представляващ/упълномощен от...", вярното от двете възможности се подчертава - "...представляващ/упълномощен от...".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти