Logo Събота, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., изм. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г., доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на:
1. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за единно плащане на площ;
2. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за преразпределително плащане;
3. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за млади земеделски стопани;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за дребни земеделски стопани;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за обвързано с производството подпомагане;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Специално плащане за култура - памук;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за преходна национална помощ.

Раздел II.
Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания

Чл. 2. Право на зелено директно плащане имат земеделски стопани с право на плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), които спазват на допустимите си хектари, доколкото са приложими за тях, селскостопанските практики, благоприятни за климата и за околната среда по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608 от 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).

Чл. 3. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация по чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 въз основа на периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

Чл. 4. (1) Екологично чувствителни постоянно затревени площи по реда на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 са всички постоянно затревени площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Списъкът на тези защитени зони е обнародван в "Държавен вестник" по реда на чл. 10, ал. 4 ЗБР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Екологично чувствителните постоянно затревени площи са обособена част от слой "Постоянно затревени площи", който се одобрява със заповед на министъра на земеделието съгласно чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Екологично насочените площи (ЕНП) са земя, оставена под угар, особености на ландшафта, ивици допустими площи по краищата на гори, площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка и площи с азотфиксиращи култури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Екологично насочените площи се намират в рамките на земеделските парцели с обработваеми земи, с изключение на площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация. Особеностите на ландшафта може да бъдат и прилежащи на парцела (непосредствено допиращи се до него).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Екологично насочените площи трябва да се ползват от земеделските стопани съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 6. Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 8. Особености на ландшафта са:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м;
2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 ха;
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) синори (полски граници) с широчина между 1 и 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция и които за целите на ЕНП се изчисляват до максимална широчина 20 м.
6. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Ивици допустими площи по краищата на гори са площи с широчина от 1 до 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба, при условие че ивицата допустима площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя.

Чл. 11. (1) Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация са площите, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, посочени в приложение № 1. Дървесните култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) За площите, заети с Черна елша (Alnus glutinosa), Сребролистна липа (Tilia tomentosa), Полски бряст (Ulmus minor), Леска (Corylus avellana), Източен чинар (Platanus orientalis) и/или Черница (Morus spp.), минималната гъстота е 6000 бр./ха.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Върху площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.

Чл. 12. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Площи с междинни култури или зелена покривка са площите, засети със смес от културите в приложение № 2 или подсети с трева или с бобови култури в основната култура.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Междинни култури са смески от житни култури и нежитни култури със слята повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура. Междинните култури следва да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.
(3) Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април на годината, следваща годината на кандидатстване.

Чл. 13. Площи с азотфиксиращи култури са площите, засети с културите по приложение № 3, и могат да бъдат разположени на цялата територия на страната.

Чл. 14. При изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти за преобразуване съгласно приложение № 4.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите за получаване на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани, при кандидатстване за първи път по схемата или при промяна на обстоятелствата, предоставят до 1 декември на годината на подаване на заявлението за кандидатстване един от следните документи за придобити професионални умения и познания:
1. завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
3. завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
4. завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
5. удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Физически лица млади земеделски стопани по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 упражняват ефективен и дългосрочен контрол по смисъла на чл. 49, параграф 1, буква "б" от Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията) върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове:
1. са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията, и
2. притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията, или
3. са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството, или
4. притежават капитала на еднолично търговско дружество.
(3) Юридическото лице по ал. 2 получава плащане за млади земеделски стопани, ако поне едно от физическите лица по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, упражняващи ефективен и дългосрочен контрол върху неговите решения, отговаря на изискванията на ал. 1.

Чл. 16. (1) Право на подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани имат земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.
(2) Заявлението за участие в схемата за дребни земеделски стопани се подава до 15 октомври 2015 г.
(3) Кандидатите могат да оттеглят участието си по схемата, като изрично отбележат това при подаване на заявлението за подпомагане за следваща кампания.
(4) В случай че земеделски стопанин прекрати участие в схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска повторно включване в нея.
(5) Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин се определя съгласно чл. 63, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 при закръгляне на сумите, които са под 500 евро, на 500 евро.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Кандидатите трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ по СЕПП, определена на база на подаденото заявление за кампания 2015, през целия период на участието си в схемата.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните условия:
1. памукът е произведен на територията на страната;
2. използваните сортове са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
3. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите за подпомагане по схемата по ал. 1 предоставят:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев - при подаване на заявлението за подпомагане; оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане, което се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Прилагат се следните схеми за обвързано с производството подпомагане:
1. схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
2. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
3. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни);
4. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
5. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
6. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 - 49 животни);
7. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
8. схема за обвързано подпомагане за биволи;
9. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
10. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
11. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
12. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
13. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
14. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
15. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:
1. 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони;
2. 1500 кг мляко на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство за крави, които са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по схемата, за които ДФЗ - РА извършва служебна проверка в регистъра за периода по ал. 3, и
3. 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко, които са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент относно разплодните животни".
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 1500 кг на млечна крава от застрашените от изчезване и комбинираните породи съгласно приложение № 6 и най-малко на 4000 кг мляко на млечна крава от останалите породи, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Условията по ал. 2, т. 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни) имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства са в планински район.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя заявени и допустими за подпомагане животни в стопанството.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си пет и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали на пазара животни от същия вид, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо, които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали на пазара животни от същия вид, съответстващи най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Условията по ал. 2, т. 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 - 49 животни) имат земеделски стопани, чиито стопанства са в планински райони и в тях се отглеждат:
1. от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
2. от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
3. от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Заявените за подпомагане по схемата по ал. 1 животни трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) са идентифицирани с одобрени от БАБХ обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя на заявените и допустими за подпомагане животни в стопанството.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. с Решение № 8966 от 02.07.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., нов - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) са идентифицирани с одобрени от БАБХ обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. са с доказан произход;
5. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството;
6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) за овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг или най-малко на 35 кг и 0,2 животни от един от двата вида, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) за овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 0,5 животни, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) за овца-майка и/или коза-майка за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7 да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 35 кг или 0,2 животни от един от двата вида, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.

Чл. 24. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече биволи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти за идентифициране съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условието по ал. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Земеделските стопани - кандидати по схемите по чл. 18, т. 1 - 8, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 7 работни дни от края на събитието, което е наложило замяната в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на:
а) крави или юници;
б) овце-майки;
в) кози-майки;
г) биволи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Подпомагане по схемите по чл. 18, т. 1 - 8 се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект - пасище, отговарящ на условията по съответната схема, регистриран на името на земеделския стопанин и точната дата на преместването е отразена в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(3) Замяната на животните по ал. 1 се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 30, т. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181/48 от 20.06.2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014).

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Едно животно може да бъде заявено за подпомагане само по една от схемите по чл. 18, т. 1 - 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Животните, заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Животните, заявени по схемите по чл. 18, т. 1 - 8, следва да са навършили необходимата минимална възраст към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) През периода на прилагане на схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 считано от 2015 г. (включително) се изплаща финансова помощ за допустими животни само по едно направление - млечно или месодайно.
(2) При прилагане на схемата по чл. 18, т. 3 се изплаща финансова помощ за допустими крави с предназначение за производство на мляко.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) При промяна на предназначението на животно, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане или породата по схемата по чл. 18, т. 7, то се счита за неустановено животно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) В случай че при осъществяване на контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП при проверка на крави и биволи ДФЗ - РА, установи несъответствия във връзка със системата за идентификация и регистрация на БАБХ, които се отнасят до грешни данни в регистъра по чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД или паспортите на животните, при две последователни проверки за период от 24 месеца, животните се считат за неустановени животни.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за одобрение по чл. 31 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се доказва със:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;
3. фактури за реализирани доставки - когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък "Наредба № 26 от 2010 г.";
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;
6. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните за кандидатите по схемите по чл. 19, 19а и 23;
8. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните, за кандидатите по схемата по чл. 24, които са заявили за подпомагане до 50 броя животни;
9. (нова - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите по ал. 1 следва да бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ - РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от следните списъци и регистри за доказване на директните продажби във формат и по вид информация, посочени писмено от ДФЗ - РА:
1. списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки - Секция IX Млечни продукти;
2. списък на производители на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;
3. Група 19 - обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министерството на земеделието предоставя на ДФЗ - РА до 31 октомври в годината на кандидатстване списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и подали декларация като производители на първични фуражи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 се предоставят от ДФЗ - РА за проверка от Националната агенция за приходите.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) (1) Реализацията на пазара на животни по чл. 20, 21 и 23 се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се доказва със:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.
(2) Документите по ал. 1 не се изискват при затворен цикъл на производство.
(3) При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ - РА извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ "Ветис", а при търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. При смърт на кандидата за подпомагане, в периода след смъртта, документите по ал. 1 следва да бъдат издадени от името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 се предоставят от ДФЗ - РА за проверка от Националната агенция за приходите.


Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) (1) Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко или реализираните на пазара животни, като към документите по чл. 27а, ал. 1 и чл. 27б, ал. 1 представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2022 г., в сила от 18.11.2022 г.) Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по повече от една схема по чл. 19, 19а, 20, 21, 23 и 24, отбелязват в декларацията по ал. 1 по коя схема е представен всеки документ. Когато земеделските стопани кандидатстват едновременно по схемите по чл. 19 и 19а, доказаните реализирани на пазара количества краве мляко се разпределят пропорционално на броя на установените преди проверка за реализация по всяка от двете схеми млечни крави, а когато кандидатстват едновременно по схемите по чл. 20 и 21, доказаните реализирани на пазара животни се разпределят пропорционално на броя на установените преди проверка за реализация по всяка от двете схеми месодайни крави.
(3) Кандидатите по чл. 20, 21 и 23 описват документите по ал. 1, като към всеки документ посочват номер на ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване на животни, за което документът се отнася.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.) Документите, декларациите и описът по ал. 1 се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в периода от 5 до 31 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. При смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1 се подават в срок до 31 октомври или до 15 дни от датата на смъртта, когато е настъпила до 31 октомври включително, от представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието определя със заповед размера на плащането за едно допустимо животно по схемите по чл. 18, т. 1 - 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието определя размера на плащането по схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 и 8, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 50 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 50-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 200 (включително) допустими животни и за над 200-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и на ДФЗ - РА.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявените за подпомагане култури по ал. 1 съгласно приложение № 5;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи култура, различна от заявената, се считат за наддекларирани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 3 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за сливи и десертно грозде имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи със сливи и/или десертно грозде.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявените за подпомагане култури по ал. 1 съгласно приложение № 5;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) установената култура съответства на заявената култура; площи, на които се установи култура, различна от заявената, се считат за наддекларирани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 3 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, лук, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са заети с домати, краставици, корнишони и патладжан и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от домати, краставици, корнишони и патладжан, се считат за наддекларирани;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявените за подпомагане домати, краставици, корнишони и патладжан съгласно приложение № 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
(4) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(5) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за пипер имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: пипер, домати, краставици, корнишони, лук, патладжан, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са заети с пипер и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от пипер, се считат за наддекларирани;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявения за подпомагане пипер съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: картофи, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, моркови, зеле, дини, пъпеши, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са заети с картофи, лук и чесън и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от картофи, лук и чесън, се считат за наддекларирани;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявените за подпомагане картофи, кромид лук и чесън съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: моркови, зеле, дини, пъпеши, картофи, лук, чесън, домати, краставици, корнишони, патладжан, пипер, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са заети с моркови, зеле, дини и пъпеши и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от моркови, зеле, дини и пъпеши, се считат за наддекларирани;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от допустимите площи със заявените за подпомагане моркови, зеле, дини и пъпеши съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство, имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер и краставици - оранжерийно производство, и/или със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, лук, патладжан, моркови, зеле, дини, пъпеши, чесън, картофи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават подпомагане, когато през годината на заявяване от заявените и допустими за подпомагане площи е получен и реализиран на пазара минимален добив съгласно приложение № 5 поне за една от заявените за подпомагане култури - оранжерийно производство. Кандидатите по схемата по ал. 1, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5, като за тях ДФЗ - РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра.
(3) Заявените площи по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) са заети с домати, пипер и краставици - оранжерийно производство и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по схемата, на които се установи различна култура от домати, пипер и краставици - оранжерийно производство, се считат за наддекларирани;
2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) На подпомагане по схемата по ал. 1 подлежат заявените и допустими за подпомагане площи със зеленчуци - оранжерийно производство.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой заявени и допустими за подпомагане хектари, от които земеделските стопани са реализирали среден добив от домати, пипер и/или краставици - оранжерийно производство, съгласно приложение № 5 и са представили доказателства за този реализиран среден добив. Кандидатите по схемата по ал. 1, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват средни добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от средните добиви, определени в приложение № 5, като за тях ДФЗ - РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Административните проверки на ДФЗ - РА по чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП за спазване на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 относно площите по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31 включват и съпоставка на съответствието на вида култура с начина на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата. Допустими за подпомагане са следните площи:
1. по чл. 29, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Други трайни насаждения 023 ДТН", "Овощни насаждения 022 ОН", "Смесено земеползване 050 СЗП" и "Дворни места 031 ДМ";
2. по чл. 29а, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Лозови насаждения 021 ЛН", "Овощни насаждения 022 ОН", "Други трайни насаждения 023 ДТН", "Смесено земеползване 050 СЗП" и "Дворни места 031 ДМ";
3. по чл. 30, 30а, 30б и 30в, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Обработваеми земи 010 ОЗ", "Смесено земеползване 050 СЗП" и "Дворни места 031 ДМ";
4. по чл. 31, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Оранжерийни площи 011 ОП".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) При извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието осъществява контрол на площите по ал. 1, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) При извършване на проверките по ал. 2, както и при извършване на проверките на място от ДФЗ - РА, по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, Министерството на земеделието и ДФЗ - РА, осъществяват контрол на площите по ал. 1 и по отношение на наличието на заявената култура, както и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието може да разпореди със заповед извършването на проверки по ал. 3 съвместно от служителите на Министерството на земеделието и ДФЗ - РА.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Кандидатите по схемите по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31 удостоверяват добиви от заявените площи за заявената култура, като представят декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите, които доказват реализацията на продукцията, по ал. 1 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Кандидатите по ал. 2, т. 1 с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 се предоставят от Държавен фонд "Земеделие" за проверка от Националната агенция по приходите (НАП).
(5) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) Кандидатите по схемите по чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в и 31, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5, като за тях ДФЗ - РА извършва служебна проверка преди първо плащане в регистъра.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.) В периода от 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението, а за схемата по чл. 30б - в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". При смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1 се подават в посочения период или до 15 дни от датата на смъртта, когато е настъпила преди изтичане на периода, от представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(6а) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2022 г., в сила от 18.11.2022 г.) За кампания 2022 г. кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 в периода от 1 до 23 декември 2022 г. и от 9 до 17 януари 2023 г., с изключение на кандидатите по схемата по чл. 30б, които представят документите по ал. 1 в периода от 9 януари до 8 февруари 2023 г.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите по ал. 1 се представят в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по:
1. постоянен адрес на кандидата - физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Документите по ал. 1 следва да бъдат издадени в периода от 1 януари до 31 декември на годината на кандидатстване, а за схемата по чл. 30б - в периода от 1 февруари на годината на кандидатстване до 31 януари на следващата календарна година. При смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1, в периода след смъртта, следва да бъдат издадени от името на представителя на наследниците по ал. 6.
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ - РА, в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2, във формат и по вид информация, посочени от ДФЗ - РА.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Когато след извършена оторизация на плащания по схемите Държавен фонд "Земеделие" установи недължимо платени и надплатени суми, предприема необходимите действия за събирането им съгласно чл. 27 ЗПЗП.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или поотделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях, когато:
1. земеделските площи с протеинови култури по ал. 1 са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури се определя на хектар заявена и допустима култура.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието определя със заповед размера на подпомагането на хектар по схемите по чл. 18, т. 9 - 16.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" - РА, не извършва плащане на земеделски стопани, за които при проверки се установи, че са нарушили чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB L 347 от 20 декември 2013 г.).

Раздел III.
Специални изисквания по схемите за преходна национална помощ


Чл. 35. Прилагат се следните схеми за преходна национална помощ:
1. Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар;
2. Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството;
3. Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството;
4. Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

Чл. 36. (1) Допустими за подпомагане с преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по СЕПП, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
1. 0,5 ха трайни насаждения, или
2. 1 ха за всички останали земеделски площи.

Чл. 37. (1) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
(2) Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани или в база данни за производителите на тютюн, и/или
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) са собственици на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно и/или пчелно семейство, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, и/или
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 3 ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през референтния период по ал. 1 съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи за годините, през които е отглеждал тютюн.
(4) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане, и декларират, че продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на ЗПЗП.
(5) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2, когато един или повече от тях продължават да извършват земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях, който извършва земеделска дейност, да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, и продължават да извършват земеделска дейност.
(2) Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70 % от референтния брой животни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Помощта по схемата за преходна национална помощ за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ към 28 февруари 2009 г.
(4) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, които отговарят на следните изисквания:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце-майки, или
б) 50 или повече кози-майки, или
в) 50 или повече овце-майки и/или кози-майки;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) животните по т. 1 са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) животните по т. 1 са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
4. продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) животните по т. 1 са навършили необходимата минимална възраст към последния ден за подаване на заявлението за подпомагане.
(2) Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Лицата, които кандидатстват по схемата по ал. 1, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че:
1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) заявят писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал. 3, в животновъден обект - пасище, отговарящ на условията по ал. 1, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.


Чл. 40. Държавен фонд "Земеделие" предоставя информация на НАП за извършените плащания на земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Министърът на земеделието определя със заповед размера на плащането:
1. на хектар за допустимите за подпомагане хектари;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) на килограм тютюн съгласно чл. 37, ал. 3;
3. за едно допустимо за подпомагане животно по чл. 38 и 39.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки за площи за биологично земеделие и площите в преход към биологично земеделие.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в срок до 30 октомври на годината, за която се отнасят.
(3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, използва информацията за площите за биологично земеделие и в преход към биологично земеделие, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по схемата, като извършва служебна проверка.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва административни проверки за спазването на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по един или няколко от следните начини:
1. проверка на управлението и собствеността на юридическото лице - кандидат за подпомагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) проверка на различни юридически лица с един управител или кандидат физическо лице, което е управител на юридическо лице или е едноличен търговец (ЕТ);
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) проверка дали дадено физическо лице е собственик на поне 50 на сто от капитала на свързаните с него юридически лица;
4. географска проверка на площите на всички кандидати, които през предходната година на годината на кандидатстване са декларирали над 30 ха по СЕПП, а за кампанията, в която лицата кандидатстват, са заявили под 30 ха или значително по-малко от площта, заявена през предходната година, или не са подали заявление;
5. географска проверка на площите на всички кандидати, които през предходната година на годината на кандидатстване са получили над 150 000 евро, а за кампанията, в която лицата кандидатстват, директните им плащания не подлежат на намаление по чл. 43а, ал. 1 ЗПЗП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - РА, може да разпореди извършване на проверки по чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 въз основа на данни извън посочените в ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Овца-майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.
2. "Коза-майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Месодайни крави" са крави на възраст над 24 месеца, които в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.
4. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Юници" са женски говеда на възраст над 8 месеца, които още не са се отелвали, които в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.
4а. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Биволи по схемата за обвързано подпомагане за биволи" са женски животни на 27 месеца и повече.
5. "Говеда" са биците, воловете, кравите, юниците и телетата.
6. "Биволи" са биволските бици (мъжките биволи), биволиците, малакините и малачетата.
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Млечни крави" са кравите на възраст над 24 месеца, които в системата за идентификация и регистрация на животните към БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко.
8. "Стопанството" включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на ЗВД.
9. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) "Удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство" означава удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство", "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.
10. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) "Контролиращо лице" е лице съгласно § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) "Географска проверка" е съпоставка на цифрови географски данни чрез специализиран в областта на Географските информационни системи софтуерен продукт. Резултатът от извършената географска проверка е цифрови географски данни и/или буквено-цифрова информация в табличен вид, които показват териториална съпоставимост между два и повече обекта от масиви с цифрова географска информация.
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Планински райони" са землищата на населените места съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
13. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г.) "Стопанство в планински район" е стопанство, в което всички регистрирани животновъдни обекти по реда на ЗВД на името на един земеделски стопанин в които се отглеждат говеда, овце и/или кози, и/или биволи, са разположени в планински райони.
14. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "С доказан произход" по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки са животни, посочени от развъдните организации или от ИАСРЖ в случаите по чл. 3б, ал. 1, т. 7 от Закона за животновъдството като вписани в Родословната книга.
15. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) "Реализация на пазара" по чл. 20, 21 и 23 е продажба и придвижване на живи животни от стопанството на един земеделски стопанин към стопанството на друг земеделски стопанин, продажба и придвижване на живи животни за клане към одобрена по чл. 31 от Закона за храните кланица, продажба и придвижване на живи животни към държави от ЕС или трети страни, клане на ишлеме, придвижване на живи животни за клане в кланица или кланичен пункт, регистрирани на земеделския стопанин (затворен цикъл на производство). При реализация в страната животните трябва да са пристигнали в животновъдния обект на приемащата страна по ветеринарномедицинското свидетелство и това да е отбелязано в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
16. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) "Преработка на мляко на ишлеме" е производството на млечни продукти в млекопреработвателно предприятие по поръчка на земеделски стопанин от мляко, произведено в стопанството му.
17. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) "Клане на ишлеме" е клане на животни от стопанството на земеделски стопанин в кланица по негова поръчка.
18. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.) "Затворен цикъл на производство" е преработката на мляко в млечни продукти и клане на животни от стопанството на земеделския стопанин в регистрирано на същия производител млекопреработвателно предприятие, кланица или кланичен пункт по чл. 31 от Закона за храните.
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Агротехнически мероприятия" представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 38а, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г.)

§ 17. За кампания за директни плащания 2015 се прилага досегашният ред.

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 3. Параграф 1 относно допълнението в чл. 37, ал. 3, изречения първо и второ на думите "както и диференцирано за различните количества в сортовите групи" и § 2 относно замяната в чл. 41, ал. 1, т. 2 на думите "по сортови групи" със "съгласно чл. 37, ал. 3" се прилагат и за заявленията за подпомагане, подадени през 2015 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2016 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2017 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 15. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Неприключените производства по заявленията за кампания 2017 се довършват по досегашния ред с изключение на производствата по чл. 31.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2019 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и се прилага за кампания по директни плащания 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2020 Г.)

§ 22. За издадените документи в периода от 1 октомври 2019 г. до датата на влизане в сила на тази наредба за реализация на мляко по схемата по чл. 24, различни от случаите на чл. 27а, ал. 1, т. 8, се прилага новият ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2020 Г.)

§ 6. За кампания 2020 г. кандидатите за подпомагане представят документите по чл. 32, ал. 1 в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие" в периода от 1 до 31 декември 2020 г., с изключение на кандидатите по схемата по чл. 30б, които представят документите по чл. 32, ал. 1 в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението. Документите следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари до 31 декември 2020 г., с изключение на документите по схемата по чл. 30б, които следва да бъдат издадени в периода по чл. 32, ал. 8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2022 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2022 Г.)

§ 3. За кампания 2022 земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за отделна култура (угар) при изчисляване на дяловете на различните култури по чл. 3, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП е установено, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Комисията от 23 март 2022 г. за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (ОВ, L 98, 25.3.2022 г.) (Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484).

§ 4. (1) За кампания 2022 земя, заявена за подпомагане като екологично насочени площи, оставени под угар, се счита за екологично насочени площи по чл. 5, ал. 1 като земя, оставена под угар, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484.
(2) Когато земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, по ал. 1 се използва за паша или за прибиране на реколта за производствени цели, или се обработва, се разрешава върху нея да се използват продукти за растителна защита, с изключение на площите, върху които се произвежда по правилата на биологичното растениевъдство.

§ 5. За кампания 2022 забраната по чл. 6 не се прилага.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 15 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 22.1 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2022 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

Списък на дървесни култури с кратък цикъл на ротация

1. Тополи (Populus ssp.)
• Черна топола (Populus nigra)
• Бяла топола (Populus alba)
• Трепетлика (Populus tremula)
Максимален цикъл на реколтиране - 6 години.
2. Върби (Salix spp.)
• Бяла върба (S. alba)
• Тритичинкова върба (S. triandra)
• Трошлива върба (S. fragilis)
• Ракита (S. purpurea)
• Ива (S. caprea)
Максимален цикъл на реколтиране - 6 години.
3. Черна елша (Alnus glutinosa)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
5. Полски бряст (Ulmus minor)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
6. Леска (Corylus avellana)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
7. Източен чинар (Platanus orientalis)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
8. Черница (Morus spp.)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

Списък на смески с междинни култури

 

Група

Житни култури

Група

Нежитни култури

ръж

грах

тритикале

фий

ечемик

звездан

пшеница

еспарзета

овес

леща

лимец

фасул

просо

нахут

сорго

бакла

метла

лупина

 

бурчак

 

соя

 

синап

 

репко

 

фуражна ряпа

 

рапицаПриложение № 3 към чл. 13

Списък на азотфиксиращи култури

1. Люцерна (алфалфа) - Medicago sativa
2. Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) - Phaseolus spp.
3. Боб (апсержов боб, вигна) - Vigna spp.
4. Нахут - Cicer spp.
5. Детелина - Trifolium spp.
6. Бакла - Vicia faba
7. Леща - Lens culinaris
8. Лупина - Lupinus spp.
9. Грах - Pisum spp.
10. Фий - Vicia spp. (освен Vicia faba)
11. Еспарзета - Onobrychis spp.
12. Звездан - Lotus corniculatus L
13. Соя - Glycine max
14. Бурчак - Vicia Ervilia
15. Фъстъци - Arachis Hypogaea.Приложение № 4 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.)

 

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП

Характеристики

Коефициент за преобразуване

Тегловен коефициент

ЕНП

Угари (за 1 кв. м)

-

1

1 кв. м

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица (за 1 м)/редици от дървета (за 1 м)

5

2

10 кв. м

Полски горички (дървета в група) (за 1 кв. м)

-

1,5

1,5 кв. м

Синори (полски граници) (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м)

-

0,5

0,5 кв. м

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв. м)

-

0,3

0,3 кв. м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв. м)

-

1

1 кв.мПриложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 31 и 32

(Предишно Приложение № 5 към чл. 29, 30, 31 и 32, изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., предишно Приложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 31 и 32, изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)

Култури

Добив, кг/ха

 

Зеленчукови култури - полско производство:

 

 

Домати

19 000

 

Пипер

13 400

 

Краставици

20 750

 

Корнишони

19 000

 

Главесто зеле

17 460

 

Лук

12 450

 

Патладжан

18 980

 

Морков

12 430

 

Чесън

3 510

 

Картофи

19 900

 

Дини

24 870

 

Пъпеши

8 450

 


Овощни култури и десертно грозде (плодове):

Добив, кг/ха

 

Ябълки

11 914

 

Ягоди

4 980

 

Круши

5 922

 

Кайсии и зарзали

4 970

 

Праскови и нектарини

7 500

 

Сливи

6 246

 

Череши

4 700

 

Вишни

3 718

 

Малини

3 300

 

Десертно грозде

4 500

 Оранжерийно производство - зеленчуци:

Минимален добив, кг/ха

Среден добив, кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

170 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

250 000


Приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)

Списък на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол

1. Българско сиво говедо;
2. Искърско говедо;
3. Родопско късорого говедо;
4. Българско родопско говедо;
5. Българско червено говедо;
6. Българско кафяво говедо;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Млечен Симентал.


Приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.)

Списък на автохтонните породи овце и кози под селекционен контрол

1. Каракачанска овца;
2. Копривщенска овца;
3. Сакарска овца;
4. Котленска овца;
5. Местна старозагорска овца;
6. Местна карнобатска овца;
7. Тетевенска овца;
8. Западностаропланинска овца;
9. Брезнишка овца;
10. Софийска (Елинпелинска) овца;
11. Средностаропланинска овца;
12. Среднородопска овца;
13. Медночервена шуменска овца;
14. Дъбенска овца;
15. Реплянска овца;
16. Бяла маришка овца;
17. Вакла маришка овца;
18. Калоферска дългокосместа коза;
19. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип);
20. Българска виторога дългокосместа коза;
21. Местна дългокосместа коза.

Списък на млечните породи овце и кози под селекционен контрол

1. Синтетична популация Българска млечна;
2. Плевенска черноглава овца;
3. Лакон;
4. Асаф;
5. Аваси;
6. Хиос;
7. Българска бяла млечна коза;
8. Англонубийска коза;
9. Тогенбургска коза;
10. Саанска коза;
11. Алпийска коза;
12. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Тюринген Валд;
13. (нова - ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.03.2022 г.) Източнофризийска овца.

Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол

1. Ил дьо Франс;
2. Мутон шароле;
3. Старопланински Цигай;
4. Родопски Цигай;
5. Кавказка тънкорунна;
6. Асканийска тънкорунна;
7. Североизточна българска тънкорунна;
8. Тракийска тънкорунна;
9. Карнобатска тънкорунна;
10. Романовска;
11. Боер;
12. (нова - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.) Мутон Вендеен.


Приложение № 8 към чл. 27а, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., предишно Приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.)


МЕТОДИКА

за превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент

 

І. 1. 1 литър сурово краве, козе и биволско мляко = 1,03 кг.

2. 1 литър сурово овче мляко = 1,035 кг.

 

ІІ. Необходимо количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт.

 

1. краве и козе мляко:

а) за 1 кг масло

= 22,5 кг мляко;

б) за 1 кг сметана

= 7,90 кг мляко;

в) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)

= 10,3 кг мляко;

г) за 1 кг сирене (бяло саламурено)       

= 6,8 кг мляко;

д) за 1 кг кисело мляко

= 1,04 кг мляко;

е) за 1 кг млечна извара

= 5,55 кг мляко;

ж) пастьоризирано мляко

з) за 1 кг други сирена

и) за 1 литър айрян

к) за 1 кг катък или цедено мляко

= 1,02 кг мляко;

= 12 кг мляко;

= 0,55 кг мляко;

= 3,4 кг мляко; 

 

2. овче мляко:

 

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)

= 7 кг мляко;

б) за 1 кг сирене (бяло саламурено)      

= 4,8 кг мляко;

в) за 1 кг кисело мляко

= 1,06 кг мляко;

г) пастьоризирано мляко

д) за 1 кг други сирена

= 1,04 кг мляко;

= 12 кг мляко;

 

3. биволско мляко:

 

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)      

= 10,1 кг мляко;

б) за 1 кг сирене (бяло саламурено)      

= 6,6 кг мляко;

в) за 1 кг кисело мляко

= 1,04 кг мляко;

г) пастьоризирано мляко

д) за 1 кг други сирена

е) за 1 кг катък

= 1,02 кг мляко;

= 12 кг мляко;

= 3,2 кг мляко.  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти