Logo Сряда, 22 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

В сила от 26.08.2016 г.
Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане и преместване на деца и ученици за предучилищно и училищно образование в училищата по култура към Министерството на културата - Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) и Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (НГДЕК).
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Приемането на ученици в училищата по култура се извършва по държавния план-прием за съответния вид специализирана подготовка, класове и профили, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко училище със заповед на министъра на културата.

Чл. 3. (1) При условията и по реда на тази наредба се приемат, преместват и обучават ученици в задължително училищно образование, без да заплащат обучението си, както и ученици след задължителната училищна възраст, които са:
1. български граждани;
2. граждани на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна закрила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в училищата по културата при условията и по реда за българските граждани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Извън случаите по ал. 1 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се приемат в училищата по културата при условията и по реда на тази наредба на места над утвърдения държавен план-прием, като за обучението си заплащат такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се приемат при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 4. (1) В Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия се приемат деца и ученици:
1. за предучилищна подготовка в детска градина;
2. за специализирана подготовка с прием от І клас;
3. за придобиване на средно образование с прием от VІІІ клас.
(2) Кандидатите за VІІІ клас могат да кандидатстват за два профила - хуманитарни науки и природни науки.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" се приемат ученици:
1. за специализирана подготовка с прием от V клас;
2. за придобиване на средно образование с прием от VІІІ клас в един от следните профили: чужди езици, хуманитарни науки или обществени науки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Кандидатите за прием от V и от VIII клас подават заявление по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2. Заявлението може да бъде подадено по електронен път при осигурени от училището технически възможности.

Чл. 6. (1) Ученици, успешно завършили І, ІІ, ІІІ, ІV, V или VІ клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуства, могат да се преместват и записват в НУКК от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места и при условия и ред, определени от директора на учебния комплекс.
(2) Ученици, успешно завършили V или VІ клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуства, могат да се преместват и записват в НГДЕК от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места и при условия и ред, определени от директора на гимназията.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Ученици, които са завършили VІІІ, ІХ или Х клас в неспециализирано училище, спортно училище или училище по изкуствата, могат да се преместват и записват в училище по културата от началото на следващата учебна година при наличие на свободни или освободени места при условия и ред, определени от директора на училището и след полагане на приравнителни изпити по учебни предмети, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Родителите (настойниците/попечителите/лицата, полагащи грижи за детето) на кандидатите по реда на ал. 1, 2 и 3 подават следните документи за преместване в училище по култура:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1 или приложение № 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) служебна бележка или друг документ, удостоверяващ, че кандидатът се обучава в съответен клас.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Преместването на ученици в училищата по култура се извършва до попълване на групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по култура. Броят на освободените места се обявява в съответното училище до 30 юни.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни от подаване на заявлението по ал. 4 определя със заповед условията за приемане на ученика и уведомява писмено родителя (настойника/попечителя/лицето, полагащо грижи за детето), както и ученика при преместване по реда на ал. 3. Родителят/настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето, и ученикът подписват декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити по ал. 3.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) Директорът на приемащото училище в срок до три работни дни от извършване на класирането потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В срок до три работни дни от получаване на информацията по ал. 7 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в гимназиална степен.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Резултатът от проверката на способностите/изпита за приемане и преместване в училищата по култура се утвърждава със заповед на директора и се обявява в сградата на училището след приключване на работата на комисията за оценяване. Списъкът с резултатите на кандидатите включва за всеки кандидат: клас/подготвителна група, номер по ред, входящ номер на кандидата, брой точки/цифрова оценка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В срок до три работни дни след извършване на класирането директорът на съответното училище утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите деца/ученици съгласно утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния брой места за съответния вид специализирана подготовка, профил, клас и етап на училищното образование. Списъкът на класираните и приетите ученици включва: клас, номер по ред, входящ номер на кандидата, трите имена, получен брой точки/цифрова оценка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на достъпно място в сградата му, като в него не се посочват трите имена на ученика.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е участвал успешно в приемната процедура.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Ученици, класирани с еднакъв брой точки или еднакви цифрови оценки на последното планово място, се приемат над утвърдения държавен план-прием.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) Учениците се записват в училището в срок, определен със заповед на директора на съответното училище, но не по-малък от 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите и преместените деца/ученици в училището.
(2) Кандидатите се записват със заявление съгласно приложение № 1 - за ученици до VII клас, или приложение № 2 - за ученици след VII клас, като задължително прилагат в оригинал следните документи:
1. акт за раждане на детето/ученика - за сверяване на място с данните от заявлението;
2. лична карта на родител или на лице, представляващо кандидата, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за детето - за сверяване на място;
3. за постъпване в I клас - удостоверение за завършена подготвителна група;
4. за постъпване в V клас - удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
5. за постъпване в VIII клас - свидетелство за завършено основно образование;
6. при преместване в училище по културата съгласно чл. 6 - документ за последния завършен клас.
(3) Кандидатите, които не представят съответен документ за завършена подготвителна група, клас или етап на образование, както и незаписалите се в срок ученици, губят мястото си в класирането.
(4) На местата на незаписалите се ученици по ал. 3 се приемат следващите по успех.
(5) В срок един работен ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училището обявява незаетите места. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред.
(6) При наличие на незаети места училището има право да организира допълнителна приемна процедура в периода от 25 август до 5 септември по график, утвърден от директора на училището, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита. За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
(7) В срок до 10 дни след утвърждаване на списъка на класираните и приетите кандидати и не по-късно от 10 септември директорът изпраща в Министерството на културата: информация за изпълнението на държавния план-прием, списък на класираните, приетите и записаните ученици за съответния клас и етап на образование, вид специализирана подготовка или профил, който съдържа клас, пореден номер, трите имена на ученика, наименование на изпитите и брой точки/оценка.
(8) В случай че броят на учениците за формиране на паралелка е под норматива за минимален брой ученици, директорът може да представи в Министерството на културата мотивирано предложение за утвърждаване на тези паралелки на основание чл. 68, т. 2 и чл. 69, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 81 от 2017 г.). Предложението на директора съдържа: анализ на резултатите от приема, желанията на учениците, спецификата на населеното място, информация за осигурено финансиране за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти, и се представя в Министерството на културата в срок до 10 септември на съответната година.
(9) Министърът на културата утвърждава броя на учениците в паралелка или група, за която кандидатите са под норматива за минимален брой ученици или под определените места по държавен план-прием, в срок до 14 септември въз основа на мотивирано предложение по ал. 8.

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2018 Г.)

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

Раздел I.
Условия за кандидатстване и приемане на деца за предучилищна подготовка в детската градина и за първи клас


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) В първа група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 3 години към 31 март или навършващи 4 години в годината на кандидатстването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Във втора група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 4 години или навършващи 5 години в годината на кандидатстването само при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22.
(3) За предучилищна подготовка в трета група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 5 години или навършващи 6 години в годината на кандидатстването само при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето) на кандидатите по чл. 9, ал. 1 подава до директора на НУКК заявление по образец съгласно приложение № 1.
(2) Документите за първа група се приемат по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява в срок не по-късно от 15 март включително.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката на способностите за първа група на детската градина се провежда по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява на интернет страницата и в сградата на детската градина не по-късно от една седмица преди определената начална дата за неговото провеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката на способностите за втора и трета група се провежда само при наличие на свободни места и по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява на интернет страницата и в сградата на детската градина не по-късно от една седмица преди определената начална дата за неговото провеждане. Свободните места за втора и трета група на детската градина се обявяват в срок от 1 до 5 юни в сградата на детската градина, както и графикът за подаване на документи по чл. 10, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката по ал. 1 и 2 се провежда еднократно и индивидуално. Родителите на кандидатите не присъстват на изпита.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката на способностите за постъпване в детската градина цели измерването на общото развитие на кандидатите и се извършва чрез поставяне на задачи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател - от 0 до 100 точки.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето за изпълнението и.

Чл. 13. (1) За ученици в I клас на НУКК могат да кандидатстват деца, които навършват 7 години в годината на кандидатстването. В първи клас могат да кандидатстват и деца, навършващи 6 години към 15 септември, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) До кандидатстване за І клас не се допускат кандидати, които в годината на кандидатстването завършват I клас в друго училище.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи за детето) на кандидат за първи клас подава до директора на НУКК заявление по образец съгласно приложение № 1, като към него прилага служебна бележка, удостоверяваща, че детето се обучава в подготвителна група.
(2) Документите се приемат по график, утвърден със заповед на директора на НУКК, който се обявява в срок не по-късно от 1 март включително.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката на способностите за първи клас се провежда по график, утвърден със заповед на директора на НУКК.
(2) Графикът по ал. 1 се обявява на интернет страницата и в сградата на НУКК не по-късно от една седмица преди определената начална дата за провеждане на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката по ал. 1 е анонимна и се провежда еднократно и групово. Родителите на кандидатите не присъстват на проверката.

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Проверката на способностите за постъпване в първи клас цели измерване равнището на развитие на познавателните способности и на творческото мислене на кандидатите, усвояването на учебния материал в предучилищната група и се извършва чрез решаване на задачи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествен показател - от 0 до 100 точки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Количественият показател отразява точността в отговорите на кандидата. Той зависи от обема и сложността на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето на изпълнението и.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Инструментариумът за провеждане на проверката на способностите по чл. 12 и 16 включва изпитни задачи, избрани от най-малко два проекта, представени от независими екипи, определени със заповед на директора на НУКК.

Чл. 18. (1) Оценяването на децата за предучилищна подготовка в детската градина и на кандидатите за I клас се извършва от комисия, която се състои от специалисти педагози и психолози.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Комисията по ал. 1 се назначава от директора на НУКК, който е и неин председател.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Класирането на децата за постъпване в детската градина и на учениците за постъпване в първи клас се извършва по низходящ ред на полученият брой точки от комисия, назначена от директора на НУКК.

Чл. 20. Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора и класирането. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на НУКК.

Раздел II.
Условия за кандидатстване и приемане в осми клас


Чл. 21. (1) За приемане в VIII клас на НУКК могат да кандидатстват ученици, които са завършили основно образование в годината на кандидатстване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко "много добър" 5,00 в VII клас от свидетелството за основно образование.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Учениците, класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и/или на олимпиадата по математика, имат право да участват в класирането с получения от тях резултат вместо резултата от национално външно оценяване, за което подават необходимите документи по чл. 22, ал. 1 - 4.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Родителите (настойниците/попечителите/лицата, полагащи грижи за детето) на кандидатите по чл. 21, ал. 1 подават до директора на училището следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) заявление по образец съгласно приложение № 2, в което профилите се посочват по реда на желанията;
2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване за VII клас по български език и литература и по математика;
4. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения резултат за участие в класирането по чл. 21, ал. 3.
(2) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В случай че учениците не са получили документ за завършено основно образование към датата на подаване на документите и/или документи по ал. 1, т. 3 или 4, те представят допълнително копие от тях съгласно приложение № 2а в срок, определен от директора на НУКК.
(4) Графикът за подаване на документи се определя със заповед на директора и се публикува на интернет страница на НУКК. Минималният срок за приемането на документи не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

Чл. 23. (1) Кандидатите за VІІІ клас се класират по реда на бала и за двата профила, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) за профил хуманитарни науки - утроен брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и брой точки от националното външно оценяване по математика и оценката по чужд език, изучаван в седми клас, от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.);
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) за профил природни науки - утроен брой точки от националното външно оценяване по математика и брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и оценката по чужд език, изучаван в седми клас, от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Кандидатите по чл. 21, ал. 3 използват оценката от националния кръг на олимпиадата по български език и литература или по математика, от календара на МОН, вместо оценката от национално външно оценяване по български език и литература или по математика за класиране по ал. 1, т. 1 и 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Директорът на НУКК утвърждава със заповед списъка на класираните и приетите ученици съгласно утвърдения държавен план-прием, като определя конкретния брой места за съответния профил.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Учениците, получили основно образование в НУКК, се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на местата, утвърдени за държавен план-прием.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Ученици, получили основно образование в друго училище, се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на незаети места по държавен план-прием след записването на приетите ученици по ал. 4. Те подават документи по чл. 22 само в случай, че има обявени свободни места.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Броят на свободните места се обявява в сградата на НУКК и на интернет страницата на учебния комплекс в срок до три дни след записване на приетите ученици по ал. 4.

Глава трета.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ"


Чл. 24. (1) Изисквания към кандидатите за прием в НГДЕК:
1. за V клас - да са завършили IV клас в годината на кандидатстването;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) за VIII клас - да имат завършено основно образование в годината на кандидатстването и среден успех не по-нисък от "добър" 4,00 в VII клас, като годишните оценки по български език и литература и по история и цивилизация са не по-ниски от "много добър" 5,00.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) Ученици от VII клас, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература от календара на МОН, могат да участват в класирането с получения от тях резултат вместо резултата от национално външно оценяване, за което подават необходимите документи по чл. 25, ал. 1 - 5.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Родителят (настойникът/попечителят/лицето, полагащо грижи) на кандидата подава до директора на училището заявление по образец съгласно приложение № 1 за постъпване в пети клас и заявление по образец съгласно приложение № 2 за постъпване след VІІ клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) В срок, определен от директора на НГДЕК, към документите за прием по ал. 1 допълнително се прилагат следните документи съгласно приложение № 2а:
1. за постъпване в V клас - копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование в годината на кандидатстване;
2. за постъпване в VIII клас - копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. копие на служебна бележка за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас - за ученици, които постъпват в V клас;
4. копие на служебна бележка за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след VІІ клас - за ученици, които постъпват в VІІІ клас;
5. копие на документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения резултат за участие в класирането по чл. 24, ал. 2.
(3) При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Документите по ал. 1, 2 и 3 се подават в срок, определен със заповед на директора на НГДЕК, която се публикува на интернет страницата на гимназията и се обявява на достъпно място в сградата и.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по български език и литература и по човекът и обществото.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Проверката на способностите е анонимна, състои се в решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по български език и литература и по човекът и обществото за IV клас. Продължителността и е 90 минути.
(3) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Кандидатите за приемане след VII клас полагат изпит по история и цивилизация.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Изпитът е писмен и анонимен, състои се от тест с въпроси и тема за развиване от учебното съдържание по история и цивилизация за VII клас. Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Учебното съдържание за изпита се публикува до 31 януари на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Изпитното задание за подготовка на изпитните варианти се изготвя от екип специалисти по история и цивилизация, определен със заповед на директора.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Резултатът на кандидатите се определя по точкова система с максимален брой 100 точки от комисия за оценяване, определена със заповед на директора.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) Изпитът по ал. 1 се провежда в НГДЕК по график, определен със заповед на директора, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас;
2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2022 г., в сила от 04.03.2022 г.) удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) В случаите, когато в края на ІV клас не се провежда национално външно оценяване по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, класирането на кандидатите за V клас се извършва по ред, определен с настоящата наредба за съответната учебна година.

Чл. 28. (1) Кандидатите за VIII клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) оценки по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за VІІ клас, превърнати по скала в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2. удвоен брой точки от националното външно оценяване по български език и литература или резултата от класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) удвоен брой точки от изпита по история и цивилизация или удвоен брой точки от класиране на първо, второ или трето място от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, когато се кандидатства по реда на чл. 24, ал. 2.
(2) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване се приема за нула точки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) Кандидати, които на изпита по история и цивилизация имат резултат, по-нисък от 50 точки, и общ бал, по-нисък от 250 точки, не участват в класирането.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ НА ПРИЕМА


Чл. 29. Приемането и преместването на ученици в училищата по културата се провеждат под контрола на министъра на културата.

Чл. 30. Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и преразглеждане не се допуска.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.) (1) След обявяването на класирането директорът на училището може да определи приемно време за запознаване на родителите, настойниците или лицата, полагащи грижа за детето, с изпитната работа от проверката на способностите или изпита по история и цивилизация (в оригинал или на електронен носител). Работата на кандидата се показва от комисия, определена със заповед на директора на съответното училище.
(2) Разглеждането на работата на кандидата по ал. 1 се извършва по график, определен от директора, който се публикува на интернет страницата на училището и се обявява на достъпно място в сградата му.
(3) В случай че при запознаване с изпитната работа в оригинал бъдат нанесени повреди или бъде унищожена изпитната работа от страна на родител/настойник/лице, полагащо грижа, кандидатът губи право да участва в класирането и неговият резултат служебно се заличава. За нанесените повреди или унищожената изпитна работа комисията по ал. 1 съставя протокол.
(4) Кандидат, който не е класиран поради допуснати технически грешки, може да подаде възражение до директора на съответното училище в срок до 5 работни дни след обявяване на резултатите от класирането. Възражението може да се подаде и от родител (настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето). Директорът разглежда възражението и разрешава всички спорни въпроси в срок до 10 работни дни от подаването му, като писмено уведомява кандидата за решението си.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г.) (1) Документацията по приемането и преместването на деца и ученици по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 22 и 25 и оригиналните протоколи с резултатите от изпитите се съхраняват в училището в срок една година на място и от служебно лице, определени със заповед на директора.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 документите се унищожават от комисия, определена от директора на съответното училище, за което се съставя протокол.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Допълнителните изпити по чл. 8, ал. 3 за прием на ученици за учебната 2016/2017 година се провеждат при условията и реда на отменените наредби по § 2.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) (1) Кандидатите за V клас през учебната 2020 - 2021 г. се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:
1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка, от удостоверението за завършен IV клас;
2. удвоен брой точки от писмен изпит-тест за проверка на способностите по български език и литература, който се провежда в гимназията.
(2) Тестът по ал. 1, т. 2 се подготвя от педагогически специалисти от гимназията и включва диктовка и/или задача за създаване на кратък текст, текст за четене с разбиране и задачи към него - с избираем или свободен отговор.
(3) Максималният брой точки от теста по ал. 1, т. 2 е 20 (двадесет).


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя:
1. Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г.; изм. с Решение № 953 от 4.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 15 от 2003 г., бр. 20 и 57 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 76 от 2009 г., бр. 14 и 65 от 2010 г., бр. 59 от 2011 г.).
2. Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 29 и 57 от 2003 г., бр. 11 и 88 от 2006 г., бр. 75 от 2009 г., бр. 26 и 65 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 8 от 2013 г.).

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 146, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2018 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2019 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2020 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 04.03.2022 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., предишно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4, т. 1, изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

Вх. № ................/............. г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

................................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за приемане и преместване на деца и ученици до VII клас за учебната .........../............г.

 

от ..........................................................................................................................................,

(трите имена на майката)

и от .......................................................................................................................................,

(трите имена на бащата)

постоянен адрес:

област ...................................................................................................................................,

община .................................................................................................................................,

гр./с. ......................................................................................................................................,

пощенски код:

 

 

 

 

ж.к./ул. ...................................................................................................................................

№ ........., бл......., вх. ..........., ет..........., ап. ..........................................................................,

адрес за контакт:...................................................................................................................

...............................................................................................................................................,

тел. ........................................................................................................................................,

електронен адрес ..................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля, синът/дъщеря ни ............................................................., роден(а) на ................ г.,

ученик в......подготвителна група/клас в ...........................................................................,

(наименование на ДГ или училище)

да бъде допуснат(а) до участие в приемна процедура за постъпване в детска градина/подготвителна група/ ........... клас.

Прилагаме следните документи:

0   Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в подготвителна група през учебната ............/ ......... година.

0   Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в .............. клас през учебната ............/ ......... година.

Забележка. Подадените документи се отбелязват.

 

С уважение,

Подпис на родител/настойник: .........................................................................................

Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: .......................................................,

 

Гр./с. ................................................................................................. Дата ........................Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., в сила от 02.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

Вх. № ................/............. г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

................................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ............./..............г.

 

от ...........................................................................................................................................,

(трите имена на кандидата)

ученик/чка в ........................................................................................................................,

(наименование на образователната институция)

постоянен адрес:

област ...................................................................................................................................,

община .................................................................................................................................,

гр./с. .....................................................................................................................................,

пощенски код:

 

 

 

 

ж.к./ул. ...................................................................................................................................

№ ..........................., бл...................., вх. ......................., ет....................., ап. ....................,

адрес за контакт: ................................................................................................................................................,

тел. ........................................................................................................................................,

електронен адрес ..................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

През учебната 20......./20.........година предстои да завърша ............ клас.

Желая да бъда допуснат(а) до участие в изпити за .................................... в .......... клас

(приемане/преместване)

за профилирана подготовка, както следва:

1. ............................................ профил;

2. ............................................ профил.

Прилагам следните документи:

0   Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в ........ клас през учебната ............/......... година.

Забележка. Подадените документи се отбелязват.

 

С уважение,

Подпис на ученика: ..............................................................................................................

Подпис на родител/настойник: ...........................................................................................

Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ..........................................................

 

Гр./с. .............................................................................. Дата .............................................Приложение № 2а към чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

Вх. № ................/.............г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

..................................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за допълнително представяне на документи за приемане и преместване на ученици след VII клас за учебната ............./............г.

 

от ...........................................................................................................................................,

(трите имена на кандидата )

постоянен адрес:

област ....................................................................................................................................,

община ..................................................................................................................................,

гр./с. ......................................................................................................................................,

пощенски код:

 

 

 

 

ж.к./ул. .................................................................................................................................,

№ ........................, бл.........................., вх. .........................., ет....................., ап. ..............,

адрес за контакт: ................................................................................................................................................,

тел. ........................................................................................................................................,

електронен адрес .................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 25, ал. 2 в допълнение към подадено от мен заявление с вх. № .............../..........г. за участие в изпити за прием/преместване в ...... клас допълнително прилагам следните документи:

0   Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - копие.

0     Свидетелство за завършено основно образование - копие.

0   Документ за резултата от положения изпит по български език и литература от националното външно оценяване след IV клас - копие.

0   Документ за резултата от положения изпит от националното външно оценяване след VII клас по български език и литература - копие.

0   Документ за резултата от положения изпит от националното външно оценяване след VII клас по математика - копие.

0   Документ за удостоверяване класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по български език и литература от календара на МОН - копие.

0   Документ за удостоверяване класиране на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиада по история и цивилизация от календара на МОН - копие.

Забележка. Приложените документи се отбелязват.

 

С уважение,

Подпис на ученика: ..............................................................................................................

Подпис на родител/настойник: ...........................................................................................

Подпис на длъжностно лице, приело заявлението: ..........................................................

 

Гр./с. .................................................................................... Дата .......................................Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА

НА .................................

Вх. № ..............................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за записване на дете/ученик в училище по култура до VII клас

 

от ............................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на майката)

телефон .................................................................................................................................,

е-mail .....................................................................................................................................,

от ............................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на бащата)

телефон .................................................................................................................................,

е-mail .....................................................................................................................................,

от ............................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето)

телефон .................................................................................................................................,

е-mail .....................................................................................................................................,

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, .....................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ученика)

да бъде записан/а в повереното Ви училище в .............. клас, детска градина/подготвителна група за учебната ........../......... година, дневна форма на обучение.

Дата на раждане: .............................................................................................................. г.,

гражданство: ........................................................................................................................,

месторождение: ..................................................................................................................,

местоживеене (постоянен адрес):

..............................................................................................................................................,

настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес):

..............................................................................................................................................,

телефон ...............................................................................................................................,

е-mail ...................................................................................................................................,

Приложени документи:

0   Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал.

0   Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - оригинал.

0   Документ за завършен последен клас по чл. 8, т. 6.

Забележки:

1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

2. Приложените документи се отбелязват.

 

Приел заявлението: .............................                     ................

       (име и фамилия)                        (подпис)

Подпис на родител: ..............................................................................................................

(настойник/попечител): ......................................................................................................Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2019 г., в сила от 08.11.2019 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ...................................................

Вх. № ...............................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

за записване на ученици в училище по култура след VII клас

 

от ............................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ученика)

Дата на раждане: .................... г., гражданство: .................................................................

Месторождение ...................................................................................................................,

местоживеене (постоянен адрес) ......................................................................................,

настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния адрес): ................

................................................................................................................................................

телефон ................................................................................................................................,

е-mail .....................................................................................................................................

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, да бъда записан/а в повереното Ви училище в ...... клас, дневна форма на обучение,

в .................................................. профил, с изучаване на ......................................... език.

Прилагам следните документи:

1. Свидетелство за завършено основно образование - оригинал.

2. Документ за завършен последен клас.

Забележки:

1. За сверяване на данните на заявлението се представя оригинал на удостоверение за раждане на детето/ученика и лична карта на родител или на настойник/попечител/лице, полагащо грижа за детето/ученика, както и документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа.

2. Приложените документи се отбелязват чрез ограждане на съответната цифра.

 

Приел заявлението: .............................                     ................

       (име и фамилия)                        (подпис)

Подпис на родител: ..............................................................................................................

(настойник/попечител): ......................................................................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти