Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБОСОБЕНИТЕ БАЛАНСИ НА УПРАВЛЕНИЕ "ЕМИСИОННО", УПРАВЛЕНИЕ "БАНКОВО" И НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г., попр. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба определя формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно" и управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка (БНБ).
Чл. 2. Българската народна банка организира счетоводството си в съответствие със Закона за Българската народна банка, Закона за счетоводството, Международните счетоводни стандарти (МСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейската комисия.

Глава втора.
ИЗГОТВЯНЕ НА БАЛАНСИТЕ


Чл. 3. Българската народна банка съставя дневна оборотна ведомост в левове по синтетични сметки. Дневната оборотна ведомост съдържа информация за дневните дебитни и кредитни обороти и салдата по балансови и по задбалансови сметки на банката, на базата на която се изготвят дневни баланси на управление "Емисионно" и на управление "Банково".

Чл. 4. Българската народна банка изготвя баланси на управление "Емисионно" и на управление "Банково", както следва:
1. седмичен баланс на управление "Емисионно" - изготвя се в първия работен ден на седмицата, с данни към последния работен ден на предходната седмица, във форма съгласно приложение № 1;
2. месечни баланси на управление "Емисионно" и на управление "Банково" - изготвят се в първия работен ден на месеца, с данни към последния работен ден на предходния месец, във форми съгласно приложения № 1 и 2.

Чл. 5. (1) Българската народна банка изготвя отчет за финансовото състояние на БНБ и консолидиран отчет за финансовото състояние на банката във форма съгласно приложение № 3 два пъти годишно - към 30 юни (неодитиран) и към 31 декември (одитиран).
(2) Консолидираният отчет за финансовото състояние на банката е част от консолидирания финансов отчет на БНБ и се включва в отчета за първото полугодие и в годишния отчет за дейността на БНБ.

Чл. 6. (1) Българската народна банка публикува на интернет страницата си балансите и отчетите по чл. 4 и 5.
(2) Месечните баланси на управление "Емисионно" и на управление "Банково", както и консолидираният отчет за финансовото състояние на БНБ се обнародват в "Държавен вестник".

Глава трета.
СЪДЪРЖАНИЕ НА БАЛАНСИТЕ


Чл. 7. (1) Статиите в баланса на управление "Емисионно" имат съдържание и минимален обхват, посочени в ал. 2 и 3.
(2) В статиите в балансова страна "Активи" се включват:
1. парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута - отчитат се наличните парични средства в чуждестранна валута: в брой в касите на банката; на път; по текущи сметки при чуждестранни кореспонденти (ностро сметки); по депозитни сметки и други сметки при чуждестранни кореспонденти, както и вземанията/задълженията по начислени лихви във валута по активите в тази позиция;
2. монетарно злато и други инструменти в монетарно злато - отчитат се монетарното злато на кюлчета в стандартен борсов формат, съхранявано в трезора на БНБ или депозирано при чуждестранни кореспонденти, други инструменти в злато, както и вземанията/задълженията по начислените лихви за инструментите в злато, отчитани в тази позиция;
3. инвестиции в ценни книжа - отчитат се инвестиции в чуждестранни ценни книжа в портфейла на банката, класифицирани в съответствие с МСС и МСФО, както и включените в портфейлите от ценни книжа, предоставени за управление на външни мениджъри; в статията се отчитат и резервната позиция от квотата на България в Международния валутен фонд (МВФ), ценните книжа, предоставени като обезпечение по операции с фючърси, и вземанията по начислените лихви за тази позиция;
4. всичко активи.
(3) В статиите в балансова страна "Пасиви" се включват:
1. банкноти и монети в обращение - отчитат се банкнотите и монетите, намиращи се в обращение;
2. задължения към банки - отчитат се сметки за сетълмент при БНБ на банките, средствата на банките по сметките за гаранционен механизъм по чл. 42 от Наредба № 3 от 2009 г. на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, привлечени средства от търговските банки със специално предназначение, преводи за изпълнение и разчети с оператори на платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа и сметки на други финансови институции;
3. задължения към правителството и към бюджетни организации - отчитат се сметки за съхранение на бюджетни средства; текущи сметки за средства от Европейския съюз; сметки за чужди средства; депозитни сметки и други сметки на бюджетни организации; средствата по този показател в левове и в чуждестранна валута се покриват с понятието "единна сметка" по смисъла на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за Българската народна банка; в статията се отчитат и начислените лихви по сметки на Министерството на финансите и на бюджетни организации;
4. задължения към други депозанти - отчитат се текущи и депозитни сметки на юридически лица/организации извън тези, посочени в т. 2 и 3, открити в БНБ на основание чл. 39 от Закона за Българската народна банка или друг нормативен акт; в статията се отчитат и начислените лихви по тях;
5. депозит на управление "Банково" - отчита се разликата между активите на управление "Емисионно" и паричните му задължения (сборът от задълженията по пасивите по т. 1, 2, 3 и 4);
6. всичко пасиви.

Чл. 8. (1) Статиите в баланса на управление "Банково" имат съдържание и минимален обхват, определени в ал. 2 и 3.
(2) В статиите в балансова страна "Активи" се включват:
1. злато и други благородни метали - отчитат се златото и другите благородни метали в нестандартен вид;
2. вземания от правителството на Република България - отчитат се вземанията на БНБ от правителството по предоставени кредити на държавата за сметка на покупка на специални права на тираж (СПТ) от МВФ при условията на чл. 45 от Закона за Българската народна банка;
3. капиталови инвестиции и квота в МВФ - отчитат се три четвърти от квотата на България в МВФ, както и участията в други международни финансови институции, като Банката за международни разплащания в Базел, както и инвестициите в дъщерните и асоциираните предприятия на банката;
4. дълготрайни материални и нематериални активи - отчитат се земи, сгради, оборудване, транспортни средства и други материални и нематериални дълготрайни активи на банката, намалени с амортизацията; отчитат се и разходите за строителство и придобиване на дълготрайни активи; в статията се включват всички дълготрайни активи на банката, без да се делят на управления;
5. други активи - отчитат се вземания по липси и начети; вземания от банки по предоставените им средства (главници и лихви) в левове и в чуждестранна валута; вземания по начислени такси в левове и в чуждестранна валута; вземания от клиенти, подотчетни лица и доставчици по аванси; други краткосрочни активи, като материали, вземания и др., свързани предимно с административната дейност на банката; разходи за бъдещи периоди; преоценки на активи до датата на вальора; юбилейни, възпоменателни и тезаврационни монети, определени за продажба на касите на банката; други дебитори в левове и в чуждестранна валута; преводи за изпълнение в левове и в чуждестранна валута и др.;
6. депозит в управление "Емисионно" - статията кореспондира със статията "Депозит на управление "Банково" от баланса на управление "Емисионно" и се отчита на същата стойност;
7. всичко активи.
(3) В статиите в балансова страна "Пасиви" се включват:
1. кредити от МВФ - отчитат се задължения по кредитите, предоставени от МВФ на БНБ по финансови споразумения;
2. задължения към международни финансови институции - отчита се неизплатената част от квотата на България в МВФ; в тази статия се отчитат салдата по сметка № 1 на МВФ и по сметка № 2 - административни разходи на МВФ; отчитат се задължения по дяловото участие в МВФ, задължения по увеличение на дяловото участие в МВФ, задължение по невнесената част от резервния транш, задължение по увеличаване на резервния транш към МВФ и задължение по получени средства по общо и специално разпределение на СПТ, както и други взаимоотношения с международни финансови институции;
3. други пасиви - отчитат се всички останали задължения на банката, свързани с текущата и дейност, като доставчици, персонал, данъци и такси, разчети, приходи за бъдещи периоди, други кредитори на банката, разлика по балансови сметки, временни сметки между различните системи, технически сметки за преоценка и изравняване, позиционни сметки и др.;
4. основен капитал - отчита се законово установеният основен капитал на банката, определен в чл. 7 от Закона за Българската народна банка, в размер 20 милиона лв.;
5. резерви - отчитат се законовите и другите специални резерви на банката; отчита се преоценката по обменен курс на банката на активите и пасивите, отчитани в чуждестранна валута, както и резервът от преоценката на дълготрайните активи;
6. неразпределена печалба - отчита се неразпределената печалба, която включва приходите на банката от лихви, такси, комисиони, получени дивиденти и други финансови приходи, намалени с разходите на банката за лихви, такси, комисиони, разходи за издръжката на банката и други финансови разходи;
7. всичко пасиви.

Чл. 9. Съдържанието на статиите на отчета за финансовото състояние и на консолидирания отчет за финансовото състояние на БНБ по характеристика, обхват, правила за оценка и изискване за оповестяване е аналогично на съдържанието на статиите на балансите на управление "Емисионно" и на управление "Банково".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 49, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и е приета с Решение № 8 от 10 януари 2018 г. на Управителния съвет на БНБ.

Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 и 2 

Седмичен/месечен баланс

на управление "Емисионно"

към ............................

 

АКТИВИ

хил. лв.

 

ПАСИВИ

хил. лв.

Парични средства и предоставени депозити в чужда валута

 

 

Банкноти и монети в обращение

 

 

Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато

 

 

Задължения към банки

 

 

Инвестиции в ценни книжа

 

 

Задължения към правителството и бюджетните организации

 

 

 

 

 

Задължения към други депозанти

 

 

 

 

 

Депозит на управление "Банково"

 

 

ВСИЧКО АКТИВИ:

 

 

ВСИЧКО ПАСИВИ:

 

 


Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 

 

 

 

 

 

Месечен баланс

на управление "Банково"

към ............................

 

АКТИВИ

хил. лв.

 

ПАСИВИ

хил. лв.

 

 

 

 

 

 

Злато и други благородни метали

 

 

Кредити от МВФ

 

 

Вземания от правителството на Република България

 

 

Задължения към международни финансови институции

 

 

Капиталови инвестиции и квота в МВФ

 

 

Други пасиви

 

 

Дълготрайни материални и нематериални активи

 

 

Всичко задължения:

 

 

Други активи

 

 

Основен капитал

 

 

Депозит в управление "Емисионно"

 

 

Резерви

 

 

 

 

 

Неразпределена печалба

 

 

 

 

 

Всичко собствен капитал:

 

 

ВСИЧКО АКТИВИ:

 

 

ВСИЧКО ПАСИВИ:

 

 


Приложение № 3 към чл. 5

(Попр. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)

Консолидиран отчет за финансовото състояние
на Българската народна банка

 

хил. лв.

Активи

 

1.

Парични средства и предоставени депозити в чуждестранна валута

 

2.

Злато, инструменти в злато и други благородни метали

 

3.

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

 

4.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

 

5.

 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход

 

6.

Материални активи

 

7.

Нематериални активи

 

8.

Други активи

 

Общо активи

 

Пасиви

 

1.

Банкноти и монети в обращение

 

2.

Задължения към банки и други финансови институции

 

3.

Задължения към държавни институции и други задължения

 

4.

Задължения към международни финансови институции

 

5.

Други пасиви

 

Общо пасиви

 

Капитал и резерви

 

1.

Капитал

 

2.

Резерви

 

3.

Неконтролиращо участие

 

Общо капитал и резерви

 

Общо пасиви, капитал и резерви

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти