Logo Сряда, 22 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 1 АВГУСТ 2018 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА ПРОЯВИ НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ" ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

В сила от 14.08.2018 г.
Издадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Обн. ДВ. бр.67 от 14 Август 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията, осъществяваща дейностите по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Чл. 2. Постъпването на държавна служба в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ се извършва по следния начин:
1. служители на службите за сигурност и обществен ред, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, постъпват на държавна служба по процедура, определена в тази наредба;
2. служители в държавната администрация, назначени по служебно правоотношение, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, постъпват на държавна служба по процедура, определена в тази наредба;
3. постъпване на държавна служба на служители с първоначално назначаване чрез конкурс - по процедура, определена в тази наредба.

Чл. 3. (1) Директорът на дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ изготвя мотивирано предложение до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) относно необходимостта от назначаването на служители в дирекцията, като предлага длъжностите и процедурата, при която да се извърши назначаването.
(2) Предложението се съгласува с дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" с оглед наличието на свободен щат и с дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" с оглед наличието на финансово осигуряване, след което се утвърждава от председателя на КПКОНПИ.

Чл. 4. (1) При провеждане на процедура по първоначално назначаване на държавна служба в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ председателят на КПКОНПИ издава заповед за провеждане на конкурс, с която се определят:
1. свободните длъжности, определени по Списъка на длъжностите - приложение № 2 към чл. 76, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация;
2. общите и специфичните изисквания за участие в конкурса;
3. необходимите документи за участие в конкурса и срокът за подаването им;
4. етапите на конкурса;
5. срокът за провеждане на конкурса.
(2) Срокът за провеждане на конкурса е до три месеца от датата на заповедта по ал. 1.
(3) Съобщението за конкурса по ал. 1 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ.

Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ


Чл. 5. (1) Служители на службите за сигурност и обществен ред постъпват на държавна служба в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, ако отговарят на изискванията по чл. 85, ал. 1 от ЗПКОНПИ за постъпване на държавна служба.
(2) Процедурата за постъпване в КПКОНПИ по реда на ал. 1 започва по предложение на директора на дирекцията, което се съгласува по реда на чл. 3, ал. 2 и се докладва на председателя на КПКОНПИ за утвърждаване.
(3) След утвърждаване на предложението по ал. 2 звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед по чл. 4 от тази наредба, в която се определят следните етапи за провеждане на процедурата:
1. подаване на заявление (приложение № 1) до председателя на КПКОНПИ;
2. полагане на тест за установяване на нивото на обща компетентност, а именно познаване на законовата нормативна база, който се организира и провежда от звеното по управление на човешките ресурси по реда на чл. 23 от тази наредба;
3. провеждане на заключително интервю по реда на чл. 28 от наредбата; служителите, допуснати до заключително интервю, преди обявената дата за провеждането му представят кадрова справка от съответната си служба.
(4) Оценяването на теста по ал. 3, т. 2 е по петобалната система и се извършва по реда на чл. 23.
(5) Преди провеждане на заключително интервю звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед за определяне на комисията, която ще проведе процедурата, и я предоставя на председателя на КПКОНПИ за подпис.
(6) Комисията по назначаване на кандидатите се състои от нечетен брой членове и включва председател, заместник-председател, членове и резервни членове. Конкретният състав се определя в заповедта на председателя на КПКОНПИ, като задължително се включват директорът на дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, прекият ръководител на звеното за длъжността, за която се кандидатства, както и служител от звеното по управление на човешките ресурси. Директорът на дирекцията е председател на комисията. В случай че в комисията по назначаването участва член на КПКОНПИ, той се определя за председател на комисията.
(7) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от определения резервен член.
(8) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(9) За резултатите от процедурата се изготвя протокол и се подписва от всички членове на комисията.
(10) Етапите по провеждане на процедурата по назначаване нямат елиминаторен характер.

Чл. 6. (1) Служители в държавната администрация, назначени по служебно правоотношение, постъпват на държавна служба в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, ако отговарят на изискванията по чл. 85, ал. 1 от ЗПКОНПИ за постъпване на държавна служба.
(2) Процедурата за постъпване в КПКОНПИ по реда на ал. 1 започва по предложение на директора на дирекцията, което се съгласува по реда на чл. 3, ал. 2 и се докладва на председателя на КПКОНПИ за утвърждаване.
(3) След утвърждаване на предложението по ал. 2 звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед по реда на чл. 4 от тази наредба, в която се включват следните етапи за провеждане на процедурата:
1. подаване на заявление (приложение № 2) до председателя на КПКОНПИ;
2. полагане на тест за установяване на нивото на обща компетентност, а именно познаване на законовата нормативна база, който се организира и провежда от звеното по управление на човешките ресурси по реда на чл. 23 от тази наредба;
3. психологическо изследване по реда на чл. 26 от наредбата;
4. провеждане на заключително интервю от комисия по реда на чл. 28 от наредбата; служителите, допуснати до заключително интервю, преди обявената дата за провеждането му представят справка за служебен стаж от съответната си служба.
(4) Оценяването на теста по ал. 3, т. 2 е по петобалната система и се извършва по реда на чл. 23.
(5) Преди провеждане на психологическото изследване на допуснатите кандидати звеното по управление на човешките ресурси изготвя проект на заповед за определяне на комисията, която ще проведе процедурата, и я предоставя на председателя на КПКОНПИ за подпис.
(6) Съставът на комисията по назначаване на кандидатите се състои от нечетен брой членове и включва председател, заместник-председател, членове и резервни членове. Конкретният състав се определя в заповедта на председателя на КПКОНПИ, като задължително се включват директорът на дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, прекият ръководител на звеното за длъжността, за която се кандидатства, както и служител от звеното по управление на човешките ресурси. Директорът на дирекцията е председател на комисията. В случай че в комисията по назначаването участва член на КПКОНПИ, той се определя за председател на комисията.
(7) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от определения резервен член.
(8) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(9) За резултатите от конкурсната процедура се изготвя протокол и се подписва от всички членове на комисията.
(10) Етапите по провеждане на процедурата по назначаване нямат елиминаторен характер.

Чл. 7. Служителите, които имат издадена заповед за назначаването им в дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, са длъжни да се явят за заемане на длъжността непосредствено след освобождаването си от длъжност.

Глава трета.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗПКОНПИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ


Чл. 8. За държавни служители в дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ се приемат кандидати само с българско гражданство, които отговарят на общите изисквания по чл. 85, ал. 1 - 3 от ЗПКОНПИ и на следните специфични изисквания:
1. физическа годност;
2. психологическа годност.

Чл. 9. (1) Специфичното изискване по чл. 8, т. 1 се удостоверява с актуално медицинско удостоверение, издадено от медицинско заведение, определено в служебна бележка от звеното по управление на човешките ресурси.
(2) Кандидатите представят удостоверение от психиатричния диспансер, че същите не се водят на отчет и са психично здрави.

Чл. 10. (1) Звеното по управление на човешките ресурси издава служебна бележка, с която изпраща класираните кандидати към съответното медицинско заведение, и определя срока за удостоверяване на специфичните изисквания по чл. 8, т. 1 и 2.
(2) Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания са за сметка на кандидатите.

Глава четвърта.
ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗПКОНПИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I.
Документи за участие в конкурс


Чл. 11. (1) За допускане до участие в конкурса кандидатите представят следните документи:
1. заявление съгласно приложение № 3, съдържащо данни за трите имена, единен граждански номер, дата на раждане, месторождение, постоянен и настоящ адрес, номер на документа за самоличност, датата на неговото издаване и местоиздаването му, актуален телефонен номер и електронен адрес за кореспонденция, образователна подготовка и професионален опит;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. декларация, че кандидатът има само българско гражданство - съгласно приложение № 4;
5. удостоверяващи документи, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
6. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по образец;
7. документи, удостоверяващи разрешението за достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация, ако за длъжността се изисква такъв достъп;
8. други документи съобразно специфичните изисквания за участие в конкурса.
(2) Не се приемат документи, подадени след срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса.
(3) Образец на заявление по чл. 11, т. 1 и на декларацията по т. 4 се публикуват на интернет страницата на КПКОНПИ.

Чл. 12. В заявлението по чл. 11, ал. 1, т. 1 кандидатът посочва длъжността, за която кандидатства.

Чл. 13. (1) Документите по чл. 11, ал. 1 се подават в деловодството на КПКОНПИ, след което се предават на звеното по управление на човешките ресурси за окомплектуване и съхраняване в конкурсната документация.
(2) Звеното по управление на човешките ресурси предоставя на конкурсната комисия документите по ал. 1.

Раздел II.
Допускане до участие в конкурсната процедура


Чл. 14. (1) До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на общите изисквания по чл. 85 от ЗПКОНПИ и на специфичните изисквания по чл. 8 от тази наредба.
(2) Конкурсната комисия след проверка на редовността на представените в срок документи по чл. 11, ал. 1 и на обстоятелствата по ал. 2 изготвя протокол на седмия ден от крайната дата за подаване на документите, съдържащ списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса.
(3) Протоколът по ал. 2 съдържа и мотиви за недопускане на съответните кандидати.
(4) Списъците по ал. 2 се обявяват по общодостъпен начин - на интернет страницата на КПКОНПИ на седмия ден от крайната дата за подаване на документите, като се посочват основанията за недопускане.

Раздел III.
Обжалване на решението за недопускане до участие в конкурсната процедура


Чл. 15. (1) Кандидатите могат да обжалват недопускането си до участие в конкурса в тридневен срок от публикуване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до председателя на КПКОНПИ.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане и недопускане до участие.
(4) Комисията изготвя становище по жалбата до председателя на КПКОНПИ.
(5) Председателят на КПКОНПИ се произнася с решение в тридневен срок от получаване на жалбата. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
(6) Решението по ал. 5 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата е основателна, кандидатът се допуска до участие в конкурса.

Глава пета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗПКОНПИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I.
Конкурсна комисия


Чл. 16. (1) В срок не по-късно от три дни преди изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурсната процедура председателят на КПКОНПИ определя състава на конкурсната комисия, която има нечетен брой и включва председател, заместник-председател, членове и резервни членове.
(2) Комисията по ал. 1 задължително включва директора на дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, прекия ръководител на звеното за длъжността, за която се кандидатства, както и служител от звеното по управление на човешките ресурси. Директорът на дирекцията е председател на комисията. В случай че в комисията по назначаването участва член на КПКОНПИ, той се определя за председател на комисията.
(3) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от резервен член.

Чл. 17. (1) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(2) Конкурсната процедура приключва с изготвяне на протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.

Чл. 18. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса;
4. обявява резултатите, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса класираните кандидати;
5. класира успешно преминалите всички етапи на конкурса и предоставя крайното класиране на председателя на КПКОНПИ;
6. предлага разпределение на класираните кандидати по реда на класирането в случай на обявен общ конкурс за повече от една длъжност.

Раздел II.
Конкурсни етапи


Чл. 19. (1) Конкурсът за постъпване на държавна служба в КПКОНПИ се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. оценка на нивото на езикова култура;
2. оценка на нивото на обща компетентност;
3. психологично изследване;
4. заключително интервю с конкурсната комисия.
(2) При необходимост от установяване на нивото на специфични знания и/или умения за изпълнение на длъжността със заповедта по чл. 4, ал. 1 се определя провеждането на изпит като етап на конкурса. В заповедта се определят тематиката, начинът на провеждане и оценяването на изпита.
(3) Етапите на конкурса по ал. 1, т. 1 - 3 имат елиминаторен характер.

Чл. 20. (1) Кандидатите се отстраняват и участието им в конкурсната процедура се прекратява:
1. в случай че не са се явили на определените за провеждане на конкурса дата, час и място;
2. при опит за преписване по време на тестовете и неспазване на указанията, които се дават за провеждането им;
3. при деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса;
4. в случай че не отговарят на специфичните изисквания по чл. 8.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 звеното за управление на човешките ресурси изготвя протокол, който се предоставя на председателя на конкурсната комисия.
(3) Конкурсната комисия се запознава с протокола по ал. 2 и изготвя решение, с което прекратява участието в конкурса на кандидатите, за които са налице обстоятелства по ал. 1.
(4) Решението по ал. 3 съдържа и мотиви за прекратяване на участието в конкурса на съответните кандидати.
(5) Решението по ал. 3 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ, като се посочват основанията за прекратяване на участието в конкурса на кандидатите.
(6) Решението по ал. 3 не подлежи на обжалване.

Раздел III.
Оценка на нивото на езикова култура


Чл. 21. (1) Оценка на нивото на езикова култура се извършва чрез провеждане на тест, като резултатите се вписват в протокол.
(2) Тестът съдържа 30 (тридесет) бр. въпроси от затворен тип, като верният отговор на всеки един въпрос носи 1 (една) точка.
(3) За успешно преминал теста се счита кандидат, отговорил на 15 (петнадесет) верни отговора и съответно получил 15 (петнадесет) точки.

Чл. 22. Комисията обявява резултатите от етапа "Оценка на нивото на езикова култура" на интернет страницата на КПКОНПИ и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Раздел IV.
Оценка на нивото на обща компетентност


Чл. 23. (1) Нивото на обща компетентност се оценява чрез провеждане на тест, с който се установяват базисните познания по нормативни и подзаконови нормативни актове - Конституцията на Република България, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Правилника за устройството и дейността на КПКОНПИ и нейната администрация, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и правилника за прилагането му, Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за устройството и дейността на МВР, Закона за управление и функциониране на системата за национална сигурност, Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на личните данни, както и други нормативни актове, според спецификата на заеманата длъжност. Резултатите от проведения тест се вписват в протокол.
(2) Продължителността на провеждането на всеки конкретен начин се определя от конкурсната комисия, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.
(3) Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на КПКОНПИ. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.
(4) Отварянето на плика - малък формат, става след като тестът се оцени от проверяващите, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.
(5) Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.
(6) След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.
(7) Системата за определяне на резултатите, както и минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, се обявяват на участниците преди започването на конкурса, както следва:
1. отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията, като извършената проверка се удостоверява с подписа на един от тях;
2. кандидатите ограждат верния според тях отговор; ако в процеса на решаване на теста кандидатът промени отговора си, то грешния поставя в скоби и огражда верния;
3. въпросите от теста са от затворен тип и са 50 (петдесет) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен;
4. минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 21 верни отговора или оценка "Среден 3.00";
5. таблица за оценяване на резултатите от теста:

Брой верни отговори

Оценка

До 20

Слаб 2.00

21 верни отговора

Среден 3.00

От 22 до 30

Добър 3.50

От 31 - 40

Добър 4.00

От 41 до 45

Много добър 4.50

От 46 до 50

Много добър 5.006. кандидатите, постигнали резултат над минималния, се уведомяват писмено за допускането им до следващия етап.

Раздел V.
Допускане до следващите конкурсни етапи


Чл. 24. Комисията класира по бал кандидатите, преминали елиминаторните прагове на етапите по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2, и ги допуска до участие в следващия конкурсен етап.

Чл. 25. Комисията обявява резултатите от етапа "Оценка на нивото на обща компетентност" на интернет страницата на КПКОНПИ.

Раздел VI.
Психологично изследване


Чл. 26. (1) Психологичното изследване се провежда с кандидати, допуснати преди провеждане на етап заключително интервю.
(2) Психологичното изследване се провежда от звеното по управление на човешките ресурси или от специализирана държавна институция за провеждане на психологическо изследване, за което се подписва споразумение.

Чл. 27. (1) Участието на кандидатите, получили като резултат от психологичното изследване оценка "психологически непригоден" за държавна служба в КПКОНПИ, се прекратява с решение на конкурсната комисия.
(2) Решението по ал. 1 се обявява на интернет страницата на КПКОНПИ, като се посочват основанията за прекратяване на участието в конкурса на кандидатите.
(3) Решението по ал.1 не подлежи на обжалване.

Раздел VII.
Заключително интервю


Чл. 28. (1) На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява пред конкурсната комисия за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни качества, познания, способности и надеждност.
(2) За установяване на всеки един от критериите по ал. 1 конкурсната комисия разработва въпроси, които са еднакви за всеки от кандидатите.

Чл. 29. (1) Заключителното интервю се провежда от конкурсната комисия, която оценява кандидатите след запознаване с резултатите от етапите в конкурсната процедура.
(2) Оценката от заключителното интервю за всеки кандидат се отразява във формуляр по приложение № 5, който се подписва от кандидата и се попълва от всеки член на конкурсната комисия.
(3) Оценката се извършва по 5-степенна скала:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжността.
(4) Оценката на всеки член на конкурсната комисия е средноаритметична от оценките по ал. 3 за всеки един от критериите.
(5) Крайната оценка от заключителното интервю е средноаритметичната оценка от оценките на всички членове на конкурсната комисия.

Глава шеста.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ


Чл. 30. (1) Конкурсната комисия приема решение за крайното класиране на кандидатите на база резултатите, постигнати в етапите на конкурса, и в 10-дневен срок изготвя обобщаващ протокол за резултатите от проведения конкурс, който се докладва от председателя на конкурсната комисия на председателя на КПКОНПИ.
(2) След утвърждаване на протокола по ал. 1, в който се съдържа и информация за класираните кандидати, звеното по управление на човешките ресурси изпраща формуляра с окончателните резултати на всички кандидати.

Чл. 31. (1) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред органа по назначаване в седемдневен срок от датата на уведомяване на кандидатите.
(2) Комисията изготвя становище по жалбата до органа по назначаване.
(3) Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата е основателна, в решението се дават указания за предприемане на съответните действия от комисията.
(5) Конкурсната комисия преразглежда класирането съобразно указанията по ал. 4, за което изготвя протокол и обявява окончателното класиране.

Глава седма.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ


Чл. 32. (1) По реда на крайното класиране конкурсната комисия разпределя кандидатите за свободните длъжности, обявени в заповедта по чл. 4, ал. 1.
(2) Процедурата по разпределяне на кандидатите приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени за съответния конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.

Глава осма.
ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДИРЕКЦИЯТА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ЗПКОНПИ


Чл. 33. (1) За постъпването на държавна служба в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ се изготвя заповед за назначаване в 14-дневен срок от обявяване на окончателното решение за класиране или в 14-дневен срок от издаването на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.
(2) Кандидатите по ал. 1 се назначават на длъжностите, за които са разпределени, и им се присъждат съответните ранг и степен.
(3) Държавният служител постъпва на служба в срок до 1 месец от датата на издаване на заповедта за назначаване след надлежно уведомяване, което се удостоверява писмено срещу подпис.
(4) В случай на обективна невъзможност за встъпване в длъжност на посочената дата по молба на кандидата срокът може да бъде удължен със заповед на председателя на КПКОНПИ, в която задължително се посочва новата дата на встъпване в длъжност.
(5) За служителите, които имат издадена заповед за назначаването им в дирекцията по глава девета от ЗПКОНПИ, се прилага чл. 7 от настоящата наредба.
(6) При незаемане на длъжността от кандидата, както и при неполучаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация, звеното по управление на човешките ресурси изготвя предложение за следващия в класирането.
(7) Назначените на длъжности служители, в случай че не са преминали курс за първоначална професионална подготовка, задължително се изпращат на такъв.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 85, ал. 2 от ЗПКОНПИ и е приета с решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, взето с протокол № 834 от 11.07.2018 г., и решение на комисията от 1.08.2018 г., взето с протокол № 838.

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, т. 1

                                                                               ДО

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                               КПКОНПИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за длъжност ………………………………………………………………………………..

(наименование на длъжността)

Дирекция "Противодействие на корупцията", КПКОНПИ

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Трите имена на кандидата

 

Дата на раждане

 

Място на раждане

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон, факс и електронен адрес за контакти

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в процедурата по чл. 5 от Наредбата за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Прилагам следните документи:

1. ……………………………………………………………………………………...……….

2. ……………………………………………………………………………………...……….

3. ……………………………………………………………………………………...……….

4. ………………………………………………………………………………………...…….

5. ………………………………………………………………………………………..…….

 

Подпис:                                                                                        Дата:

 
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 1

                                                                                       ДО

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                                       КПКОНПИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за длъжност ……………………………………………………………………………..……

(наименование на длъжността)

Дирекция "Противодействие на корупцията", КПКОНПИ

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Трите имена на кандидата

 

Дата на раждане

 

Място на раждане

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон, факс и електронен адрес за контакти

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в процедурата по чл. 6 от Наредбата за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Прилагам следните документи:

1. ……………………………………………………………………………………...……….

2. ……………………………………………………………………………………...……….

3. ……………………………………………………………………………………...……….

4. ………………………………………………………………………………………...…….

5. ………………………………………………………………………………………...…….

 

Подпис:                                                                                              Дата:

 Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

 

за длъжност ………………………………………………………………………………….

(наименование на длъжността)

Дирекция "Противодействие на корупцията", КПКОНПИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в процедурата по глава трета от Наредбата за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Трите имена на кандидата

 

Дата на раждане

 

Място на раждане

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефон, факс и електронен адрес за контакти

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Вид и степен на завършено висше образование

   

Наименование на висшето училище

Образователно-квалификационна степен

Специалност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна квалификация

   

Тема/наименование на квалификационната програма и курс

Период и място на провеждане

Получени дипломи, сертификати и удостоверения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

 

Компютърни умения

Посочете кои софтуерни продукти ползвате.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Чужди езици

Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която "5" е най-високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната колона.

   

Чужди езици

Писмено

Говоримо

Дипломи,

сертификати,

удостоверения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти като свободна професия и самонает.

   

Организации, в които сте работили

Период

Наименование на заеманите длъжности

Основни дейности и отговорности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагам следните документи:

1. ……………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………………………..

7. ……………………………………………………………………………………………..

8. ……………………………………………………………………………………………..

 

Подпис:                                                                                             Дата:

 Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният …………………………………………………………………………..

(трите имена)

Декларирам, че имам само българско гражданство.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

 

Подпис:                                                                                             Дата:

 Приложение № 5 към чл. 29, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ

ОТ ИНТЕРВЮ

 

Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати.

   

Име, презиме и фамилия на кандидата

Наименование на длъжността, за която кандидатства

Подпис на кандидата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Председател/член на конкурсната комисия:

………………………………………………………………………………………………

(име, фамилия, подпис)

 

 

Критерии за преценка

на кандидатите

Резултат

1. 

Мотивация

 

2. 

Професионално значими личностни качества

 

3. 

Познания

 

4. 

Способности

 

5.

Надеждност

 

 

 

 

                                                       Общ резултат: 

 

Забележки:

1. Преценката се извършва по 5-степенна скала:

5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

1 - не отговаря на изискванията за длъжността.

2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.

   |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти