Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.78 от 4 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 30 Май 2023г.


Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 348 от 12.09.2019 г.


Приложение към член единствен

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2023 г.)

(Бел. ред. Сиела Норма - измененията не са нанесени)

Фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

(Обнародвано като притурка на Държавен вестник)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти