Logo Вторник, 18 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 30 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ

В сила от 10.12.2021 г.
Ииздадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.103 от 10 Декември 2021г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов;
2. общите стандарти за продажба на продукти от риболов;
3. условията и редът за съставяне на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за превоз на продукти от риболов.

Раздел II.
Условия и ред за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов

Чл. 2. (1) Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова. Преработка на продукти от риболов се извършва само в обекти, одобрени по реда на чл. 31 от Закона за храните.
(2) За първа се счита и продажбата на продуктите по ал. 1, които са от внос и се предлагат директно на пазара за първи път след улова.
(3) Първа продажба на продукти от риболов, директно доставени от мястото на произхода от кораб, плаващ под флага на трета страна, и предназначени за продажба, се осъществява по реда на тази наредба.
(4) Преди осъществяване на първа продажба всички продукти от риболов се поставят в партиди.

Чл. 3. (1) Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани по реда на чл. 46а от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) центрове за първа продажба или от регистрирани по реда на чл. 46д от ЗРА купувачи, вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните.
(2) Извън случаите по ал. 1 разтоварените на брега продукти от риболов не могат да бъдат приети, ако не бъде съставена и предадена в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) декларация за приемане или документ за превоз.
(3) Риба и други водни организми под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1380/2013), не могат да бъдат пускани на пазара за директна човешка консумация.

Чл. 4. (1) При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач води дневник за първа продажба на продукти от риболов по образец съгласно приложение № 1. Дневникът се издава от ИАРА.
(2) За всяка първа продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба по образец съгласно приложение № 2, в който се вписват най-малко:
1. наименованието и/или трибуквеният код по Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова като географска зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, начинът на представяне и категорията свежест;
3. теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, за видовете под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. цената на килограм в левове на всеки от продуктите от риболов по т. 2 и 3;
5. предназначението на продуктите от риболов (за продажба, за преработка, за директна човешка консумация, за съхранение или друго);
6. имената и ЕИК/ЕГН на титуляря на документа за придобито право за усвояване на ресурс от риба или други водни организми или на капитана на риболовния кораб, на продавача, в случай, че е различно, и на купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен;
9. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от риболов;
10. пристанището и датата на разтоварване;
11. номерът и датата на декларация за произход;
12. номерът и датата на декларация за приемане или на документа за превоз, когато е приложимо.
(3) Цената на продуктите от риболов, посочена в документа за първа продажба, трябва да съответства на цената, посочена във фактурата за продажбата, без включен ДДС.
(4) Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра - по един за продавача, центъра за първа продажба или регистрирания купувач, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че продавачът членува в такава организация, и за ИАРА.
(5) Организаторите на центровете за първа продажба и регистрираните купувачи изпращат в ИАРА документите за извършена първа продажба на продукти от риболов в сроковете и по реда на чл. 7.

Чл. 5. (1) В случаите, когато продуктите от риболов са предназначени за по-късно пускане на пазара или за преработка, след разтоварването им организаторът на центъра за първа продажба, регистрираният купувач или упълномощено от тях лице съставя декларация за приемане по образец съгласно приложение № 3, в която вписва най-малко:
1. наименованието и/или трибуквения код по ФАО на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова като географска зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми, броя екземпляри, когато е приложимо, и начина на представяне;
3. теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броя екземпляри, когато е приложимо, на видовете под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от риболов;
5. имената на капитана на кораба;
6. пристанището и датата на разтоварване;
7. адреса на местата на складиране на продуктите от риболов;
8. номера и датата на документите за превоз, ако има такива;
9. номера и датата на декларацията за произход.
(2) Декларацията за приемане се съставя в четири екземпляра - по един за лицето, което предава продуктите от риболов, лицето, което приема продуктите от риболов, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава организация, и за ИАРА.
(3) Декларацията за приемане е част от дневник за декларации за приемане съгласно приложение № 4, който се издава от ИАРА.

Чл. 6. (1) За продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб непреработени или след преработка на кораба, или внесени в страната, за които не е съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и които ще бъдат превозвани на място, различно от мястото на разтоварване, превозвачът съставя документ за превоз по образец съгласно приложение № 5.
(2) Документът за превоз съдържа най-малко следните данни:
1. наименованието и/или трибуквения код по ФАО на всеки вид риба и друг воден организъм и мястото на улова като географска зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми, броя екземпляри, когато е приложимо, и начина на представяне;
3. теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, на видовете под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от риболов;
5. адреса на мястото на доставка, регистрационен номер на превозното средство, име и адрес на доставчика;
6. името, ЕИК и адреса на получателя;
7. мястото и датата на товарене;
8. номера и датата на декларацията за произход.
(3) Документ за превоз не се съставя, ако рибата или другите водни организми се транспортират в рамките на пристанищната зона или на разстояние не повече от 20 километра от нея.
(4) При превоз на продукти от риболов, които не са преминали първа продажба, те се придружават от декларация за произход и документ за превоз, а когато са преминали първа продажба - и от документ за първа продажба по чл. 4, ал. 2.
(5) Документът за превоз се съставя в четири екземпляра - по един за лицето, което предава продуктите от риболов, превозвача, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава организация, и за ИАРА.
(6) Документът за превоз е част от дневник за документите за превоз съгласно приложение № 6 и се издава от ИАРА.

Чл. 7. (1) Информация от документа за първа продажба, декларация за приемане или документът за превоз се изпраща по електронен път в ИАРА в срок до 48 часа от осъществяването на продажбата, приемането или превоза. Екземпляр от документа за първа продажба, декларация за приемане или документът за превоз се представя в ИАРА в същия срок.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съхранява екземпляр от документите по ал. 1 в продължение на 3 години, която започва да тече от началото на годината, следваща тази на вписване на данните от подадените документи за първа продажба.
(3) В случаите, когато регистрираните купувачи и центровете за първа продажба имат годишен оборот през предходната година над 391 166 лв., информацията от документа за първа продажба или декларацията за приемане се изпраща по електронен път в ИАРА в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата или приемането.
(4) В случай на възникване на временна техническа невъзможност за изпращане на информацията по ал. 3 по електронен път регистрираните купувачи и центровете за първа продажба:
а) уведомяват по електронен път незабавно ИАРА за обстоятелството;
б) предприемат спешни мерки и посочват срок за отстраняването и;
в) предават екземпляри на документите за първа продажба или декларацията за приемане в ИАРА на хартиен носител в срока по ал. 1 до възстановяване на техническата възможност за изпращането им по електронен път.
(5) Когато разтоварването на продуктите от риболов се извършва извън територията на Европейския съюз, а първата продажба се осъществява в трета държава, капитанът на риболовния кораб или негов представител изпраща, по възможност по електронен път, копие от документа за продажба (или всеки равностоен на него документ съгласно действащото законодателство на съответната държава) на ИАРА в срок до 48 часа след първата продажба.

Чл. 8. (1) За продукти от риболов, които са закупени директно от риболовен кораб единствено за собствена консумация при условията на първа продажба, без последващо предлагане на пазара, не се съставят документите, предвидени в този раздел.
(2) Количеството продукти от риболов по ал. 1 не може да надвишава 5 килограма на краен потребител на календарен ден.

Чл. 9. (1) Теглото на продуктите от риболов, предназначени за продажба, се установява чрез претегляне по видове риба и други водни организми само на одобрени и проверени средства за измерване по реда на Закона за измерванията.
(2) Претеглянето по ал. 1 се извършва от организаторите на центровете за първа продажба и/или регистрираните купувачи.
(3) Центровете за първа продажба и регистрираните купувачи водят записи от претеглянията, които съдържат следната информация:
1. наименование и/или 3-буквения код по ФАО на всеки от претеглените видове риби или други водни организми;
2. тегло (в килограми) на всеки претеглен вид риба или друг воден организъм;
3. външна маркировка и име на риболовния кораб, от който произхождат претеглените количества;
4. начин на представяне на претеглените продукти от риболов;
5. дата на претегляне.
(4) Организаторите на центровете за първа продажба и регистрираните купувачи предават на ИАРА информацията по ал. 3 за предходния месец до 5-о число на текущия месец.
(5) Информацията по ал. 3 се предава със заявление с приложена таблица на електронен носител, по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА и публикуван на интернет страницата на агенцията. Заявлението се подписва от организатора на съответния център или регистрирания купувач и се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Подаденото по електронен път заявление с приложената таблица следва да е подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) Лицата, отговорни за претеглянето, съхраняват информацията по ал. 3 за период от три години.
(7) В случаите, когато не може да се извърши претегляне на цялото количество по ал. 1, теглото на продуктите от риболов се определя чрез сумиране на съдържанието на стандартните каси, в които продуктите се разтоварват на брега. В тези случаи се извършва претегляне чрез проба за установяване на средното единично тегло на съдържанието на стандартна каса.
(8) За гарантиране еднаквостта на съдържанието на стандартните каси най-малко пет каси на всеки сто трябва да бъдат измерени преди продажбата. Разликата в теглото на отделните каси не трябва да се отклонява с повече от 5 % от определеното тегло за съответната каса.
(9) Обозначението на теглото в килограми се изписва по реда на чл. 17, ал. 1 за всяка партида. За партидите, продавани в стандартни каси, обозначаването на теглото не е необходимо, ако измерването преди продажбата докаже, че съдържанието на касите отговаря на стандартното им съдържание в килограми.

Чл. 10. (1) При пускане на пазара всяка партида на продукти от риболов е придружена задължително от следната информация:
1. идентификационен номер на партидата;
2. външна маркировка и име на риболовния кораб;
3. наименование и/или трибуквения код по ФАО на всеки вид риба или друг воден организъм;
4. дата и географска зона на улова;
5. теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броя екземпляри, когато е приложимо;
6. теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броя екземпляри, когато е приложимо, на видовете, определени в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
7. име и адрес на доставчиците;
8. информацията, посочена в чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1379/2013).
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите на пускане на пазара на продукти от риболов от трети страни, за които има заверени сертификати за улов в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ, L 286, 29.10.2008 г.)
(3) Допълнителна информация относно продуктите от риболов може да бъде предоставена на доброволна основа съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Чл. 11. (1) При пускане на пазара на различни видове продукти от риболов информацията по чл. 10, ал. 1 се предоставя за всеки отделен вид.
(2) При пускане на пазара на едни и същи видове продукти от риболов, уловени от различни географски зони, се посочва зоната на улов на най-голямата партида и указание, че продуктите от риболов произхождат от различни географски зони на улов.

Раздел III.
Общи стандарти за първа продажба на продукти от риболов


Чл. 12. (1) Продуктите от риболов се търгуват при спазване на общите стандарти за първа продажба, определени в този раздел.
(2) Продукти от риболов до 5 килограма могат да се продават, без да се спазват общите стандарти за първа продажба по отношение на категория свежест и размер, само на регистрирани купувачи и центрове за първа продажба.

Чл. 13. (1) Общи стандарти за първа продажба се определят за продуктите, посочени в чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти (ОВ, L 334, 2.12.1996 г.) (Регламент (ЕО) № 2406/96).
(2) Общите стандарти за първа продажба включват категоризиране на продуктите от риболов по отношение на свежест и размерни групи.
(3) Категоризирането и означаването на категориите свежест и размерна група се извършват преди първата продажба.

Чл. 14. (1) Продуктите от риболов във всяка партида трябва да бъдат еднородни по свежест и размерна група.
(2) Партида се смята за еднородна, ако не повече от 10 % от общото количество продукти в нея се класифицират в категорията за свежест или размерна група, непосредствено по-ниска и/или по-висока от категорията на цялата партида.
(3) Партидите с малък обем могат да не бъдат еднородни по свежест и размерна група, като в случая се категоризират в най-ниската категория, представена в нея.
(4) Общото количество на партидите, определени като партиди с малък обем, предназначени за пускане на пазара чрез отделна продажба, не може да превишава 100 килограма от общото количество на дадения продукт, разтоварено от кораба.
(5) Риба и други водни организми до 30 кг за всеки отделен вид с произход от една и съща географска зона на улов и от различни риболовни кораби могат да бъдат поставени в една партида преди първата продажба от регистрирания купувач или организацията на производители, в която членува съответният оператор на риболовния кораб.
(6) Информацията относно произхода на съдържанието на партидите по ал. 5 се съхранява от организацията на производителите и регистрирания купувач съгласно определения срок в чл. 56, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ, L 343 от 22.12.2009 г.).

Чл. 15. Категорията свежест на продуктите от риболов се определя за всяка партида в съответствие с чл. 4 и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2406/96 в зависимост от степента на свежест на продуктите и допълнителните характеристики по видове продукти.

Чл. 16. Категоризирането по размер на продуктите от риболов се извършва от лицата по чл. 46з от ЗРА за всеки вид от партидата в съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2406/96, с изключение на видовете в приложение № 7, уловени в Черно море.

Чл. 17. (1) Категорията свежест, размерната група и представянето се изписват върху етикетите на партидите с четливи и незаличими букви с височина най-малко 5 сантиметра.
(2) Означаването на размера и представянето не е необходимо за партиди, продавани в стандартни съдове, ако претеглянето преди продажбата докаже, че съдържанието на съдовете отговаря на предполагаемото им тегло.

Чл. 18. (1) Категоризирането по свежест и размерни групи на пелагични видове риби може да се извършва въз основа на система от проби съгласно приложение № 8.
(2) В случаите, когато разтоварването на улова на брега се извършва от риболовни кораби с цистерни за съхраняване на рибата, пробите се вземат от съдържанието на всяка цистерна.

Чл. 19. (1) Продуктите от риболов от пробите по чл. 18 се категоризират съгласно изискванията по чл. 15 и 16.
(2) След категоризацията на продуктите от риболов, ако огледът не даде основание за съмнение в представителността на пробата, по аналогичен начин се извършва категоризация на цялото количество, предназначено за пускане на пазара.
(3) При категоризацията по ал. 1 и 2 се допускат отклонения съгласно чл. 14, ал. 2.
(4) Когато повече от 10 % от продуктите от риболов, съставляващи пробата, съответства на категория "Б", размерът на пробата, която се взема, е два пъти по-голям от количеството, определено в приложение № 8. Продуктите от риболов, предназначени за пускане на пазара, могат да бъдат категоризирани в категория, по-висока от "Б", ако цялото количество от втората проба отговаря на категория, по-висока от "Б".
(5) Когато при категоризирането се установи, че част от продуктите от риболов не отговаря на условията за пускане на пазара за консумация от човека, тази част се изключва от партидата за пускане на пазара. Изключение се допуска, ако категоризирането на цялото количество съгласно изискванията по чл. 15 и 16 докаже, че част от него може да бъде пуснато на пазара за човешка консумация.
(6) Продуктите от риболов, които не отговарят на условията за пускане на пазара за консумация от човека, се насочват с разпореждане на официален ветеринарен лекар/инспектор от областна дирекция по безопасност на храните към обект за странични животински продукти, регистриран по реда на чл. 229 или чл. 259 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на агрохранителната верига разпореждането се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(7) Когато пробата покаже, че някои партиди не са еднородни по отношение категория свежест и размерна група, лицата по чл. 46з от ЗРА определят теглото на допълнителните проби, които трябва да бъдат взети. Теглото на допълнителните проби не може да бъде по-малко от 50 % от теглото на първоначално взетите проби.
(8) Когато категоризацията покаже, че продуктите от риболов не са били съхранявани на кораба съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, се прилагат изискванията на ал. 4 или ал. 6.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Място на произход" е обичайното наименование на мястото, където е извършен уловът, като географска зона, съгласно изискванията на чл. 38, параграф 1, букви "а" и "б" от Регламент 1379/2013.
2. "Партида" е определено количество продукти от риболов от един вид, които са предмет на една и съща обработка и са от един кораб или група риболовни кораби и едно и също място на произход.
3. "Представяне" е видът, в който продукти от риболов се приемат/продават - цели, чистени, без глави и т. н.
4. "Преработка" означава процеса, чрез който се приготвя представянето. Това включва нарязване на филета, опаковане, консервиране, замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, мариноване, изсушаване или приготвяне на рибата за пазара по какъвто и да е друг начин.
5. "Продукти от риболов" са риби и други водни организми, придобити в резултат на риболовна дейност, или продукти, получени от тях.
6. "Пускане на пазара" означава предоставянето на продукти от риболов на пазара на Европейския съюз за първи път.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (ДВ, бр. 14 от 2006 г.).

§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 241/1 от 17 септември 2015 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

_________________________________________________________________

Дневник за първа продажба на продукти от риболов

№ .....................................

Дата на започване: ............... г.                                                                                       ....................................

(подпис и печат)

Дата на приключване: ......... г.                                                                                        ....................................

(подпис и печат)

 

(Образец на дневник за първа продажба:

първа корица - гръб)

Рег. № на центъра за първа продажба: ………………………………………………………...…………..

Рег. № на регистрирания купувач: ………………………………………………………………...……….

Данни за центъра за първа продажба/регистрирания купувач:

Име: …………………………………………………………………………………………………...……..

ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………...….

Адрес на регистрация: ………………………………………………………………………………….....

1. Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова. За първа продажба се счита и продажбата на продукцията по ал. 1, която е от внос и се предлага директно на пазара за първи път след улова.

2. Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани по реда на чл. 46а от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) центрове за първа продажба или от регистрирани по реда на чл. 46д от ЗРА купувачи, вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните.

3. Документ за първа продажба се съставя при осъществяването на първа продажба на продукти от риболов. Документът се издава от организатора на центъра за първа продажба или регистрирания купувач. Документът за първа продажба е част от дневника за първа продажба на продукти от риболов. В срок до 48 часа от осъществяването на продажбата копие от документа се изпраща в съответното териториално звено на ИАРА, когато регистрираните купувачи и центровете за първа продажба са с годишен оборот под 391 166 лв. В случаите на годишен оборот над 391 166 лв. информацията се изпраща в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата.

4. Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра - по един за продавача, центъра за първа продажба или регистрирания купувач, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че продавачът членува в такава организация, и за ИАРА.

5. Документът за първа продажба не се съставя в случаите, когато продуктите от риболов са закупени директно от риболовен кораб единствено за собствена консумация, без последващо предлагане на пазара. Количеството продукти от риболов, които могат да бъдат закупени при тези условия, е не повече от 5 кг за календарен ден на краен потребител.

(Образец на дневник за първа продажба: първа страница)

Инструкции за попълване на Документ за първа продажба

Попълването на Документа за първа продажба се извършва по позиции, както следва:

Позиция (1): Попълва се името на лицето, което продава продуктите от риболов (т.е. лицето, което е извършило улова).

Позиция (2): Вписва се ЕИК на лицето, извършило улова на продуктите, които са обект на продажбата, в случай че това е юридическо лице.

Позиция (3): Вписват се данни за титуляря (име и ЕИК/ЕГН) на документа за придобито право за усвояване на ресурс от риба или други водни организми или на капитана на риболовния кораб.

Позиция (4): Вписват се имената на физическото лице, представляващо лицето, вписано в позиция (3), в случай че има такова.

Позиция (5): Вписва се името на центъра за първа продажба/регистрирания купувач.

Позиция (6): Отбелязва се ЕИК на центъра за първа продажба/регистрирания купувач.

Позиция (7): Вписват се имената на физическото лице, представляващо лицето, вписано в позиция (5), в случай че има такова.

Позиция (8): Вписва се мястото, където се извършва първата продажба на продукти от риболов (пристанище, център за първа продажба или друго).

Позиция (9): Вписват се външната маркировка и името на риболовния кораб, с който е извършен уловът, обект на първа продажба.

Позиция (10): Вписват се номерът и датата на декларацията за произход (страницата от риболовния дневник) на продуктите от риболов, обект на продажбата.

Позиция (11): Вписват се номерът и датата на документ за превоз или декларация за приемане, в случай че има такива.

Позиция (12): Номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен.

Позиция (13): Наименованието и/или трибуквеният код по ФАО на всеки вид риба или друг воден организъм съгласно таблица "Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море".

Позиция (14): Посочва се мястото, където е извършен уловът, като географска зона. В случаите, когато уловът е от Черно море, се посочва риболовната зона по FAO - 37.4.2 или по GFCM - 29.

Позиция (15): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица "Начин на представяне на улова".

Позиция (16): Посочва се размерната група в съответствие с чл. 7 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2406/96 или приложение № 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов.

Позиция (17): Посочва се категорията свежест в съответствие с чл. 4 и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2406/96.

Позиция (18): Посочва се предназначението на продуктите от риболов (за продажба, за преработка, за директна човешка консумация, за съхранение или друго).

Позиция (19): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо.

Позиция (20): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, за видовете под минимално допустимия размер за улов (МДРУ), определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване (МРРО), когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Позиция (21): Вписва се единичната цена в левове за килограм от съответните продукти от риболов.

Позиция (22): Вписва се общата стойност. Цената на продуктите от риболов, посочена в документа за първа продажба, трябва да съответства на цената, посочена във фактурата за продажбата, без включен ДДС.

(Образец на дневник за първа продажба:
втора и трета страница)

 

№ по

ред

Общоприети наименования
на български език

Научни наименования
на латински език

Трибуквен FAO код

Сладководни риби

1.

Речна (балканска) пъстърва

Salmo trutta fario

TRS

2.

Дъгова пъстърва

Oncorhynchus mykiss

TRR

3.

Сивен

Salvelinus fontinalis

SVF

4.

Дунавска пъстърва

Hucho hucho

HUC

5.

Чудски сиг

Coregonus lavaretus

PLN

6.

Пелед

Coregonus peled

WHF

7.

Липан

Thymallus thymallus

TLV

8.

Щука

Esox lucius

FPI

9.

Речен кефал

Leuciscus cephalus

LUH

10.

Мъздруга

Leuciscus idus

FID

11.

Распер

Аspius aspius

ASU

12.

Лин

Tinca tinca

FTE

13.

Брияна (облез, уклей)

Chalcalburnus chalcoides

NUC

14.

Уклей

Alburnus alburnus

ALR

15.

Платика

Abramis brama

FBM

16.

Немски косат

Abramis sapa

 

17.

Чил косат

Abramis ballerus

FBR

18.

Морунаш

Vimba sp.

VIV

19.

Маришки морунаш (карабалък)

Vimba melanops

VIM

20.

Сабица

Pelecus cultratus

FSC

21.

Скобар

Chondrostoma nasus

HON

22.

Бяла мряна

Barbus barbus

PTB

23.

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

BUD

24.

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

BBZ

25.

Шаран

Cyprinus carpio

FCP

26.

Златиста каракуда

Carassius carassius

FCC

27.

Сребриста каракуда

Carassius auratus gibelio

CGO

28.

Бял толстолоб

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

29.

Пъстър толстолоб

Aristhichthys nobilis

BIC

30.

Бял амур

Ctenopharyingodon idella

FCG

31.

Черен амур

Mylopharyngodon piceus

BKC

32.

Буфало

Ictiobus spp.

BUF

33.

Сом

Sillurus glanis

SOM

34.

Канален (американски) сом

Ictalurus punctatus

ITP

35.

Михалца

Lota lota

FBU

36.

Бяла риба (сулка)

Sander lucioperca

FPP

37.

Речен костур

Perca fluviatilis

FPE

38.

Голяма вретенарка

Zingel zingel

ZIZ

39.

Чига

Acipenser ruthenus

APR

Проходни риби

40.

Моруна

Huso huso

HUH

41.

Пъструга

Acipenser stellatus

APE

42.

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

APG

43.

Европейска речна змиорка

Anguilla anguilla

ELE

44.

Карагьоз, дунавска скумрия

Caspialosa pontica/Alosa pontica

SHC

Морски риби

45.

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

46.

Цаца (копърка, трицона, шпрот)

Sprattus sprattus sulinus

SPR

47.

Хамсия

Engraulis encrasicholus ponticus

ANE

48.

Зарган

Belone belone

GAR

49.

Черноморски меджид

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50.

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

51.

Морски кефал

Mugil cephalus

MUF

52.

Кефал пелингас

Mugil soiuy

MYZ

53.

Платерина

Liza aurata

MGA

54.

Илария

Liza saliens

LZS

55.

Атерина

Atherina spp.

SIL

56.

Лаврак

Dicentrarchus labrax/Morone labrax

BSS

57.

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

58.

Сафрид

Trachurus mediterraneus ponticus

HMM

59.

Барбуня

Mullus barbatus ponticus

MUT

60.

Барбуня

Mullus surmuletus

MUR

61.

Черноморска скумрия

Scomber scombrus

MAC

62.

Паламуд

Sarda sarda

BON

63.

Попчета

Gobiidae

GPA

64.

Калкан

Scophthalmus maximus

TUR

65.

Писия

Platichthys flesus luscus

FLE

66.

Морски език

Solea solea

SOL

67.

Морска лисица

Raja clavata

RJC

68.

Морска котка

Dasyatis pastinaca

JDP

69.

Морски дявол

Lophius piscatorius

ANF

70.

Сардина

Sardina pilchardus

PIL

Други водни организми

71.

Голяма водна жаба

Rana ridibunda

FGI

72.

Обикновени скариди

Leander spp.

 

73.

Пясъчна скарида

Crangon sp.

CSH

74.

Езерен рак

Astacus leptodactylus

AYS

75.

Пагур

Eriphia spinifrons

EIK

76.

Обикновен (зелен) крив рак

Carcinus maenas

CRG

77.

Миди речни, седефки

Unio spp.

 

78.

Миди речни, беззъбки

Anodonta spp.

 

79.

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

MSM

80.

Бяла пясъчна мида

Mya arenaria

CLS

81.

Рапан

Rapana spp.

RPN

         

 

(Образец на дневник за първа продажба:
четвърта страница)

 

Начин на представяне на улова

3-буквен код

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

1

2

3

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перките. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FSB

Филета с кожа и кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа и с кости

Филета без кожа и с кости

GHT

Изкормени, без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени, със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб

GUS

Изкормени, без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

HET

Без глава и опашка

Отстранени са главите и опашките

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)

CBF

Филе "пеперуда" от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена

SAL

Леко осолена риба в саламура

Осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глави

Осолена

SGT

Изкормени и осолени

Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цяла

Без преработка

WNG

Криле

Само криле

 

 


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2


Документ за първа продажба на продукти от риболов № ..................

 

Продавач (1) ……………………………………………………..

Купувач (5) ……………………………………………….

ЕИК (2) …………………………………………………………..

ЕИК (6) …………………………………………...………

Имена/ЕИК/ЕГН на титуляря на документа за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми или на капитана на риболовния кораб (3)

……………………………………………………………………..

Представляван от (7) ……………………….....………...

……………………………………………………....……

Представляван от (4) ……………………………………...........

 

Място на продажбата (8) ………………………………………………………………………………………………….……..

Кораб: външна маркировка ……………………………………….. и име на риболовния кораб (9)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Декларация за произход (номер и дата) (10) …………………………………………………………………….....…………..

Декларация за приемане/Документ за превоз (номер и дата) (11) ………………………………………....…………………

Номер и дата на договор за продажба (12) .................................................................................................................................

 

 

Наименование и/или трибуквен код по ФАО на вида (13)

Място на улова като гео-
графска зона (14)

Начин на представяне (15)

Размерна група (16)

Категория свежест (17)

Предназначение (18)

Тегло (кг)/брой екземпляри (19)

Тегло(кг)/брой екземпляри под МДРУ/МРРО (20)

Единична цена за кг

(лв.) (21)

Обща стойност

(22)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност:

 

 

 

 

 

 

Продавач: ..........................                                                               Купувач: ............................
                    (подпис)                                                                                                (подпис)

Дата на продажбата: …………….......……………………………………………...........…

Пристанище и дата на разтоварване: ………………………………………………………

 Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1


Декларация за приемане № ..............

Име на риболовния кораб, извършващ разтоварването (1) …………………………………………..........…

Външна маркировка на риболовния кораб, извършващ разтоварването (2) ……………………………......

Имена на капитана на кораба (3) ………………………………………………………………….....………..

Пристанище на разтоварване (4) ……………………………………………………………………....……...

Дата на разтоварване (5) ………………………………………………………………………………....…....

Адрес на мястото на складиране на продуктите (6) ……………………………………………………........

Декларация за произход (номер и дата) (7) ………………………………………………………………......

Документ за превоз (номер и дата) (8) …………………………………………………………………….......

 

Наименование и/или трибуквен код по ФАО на вида (9)

Място на улова като географска зона (10)

Начин на представяне (11)

Размерна група (12)

Тегло (кг)/брой екземпляри (13)

Тегло (кг)/брой екземпляри под МДРУ/МРРО (14)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемащ: ..........................................          Собственик/упълномощено лице: ............................................
                      (подпис)                                                                                                       (подпис)

Дата на предаването: ……………………..…..

 Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3

(Образец на дневник за декларации за приемане:

първа корица - лице)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Дневник за декларации за приемане

№ ................................................

Дата на започване: .................... г.                                                                         ........................................

                                                                                                                                      (подпис и печат)

Дата на приключване: ............. г.   .                                                                      .......................................

                                                                                                                                       (подпис и печат)

(Образец на дневник за декларации за приемане:

първа корица - гръб)

Декларация за приемане се съставя в случаите, когато рибата или другите водни организми са предназначени за по-късно пускане на пазара или за преработка.

Екземпляр от Декларация за приемане се изпраща в съответното териториално звено на ИАРА в срок от 48 часа след приемането на продуктите от риболов.

Декларацията за приемане се съставя в четири екземпляра - по един за лицето, което предава продуктите от риболов, лицето, което приема продуктите от риболов, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава организация, и за ИАРА.

(Образец на дневник за декларации за приемане:
първа страница)

Инструкции за попълване на декларация за приемане

Попълването на Декларация за приемане се извършва по позиции, както следва:

Позиция (1): Попълва се името на риболовния кораб, извършил разтоварването на продуктите от риболов.

Позиция (2): Вписва се външната маркировка на риболовния кораб, с който е извършен уловът, обект на приемане.

Позиция (3): Вписват се имената на капитана на кораба, извършил разтоварването на продук-
тите от риболов, обект на приемане.

Позиция (4): Вписва се пристанището, където е извършено разтоварването на продуктите от риболов, обект на приемане.

Позиция (5): Вписва се датата, на която е извършено разтоварването на продуктите от риболов, обект на приемане.

Позиция (6): Вписва се адрес на мястото на складиране на продуктите от риболов.

Позиция (7): Вписват се номерът и датата на Декларацията за произход (страницата от риболовния дневник) на продуктите от риболов.

Позиция (8): Вписват се номерът и датата на документа за превоз, в случай че има такъв.

Позиция (9): Вписва се наименованието и/или трибуквеният код по ФАО на вида, предмет на приемане, съгласно таблица "Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море".

Позиция (10): Посочва се мястото, където е извършен уловът, като географска зона. В случаите, когато уловът е от Черно море, се посочва риболовната зона по FAO - 37.4.2 или по GFCM - 29.

Позиция (11): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица "Начин на представяне на улова".

Позиция (12): Посочва се размерната група в съответствие с чл. 7 и чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2406/96 или приложение № 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов.

Позиция (13): Вписва се теглото на всеки продукт от риболов в килограми по размерни групи или брой екземпляри, когато е приложимо на съответните продукти от риболов.

Позиция (14): Вписва се теглото на всеки продукт от риболов, в килограми или брой екземпляри под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(Образец на дневник за декларации за приемане:
втора и трета страница)

 

 

Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав,
Черно и Средиземно море

№ по ред

Общоприети наименования
на български език

Научни наименования
на латински език

Трибуквен FAO код

Сладководни риби

1.

Речна (балканска) пъстърва

Salmo trutta fario

TRS

2.

Дъгова пъстърва

Oncorhynchus mykiss

TRR

3.

Сивен

Salvelinus fontinalis

SVF

4.

Дунавска пъстърва

Hucho hucho

HUC

5.

Чудски сиг

Coregonus lavaretus

PLN

6.

Пелед

Coregonus peled

WHF

7.

Липан

Thymallus thymallus

TLV

8.

Щука

Esox lucius

FPI

9.

Речен кефал

Leuciscus cephalus

LUH

10.

Мъздруга

Leuciscus idus

FID

11.

Распер

Аspius aspius

ASU

12.

Лин

Tinca tinca

FTE

13.

Брияна (облез, уклей)

Chalcalburnus chalcoides

NUC

14.

Уклей

Alburnus alburnus

ALR

15.

Платика

Abramis brama

FBM

16.

Немски косат

Abramis sapa

 

17.

Чил косат

Abramis ballerus

FBR

18.

Морунаш

Vimba sp.

VIV

19.

Маришки морунаш (карабалък)

Vimba melanops

VIM

20.

Сабица

Pelecus cultratus

FSC

21.

Скобар

Chondrostoma nasus

HON

22.

Бяла мряна

Barbus barbus

PTB

23.

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

BUD

24.

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

BBZ

25.

Шаран

Cyprinus carpio

FCP

26.

Златиста каракуда

Carassius carassius

FCC

27.

Сребриста каракуда

Carassius auratus gibelio

CGO

28.

Бял толстолоб

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

29.

Пъстър толстолоб

Aristhichthys nobilis

BIC

30.

Бял амур

Ctenopharyingodon idella

FCG

31.

Черен амур

Mylopharyngodon piceus

BKC

32.

Буфало

Ictiobus spp.

BUF

33.

Сом

Sillurus glanis

SOM

34.

Канален (американски) сом

Ictalurus punctatus

ITP

35.

Михалца

Lota lota

FBU

36.

Бяла риба (сулка)

Sander lucioperca

FPP

37.

Речен костур

Perca fluviatilis

FPE

38.

Голяма вретенарка

Zingel zingel

ZIZ

39.

Чига

Acipenser ruthenus

APR

Проходни риби

40.

Моруна

Huso huso

HUH

41.

Пъструга

Acipenser stellatus

APE

42.

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

APG

43.

Европейска речна змиорка

Anguilla anguilla

ELE

44.

Карагьоз, дунавска скумрия

Caspialosa pontica/Alosa pontica

SHC

Морски риби

45.

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

46.

Цаца (копърка, трицона, шпрот)

Sprattus sprattus sulinus

SPR

47.

Хамсия

Engraulis encrasicholus ponticus

ANE

48.

Зарган

Belone belone

GAR

49.

Черноморски меджид

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50.

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

51.

Морски кефал

Mugil cephalus

MUF

52.

Кефал пелингас

Mugil soiuy

MYZ

53.

Платерина

Liza aurata

MGA

54.

Илария

Liza saliens

LZS

55.

Атерина

Atherina spp.

SIL

56.

Лаврак

Dicentrarchus labrax/Morone labrax

BSS

57.

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

58.

Сафрид

Trachurus mediterraneus ponticus

HMM

59.

Барбуня

Mullus barbatus ponticus

MUT

60.

Барбуня

Mullus surmuletus

MUR

61.

Черноморска скумрия

Scomber scombrus

MAC

62.

Паламуд

Sarda sarda

BON

63.

Попчета

Gobiidae

GPA

64.

Калкан

Scophthalmus maximus

TUR

65.

Писия

Platichthys flesus luscus

FLE

66.

Морски език

Solea solea

SOL

67.

Морска лисица

Raja clavata

RJC

68.

Морска котка

Dasyatis pastinaca

JDP

69.

Морски дявол

Lophius piscatorius

ANF

70.

Сардина

Sardina pilchardus

PIL

Други водни организми

71.

Голяма водна жаба

Rana ridibunda

FGI

72.

Обикновени скариди

Leander spp.

 

73.

Пясъчна скарида

Crangon sp.

CSH

74.

Езерен рак

Astacus leptodactylus

AYS

75.

Пагур

Eriphia spinifrons

EIK

76.

Обикновен (зелен) крив рак

Carcinus maenas

CRG

77.

Миди речни, седефки

Unio spp.

 

78.

Миди речни, беззъбки

Anodonta spp.

 

79.

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

MSM

80.

Бяла пясъчна мида

Mya arenaria

CLS

81.

Рапан

Rapana spp.

RPN

 

 

(Образец на дневник за декларации за приемане:
четвърта страница)

 

Начин на представяне на улова

3-буквен код

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

1

2

3

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перките. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

3-буквен код

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

1

2

3

FSB

Филета с кожа и кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа и с кости

Филета без кожа и с кости

GHT

Изкормени без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб

GUS

Изкормени без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

HET

Без глава и опашка

Отстранени са главите и опашките

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)

CBF

Филе "пеперуда" от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена

SAL

Леко осолена риба в саламура

Осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глави

Осолена

SGT

Изкормени и осолени

Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цяла

Без преработка

WNG

Криле

Само криле

 

 Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1


Документ за превоз № .......

 

Име и външна маркировка на кораба/място на внос (1) ………………………………….

Адрес на мястото на доставката (5) ……....….

…………………………………………….……

Място и дата на товарене (2) …………….

………………………………………………

Получател (име и адрес) (6) …………...……..

ЕИК на получателя (7): ………………....…….

Регистрационен номер на превозното средство (3):

…………............................................……….

Декларация за произход (номер и дата) (8)

…………………………………………………

Име и адрес на доставчика (4)

 

Наименование и/или трибуквен код по ФАО на вида (9)

Място на улова като географска зона (10)

Начин на представяне (11)

Тегло (кг)/брой екземпляри (12)

Тегло (кг)/брой екземпляри под МДРУ/МРРО (13)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

Общо количество (кг)

 

 

 

Дата: ....................................                                              Превозвач: ..........................................

                                                                                                                             (подпис)

 Приложение № 6 към чл. 6, ал. 6


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Дневник на документ за превоз

№ ................................................

Дата на започване: ...................... г.                                                                           ....................................

                                    (подпис)                                                                                    (подпис и печат)

Дата на приключване: ................ г.                                                                           ....................................

                                       (подпис)                                                                                   (подпис и печат)

(Образец на дневник за документ за превоз:
първа корица - гръб)

Инструкции за попълване на документ за превоз

Документът за превоз се съставя за продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб, непреработени или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и които ще бъдат превозвани на място, различно от мястото на разтоварване.

Документ за превоз не се съставя, ако рибата или другите водни организми се транспортират в рамките на пристанищната зона или на разстояние не повече от 20 километра от нея.

При превоз на продукти от риболов, които не са преминали първа продажба, те се придружават от декларация за произход и документ за превоз, а когато са преминали първа продажба - и от документ за първа продажба.

Документът за превоз се съставя в четири екземпляра - по един за лицето, което предава продуктите от риболов, превозвача, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава организация, и за ИАРА.

(Образец на дневник за документ за превоз:
първа страница)

Инструкции за попълване на документ за превоз

Попълването на Документа за превоз се извършва по позиции, както следва:

Позиция (1): Попълват се името и външната маркировка на риболовния кораб, извършил разтоварването на продуктите от риболов или мястото на внос на продуктите от риболов (ако е приложимо).

Позиция (2): Вписват се мястото и датата на товарене на продуктите от риболов.

Позиция (3): Вписва се регистрационният номер на превозното средство.

Позиция (4): Име и адрес на доставчика.

Позиция (5): Вписва се информация за мястото на доставка на превозваните продукти от риболов.

Позиция (6): Вписват се името и адресът на получателя на превозваните продукти от риболов.

Позиция (7): Вписва се ЕИК на получателя на превозваните продукти от риболов, ако е приложимо.

Позиция (8): Вписват се номерът и датата на декларацията за произход (страницата от риболовния дневник) на продуктите от риболов.

Позиция (9): Вписва се името или трибуквеният код по ФАО на вида риба или друг воден организъм, предмет на приемане, съгласно таблица "Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море".

Позиция (10): Посочва се мястото, където е извършен уловът, като географска зона. В случаите, когато уловът е от Черно море, се посочва риболовната зона по FAO - 37.4.2 или по GFCM - 29.

Позиция (11): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица "Начин на представяне на улова".

Позиция (12): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо.

Позиция (13): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, под минимално допустимия размер за улов (МДРУ), определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА или под минималния референтен размер за опазване (МРРО), когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

На последния ред в таблицата се вписва общото количество на превозваните продукти от риболов в килограми.

(Образец на дневник за документ за превоз:
втора и трета страница)

 

 

Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море

№ по ред

Общоприети наименования
на български език

Научни наименования
на латински език

Трибуквен FAO код

Сладководни риби

1.

Речна (балканска) пъстърва

Salmo trutta fario

TRS

2.

Дъгова пъстърва

Oncorhynchus mykiss

TRR

3.

Сивен

Salvelinus fontinalis

SVF

4.

Дунавска пъстърва

Hucho hucho

HUC

5.

Чудски сиг

Coregonus lavaretus

PLN

6.

Пелед

Coregonus peled

WHF

7.

Липан

Thymallus thymallus

TLV

8.

Щука

Esox lucius

FPI

9.

Речен кефал

Leuciscus cephalus

LUH

10.

Мъздруга

Leuciscus idus

FID

11.

Распер

Аspius aspius

ASU

12.

Лин

Tinca tinca

FTE

13.

Брияна (облез, уклей)

Chalcalburnus chalcoides

NUC

14.

Уклей

Alburnus alburnus

ALR

15.

Платика

Abramis brama

FBM

16.

Немски косат

Abramis sapa

 

17.

Чил косат

Abramis ballerus

FBR

18.

Морунаш

Vimba sp.

VIV

19.

Маришки морунаш (карабалък)

Vimba melanops

VIM

20.

Сабица

Pelecus cultratus

FSC

21.

Скобар

Chondrostoma nasus

HON

22.

Бяла мряна

Barbus barbus

PTB

23.

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

BUD

24.

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

BBZ

25.

Шаран

Cyprinus carpio

FCP

26.

Златиста каракуда

Carassius carassius

FCC

27.

Сребриста каракуда

Carassius auratus gibelio

CGO

28.

Бял толстолоб

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

29.

Пъстър толстолоб

Aristhichthys nobilis

BIC

30.

Бял амур

Ctenopharyingodon idella

FCG

31.

Черен амур

Mylopharyngodon piceus

BKC

32.

Буфало

Ictiobus spp.

BUF

33.

Сом

Sillurus glanis

SOM

34.

Канален (американски) сом

Ictalurus punctatus

ITP

35.

Михалца

Lota lota

FBU

36.

Бяла риба (сулка)

Sander lucioperca

FPP

37.

Речен костур

Perca fluviatilis

FPE

38.

Голяма вретенарка

Zingel zingel

ZIZ

39.

Чига

Acipenser ruthenus

APR

Проходни риби

40.

Моруна

Huso huso

HUH

41.

Пъструга

Acipenser stellatus

APE

42.

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

APG

43.

Европейска речна змиорка

Anguilla anguilla

ELE

44.

Карагьоз, дунавска скумрия

Caspialosa pontica/Alosa pontica

SHC

Морски риби

45.

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

46.

Цаца (копърка, трицона, шпрот)

Sprattus sprattus sulinus

SPR

47.

Хамсия

Engraulis encrasicholus ponticus

ANE

48.

Зарган

Belone belone

GAR

49.

Черноморски меджид

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50.

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

51.

Морски кефал

Mugil cephalus

MUF

52.

Кефал пелингас

Mugil soiuy

MYZ

53.

Платерина

Liza aurata

MGA

54.

Илария

Liza saliens

LZS

55.

Атерина

Atherina spp.

SIL

56.

Лаврак

Dicentrarchus labrax/Morone labrax

BSS

57.

Лефер

Pomatomus saltatrix

BLU

58.

Сафрид

Trachurus mediterraneus ponticus

HMM

59.

Барбуня

Mullus barbatus ponticus

MUT

60.

Барбуня

Mullus surmuletus

MUR

61.

Черноморска скумрия

Scomber scombrus

MAC

62.

Паламуд

Sarda sarda

BON

63.

Попчета

Gobiidae

GPA

64.

Калкан

Scophthalmus maximus

TUR

65.

Писия

Platichthys flesus luscus

FLE

66.

Морски език

Solea solea

SOL

67.

Морска лисица

Raja clavata

RJC

68.

Морска котка

Dasyatis pastinaca

JDP

69.

Морски дявол

Lophius piscatorius

ANF

70.

Сардина

Sardina pilchardus

PIL

Други водни организми

71.

Голяма водна жаба

Rana ridibunda

FGI

72.

Обикновени скариди

Leander spp.

 

73.

Пясъчна скарида

Crangon sp.

CSH

74.

Езерен рак

Astacus leptodactylus

AYS

75.

Пагур

Eriphia spinifrons

EIK

76.

Обикновен (зелен) крив рак

Carcinus maenas

CRG

77.

Миди речни, седефки

Unio spp.

 

78.

Миди речни, беззъбки

Anodonta spp.

 

79.

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

MSM

80.

Бяла пясъчна мида

Mya arenaria

CLS

81.

Рапан

Rapana spp.

RPN

 

(Образец на дневник за документ за превоз:
четвърта страница)

 

Начин на представяне на улова

3-буквен код

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

1

2

3

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перките. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FSB

Филета с кожа и кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа и с кости

Филета без кожа и с кости

GHT

Изкормени без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб

GUS

Изкормени без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

HET

Без глава и опашка

Отстранени са главите и опашките

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)

CBF

Филе "пеперуда" от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена

SAL

Леко осолена риба в саламура

Осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глави

Осолена

SGT

Изкормени и осолени

Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език

1

2

3

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цяла

Без преработка

WNG

Криле

Само криле


Приложения № 7 към чл. 16

Вид

Размер

Кг/риба

Бр. в 1 кг

Регион

Минимален размер
за улов, см

1

2

3

4

5

6

Хамсия

(Engraulis encrasicholus ponticus)

1

0,014 и повече

70 или по-малко

Черно море

8

2

от 0,010 до 0,014

от 71 до 100

3

от 0,007 до 0,010

от 101 до 140

Черноморски меджид

(Merlangius merlangus

euxinus)

1

0,10 и повече

10 или по-малко

Черно море

8

2

от 0,05 до 0,10

от 11 до 20

3

от 0,03 до 0,05

от 21 до 33

Сафрид

(Trachurus mediterraneus ponticus)

1

0,05 и повече

20 или по-малко

Черно море

12

2

0,03 - 0,05

от 21 до 33

Писия

(Platichthys flesus luscus)

1

повече от 0,3

 

Черно море

20

2

от 0,2 до 0,3 вкл.

 

Морски кефал

(Mugil cephalus)

1

1 и повече

 

Черно море

25

2

от 0,5 до 1

 

3

от 0,2 до 0,5

 

4

от 0,1 до 0,2

 
Приложение № 8 към чл. 18, ал. 1

Пелагични видове риби

Количество, предлагано за продажба (тона)

Минимално тегло, взето за проба (кг)

Херинга (Clupea harengus),

Сардина (Sardina pilchardus),

Скумрия (от видовете Scomber scombrus, Scomber japonicus),

Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus),

Сафрид (Trachurus spp.),

Хамсия (Engraulis spp.),

Смарид (Spicara smaris).

Под 5

8

5 или повече,

но по-малко от 15

20

15 или повече,

но по-малко от 40

40

40 или повече,

но по-малко от 60

60

60 или повече,

но по-малко от 80

80

80 или повече,

но по-малко от 100

100

100 или повече

120


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти