Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЮНИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА

В сила от 28.06.2022 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.48 от 28 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 26 Април 2024г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта и национални програми за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Министърът на младежта и спорта координира и контролира изпълнението на програмите по чл. 1.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Националните програми за младежта и за младежки дейности се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на младежта и спорта.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Националните програми по ал. 1 се осъществяват в рамките на определените средства със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 4. (1) Информацията и документите за програмите по чл. 3 са публични и се предоставят чрез:
1. интернет страницата на Министерството на младежта и спорта;
2. интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа минимум:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) утвърдени национални програми за младежта и за младежки дейности;
2. ред и срок за кандидатстване по всяка процедура за финансиране на проектни предложения;
3. срок на изпълнение на проектите;
4. максимален размер на средствата за финансиране;
5. критерии за оценка на проектните предложения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Всички процедури по програмите по чл. 3, формулярите, както и документите по чл. 9 и отчетите по чл. 20, се подават чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти, или на хартиен и електронен носител при обективна невъзможност да бъдат подадени чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2023 Г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за кандидатстване и финансиране на проекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.)

Раздел I.
Условия за кандидатстване и финансово подпомагане на проекти


Чл. 5. (1) За финансиране по програмите по чл. 3 могат да кандидатстват:
1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) общини;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) училища.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.)
(3) Когато кандидатът по ал. 1, т. 1, 3 и 4 упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите, свързани с тези дейности, се отчитат чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност, чрез която се отделя стопанската от нестопанската дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Допустими за финансиране са и проекти, които се осъществяват в партньорство. Партньори могат да бъдат юридическите лица с нестопанска цел, органите на държавното управление и местната власт и техните структурни звена и/или неформални младежки групи. Партньорите не получават и не разходват средства по проекта.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се декларират от кандидата при подаване на проектното предложение за финансиране чрез попълване на декларация по образец.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) При настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с декларацията по ал. 6, кандидатът следва да уведоми Министерството на младежта и спорта за промяната в 7-дневен срок от настъпването и, като подаде нова декларация.

Чл. 6. Министерството на младежта и спорта не финансира проекти по програмите по чл. 3 на:
1. политически партии и младежки организации към тях, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) юридически лица, сключили договори за предоставяне на целево финансиране през същата година на кандидатстване по националните програми за младежта и за младежки дейности;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) юридически лица и неформални младежки групи, реализирали проекти с констатирани нередности при отчитането и/или изпълнението им в рамките на една година от констатацията;
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
7. кандидати, които имат задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
8. неформална младежка група, при която някой от членовете и е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
9. неформална младежка група, на която определеният за представляващ групата има задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение.

Чл. 7. (1) Министерството на младежта и спорта не финансира дейности:
1. свързани с икономическа дейност;
2. целящи дарения, стипендии или благотворителност;
3. за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани с дейност по т. 1;
4. за пътувания в страната и в чужбина с цел отдих и като допълнителни възнаграждения;
5. мероприятия в страната, които са финансирани по други програми на държавата и/или общините;
6. за предоставяне на социални услуги;
7. реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението на проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Допустимите разходи, свързани с изпълнение на дейността, се посочват в утвърдените по съответната процедура указания.

Раздел II.
Ред за кандидатстване


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) (1) Министерството на младежта и спорта разработва указания, образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по програмите по чл. 3, включително контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните проекти.
(2) Всички документи по ал. 1 се утвърждават от министъра на младежта и спорта или оправомощено от него лице и се публикуват при откриване на процедура за кандидатстване. Процедурите се откриват чрез публикуване на обява на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Към формуляра за кандидатстване кандидатите задължително прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) декларации по образец, утвърдени по съответната процедура;
2. в случаите по чл. 5, ал. 4 - споразумение за партньорство, с което партньорът е поел задължение за предоставяне на финансови средства, експертно участие или друг вид партньорство;
3. когато кандидат е неформална младежка група - копие на договора за създаването и; в договора задължително се посочва представляващият групата, с посочване правата и задълженията на участниците в него.
(2) Министерството на младежта и спорта в зависимост от специфичните условия на обявената процедура може да изисква и допълнителни документи от кандидатите.
(3) Към формуляра за кандидатстване в съответствие със спецификата на отделните подпрограми кандидатите прилагат по своя преценка допълнителни документи, като:
1. информация за успешно осъществени проекти и инициативи за младежки дейности;
2. препоръки от институции и/или организации;
3. други документи, касаещи спецификата на отделните подпрограми.

Чл. 10. (1) Подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на Министерството на младежта и спорта.
(2) Регистърът по ал. 1 се поддържа от специализирана дирекция на Министерството на младежта и спорта и съдържа наименование на проектите, идентификационни номера по програмата, както и информация за актуалния им статус.
(3) Постъпилите проектни предложения се съхраняват в Министерството на младежта и спорта за срок 5 години от приключване на проекта.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 15 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2023 Г.)

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Оценяване на проектите


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) (1) Редът за оценка на проектните предложения включва следните етапи - административно съответствие, качествена оценка, финансово съответствие и класиране.
(2) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него лице назначава експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения.
(3) Комисията по ал. 2 се състои от нечетен брой членове, в т.ч. председател и секретар.
(4) Членове на комисията по ал. 2 могат да бъдат служители на Министерството на младежта и спорта, както и външни експерти-оценители. В заседанията на комисията могат да присъстват като наблюдатели и до двама представители на гражданския сектор, излъчени от Обществения съвет по въпросите за младежта по чл. 11а от Закона за младежта. Наблюдателите не се намесват по никакъв начин в работата на комисията, вкл. не предоставят консултации и не оказват влияние за вземане на определено решение.
(5) Външните експерти-оценители по ал. 4 се избират с конкурс съгласно утвърдена методология от министъра на младежта и спорта или оправомощено от него лице или след подписване на споразумение с други държавни администрации, които са ги избрали на подобен принцип.
(6) Министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице утвърждава списък с физически лица - външни експерти-оценители, които могат да бъдат членове на комисията по ал. 2.
(7) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите, като това се декларира преди разглеждане на проектните предложения. Членовете са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(8) В случаите, когато се установи, че за някой от членовете е налице или в хода на разглеждане и оценка на проектни предложения е възникнал конфликт на интереси с кандидат, същият не участва в разглеждането и оценката на съответното проектно предложение.
(9) Експертната комисия:
1. извършва преценка за административното съответствие и изпълнение на формалните критерии на проектните предложения;
2. при установяване на липсващи документи по чл. 9 изисква кандидатът да ги представи в 7-дневен срок от уведомяването;
3. извършва качествена оценка и проверка на финансовото съответствие на проектните предложения, преминали етапа на административно съответствие, съгласно утвърдена по съответната процедура методика за оценка;
4. класира по низходящ ред проектните предложения, преминали етапите на административно съответствие, качествена оценка и финансово съответствие;
5. предлага за финансиране класираните проектни предложения до изчерпване на определените финансови средства по съответната програма;
6. изготвя списък на класираните, резервните и неодобрените проектни предложения.
(10) Проектни предложения, които са класирани, но не са финансирани поради изчерпване на финансовите средства по съответната програма, съставляват резерв. При наличие на финансов ресурс поради отказ за сключване на договор на някой от кандидатите по съответната процедура освободените средства могат да се използват за финансово подпомагане на проектните предложения от резерва в поредност съгласно класирането.
(11) Комисията заседава в пълен състав и взема решения с мнозинство от членовете и. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(12) Действията и решенията на експертната комисия се отразяват в протокол, който включва:
1. състав на комисията;
2. кандидатите в съответната процедура и констатациите на комисията по всяко от проектните предложения, направени в етапите за административно съответствие, качествена оценка и финансово съответствие;
3. списък на класираните, резервните и неодобрените проектни предложения;
4. предложение за размер на финансиране на класираните проектни предложения.
(13) Протоколът се подписва от всички членове и се предоставя на министъра на младежта и спорта или оправомощеното от него лице заедно с всички документи, изготвени в хода на работата на комисията, в т.ч. протоколи от етапите за административно съответствие, качествена оценка и финансово съответствие и особени мнения, в случай че има такива, в 7-дневен срок от приключването на работата си.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице утвърждава протокола по чл. 11, ал. 12.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице връща протокола на комисията в случаите, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземане на решение, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Когато връща протокола, министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице дава писмени указания на комисията и конкретен срок за изпълнението им. В този случай комисията представя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) (1) Списък на класираните, резервните и неодобрените проектни предложения се публикува на сайта на Министерството на младежта и спорта и на Националната информационна система за младежта.
(2) Кандидатите, чиито проектни предложения са класирани и одобрени за финансиране, се уведомяват в 7-дневен срок от датата на утвърждаването на окончателния протокол по чл. 12, ал. 1 по електронен път.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 13, ал. 2, представят в Министерството на младежта и спорта по електронен път:
1. изброените в чл. 9, ал. 1 документи а при необходимост - и други документи съгласно указанията към съответната програма и процедура;
2. документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверени от обслужващата банка.
(2) В срока по ал. 1 кандидатите - неформални младежки групи, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят в Министерството на младежта и спорта документ за новооткрита банкова сметка, обслужваща само дейността по проекта, заверена от обслужващата банка.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) При непредставяне на документите по чл. 14 не се сключва договор за финансиране.

Раздел II.
Финансиране и изпълнение на проектите


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Размерът на финансиране на одобрените проекти по съответните програми, разходването, отчитането и възстановяването на предоставените финансови средства, както и взаимните права и задължения, се уреждат с договор.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са проектното предложение и всички приложения към него.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Министерството на младежта и спорта предоставя средства за стартиране на проектните дейности в размер до 80 % от одобреното финансиране в срок до 30 дни от сключване на договора при наличие на средства по бюджета на министерството. Окончателно плащане се извършва след разглеждане на отчетите по реда на чл. 20 и следващите от наредбата.

Чл. 17. (1) При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект или одобрения начин на изпълнение на проекта изпълнителят изпраща в Министерството на младежта и спорта мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи.
(2) Искането по ал. 1 се изпраща в 15-дневен срок преди настъпване на промяната в обстоятелствата на изпълнявания проект чрез онлайн платформата и получава входящ номер от деловодната система на Министерството на младежта и спорта.
(3) Не се допускат промени в утвърдения график на дейностите за минал период.
(4) Не се допуска увеличаване на размера на одобреното финансиране.
(5) Искането за промяна се счита за прието и може да бъде изпълнявано само при писмено одобрение от страна на Министерството на младежта и спорта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) В случай на възражение от страна на Министерството на младежта и спорта изпълнителят се задължава да осъществи проекта съобразно одобрените параметри или да възстанови получените средства. Размерът на средствата за възстановяване се утвърждава от министъра на младежта и спорта или оправомощено от него лице.
(7) Искане за удължаване на срока за осъществяване на дейностите и/или на срока за извършване на разходите по проекта се внася в Министерството на младежта и спорта не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока за осъществяване на проекта.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Параметрите на договора за финансиране се изменят с подписано от страните допълнително споразумение към договора.

Раздел III.
Мониторинг и контрол на изпълнение на проектите


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Министерството на младежта и спорта осъществява мониторинг и контрол относно изпълнението на дейностите, заложени в одобрения проект по всяко време съгласно функциите и правомощията на отделните звена в Министерството на младежта и спорта.
(2) Изпълнителят на проекта е длъжен да съдейства и предоставя на Министерството на младежта и спорта цялата изисквана информация и документи относно изпълнение на дейностите по проекта.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)

Раздел IV.
Отчитане на проектите


Чл. 20. (1) Изпълнителят отчита реализирания проект в определените в договора условия и срокове с междинен/ни и/или окончателен/ни отчет/и.
(2) За проекти с продължителност повече от 10 месеца се изискват междинни отчети.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Отчетите по чл. 20 се разглеждат от експертна комисия, назначена от министъра на младежта и спорта или оправомощеното от него лице. В комисията може да се включват и външни експерти-оценители, избрани по реда на чл. 11, ал. 5 и утвърдени по реда на чл. 11, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Комисията по ал. 1 се състои от нечетен брой членове, в т.ч. председател и секретар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с изпълнителите, като това се декларира преди разглеждане на отчетите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) Комисията разглежда междинните или окончателните отчети за изпълнението на проектите, като ги приема или отхвърля. Решенията се отразяват в протокол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) При установени несъществени пропуски и/или технически грешки експертната комисия уведомява кандидатите за констатациите, като им определя подходящ срок за отстраняването на пропуските и/или грешките.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Комисията заседава в пълен състав и взема решения с мнозинство от членовете и.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) За всяко заседание комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа следните параметри:
1. състава на експертната комисия;
2. констатациите на експертната комисия по всеки отчет.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него лице утвърждава протокола по чл. 21, ал. 7.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него лице връща протокола на комисията в случаите, когато:
1. информацията в него не е достатъчна за вземане на решение, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Когато връща протокола, министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице дава писмени указания на комисията и конкретен срок за изпълнението им. В този случай комисията представя нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията и.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) Изпълнителите се уведомяват за резултатите от разглеждането на отчетите, като им се изпраща констативен протокол.

Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2023 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2024 Г.)

Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2023 Г.)

Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) "Проектно предложение" е предложение, с което се кандидатства за предоставяне на финансиране за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружаващи документи.
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2023 г., в сила от 14.02.2023 г.) "Външен експерт-оценител" е лице, избрано с конкурс, проведен от Министерството на младежта и спорта, или след подписване на споразумение с други държавни администрации и избрано на подобен принцип, което не заема длъжност в администрацията на министерството, не участва в управлението на организация и/или неформална младежка група - кандидат или изпълнител.
4. "Неформална младежка група" представлява договорно обединение на три или повече физически лица на възраст между 18 и 29 години, което се създава за изпълнение на проект по национални програми за младежта със срок до приключването му с подписване на констативен протокол по договора за изпълнение на проекта. Физическите лица, участващи в него, не трябва да са ангажирани с икономическа дейност за срока на изпълнение на проекта. Договорът се сключва в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и включва клауза за солидарна отговорност на участниците в неформалната младежка група.
5. "Икономическа дейност" е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2024 г., в сила от 26.04.2024 г.) "Конфликт на интереси" е налице, когато министърът на младежта и спорта, оправомощеното от него лице, служители на министерството или външните експерти-оценители, които участват в комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения/разглеждане на отчети, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 72 от Закона за противодействие на корупцията и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с разглежданите проектни предложения/отчети.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта и чл. 10а, ал. 6 от Закона за хазарта.

§ 3. Отменя се Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2017 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила след обнародването и в "Държавен вестник".

§ 5. Процедурите, които не са приключили към момента на влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 6. Наредбата е съгласувана с министъра на финансите.

§ 7. Контролът по прилагане и спазване на наредбата се осъществява от министъра на младежта и спорта.

§ 8. В тримесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" министърът на младежта и спорта утвърждава образец на формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи, както и указания за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по програмите по чл. 3, финансирани от Министерството на младежта и спорта.

§ 9. За всички процедури по програмите по чл. 3, открити през 2022 г., формулярите, както и документите по чл. 9 и отчетите по чл. 17, се подават чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти, или на хартиен и електронен носител при обективна невъзможност да бъдат подадени чрез интернет страницата на Националната информационна система за младежта, раздел онлайн платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 10.06.2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 10.06.2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 26. В едномесечен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" се актуализират Вътрешните правила за администриране на национални програми за младежта съгласно Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 10.06.2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти