Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Обн. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.


Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология съгласно приложението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 520 от 1.12.2022 г.


Приложение към член единствен

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти