Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 1 от 31 януари 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "клинична лаборатория"

Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (загл. доп. - дв, бр. 58 от 2007 г., загл. изм. - дв, бр. 102 от 2008 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. - дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи

Наредба № 1 от 5 февруари 2020 г. за публичните регистри в министерството на младежта и спорта

Наредба № 1 от 5 февруари 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "екскурзовод"

Наредба № 1 от 5 януари 2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 1 от 6 март 1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд "защита на растенията и растителните ресурси"

Наредба № 1 от 6 октомври 2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост

Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

Наредба № 1 от 6 януари 1997 г. за въвеждане на европейски и международни стандарти в република България

Наредба № 1 от 7 април 2016 г. за придобиване на квалификация по професията "парамедик"

Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)

Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Наредба № 1 от 7 юли 2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес

Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на република България

Наредба № 1 от 8 май 2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (загл. доп. - дв, бр. 61 от 2022 г.)

Наредба № 1 от 8 януари 2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт

Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2013 г.)

Наредба № 1 от 9 януари 2023 г. за психологическо осигуряване в служба "военно разузнаване"

Наредба № 1-03 от 9 юли 2003 г. за удостояване със звания на спортисти и треньори

Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи

Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти