Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 10 от 10 март 2023 г. за придобиване на квалификация по професията "лютиер"

Наредба № 10 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология

Наредба № 10 от 10 февруари 2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "развитие на стопанства и предприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 10 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "техник по транспортна техника"

Наредба № 10 от 13 декември 2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от националната програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г.

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (загл. доп. - дв, бр. 84 от 2019 г., доп. - дв, бр. 40 от 2022 г.)

Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение

Наредба № 10 от 18 април 2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в чернобилската атомна електроцентрала

Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба № 10 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен график"

Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност

Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2009 г., в сила от 21.03.2010 г.)

Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на нзок (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г., доп. - дв, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - дв, бр. 17 от 2019 г., изм. - дв, бр. 19 от 2020 г., доп. - дв, бр. 49 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.)

Наредба № 10 от 21 декември 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2015 г.)

Наредба № 10 от 23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията "куриер"

Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките

Наредба № 10 от 26 април 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове

Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)

Наредба № 10 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-треньор"

Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на република България без конкурс или търг

Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Наредба № 10 от 28 октомври 2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от закона за културното наследство

Наредба № 10 от 29 юни 2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи

Наредба № 10 от 29 юни 2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове

Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и определяне на категориите фуражни суровини, които могат да бъдат използвани за етикетирането на храни за домашни любимци (загл. доп. - дв, бр. 94 от 2023 г., в сила от 10.11.2023 г.)

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ

Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Наредба № 10 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "работник в обувно и кожено-галантерийнно производство"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти