Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ушно-носно-гърлени болести"

Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "хирургия"

Наредба № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "карвинг-декоратор"

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажист"

Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 106 от 23 август 2006 г. за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях

Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване

Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките

Наредба № 11 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-геолог"

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 11 от 10 март 2023 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор по автоматизация"

Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви от горива

Наредба № 11 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "полиграфист"

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (загл. доп. - дв, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.)

Наредба № 11 от 14 октомври 2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на социалноинвестиционния фонд

Наредба № 11 от 14 юли 2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)

Наредба № 11 от 16 август 2006 г. за дейността на централния орган по хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели

Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Наредба № 11 от 18 април 2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария

Наредба № 11 от 19 декември 2003 г. за управление на тарифните квоти

Наредба № 11 от 2 април 2015 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

Наредба № 11 от 2 март 2001 г. за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране

Наредба № 11 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "офис мениджър"

Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Наредба № 11 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. "мерки за опазване здравето на потребителя" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти