Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Наредба № 11 от 23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията "работник в заведенията за хранене и развлечения"

Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредба № 11 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "треньор"

Наредба № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Наредба № 11 от 27 септември 2005 г. за бонитиране на дивечовите местообитания

Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход

Наредба № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" 2007 - 2013 г. на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на европейския съюз

Наредба № 11 от 28 септември 1993 г. за набиране и изразходване на средствата по фонд "здравна информация"

Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2007 г.)

Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (загл. изм. - дв, бр. 84 от 2005 г., изм. - дв, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - дв, бр. 53 от 2015 г., изм. - дв, бр. 8 от 2021 г., изм. - дв, бр. 47 от 2022 г.)

Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация

Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "нуклеарна медицина"

Наредба № 11 от 31 октомври 1996 г. за финансиране и отчитане по реда на извънбюджетните средства на спомагателни дейности на националната следствена служба

Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Наредба № 11 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "обущар"

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България

Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 11 от 6 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "художник"

Наредба № 11 от 7 април 1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи

Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "военнослужещ - санитарен инструктор"

Наредба № 11 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "фотограф"

Наредба № 110 от 18 септември 2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо

Наредба № 113 от 17 октомври 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по специалната предприсъединителна програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в република България (сапард)

Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 12 за реда и условията, при които търговските банки предоставят кредити на държавни предприятия, фирми и търговски дружества, чиито задължения към държавата са отписани по реда на закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.хII.1990 г.

Наредба № 12 от 1 юни 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

Наредба № 12 от 10 декември 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност

Наредба № 12 от 10 ноември 2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Наредба № 12 от 10 юни 2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти