Logo Неделя, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 12 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "техник-животновъд"

Наредба № 12 от 11 септември 2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 12 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята

Наредба № 12 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "организатор интернет приложения"

Наредба № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "социално-икономически компенсации за управлението на флота" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 12 от 22 юни 1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен

Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

Наредба № 12 от 23 май 2022 г. за придобиване на квалификация по професията "касиер"

Наредба № 12 от 23 май 2023 г. за придобиване на квалификация по професията "проектант компютърни мрежи"

Наредба № 12 от 24 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 12 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"

Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "риболов във вътрешни водоеми" по приоритетна ос № 2 "аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" 2007 - 2013 г. на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на европейския съюз

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба № 12 от 4 април 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице

Наредба № 12 от 5 април 2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на република България

Наредба № 12 от 5 май 2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

Наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях

Наредба № 12 от 8 април 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност

Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "сервитьор-барман"

Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "тоноператор"

Наредба № 13 от 1 септември 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "плодове и зеленчуци" и "мляко и млечни продукти"

Наредба № 13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"

Наредба № 13 от 15 април 2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2017 г., в сила от 29.04.2017 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти