Logo Вторник, 3 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за прилагане на европейската патентна конвенция от 5 октомври 1973 г., последно изменение с решение на административния съвет на европейската патентна организация от 13 октомври 1999 г.

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните

Правилник за прилагане на закона за военната полиция

Правилник за прилагане на закона за военноинвалидите и военнопострадалите

Правилник за прилагане на закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

Правилник за прилагане на закона за горите

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "разузнаване"

Правилник за прилагане на закона за държавната собственост

Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция

Правилник за прилагане на закона за държавните помощи

Правилник за прилагане на закона за държавния протокол

Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правилник за прилагане на закона за електронната идентификация

Правилник за прилагане на закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие

Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча

Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите

Правилник за прилагане на закона за националната служба за охрана

Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на софия

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на селскостопанското имущество

Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България

Правилник за прилагане на закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти