навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Услуги / ГФОУважаеми потребители на LEX.BG,

С оглед нашето желание за непрестанно разширяване на предлаганата информация и услуги, имаме удоволствието да ви предложим една възможност лесно и бързо да изпълните задълженията си, съгласно изискванията на Закона за счетоводството за публикуване на Годишния финансов отчет на предприятие, подлежащо на независим финансов одит.

Услугата се предоставя съгласно изискванията на Закона за счетоводството чл. 40 ал. 1- ал. 3. Публикуваните финансови отчети се категоризират по име на предприятието в азбучен ред. Всички отчети се публикуват във вида, в който са заверени от одитор, като сканирано копие във формат JPEG/GIF/PDF.

Публикуваните в LEX.BG отчети са достъпни на адрес http://lex.bg/bg/otcheti/all 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на 3 (три) години от датата на публикуването им.

Цената за публикуване е 60 лв. с вкл. ДДС, като отчетите се изпращат на имейл info@lex.bg.

За извършената услуга LEX.BG издава фактура.

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание?
 
1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
2. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 
Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?
 
1. Счетоводен баланс;
2. Отчет за приходите и разходите;
3. Отчет за паричните потоци;
4. Отчет за собствения капитал;
5. Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти и
6. Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
7. Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган
 
Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
 


Как да публикувам?

1.Изпратете ни на имейл info@lex.bg вашия сканиран годишен финансов отчет, като приложите и данните за вашата фирма (телефон за връзка, адрес, Булстат и.т.н)


2.Платете по банков път

 • Банка: Банка ДСК
  банкова Сметка -
  BG43 STSA 9300 1526 6070 44
  BIC - STSABGSF

  ЛЕКС.БГ ЕАД
  Основание за плащане: "Публикуване на счетоводни отчети" и Вашия БУЛСТАТ3. Изпратете ни (ако не сте вече направили това на стъпка 1) сканирано копие от платежното нареждане на имейл info@lex.bg.

4. До 3 работни дни ние публикуваме Вашия отчет.

Преди да се възползвате от нашата нова услуга, моля, прочетете общите условия. За допълнителна информация не се колебайте да ни пишете на info@lex.bg.
rss
Посети форума