навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 
УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
(Общи условия)
I. Общи разпоредби
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за услугата "Публикуване на финансови отчети", предоставяна от "ЛЕКС.БГ" АД и урежда отношенията между "ЛЕКС.БГ" АД (наричан по-долу за краткост Лекс.БГ) и потребителя на услугата "Публикуване на финансови отчети" (наричан по-долу за краткост Заявител).
Дефиниции

Чл. 1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
(1) "LEX.BG" (www.lex.bg) е правен портален уебсайт (портал) - виртуален правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползуване на различни услуги и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на ЛЕКС.БГ или на други сървъри, извън контрола на Лекс.БГ.
(2) "ЛЕКС.БГ" АД (Лекс.БГ), ЕИК 131468681, e търговското дружество със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, 1592, бул. "Христофор Колумб" № 41, ет. 3; Тел: (02) 960 31 00
(3) "Заявител" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, задължено по чл. 40 от ЗСчет да публикува финансовия си отчет във вида, в който е заверен, заедно с доклад за заверката, изготвен от регистриран одитор.
(4) "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Съгласие с Общите Условия
Чл. 2. При изпращане отчети за публикуване в LEX.BG , Заявителят (лично или чрез представител - физическо лице декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Предмет на договора
Чл. 3. Лекс БГ предоставя на Заявителя предвидената в настоящите Общи условия услуга "Публикуване на финансови отчети на уебсайта LEX.BG" ("услугата"), при стриктно спазване от страна на последния на посочените по-долу изисквания.

Чл. 4. Лекс.БГ се задължава да публикува в електронен формат на уебсайта LEX.BG представения годишен финансов отчет на Заявителя, след заплащане от Заявителя на възнаграждението по Чл. 5.
II. Права и задължения на страните
Права и задължения на Заявителя
Чл. 5. (1) Заявителят се задължава да заплати на Лекс БГ възнаграждение за предоставяне на услугата в размер на 30 лв. с включен ДДС за изпратени в електронен вид отчети. (2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща по банков път по посочена от Лекс.БГ банкова сметка.

Чл. 6. Заявителят предоставя на Лекс БГ годишния си финансов отчет, включващ :
1. счетоводен баланс
2. отчет за приходите и разходите
3. отчет за паричните потоци
4. отчет за собствения капитал и
5. приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти и
6. доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

Чл. 7. Заявителят се задължава да предостави на Лекс.БГ заявения за публикуване финансов отчет в PDF или JPEG формат.

Чл. 8. Заявителят се задължава да предостави на Лекс БГ следната съпътстваща информация за себе си:
1. име
2. адрес
3. телефон/факс
4. управител
5. име на фирмата
6. адрес на фирмата
7. телефон/факс на фирмата
8. предмет на дейност
9. данъчен номер
10. БУЛСТАТ

Чл.9. Заявителят се задължава при ползуване на предоставяната от Лекс.БГ услуга:
1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
5. да уведомява незабавно Лекс.БГ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
Права и задължения на ЛЕКС.БГ
Чл. 10 (1). Лекс.БГ се задължава да публикува предоставения от Заявителя финансов отчет на уебсайта Lex.BG без да променя съдържанието му в 5 дневен срок след получаване на възнаграждението по Чл. 5 (пет работни дни). (2) Публикуваният финансов отчет ще бъде достъпен в Интернет в срок 3 години

Чл. 11. Лекс.БГ се задължава да публикува посочената от Заявителя съпътстваща информация по Чл. 8.

Чл. 12. Лекс.БГ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на Заявителя на услугата "Публикуване на финансови отчети", описана в настоящите Общи условия.

Чл. 13. Лекс.БГ си запазва правото да за неприемане на нечетими и/или с лошо качество документи.
Ограничаване на отговорността
Чл. 14. Лекс БГ не носи отговорност за неистинност и невярност на посочената от Заявителя по финансовия отчет информация, както и на посочената от Заявителя съпътстващата информация по Чл. 8.

Чл. 15. Лекс.БГ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Заявителя използва предоставяната от Лекс.БГ услуга "Публикуване на финансови отчети"
Неотговорност
Чл. 16. Лекс.БГ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Лекс.БГ - случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.
Обезщетения
Чл. 17. Заявителят е длъжен да обезщети Лекс.БГ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползуване на предоставяната от Лекс.БГ услуга "Публикуване на финансови отчети" в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
III. Други разпоредби
Недействителност
Чл. 18. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Приложимо право
Чл. 19. По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
rss
Посети форума