РаботаПрокурорски помощник - 2 щ.бр.

Публикувана на 16.11.2023, видяна 1705 пъти

Място:


Софийска градска прокуратура, Sofia

Описание:

обявява КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК" - 2 Щ.БР., ОТ КОИТО 1 Щ. БР. ПО РЕДА НА ЧЛ.68, АЛ.1, Т.3 ОТ КТ - ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО ОТСЪСТВА ОТ РАБОТА


I. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:


Общи изисквания:


Кандидатът да е лице, което:


1. е само български гражданин;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи;
10. не страда от психическо заболяване.


За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.


Допълнителни изисквания:


Кандидатът да е лице, което притежава:


1) познания по нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която се кандидатства;
2) компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet;
3) умения за работа с правно-информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.;
4) организираност и експедитивност;
5) умения за работа в екип и комуникативност;
6) способност за самостоятелна работа;
7) инициативност и творчество в работата;
8) стремеж към успех и самоусъвършенстване.


II. Описание на длъжността:


Основните задължения на прокурорският помощник са:


1. подготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;
2. подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;
3. участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;
4. извършва проучвания по възложени преписки и досъдебни производства;
5. изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания след възлагане от градския прокурор и неговите заместници;
6. подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции по реда определен във вътрешните правила;
7. участва в комисии за провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ВПУЦОП в СГП;
8. участва при изготвяне и обобщаване на всякакви видове статистически таблици, анализи и справки.


При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор, свързани с изпълнение на длъжността; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.


III. Начин на провеждане на конкурса:


Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване, както следва:


Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.


Решението на Комисията, относно допускането до конкурса се оформя в протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.


Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място: Съдебна палата, бул. "Витоша", № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: "Кариери", http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.


В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.


Начин за оценяване: 


Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:  • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността – НК, НПК, АПК, ГПК, ЗОП и др.;

  • познаване на Закона за съдебната власт, Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

  • професионална мотивация за работа в СГП.


Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка  е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. Класират се само тези кандидати, които са получили крайна оценка  най-малко  4,50.


Конкурс се провежда и когато допуснатият кандидат е само един.


IV. Необходими документи за участие в конкурса:


Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.


Към заявлението се прилагат:


1. Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл. 91 ПАПРБ, във вр. с чл. 245 от ЗСВ /получава се от деловодството/;
2. Заверени копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
3. Заверени копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. Медицинско свидетелство за работа;
6. Автобиография;
7. Други документи по преценка на кандидата.


От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.


Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ, във връзка с чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ се попълва от лицата, избрани в конкурсната процедура.


Всички кандидати могат да се запознаят с характеристиката за длъжността в Софийска градска прокуратура, бул. "Витоша" № 2, партер, кабинет 79, Информационен център.


Място на подаване на документите:


гр. София, бул. "Витоша"  № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон: 02/9219473.


V. Място за обявяване на списъците или други съобщения:


Определям общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на ПРБ раздел: "Кариери" и сайта на Софийска градска прокуратура, раздел: "Кариери".


Обявата е публикувана в брой 272 от 16.11.2023г. на вестник "България днес".

Заетост: Full day
Тип работа: Permanent
Лице за контакт: Пламен Ганчев
Телефон: 02/9219473
Ел. поща: pganchev@sgp.prb.bg
Новини


 
 
rss
26.02.2024 12:07
 

Спектър


 
rss
Посети форума