навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 22 МАЙ 2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

В сила от 29.06.2001 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Наредбата урежда:
1. номенклатурата на видовете строежи по чл. 166, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. изисквания и критерии за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите;
3. процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите.

Чл. 2. Правата и задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите, правата и задълженията на инвеститора (собственика), общите условия и изисквания за издаване на лиценз на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите, и срокът и прекратяването на лиценза са уредени в чл. 166, 167 и 168 ЗУТ.


Чл. 3. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издава лиценз за упражняване на дейността строителен надзор или отказ за издаване на такъв за обектите по чл. 166, ал. 5 ЗУТ.

Раздел II.
Номенклатура на видовете строежи, подлежащи на лицензиран строителен надзор


Чл. 4. Видовете строежи по чл. 166, ал. 5 ЗУТ, при строителството на които (вкл. при узаконяване) се упражнява дейността строителен надзор от лицензирани за това юридически или физически лица, са:
1. жилищни сгради с височина над 10 м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения;
2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ над 200 кв.м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:
а) магазини, аптеки, заведения за обществено хранене и места за настаняване;
б) болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина, театри и др.;
в) бензиностанции и газостанции;
3. преносни и довеждащи проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до урбанизираните територии и рехабилитациите им, общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, отклоненията от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии и общите контролно-измервателни уреди за строежите по т. 1, 2 и 4, както и техните реконструкции:
а) хидротехнически съоръжения;
б) хидромелиоративни съоръжения;
в) пътно строителство, улици в населените места;
г) железопътно строителство, гари, пристанища, летища и метро;
д) противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения по реките и морския бряг;
е) топлопроводи, в т.ч. разпределителни мрежи и съоръжения;
ж) телекомуникационни мрежи и съоръжения;
з) газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди;
и) подземни проводи и съоръжения;
к) мостове и тунели;
л) електрически мрежи и централи, в т.ч. трансформаторни постове;
м) топлоцентрали;
н) атомни електроцентрали;
о) инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци;
4. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ над 200 кв.м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:
а) халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция;
б) селскостопански сгради;
в) заводи за производство на изделия на химическата промишленост;
г) металургични заводи;
д) заводи, предприятия и цехове на хранително-вкусовата промишленост;
е) заводи, предприятия и цехове на дървообработващата промишленост;
ж) текстилни предприятия и шивашки цехове;
з) строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т.ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки;
и) заводи за автомобилостроене, корабостроене, вагоностроене, металорежещи и други машини за нуждите на други производства, в т.ч. и предприятия за ремонт на кораби, автомобили, вагони и всички останали машини и превозни средства;
к) заводи за производство на алкохол;
л) заводи за ферментация, преработка и производство на тютюн и тютюневи изделия;
м) други видове заводи;
н) мини, открити рудници, кариери, в т.ч. и ликвидацията им;
о) строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на мини, рудници и кариери, металургични и химически заводи и др.


Чл. 5. Видовете строежи по чл. 166, ал. 6 ЗУТ, при строителството на които (вкл. при узаконяване) се упражнява дейността строителен надзор от регистрирани за това юридически или физически лица, са:
1. жилищни сгради с височина до 10 м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения;
2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв.м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:
а) магазини, аптеки, заведения за обществено хранене и места за настаняване;
б) здравни заведения, административни сгради, спортни и туристически сгради, ритуални сгради, културни домове;
в) бензиностанции и газостанции;
3. отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии и контролно-измервателни уреди за строежите по т. 1, 2 и 4, както и техните реконструкции и рехабилитации;
4. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв.м, както и техните реконструкции и преустройства, с които се засягат носимоспособността и сеизмичната осигуреност на конструкциите и общите инсталации и съоръжения:
а) халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция;
б) селскостопански сгради;
в) предприятия и цехове за производство на изделия на химическата промишленост;
г) предприятия и цехове на хранително-вкусовата промишленост;
д) предприятия и цехове на дървообработващата промишленост;
е) текстилни предприятия и шивашки цехове;
ж) строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т.ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки;
з) авторемонтни предприятия и работилници;
и) предприятия и цехове за производство на алкохол;
к) други видове предприятия, цехове и работилници.

Раздел III.
Изисквания и критерии за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор


Чл. 6. (1) Строителен надзор за изграждане на обектите по чл. 4 се упражнява от лицензирани за това:
1. юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията по чл. 167, ал. 1 ЗУТ;
2. физически лица, отговарящи на изискванията по чл. 167, ал. 3 ЗУТ.
(2) За упражняване на дейността строителен надзор физическите лица по ал. 1, т. 2 са длъжни да се регистрират като еднолични търговци или да образуват юридически лица, в чийто състав се включват технически правоспособни физически лица, регистрирани в съсловните организации.


Чл. 7. Технически правоспособните физически лица, чрез които лицата по чл. 6 упражняват строителен надзор, се определят в зависимост от частите на проекта съгласно изискванията на чл. 144, ал. 1, т. 3 ЗУТ и от вида на строежа.

Раздел IV.
Процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите


Чл. 8. Дирекцията за национален строителен контрол организира работата по лицензирането на лицата по чл. 6, упражняващи строителен надзор.


Чл. 9. (1) За издаване на лиценз в ДНСК юридическите лица и едноличните търговци по чл. 6, ал. 1, т. 1 подават:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон на юридическото лице или на едноличния търговец;
3. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
4. данъчна регистрация на юридическото лице или едноличния търговец;
5. регистрация по БУЛСТАТ;
6. удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по Търговския закон лице няма задължения към държавата;
7. заверен списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, с данни по чл. 167, ал. 1, т. 3 ЗУТ, както и данни за ЕГН, други индивидуални лицензи за упражняване на съответната дейност и начин за привличане на работа - с граждански или трудов договор;
8. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях физически лица за последните 3 години не са допуснали или извършили нарушения по ЗУТ по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им;
9. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 7;
10. удостоверения от съответната съсловна организация за регистрация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 7;
11. копие от дипломите за завършено висше образование на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях лица по т. 6;
12. биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професионалния опит на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях лица по т. 7, в т.ч. списък на реализираните обекти;
13. други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н. за упражняване на дейността.
(2) За издаване на лиценз в ДНСК физическите лица по чл. 6, ал. 1, т. 2 подават:
1. заявление по образец (приложение № 3);
2. копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър;
3. свидетелство за съдимост;
4. удостоверения за регистрация в съответната съсловна организация;
5. удостоверение от регионалната дирекция за национален строителен контрол, че лицето не е допуснало или извършило за последните 3 години нарушения по ЗУТ по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им;
6. удостоверение от данъчна служба, че лицето няма задължения към държавата;
7. биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професионалния опит на заявителя, в т.ч. списък на реализираните обекти;
8. други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н. за упражняване на дейността.


Чл. 10. (1) Началникът на ДНСК определя състав на:
1. специализираните предварителни комисии;
2. лицензионната комисия.
(2) Специализираните предварителни комисии заседават съобразно постъпилите заявления, проучват и оценяват подадените документи относно състава и професионалните качества на специалистите и представят писмен доклад до лицензионната комисия с предложение за лицензиране на лицата по чл. 6, ал. 1 или отказ за издаване на лиценз.
(3) Специализираните предварителни комисии се състоят най-малко от трима специалисти, утвърдени в съответната област, със стаж по специалността не по-малък от 10 години в зависимост от спецификата и номенклатурата на видовете строежи.
(4) Лицензионната комисия се състои най-малко от 5 членове, като задължително един от тях е с юридическо образование.
(5) Лицензионната комисия утвърждава общ списък от специалисти по отделните специалности, чиято компетентност трябва да покрива спецификата на видовете строежи по чл. 4.
(6) Лицензионната комисия заседава съобразно постъпилите заявления, но не по-малко от два пъти в месеца (всяка първа и трета седмица) и при:
1. присъствие на повече от 2/3 от членовете й;
2. депозиран доклад от съответните специализирани предварителни комисии.
(7) Лицензионната комисия разглежда документите на лицата, подали заявление за лицензиране, изслушва докладите на специализираните предварителни комисии, провежда обсъждане и взема решение с явно гласуване.
(8) В 2-дневен срок от заседанието на лицензионната комисия ДНСК предоставя на лицата, кандидатстващи за лицензиране, информация за решенията на лицензионната комисия чрез залепване на информационно табло по местоживеене в регионалните дирекции и в централното управление на ДНСК.
(9) Жалби срещу решението на лицензионната комисия се подават до началника на ДНСК в 3-дневен срок от представяне на информацията по ал. 7.
(10) Седалище на комисиите по ал. 1 е седалището на ДНСК. Заседанията на лицензионната комисия се протоколират и протоколът се представя на членовете й за подпис.
(11) Дирекцията за национален строителен контрол уведомява членовете на комисиите по ал. 1 за насрочените заседания.
(12) За участие в заседанията членовете на комисиите по ал. 1 получават възнаграждение в размер, определен от началника на ДНСК, но не повече от 20 лв. на заседание.


Чл. 11. (1) Въз основа на решението на лицензионната комисия и на мотивирано предложение на нейния председател началникът на ДНСК издава лиценз за упражняване на строителен надзор по образец (приложение № 4) за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1.
(2) Лицензът по ал. 1 включва заверен от началника на ДНСК списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, наети по трудов или граждански договор.
(3) Лицензираните лица по ал. 1 се вписват в регистър. Регистърът е публичен и достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните лица. Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за регистрираните лица.


Чл. 12. (1) Въз основа на решението на лицензионната комисия и на мотивирано предложение на нейния председател началникът на ДНСК издава лиценз за упражняване на строителен надзор по образец (приложение № 5) за лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2.
(2) Лицензираните физически лица по чл. 6, ал. 1, т. 2 представят в ДНСК документите по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 13 с молба по образец (приложение № 6) за вписване в регистъра.
(3) Документите по ал. 2 се представят за разглеждане на специализираните предварителни комисии, които вземат решение с предложение до началника на ДНСК за заверка на списъка на технически правоспособните физически лица и вписване в регистъра или отказ.
(4) Лицензираните физически лица по чл. 6, ал. 1, т. 2 упражняват дейността строителен надзор след заверка на списъка на технически правоспособните физически лица и след вписване в регистъра.
(5) В 2-дневен срок от заседанието на специализираните предварителни комисии ДНСК предоставя на лицата, подали молба за вписване в регистъра, информация за решенията на комисиите чрез залепване на информационно табло по местоживеене в регионалните дирекции и в централното управление на ДНСК.
(6) Жалби срещу решението за отказ от вписване в регистъра се подават до началника на ДНСК в 3-дневен срок от представяне на информацията по ал. 5.


Чл. 13. Членовете на комисиите по чл. 10, ал. 1 подписват декларации, че не участват в органите на управление на лицата, кандидатстващи за лицензиране, и че не са в трудово или друго правоотношение с тях.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) До влизане в сила на закона по чл. 230, ал. 1 ЗУТ строителен надзор за видовете строежи по чл. 5 се упражнява от регистрирани за това в ДНСК:
1. юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията по чл. 167, ал. 1 ЗУТ;
2. физически лица, отговарящи на изискванията по чл. 167, ал. 3 ЗУТ, които за упражняване на дейността строителен надзор са длъжни да се регистрират като еднолични търговци или да образуват юридически лица, в чийто състав се включват технически правоспособни физически лица, регистрирани в съсловните организации.
(2) За вписване в регистър в ДНСК юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 подават:
1. заявление по образец (приложение № 7);
2. документите по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 13.
(3) За вписване в регистър в ДНСК физическите лица по ал. 1, т. 2 подават:
1. заявление по образец (приложение № 8);
2. документите по чл. 9, ал. 2, т. 2 - 8.
(4) Специализираните предварителни комисии по чл. 10, ал. 2 на отделни свои заседания съобразно постъпилите заявления проучват и оценяват подадените документи относно състава и професионалните качества на специалистите и изготвят писмено предложение до началника на ДНСК за вписване в регистър на лицата по ал. 1 или отказ за регистриране.
(5) В 2-дневен срок от заседанието на специализираните предварителни комисии ДНСК предоставя на лицата, подали молба за вписване в регистъра, информацията за решенията на комисиите чрез залепване на информационно табло по местоживеене в регионалните дирекции и в централното управление на ДНСК.
(6) Жалби срещу решението за отказ от вписване в регистъра се подават до началника на ДНСК в 3-дневен срок от представяне на информацията по ал. 5.
(7) За физическите лица по ал. 1, т. 2 се спазват изискванията по чл. 12, ал. 2, 3 и 4.
(8) Началникът на ДНСК издава удостоверение по образец (приложение № 9) за вписване на лицата по ал. 1 в регистър. Регистърът е публичен и достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните лица. Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за регистрираните лица.
(9) Удостоверението по ал. 8 е валидно за срок три години, считано от датата на издаване.


§ 2. За удостоверения за регистрация в съответната съсловна организация, които се изискват съгласно чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2, т. 4, се считат валидни до изтичане на срока им издадените от браншовите съюзи удостоверения по чл. 42 и 45 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).


§ 3. След влизане в сила на закона по чл. 230, ал. 1 ЗУТ регистърът по § 1 се изпраща в съответната съсловна организация.


§ 4. До изтичане на срока по § 13, ал. 3 ЗУТ остават валидни издадените свидетелства за оправомощаване за упражняване на независим строителен надзор при строителство на видовете строежи в съответствие между чл. 25, ал. 3 от Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството и чл. 4 от тази наредба.


§ 5. Всички издадени свидетелства за упражняване на технически контрол в строителството, издадени по реда на чл. 42 ПОФЗЛУНСНПС за строежите по чл. 45 от същия правилник, за които е издаден протокол за откриване на строителна площадка до 31.III.2001 г., запазват действието си до издаване на разрешение за ползване на строежа.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 167, ал. 9 от Закона за устройство на територията.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1


ДО НАЧАЛНИКА НА
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 47
СОФИЯ
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
ЗАЯВИТЕЛ: гр. (с.)
(пълно наименование на лицето-юридическо или ЕТ, регистрирано по Търговския закон) (седалище-гр./с.)
   
данъчен номер: Булстат:
   
адрес на управление:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
фирмата се представлява от:  
   
1. ЕГН
домашен адрес  
2. ЕГН
домашен адрес  
3. ЕГН
домашен адрес  
   

Моля да ми бъде издаден (подновен) лиценз за упражняване на строителен надзор на видовете строежи по

чл. 4 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, както следва:
 
Т.1
Т.2 а б в
Т.3. а б в г д е ж з и к л м н о
Т.4. а б в г д е ж з и к л м н о
                             
Необходими документи за издаване Прило- Проверка
  на лиценз жени бр. при приемане
1 2 3 4
1. Заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон на юридическото    
  лице или на едноличния търговец    
2. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или на    
  едноличния търговец    
3. Данъчна регистрация на юридическото лице или ЕТ    
4. Регистрация по БУЛСТАТ    
5. Удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по ТЗ лице няма задължения    
  към държавата    
6. Заверен списък (по образец) на технически правоспособните физически лица, чрез    
  които се упражнява дейността, с данни за ЕГН, други индивидуални лицензи за    
  упражняване на съответната дейност и начин за привличане на работа-    
  с граждански или трудов договор    
7. Удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол,    
  че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните    
  търговци, както и наетите от тях физически лица за последните 3 години не са    
  допуснали или извършили нарушения по Закона за устройство на територията, по    
  отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им    
8. Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите    
  лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 6    
9. Удостоверения от съответната съсловна организация за регистрация на членовете на    
  органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и    
  на наетите от тях физически лица по т. 6    
10. Копие от дипломите за завършено висше образование на членовете на органите на    
  управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите    
  от тях лица по т. 6    
11. Биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професио-    
  нализма на членовете на органите на управление на юридическите лица и    
  едноличните търговци, както и на наетите от тях лица по т. 6    
12. Други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н. за упражняване на    
  дейността    
   
Дата: .....................................
Заявител: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (подпис и печат)
   
   


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 7


УПРАВИТЕЛ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис, печат)
 
С П И С Ъ К
на технически правоспособните физически лица - квалифицирани специалисти от различните
специалности, наети по трудов или граждански договор в .................... за упражняване на
строителен надзор на видовете строежи по чл. 4 (чл. 5) от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране
на лицата, упражняващи строителен надзор
(ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
 
Име, презиме, Диплом с., № Образование, Квалифи- Трудов стаж като Строителен Договор-
по фамилия,   специалност кация (години) надзор трудов или
ред ЕГН       проек- техн. НСН друг по чл. 4 граждански
          тант р-л   кон- (чл. 5)  
                трол т. т.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2


ДО НАЧАЛНИКА НА
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 47
СОФИЯ
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
ЗАЯВИТЕЛ: ЕГН

(трите имена на физическото лице и ЕГН)

 
   
точен адрес:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
Образование: Специалност: Квалификация:
диплом с. издаден от:
     

Моля да ми бъде издаден (подновен) лиценз за упражняване на строителен надзор на видовете строежи по

чл. 4 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, както следва:
 
Т.1
Т.2 а б в
Т.3. а б в г д е ж з и к л м н о
Т.4. а б в г д е ж з и к л м н о
                             
Вид документ по чл. 167, ал. 3 ЗУТ Прило- Проверка
    жени бр. при приемане
1 2 3 4
1. Копие от диплом за завършено висше образование с образователно-    
  квалификационна степен магистър    
2. Свидетелство за съдимост    
3. Удостоверения за регистрация в съответната съсловна организация    
4. Удостоверение от регионалната дирекция за национален строителен контрол,    
  че лицето не е допуснало или извършило за последните 3 години нарушения    
  по Закона за устройство на територията, по отменения Закон за териториално и    
  селищно устройство и актовете по прилагането им    
5. Удостоверение от данъчна служба, че лицето няма задължения към държавата    
6. Биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и    
  професионализма на заявителя    
7. Други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н.    
  за упражняване на дейността    
   
Дата: .....................................
Заявител: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (подпис и печат)


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1


 
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
ЛИЦЕНЗ
№ .....-...../......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дирекцията за национален строителен контрол съгласно чл. 166, ал. 5
от Закона за устройство на територията
 
ЛИЦЕНЗИРА
 

............................... със седалище и адрес на управление

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с управител ............................, ЕГН ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

да упражнява строителен надзор

на видовете строежи по чл. 4 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи

строителен надзор (ДВ, бр. 58 от 2001 г.), а именно:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Срок на валидност на лиценза до: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Неразделна част от настоящия лиценз е завереният списък на технически правоспособните
физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, чрез
които се упражнява дейността.
 
София, ............ Началник ДНСК:
 
Съгласно чл. 171, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията ...................... е
длъжно да представи на инвеститора договор за застраховка за имуществена отговорност.


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 1


 
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
ЛИЦЕНЗ
№ .....-...../......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дирекцията за национален строителен контрол съгласно чл. 166, ал. 5
от Закона за устройство на територията
 
ЛИЦЕНЗИРА
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с адрес ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

да упражнява строителен надзор

на видовете строежи по чл. 4 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи

строителен надзор (ДВ, бр. 58 от 2001 г.), а именно:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Срок на валидност на лиценза до: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
За упражняване на дейността по настоящия лиценз следва да се представи заверен списък на технически
правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански
договор, чрез които се упражнява дейността, и удостоверение за вписване в публичния регистър на ДНСК.
 
София, ............ Началник ДНСК:
 
Съгласно чл. 171, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията ...................... е
длъжно да представи на инвеститора договор за застраховка за имуществена отговорност.


Приложение № 6 към чл. 12, ал. 2


ДО НАЧАЛНИКА НА
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 47
СОФИЯ
 
М О Л Б А
 
От: ЕГН

(трите имена на физическото лице и ЕГН)

 
   
точен адрес:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
Издадени лицензи по чл. 11 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен
надзор №
 
с фирма:  
  гр./с./
   
(пълно наименование на лицето - юридическото лице или ЕТ, регистрирано по Търговския закон) (седалище - гр./с.)
   
данъчен номер: Булстат:
   
адрес на управление:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
фирмата се представлява от:  
   
1. ЕГН
домашен адрес  
2. ЕГН
домашен адрес  
3. ЕГН
домашен адрес  
   

Моля да бъда вписан в регистъра по чл. 11, ал. 3, § 1, ал. 8 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата,

упражняващи строителен надзор.
 
Вид документ Прило- Проверка
    жени бр. при приемане
1 2 3 4
1. Заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон на юридическото    
  лице или на едноличния търговец    
2. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или на    
  едноличния търговец    
3. Данъчна регистрация на юридическото лице или ЕТ    
4. Регистрация по БУЛСТАТ    
5. Удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по ТЗ лице няма    
  задължения към държавата    
6. Заверен списък (по образец) на технически правоспособните физически лица,    
  чрез които се упражнява дейността, с данни за ЕГН, други индивидуални    
  лицензи за упражняване на съответната дейност и начин за привличане    
  на работа - с граждански или трудов договор    
7. Удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол,    
  че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните    
  търговци, както и наетите от тях физически лица за последните 3 години не са    
  допуснали или извършили нарушения по Закона за устройство на територията,    
  по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по    
  прилагането им    
8. Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите    
  лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 6    
9. Удостоверения от съответната съсловна организация за регистрация на членовете    
  на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци,    
  както и на наетите от тях физически лица по т. 6    
10. Копие от дипломите за завършено висше образование на членовете на органите    
  на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на    
  наетите от тях лица по т. 6    
11. Биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и    
  професионализма на членовете на органите на управление на юридическите лица и    
  едноличните търговци, както и на наетите от тях лица по т. 6    
12. Други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н. за упражняване    
  на дейността    
   
Дата: .....................................
Заявител: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (подпис и печат)


Приложение № 7 към § 1, ал. 2, т. 1


ДО НАЧАЛНИКА НА
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 47
СОФИЯ
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
ЗАЯВИТЕЛ: гр. (с.)
(пълно наименование на лицето-юридическо или ЕТ, регистрирано по Търговския закон) (седалище-гр./с.)
   
данъчен номер: Булстат:
   
адрес на управление:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
фирмата се представлява от:  
   
4. ЕГН
домашен адрес  
5. ЕГН
домашен адрес  
6. ЕГН
домашен адрес  
   

Моля да бъда вписан в регистъра по § 1, ал. 8 на лицата, упражняващи строителен надзор на видовете строежи

по чл. 5 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, както следва:
 
Т.1
Т.2 а б в
T.3 а б в г д е
Т.4. а б в г д е ж з и к л м
                       
Вид документ Прило- Проверка
    жени бр. при приемане
1 2 3 4
1. Заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон на юридическото    
  лице или на едноличния търговец    
2. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице    
  или на едноличния търговец    
3. Данъчна регистрация на юридическото лице или ЕТ    
4. Регистрация по БУЛСТАТ    
5. Удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по ТЗ лице няма    
  задължения към държавата    
6. Заверен списък (по образец) на технически правоспособните физически лица,    
  чрез които се упражнява дейността, с данни за ЕГН, други индивидуални лицензи    
  за упражняване на съответната дейност и начин за привличане на работа-    
  с граждански или трудов договор    
7. Удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол,    
  че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните    
  търговци, както и наетите от тях физически лица за последните 3 години не са    
  допуснали или извършили нарушения по Закона за устройство на територията,    
  по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по    
  прилагането им    
8. Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на    
  юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически    
  лица по т. 6    
9. Удостоверения от съответната съсловна организация за регистрация на    
  членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните    
  търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 6    
10. Копие от дипломите за завършено висше образование на членовете на органите    
  на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и    
  на наетите от тях лица по т. 6    
11. Биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и    
  професионализма на членовете на органите на управление на юридическите    
  лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях лица по т. 6    
12. Други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н.    
  за упражняване на дейността    
   
Дата: ....... Заявител: ................
  (подпис и печат)


Приложение № 8 към § 1, ал. 3, т. 1


ДО НАЧАЛНИКА НА
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 47
СОФИЯ
 
З А Я В Л Е Н И Е
 
ЗАЯВИТЕЛ: ЕГН

(трите имена на физическото лице и ЕГН)

 
   
точен адрес:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
Образование: Специалност: Квалификация:
диплом с. издаден от:
     

Моля да бъда вписан в регистъра по § 1, ал. 8 на лицата, упражняващи строителен надзор на видовете строежи

по чл. 5 от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, както следва:
 
Т.1
Т.2 а б в
T.3 а б в г д е
Т.4. а б в г д е ж з и к л м
                       
Вид документ Прило- Проверка
    жени бр. при приемане
1 2 3 4
1. Копие от диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна    
  степен магистър    
2. Свидетелство за съдимост    
3. Удостоверения за регистрация в съответната съсловна организация    
4. Удостоверение от регионалната дирекция за национален строителен контрол, че    
  лицето не е допуснало или извършило за последните 3 години нарушения по Закона    
  за устройство на територията, по отменения Закон за териториално и селищно    
  устройство и актовете по прилагането им    
5. Удостоверение от данъчна служба, че лицето няма задължения към държавата    
6. Биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професионализма    
  на заявителя    
7. Други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н.    
  за упражняване на дейността    
   
Дата: ....... Заявител: ................
  (подпис и печат)


Приложение № 9 към § 1, ал. 8


ДНСК

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   
София 1606 бул. Христо Ботев 47
тел. 953-36-00, факс 952-19-91
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
рег. № .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
гр. София ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Настоящото се издава на:  
  ЕГН
(трите имена на физическото лице)  
   
Фирма:  
   
  гр. (с.)
   
(пълно наименование на лицето-юридическо или ЕТ, регистрирано по Търговския закон) (седалище-гр./с.)
   
данъчен номер: Булстат:
   
адрес на управление:  
   
област: община:
гр. (с.)  
ул., № (ж.к.)  
бл., вх., ет., ап.  
телефон/факс  
   
фирмата се представлява от:  
   
1. ЕГН
2. ЕГН
3. ЕГН
   

В уверение на това, че е вписан(а) в публичния регистър на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи по чл. 4

(чл. 5) от Наредба № 9 от 2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (ДВ, бр. 58 от 2001 г.).
 
Срок на валидност до: .................... г.
Регистрирано Началник
лице: .................. ДНСК: ............................


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума