навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 22 МАЙ 2001 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

В сила от 29.06.2001 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. правата и задълженията на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти;
2. условията и редът за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на всички инвестиционни проекти, както и проектите за организация и изпълнение на строителството на обектите на основното застрояване, когато такъв е необходим.

Чл. 2. (1) Технически контрол по част конструктивна на инвестиционни проекти се упражнява от физически лица, вписани в регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по реда на глава трета на наредбата.
(2) Технически контрол на конструктивната част на проекта се упражнява за всички инвестиционни проекти, за които се изисква одобряване на проекта за издаване на разрешение за строеж или на акт за узаконяване.


Чл. 3. (1) За упражняване на технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти собственикът/инвеститорът сключва договор с физическо лице, вписано в регистъра по реда на глава трета на наредбата.
(2) Собственикът/инвеститорът може да сключи договор за упражняване на технически контрол по част конструктивна с повече от едно физическо лице, вписано в регистъра, в зависимост от сложността и спецификата на проекта.

Раздел II.
Права и задължения при упражняване на технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти


Чл. 4. Собственикът/инвеститорът на обекта е длъжен да сключи договор за упражняване на технически контрол на конструктивната част на проекта след получаване на скица (виза) за проектиране за поземления имот и сключване на договор за проектиране.


Чл. 5. (1) Техническият контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти обхваща:
1. спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране;
2. оценка на достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното статико-динамично изследване, пълнота и съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт (легитимно придобит) - проверка на правилността на подадените входни данни, оценка на достоверността на получените резултати;
3. съответствие на проекта по част конструктивна с противопожарните, хигиенните, екологичните и специфичните изисквания по отношение вложените материали за конструкцията;
4. пълнота на проектната документация.


Чл. 6. (1) Лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционния проект, имат право:
1. да изискват и да получават разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи;
2. да изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, на правилността и пълнотата на изчисленията;
3. да връщат за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните и проектните работи, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията.
(2) Лицата, упражняващи технически контрол, са длъжни да подписват и подпечатват конструктивната част на инвестиционния проект - обяснителна записка, инженерни изчисления, чертежи по част конструктивна и проект за организация и изпълнение на строителството, когато такъв е необходим.
(3) При изработване на проект - заснемане за узаконяване, лицето, упражняващо технически контрол, подписва и подпечатва конструктивното становище (експертизата).


Чл. 7. Несъгласие с решенията и препоръките на лицето, упражняващо технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, може да бъде заявено от инвеститора или от проектанта пред органите на ДНСК. След преценка на основателността на възражението и след събиране на доказателства органите на дирекцията издават задължителни указания в 14-дневен срок.

Раздел III.
Условия, ред и органи за регистрация


Чл. 8. Физическите лица по чл. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са български граждани и да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър-строителен инженер конструктор;
2. да имат най-малко шест години техническа практика в областта на инвестиционното проектиране - в съответствие с Наредба № 6 за техническа правоспособност в проектирането и строителството и във връзка с § 13, ал. 1 и § 20, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
3. да не са допуснали или извършили нарушение по Закона за устройство на територията, отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им за последните три години;
4. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.


Чл. 9. (1) Началникът на ДНСК организира работата за създаване и водене на регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.
(2) За вписване в регистъра при ДНСК физическите лица по чл. 2, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 1) до началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.
(3) Заявлението се придружава от следната документация:
1. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър - строителен инженер конструктор;
2. удостоверение от съответната съсловна организация за обстоятелствата по чл. 8, т. 1 и 2;
3. свидетелство за съдимост;
4. удостоверение от данъчна служба, доказващо, че лицето няма задължения към държавата;
5. биографична справка за доказване на техническа практика в областта на инвестиционното проектиране, в т. ч. списък на проектираните обекти;
6. допълнителни доказателства за техническа практика в проектирането, като препоръки, референции и др.
(4) Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол издава удостоверение по смисъла на чл. 8, т. 3.
(5) Началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол изпраща до ДНСК в 14-дневен срок от подаване на заявлението цялата документация по ал. 2, 3 и 4 с предложение или отказ за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.
(6) Началникът на ДНСК издава удостоверение по образец (приложение № 2) за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, в 10-дневен срок от постъпване на документите по ал. 5.
(7) При отказ за издаване на удостоверение по ал. 6 заявителят писмено се уведомява не по-късно от 7-дни след изтичане на срока по ал. 6.
(8) Възражение срещу отказа за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна, се подава до министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез началника на ДНСК. Постъпилото възражение се комплектува с преписката в ДНСК и се изпраща в МРРБ в 3-дневен срок от постъпването на възражението.
(9) Министърът на регионалното развитие и благоустройството взима окончателно решение по възражението в 14-дневен срок от постъпване на преписката в МРРБ.


Чл. 10. (1) Регистърът по чл. 9, ал. 1 е публичен и достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните лица.
(2) Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за регистрираните лица.

Раздел IV.
Срок и прекратяване на регистрацията


Чл. 11. (1) Удостоверението по чл. 9, ал. 6 е валидно за срок три години, считано от датата на издаване.
(2) В двумесечен срок преди изтичането на срока по ал. 1 регистрираните физически лица могат да отправят искане за пререгистрация.
(3) Лицата се заличават от регистъра преди изтичане на срока по ал. 1 в следните случаи:
1. по искане на регистрираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по регистрацията;
2. при влязло в сила наказателно постановление и наложена глоба повече от три пъти за срок една година;
3. при отпадане на някое от основанията за вписване в регистъра.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 13 ал. 4 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.


§ 2. Технически контрол на конструктивната част на проекти по § 12 от Закона за устройство на територията може да се извършва от лица, получили удостоверение по чл. 42 ПОФЗЛУНСПС, което важи до одобряване на инвестиционния проект.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й и се прилага до влизане в сила на закон по чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията.


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2


ДО НАЧАЛНИКА НА РДНСК

ГР. ..........................................................................................................................................................................................................................

 
З А Я В Л Е Н И Е
 
Заявител: ...............................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........, л. карта № ......., изд. от: .............................................................................................................................................................................
Адрес: ..................................................................................................................................................................................................................
Диплом с. ... № .../..., издаден от: ......................................................................................................................................................................................
Специалност ................., квалификация .............................................................................................................................................................................

Моля да бъда вписан в регистъра по чл. 2 от Наред-

ба № 10 от 2001 г. за регистрация на лицата, упражня-
ващи технически контрол на конструктивната част на
инвестиционните проекти (ДВ, бр. 58 от 2001 г.).

Приложение по чл. 9, ал. 3:

1. копие от диплом за висше образование;

2. удостоверение за членство в съответ-

ната съсловна организация;

3. свидетелство за съдимост;

4. удостоверение от данъчна служба, доказ-

ващо, че лицето няма задължения към държавата;

5. биографична справка за доказване на опит

в областта на инвестиционното проектиране, в т. ч.
списък на проектираните обекти;

6. допълнителни доказателства за практи-

чески опит в проектирането, като препоръки, ре-
ференции и др.
Дата ..... Заявител: ......................................................................................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 6


У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
рег. № ..........................................................................................................................................................................................................................
София ...........................................................................................................................................................................................................................
 
Настоящото удостоверение се издава на: .................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ........, л. карта № ......., изд. от: .............................................................................................................................................................................
Адрес: ..................................................................................................................................................................................................................
Диплом с. ... № .../..., издаден от: ......................................................................................................................................................................................
Специалност ................., квалификация .............................................................................................................................................................................

В уверение на това, че е вписан(а) в публичния ре-

гистър на лицата, упражняващи технически контрол по
част конструктивна на инвестиционните проекти, съг-
ласно § 13, ал. 4 от преходните разпоредби на За-
кона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от
2001 г.) и Наредба № 10 от 2001 г. за регистрация
на лицата, упражняващи технически контрол на кон-
структивната част на инвестиционните проекти (ДВ,
бр. 58 от 2001 г.).
Срок на валидност до .........................................................................................................................................................................................................
 
Личен подпис на Началник
техн. контрол: .......................................................................................................
ДНСК: ................................................................................................


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума