навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

Издадена от министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Чл. 2. Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, са длъжни:
1. да се отнасят отговорно и добросъвестно към личността, здравните потребности и проблеми на лицето, потърсило помощта им;
2. да прилагат единствено методите, които са заявили в регионалния център по здравеопазване (РЦЗ);
3. да не използват инвазивни методи, с изключение на акупунктура, както и такива, чието прилагане излага на риск здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им;
4. да не използват методи за въздействие, които могат да предизвикат болка, неприятни усещания, психологически проблеми или методи за въздействие, които противоречат на добрите нрави;
5. да не допускат влошаване или увреждане на здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им;
6. да проследяват периодично и в необходимите срокове промяната в здравословното състояние на лицето, при което са приложили тези методи, и при установяване на негативен ефект върху индивидуалното здраве вследствие на приложен неконвенционален метод да преустановят неговото прилагане, като уведомят незабавно всички лица, на които е прилаган, избрания от лицето общопрактикуващ лекар и директора на РЦЗ;
7. да поставят на видно място в помещението документа за регистрацията им в РЦЗ;
8. да препоръчват консултация с лечебни заведения в случаи на влошаване в здравословното състояние на лице, което е потърсило помощта им;
9. незабавно да уведомят избрания от лицето общопрактикуващ лекар или център за спешна медицинска помощ, когато състоянието на пациента налага незабавна медицинска намеса.


Чл. 3. (1) Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, преди прилагането на неконвенционален метод са длъжни:
1. да преценят здравословното състояние на лицето, потърсило тяхната помощ, и възможностите прилаганият от тях метод да повлияе благоприятно върху здравословното състояние на лицето;
2. да разяснят на лицето, потърсило помощта им, подробно и на достъпен език същността на неконвенционалния метод, който ще приложат, очакваното положително въздействие върху здравето му и възможните странични ефекти;
3. да не въвеждат в заблуждение лицето, потърсило тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното му състояние чрез практикувания неконвенционален метод;
4. да получат изричното писмено съгласие по образец съгласно приложение № 1 на лицето, потърсило тяхната помощ, за прилагане на съответния неконвенционален метод.
(2) Документът по ал. 1, т. 4 се съхранява от лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, за срок 10 години.


Чл. 4. Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се упражняват само когато лицето, което ги предписва или прилага, има положителен практически опит в тяхното използване и когато няма данни за вредни въздействия относно прилагането на съответния метод.


Чл. 5. Лица, които упражняват неконвенциални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.


Чл. 6. Неконвенционалните методи се упражняват само в помещения, които отговарят на здравните изисквания, посочени в приложение № 2.


Чл. 7. Забраняват се всички форми на реклама на неконвенционални методи, както и на дейностите, свързани с тяхното прилагане, включително свързването им с профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.


Чл. 8. (1) Лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в книга за посещенията данните за всяко лице, потърсило неговата помощ.
(2) Книгата за посещения се води по образец съгласно приложение № 3.
(3) Книгата за посещенията се прошнурова, подпечатва и регистрира от РЦЗ, извършил регистрацията на лицето.
(4) Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни да съхраняват книгата за посещенията за срок 10 години след нейното приключване, както и да я предоставят при поискване от контролните органи.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (1) Лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се регистрират в РЦЗ в областта, където практикуват, като подават заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) Директорът на РЗЦ издава удостоверение за регистрация на лицата ал. 1 по образец съгласно приложение № 5.
(3) За заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи, в случаите по чл. 172, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето се подава заявление по образец съгласно приложение № 6.
(4) Заличаването от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се извършва със заповед на директора на РЦЗ по образец съгласно приложение № 7.

Раздел II.
Използване на нелекарствени продукти от органичен произход


Чл. 9. Лицата, които предписват или прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве с използване на нелекарствени продукти от органичен произход, могат да използват само:
1. натурални, изсушени термично и/или механично обработени растения за външно приложение или приемане през устата;
2. извлеци от растения за външно приложение или приемане през устата;
3. натурални, изсушени, термично и/или механично обработени животински органи, тъкани, телесни течности, конкременти и екскременти за външно приложение или приемане през устата;
4. извлеци от животински органи, тъкани, телесни течности, конкременти и екскременти за външно приложение или приемане през устата;
5. синтетични или полусинтетични органични продукти в готов вид или обработени за външно приложение или приемане през устата.


Чл. 10. Лицата, които предписват употреба на нелекарствени продукти от органичен произход, са длъжни да предоставят подробни писмени указания за съдържанието, дозата, начина на приготвяне и прилагане на съответното средство на лицата, които ще го използват.


Чл. 11. Прилагането на метода по чл. 9 на лица, които същевременно приемат лекарствени продукти, се допуска само след изрична консултация с лекаря, назначил лечението.

Раздел III.
Използване на нелекарствени продукти от минерален произход


Чл. 12. Лицата, които предписват или прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве с използване на нелекарствени продукти от минерален произход, могат да използват химични вещества, техни съединения, разтвори или смеси след термична и/или механична обработка за външно приложение или приемане през устата.


Чл. 13. Лицата, които предписват употреба на нелекарствени продукти от минерален произход, са длъжни да предоставят подробни писмени указания за съдържанието, дозата, начина на приготвяне и прилагане на съответния продукт на лицата, които ще го използват.


Чл. 14. Прилагането на метода по чл. 12 на лица, които същевременно приемат лекарствени продукти, се допуска само след изрична консултация с лекаря, назначил лечението.

Раздел IV.
Използване на неконвенционални физикални методи


Чл. 15. (1) Лицата, които прилагат неконвенционални физикални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, използват само:
1. неконвенционални контактни масажи на тялото или на негови части;
2. топлинни източници за въздействие върху отделни участъци от кожата;
3. вендузи;
4. магнитно поле, създавано от постоянни магнити.
(2) При използване на методите по ал. 1, т. 1 се забранява оказване на натиск, компресия или масаж върху очите, областта на каротидните артерии, половите органи, видимите лигавици и естествените отвори.
(3) Температурата на предметите, които се използват по ал. 1, т. 2, не трябва да предизвика увреждане на кожата.
(4) Лицата, които прилагат методите по ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 трябва предварително да се информират за наличието, местоположението и вида на импланти в тялото на лицето, потърсило тяхната помощ, и да преценят дали да приложат съответния метод, за да се избегне увреждане на импланта или здравето на лицето.
(5) Забранява се използването на метода по ал. 1, т. 4, когато в тялото на лицето има импланти, които съдържат или са изработени от вещества, които могат да се магнетизират, както и метални проводници, електрически или електронни елементи.

Раздел V.
Хомеопатия


Чл. 16. Лицата, които упражняват хомеопатия, използват индивидуално подбрани хомеопатични средства.


Чл. 17. Лицата по чл. 16 предписват в своята практика само хомеопатични лекарствени продукти, които са разрешени за употреба по съответния ред.


Чл. 18. Лицата, упражняващи хомеопатия, са длъжни да прилагат метода съобразно правилата за добра медицинска практика.

Раздел VI.
Акупунктура и акупресура


Чл. 19. (1) Лицата, упражняващи акупунктура, използват игли, които забиват в определени точки на човешкото тяло.
(2) Лицата по ал. 1 използват само игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм.
(3) Иглите по ал. 2 са само за еднократна употреба и трябва да са регистрирани като медицински изделия съгласно изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.


Чл. 20. (1) Лицата, упражняващи акупресура, прилагат натиск с върховете на пръстите на ръцете в определени точки на тялото.
(2) Не се допуска оказване на натиск върху очите, областта на каротидните артерии и половите органи.

Раздел VII.
Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване


Чл. 21. (1) Лицата, които прилагат ирисов метод, изследват морфологията на ириса на окото.
(2) Лицата по ал. 1 използват увеличителна, фотографска или видеотехника.


Чл. 22. (1) Лицата, които прилагат пулсов метод, могат да изследват качествените и количествените показатели на пулса.
(2) Лицата по ал. 1 използват апарати за изследване на пулса.
(3) Не се допуска едновременно изследване на пулса върху двете каротидни артерии.


Чл. 23. (1) Лицата, които прилагат аурикуларен метод, изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в определени точки на ушната мида.
(2) Лицата по ал. 1 могат да използват апарати за изследване на електропроводимостта и чувствителността към болка.

Раздел VIII.
Диетика и лечебно гладуване


Чл. 24. Лицата, които упражняват диетика, предписват режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход.


Чл. 25. Лицата, които упражняват лечебно гладуване, предписват приемане само на вода, сокове или други течности.


Чл. 26. Продължителността на прилагане на методите по чл. 24 и 25 не може да надвишава 7 последователни дни.


Чл. 27. Лицата, които предписват методите по чл. 24 и 25, са длъжни да предоставят подробни писмени указания за съдържанието, дозата, продължителността и начина на прилагане на съответния режим на лицата, на които го предписват.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве" са методите, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища. Тези методи не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
2. "Инвазивни методи" са диагностичните и лечебните методи, при които чрез нарушаване целостта на кожата, лигавиците или през естествени отвърстия се прониква в човешкото тяло.
3. "Нелекарствени продукти от органичен произход" са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
4. "Нелекарствени продукти с минерален произход" са химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
5. "Неконвенционални физикални методи" са методите, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло.
6. "Хомеопатия" е методът, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието" се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма.
7. "Акупунктура" е методът, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
8. "Акупресура" е методът, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
9. "Диетика" е методът, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
10. "Лечебно гладуване" е методът, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
11. "Извлек" е субстанция, получена чрез накисване на цели растения, на части от тях, на животински тъкани, телесни течности, конкременти или екскременти във вода, растителни или животински мазнини и алкохолни напитки.
12. "Ирисов метод на изследване" е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма.
13. "Пулсов метод на изследване" е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма.
14. "Аурикуларен метод на изследване" е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" или "Дентална медицина" и са регистрирали лечебно заведение или работят в лечебно заведение, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти без регистрация по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 166, ал. 3 от Закона за здравето.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 4


Съгласие за прилагане на неконвенционален
метод за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве
 
Долуподписаният ...........................................,

(трите имена по лична карта)

ЕГН 0000000000, постоянен адрес .................................................................................................................................................
..........................................................................................,
(наименование на населеното място, община,
улица/ж.к., номер/блок, вход,етаж, апартамент)
след като ми беше разяснена подробно и на достъпен
език същността на неконвенционалния метод, който
ще бъде приложен, очакваното положително въздействие
върху здравето ми и възможните странични ефекти
от него, давам съгласието си на:
..........................................................................................,
(трите имена на лицето, което прилага
неконвенционалния метод)
да приложи описания от него метод, който не
предполага предизвикване на болка, неприятни
усещания, психологически проблеми или такива,
които противоречат на добрите нрави или
възприетите морално-етични норми.

Съзнавам, че по всяко време мога да оттегля

устно или в писмена форма даденото от мен
съгласие за прилагане на описания
неконвенционален метод.

Разбирам, че при желание от моя страна

мога да потърся квалифицирана медицинска помощ
и компетентно становище от лекар, включително
по отношение на прилагания неконвенционален
метод за въздействие върху моето здраве.
 
Дата _____________ Подпис:

(дд/мм/гггг)Приложение № 2 към чл. 6

Здравни изисквания към помещенията, в които лицата упражняват дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1. Дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве може да се упражнява в помещения, които съставляват обособени части на жилищни или обществени сгради, или в помещения в самостоятелни сгради.
2. Помещенията могат да бъдат разположени само на първия надземен (партерен) или по-горен етаж.
3. Помещения в жилищни сгради се използват при спазване изискванията на чл. 38 от Закона за устройство на територията.
4. За извършване на дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве са необходими следните помещения:
а) работно помещение с минимална площ 12 м, непосредствено свързано с чакалня;
б) чакалня с минимална площ 6 м;
в) санитарен възел, непосредствено свързан с чакалнята.
5. Минималната светла височина на помещенията е 2,20 м.
6. Стените трябва да бъдат с гладки покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция на височина най-малко 1,5 м от готов под.
7. Подовите настилки трябва да са гладки, добре уплътнени (без фуги) и да бъдат изградени от материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Не се допускат подови настилки на текстилна основа.
8. Помещенията, в които се извършва дейност по неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, трябва да разполагат със:
а) естествено и изкуствено осветление, което отговаря на изискванията на БДС 1786-84 "Осветление. Естествено и изкуствено.";
б) отопление, вентилация и/или климатизация; в помещенията, в които не е осигурено естествено проветряване, се осигурява механична вентилация или климатизация;
в) водоснабдяване с вода за питейно-битови цели и канализация.
9. Нивото на шума и вибрациите, както и параметрите на микроклимата и въздуха в помещенията, в които се извършва дейността, трябва да отговарят на здравните изисквания за жилищни сгради. Нивата на проникващия шум и вибрации в разположените в съседство жилищни и други помещения не трябва да надвишават пределно допустими нива за шум и вибрации в жилищни и обществени сгради.
10. Работното помещение и санитарният възел се оборудват с мивка с течаща топла и студена вода.
11. Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
12. На работните повърхности, подовете, вратите, мебелите и съоръженията се извършва влажно почистване и дезинфекция най-малко един път дневно, а на стените - най-малко веднъж седмично.
13. Битовите отпадъци и опасните отпадъци (игли от акупунктурата и др.) от дейността се събират и временно се съхраняват разделно, на определени за целта места. Опасните отпадъци задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства, одобрени от Министерството на здравеопазването, и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях. Опасните отпадъци се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.
14. Помещенията не могат да бъдат използвани същевременно за други дейности и нужди, освен за упражнявания неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
15. Контрол за спазване на здравните изисквания към помещенията се упражнява от РИОКОЗ.
16. Директорът на РЦЗ може да заличи със заповед регистрацията на лице, което упражнява неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, по предложение на директора на РИОКОЗ, когато дейността се извършва на открито или в помещения, които не отговарят на здравните изисквания.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2

Книга за посещения


Дата Пореден Трите ЕГН Постоя- Оплак- Извър-
(дд/мм/ номер на имена   нен ад- вания шени не-
/гггг) посеще- на лице-   рес (на-   конвен-
  нието то, по-   селено   ционални
    търсило   място,   дейности
    помощ   община,    
        ул. №)    
             
             
             
            Стр. № ......


Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ГР. .................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ....................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, практикуващо неконвенционални методи)
постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................................
(наименование на населено място, община, улица/кв., номер/блок, ет., ап.)
ЕГН ..........................., л.к. № ............................, издадена на .......................... от .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Телефони за връзка: ............................................, e-mail: ...........................................................................................................................................................
Адрес на практиката: ..........................................................................................................................................................................................................................
(населено място, ул., №, кабинет)
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 
Моля на основание чл. 170 от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 1 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, да регистрирате в Регионален център по здравеопазване практикуваните от мен неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, а именно:
0 Използване на нелекарствени продукти от органичен произход
0 Използване на нелекарствени продукти от минерален произход
0 Използване на нетрадиционни физикални методи
0 Хомеопатия
0 Акупунктура и акупресура
0 Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване
0 Диетика и лечебно гладуване.
Приложение:
0
Нотариално заверено копие от диплома № .................................../.............................................................................................................................................
 
издадена от .................................................................................................................................................................................................................
0
Свидетелство за съдимост № ................................./...............................................................................................................................................................
 
издадено от ...............................................................................................................................................................................................................
0
............................................................................................................................................................................................................................
  (посочва се приложеният документ, удосторяващ гражданството на лицето)
0 Документ №..............., издаден от ......................, за психично здраве;
0 Книга за посещенията по образец съгласно приложение № 3 към Наредба № 7 от 2005 г.;
0 Хигиенно заключение за помещенията, в които ще се осъществява дейност №.............../....................................., издадено от РИОКОЗ - гр. .......................;
0 Документ за платена такса.
 
С уважение:
................................. Дата:
(подпис)
 


Приложение № 5 към чл. 8а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


 
Адрес: ...............................................................................
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ПРАКТИКУВА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
№ .........../.......................
 
На основание чл. 170, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 2 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 
УДОСТОВЕРЯВАМ:
 
че .....................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, практикуващо неконвен-ционални методи)
с адрес: .............................................................................................................................................................................................................................
(посочва се адресът на практиката)
е вписано в Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на Регионален център по здравеопазване - гр. ........................., и има право да практикува следните неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(вписват се неконвенционалните методи)
Лицето е вписано в Регистъра на Регионален център по здравеопазване - гр........................., под регистрационен № 0000000000.
 
д-р .......................................
директор на Регионален център по здравеопазване
 


Приложение № 6 към чл. 8а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ГР. .................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ....................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, регистрирало неконвенционална практика, представител на лицето)
ЕГН ..........................., л.к. № ............................, издадена на .......................... от .............................................................................................................
постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................................
(наименование на населено място, община, улица/кв., номер/блок, ет., ап.)
телефони за връзка: ............................................, e-mail: ............................................................................................................................................................
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 
Моля, на основание чл. 172, ал. 1,
0 т. 1,
0 т. 2
от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве да заличите от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве .......................................................................................,
(трите имена на лицето, регистрирало неконвенционална практика)
притежаващ удостоверение за регистрация № ........................................, считано от ..................... г.
 
Приложение:
1. Оригинал на издаденото от РЦЗ - гр. ................., удостоверение за регистрация.
2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично).
3. Документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице (в тези случаи).
 
С уважение:
................................. Дата:
(подпис)
 


Приложение № 7 към чл. 8а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)


 
Адрес: ...............................................................................
 
 
ЗАПОВЕД
№ .........../.......................
гр. .........................., 200 ......... г.
 
На основание чл. 172, ал. 1,
0 т. 1,
0 т. 2,
0 т. 3,
0 т. 4,
0 т. 5
от Закона за здравето и чл. 8а, ал. 4 от Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и във връзка със
0 /заявление с вх. № ....................................../........................... от .......................................................................................................................................
0 /акт за смърт на .....................................................................................................................................................................................................................
0 / поставянето под запрещение на .....................................................................................................................................................................................................
0 /установено представяне на неверни данни в документите по чл. 170, ал. 1;
0 /осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация
0 /установяване на неблагоприятни последици за човешкото здраве в резултат на прилаганите от регистрираното лице неконвенционални методи/
(изписва се само основанието в конкретния случай, който се разглежда в РЦЗ)
 
НАРЕЖДАМ:
 
Да се заличи от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, воден в Регионален център по здравеопазване - гр. ................................................................................................
(посочват се трите имена на лицето, практикуващо неконвенционални методи)
ЕГН ......................................................, с адрес: ...............................................................................................................................................................

(посочва се адресът на практиката)

вписан в регистъра на Регионален център по здравеопазване - гр........................., под регистрационен № 0000000000.
Удостоверението за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
№ .................../........................., се анулира.
Изпълнението на заповедта възлагам на ....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжностното лице по регистъра)
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ...............................................................................................................................................................................
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
д-р .......................................
директор на Регионален център по здравеопазване
 


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума