навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) показателите за шум в околната и жизнената среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) граничните стойности на показателите за шум в околната и жизнената среда;
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната и жизнената среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) граничните стойности на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение;
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) методите за оценка на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение.
Чл. 2. С наредбата се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за разработването на стратегически карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето на населението и подобряване качеството на живот.

Раздел II.
Показатели за шум в околната и жизнената среда, гранични стойности на показателите за шум и методи за оценка (Загл. доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.)

Раздел II.
Показатели за шум в околната среда, гранични стойности на показателите за шум и методи за оценка


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Показателите за шум в околната и жизнената среда са физични величини, при чието определяне са отчетени границите и степента на дискомфорт на гражданите, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните във и извън урбанизираните територии.


Чл. 4. (1) Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно Lден, вечерно Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума съгласно приложение № 1.
(2) При определени случаи, посочени в приложение № 1, се използват допълнителните показатели за шум SEL и LAмакс.
(3) За изготвяне и актуализиране на стратегическите карти за шум се използват показателите Lнощ и L24.
(4) Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа), вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) (1) Граничните стойности на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение Lден, Lвечер и Lнощ са посочени в приложение № 2, таблица № 1.
(2) Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях Lден, Lвечер и Lнощ са посочени в приложение № 2, таблица № 2.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Стойностите на показателите за шум Lден, Lвечер и Lнощ в зависимост от източника се определят чрез методите за оценка, посочени в приложение № 3.
(2) Стойностите по ал. 1 се определят чрез изчисления или чрез измервания. За прогнозиране се използват само изчислителни методи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Измерванията на нивата на шум, включително проникващ шум, се извършват съгласно БДС 15471-82.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Измерванията на шума с цел мониторинг в урбанизирани територии се извършват съгласно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Еквивалентните нива на шума в местата на въздействие от действащи промишлени източници се определят по методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) При проектиране на нови сгради се взема предвид научно-техническият прогрес за изчисление на шумозащитата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) Оценяването на шума от локални и промишлени източници се извършва съгласно приложение № 3а.

Чл. 7. Оценката на вредните ефекти от шума върху здравето може да се извършва по метод, посочен в приложение № 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. L24 (денонощно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие;
2. Lден (дневно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време;
3. Lвечер (вечерно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време;
4. Lнощ (нощно ниво на шума) е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта;
5. "експозиция на шум" е излагането на човешкия организъм на въздействието на фактора шум;
6. "експонирано население" е население, подложено на въздействието на фактора шум;
7. "експозиция - ефект" е връзката между нивото на показателя за шум и ефекта върху човешкия организъм;
8. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) "сгради, подлежащи на усилена защита от шум" са детските и лечебните заведения, училищата и тези за научноизследователска и учебна дейност, жилищните сгради и помещенията в обектите за жилищни нужди в сгради със смесено предназначение;
9. "интензивен автомобилен трафик" е трафикът по автомагистралите, пътищата от републиканската пътна мрежа и първостепенните улици в населените места;
10. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) "проникващ шум" е шум в помещенията, който се създава от източници, разположени извън помещението;
11. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) "фонов шум" е шум, идващ от източници, различни от контролирания шумов източник;
12. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) "обекти с обществено предназначение" са обектите по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 168 от 01.07.2015 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда.

§ 3. Наредбата отменя Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони, издадени от министъра на народното здраве и министъра на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.)

§ 11. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1 се обнародва като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник" към броя на вестника, в който се обнародва наредбата, и се публикува на официалната страница на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Предишнож Приложение № 1 към чл. 4, изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.)

Показатели за шум


1. Основни показатели за шум
1.1. Lден - дневно ниво на шума е оценено по скала А осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарт БДС ISO 1996-1 и стандарт БДС ISO 1996-2.
1.2. Lвечер - вечерно ниво на шума е оценено по скала А осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарт БДС ISO 1996-1 и стандарт БДС ISO 1996-2.
1.3. Lнощ - нощно ниво на шума е оценено по скала А осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарт БДС ISO 1996-1 и стандарт БДС ISO 1996-2.
1.4. L24 - денонощно ниво на шума в децибели [dB(А)]. Определя се от стойностите на Lден, Lвечер и Lнощ по следната формула:

L24=10*lg[(12*10Lден/10+4*10 (Lвечер+5)/10+8*10(Lнощ+10)/10)/24]

1.5. LAекв,LT - еквивалентно ниво на шум за дълъг период от време в децибели [dB(А)]. Определя се по формула 2.5.11 от приложение № 3.
Година е съответният годишен период по отношение емисията на шум и осредненият годишен период по отношение на метеорологичните условия. Метеорологичните условия се отчитат по един от следните начини:
а) измервания, осреднени по отношение на различни метеорологични условия - времевите интервали се избират по такъв начин, че А-претегленото осреднено за дълъг период от време ниво на шума да се определи при различни метеорологични условия, настъпващи в пунктовете на измерване;
б) измервания, извършени при определени метеорологични условия - времевите интервали се избират така, че измерванията да се извършват само при внимателно подбрани метеорологични условия.
В зависимост от поставената цел височината, на която се отчита показателят L24, е следната:
а) при изчисляването му с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с експозицията на шум в сгради или в близост до тях височината на отчитане е 4,00 ± 0,2 m (от 3,8 до 4,2 m) от кота терен към основата на най-силно засегнатата фасада; като най-силно засегната фасада се смята външната стена, обърната към или намираща се най-близо до специфичния източник на шум; за други цели се избират други методи;
б) при измерването с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с експозицията на шум в сгради или в близост до тях може да бъде избрана друга височина на отчитане, но не по-малка от 1,5 m над основата на терена, а резултатите се коригират съобразно еквивалентната височина 4 m;
в) за други цели, каквито са акустичното планиране и зониране по гранични стойности на шума, могат да бъдат избрани други стойности за височината на отчитане, но не по-малка от 1,5 m над земната основа, например в следните случаи:
аа) селски райони с едноетажни сгради;
бб) предвиждани на местно равнище мерки за намаляване вредното въздействие на шума върху сгради, подлежащи на усилена защита от шум;
вв) разработка на подробна карта за шум в ограничени райони, показваща обектите, изложени на шум.
2. Допълнителни показатели за шум
2.1. SEL - ниво на звукова експозиция в децибели [dB(А)]. Определя се съгласно приложение № 3.
2.2. LAмакс - максимално ниво на шума в децибели [dB(А)]. Това е максималната стойност на моментното ниво на шума, оценено по скала А за даден интервал от време.
LAмакс = максимално (LAекв,Т).
Допълнителните показатели за шум се прилагат в случаите, когато:
а) източникът на шум, който се изследва, действа само през ограничен период от време (например по-малко от 20 % от общата сума на дневните периоди в течение на годината от общата сума на вечерните периоди през годината или от общата сума на нощните периоди през годината);
б) средният брой на шумовите събития в течение на един или повече периоди е много нисък (например по-малко от едно събитие в течение на един час; събитието може да бъде определено като шум, който продължава по-малко от 5 min; тези случаи включват също шума от преминаващ влак или преминаващ самолет);
в) шумът има ниска честота, но е много силен;
г) шумът съдържа силни гласови компоненти;
д) шумът има импулсен характер;
е) шумът е комбинация на шумове от различни източници;
ж) има допълнителни предпазни мерки през почивните дни в края на седмицата или в определени периоди на годината;
з) има допълнителни предпазни мерки през дневните периоди;
и) има допълнителни предпазни мерки през вечерните периоди;
к) има допълнителни предпазни мерки през нощните периоди, при наличие на моментни пикови нива на шума;
л) се отнася за тихи зони извън урбанизираните територии.

Приложение № 2 към чл. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.)

Гранични стойности на показателите за шум

 

 

  Гранични стойности на нивата на проникващ шум в помещения на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение

Таблица № 1

Предназначение на помещенията

Еквивалентно ниво на шума,
Leq dB(А)

ден

вечер

нощ

1

2

3

4

1. Стаи и операционни зали в лечебни заведения

30

30

30

2. Жилищни стаи, занимални и спални помещения в детските заведения, спални помещения в общежития, стаи за настаняване в места за настаняване по смисъла на § 1, т. 9, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

35

35

30

3. Лекарски кабинети в лечебни заведения, зали за конференции, зрителни зали на театри и кинозали

40

40

35

4. Класни стаи и аудитории в учебни заведения, заведения за научноизследователска дейност, стаи за обучение в школи и центрове за работа с деца, читални

40

40

40

5. Работни помещения в административни сгради

50

50

50

6. Зали за консумация в обекти за обществено хранене, фоайета на театри и кинозали, клубове, бръснарски, фризьорски и козметични салони, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове и сауни

55

55

55

7. Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари

60

60

60

 

Забележки:

1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е -5 dB(А) и се отнася за помещенията от т. 1 до т. 5 от таблица № 1.

2. Тонален е този шум, който се характеризира със звук с определена честота (тон) и се определя чрез измерване.

3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1 s.

 

 

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

 

Таблица № 2

 

Територии и устройствени зони в

Еквивалентно ниво на

урбанизираните територии и извън тях

шума в dB(A)

 

 

 

ден

вечер

нощ

 

1

2

3

4

1.

Жилищни зони и територии

55

50

45

2.

Смесени централни градски части

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик

60

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт

65

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум

65

65

55

6.

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

7.

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения

45

35

35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност

45

40

35

10.

Тихи зони извън урбанизираните територии

40

35

35

 

 

 

 

 

 

Забележка.

Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).

 

 


Приложение № 3 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г.)

(Обнародвано като притурка)


Приложение № 3а към чл. 6, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2019 г.)

Оценяване на шума от локални и промишлени източници


1. Еквивалентните А-претеглени нива на шума LAтер,T в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ (период Т = 12, 4, 8 часа) се определят по формулата:

LАтер,Т = LАекв,Т(*) - DLразст. - DLекр,

където:
LАекв,Т(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А);
DLразст. - намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието и разликата във височините на източника и изчислителната точка (мястото на въздействие), определено по графиката на фиг. 1.


Фиг. 1. Определяне на DLразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието r и разликата във височините Н

DLекр е намаляването на нивото на шума в dB(А) от екраниращи съоръжения по пътя на разпространение на шума в зависимост от конкретните условия; екраниращи съоръжения могат да бъдат шумозащитни насипи и стени, естествени хълмове, зелени насаждения и др.
2. Изходното еквивалентно ниво на шума LАекв,Т(7.5) на разстояние 7.5 m от границите на локалните източници на шум се определя чрез измервания в реални условия.
3. Изходното еквивалентно ниво на шума в dB(А) на съоръжения, свързани с интензивно излъчване на шум на открито (стрелбища, спортни площадки, плувни басейни и др.), се определя чрез измерване на съответния обект или на сравним обект.
4. Еквивалентното ниво на шума LАекв,Т(25) в dB(А) за обществени автомобилни паркинги на разстояние 25 m от източника на височина 2 m от нивото на настилката на паркинга се определя по формулата:

LАекв,Т(25) = 37 + 10 lg(Nn.n) + DLn - 1,23,

където:
Nn e средният брой моторни превозни средства, влезли и излезли от едно паркингово място за определен период от денонощието (осреднено за 1 h);
n - броят на паркинговите места;
DLn - корекцията, отчитаща разликата в нивото на излъчения при паркиране шум от различни моторни превозни средства: паркинг за леки коли - DLn = 0 dB(А); паркинг за товарни коли - DLn = 10 dB(А); паркинг за мотоциклети - DLn = 5 dB(А).
5. При проектиране на нови производства изходното ниво на шум се определя чрез измерване в сравними съществуващи такива. Когато са известни изходните нива на шум на съоръженията, които ще се монтират, нивото на звукова мощност, преминаващо през ограждащата конструкция на сградата, се определя по реда на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ, бр. 6 от 2007 г.). Когато не е известен видът на съоръженията, които ще се монтират, при проектиране на защитни мерки за изходна стойност за деня и за нощта се приема ниво на звукова мощност 65 dB(А) за единица повърхност.

Приложение № 4 към чл. 7

Методи за оценка на вредните ефекти

При определяне на вредните ефекти от въздействието на шума върху населението се използва съотношението "експозиция - ефект". То включва съотношението между:
а) степента на дискомфорт, предизвикан от шума, и стойността на L24 от автомобилен, релсов, железопътен и въздушен трафик от промишления шум и шума от локални източници;
б) съотношението между смущенията върху съня на хората и стойността на Lнощ от автомобилен, релсов, железопътен и въздушен трафик, от промишления шум и шума от локални източници.
Методите за оценка на съотношението "експозиция - ефект" може да се прилагат и в специфични случаи, като:
а) групи от населението, чувствителни към шума;
б) сгради със специална изолация срещу шум;
в) сгради с тиха фасада (когато за една от страните на сградата стойността на показателя L24 е с повече от 20 dB(A) по-ниска от другите страни, измерен на 4 m от основата и на 2 m пред нея);
г) тонален или импулсен шум;
д) други специфични случаи, вкл. сгради, подлежащи на усилена защита от шум.
За оценка на вредните ефекти на шума се използват общовалидните методи, намиращи приложение в областта на епидемиологията на незаразните заболявания. Тяхната цел е да се определят приоритетните области, очертаващи се като проблемни при експозицията на шум, с оглед намаляване на здравния риск от въздействието му.
Анкетният метод дава възможност за идентифициране както на рисковия фактор, така и на вредните здравни ефекти за експонираното население.
Методът идентифицира:
1. границите и степента на дискомфорт при излагане на шум;
2. основните източници на шум, оказващи неблагоприятно въздействие;
3. времето от денонощието, в което тези източници оказват въздействие;
4. продължителността на отрицателното шумово въздействие в отделните части на денонощието (в часове).
Организирането и планирането на анкетно проучване се съобразява с изискванията за:
1. подбор и обем на изследвания контингент;
2. създаване и съхраняване на базата данни;
3. последваща обработка на данните от анкетните карти с подходящи статистически методи за оценка на вероятната връзка между шум и здраве.
Прилагането на метода позволява формулирането на подходящи мерки и разработването на профилактични програми за намаляване и предотвратяване на неблагоприятното въздействие на шума при източника на възникването му, по пътя на неговото разпространение и в мястото на шумовото въздействие.
За оценка на шумовата експозиция и ответната реакция на населението са необходими данни, изясняващи:
а) броя, възрастовия състав и здравното състояние на хората, подложени на шум;
б) евентуалното шумово натоварване в производствена среда (ако има такова) с оглед оценка на общата шумова експозиция;
в) тежестта, съобразена с граничните стойности на нивата на шума, времетраенето и период от денонощието (ден, вечер или нощ) на шумово въздействие;
г) характеристиката на основния въздействащ шум (съгласно анкетната карта);
д) индивидуалната оценка на шума от хората, подложени на неговото влияние.
За получаването на статистически данни е необходима представителна извадка и използването на адекватна статистическа обработка.
Информацията относно нивата на шум през времето на денонощието, за което са получени данни за смущаващо въздействие, се осигурява чрез измервания, съпътстващи провеждането на анкетното проучване.
Анкетната карта освен посочените въпроси може да се допълва и с други специфични въпроси в зависимост от целта на изследването.

Забележка. Посоченият анкетен метод за оценка на вредните ефекти върху здравето, предизвикани от шума, е препоръчителен. За оценка на вредните ефекти от шума могат да се използват и други методи, намиращи приложение в областта на епидемиологията на незаразните болести.


Анкетна карта за оценка на въздействието на шума
 
А.1 Данни за 1. Адрес:
  анкетирания:

2. Пол:

3. Възраст:

    4. Граждански статус: неомъжена / неженен, омъжена / женен или съжителство на семейни начала
    5. Образование: основно/средно/професионално/висше
    6. Упражнявана професия:
    7. Предходно занятие:
    8. Общ трудов стаж:
    9. Подлагане на производствен шум (бр. години):
    10. Наличие на хронични заболявания (бр. години):
    сърдечносъдови / неврологични /язвена болест / болест на ухото (глухота, понижен слух, отит, неврит) / друго:
    11. Продължителност на работа: 32 часа и повече в седмица/ между 19 и 32 часа в седмица / по-малко от 19 часа в седмица / домакиня/домакин, пенсионер, учи, доброволец, безработен, инвалид
    12. Спане през деня: да/не (поради нощна смяна / учи / безработен)
    13. Продължителност на пребиваване в жилището:
Б.1 Данни за жилището 1. Вид на сградата - къща/многоетажна сграда (етажи):
    2. Кога е построено: преди 1972 г. /между 1972 и 1989 г./ след 1989 г.
    3. Конструкция на сградата: тухлена/едропанелна/пълзящ кофраж/пакето-повдигащи плочи/сглобяеми плоскости
    4. Етаж на живеене:
    5. Ниво на шума при сградата, dB(A):
    6. Положение на сградата, в която живее лицето, по отношение на основния източник на шум:
    7. Наличие на зелени насаждения, разположени между сградата и основния източник на шум (ширина на зелената ивица в метри):
    8.1. Вид на помещенията, ориентирани към шумната страна:
    8.2. Вид на помещенията, ориентирани към по-малко шумната страна:
    9. Какво е жилището: собствено / под наем / друго
    10. Колко години живеете в това жилище (бр. години - при по-малко от 1 г. се приема 1 г.):
В.1 Кои са - Къщата има хубаво разположение
  положителните - Достатъчно място
  страни на това да - Спокойствие
  живееш тук - Хубав изглед
  (възможни са - Има много зеленина/възможности за отдих
  повече от един - Слаб трафик
  отговори)? - Магазините са наблизо
    - Работното място е наблизо
    - Спирката на автобуса/трамвая/тролея е наблизо
    - Училището е наблизо
    - Близо е до центъра на града
    - Добра транспортна връзка с центъра на града
    - Летището е наблизо
    - В близост до приятели/роднини
    - Чиста околна среда
    - Районът е безопасен
    - Други (без позитивни отговори)
В.2 Кои са - Няма хубав изглед
  отрицателните - Недостатъчно място
  страни да живееш - Няма достатъчно зеленина/възможности за отдих
  тук (възможни са - Шумно място
  повече от един - Натоварено автомобилно движение
  отговори)? - Магазините са далече
    - Работното място е далече
    - Спирката на автобуса/трамвая/тролея е далече
    - Училището е далече
    - Далече е от центъра на града
    - Няма добра транспортна връзка с центъра на града
    - Далече от приятели/роднини
    - Къщата (или градината) няма хубаво разположение
    - Летището е наблизо
    - Замърсена околна среда
    - Районът не е безопасен
    - Други (без негативни отговори)
     
B.3 До каква степен сте Изключително Много доволен Доволен Недоволен Категорично
  доволни от: доволен     до известна недоволен
            степен
  Жилището - - - - -
  От това да живееш в този квартал - - - - -
Г.1 Колко често чувате в Всеки ден Поне веднъж Поне веднъж Поне веднъж Никога
  или около жилището си следните   в седмицата в месеца в годината  
  източници на шум (за всеки по 1 отбелязване):          
  - Градски трафик - - - - -
  - Шосе, магистрала - - - - -
  - Частни коли - - - - -
  - Коли за разнасяне на стоки - - - - -
  - Тежкотоварни автомобили - - - - -
  - Мотоциклети - - - - -
Г.2 До каква степен, по скала от 0 до 10, шумът Ви притеснява, предизвиква безпокойство или досада, докато сте вкъщи?
  (0 - не, 10 - изкл. не мн. слабо слабо средно силно мн. силно
  много) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Транспортен шум                      
  - автомобилен - - - - - - - - - - -
  - мотоциклетен - - - - - - - - - - -
  - обществ. транспорт - - - - - - - - - - -
  - товарен - - - - - - - - - - -
  - релсов _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  - метро _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  - железопътен _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  - трамваен _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  - авиационен _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  - друго                      
  2. Промишлен шум - - - - - - - - - - -
  3. Квартален шум                      
  - автостоянки - - - - - - - - - - -
  - гаражи - - - - - - - - - - -
  - сметосъбиране - - - - - - - - - - -
  - почистване - - - - - - - - - - -
  - автомобили - - - - - - - - - - -
  - мотоциклети - - - - - - - - - - -
  - мотопеди - - - - - - - - - - -
  - площадки за игра - - - - - - - - - - -
  - детски площадки - - - - - - - - - - -
  - спортни площадки - - - - - - - - - - -
  - училища - - - - - - - - - - -
  - детски градини, ясли - - - - - - - - - - -
  - магазини - - - - - - - - - - -
  - товарно- разтоварни дейности - - - - - - - - - - -
  - ресторанти - - - - - - - - - - -
  - закусвални и др. - - - - - - - - - - -
  - кинотеатри - - - - - - - - - - -
  - клубове и др. - - - - - - - - - - -
  - автогара - - - - - - - - - - -
  - жп гара - - - - - - - - - - -
  - летище - - - - - - - - - - -
  - трафопост - - - - - - - - - - -
  - други - - - - - - - - - - -
  4. Вътресградов шум, предизвикан от: - - - - - - - - - - -
  - магазини - - - - - - - - - - -
  - работилници - - - - - - - - - - -
  - столови - - - - - - - - - - -
  - хладилно оборудв. - - - - - - - - - - -
  - вентилатори - - - - - - - - - - -
  - хидрофорни уредби - - - - - - - - - - -
  - трафопостове в сгр. - - - - - - - - - - -
  - шум от стълб. площ - - - - - - - - - - -
  - шум от асансьор - - - - - - - - - - -
  - други - - - - - - - - - - -
  5. Вътрежилищен шум, проникващ от:                      
  - битови прибори - - - - - - - - - - -
  - радио - - - - - - - - - - -
  - телевизор - - - - - - - - - - -
  - аудиоуредба - - - - - - - - - - -
  - свирене на муз. инстр. - - - - - - - - - - -
  - високи разговори - - - - - - - - - - -
  - викове - - - - - - - - - - -
  - плач на деца - - - - - - - - - - -
  - стъпки - - - - - - - - - - -
  - преместв. на мебели - - - - - - - - - - -
  - други - - - - - - - - - - -
Г.3 До каква степен, по скала от 0 до 10, считате себе си за чувствителен към шума?
  (0 - не, 10 - изкл. не мн. слабо слабо средно силно мн. силно
  много) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                         
Г.4 Имате ли домашно животно - куче, котка, птица или гризач, което живее в жилището Ви? - Да / Вече не / Не
                         
Д.1 Жилището Ви има - Да, още при изграждането му.
  ли специална - Да, по-късно със средства на общината или друга институция.
  изолация от - Да, по-късно от собственика.
  външния шум? - Няма.
    - Не зная.
Д.2 Има ли шумова - Пътен трафик
  изолация жилището - Самолети
  Ви специално по - Влакове
  отношение на шума - Промишлени предприятия
  от...? (възможен е - Барове/дискотеки
  повече от един - Съседи
  отговор) - Никой от гореизброените
    - Не зная
Д.3 До каква степен, по скала от 0 до 10, сте недоволен или доволен от изолирането на Вашето жилище от външни шумове?
  (0 - не, 10 - изкл. не мн. слабо слабо средно силно мн. силно
  много) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                         
Д.4 Проветрявате ли жилището си по-малко, отколкото е необходимо според Вас, поради автомобилното движение?
    Да , често Да, понякога Не, никога
  А - заради шума _ _ _
  Б - заради миризмата _ _ _
  В - заради праха/смога _ _ _
Д.5 Проветрявате ли жилището си по-малко, отколкото е необходимо според Вас, поради самолетите?
    Да , често Да, понякога Не, никога
  А - заради шума _ _ _
  Б - заради миризмата _ _ _
  В - заради праха/смога _ _ _
                         
Е.1 Какво е Вашето - Много добро
  общо здравословно - Добро
  състояние (като - Сравнително добро
  изключите - Понякога добро, понякога лошо
  единичните или редките случаи)? - Лошо
Е.2 Колко често - Всяка нощ
  използвате хапчета - Често
  за сън или - Рядко
  успокоителни? - Никога
Е.3 По кое време - Преди 21.00 ч.
  обикновено си - Между 21.00 ч. и 21.30 ч.
  лягате през - Между 21.30 ч. и 22.00 ч.
  работните дни (като - Между 22.00 ч. и 22.30 ч.
  изключите - Между 22.30 ч. и 23.00 ч.
  единичните или - Между 23.00 ч. и 23.30 ч.
  редките случаи)? - Между 23.30 ч. и 24.00 ч.
    - След 24.00 ч.
Е.4 По кое време - Преди 05.00 ч.
  обикновено се - Между 05.00 и 05.30 ч.
  събуждате сутрин - Между 05.30 и 06.00 ч.
  през работните дни - Между 06.00 и 06.30 ч.
  (като изключите - Между 06.30 и 07.00 ч.
  единичните или - Между 07.00 и 07.30 ч.
  редките случаи)? - Между 07.30 и 08.00 ч.
    - След 08.00 ч.
Е.5 По кое време - Преди 21.00 ч.
  обикновено си - Между 21.00 ч. и 21.30 ч.
  лягате през - Между 21.30 ч. и 22.00 ч.
  почивните дни (като - Между 22.00 ч. и 22.30 ч.
  изключите - Между 22.30 ч. и 23.00 ч.
  единичните или - Между 23.00 ч. и 23.30 ч.
  редките случаи)? - Между 23.30 ч. и 24.00 ч.
    - След 24.00 ч.
Е.6 По кое време - Преди 06.00 ч.
  обикновено се - Между 06.00 и 06.30 ч.
  събуждате през - Между 06.30 и 07.00 ч.
  почивните дни (като - Между 07.00 и 07.30 ч.
  изключите - Между 07.30 и 08.00 ч.
  единичните или - Между 08.00 и 08.30 ч.
  редките случаи)? - Между 08.30 и 09.00 ч.
    - След 09.00 ч.
Е.7 Спите ли - Ако е да:
  обикновено и по друго време на деня (като изключите единичните или редките случаи)? - Между ....... и ....... часа
Е.8 Колко често спите - Винаги
  на отворен прозорец - Често
  (като изключите - Понякога
  единичните или - Рядко
  редките случаи)? - Никога
     
Е.9 Колко често сънят Ви се нарушава вследствие шум от следните източници? (като изключите единичните или редките случаи)
  (само по един Ежедневно Поне веднъж в Поне веднъж в Поне веднъж в Никога
  период за източник на шум)   седмицата месеца годината  
  Градски транспорт - - - - -
  Трафика по шосетата и магистралите - - - - -
  Частните автомобили - - - - -
  Коли за разнасяне на стоки - - - - -
  Тежкотоварни автомобили - - - - -
  Мотоциклети - - - - -
  Мотопеди - - - - -
  Граждански самолети - - - - -
  Военни самолети - - - - -
  Авиация най-общо - - - - -
  Пътни влакове - - - - -
  Товарни влакове - - - - -
  Трамваи/метро - - - - -
  Промишлени предприятия - - - - -
  Строежи и разрушаване на сгради - - - - -
  Доставки в магазини и офиси - - - - -
  Барове/дискотеки - - - - -
  Лунапаркове и други - - - - -
  Шумни спортове (мотоциклетни състезания и др.) - - - - -
  Съседи - - - - -
  Неизвестен източник - - - - -
Е.10 До каква степен, от 0 до 10, шумът (от източник) нарушава съня Ви, когато сте в къщи?)
  (0 - не, 10 - изкл. не мн. слабо слабо средно силно мн. силно
  много) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Градски транспорт - - - - - - - - - - -
  Трафика по шосетата и магистралите - - - - - - - - - - -
  Частните автомобили - - - - - - - - - - -
  Коли за разнасяне на стоки - - - - - - - - - - -
  Тежкотоварни автомобили - - - - - - - - - - -
  Мотоциклети - - - - - - - - - - -
  Мотопеди - - - - - - - - - - -
  Граждански самолети - - - - - - - - - - -
  Военни самолети - - - - - - - - - - -
  Авиация най-общо - - - - - - - - - - -
  Пътни влакове - - - - - - - - - - -
  Товарни влакове - - - - - - - - - - -
  Трамваи/метро - - - - - - - - - - -
  Промишлени предприятия - - - - - - - - - - -
  Строежи и разрушаване на сгради - - - - - - - - - - -
  Доставки в магазини и офиси - - - - - - - - - - -
  Барове/дискотеки - - - - - - - - - - -
  Лунапаркове и други - - - - - - - - - - -
  Шумни спортове (мотоциклетни състезания и др.) - - - - - - - - - - -
  Съседи - - - - - - - - - - -
  Неизвестен източник - - - - - - - - - - -
Е.11 Сънят нарушава ли - Събужда ме
  Ви се от шума, - Не ми позволява да заспя
  защото Ви събужда, - И двете
  не Ви позволява да - Не ме безпокои
  заспите или и двете?  
                         
Ж.1 В какво се изразява - Предизвиква раздразнение
  влиянието на шума: - Главоболие
    - Пречи на съня
    - Пречи на почивката
    - Затруднява възприемането на речта
    - Затруднява слушането на радио
    - Затруднява следенето на телевизия
    - Пречи на умствената работа
    - Пречи на ученето
                         
Ж.2 Какво е влиянието - Забелязвате ли привикване към шума: - Да/Не
  на шума върху Вас - Изпитвали ли сте желание да се оплачете: - Да/Не
    - Оплаквали ли сте се в някоя организация/учреждение по отношение на шума: - Да/Не
                         
Ж.3 Какви са Вашите изисквания и предложения за намаляване на шума:  
                         
     
Място:  
Дата: Провел анкетата:
   


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума