навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяването им, в срок не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) Министерството на земеделието предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски площи, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по наредбата за постигане на следната цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на годишно плащане на хектар при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.) (Директива 92/43/ЕИО), транспонирана със Закона за биологичното разнообразие;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.) (Директива 2009/147/ЕО), транспонирана със Закона за биологичното разнообразие.
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и стопанисват земеделска площ по смисъла на чл. 1, ал. 4.
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска площ, включително ливади и пасища от горски територии, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката - 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Допустими за подпомагане по тази наредба лица ползват заявените от тях площи на правно основание по чл. 41, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в ИСАК по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Чл. 4. Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да спазва:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на защитените зони от Натура 2000, както за заявените за подпомагане по мярка 12 парцели, така и за всички останали парцели в стопанството му, които попадат в обхвата на защитените зони;
2. режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени със заповед на министъра на земеделието.

Чл. 5. (1) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи" от мярка 10 "Агроекология и климат" в обхвата на защитени зони в Натура 2000, за които са издадени заповеди за обявяването им по реда на ЗБР.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" постоянно затревени площи и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г., която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Земеделски стопани, които заявяват площи, попадащи едновременно в обхвата на защитени зони по Директивата за птиците 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, спазват всички забрани/режими/ограничения в заповедите и плановете за управление на съответните зони, но могат да получат компенсаторно плащане само за забраните и ограниченията за селскостопанска дейност в една зона.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) При изчисляване на подпомагането по реда на тази наредба се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. При изчисляване на подпомагането след 1.01.2018 г. за обработваеми земи във всички зони се приспада средна фиксирана сума от 2 евро/ха.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ


Чл. 6. Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 75 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 25 на сто - от бюджета на Република България.

Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона, както следва:
1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;
2. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
8. (нова - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.
(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) А - забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) B - забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 9;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) C - забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 9.
(3) В заявлението за подпомагане на площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват наложените забрани, разписани в заповедта за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в плана за управление, в която попадат стопанисваните от тях земеделски парцели.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2022 г., в сила от 15.04.2022 г.) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, са посочени в приложение № 1, приложение № 1а и приложение № 1б.
(5) Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона от Натура 2000.

Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 8. Кандидатите за подпомагане по тази наредба подават заявления при условията и по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 9. (1) При подаване на заявлението се извършват административни проверки относно:
а) минималния размер на стопанството и минималния размер на парцела;
б) географското положение на парцела спрямо границите на защитена зона от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2;
в) забрана/забрани в сила за съответния парцел съобразно земеползването му и заповедта за обявяване и плана за управление на съответната защитена зона от Натура 2000.
(2) Когато при подаване на заявлението за подпомагане се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 12 целия земеделски парцел само в една от защитените зони от Натура 2000, по негова преценка.

Чл. 10. След подаване на заявлението ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на документите и заявените от кандидата за подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от земеделските стопани, кандидатствали по мярка 12;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в сроковете съгласно чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347, 20 декември 2013 г.).
(2) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изпраща информация за извършените плащания по мярка 12 с уведомително писмо по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Глава шеста.
УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 12. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изцяло изплащането на финансова помощ за деклариран за подпомагане по мярка 12 парцел, попадащ в защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за земеделски дейности, посочени в чл. 7, върху този парцел, като в този случай площта на парцела се счита и за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в ДФЗ - РА, е постъпила по официален ред информация от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за констатирано неспазване на забрана/и, различни от посочените в чл. 7, в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР, върху декларираните по мярката парцели, като в този случай ДФЗ - РА, не налага допълнителни санкции.

Чл. 13. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че кандидатът за подпомагане:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него, като в този случай се прилагат разпоредбите на чл. 19а от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014);
2. не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. не спазва съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи;
4. не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 3;
5. или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
6. не е декларирал всички стопанисвани от него площи в стопанството.

Чл. 14. Разпоредбите на чл. 12 и на чл. 13, т. 2 и 3 не се прилагат в случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.

Чл. 15. Случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства заедно със съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават в писмена форма на ДФЗ - РА от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в рамките на 15 работни дни от датата, на която земеделският стопанин или упълномощеното от него или наследилото го лице е в състояние да направи това.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Допустими за участие земеделски парцели" са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на съответните базови изисквания, посочени в приложение № 2 за съответните площи, и изпълнение на забраните, разписани в заповед/и за обявяване и план за управление на защитена зона за съответния тип земеползване.
2. "Допустима за подпомагане площ по отношение на постоянно затревени площи" е площта на заявения земеделски парцел, който попада във физически блок с начин на трайно ползване: "Пасища, мери и ливади", в това число "Естествени пасища и ливади" и "Горски ливади и пасища" и "Смесено земеползване". Такива земеделски парцели (постоянно затревени площи) са допустими за подпомагане с цялата си площ, независимо дали попадат в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
3. "Допустима за подпомагане площ по отношение на обработваеми земи" е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
4. "Допустима за подпомагане площ по отношение на трайни насаждения" е площта на заявения земеделски парцел, който попада в специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане".
5. "Компенсаторно плащане" е плащане, компенсиращо земеделските стопани за направени от тях разходи и претърпени загуби при изпълнение на забрани/ограничения за земеделска дейност, разписани в обнародвана в "Държавен вестник" заповед за обявяване на защитена/и зона/и от екологична мрежа Натура 2000 за стопанисвани от тях земеделски земи.
6. "Непреодолима сила или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.
7. "Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство" са пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички видове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)

§ 7. За заявления за подпомагане, подадени от 2021 г., чл. 5, ал. 5 изречение второ не се прилага.

§ 8. Размерът на компенсаторните плащания по заявления за подпомагане, подадени до 2020 г. включително, се определят съгласно приложение № 1, а по заявления за подпомагане, подадени от 2021 г., се определят съгласно приложение № 1а.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 12 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2022 Г.)

§ 5. Размерът на компенсаторните плащания по заявления за подпомагане, подадени през 2022 г., се определя съгласно приложение № 1б.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4

(Доп. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха

№ по ред

Код на защитената зона

Име на защитената зона

 

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

BG 0002048

Суха река

X

X

 

 

X

 

91

66

92

2

BG 0002046

Ятата

 

 

 

 

 

0

0

0

3

BG 0002017

Комплекс Беленски острови

X

 

X

 

 

 

68

46

40

4

BG 0002015

Язовир „Конуш“

X

 

 

 

 

0

20

51

5

BG 0002086

Оризища Цалапица

X

X

 

 

 

 

24

66

90

6

BG 0002067

Остров Голя

 

 

 

 

 

0

0

0

7

BG 0002091

Остров Лакът

X

 

 

 

 

 

24

46

40

8

BG 0000242

Залив Ченгене скеле

X

 

 

 

 

 

24

46

40

9

BG 0002007

Остров Ибиша

 

 

 

 

 

0

0

0

10

BG 0002005

Понор

X

 

 

X

X

 

89

41

36

11

BG 0002009

Златията

X

X

 

X

X

 

107

66

92

12

BG 0002023

Язовир Овчарица

X

 

 

X

 

 

41

46

40

13

BG 0002028

Комплекс Стралджа

X

 

 

X

X

 

108

45

40

14

BG 0002085

Чаиря

X

 

 

X

X

 

107

46

40

15

BG 0002008

Остров до Горни Цибър

 

 

 

 

 

0

0

0

16

BG 0002114

Рибарници Челопечене

 

 

 

 

 

0

0

0

17

BG 0002112

Руй

X

 

 

X

X

 

89

41

36

18

BG 0002096

Обнова

X

 

 

X

 

 

41

46

40

19

BG 0002094

Адата - Тунджа

X

X

 

X

X

 

107

66

92

20

BG 0002095

Горен Дъбник - Телиш

X

 

 

X

 

 

41

46

40

21

BG 0002104

Цибърско блато

X

 

 

X

 

 

41

46

40

22

BG 0000494

Централен Балкан

 

 

 

 

 

0

0

0

23

BG 0002018

Остров Вардим

 

 

 

 

 

0

0

0

24

BG 0002024

Рибарници Мечка

X

 

 

 

 

 

24

46

40

25

BG 0002025

Ломовете

X

 

 

X

 

 

41

46

40

26

BG 0002110

Априлци

X

 

 

X

X

 

89

41

36

27

BG 0000241

Сребърна

 

 

X

 

 

17

0

0

28

BG 0002006

Рибарници Орсоя

X

 

 

X

 

 

41

46

40

29

BG 0002031

Стената

X

 

 

X

 

 

41

46

40

30

BG 0002064

Гарванско блато

X

 

 

X

 

 

41

46

40

31

BG 0002065

Блато Малък Преславец

X

 

 

X

 

 

41

46

40

32

BG 0002001

Раяновци

X

 

 

X

X

 

107

46

40

33

BG 0000209

Пирин

 

 

 

 

 

0

0

0

34

BG 0002004

Долни Богров - Казичене

X

 

 

X

X

 

97

43

38

35

BG 0002010

Язовир Пясъчник

X

 

 

 

 

 

24

46

40

36

BG 0002019

Бяла река

X

 

 

X

 

 

41

42

37

37

BG 0002102

Деветашко плато

X

 

 

X

X

 

108

43

39

38

BG 0002003

Кресна

X

 

 

X

 

 

40

41

36

39

BG 0002052

Язовир Жребчево

X

 

 

X

 

 

41

42

37

40

BG 0002059

Каменски баир

X

 

 

X

 

 

41

45

39

41

BG 0002078

Славянка

X

 

 

X

 

 

40

42

36

42

BG 0002088

Микре

X

 

 

X

 

 

40

43

37

43

BG 0000113

Витоша

 

 

X

 

 

16

0

0

44

BG 0000495

Рила

 

 

 

 

 

0

0

0

45

BG 0002012

Крумовица

X

 

 

X

 

 

40

41

36

46

BG 0002013

Студен кладенец

X

 

 

X

 

 

40

41

36

47

BG 0002039

Хърсовска река

X

X

 

X

X

 

89

57

72

48

BG 0002083

Свищовско-Беленска низина

X

X

 

X

 

 

40

57

72

49

BG 0000273

Бургаско езеро

 

 

X

 

 

17

0

0

50

BG 0002099

Кочериново

X

 

X

X

 

 

80

41

36

51

BG 0002103

Злато поле

X

 

 

X

 

 

41

44

39

52

BG 0002105

Персенк

X

 

 

X

 

 

40

41

36

53

BG 0002111

Велчево

X

 

X

X

 

 

80

41

36

54

BG 0002079

Осогово

X

 

 

X

 

 

40

41

36

55

BG 0002107

Бобошево

X

 

X

X

 

 

80

41

36

56

BG 0002108

Скрино

X

 

X

X

 

 

80

41

36

57

BG 0002020

Радинчево

X

 

 

X

 

 

42

42

37

58

BG 0002071

Мост Арда

X

 

 

X

 

 

40

42

37

59

BG 0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

X

 

 

X

 

 

41

46

40

60

BG 0002057

Бесапарски ридове

X

X

 

X

X

 

89

57

72

61

BG 0002014

Маджарово

X

 

 

X

 

 

41

42

37

62

BG 0000332

Карлуковски карст

X

 

 

X

 

 

41

45

40

63

BG 0000240

Студенец

X

X

 

X

X

 

107

66

92

64

BG 0002053

Врачански Балкан

X

 

 

X

 

 

40

41

36

65

BG 0002040

Странджа

X

 

X

X

 

69

16

38

66

BG 0002069

Рибарници Звъничево

X

 

 

X

 

 

41

46

40

67

BG 0002089

Ноевци

 

X

X

 

 

56

0

0

68

BG 0002101

Мещица

 

X

X

 

 

56

0

0

69

BG 0002100

Долна Козница

X

 

X

X

 

 

83

43

38

70

BG 0002030

Комплекс Калимок

X

X

 

X

X

 

107

66

92

71

BG 0002022

Язовир Розов кладенец

X

 

 

X

 

 

41

46

40

72

BG 0002058

Сините камъни - Гребенец

X

 

 

X

 

 

40

42

36

73

BG 0002063

Западни Родопи

 

 

X

 

 

16

0

0

74

BG 0002087

Марица Пловдив

 

 

X

 

 

17

0

0

75

BG 0002062

Лудогорие

X

X

 

X

X

 

107

66

92

76

BG 0000237

Остров Пожарево

 

 

 

 

 

0

0

0

77

BG 0000270

Атанасовско езеро

X

 

 

X

 

 

41

44

39

78

BG 0002027

Язовир Малко Шарково

X

 

 

X

 

 

41

44

39

79

BG 0002074

Никополско плато

X

X

 

X

X

 

107

66

92

80

BG 0002090

Берковица

X

 

X

X

 

 

83

42

37

81

BG 0002092

Харманлийска река

X

 

 

X

 

 

41

44

39

82

BG 0002093

Овчарово

X

 

X

X

 

 

82

44

38

83

BG 0002106

Язовир Ивайловград

X

 

 

X

 

 

41

42

37

84

BG 0002041

Комплекс Ропотамо

X

 

 

X

 

 

41

45

40

85

BG 0002029

Котленска планина

X

X

 

X

X

 

94

59

76

86

BG 0002081

Марица - Първомай

X

 

 

X

 

 

41

45

40

87

BG 0000152

Поморийско езеро

X

 

 

 

 

 

24

46

40

88

BG 0002016

Рибарници Пловдив

X

 

 

 

 

 

24

46

40

89

BG 0002051

Калиакра

X

 

 

X

 

 

41

46

40

90

BG 0002043

Емине

X

X

 

X

X

 

105

65

89

91

BG 0002050

Дуранкулашко езеро

X

 

 

X

 

 

41

46

40

92

BG 0000156

Шабленски езерен комплекс

X

X

 

41

46

40

93

BG 0002098

Рупите

X

 

 

X

 

 

41

42

37

94

BG 0002072

Мелнишки пирамиди

X

 

 

X

 

 

40

41

36

95

BG 0002026

Дервенски възвишения

X

X

 

X

X

 

108

58

75

96

BG 0002073

Добростан

 

 

X

 

 

16

0

0

97

BG 0002109

Васильовска планина

 

X

 

 

 

40

0

0

98

BG 0002077

Бакърлъка

 

 

X

 

 

17

0

0

99

BG 0002X13

Триград - Мурсалица

 

X

X

 

 

56

0

0

100

BG 0002076

Места

 

 

X

 

 

16

0

0

101

BG 0002066

Западна Странджа

X

 

X

X

 

83

16

39

102

BG 0002021

Сакар

X

X

 

X

X

 

108

59

77

103

BG 0002002

Западен Балкан

X

 

X

 

X

48

16

37

104

BG 0002060

Галата

 

 

X

 

 

17

0

0

105

BG 0000191

Варненско-Белославско езеро

 

 

 

 

 

0

0

0

106

BG 0002082

Батова

X

 

X

X

 

83

18

43

107

BG 0002061

Балчик

X

 

 

X

 

 

41

46

40

108

BG 0000271

Мандра-Пода

X

 

 

X

 

 

41

45

40

109

BG 0002044

Камчийска планина

X

 

X

X

 

77

18

45

110

BG 0002084

Палакария

X

 

X

X

 

 

80

41

36

111

BG 0002038

Провадийска-Роякско плато

X

X

 

X

X

 

107

66

91

112

BG 0002054

Средна гора

X

 

 

X

 

 

40

41

36

113

BG 0002097

Белите скали

X

 

 

X

 

 

41

46

40

114

BG 0002045

Комплекс Камчия

 

 

X

 

 

17

0

0

115

BG0002128

Централен Балкан Буфер

X

 

X

 

 

16

15

36

116

BG0002126

Пирин Буфер

X

 

X

 

 

16

15

36

117

BG0000399

Българка

X

 

X

X

 

66

15

36

118

BG0000496

Рилски манастир

X

 

X

X

 

66

15

36

119

BG0002115

Било

X

 

X

 

 

17

20

51Таблица № 2: Легенда към таблица № 1

Наименование на колоната

№ по

колона

№ по ред

1

КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

2

ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

3

Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива

4

Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство

5

Косенето на ливади до 1 юли

6

Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади

7

Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли

8

Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни

9

А) Ограничения за постоянни пасища

10

В) Ограничения за обработваеми земи

11

С) Ограничения за трайни насаждения

12

Приложение № 1а към чл. 7, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.)

Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха
     

№ по ред

Код на защитената зона

Име на защитената зона

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

BG0002048

Суха река

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

77

82

119

2

BG0002046

Ятата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

3

BG0002017

Комплекс Беленски острови

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

65

38

30

4

BG0002015

Язовир Конуш

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

0

44

89

5

BG0002086

Оризища Цалапица

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

21

81

118

6

BG0002067

Остров Голя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

7

BG0002091

Остров Лакът

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

38

30

8

BG0000242

Залив Ченгене скеле

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

38

30

9

BG0002007

Остров Ибиша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

10

BG0002005

Понор

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

87

34

28

11

BG0002009

Златията

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

12

BG0002023

Язовир Овчарица

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

13

BG0002028

Комплекс Стралджа

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

37

30

14

BG0002085

Чаиря

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

38

30

15

BG0002008

Остров до Горни Цибър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

16

BG0002114

Рибарници Челопечене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

17

BG0002112

Руй

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

87

34

28

18

BG0002096

Обнова

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

19

BG0002094

Адата - Тунджа

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

92

81

118

20

BG0002095

Горни Дъбник - Телиш

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

21

BG0002104

Цибърско блато

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

22

BG0000494

Централен Балкан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

23

BG0002018

Остров Вардим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

24

BG0002024

Рибарници Мечка

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

38

30

25

BG0002025

Ломовете

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

26

BG0002110

Априлци

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

87

34

28

27

BG0000241

Сребърна

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

16

0

0

28

BG0002006

Рибарници Орсоя

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

29

BG0002031

Стената

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

30

BG0002064

Гарванско блато

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

31

BG0002065

Блато Малък Преславец

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

32

BG0002001

Раяновци

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

87

34

28

33

BG0000209

Пирин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

34

BG0002004

Долни Богров - Казичене

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

38

30

35

BG0002010

Язовир пясъчник

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

38

30

36

BG0002019

Бяла река

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

37

BG0002102

Деветашко плато

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

38

30

38

BG0002003

Кресна

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

34

28

39

BG0002052

Язовир Жребчево

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

40

BG0002059

Каменски баир

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

37

30

41

BG0002078

Славянка

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

34

28

42

BG0002088

Микре

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

36

29

43

BG0000113

Витоша

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

17

0

0

44

BG0000495

Рила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

45

BG0002012

Крумовица

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

28

46

BG0002013

Студен кладенец

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

28

47

BG0002039

Хърсовска река

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

48

BG0002083

Свищовско - Беленска низина

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

79

116

49

BG0000273

Бургаско езеро

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

16

0

0

50

BG0002099

Кочериново

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

80

36

29

51

BG0002103

Злато поле

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

37

30

52

BG0002105

Персенк

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

34

28

53

BG0002111

Велчево

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

77

35

28

54

BG0002079

Осогово

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

34

28

55

BG0002107

Бобошево

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

78

34

28

56

BG0002108

Скрино

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

77

34

28

57

BG0002020

Радинчево

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

58

BG0002071

Мост Арда

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

59

BG0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

60

BG0002057

Бесапарски ридове

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

92

76

112

61

BG0002014

Маджарово

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

62

BG0000332

Карлуковски карст

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

63

BG0000240

Студенец

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

64

BG0002053

Врачански Балкан

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

29

65

BG0002040

Странджа

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

68

28

67

66

BG0002069

Рибарници Звъничево

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

67

BG0002089

Ноевци

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

56

0

0

68

BG0002101

Мещица

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

56

0

0

69

BG0002100

Долна Козница

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

78

35

29

70

BG0002030

Комплекс Калимок

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

71

BG0002022

Язовир Розов кладенец

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

72

BG0002058

Сините камъни - Гребенец

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

35

28

73

BG0002063

Западни Родопи

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

17

0

0

74

BG0002087

Марица Пловдив

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

16

0

0

75

BG0002062

Лудогорие

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

76

BG0000237

Остров Пожарево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

77

BG0000270

Атанасовско езеро

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

78

BG0002027

Язовир Малко Шарково

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

36

38

30

79

BG0002074

Никополско плато

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

93

82

119

80

BG0002090

Берковица

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

79

36

29

81

BG0002092

Харманлийска река

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

36

29

82

BG0002093

Овчарово

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

79

36

29

83

BG0002106

Язовир Ивайловград

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

37

36

29

84

BG0002041

Комплекс Ропотамо

Х

 

 

Х