навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

В сила от 25.07.2017 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 21 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С настоящата наредба се определят размерът на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размерът на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП).

Раздел II.
Определяне на основните месечни възнаграждения на държавните служители

Чл. 2. (1) Държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР) получават основно месечно възнаграждение, определено съобразно изпълняваната длъжност, съгласно таблици - приложения № 1 и 2.
(2) За длъжности, за които в щата е определена месторабота, различна от структурното звено, в което е включена длъжността, се определя основно месечно възнаграждение по съответния раздел от таблици - приложения № 1 и 2, съответстващи на мястото на изпълнение на функционалните задължения.

Чл. 3. Служителите, заемащи длъжности в дирекция "Международно оперативно сътрудничество", участващи в мисии на международни организации, запазват размера на основното си месечно възнаграждение за длъжността, заемана до преназначаването им.

Чл. 4. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните служители - стажанти в МВР, за периода на първоначалното професионално обучение е 80 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската изпълнителска или младши изпълнителска длъжност.
(2) На държавните служители стажанти се изплаща допълнително възнаграждение за прослужено време при условията и в размерите съгласно чл. 178, ал. 1, т. 1 ЗМВР.

Раздел III.
Определяне на началните и максималните месечни възнаграждения за длъжност на лицата, работещи по трудови правоотношения


Чл. 5. Началните и максималните месечни възнаграждения за длъжност на ЛРТП се определят съгласно таблица - приложение № 3.

Чл. 6. (1) Най-ниската заплата за длъжност на ЛРТП се определя съгласно чл. 180, ал. 3 ЗМВР.
(2) Индивидуалният размер на заплатата за длъжност на ЛРТП при пълно работно време не може да бъде по-нисък от определения начален размер на заплатата за заеманата длъжност и по-висок от максималния размер на заплатата за заеманата длъжност.
(3) Конкретният размер на заплатата за длъжност за ЛРТП, както и размерът на основното месечно възнаграждение се определят в трудовия договор на лицето. При определяне на индивидуалните заплати за длъжност на служителите се отчитат характерът и спецификата на изпълняваната работа, притежаваната квалификация и професионалният опит.
(4) На хабилитираните специалисти, заемащи длъжността "ръководител катедра", се определя по-високата заплата за длъжност - за заеманата длъжност или притежаваното научно звание.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2020 г., в сила от 10.01.2020 г.) Максималната индивидуална заплата за длъжност на специалистите с образователна и научна степен "доктор" и специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или "бакалавър" с месторабота в централната структура на структурите по чл. 37 ЗМВР може да се определи в размер до 1054 лв.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2020 г., в сила от 10.01.2020 г.) Максималната индивидуална заплата за длъжност на работниците от раздел "Квалифицирани работници" на таблица - приложение № 3, с висока квалификация към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" може да се определи в размер до 781 лв.

Преходни разпоредби


§ 1. (1) Служителите, на които е определена лична временна добавка (ЛВД) по реда на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР, я запазват до преназначаването им на друга длъжност.
(2) Личната временна добавка се включва в основното месечно възнаграждение и е част от него.
(3) При възникване на служебното правоотношение след 1.07.2014 г. ЛВД не се определя.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 177, ал. 3 и 4 и чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 53 от 2014 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2018 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2018 Г.)

§ 5. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си служители, а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар на МВР и ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР - със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.03.2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 5. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си служители, а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар на МВР и ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР - със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2020 Г.)

§ 5. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си служители, а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар на МВР и ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР - със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Директорите на РДГП и РДПБЗН да издадат заповеди за определяне на новите размери на основните месечни възнаграждения на подчинените си държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.

§ 6. На служителите, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ПЗР ЗИДЗМВР) (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ПЗР ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), максималната заплата за длъжност да се увеличи с 3 на сто.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2020 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2020 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.10.2020 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г., в сила от 21.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2020 г., в сила от 10.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

А. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни наименования

Основно

месечно

възнаграждение

1

2

3

I.

Ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)

 

1.

Главен секретар на МВР

2 719

2.

Заместник главен секретар на МВР

2 455

ІІ.

Главни дирекции

 

1.

Директор (на главна дирекция)

2 410

2.

Заместник-директор (на главна дирекция)

2 233

3.

Директор на дирекция в главна дирекция

2 052

4.

Заместник-директор на дирекция в главна дирекция

1 950

5.

Началник на отдел, Началник на отдел (главен разследващ полицай)

1 896

6.

Заместник-началник на отдел

1 803

7.

Началник на сектор

1 713

8.

Началник на група

1 486

9.

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

1 713

10.

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)

1 659

10.1.

Главен разследващ полицай (в териториално звено на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)

1 560

10.2.

Главен разследващ полицай (в териториално звено ГДБОП с район на действие извън на територията на гр. София)

1 532

11.

Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

1 605

12.

Началник на сектор (главен разследващ полицай) в регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП)

1 532

13.

Старши разследващ полицай (в териториално звено на главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)

1 359

14.

Старши разследващ полицай в териториално звено на ГДБОП (с район на действие извън територията на гр. София) и РДГП и Разследващ полицай (в главна дирекция)

1 297

15.

Старши разследващ полицай в гранично полицейско управление (ГПУ) в РДГП

1 282

16.

Разследващ полицай (териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

1 268

17.

Разследващ полицай (в териториално звено на
ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София), РДГП и в ГПУ в РДГП

1 263

18.

Младши разследващ полицай

1 242

19.

Разузнавач I степен

1 605

20.

Разузнавач II степен

1 471

21.

Разузнавач ІII степен

1 376

22.

Разузнавач ІV степен

1 332

23.

Разузнавач V степен

1 297

24.

Разузнавач VІ степен

1 242

25.

Полицейски инспектор I степен, Инспектор I степен

1 605

26.

Полицейски инспектор II степен, Инспектор II степен

1 471

27.

Полицейски инспектор ІII степен, Инспектор ІII степен

1 376

28.

Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор ІV степен

1 332

29.

Полицейски инспектор V степен, Инспектор V степен

1 297

30.

Полицейски инспектор

VІ степен, Инспектор

VІ степен

1 242

31.

Инспектор по защита на населението (ЗН) I степен

1 569

32.

Инспектор по ЗН II степен

1 437

33.

Инспектор по ЗН ІII степен

1 342

34.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 296

35.

Инспектор по ЗН V степен

1 267

36.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

37.

Тактически инспектор I степен

1 605

38.

Тактически инспектор II степен

1 471

39.

Тактически инспектор III степен

1 376

40.

Тактически инспектор IV степен

1 332

41.

Тактически инспектор V степен

1 297

42.

Тактически инспектор VI степен

1 242

43.

Експерт, специални операции I степен

1 605

44.

Експерт, специални операции II степен

1 471

45.

Експерт, специални операции III степен

1 376

46.

Експерт, специални операции IV степен

1 332

47.

Експерт, специални операции V степен

1 297

48.

Експерт, специални операции VI степен

1 242

ІІI.

Териториални звена за обслужване на гр. София в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ) и ГДБОП, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - София, и Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН)

 

1.

Директор на СДПБЗН

1 964

2.

Заместник-директор на СДПБЗН

1 824

3.

Началник на ЗЖУ

1 770

4.

Заместник-началник на ЗЖУ

1 759

5.

Началник на отдел в СДПБЗН

1 759

6.

Началник на сектор

1 560

7.

Началник на група

1 428

8.

Разузнавач ІII степен

1 359

9.

Разузнавач ІV степен

1 302

10.

Разузнавач V степен

1 268

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор
ІII степен, Инспектор III степен

1 359

13.

Полицейски инспектор ІV степен, Инспектор
IV степен

1 302

14.

Полицейски инспектор V степен, Инспектор
V степен

1 268

15.

Полицейски инспектор VІ степен, Инспектор VI степен

1 242

16.

Инспектор по ЗН ІII степен

1 323

17.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 269

18.

Инспектор по ЗН V степен

1 236

19.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

20.

Тактически инспектор III степен

1 359

21.

Тактически инспектор IV степен

1 302

22.

Тактически инспектор V степен

1 268

23.

Тактически инспектор VI степен

1 242

IV.

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) към СДПБЗН

 

1.

Началник (РСПБЗН)

1 770

2.

Началник на сектор

1 560

3.

Началник на група

1 428

4.

Началник на участък

1 455

5.

Инспектор ІV степен

1 302

6.

Инспектор V степен

1 268

7.

Инспектор VІ степен

1 242

8.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 269

9.

Инспектор по ЗН V степен

1 236

10.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

V.

Териториални звена в страната на ГДНП, ГДЖСОБТ и ГДБОП

 

1.

Началник II степен (на ЗЖУ)

1 532

2.

Заместник-началник II степен (на ЗЖУ)

1 496

3.

Началник III степен (на ЗЖУ)

1 496

4.

Заместник-началник

III степен (на ЗЖУ)

1 377

5.

Началник на сектор

1 532

6.

Началник на сектор в ЗЖУ

1 484

7.

Началник на група

1 377

8.

Разузнавач ІV степен

1 297

9.

Разузнавач V степен

1 263

10.

Разузнавач VІ степен

1 242

11.

Полицейски инспектор ІV степен

1 297

12.

Полицейски инспектор V степен

1 263

13.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

14.

Тактически инспектор IV степен

1 297

15.

Тактически инспектор V степен

1 263

16.

Тактически инспектор VI степен

1 242

17.

Експерт, специални операции IV степен

1 297

18.

Експерт, специални операции V степен

1 263

19.

Експерт, специални операции VI степен

1 242

VI.

Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН)

 

1.

Началник на СОВН

1 870

2.

Заместник-началник на СОВН

1 745

3.

Началник на сектор

1 665

4.

Началник на група

1 453

5.

Старши пилот

1 453

6.

Пилот

1 342

7.

Борден инженер ІII степен

1 323

8.

Борден инженер ІV степен

1 269

9.

Борден инженер V степен

1 236

10.

Борден инженер VІ степен

1 220

VII.

Регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП)

 

1.

Директор

1 967

2.

Заместник-директор

1 777

3.

Началник на база гранично-полицейски кораби (БГПК) - Созопол

1 759

4.

Началник на сектор

1 532

5.

Началник на (БГПК - Видин)

1 532

6.

Заместник-началник (БГПК - Созопол)

1 532

7.

Заместник-началник (БГПК - Видин)

1 484

8.

Началник на група кораби

1 484

9.

Началник на група

1 377

10.

Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)

1 484

11.

Командир на кораб до 100 БРТ

1 377

12.

Главен щурман

1 496

13.

Старши щурман

1 416

14.

Разузнавач ІV степен

1 297

15.

Разузнавач V степен

1 263

16.

Разузнавач VІ степен

1 242

17.

Полицейски инспектор ІV степен

1 297

18.

Полицейски инспектор V степен

1 263

19.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

20.

Тактически инспектор IV степен

1 297

21.

Тактически инспектор V степен

1 263

22.

Тактически инспектор VI степен

1 242

VIII.

Гранични полицейски управления (ГПУ)

 

1.

Началник I степен (ГПУ)

1 759

2.

Заместник-началник I степен (ГПУ)

1 532

3.

Началник II степен (ГПУ)

1 524

4.

Началник на сектор (ГПУ)

1 496

5.

Началник I степен на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)

1 532

6.

Заместник-началник I степен (ГКПП)

1 496

7.

Началник II степен (ГКПП)

1 377

8.

Заместник-началник II степен (ГКПП)

1 363

9.

Началник на група

1 377

10.

Началник III степен (ГКПП)

1 339

11.

Началник на смяна (ГКПП)

1 377

12.

Разузнавач V степен

1 263

13.

Разузнавач VІ степен

1 242

14.

Полицейски инспектор V степен

1 263

15.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

16.

Тактически инспектор V степен

1 263

17.

Тактически инспектор VI степен

1 242

ІX.

Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)

 

1.

Директор (РДПБЗН І степен)

1 777

2.

Директор (РДПБЗН ІІ степен)

1 759

3.

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

1 745

4.

Началник на сектор

1 532

5.

Началник на група

1 377

6.

Инспектор ІV степен

1 297

7.

Инспектор V степен

1 263

8.

Инспектор VІ степен

1 242

9.

Инспектор по ЗН ІV степен

1 267

10.

Инспектор по ЗН V степен

1 233

11.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

X.

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" към РДПБЗН

 

1.

Началник (РСПБЗН І степен)

1 524

2.

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

1 511

3.

Началник (РСПБЗН ІІІ степен)

1 496

4.

Началник на група

1 377

5.

Началник на участък

1 377

6.

Инспектор V степен

1 263

7.

Инспектор VІ степен

1 242

8.

Инспектор по ЗН V степен

1 233

9.

Инспектор по ЗН VІ степен

1 220

XІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

 

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 945

3.

Началник на отдел

1 759

4.

Заместник-началник на отдел

1 601

5.

Началник на сектор

1 560

5а.

Главен разследващ полицай (в сектор)

1 540

6.

Началник на група

1 428

7.

Старши оперативен дежурен

1 428

8.

Старши разследващ полицай

1 359

9.

Разследващ полицай

1 268

10.

Младши разследващ полицай

1 242

11.

Разузнавач ІII степен

1 359

12.

Разузнавач ІV степен

1 302

13.

Разузнавач V степен

1 268

14.

Разузнавач VІ степен

1 242

15.

Полицейски инспектор ІII степен

1 359

16.

Полицейски инспектор ІV степен

1 302

17.

Полицейски инспектор V степен

1 268

18.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

19.

Тактически инспектор III степен

1 359

20.

Тактически инспектор IV степен

1 302

21.

Тактически инспектор V степен

1 268

22.

Тактически инспектор VI степен

1 242

XІІ.

Районни управления (РУ) към СДВР

 

1.

Началник

1 770

2.

Заместник-началник

1 759

3.

Началник на сектор

1 560

4.

Началник на участък

1 455

5.

Началник на група

1 428

6.

Старши разследващ полицай

1 359

7.

Разследващ полицай

1 268

8.

Младши разследващ полицай

1 242

9.

Разузнавач ІV степен

1 302

10.

Разузнавач V степен

1 268

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор ІV степен

1 302

13.

Полицейски инспектор V степен

1 268

14.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XIII.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

 

1.

Директор I степен

1 964

2.

Директор IІ степен

1 928

3.

Директор IІІ степен

1 870

4.

Заместник-директор I степен

1 777

5.

Заместник-директор II степен

1 759

6.

Заместник-директор IІІ степен

1 745

7.

Началник на отдел

1 698

8.

Началник на сектор

1 532

9.

Началник на група

1 377

10.

Разузнавач ІV степен

1 297

11.

Разузнавач V степен

1 263

12.

Разузнавач VІ степен

1 242

13.

Полицейски инспектор ІV степен

1 297

14.

Полицейски инспектор V степен

1 263

15.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

15а.

Тактически инспектор IV степен

1 297

15б.

Тактически инспектор V степен

1 263

15в.

Тактически инспектор VI степен

1 242

16.

Стажант

976

XIII.1.

Отдел "Разследване"

 

1.

Началник на отдел

1 698

2.

Началник на сектор

1 532

3.

Главен разследващ полицай

1 532

4.

Старши разследващ полицай в ОДМВР

1 297

5.

Старши разследващ полицай в РУ

1 282

6.

Разследващ полицай в ОДМВР

1 263

7.

Разследващ полицай в РУ

1 263

8.

Младши разследващ полицай

1 242

XIV.

Районни управления към ОДМВР

 

1.

Началник I степен

1 524

2.

Началник ІІ степен

1 511

3.

Началник IІІ степен

1 496

4.

Началник на сектор

1 484

5.

Началник на група

1 377

6.

Началник на участък

1 377

7.

Разузнавач V степен

1 263

8.

Разузнавач VІ степен

1 242

9.

Полицейски инспектор V степен

1 263

10.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XV.

(зал. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

 

XVI.

(зал. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

 

XVII.

Дирекция "Вътрешна сигурност" (ДВС)

 

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 924

3.

Началник на отдел

1 896

4.

Началник на сектор

1 713

5.

Началник на група

1 486

6.

Разузнавач I степен

1 605

7.

Разузнавач II степен

1 471

8.

Разузнавач ІII степен

1 376

9.

Разузнавач ІV степен

1 332

10.

Разузнавач V степен

1 297

11.

Разузнавач VІ степен

1 242

12.

Полицейски инспектор I степен

1 605

13.

Полицейски инспектор II степен

1 471

14.

Полицейски инспектор ІII степен

1 376

15.

Полицейски инспектор ІV степен

1 332

16.

Полицейски инспектор V степен

1 297

17.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XVIІI.

Дирекция "Миграция" (ДМ)

 

1.

Директор

2 052

2.

Заместник-директор

1 924

3.

Началник на отдел

1 896

4.

Началник на сектор

1 713

5.

Началник на група

1 486

6.

Полицейски инспектор I степен

1 605

7.

Полицейски инспектор II степен

1 471

8.

Полицейски инспектор ІII степен

1 376

9.

Полицейски инспектор ІV степен

1 332

10.

Полицейски инспектор V степен

1 297

11.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XIX.

ДМ, специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София

 

1.

Началник на отдел

1 759

2.

Началник на сектор

1 560

3.

Началник на група

1 428

4.

Полицейски инспектор ІII степен

1 359

5.

Полицейски инспектор ІV степен

1 302

6.

Полицейски инспектор V степен

1 268

7.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XX.

ДМ, СДВНЧ - Любимец

 

1.

Началник на отдел

1 698

2.

Началник на сектор

1 532

3.

Началник на група

1 377

4.

Полицейски инспектор ІV степен

1 297

5.

Полицейски инспектор V степен

1 263

6.

Полицейски инспектор VІ степен

1 242

XXI.

Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС)

 

1.

Директор

2 052

2.

Началник на отдел

1 896

3.

Началник на сектор

1 713

4.

Задграничен представител I степен

1 665

5.

Началник на група

1 486

6.

Задграничен представител II степен

1 569

7.

Разузнавач I степен

1 605

8.

Разузнавач II степен

1 471

9.

Разузнавач ІII степен

1 376

10.

Разузнавач ІV степен

1 332

11.

Разузнавач V степен

1 297

12.

Разузнавач VІ степен

1 242

XXII.

(зал. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

 

ХXIII.

(зал. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

 

ХXIV.

(зал. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

 

ХXV.

Академия на МВР

 

1.

Ректор

1 953

2.

Заместник-ректор

1 865

3.

Декан

1 838

4.

Заместник-декан

1 818

5.

Ръководител на катедра

1 665

6.

Професор

1 729

7.

Доцент

1 665

8.

Главен асистент

1 569

9.

Асистент

1 437

10.

Старши преподавател

1 569

11.

Преподавател

1 437

12.

Главен инструктор в Център за бойна подготовка и спорт (ЦБПС)

1 569

13.

Старши инструктор (ЦБПС)

1 437

XXVI.

Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)

 

1.

Директор (ЦСПП)

1 659

2.

Заместник-директор (ЦСПП)

1 463

3.

Ръководител на секция

1 423

4.

Старши преподавател

1 342

5.

Преподавател

1 297

XXVII.

Национален институт по криминалистика и Институт по психология (ИП) 

 

1.

Директор

2 008

2.

Заместник-директор

1 883

3.

Началник на отдел

1 838

4.

Началник на сектор

1 665

5.

Специалист I степен

1 569

6.

Специалист II степен

1 437

7.

Специалист III степен

1 342

8.

Специалист ІV степен

1 307

9.

Специалист V степен

1 267

10.

Специалист VІ степен

1 220

XXVIII.

ИП (структурни звена в страната)

 

1.

Началник на сектор

1 498

2.

Специалист ІV степен

1 267

3.

Специалист V степен

1 233

4.

Специалист VІ степен

1 220
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2020 г., в сила от 10.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

Б. ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжностни наименования

Основно месечно възнаграждение

1

2

3

1.

Началник на противопожарен участък

1 002

2.

Началник на дежурна смяна в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН)

990

3.

Главен боцман

990

4.

Командир на кораб до 20 бруто регистър тона

990

5.

Командир на отделение

990

6.

Командир на екип (ГДПБЗН)

990

7.

Младши експерт

990

8

Младши разузнавач

990

9.

Младши полицейски инспектор

990

10.

Младши оперативен дежурен

990

11.

Младши инструктор

990

11а.

Специалист, специални операции

990

11б.

Главен тактически полицай

990

12.

Борден техник

979

13.

Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)

990

14.

Старши полицай

979

14а.

Старши командос/старши тактически полицай

979

15.

Старши пожарникар

979

16.

Старши пожарникар /старши спасител

979

17.

Старши спасител (ГДПБЗН)

979

18.

Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)

979

19.

Младши автоконтрольор I степен

979

20.

Водач на оперативен автомобил I степен

979

21.

Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)

979

22.

Полицай

966

22а.

Командос

966

22б.

Тактически полицай

966

23.

Пожарникар

966

24.

Пожарникар/спасител

966

25.

Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)

966

26.

Спасител (ГДПБЗН)

966

27.

Младши автоконтрольор IІ степен

966

28.

Водач на оперативен автомобил IІ степен

966

29.

Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)

966

30.

Стажант

773Приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2020 г., в сила от 10.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)

В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Длъжностни наименования

 

Код по Националната класификация на професиите и длъжностите

Заплата за длъжност

начална

максимална

1

2

3

4

5

6

I.

РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

I.1.

Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно квалификационна степен доктор

 

 

1.

Парламентарен секретар

1112

7049

789

2 283

2.

Съветник, министър

2422

6049

789

2 225

3.

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

789

2 054

4.

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

789

1 604

5.

Директор, институт

1223

7003

789

2 030

6.

Заместник-директор, институт

1223

7004

789

1 904

6а.

Началник-отдел

1219

6021

789

1 770

7.

Началник клиника

1342

7010

789

1 599

8.

Ръководител, катедра

1345

9012

789

1 239

9.

Професор

2422

7083

789

1 432

10.

Професор, висше училище

2310

7005

789

1 432

11.

Доцент

2422

7082

789

1 359

12.

Доцент, висше училище

2310

7004

789

1 359

13.

Управител, лечебно заведение

1342

7003

789

1 520

14.

Началник сектор

1219

6019

789

1 686

15.

Лекар/заместник-началник клиника

2211

7001

789

1 475

16.

Главен асистент

2422

7080

789

1 195

17.

Главен асистент, висше училище

2310

7003

789

1 195

18.

Асистент

2422

7081

789

1 108

19.

Асистент, висше училище

2310

7002

789

1 108

20.

Старши преподавател, висше училище

2310

7007

789

1 195

21.

Преподавател, висше училище

2310

6001

789

1 141

22.

Преподавател/Център за професионално обучение

2320

5009

789

1 141

23.

Началник, строителен обект

1323

7006

789

1 064

24.

Ръководител, група

1219

5012

789

1 475

25.

Лекар, началник отделение

1342

7011

789

1 326

26.

Лекар/началник операционен блок

2211

7001

789

1 326

27.

Лекар/заместник-началник отделение

2211

7001

789

1 306

28.

Лекар/професор

2211

7001

789

1 432

29.

Лекар/началник на кабинет

2211

7001

789

1 306

30.

Лекар/завеждащ медицинска служба

2211

7001

789

1 326

31.

Лекар

2211

7001

789

1 302

32.

Лекар/председател на регионална експертно-лекарска комисия (РЕЛК)

2211

7001

789

1 686

33.

Лекар по дентална медицина

2261

7001

789

1 302

34.

Лекар, специализант

2212

7081

789

1 302

35.

Фармацевт - магистър, ръководител на аптека

1342

7020

789

1 098

36.

Фармацевт магистър

2262

7003

789

1 098

37.

Служител, сигурност на информацията

2422

7065

789

1 098

38.

Главен счетоводител

2411

6002

789

1 076

39.

Заместник главен счетоводител

2411

6003

789

1 052

40.

Финансов контрольор

2411

6012

789

1 141

41.

Главен юрисконсулт

2611

7022

789

1 141

42.

Старши юрисконсулт

2611

7023

789

1 108

43.

Юрисконсулт

2611

7021

789

1 042

44.

Младши юрисконсулт

2611

7024

789

1 042

45.

Главен експерт

2422

6041

789

1 141

46.

Експерт

2422

6056

789

1 108

47.

Главна медицинска сестра

1342

6012

789

1 076

48.

Старша медицинска сестра

1342

6013

789

1 064

49.

Старша акушерка

1342

6017

789

1 064

50.

Старши рехабилитатор

1342

6019

789

1 064

51.

Старши медицински лаборант

1342

6015

789

1 064

52.

Старши рентгенов лаборант

1342

6014

789

1 064

53.

Кинезитерапевт

2264

6004

789

1 302

54.

Технически ръководител, строителство

3123

3001

789

1 064

55.

Главен специалист

3359

3026

789

1 064

56.

Биолог

2131

6006

789

1 042

57.

Инженер, енергетик

2151

6002

789

1 042

58.

Управител/културни дейности

1120

7023

789

1 042

59.

Икономист, финанси

2631

6024

789

1 042

60.

Инженер, инвеститорски контрол

2142

6004

789

1 042

61.

Инженер, електроник

2152

6004

789

1 042

62.

Инженер, телекомуникация

2153

6003

789

1 042

63.

Инженер, конструктор

2144

6042

789

1 042

64.

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144

6018

789

1 042

65.

Инженер, производство

2141

6001

789

1 042

66.

Инспектор, технически надзор

3123

3002

789

1 042

67.

Инспектор/организация на строителството

3343

3005

789

1 042

68.

Инспектор, обществено хранене

3359

3015

789

1 042

69.

Икономист, плановик

2631

6026

789

1 042

70.

Преводач

2643

6006

789

1 042

71.

Психолог

2634

6001

789

1 042

72.

Редактор, книги

2641

6008

789

1 042

73.

Програмист, бази данни

2521

6005

789

1 042

74.

Системен администратор

2522

6001

789

1 042

75.

Стоковед

4321

2018

789

1 042

76.

Химик

2113

6001

789

1 042

77.

Физик

2111

6005

789

1 042

78.

Инспектор/експлоатация на авиационна техника

3343

3005

789

1 042

79.

Инженер, електрически машини и апарати

2151

6008

789

1 042

80.

Инженер, корабни машини и механизми

2144

6026

789

1 042

81.

Организатор обучение/Академия на МВР

2424

6004

789

1 042

82.

Инженер, хидролог

2142

6001

789

1 042

83.

Инженер, водоснабдяване и канализация

2142

6002

789

1 042

84.

Инженер, строителен

2142

6012

789

1 042

85.

Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144

6030

789

1 042

86.

Инженер, химик

2145

6001

789

1 042

87.

Коректор

4413

6005

789

1 042

88.

Счетоводител

2411

6004

789

1 042

89.

Специалист/държавни имоти

3343

3008

789

1 042

90.

Специалист/информационни източници

3343

3008

789

1 042

91.

Специалист/ценообразуване в Капитално строителство

3343

3008

789

1 042

92.

Специалист/почивно дело

3343

3008

789

1 042

93

Специалист/по щата и регистрация на моторни превозни средства (МПС)

3343

3008

789

1 042

94.

Специалист/обществено хранене

3343

3008

789

1 042

95.

Специалист/вещево осигуряване

3343

3008

789

1 042

96.

Уредник, музей/МВР

2621

6004

789

1 042

97.

Диригент

2652

7011

789

1 042

98.

Медицинска сестра

2221

6001

789

1 042

99.

Акушерка

2222

6001

789

1 042

I.2.

Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по ...

 

 

 

 

1.

Библиотекар

2622

5001

789

958

2.

Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)

5165

5001

789

958

3.

Фелдшер

2240

3001

789

953

4.

Инструктор, диетично хранене

2265

3002

789

953

5.

Помощник-фармацевт

3213

5001

789

953

6.

Рехабилитатор

2264

5001

789

953

7.

Медицински лаборант

3212

5012

789

953

8.

Рентгенов лаборант

3211

5001

789

953

9.

Медицински секретар

3344

3001

789

953

ІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

II.1.

Първа група

 

 

 

 

1.

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

610

861

2.

Технически ръководител, строителство

3123

3001

610

861

II.2.

Втора група

 

 

 

 

1.

Техник, инвеститорски контрол

3112

3007

610

785

2.

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

610

785

3.

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

610

785

4.

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115

3045

610

785

5.

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

610

785

6.

Техник, механик/организационна техника и технически средства

3115

3004

610

785

7.

Техник, механик/технически контрол на МПС

3115

3004

610

785

8.

Техник, производствени резултати

3119

3010

610

785

9.

Организатор/въоръжението

3343

3007

610

785

10.

Организатор/вещево осигуряване

3343

3007

610

785

11.

Организатор/финансиране на строителството

3343

3007

610

785

12.

Счетоводител

2411

6004

610

785

13.

Техник, асансьорна техника

3113

3002

610

785

14.

Техник, електронна техника

3114

3007

610

785

15.

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115

3039

610

785

16.

Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване

3115

3004

610

785

17.

Техник, телекомуникации

3522

3007

610

785

18.

Технолог/производствена база

3119

3044

610

785

19.

Лаборант/аналитик

7549

2005

610

785

20.

Лаборант, препаратор

3212

3006

610

785

21.

Фотограф

3431

3001

610

785

22.

Техник, електрически системи

3113

3006

610

785

23.

Техник, медицинска техника

3119

3006

610

785

24.

Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет - АМВР

3343

3001

610

785

25.

Техник-механик самолетна техника

3115

3018

610

785

26.

Техник-механик

3115

3004

610

785

27.

Авиомеханик

3155

3001

610

785

28.

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

610

785

ІІІ.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

III.1.

Първа група

 

 

 

 

1.

Технически сътрудник към кабинета на министър

3359

3027

610

1 476

2.

Управител, спортни дейности

1431

3016

610

779

3.

Управител/общежитие

1120

7023

610

779

4.

Управител/учебна база

1120

7023

610

779

5.

Управител, стол

1412

3007

610

779

6.

Управител, хижа

1439

3006

610

779

7.

Дактилоскопист

3355

3010

610

779

8.

Технически изпълнител/по заплащането на труда

4110

2006

610

779

9.

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

610

779

10.

Сътрудник, охрана

5414

3010

610

779

11.

Инструктор

5169

3007

610

779

12.

Оркестрант

2652

6004

610

779

13.

Оператор, център обаждания

4222

3001

610

779

III.2.

Втора група

 

 

 

 

1.

Касиер, домакин/"Пътна полиция"

4311

2002

610

770

2.

Системен оператор

3513

3003

610

770

3.

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

3522

3016

610

770

4.

Началник, склад

4321

2021

610

770

III.3.

Трета група

 

 

 

 

1.

Завеждащ, административна служба

4110

2001

610

762

2.

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

610

762

3.

Технически изпълнител/"Пътна полиция"

4110

2006

610

762

4.

Технически изпълнител/"Човешки ресурси"

4110

2006

610

762

5.

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

610

762

6.

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

610

762

7.

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

610

762

8.

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

610

762

9.

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

610

762

10.

Секретар

4120

2001

610

762

11.

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

610

762

ІV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1.

Първа група

 

 

 

 

1.

Снабдител, доставчик

4321

2015

610

750

2.

Домакин

4321

3022

610

750

3.

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

610

750

4.

Машинописец I категория

4131

2001

610

750

IV.2.

Втора група

 

 

 

 

1.

Технически изпълнител

4110

2006

610

734

2.

Деловодител

4415

2003

610

734

3.

Магазинер

4321

2008

610

734

4.

Машинописец II категория

4131

2001

610

734

IV.3.

Трета група

 

 

 

 

1.

Куриер

9621

0001

610

729

2.

Продавач, бюфет

5212

0001

610

729

3.

Продавач, книги

9520

0002

610

729

4.

Сервитьор

5131

2004

610

729

5.

Администратор, хотел

4224

3002

610

729

6.

Касиер

5230

1001

610

729

7.

Калкулант

4311

2001

610

729

8.

Дезинфектатор

5329

1003

610

729

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

 

 

 

 

1.

Бояджия, сгради

7131

1001

610

762

2.

Бръснар

5141

2002

610

762

3.

Фризьор

5141

2001

610

762

4.

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

610

762

5.

Водач, електрокар

8344

2003

610

762

6.

Водач, мотокар

8344

2004

610

762

7.

Дърводелец

7115

2002

610

762

8.

Електромонтьор

7412

2009

610

762

9.

Заварчик

7212

1001

610

762

10.

Кранист

8343

2001

610

762

11.

Главен готвач

3434

2001

610

762

12.

Готвач

5120

2001

610

762

13.

Помощник-готвач

5120

2003

610

762

14.

Майстор сладкар

7512

2008

610

762

15.

Сладкар

5120

2002

610

762

16.

Транжор

7511

1019

610

762

17.

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

610

762

18.

Автомонтьор

7231

2001

610

762

19.

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

610

762

20.

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

610

762

21.

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

610

762

22.

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

610

762

23.

Моделиер - конструктор, облекла

7531

3009

610

762

24.

Огняр

8182

2004

610

762

25.

Печатар/полиграфист

7322

2014

610

762

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

610

762

27.

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

610

762

28.

Ретушьор

7321

2029

610

762

29.

Сарач

7536

1021

610

762

30.

Работник, строителството

9312

0003

610

762

31.

Стругар

7223

1015

610

762

32.

Фрезист

7223

2041

610

762

33.

Шивач

7533

1014

610

762

34.

Шлосер

7222

3011

610

762

35.

Шофьор противопожарен автомобил

8332

2001

610

762

36.

Шофьор товарен автомобил

8332

2010

610

762

37.

Шофьор автобус

8331

2002

610

762

38.

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

610