навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020 - 2022 г., наричана по нататък "програмата".
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите на програмата:
1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване знанията и уменията на пчеларите при отглеждането на пчелните семейства;
3. повишаване на качеството и конкурентоспособността на българските пчелни продукти;
4. опазване на пчелната популация, устойчивото развитие на сектора и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Чл. 3. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата.
(2) Постоянната работна група по ал. 1 прави предложения за промени в програмата, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите, а при необходимост определя лимити за финансиране на допустими разходи.
(3) Редът и организацията на работа на постоянната работна група за управление на програмата се определят със заповедта по ал. 1.

Глава втора.
ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:
1. по мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари" за дейностите:
а) "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти";
б) "Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства";
в) "Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари";
2. по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата" за дейностите:
а) "Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатоза";
б) "Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата";
в) "Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната";
3. по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство" за дейностите:
а) "Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)";
б) "Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства";
4. по мярка Г "Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти" за дейностите:
а) "Физикохимичен анализ на пчелния мед";
б) "Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми";
5. по мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" за дейностите:
а) "Закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина";
б) "Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства";
в) "Закупуване на пчелни майки";
6. по мярка E "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" за дейностите:
а) "Инвентаризация на медоносната растителност в страната";
б) "Криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност)";
в) "Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие".

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидения за съответната година бюджет по всяка от мерките на програмата.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на постоянната работна група за управление на програмата със заповед:
1. разпределя бюджета по програмата за съответната финансова година по мерки и дейности;
2. може да промени разпределението на бюджета между мерките и дейностите в рамките на общия годишен бюджет.

Чл. 6. (1) Когато бюджетът за подпомагане на дейностите по чл. 4, т. 1, букви "б" и "в", т. 2, т. 3, буква "б", т. 4 и т. 6, буква "в" е недостатъчен за предоставяне на пълния размер на финансова помощ по одобрените заявления на кандидатите, финансовата помощ се редуцира за всяко от заявленията с еднакъв процент, отразяващ съотношението на недостига спрямо бюджета по мярката. Процентът на редуциране на финансовата помощ за заявленията по съответната мярка се определя със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие").
(2) Когато сумата на исканата финансова помощ за дейностите по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 3, буква "а" и т. 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират и одобряват по реда на чл. 33, ал. 3.
(3) Финансовата помощ за дейностите по чл. 4, т. 6, букви "а" и "б" се предоставя за един проект, с положително становище за одобрение и право да подаде заявление за подпомагане в ДФ "Земеделие" съгласно чл. 27, ал. 2 на един кандидат по всяка от дейностите.

Чл. 7. (1) Финансовата помощ е в размер до максималния по видове активи/разходи или на процент от одобрените за подпомагане разходи, определени в програмата, в случаите, когато не е приложим чл. 6, ал. 1.
(2) Финансовата помощ за извършване на дейностите по чл. 4, т. 1, букви "а" и "б", т. 2, 3, 4 и 5 се предоставя под формата на еднократни плащания, а за дейностите по чл. 4, т. 1, буква "в", т. 2, буква "а" и т. 6 са под формата на междинни и окончателни плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за обособена част от извършена дейност/етап по одобрено заявление за подпомагане, като за дейността по чл. 4, т. 2, буква "а" - след извършване на пролетно и/или есенно третиране на всички пчелни семейства в стопанството на кандидата по чл. 14.

Чл. 8. Недопустими за финансиране са разходи за:
1. доставка, извършена от свързано лице с ползвателя на помощта, с изключение на дейностите по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 2, буква "а" и т. 5;
2. възстановим ДДС;
3. заплатени в брой, с изключение на разходите за дейностите по чл. 4, т. 2, буква "а", т. 4, буква "а" и т. 5, буква "в";
4. извършени извън периода на съответната пчеларска година.

Глава четвърта.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


Чл. 9. (1) По програмата могат да кандидатстват за подпомагане и да получат плащане лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане по съответните мерки от програмата;
2. нямат изискуеми публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, към момента на кандидатстване;
3. не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при получаване на помощта в противоречие на целите на програмата и чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306 от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
4. не са в производство по несъстоятелност, не са обявени в несъстоятелност и не са в ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
6. не са получили финансиране на същия актив/разход, предмет на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. или схема за държавна помощ.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, за които с акт на компетентен орган е установено, че са предоставили декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ "Земеделие" във връзка с кандидатстването и получаването на финансова помощ.
(3) Не са допустими за подпомагане по конкретна мярка и/или дейност лица, за които е установено неизпълнение на подписан договор от прием от предходната финансова година по същата мярка и/или дейност, съгласно чл. 45, ал. 3.

Чл. 10. (1) Един кандидат може да получи еднократно подпомагане в рамките на една финансова година за всяка от дейностите по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава второ заявление за подпомагане за една дейност по чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор, както и през времето, докато първото заявление е в процес на разглеждане.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за подпомагане по мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари"


Чл. 11. (1) Допустими за подпомагане по мярка А, дейност "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти" са физически лица, еднолични търговци, юридически лица, пчеларски кооперации, сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) с пчелни семейства, и признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации, които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (Наредба № 10 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.) (Наредба № 12 от 2015 г.).
(3) В случаите, когато кандидат за подпомагане е група и организация на производители на мед и пчелни продукти или сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, и не е земеделски стопанин, той може да кандидатства за подпомагане само на членовете си, които са регистрирани земеделски стопани и отговарят на изискванията за допустимост, описани в ал. 1, чл. 9 и 10 към момента на кандидатстване.
(4) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селските райони;
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за подпомагане актив по ал. 5.
(5) По дейността се подпомагат всички допустими активи и оборудване и свързаните с тях разходи, описани в приложение № 1, при диференциация на подпомагането според броя на пчелните семейства и референтните цени по приложение № 2.
(6) Активите и оборудването по ал. 5 се подпомагат при следните условия:
1. за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи;
2. заявеният актив и/или оборудване отговаря на нормативно установените изисквания за производство на храни;
3. заявеният актив и/или оборудване е ново и не е втора употреба;
4. заявеният актив и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ЕТ и ЮЛ).
(7) Видовете активи по ал. 5, за които няма референтни цени в приложение № 2, се подпомагат, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими оферти, които не са издадени от лица, свързани помежду си или с кандидата, в оригинал за всеки заявен разход, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, описание на всеки един от изброените в приложение № 1 параметри, цена в левове или в евро с посочен ДДС в случай на регистрация по ЗДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
2. кандидатът представя решение за избор на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му; в тези случаи ДФ "Земеделие" извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор; датите на издаване на документите са в следната времева последователност: оферти, решение и договор;
3. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(8) Не могат да бъдат заявявани за подпомагане активи, за които вече е получено подпомагане в рамките на предходните НПП и/или предишни финансови години на настоящата програма.
(9) Финансовата помощ по дейността е до размера на одобрените разходи и не надвишава референтните цени в левове по видове активи съгласно приложение № 2. Финансовата помощ се предоставя в размер, съобразен с броя на пчелните семейства към момента на кандидатстването, както следва:
1. от 20 до 50 броя пчелни семейства - в размер до 1500 лв.;
2. от 51 до 150 броя пчелни семейства - в размер до 2500 лв.;
3. над 151 броя пчелни семейства - в размер до 3500 лв.
(10) Когато кандидат по дейността е сдружение на производители, призната група или организация на производители, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., допустимият брой активи се определя за всеки от членовете на сдружението, групата или организацията, заявил участие по НПП.

Чл. 12. (1) Допустими за подпомагане по мярка А, дейност "Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства" са пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(3) По дейността се подпомагат следните разходи:
1. наем на зала и аудио-визуално оборудване за провеждане на лекторията;
2. обучителни материали;
3. във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения (за лектория) до максимален размер 80 лв./астрономически час;
4. командировки съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) на лекторите, ангажирани с провеждане на обучението;
5. посещение на пчелин с практическо занятие (разходи за транспорт - наем на транспортно средство);
6. храна за участниците, когато обучението е над 6 часа в рамките на един ден.
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при следните условия:
1. кандидатите по ал. 1 да са осъществявали дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
2. има решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. за всяка финансова година сдружението-кандидат е заявило само една лектория, финансирана по дейността; една лектория включва минимум три теоретични занятия с продължителност по 4 часа и максимум две теми в едно теоретично занятие и едно практическо занятие с продължителност 4 часа;
4. план на обучението, включващ: резюме на съдържание на теоретичните занятия, съдържание на практическото занятие, времеви график на дейностите, списък с лекторите (хоноровани преподаватели, лица, притежаващи магистърска степен по някоя от следните дисциплини - Пчеларство, Маркетинг, Право, Ветеринарна медицина и др., имащи отношение към сектора, доказано чрез мотивирана обосновка), подробна финансова обосновка (разбивка на разходите);
5. пчелинът за провеждане на практическото занятие е регистриран по реда на чл. 137 от ЗВД като животновъден обект;
6. минимален брой участници в едно занятие - 10 пчелари, собственици на активни животновъдни обекти - пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
7. едно обучаващо се лице не може да участва в повече от 1 лектория с едно и също съдържание в рамките на тригодишния период, както и да е преминало обучение по проект по подмярка 1.1. "Професионално обучение и придобиване на умения" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., който е с едно и също съдържание с плана за обучение;
8. кандидатите по ал. 1 не са финансирани по проект, който е с едно и също съдържание с плана за обучение, по подмярка 1.1. "Професионално обучение и придобиване на умения" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
(5) Финансовата помощ за една лектория е до размера на одобрените разходи и не надвишава 3000 лв.

Чл. 13. (1) Допустими за подпомагане по мярка А, дейност "Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари" са пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, кооперации на пчелари, признати организации и групи производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(3) По дейността се подпомагат следните разходи:
1. наем на изложбена и/или търговска площ;
2. закупуване или наем на оборудване;
3. временна регистрация на обект съгласно ЗВД и Закона за храните;
4. реклама по местни радиостанции;
5. изработване и публикуване на реклами в печатни издания;
6. отпечатване и разпространение на информационни материали (листовки, дипляни).
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при следните условия:
1. кандидатите по ал. 1 да са осъществявали дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. изготвен план-график за провеждане на базарите;
4. участващите с продукти собствено производство пчелари да са членове на сдружението, организиращо базара/изложението;
5. минималният брой участващи пчелари за всеки от базарните дни е 5;
6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.) участващите в базара пчелари по т. 5 да са вписани по реда на действащата наредба, уреждаща директните доставки по Закона за храните;
7. един базар е минимум 1 ден (при среден разход за 1 базар до 1000 лв.);
8. кандидатите по ал. 1 не са финансирани по схема на държавна помощ "Помощ за участие в изложения".
(5) Финансовата помощ за един кандидат е до размера на одобрените разходи и не надвишава 10 000 лв. за една година.

Раздел II.
Условия за подпомагане по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата"


Чл. 14. (1) Допустими за подпомагане по мярка Б, дейност "Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата" са физически лица, еднолични търговци, юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и признати организации и групи на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации. Допустимо за кандидат е и сдружение на пчелари, организация и група на производители на мед и пчелни продукти, които не са регистрирани като земеделски стопани, като в този случай те кандидатстват за подпомагане и разпределят ВМП само между членовете си, които са регистрирани земеделски стопани и отговарят на изискванията за допустимост, описани в ал. 2 и 3, чл. 9 и 10.
(2) Допустимите кандидати следва да отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти.
(3) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати с действащ петгодишен ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. за периода на ангажимента.
(4) По дейността се подпомагат разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, лицензирани за употреба от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) или от Европейската комисия съгласно ЗВД и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година.
(5) Разходите по ал. 4 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.;
2. за всяко от третиранията е използван само един вид ВМП за всички третирани пчелни семейства в един пчелин; в случай че кандидатът по мярката е сдружение на пчелари, регистрирано по ЗЮЛНЦ, или призната организация на производители на мед и пчелни продукти, критерият се прилага по отношение на лицата, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства;
3. при извършване на пролетно и есенно третиране приложеният ВМП за пролетно третиране съдържа различно активно вещество и е от различна химична група от ВМП, използван за есенно третиране на пчелните семейства;
4. са за количества ВМП, които съответстват на броя на третираните пчелни семейства и приложената доза за ВМП съгласно ветеринарномедицинския дневник на пчелина и указанията на производителя на съответния ВМП;
5. ветеринарномедицинските продукти са закупени от лицензирани обекти за търговия на едро с ВМП съгласно чл. 363, ал. 1 от ЗВД или от лицензирани обекти за търговия на дребно с ВМП съгласно чл. 373, ал. 1 от ЗВД в съответствие с посочения в лицензиите за употреба режим на отпускане.
(6) Финансовата помощ е в размер до 9,80 лв. на пчелно семейство в рамките на пчеларската година. Помощта се определя по ценови групи съгласно приложение № 3.
(7) В случай че цената на използвания ВМП за третиране на едно пчелно семейство в рамките на пчеларската година е по-ниска от посочената в приложението, помощта се изплаща до размера на реално извършения разход и не надвишава определената финансова помощ в ал. 6.
(8) В случай че бъде лицензиран за употреба нов ВМП за борба срещу вароатозата извън посочените в приложение № 3, работната група по чл. 3 прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите за определяне на лимит за финансиране на продукта. Финансовата помощ за новия продукт е в размер 81,7 % от стойността на одобрения лимит и се включва в съответната ценова или в нова ценова група в приложение № 3 и не повече от стойността, определена в ал. 6.

Чл. 15. (1) Допустими за подпомагане по мярка Б, дейност "Изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата" са сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.
(2) По дейността се финансират разходи за:
1. командировъчни в размери съгласно Наредбата за командировките в страната - дневни, пътни и нощувки, за събиране на пробите/извършване на полеви тестове;
2. изплатени доходи по извънтрудови правоотношения на специалистите, участващи в събирането на пробите/извършване на полеви тестове, до максимален размер 50 лв./ден;
3. консумативи за събиране на пробите и полеви тестове;
4. изпращане на пробите в акредитирана лаборатория;
5. лабораторни изследвания за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата;
6. разрешени за употреба ВМП за борба с вароатозата, които ще се изпитват за създадена резистентност на Varroa destructor към активната им субстанция.
(3) Разходите по ал. 2 се финансират при следните условия:
1. кандидатът да е осъществявал дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. вземането на проби и полевите тестове се извършват в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
4. лабораторните изследвания се извършват в акредитирани лаборатории;
5. вземането на проби се извършва съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика за целите на наредбата, която се публикува на интернет страницата на агенцията;
6. изискванията към специалистите, участващи във вземането на пробите и извършването на полевите тестове, се определят от методиката по т. 5;
7. проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния директор на БАБХ положително становище.
(4) Финансовата помощ е в размер 100 % от одобрените разходи, като таванът им за един кандидат се определя на база на методиката по ал. 3, т. 5.
(5) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) за обобщаване на данните и анализ, който се публикува на интернет страницата на центъра.

Чл. 16. (1) Допустими за подпомагане по мярка Б, дейност "Изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната" са сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.
(2) По дейността се финансират разходи за изпращане и изследване на проби в акредитирани лаборатории.
(3) Разходите по ал. 2 се финансират при следните условия:
1. кандидатът да е осъществявал дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния директор на БАБХ положително становище;
4. изискванията при вземането на проби е съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика, която се публикува на интернет страницата на агенцията;
5. кандидатът е извършил анализ на пробите в акредитирани за дейността лаборатории;
6. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
7. пробите са изпратени с протокол за вземане на проби по образец.
(4) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в ЦОРХВ за обобщаване на данните и анализ, който се публикува на интернет страницата на центъра.
(5) Финансовата помощ е в размер 100% от одобрените разходи по дейността, като таванът им за един кандидат се определя на база на методиката по ал. 3, т. 4.

Раздел III.
Условия за подпомагане по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство"


Чл. 17. (1) Допустими за подпомагане по мярка В, дейност "Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)" са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и организации и групи на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации, признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г., които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не повече от 300 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
5. поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.
(2) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия с прикачен инвентар;
3. получили финансиране по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство" в предходните години от действието на програмата за тригодишния период 2017 - 2019 г.
(3) По дейността се финансират разходи за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа) в разновидности, описани в приложение № 4.
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при следните условия:
1. заявеният за подпомагане актив следва да има минимална вместимост 10 броя кошери;
2. заявеният за подпомагане актив е нов и не е втора употреба;
3. броят на допустимите за финансиране активи по мярката е не повече от един брой за тригодишния период 2020 - 2022 г.;
4. финансираният актив е заприходен в инвентарна книга/счетоводна система (за ЕТ и ЮЛ);
5. заявеният за финансиране актив е регистриран в КАТ като пътно превозно средство (ППС), категория О-1 или категория О-2 в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата;
6. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(5) Разходите по ал. 3 се подпомагат, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими оферти, които не са издадени от лица, свързани помежду си или с кандидата, в оригинал за всеки заявен разход, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, описание на всеки един от изброените в приложение № 4 параметри, цена в левове или в евро с посочен ДДС в случай на регистрация по ЗДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
2. кандидатът представя решение за избор на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му; в тези случаи ДФ "Земеделие" извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор; датите на издаване на документите са в следната времева последователност: оферти, решение и договор;
3. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(6) Финансовата помощ е в размер 50 % от одобрените за подпомагане разходи, но не повече от 2500 лв. по дейността за тригодишния период 2020 - 2022 г.

Чл. 18. (1) Допустими за подпомагане по мярка В, дейност "Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства" са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
4. притежават най-малко 50 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.
(2) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същата дейност по Държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство";
2. с пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки, регистрирани по Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.) (Наредба № 47 от 2003 г.).
(3) Финансовата помощ е в размер до 10 лв. за придвижване на една паша на едно пчелно семейство.
(4) Помощта по ал. 3 се предоставя при следните условия:
1. пчелните семейства се придвижват на паша най-малко на 15 км в радиус от постоянния пчелин извън населеното място; разстоянието, на което са придвижени пчелните семейства за паша, се определя като разстояние по въздух между две точки, определени от географските координати на постоянния и временния пчелин, в който са настанени пчелните семейства за паша;
2. при придвижването на пчелните семейства се спазват отстоянията за разположение на временни пчелини по чл. 15, т. 2 и 3 от Закона за пчеларството;
3. пчелните семейства са придвижени на до две паши в периода от месец април до месец юли в рамките на съответната пчеларска година;
4. минимален, непрекъснат период на престой на пчелните семейства за една паша е 15 календарни дни;
5. за една паша се придвижват минимум 50 и максимум 300 броя пчелни семейства;
6. кандидатът не е финансиран по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г., направление "Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване", за същата дейност;
7. изпълнението на дейността се доказва с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване и служебна бележката по образец от кметството, на чиято територия са били разположени пчелните семейства, или разрешение от лицата по чл. 69, ал. 3 от Закона за горите.

Раздел IV.
Условия за подпомагане по мярка Г "Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти" с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност


Чл. 19. (1) Допустими за подпомагане по мярка Г, дейност "Физикохимичен анализ на пчелния мед" са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. с пчелни семейства, и признати групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти и техните асоциации, които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти.
(2) Допустими за кандидати са организации и групи на производители на мед и пчелни продукти, които не са регистрирани като земеделски стопани, като в този случай те кандидатстват за подпомагане само за членовете си, които са регистрирани земеделски стопани и отговарят на изискванията за допустимост, описани в ал. 1, чл. 9 и 10.
(3) По дейността се финансират разходите за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(4) Разходите по ал. 3 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. физикохимичните анализи са извършени в акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) лаборатории за извършване на анализ на пчелен мед, като всеки от изследваните показатели по ал. 3 е включен в обхвата на акредитация;
2. лабораторният анализ включва най-малко изброените в ал. 3, т. 1, 2, 3 и 5 показатели за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата;
4. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(5) Финансовата помощ за всеки изследван показател по ал. 3 е до размера на извършените и одобрените разходи и не надвишава финансовата помощ в левове съгласно приложение № 5.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.) Допустими за подпомагане по мярка Г, дейност "Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми" са:
1. сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
2. признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти;
3. физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства.
(2) По дейността се финансират разходите за:
1. вземане на проби от пчелен мед и прашец;
2. изпращане на проби в акредитирани лаборатории;
3. изследване на пробите в акредитирани лаборатории.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.) Разходите по ал. 2 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. за кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2:
а) сдружението на пчелари е осъществявало дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
б) решение на компетентния орган за участие на сдружението на пчелари по дейността на мярката;
в) групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти са признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите;
г) проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния директор на БАБХ положително становище;
д) изискванията при вземането на проби са съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика, която се публикува на интернет страницата на агенцията;
е) извършен е анализ на пробите от пчелен мед и прашец в акредитирани за дейността лаборатории;
ж) пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти;
з) пробите са изпратени с протокол за вземане на проби по образец;
2. за кандидатите по ал. 1, т. 3:
а) пчелинът е регистриран по чл. 137 от ЗВД;
б) пробата е взета съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика, която се публикува на интернет страницата на агенцията;
в) пробата е изпратена с протокол за вземане на проби по образец;
г) извършен е анализ на пробата от пчелен мед и прашец в акредитирана за дейността лаборатория.
(4) Финансовата помощ е в размер 100% от одобрените разходи по дейността.

Раздел V.
Условия за подпомагане по мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз"


Чл. 21. (1) Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(2) Допустими за подпомагане са лицата по ал. 1, които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти.
(3) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 250 броя пчелни семейства.
(4) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства.
(5) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а" са кандидати:
1. за които сумата за финансираните кошери през предходните години на съответната Национална програма по пчеларство от 2017 г. и следващите години на прилагането и и тези, заявени за подпомагане в годината на кандидатстване, е 151 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с производство и/или търговия на кошери и части от тях.
(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б" са кандидати:
1. за които сумата за финансираните отводки през предходните години на съответната Национална програма по пчеларство от 2017 г. и следващите години на прилагането и и тези, заявени за подпомагане в годината на кандидатстване, е 151 и повече отводки;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.
(7) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "в" са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пчелни майки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за закупуване на пчелни майки за увеличение на основните семейства.

Чл. 22. (1) По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери от следните модели и окомплектовки за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а":
а) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 3 корпуса, дъно, капак;
б) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак;
в) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 2 корпуса, дъно, капак;
г) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак;
д) Фарар комплект, с части на комплекта - 4 корпуса, дъно, капак;
2. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на отводки за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б";
3. за закупуване на пчелни майки - за дейности по чл. 4, т. 5, буква "в".
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат в размер до 54 лв., когато:
1. заявените за закупуване кошери са нови и са изработени от сух дървен материал с дебелина на стените минимум 25 мм или от полистирен;
2. размерите на частите от комплекта на модела кошери, които са изработени от сух дървен материал, са съобразени с размерите, посочени в приложение № 6;
3. моделите на кошери, които са изработени от полистирен, са от изброените, както следва: Фарар, Лангстрот-Рут и Дадан Блат;
4. новозакупените кошери са заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане;
5. новозакупените кошери са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
6. броят на допустимите за финансиране кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително - до 50 броя.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат в размер до 75 лв., когато:
1. закупените отводки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително - до 50 броя;
3. новозакупените отводки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените отводки не са присъединени към съществуващи в стопанството на кандидата пчелни семейства.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат в размер до 15 лв., когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително - не повече от 1,5 пъти от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително - до размер, равен на броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
в) при налични към датата на кандидатстване над 250 пчелни семейства - не повече от 1/2 от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
3. новозакупените пчелни майки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените пчелни майки не са придадени към финансирани съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 в същата пчеларска година новозакупени отводки.

Раздел VI.
Условия за подпомагане по мярка Е "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти"


Чл. 23. (1) Допустими за подпомагане по мярката са проекти, които са разработени по следните научни теми:
1. инвентаризация на медоносната растителност в страната;
2. криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност);
3. мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие.
(2) Проектите по ал. 1, т. 1 и 2 са допустими за подпомагане, когато са получили положителна оценка на практикоприложната част на проекта, извършена от комисията по чл. 27, ал. 2, а по т. 3 - след положително становище от Централното управление на БАБХ, издадено в 14-дневен срок от датата на постъпването им. За всяка от годините на прилагане на програмата положително становище на проектите по ал. 1, т. 1 и 2 може да получи само едно от проектните предложения.
(3) Проектите по ал. 1, т. 1 и 2 са допустими за финансиране, когато са получили положителна оценка за обоснованост на разходите по изпълнените проекти, извършена от комисията по чл. 27, ал 2.

Чл. 24. (1) Допустими за подпомагане по проектите по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 са:
1. висши училища с преподаване на предмет пчеларство, вписани в регистъра на Министерството на образованието и науката съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания;
2. научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството;
3. научни организации, вписани в регистъра на Министерството на образованието и науката съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.
(2) Допустими за подпомагане по проектите по ал. 1, т. 3 са пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.

Чл. 25. (1) По мярката са допустими за финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 1:
а) консумативи и информационни материали, определени по видове в приложение № 7;
б) командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.), пътни, дневни и нощувки, като броят и продължителността на командировките е съобразен с целите на проекта;
2. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 2:
а) наем или закупуване на апаратура за целите на проекта, материали, химикали и консумативи;
б) командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като броят на командировките е съобразен с целите на проекта;
в) разходи във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения - възнаграждения на членовете на колектива до максимален размер 50 лв./ден;
3. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 3:
а) вземане на проби от пчели;
б) изпращане на пробите в акредитирана лаборатория;
в) изследване на пробите в акредитирани лаборатории;
г) командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, пътни, дневни и нощувки, като броят и продължителността на командировките е съобразен с целите на проектното предложение.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато:
1. има решение на компетентния орган за участие на организацията/сдружението по дейността на мярката;
2. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти;
3. разходите по ал. 1 се финансират, когато са представени най-малко три съпоставими оферти, които не са издадени от лица, свързани помежду си или с кандидата, в оригинал за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв., както и когато разходът е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв., които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите (в необходимите случаи), цена в левове или в евро с посочен ДДС в случай на регистрация по ЗДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации (в необходимите случаи);
4. кандидатът представя решение за избор на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му; в тези случаи ДФ "Земеделие" извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор; датите на издаване на документите са в следната времева последователност: оферти, решение и договор;
5. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
6. кандидатът не разполага към момента на кандидатстването с материали, химикали и консумативи, апаратура и оборудване за целите на проекта, за финансирането на които кандидатства;
7. заявените за финансиране материали и активи са необходими за реализиране на проекта;
8. анализите по заявените разходи са извършени в акредитирани за съответната дейност лаборатории;
9. материалите и всички документи, насочени към обществеността, включително научните публикации с цел докладване на резултатите от научните проекти, описани в чл. 23, ал. 1, които ще бъдат финансирани по програмата, трябва да носят емблемата на Европейския съюз и следния текст на български език: "ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".
(3) Разходите по ал. 1, т. 3 се финансират, когато:
1. кандидатът е осъществявал дейност минимум една календарна година преди датата на кандидатстване по дейността;
2. изискванията при вземането на проби са съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика за целите на наредбата, която се публикува на интернет страницата на агенцията;
3. кандидатът е извършил анализ на пробите от пчели в акредитирани за дейността лаборатории;
4. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни обекти;
5. пробите са изпратени с протокол за вземане на проби по образец в акредитирани за изследването лаборатории.
(4) В случай че кандидатът е възложител по смисъла на ЗОП, следва да изпълни дейностите при съблюдаване на изискванията на посочения закон.
(5) Финансовата помощ за всички теми по мярката е в размер 100 % от одобрените разходи по дейността.
(6) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в ЦОРХВ за обобщаване на данните и анализ, който се публикува на интернет страницата на центъра.
(7) Резултатите от проектите по мярка Е се представят в МЗХГ до един месец, след окончателното изплащане на финансовата помощ от страна на ДФ "Земеделие". При неспазване на срока получените средства подлежат на възстановяване с акт, издаден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(8) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, за всеки заявен за финансиране разход към датата на подаване на заявлението за подпомагане обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три оферти, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.
(9) Кандидатите по ал. 8 събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации по реда на ЗОП, като публикуват на профила на купувача информация относно вида на услугите и/или доставките, за които ще бъде заявено финансиране, придружена от детайлно описание на техническите характеристики, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка. Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
(10) В случаите на ал. 8 кандидатите представят в ДФ "Земеделие" решение за избор на стойността на разхода по критерий "най-ниска цена".
(11) Кандидатите възложители по смисъла на ЗОП по ал. 8 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по чл. 34, ал. 3.
(12) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по ал. 1 е до един месец след датата на подписване на договора по чл. 34, ал. 3.
(13) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя на ДФ "Земеделие" копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(14) В едномесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФ "Земеделие" извършва последващ контрол. С цел осъществяване на контрол и спазване принципите на обективност и безпристрастност ДФ "Земеделие" свиква Комисията за оценка на проектите по чл. 33, ал. 2, която се произнася относно законосъобразността на проведената процедура по ЗОП и обосноваността на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФ "Земеделие" сключва допълнително споразумение към договора по чл. 34, ал. 3 за вписване на избрани изпълнители.
(15) Изпълняването на дейностите по проекта, обект на обществена поръчка, следва да започне след сключване на допълнителното споразумение по ал. 14 към договора.
(16) Последващият контрол от ДФ "Земеделие" се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФ "Земеделие" писмено уведомява бенефициента и му дава възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
(17) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 16 изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ, или изцяло отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(18) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия и размер се определят съгласно националното законодателство и насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат внесени във финансирани от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение С(2013) 9527 от 19 декември 2013 г. на Европейската комисия.

Глава шеста.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 26. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по програмата подават заявление за подпомагане по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилагат към него документите, посочени в образеца. Заявленията се публикуват на интернет страницата на ДФ "Земеделие".
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се подава лично от кандидата, от законния му представител или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите:
1. в Централното управление на ДФ "Земеделие" за мерките по чл. 4, т. 1, буква "б" и буква "в", т. 2, буква "б" и буква "в", т. 4, буква "б" и т. 6;
2. в областната дирекция на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице за мерките по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 2, буква "а", т. 3, буква "а" и буква "б", т. 4, буква "а" и т. 5.
(3) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(4) В случай на липси или нередовности в документите по ал. 1 заявлението не се приема и се връща на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол.

Чл. 27. (1) Кандидатите по мярка Е "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" подават своите проекти до председателя на Селскостопанската академия (ССА) за оценка за практикоприложната част на проектите и издаване на положително становище в резултат на оценката.
(2) Комисия от Селскостопанската академия, чийто състав се определя със заповед на председателя на ССА, извършва оценка за практикоприложната част на представените по чл. 4, т. 6, буква "а" и буква "б" проекти съгласно приложение № 8 и класира кандидатите. Кандидатът с най-висока оценка получава от комисията положително становище за одобрение и право да подаде заявление за подпомагане в ДФ "Земеделие". Останалите кандидати се уведомяват писмено за резултатите от проведеното класиране.
(3) Научните проекти по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 трябва да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информация за състава на научния колектив;
3. анотация - подробно описание на проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методика на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. подробен финансов план с обосноваване на разходите по дейности;
9. ползвана литература.
(4) Изпълнените научни проекти се представят от кандидата на комисията по ал. 2 за оценка на обосноваността на разходите, като критериите за оценка се определят със заповед на председателя на ССА, която се публикува на интернет страницата на академията. Кандидатите, получили от комисията положителна оценка, имат право да подадат заявление за плащане в ДФ "Земеделие".
(5) Резултатите от финансираните от ДФ "Земеделие" научни проекти се представят от ползвателя на подпомагането в МЗХГ в срок до един месец след окончателното изплащане на финансовата помощ с право за публикуването им на официалната електронна страница.

Чл. 28. Документите за кандидатстване за подпомагане по чл. 26, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 37, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на прилагане на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ДФ "Земеделие";
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане по чл. 26, ал. 1. Със заповедта се определя периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото и края на периода), като се посочва и бюджетът на съответната мярка за съответния период на прием.
(2) Приемът на заявления за подпомагане по мерките от програмата започва не по-късно от 21 ноември за първата година и 25 октомври за останалите години от тригодишния период на прилагане на програмата и приключва не по-късно от 16 юли на всяка финансова година от действието на програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за подпомагане по мерките от програмата може да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" обявява приема на заявления за подпомагане по програмата със съобщение, което се публикува на електронната страница на ДФ "Земеделие" и се поставя на общодостъпно място в областните дирекции на ДФ "Земеделие" не по-късно от 15 календарни дни преди началото на всеки прием. Съобщението съдържа образци на документите за кандидатстване.

Чл. 30. (1) Когато след приемането на заявлението за подпомагане по чл. 26, ал. 1 бъде установена нередовност или липса в подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му трябва да представи исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнотите и неяснотите на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 1, ДФ "Земеделие" отказва финансиране или финансовата помощ се намалява за частта от нея, засегната от неотстранените нередовности.

Чл. 31. (1) След подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца след края на съответния период на прием на заявления, ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, на заявените данни и на други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на част от приетите заявления за подпомагане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи, като извадката включва произволно избрана част от подадените заявления и част, избрана чрез риск-анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. когато е направено запитване за становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е направено възражение срещу резултатите от извършена проверка на място по реда на чл. 32, ал. 4.

Чл. 32. (1) Проверките на място по чл. 31, ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица от ДФ "Земеделие" в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ "Земеделие" представя протокола с резултатите от нея за подпис на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие от протокола се предоставя на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител веднага след приключване на проверката на място.
(3) Когато кандидатът, упълномощен негов представител или негов служител не бъде открит при извършване на проверката на място, ДФ "Земеделие" уведомява кандидата за извършената проверка, като му изпраща копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

Чл. 33. (1) Решението по чл. 31, ал. 1, т. 3 се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане и приложените към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени в програмата и тази наредба.
(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 25 изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" може да определи със заповед комисия за оценка на разходите, която да се произнесе по тяхната допустимост и обоснованост. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и професионален опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова помощ по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 3, буква "а" и т. 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9, и се одобряват в низходящ ред. Заявленията с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се класират по реда на постъпването им. Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки и еднакво време на постъпване, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 5, ал. 2.
(4) В случай че изпълнението на критериите за оценка по ал. 3 е станало основание за класиране на заявление пред други заявления по реда на тази наредба, кандидатът с класираното заявление се задължава да поддържа съответствие с критериите за оценка по ал. 3.
(5) В случай че след обработка на заявленията се установи излишък на средства от бюджета по някоя от мерките и дейностите, същият може да се преразпредели към друга мярка и дейност, по която има недостиг, със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 5, ал. 2.
(6) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" може да сключва договори по заявления за подпомагане, които са класирани по реда на ал. 3 и за които е установен недостиг на средства до размера на преразпределения по ал. 5 бюджет. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на класирането по ал. 3.

Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително писмо, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите или при непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка, описани в раздели I - VI от глава пета;
3. неотстраняване на нередовностите и липсите в срока по чл. 30, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. несъответствие с изискванията на чл. 9 и 10.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане кандидатът трябва да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност съгласно чл. 10.

Чл. 35. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на ДФ "Земеделие" със заповед може да определи бюджет за сключване на договори над бюджета, определен в заповедта за прием по чл. 29, ал. 1, формиран от:
1. откази или частично неизпълнение или неподадени заявления за плащане от страна на ползватели на помощта по сключени договори с ДФ "Земеделие", и
2. редукции в резултат на извършени проверки по подадени заявления за плащане и откази от ДФ "Земеделие".
(2) Договорите по ал. 1 се сключват от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Договорите над бюджета по ал. 1 се сключват под условие, че финансовата помощ ще бъде изплатена при наличие на финансов ресурс. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на заявленията, класирани по чл. 33, ал. 3.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.) Във всички случаи сумата от бюджетите по чл. 29, ал. 1, чл. 33, ал. 5 и чл. 34, ал. 2 не надхвърля общия годишен бюджет по програмата, одобрена с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 г. за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 157 от 14.06.2019 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2021/974 на Комисията от 9 юни 2021 г. за одобряване на изменените национални програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 215 от 17.06.2021 г.).

Глава седма.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 36. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция и/или разход по всяка от дейностите на мерките на наредбата.
(2) Финансовата помощ не се изплаща на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия за подпомагане, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта.
(3) В Интегрираната система за администриране и контрол, както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 няма данни за наличие на двойно финансиране на активите, предмет на подпомагане по мерки А, Б, В и Д на настоящата програма.

Чл. 37. (1) За получаване на еднократно, междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 15 август на текущата финансова година заявление за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилага документите, посочени в същото заявление.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане ползвателите по мярката по чл. 4, т. 6 представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резултатите от научно-приложните изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени за финансиране по програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 1, буква "б" и буква "в", т. 2, буква "б" и буква "в", т. 4, буква "б" и т. 6 в Централното управление на ДФ "Земеделие";
2. за мерките по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 2, буква "а", т. 3, буква "а" и буква "б", т. 4, буква "а", т. 5 в областните дирекции на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една дейност по чл. 4.
(5) Искането за междинно плащане следва да бъде посочено в заявлението за подпомагане по чл. 26, ал. 1, както и да се посочи за кой обособен етап се отнася, съгласно чл. 7, ал. 3.

Чл. 38. (1) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат и се връщат на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 37, ал. 1 отново да подаде заявление за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава идентификационен номер на заявлението.

Чл. 39. (1) В срок до 45 дни от подаване на заявлението за плащане по чл. 37, ал. 1 и не по-късно от 15 октомври на текущата финансова година ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за плащане;
2. извършва проверка на място на част от приетите заявления за плащане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен негов представител или на негов служител; извадката включва произволно избрана част от подадените заявления и част, избрана чрез риск-анализ, като извадката представлява най-малко 5 на сто от приетите заявления;
3. одобрява или мотивирано отказва плащането въз основа на установените фактическо съответствие и съответствие по документи между одобреното заявление за подпомагане и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ по представена от ползвателя собствена банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност или липса на подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в случай че по дадено заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност и/или за функционална несамостоятелност.

Чл. 40. (1) Размерът на плащанията се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи.
(2) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" отказва изплащането на част или на целия размер на помощта, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с договора по чл. 34, ал. 3 и 4 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 39, ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са осъществени в сроковете по чл. 41;
5. установи, че ползвателят на помощта е укрил факти и обстоятелства, които биха довели до отхвърляне на заявлението му за подпомагане;
6. установи неправомерно договориран разход, който е недопустим по изискванията на програмата и на тази наредба;
7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други програми за безвъзмездна финансова помощ с публични средства независимо от източника на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не отговаря на условията в чл. 9, раздели I - VI от глава пета към момента на подаване на заявлението за плащане, както и при непредставяне на документи, посочени в заявлението, съгласно чл. 37, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти в заявлението за плащане;
10. при осъществяване на контрола съгласно чл. 25, ал. 16 установи нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки със заповед за налагане на финансова корекция.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта няма право да подаде друго заявление за плащане за същата дейност.

Раздел II.
Изпълнение на дейностите по заявлението и контрол върху изпълнението


Чл. 41. Ползвателят на помощта следва да извърши одобрените разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане.

Чл. 42. (1) Искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ може да бъде подавано не по-късно от 30 юни на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите, изискванията за подпомагане и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. е свързано с отказ за извършване на всички или част от разходите/инвестициите по подписан договор, в случай че това не се дължи на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие".
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на ДФ "Земеделие" всяка поискана информация, свързана с подпомаганата дейност.

Чл. 44. (1) Ползвателят на помощта, получил подпомагане по чл. 4, т. 1, буква "а", т. 3, буква "а", т. 5, буква "а", буква "б" и т. 6, се задължава за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие":
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява или преотстъпва ползването на активите, които са обект на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не преустановява подпомогнатата дейност, в случай че е получил подпомагане по дейностите на мерките съгласно чл. 4, т. 1, буква "а", т. 3, буква "а", т. 5, буква "а" и буква "б";
4. да практикува подвижно пчеларство, в случай че е получил подпомагане по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство".
(2) Членовете на пчеларски сдружения, групи и организации на производители, получили подпомагане по чл. 4, т. 1, буква "а" и т. 3, буква "а", се задължават за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие" да спазват изискванията на ал. 1.
(3) В случаите, когато ползвателите са признати организации на производителите, преотстъпване ползването на активите - предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите, и/или членовете на юридическите лица - кандидати, не се смята за неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 2.

Чл. 45. (1) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани с подпомаганата дейност, могат да упражняват служители на ДФ "Земеделие", Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите, одитни и сертифициращи органи.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(3) При установяване на неизпълнение на всички разходи/инвестиции по дадена мярка/дейност от подписан договор, извън случаите на форсмажорни обстоятелства, ползвателят се лишава от право на кандидатстване за следващата финансова година по съответната мярка/дейност.

Чл. 46. (1) Държавен фонд "Земеделие" упражнява контрол след извършване на плащанията по заявленията, финансирани съгласно чл. 4, т. 1, буква "а", т. 3, буква "а", т. 5, буква "а", буква "б" и т. 6, чрез извършване на административни проверки и проверки на място.
(2) Проверки по ал. 1 могат да се извършват до изтичането на третата година считано от датата на извършване на плащането по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Обект на проверките след плащане е изпълнението на задълженията по чл. 43 и 44.

Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта или членовете на пчеларските сдружения, групите и организациите на производители, получили подпомагане, дължат връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях, когато не изпълнят свое нормативно установено или договорно задължение, както и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или подправен документ и/или изкуствено е създал условия за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с изискванията на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите и активите, финансирани по програмата;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите по одобрения проект активи по предназначение.
(2) Когато ДФ "Земеделие" установи наличието на обстоятелство по чл. 48, ал. 1 преди извършване на окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ "Земеделие" установи, че обстоятелства по чл. 48, ал. 1 са съществували преди извършване на еднократно или окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените плащания заедно със законните лихви върху тях.

Чл. 48. (1) Когато установи неизпълнение на задължения по чл. 43 и 44, ДФ "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок, но не по-късно от изтичане на 3 години от изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в срока по ал. 2, дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 49. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задължения по него, когато неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства и са спазени изискванията по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми ДФ "Земеделие" за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 10 работни дни от датата на възникване на събитието.

Глава осма.
МОНИТОРИНГ


Чл. 50. Държавен фонд "Земеделие" ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите, с който отчита прилагането на всяка една от мерките по чл. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Агресори" са насекоми, птици и бозайници, които нанасят вреда на пчелите, пилото и пчелните продукти.
2. "Дейности, свързани с производство на кошери" са следните дейности, извършвани по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.
3. "Заселен пчелен кошер" съдържа най-малко:
а) пчелна майка;
б) 800 г пчели, от които най-малко 50 % млади;
в) 3 пити за Дадан Блат или 4 пити за многокорпусен кошер със светла до тъмнокафява вощина, с най-малко 20 dm2 пило, от което 50 % запечатано.
4. "Изкуствено създаване на условия" е всяко създадено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013.
5. "Кандидат" е лице, което е подало заявление за подпомагане по програмата.
6. "Лимит" е максималният размер на конкретен вид разход, въз основа на който се определя размерът на финансовата помощ.
7. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейския съюз за или на бюджетите, управлявани от него, посредством намаляването или загубата на приходи или посредством извършването на неоправдан разход.
8. "Планински райони" са землищата на населените места, които са включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
9. "Ползвател" е лице, за което е одобрена или на което е изплатена финансова помощ по програмата.
10. "Пчеларска година" е периодът от 12 последователни месеца от 1 август до 31 юли.
11. "Пчеларска платформа" е метална конструкция, предназначена да носи монтирани на нея пчелни кошери.
12. "Пчеларско ремарке" е специализирано ППС, предназначено да се тегли от моторно превозно средство и да носи като товар пчелни кошери или сменяеми пчеларски платформи с монтирани на тях пчелни кошери.
13. "Референтни цени" са цени, ползвани от ДФ "Земеделие" за сравнение при определяне основателността на разходите.
14. "Свързани лица" са тези, които се намират в следната свързаност:
а) едното лице участва в управлението на дружеството на другото;
б) са съдружници с изключение на членовете на организациите и групите на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите съгласно Наредба № 12 от 2015 г.;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице търговец по смисъла на Търговския закон, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните - с изключение на членовете на организациите и групите на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите съгласно Наредба № 12 от 2015 г.;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето физическо или юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски представител на другото;
з) са съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до втора степен включително.
15. "Съпоставими оферти" са оферти, които съдържат еднотипни основни технически характеристики, които са с отклонение до 15 %.
16. "Финансова година" е 12-месечният период, започващ на 16 октомври през същата пчеларска година и завършващ на 15 октомври следващата година.
17. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария, които са въздействали сериозно върху обекта на финансираните дейности и активи;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично пчелните семейства на ползвателя;
е) отравяне на пчелни семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия;
ж) кражба на кошери и/или пчелни семейства.
18. "Функционална несамостоятелност" е налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или при установяване ползването на обща инфраструктура, финансирана от Националната програма по пчеларство, с цел осъществяване на предимство за получаване на финансиране по програмата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2020 г., в сила от 03.07.2020 г.) За финансовата 2020 година:
1. Срокът за подаване на заявление за плащане по чл. 37, ал. 1 е до 31 август 2020 г.
2. При кандидатстване за подпомагане разходите по чл. 41 следва да са извършени в периода от 1 август 2019 г. до 31 август 2020 г.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.) (1) За дейностите по чл. 14, 19 и 20 пчеларската 2022 година се удължава за периода от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.
(2) При кандидатстване за подпомагане по дейностите по чл. 14, 19 и 20 за периода по ал. 1 чл. 10, ал. 2 не се прилага и разходите по чл. 41 следва да са извършени в периода от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.
(3) За дейността по чл. 14 размерът на финансовата помощ е до 9,80 лв. на пчелно семейство в периода по ал. 1.
(4) Кандидатите по чл. 20, ал. 1, т. 3 имат право на по една проба за периодите от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022 г. и от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г. за дейността по чл. 20.
(5) Срокът за подаване на заявление за плащане по чл. 37, ал. 1 за дейностите по чл. 14, 19 и 20, изпълнявани в периода по ал. 1, е до 15 януари 2023 г.
(6) Плащанията за дейностите по чл. 14, 19 и 20, изпълнявани в периода по ал. 1, се извършват между 16 октомври 2022 г. и 15 октомври 2023 г.
(7) Когато за дейностите по чл. 14, 19 и 20 няма определен бюджет в периода по ал. 1, не се извършва прием на заявления за подпомагане.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2020 Г., В СИЛА 03.07.2020 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 84 от 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.10.2021 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5

(Доп. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.)

Активи и оборудване, допустими за подпомагане по мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари"


Група I. От 20 до 50 броя пчелни семейства - в размер до 1500 лв.

1. Центрофуга с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа или ръчна;

?? разположение на рамките: радиална, хордиална;

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? капацитет на центрофугата: в брой магазинни рамки.

2. Нож за разпечатване тип "лястовича опашка" без вана с показатели за оценка:

?? начин за загряване: електрическо, парно, водно или без загряване;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

3. Матуратор с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед).

4. Восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за оценка:

?? начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник на топлина;

?? капацитет на восъкотопилката: обем в литри;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

5. Вана за разпечатване с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда (корпуса): INOX (хромникел);

?? капацитет: дължина.

6. Сушилня за прашец:

?? електрическо затопляне;

?? принудително движение на въздушния поток;

?? контактните с прашеца повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет: кг/цикъл.

7. Ръчна преса за восъчни разпечатки:

?? контактните с меда и восъка повърхности са изработени от неръждаема стомана (хромникел);

?? обем на работния цилиндър в литри;

?? начин на задвижване: ръчно;

?? начин на предаване на усилието чрез: винт, редуктор или хидравлично.

8. Декристализатор:

?? разполага с електрическо подгряване;

?? разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на процеса;

?? капацитет: работен (вътрешен) обем в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед);

?? тип "Шкаф" - за декрастализация на буркани и тенекии;

?? тип "Вана" - за декристализация на тенекии.

9. Вертикални сита:

? материал на изработка: INOX (хромникел);
? наличие или липса на електрическо подгряване;
? устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
? капацитет: дължина.

Група II. От 51 до 150 броя пчелни семейства - в размер до 2500 лв.

1. Центрофуга с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа или ръчна;

?? разположение на рамките: радиална, хордиална, касетъчна;

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? капацитет на центрофугата в брой магазинни рамки.

2. Нож за разпечатване тип "лястовича опашка" без вана с показатели за оценка:

?? начин за загряване: електрическо, парно, водно или без загряване;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

3. Матуратор с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед).

4. Восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за оценка:

?? начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник на топлина;

?? капацитет на восъкотопилката: обем в литри;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

5. Вана за разпечатване с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда (корпуса): INOX (хромникел);

?? капацитет: дължина.

6. Помпа за мед с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа;

?? диаметър на съединенията към тръбопровод в мм;

?? контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на помпата за мед: литра/час.

7. Шнекова преса за восъчни разпечатки с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа;

?? възможност за регулиране на оборотите;

?? контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на пресата: кг/час.

8. Разпечатваща машина (работна глава без вана) с показатели за оценка:

?? начин на разпечатване: вибриращи затоплени ножове и/или метални пластини;

?? начин на подаване на рамките към ножовете: ръчно или автоматично;

?? начин на затопляне на ножовете: чрез циркулиращ флуид, чрез циркулираща пара или директно от ел. нагреватели;

?? контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на разпечатващата машина.

9. Сушилня за прашец с показатели за оценка:

?? начин на затопляне: електрическа;

?? начин на задвижване на въздушния поток: принудително;

?? контактните с прашеца повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет - кг/цикъл.

10. Сепаратор за прашец с показатели за оценка:

?? вибрационни сепариращи елементи с ел. задвижване;

?? въздушен поток от вентилатор с ел. задвижване;

?? възможност за регулиране оборотите на вентилатора;

?? контактните с прашеца повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на сепаратора: кг/час.

11. Декристализатор с показатели за оценка:

?? разполага с електрическо подгряване;

?? разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на процеса;

?? капацитет: работен (вътрешен) обем в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед);

?? тип "Шкаф" - за декрастализация на буркани и тенекии;

?? тип "Вана" - за декристализация на тенекии.

12. Вертикални сита:

? материал на изработка: INOX (хромникел);
? наличие или липса на електрическо подгряване;
? устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
? капацитет: дължина.

Група III. Над 151 броя пчелни семейства - в размер до 3500 лв.

1. Центрофуга с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа или ръчна;

?? разположение на рамките: радиална, хордиална, касетъчна;

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? капацитет на центрофугата в брой магазинни рамки.

2. Нож за разпечатване тип "лястовича опашка" без вана с показатели за оценка:

?? начин за загряване: електрическо, парно, водно или без загряване;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

3. Матуратор с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);

?? обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед).

4. Восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за оценка:

?? начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник на топлина;

?? капацитет на восъкотопилката: обем в литри;

?? материал на изработка: INOX (хромникел).

5. Вана за разпечатване с показатели за оценка:

?? материал на изработка на съда (корпуса): INOX (хромникел);

?? капацитет: дължина.

6. Помпа за мед с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа;

?? диаметър на съединенията към тръбопровод в мм;

?? контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на помпата за мед: литра/час.

7. Шнекова преса за восъчни разпечатки с показатели за оценка:

?? начин на задвижване: електрическа;

?? възможност за регулиране на оборотите;

?? контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на пресата: кг/час.

8. Разпечатваща машина (работна глава без вана) с показатели за оценка:

?? начин на разпечатване: вибриращи затоплени ножове и/или метални пластини;

?? начин на подаване на рамките към ножовете: ръчно или автоматично;

?? начин на затопляне на ножовете: чрез циркулиращ флуид, чрез циркулираща пара или директно от ел. нагреватели;

?? контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на разпечатващата машина.

9. Сушилня за прашец с показатели за оценка:

?? начина на затопляне: електрическа;

?? начин на задвижване на въздушния поток: принудително;

?? контактните с прашеца повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет - кг/цикъл.

10. Сепаратор за прашец с показатели за оценка:

?? вибрационни сепариращи елементи с ел. задвижване;

?? въздушен поток от вентилатор с ел. задвижване;

?? възможност за регулиране оборотите на вентилатора;

?? контактните с прашеца повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;

?? капацитет на сепаратора: кг/час.

11. Декристализатор с показатели за оценка:

?? разполага с електрическо подгряване;

?? разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на процеса.

?? капацитет: работен (вътрешен) обем в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед);

?? тип "Шкаф" - за декрастализация на буркани и тенекии;

?? тип "Вана" - за декристализация на тенекии.

12. Вертикални сита:
? материал на изработка: INOX (хромникел);
? наличие или липса на електрическо подгряване;
? устройство за регулиране на температурата на процеса (ако е наличен подгрев);
? капацитет: дължина.
13. Дозираща машина за пакетиране на пчелен мед:
? контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими за контакт с хранителни продукти;
? с вградена помпа с електрическо задвижване.

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5

(Доп. - ДВ, бр. 84 от 2021 г., в сила от 08.10.2021 г.)

Референтни цени за закупуване на активи по мярка А на НПП

Центрофуги


1. Хордиални

до 4 плодникови* ДБ рамки/вкл. 8 магазинни* рамки

ръчно задвижване

до 500 лв.

до 4 плодникови* ДБ рамки/вкл. 8 магазинни* рамки

ел. задвижване

до 1500 лв.

 
2. Радиални

до 12 магазинни рамки вкл.

ел. задвижване

до 1700 лв.

от 13 до 30 магазинни* рамки вкл.

ел. задвижване

до 2700 лв.

от 31 и повече магазинни* рамки

ел. задвижване

до 3500 лв.

* Плодникова ДБ рамка - размер: 435/300 мм
* Магазинна рамка - размер: 435/160 мм

3. Касетъчни

до 10 магазинни* рамки вкл.

ел. задвижване

до 2950 лв.

от 11 до 16 магазинни* рамки вкл.

ел. задвижване

до 3250 лв.

над 16 магазинни* рамки

ел. задвижване

до 3500 лв.


Матуратори

До 50 л вкл.

до 300 лв.

От 51 до 70 литра вкл.

до 350 лв.

От 71 до 100 литра вкл.

до 400 лв.

От 101 до 150 литра вкл.

до 650 лв.

От 151 до 200 литра вкл.

до 800 лв.

                              
                                 Вани

С дължина* до 110 см вкл.

до 1000 лв.

С дължина* от 111 см до 160 см вкл.

до 1600 лв.

С дължина* от 161 см до 210 см вкл.

до 2000 лв.

* Определяща е работната (вътрешна) дължина.

                       Восъкотопилки

Парни за цели рамки, електрически, водни или с външен източник на топлина

С работен обем* до 90 литра вкл.

(10 плодникови ДБ рамки)

до 700 лв.

С работен обем* от 91 до 135 литра вкл.

(15 плодникови ДБ рамки)

до 1200 лв.

С работен обем* от 136 до 180 литра вкл.

(20 плодникови ДБ рамки)

до 1500 лв.

  * Определящ е обемът на работния кош, изчислен в литри

Слънчеви

С корпус от INOX

до 650 лв.

С корпус от друг материал

до 250 лв.


                        Помпи за мед

С дебит до 900 л/час вкл.

до 2500 лв.

С дебит над 900 л/час

до 3500 лв.

                  
                          Преси за восък

Ръчни

 

до 1000 лв.


Нож за разпечатване тип "лястовича опашка" без вана

Парен

до 650 лв.

С електрическо загряване

до 650 лв.

С водно загряване

до 650 лв.

Без загряване

до 650 лв.

                    Сушилни за прашец

 

Корпус от INOX

Корпус от друг материал

До 5 кг/цикъл вкл.

до 1200 лв.

до 600 лв.

Над 5 кг/цикъл до

10 кг/цикъл вкл.

до 1700 лв.

до 800 лв.

Над 10 кг/цикъл до

20 кг/цикъл вкл.

до 2600 лв.

до 1200 лв.

Над 20 кг/цикъл

до 3500 лв.

до 2500 лв.


                    Декристализатори
                         Тип "Шкаф"

С работен (вътрешен) обем до 70 литра вкл.

до 850 лв.

С работен (вътрешен) обем от 71 литра до 100 литра вкл.

до 950 лв.

С работен (вътрешен) обем от 101 литра до 200 литра вкл.

до 3000 лв.

С работен (вътрешен) обем от 201 литра и повече

до 3500 лв.

 
                            Тип "Вана"

За 2 тенекии

до 550 лв.

За 4 тенекии

до 650 лв.

За 6 тенекии

до 850 лв.

За 8 тенекии

до 1200 лв.


Дозираща машина за пакетиране на пчелен мед

с корпус от INOX

ел. задвижване

до 3500 лв.

Вертикални сита

 

с подгряване

без подгряване

до 100 см дължина

до 2000 лв.

до 1200 лв.

до 150 см дължина

до 2100 лв.

до 1500 лв.Приложение № 3 към чл. 14, ал. 6


Ценови групи на ветеринарномедицински продукти за борба срещу вароатозата

 

 

Стойност на помощта за пчелно семейство, в лв.

Ценова група

1. Api Bioxal - с активно вещество оксалова киселина

1,23

I

2. Dany’s Bienen Wohl - с активно вещество оксалова киселина

1,23

 

 

 

3. Фурмитом - плаки - с активно вещество мравчена киселина

1,63

II

4. Варотом - ленти, с активно вещество тау-флуваланат

1,63

5. Варостоп - ленти, с активно вещество флуметрин

1,63

 

 

 

6. Oxybee - с активно вещество оксалова киселина

2,04

III

 

 

 

7. AB VAR C - таблетки - с активно вещество кумафос

4,09

IV

 

 

 

8. Апигард гел - с активно вещество тимол

4,90

V

9. Екостоп - плочки - с активно вещество тимол и ментово масло

4,90

10. Apivar - с активно вещество амитраз

4,90

 

 

 

11. Apitraz - с активно вещество амитраз

5,31

VI

12. VarroMed - с активно вещество оксалова киселина и мравчена киселина

5,31

 

 

 

13. Апилайф вар - ленти - с активно вещество тимол, камфор, ментол

6,54

VII

 

 

 

14. Байварол - ленти - с активно вещество флуметрин

8,17

VIII

15. "Чекмайт плюс" (Checkmite+) - ленти - с активно вещество кумафос

8,17

16. Poly Var C - с активно вещество флуметрин

8,17

 

 

 

17. MAQs - ленти - с активно вещество мравчена киселина

9,80

IX

 


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 3

Прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа), допустим за подпомагане по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство"


1. Система прикачен инвентар, вкл. пчеларско ремарке (колесар) и пчеларска платформа за разполагане на пчелните кошери, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой на осите на ремаркето, брой кошери, които могат да бъдат разположени на платформата, размери.
2. Пчеларско ремарке, съдържащо следните параметри: обща товароподемност, брой на осите, брой кошери, които могат да бъдат разположени на ремаркето, размери.
3. Пчеларска платформа, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой кошери, които могат да бъдат разположени на платформата, размери.

Приложение № 5 към чл. 19, ал. 5

1. Анализ по показател "Хидроксиметилфурфурол" (ХМФ) - 16,00 лв.
2. Анализ по показател "Диастазна активност" (количествено) - 28,00 лв.
3. Анализ по показател "Редуциращи захари и захароза" - 27,20 лв.
4. Анализ по показател "Водно съдържание" - 6,40 лв.
5. Анализ по показател "Полен" - 24,00 лв.;
6. Анализ по показател "Неразтворими примеси във вода" - 12,00 лв.
7. Анализ по показател "Електропроводимост" - 8,80 лв.
8. Анализ по показател "Свободна киселинност" - 9,60 лв.

Приложение № 6 към чл. 22, ал. 2, т. 2

Размери на елементите на моделите кошери


1. ДБ модел кошер, 12-рамков:
- плодник (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 310 мм
- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 450 мм х 170 мм
2. ДБ модел кошер, 10-рамков:
- плодник (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 310 мм
- магазин (вътрешни размери): 450 мм х 376 мм х 170 мм
3. ЛР модел кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 240 мм
4. ЛР модел кошер, 8-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 305 мм х 240 мм
5. Фараров модел кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 376 мм х 170 мм
6. Фараров модел кошер, 8-рамков:
- вътрешни размери на корпуса: 450 мм х 305 мм х 170 мм
Допуска се до 2 мм отклонение в размерите.

Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1, т. 1, буква "а"

Допустими за финансиране консумативи и информационни материали:
1. канцеларски материали;
2. изработване на карта (на хартиен носител и/или електронен носител и/или интерактивна) на трайните медоносни култури, отглеждани на територията на Република България;
3. изработване и отпечатване на брошури/дипляни с информацията, събрана по време на инвентаризацията.

Приложение № 8 към чл. 27, ал. 2

Критерии за оценка на проектите по чл. 4, т. 6, буква "а" и буква "б"


А. Критерии за оценка на информираността относно състоянието на проблема, целта и методологията на изследването:
1. Отразено ли е актуалното състояние на проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи?
3. Подходящи ли са методите на изследване и експерименталният материал за постигане на поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Б. Очаквани резултати:
1. Научнотеоретичен аспект.
2. Приложнопрактически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
В. Материално-техническо осигуряване, в т.ч. наличие на:
1. Подходящо лабораторно оборудване.
2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Г. Персонална оценка на участниците в научния колектив:
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по проблема. Научни публикации - монографии, книги, трудове с импакт фактор и други по изследвания проблем.
3. Разработени от колектива стандартизационни и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Д. Финансова обосновка:
1. Целесъобразност на финансовия план като цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3 точки.
Е. Обща оценка на представения проект:
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки - 30.

Приложение № 9 към чл. 33, ал. 3

Критерии за оценка на заявления по мерки А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", дейност "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти", В "Рационализиране на подвижното пчеларство", дейност "Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство", и Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз"

 

Предмет на оценяване

Информация от:

Критерий

Брой точки

1. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - предходни кандидатствания по НПП

- Не е кандидатствал до момента по мярката по НПП

20 т.

2. Кандидат по мярката на НПП

Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, приложен към заявлението, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството

- Квалификация в областта на пчеларството

15 т.

3. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - предходни кандидатствания по НПП

- Кандидатът е извършил разходите по всички дейности от договорираната финансова помощ за предходни години по НПП - от 2017 г. и следващите години на прилагане на програмата

10 т.

4. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Кандидатът ще реализира инвестицията по заявлението за подпомагане на територията на административна област в Северозападен статистически район (NUTS 2)

10 т.

5. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Поне един от пчелините в стопанството на кандидата е регистриран в населено място, чието землище попада в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

10 т.

6. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Кандидатът е призната организация на производители на мед и пчелни продукти или пчеларско сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ

10 т.

7. Кандидат по мярката на НПП

Анкетна карта за регистрация като земеделски производител

- Кандидатът е регистриран земеделски производител за повече от 1 година считано към датата на кандидатстване

15 т.

8. Кандидат по мярката на НПП

Удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК - справка в регистъра на пчелините на БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи три години опит като пчелар

 - Кандидатът има минимум три години опит като пчелар считано към датата на кандидатстване

10 т.

9. Кандидат по мярката на НПП

Декларация от председателя на сдружението

 - Член на пчеларско сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ или организация на производителите и сдружението/организацията е осъществявало/а дейност минимум 1 година преди датата на кандидатстване

10 т.

 

Забележка. Класирането се извършва за всяка от мерките А, В и Д, включена в заявлението за подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума