начало

Призив: КСО да се промени заради безработните от кризата с Covid-19 Призив: КСО да се промени заради безработните от кризата с Covid-19

СТИГА ВРЪЗКИ

Дискусии на тема съдебната власт в България


СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот СТИГА ВРЪЗКИ » 17 Окт 2003, 23:17

Колеги, може ли някой да ми каже докога назначенията в държавната админисрация ще са с връзки. Т ова е въпрос съдържащ отгожора си...
ДОРИ И ПРИ НОВИЯ ЗАКОН ВРЪЗКАРИТЕ СА Н Е Д О С Е Г А Е М И !
КАКТО ВИНАГИ!
НАЗНАЧЕНИЯТА СА БЕЗ КОНКУРС ИЛИ С ПРЕДИЗВЕСТЕН КОНКУРС
СТИГА ВРЪЗКИ
 

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот karo » 17 Окт 2003, 23:23

Докато кадърните хора се борят разпокъсано и не дадат обединен отпор против тоталната наглост, която ни залива отвсякъде!
karo
Потребител
 
Мнения: 166
Регистриран на: 28 Яну 2004, 15:34

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот karo » 18 Окт 2003, 13:03

Колеги, и най-обоснованата жалба против предходния конкурс не можа да помръдне статуквото. Забележете кой е обявен за спечелил обжалвания конкурс за Районен съд - Пирдоп (не правя намеци, че този човек не е добър юрист, просто е с по-ниски оценки от обжалвалия). Който познае от три пъти, чий син е обявеният за спечелил, има една бира от мен:)))))))). Прилагам решението на ВАС.
Ако желаете, можете да го коментирате!

РЕШЕНИЕ

№ 9137
София, 15.10.2003

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар Мадлен Дукова и с участието
на прокурора Македонка Поповска изслуша докладваното
от председателя МАРИНА МИХАЙЛОВА
по адм. дело № 1821 / 2003.


Производството по делото е образувано на основание чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд /ЗВАС/ във вр. с чл. 127б, ал. 2 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.
Подадена е жалба от Янко Венциславов Чавеев от град София срещу решение на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по протокол № 2/15.01.2003 година, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу решението на комисията, провела конкурса за съдия в районен съд град Пирдоп. Оплакванията в жалбата са за незаконосъобразност на решението на ВСС, поради: липса на материална компетентност на ВСС за организиране и провеждане на конкурса; материална незаконосъобразност на решението на конкурсната комисия за класиране на кандидатите за длъжността районен съдия в Районен съд - град Пирдоп; нарушаване на правото му за участие в конкурса; нарушения на административнопроизводствените правила при постановяване на решението на конкурсната комисия. Подробни съображения за посочените нарушения са изложени в жалбата. Иска се отмяна на решението на ВСС и провеждане на нов конкурс.
Ответникът - Висш съдебен съвет, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и излага становище за нейната неоснователност.
Заинтересованата страна - Симеон Стефанов Стойчев счита жалбата за неоснователна .
Представителят на Върховната административна прокуратура поддържа становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на обжалваното решение.
Върховният административен съд, в настоящия състав, като взе предвид представените по делото писмени доказателства и становищата на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:
На 2.10.2002 година ВСС е приел решение за обявяването в Държавен вестник на централизиран конкурс за заемане на свободните места за районни съдии в съдилищата и за одобряването на Временни правила за назначаване на младши съдии и младши прокурори, изменени впоследствие с решение от 30.10.2003 година. До участие в конкурса следвало да се допускат кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 126 и 127 от ЗСВ.
С решение по протокол № 37/20.11.2002 година ВСС е избрал Централизираната комисия за провеждане на конкурса за съдии.
На свое заседание Централизираната комисия приела Правила за оценяване на кандидатите. Според тези правила класирането следвало да се извърши въз основа на крайния резултат, формиран при прилагане на две групи критерии: по документи и по събеседване. При оценяването по документи се вземал предвид общия успех от семестриалните изпити и общия успех от държавните изпити на кандидата. Събеседването се провеждало под формата на свободен разговор. Общата оценка от събеседването представлявала средно аритметично от сбора на петте оценки, поставени от всеки член на комисията.
С решение по протокол № 38/27.11.2002 година ВСС е одобрил Правилата за оценяване на кандидатите, представени от централизираната комисия.
Конкурсът за свободните щатни бройки за страната е обявен в Д.в. бр. 105/08.11.2002 година и бр. 107/15.11.2002 година. Условието за участие е кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 126 и 127 от ЗСВ и да подадат документите си пред органа по чл. 30 от ЗСВ в 15 - дневен срок. Провеждането на конкурса е в срок от 20 дни от обявяването му в Д.в., като класирането се обявява в 3 - дневен срок от органа по чл. 30 от ЗСВ.
Видно от Протокол № 3/20.12.2002 година на конкурсната комисия, същата е провела събеседване с кандидатите за районен съдия при Районен съд град Пирдоп. С решение № 3/20.12.2002 година Централизираната комисия е определила за спечелил конкурса за съдия в Районен съд град Пирдоп Симеон Стефанов Стойчев с общ бал от 22,52 точки. Жалбоподателят Янко Чавеев е имал общ бал от 23,17 точки и не е бил класиран за посоченото място. С решение №2/15.01.2002 година ВСС е оставил без разглеждане жалбата на Чавеев срещу решение № 3/20.12.2002 година на Централизираната комисия, с мотиви, че същия не е следвало да бъде допускан до участие в конкурса поради липса на изискуемия се стаж по чл. 127а, ал. 1 от ЗСВ.
При така приетите и обсъдени по делото доказателства следва да бъдат направени следните правни изводи:
Решението е взето от компетентния административен орган по чл. 27, т. 4 от ЗВС в законен състав. Оплакванията, че ВСС не е имал материална компетентност за организиране и провеждането на този конкурс са неоснователни. Съгласно чл. 127а, ал. 1 от ЗСВ /Д.в. бр. 74/2002 г./ назначаването на младши съдии и на младши прокурори се извършва след провеждане на конкурс. Конкурс се провежда и за назначаване на длъжност в органите на съдебната власт при липса на кандидат от органите на съдебната власт до обявяването на конкурса.
По силата на чл. 127а, ал. 2 от ЗСВ условията и редът на провеждането на конкурса се определят от Висшия съдебен съвет с наредба. ВСС обявява чрез "Държавен вестник" централизиран конкурс с определяне броя на длъжностите и органи на съдебната власт, за които се отнасят - ал. 3. При провеждането на конкурсите по ал. 1 кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 126 и 127 за съответната длъжност - ал. 4. Съответният ръководител по чл. 30 от ЗСВ внася в 7 - дневен срок предложение за назначаване на спечелилия конкурса кандидат пред ВСС - ал. 5.
Няма спор по делото, че до обявяването и провеждането на конкурса ВСС не е приел наредба на основание чл. 127а, ал. 2 от ЗСВ.
Жалбоподателят поддържа становище в жалбата си, че ВСС не е имал законово основание да обяви и проведе конкурс въз основа на приети от него Временни правила. Нормата на чл. 127а, ал. 2 е императивна и изисква наличието на наредба, уреждаща регламента за провеждането на централизиран конкурс.
С оглед на тези обстоятелства, настоящия състав намира, че въпросът за законосъобразността на Временните правила не може да бъде обсъждан по реда на косвения съдебен контрол, по повод на жалба срещу проведеното от централизираната комисия класиране. Предвидената в чл. 127б, ал. 1 от ЗСВ процесуална възможност всеки кандидат да обжалва законосъобразността на конкурса в 7 - дневен срок от обявяването на резултатите, означава възможност за съдебен контрол по спазването на утвърдените правила за провеждането му. В случая тези правила са били доведени до знанието на участниците най - рано при обявяването на конкурса и най - късно до приключването му с класирането на кандидатите. Като общ административен акт, насочен към неопределен, но определяем кръг субекти, без повторяемост на тяхното прилагане, Временните правила е могло да бъдат атакувани пред съда. Жалба срещу тези правила не е била подадена, поради което същите се явяват стабилен административен акт, който обвързва съда в настоящето производство. Единственото правомощие на настоящия състав в това производство е да извърши проверка дали Временните правила са били спазени.
Останалите възражения на жалбоподателя също са неоснователни.
Жалбоподателят твърди, че е нарушено правото му на участие в конкурса. Същият е подал своевременно документи за участието си в този конкурс, допуснат е до провеждането му, участвувал е и бил класиран съобразно условията на Временните правила от Централизираната комисия. Поради това дори да са допуснати твърдяните в жалбата нарушения, правото на участие на жалбоподателя в конкурса не е нарушено и той е реализирал това свое право. Обстоятелството, че не е определен за спечелил конкурса за районен съдия в Районен съд град Пирдоп, се дължи на липсата на условието по чл. 127, ал. 1 - да има най - малко две години стаж, който стаж жалбоподателя не е имал. В тази насока е неоснователно и възражението, че комисията не е имала правомощия да извърши преценка за наличието на изисквания се стаж, което правомощие е предоставено само на ВСС. Действително в разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от ЗСВ е предвидено по изключение за съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура и следовател в окръжна следствена служба да се назначи лице и без изисквания се стаж. Разпоредбата е диспозитивна и правомощията по нея са предоставени на ВСС. Тези правомощия обаче по силата на т. 3 от Временните правила ВСС е предоставил на Централизираната комисия, която следва да допусне до участие в конкурса само кандидати, отговарящи на изискванията по чл. 126 и 127 от ЗСВ. Поради това преценката дали кандидата следва да участвува в конкурса е дадена на Централизираната комисия, с оглед на което тя е упражнила това свое право и не е класирала жалбоподателя на длъжността районен съдия, поради липса на изисквания се стаж. Изключението на чл. 127, ал. 1, изр. второ не е могло да бъде приложено от комисията, предвид наличието на кандидат, отговарящ на това изискване, независимо, че той е бил с по - ниска оценка от жалбоподателя.
Оплакването на жалбоподателя, че образувания за него бал от събеседването е формиран без един от членовете на комисията да му задавал въпрос не е доказано. Видно от приложение по делото протокол в графа събеседване е определена средна оценка за жалбоподателя 11,20. Следователно тази средна оценка е формирана от дадените оценки от всички членове на комисията, независимо дали всеки нейн член е задавал конкретни въпроси на жалбоподателя, или това право е упражнено само от част от състава й.
Предвид на изложеното, не са налице основанията по чл. 12, ал. 1, точки 1 - 5 от ЗВАС за отмяна на атакуваното решение на ВСС и жалбата срещу него като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.
Воден от горното, на основание чл. 28 от ЗВАС, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗАП, Върховният административен съд - Пето отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Янко Венциславов Чавеев срещу решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/15.01.2003 година.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Марина Михайлова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Захаринка Тодорова
/п/ Таня Радкова

М.М.
karo
Потребител
 
Мнения: 166
Регистриран на: 28 Яну 2004, 15:34

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот стига връзки » 18 Окт 2003, 15:26

Колега,
не се ядосвайте, радвайте се, че СТ. С. не са го направили например министър (засега)...
В МИНИСТЕРСТВАТА СЕ НАЗНАЧАВАТ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ ВРЪЗКАРИ БЕЗ ИЗИСКУЕМИЯ ПО ЗДСл. служебен и трудож стаж, СЪЩО.

А посоченото от вас решение, жи съжетжам да го пратите по е- поща до медиите и да го разгласите. ПОНЕЖЕ Е ТВЪРДЕ ИНТЕРЕСНО...
стига връзки
 

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот Потрес » 18 Окт 2003, 16:40

Прави ли ви впечатление, чесъдът не е наясно с предмета на производството пред първата инстанция. Човекът е обжалвал конкурса, защото е проведен повременни правила, а съдът му е казал, че е изпуснал срока за обжалване на временните правила и, въпреки че разпоредбата на ЗСВ, че кокурсът се провежда по правила определени в наредба била императивна, жалбата била неоснователна. Това, ако не е върхъ на безумието, не знам кое е. Според мен и тримата съдии подписали решението подронватавторитета на професията или както там беше формулирано в ЗСВ и спокойно могат дабъдат уволнени.
Потрес
 

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот Защитник на човешките пра » 18 Окт 2003, 16:57

Хайде да направим нещо, да се обединим в асоциация , да лобираме по всякакъв възможен начин за незабавана, реална и несимволична реформа на съдебната система, да алармираме всички възможни правозащитни институции и институции на ЕС. Аз съзнавам, че много от нас няма да се класират на един наистина безпристрастен конкурс, може и аз да съм сред некласираните, но ще ни стига и тази утеха, че конкурсът наистина е бил обективен и безпристрастен и некласираните поне ще знаят, че не са класирани само поради собствените си качества и способности,които за съжаление са се оказали недостатъчни, а не поради това, че връзкари от всякакъв вид са заели съдииските места още преди да е обявен конкурс.
Защитник на човешките пра
 

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот Защитник на човешките пра » 18 Окт 2003, 17:05

Между другото , след като толкова много се говори за необходимостта от реформи в съдебната система , защо никоя медия не отрази провеждането на конкурсите за магистрати именно от този аспект - непроверяване самоличността на кандидатите, номерирани пликове, неясни критерии за оценяване.
Изобщо казаха ли в някои новинарски емииси и писаха ли в някои вестници за конкурсите? Аз претендирам, че редовно следя новините (вестници не чета ), но нищо не съм чул.
Защитник на човешките пра
 

Re: СТИГА ВРЪЗКИ

Мнениеот karo » 18 Окт 2003, 21:43

Ако има достатъчно смелчаци, мога да издействам по-широк форум и отзвук в медиите - напр. в. „Капитал” и „Евроком” - СОфия.
karo
Потребител
 
Мнения: 166
Регистриран на: 28 Яну 2004, 15:34


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron