начало

МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

Дискриминация от ВСС?!?

Дискусии на тема съдебната власт в България


Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 14:34

Уважаеми колеги,
по-надолу пействам част от излезлия на сайта на ВСС протокол на Конкурсната комисия за провеждане на конкурсите за следователи тази година:
дата на публикуване 19.11.2003г.ПРОТОКОЛ №....


Днес, 17.11.2003г., Конкурсната комисия за провеждане на конкурсите за следователи, обявени в ДВ бр.60/04.07.2003г. и ДВ бр.66/25.07.2003г. проведе заседание в състав:

Председател – г-н Румен Андреев, Заместник-директор на НСлС;
Редовни членове:
- г-н Лъчезар Пенев, ръководител на отдел ІІ в НСлС;
- г-н Ангел Александров, ръководител на отдел ІІІ в НСлС;
- г-н Пламен Стоилов, ръководител на отдел ІV в НСлС;
- Стефан Серкеджиев, ръководител на отдел VІ в НСлС
КОМИСИЯТА РЕШИ:

Спечелили конкурса за обявените свободни места за следователи са, както следва:

............................................................................... и по-надолу:

Протокол №
Класиран в ...
Име
Вх.номер

40
ОСлС Ямбол
Диньо Монев Иванов
472

ОСлС Ямбол
Пламен Дончев Петков
4


Протокол 40. Забележка 1: Доньо Монев Иванов е роден на 16.01.1934 г.
Забележка 2: Спечелилата конкурса Соня Георгиева Петрова (вх.№ 83) представи писмен отказ.
Следващата в класирането за ОСлС-Ямбол Живка Орлинова Стойнова (вх.№ 238) е заявила желанието си да бъде назначена за младши прокурор.
Следващата в класирането за ОСС-Ямбол Ивелина Иванова Димитрова (вх.№ 31) представи писмен отказ.
Следващият в класирането Пламен Дончев Петков (вх.№ 4) печели конкурса за 2-то обявено място.
Следващата в класирането Пенка Петкова Ангелова (вх.№ 124) представи писмено потвърждение предвид напредналата възраст на Диньо Монев Иванов.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Въпросът ми е - редно ли е човек, който е спечелил честно конкурса да бъде отстраняван, поради "напреднала възраст"?! Вярно е, че след по-малко от 2 месеца ще навърши 70 г., но какво от това?!
Толкова по-зле за нас младите, след като се оказваме по-недостойни и некачествени от 70-годишните!!!!!!!!!
Защо съм озаглавил така темата ли? Ами имайте предвид следните текстове от съвсем наскоро приетия нов Закон за защита от дискриминацията - за Ваше улеснение ги публикувам по-долу:

ЗАКОН за защита срещу дискриминацията

Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.
кн. 10/2003 г., стр. 118
т. 1, р. 3, № 171

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.
Чл. 2. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на:
1. равенство пред закона;
2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;
3. ефективна защита срещу дискриминацията.
Чл. 3. (1) Този закон защитава от дискриминация всички физически лица на територията на Република България.
(2) Сдружения на физически лица, както и юридически лица, се ползват от правата по този закон, когато са дискриминирани на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, по отношение на техния членски състав или на заетите в тях лица.
Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
.................................................................................................................................................................................................................... Обърнете по-специално внимание на чл. 2, т. 1 и 2 и на чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от този закон, преди да изложите вижданията си.
Считам, че това си е жива дискриминация от страна на ВСС и г-н Диньо Иванов ТРЯБВА да обжалва!!!
КАК Е ВЪЗМОЖНО?!
:-(
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот HN » 20 Ное 2003, 15:43

не сте разбрал правилно колега. Диньо не е отстранен. Той си е класиран първи, и ще бъде назначен. Дамата просто е потвърдила, че ако до назначаването му за следовател (именно предвид възрастта, да е жив и здрав човека, разбира се) нещо се случи, тя ще заеме мястото за което е кандидатствала.
HN
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот Tod » 20 Ное 2003, 15:44

Вижте първо новата редакция на чл.129, ал.3 от Конституцията /точка 1-за 65-годишната пределна възраст за магистрати/ и след това давйте съвети за обжалване.
Tod
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 15:51

Е, ама че работа - наистина ли?
Сигурен ли сте в това - че тя е представила писмено потвърждение, че искат да я назначат, ако с него се случи нещо, но само до момента на назначаването?
Звучи доста безсмислено, та все пак от обявяването на крайните резултати до назначаването няма да се мине чак толкова време, че да е необходимо да се предвижда такъв вариант!
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот gogo-1 » 20 Ное 2003, 15:53

Колега, а пък аз не мога да разбера как на този пенсионер са му приели документите за участие в конкурса. Толкова млади юристи има без работа, а ти искаш пенсионери да назначават. Изобщо не може и дума да става за дискриминация, когато се касае за пенсионер. Законодателят е решил, че човек трябва да работи до определена възраст, след което трябва да излезе в заслужен отдих. И трябва да се възстанови стария текст в Кодекса на труда, според който за да бъде назначен пенсионер на определена длъжност, то не трябва да има друг кандидат за тази длъжност. Това е начина за намаляване на безработицата, в частност и за юристите.
gogo-1
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 15:58

Хе-хе, да имаш да взимаш - това което цитираш се отнася само за такива, които вече са магистрати, а не и за такива, които тепърва ще стават магистрати (какъвто е и настоящия казус). Поне аз си мисля така и ето защо:

Чл. 129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
(2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при:
1. навършване на 65-годишна възраст;
2. подаване на оставка;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
.................................................................................................................................................................................................... Ако буквално се тълкуват ал. 3, т. 1 и ал. 2 на чл. 129, се вижда, че може да си и на 100 г. и пак да кандидатстваш за сефте за магистрат-пречки няма.
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 16:03

Е, Гого - това което казваш е съвсем друга тема.
Но в случая, човекът правилно е допуснат до участие и си спечелва честно конкурса (нека да допуснем, че е така) - ами след като младите юристи сме такива боклуци (аз съм на 24 г.) и не можем да се преборим и със 70-год. (както вече отбелязаХ) - има ли смисъл да го коментирам това?
А и още един път виж текстовете от новия Закон за дискриминацията-мисля, че са доста красноречиви и важни.
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот Tod » 20 Ное 2003, 16:03

Не виждам какво толкова ще имам да вземам-очевидно е, че лице, което не вече не отговаря на условията и не може да продължава да бъде магистрат, трудно и би било назначено за такъв, макар и за първи път.
Tod
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 16:09

БРеЙ - по кой точно тълкувателен път стигна до този извод?
По аргумент за противното?
Аргумент за по-силното основание?
Или...?
Прочети внимателно Конституцията-неслучайно пейстнах относимите за проблема текстове-основния закон не забранява хора над 65-год. да кандидатстват за магистрати и да бъдат назначени там-текстът, който ти ми цитираш повтарям, че се отнася само за вече действащи магистрати.
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот Tod » 20 Ное 2003, 16:42

Да, не забранява; както и не задължава ръководителите на съответните органи в съд. власт да предлагат на ВСС да освободи навършилите 65 г.-те могат да преценят дали да ги оставят на поста им. Затова и навършилите 65 г. могат да кандидатстват, но това не означава, че е задължително ще бъдат назначени, дори и да са класирани.
Колкото до тълкувателния път-има и други логически закони, които да се спазват, за да бъде верен направения извод.
Чел съм внимателно Конституцията и без да ми я пействате във форума-елементарен е изводът, че щом действащ магистрат /дори и несменяем/ може да бъде освободен от длъжност с навършването на 65 г., то и лице, което тепърва иска да бъде магистрат, може да не бъде назначено, щом вече е навършило тази възраст.
Tod
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот :-) » 20 Ное 2003, 16:45

А и дори и да си прав - промените в Конституцията станаха септември - условията за участие в конкурсите са обявени по-рано, документите за участие са се подавали юни-юли някъде - не мисля, че промените в Конституцията имат обратна сила, след като законодателя не го е предвидил изрично
-следователно г-н Диньо Иванов е могъл да кандидатства и ако спечели-да бъде назначен
:-)
:-)
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот 1234 » 21 Ное 2003, 15:09

Колеги, знаете ли какви са оценките на въпросния кандидат от изпитите. Той печели не поради високия си бал, а понеже има стаж.
1234
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот 1234 » 21 Ное 2003, 15:19

За мен оценка 2.80 от устния изпит не е оценка .Значи един от членовете на изпитната комисия му е поставил 2. Отделно дипломата е 3.54. Според мен не е честно кандидат с бал 12.80 да спечели мястото в ОСлС Ямбол, само поради факта, че има стаж. Тогава да се бе представил по-добре на изпита. А колегите без стаж, какво да правят, въпреки че са с по-висок бал да чакат разни пенсионери да им дойде ума и да не участват в конкурсите, защото така никога няма и да имат стаж, което автоматично ги превръща в аутсайдери. Според мен ВСС е постъпил правилно.
1234
 

Re: Дискриминация от ВСС?!?

Мнениеот zima » 21 Ное 2003, 18:34

Виж ти, колко чевръсто сложи край на спора. Само дето накрая се вижда, че основният ти аргумент пак е възрастта, а не слабия успех на колегата. Защо иначе ще употребяваш израз от рода на "разни пенсионери" . Питам те, дали ще се съгласиш, да не бъде назначен на определена длъжност някой колега, с мотив, че мястото изисква човек с опит и стаж и не бива да се заема от "разни сополанковци".
zima
 


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron