начало

Помощник-ЧСИ стана почетен консул на Гана Помощник-ЧСИ стана почетен консул на Гана

Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Дискусии на тема съдебната власт в България


Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 02 Мар 2011, 05:01

Tълкувателно решение № 3 от 13.05.2010 г. по т. д. № 5/2009 г. на Върховния административен съд, дали е било поставено при разглеждане на нормативната база КСО-чл.120?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ N 3 от 13.05.2010 г

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

№ 3
София, 13 май 2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите , в съдебно заседание на 5 февруари 2010 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: ВЕНЕТА МАРКОВСКА
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НИКОЛАЙ УРУМОВ
НА ОТДЕЛЕНИЯ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ФАНИ НАЙДЕНОВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:

1. Пенка Иванова 34. Татяна Хинова
2. Пенка Гетова 35. Юлия Ковачева
3. Иван Трендафилов 36. Джузепе Роджери
4. Дима Йорданова 37. Маруся Димитрова
5. Бисерка Коцева 38. Анна Димитрова
6. Мария Костова 39. Теодора Николова
7. Александър Еленков 40. Мариника Чернева
8. Веселинка Кълова 41. Милена Златкова
9. Сребрина Христова 42. Атанаска Дишева
10. Веселина Тенева 43. Таня Вачева
11. Йорданка Костова 44. Иван Раденков
12. Нина Докторова 45. Румяна Монова
13. Славка Найденова 46. Мирослав Мирчев
14. Наталия Марчева 47. Соня Янкулова
15. Ваня Пунева 48. Илияна Дойчева
16. Милка Панчева 49. Виолета Главинова
17. Виолета Ковачева 50. Георги Георгиев
18. Ангел Калинов 51. Мариета Милева
19. Цветана Сурлекова 52. Емилия Миткова
20. Захаринка Тодорова 53. Искра Александрова
21. Аделина Ковачева 54. Тодор Тодоров
22. Румяна Папазова 55. Донка Чакърова
23. Галина Матейска 56. Павлина Найденова
24. Галя Костова 57. Севдалина Червенкова
25. Надежда Джелепова 58. Марио Димитров
26. Галина Христова 59. Еманоил Митев
27. Таня Радкова 60. Кремена Хараланова
28. Здравка Шуменска 61. Таня Куцарова
29. Йовка Дражева 62. Добринка Андреева
30. Ваня Анчева 63. Илиана Славовска
31. Светлозара Анчева 64. Тодор Петков
32. Галина Карагьозова 65. Любомира Мотова
33. Диана Гърбатова
при секретаря Нина Спасова и с участието на заместника на главния прокурор при Върховна административна прокуратура Пенка Стефанова, разгледа тълкувателно дело № 5/2009 година, докладвано от съдия Диана Добрева.

Производството е по чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по искане на главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за произнасяне с тълкувателно решение поради противоречива съдебна практика по следния въпрос: В случаите, в които съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата си, дължи ли страната заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато административният орган е представляван от юрисконсулт в съдебно-административното производство?
В искането са изложени примери за наличие на противоречива практика на ВАС относно заплащането на юрисконсултско възнаграждение.
Едни съдебни състави приемат, че правото на съдебни разноски възниква в хипотезите на чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 143, ал. 4 от АПК, с оглед изхода на производството и от факта, че юридическото лице е защитавано от юрисконсулт. Считат, че за възникване на това право е ирелевантно обстоятелството, че юрисконсултът осъществява процесуалното представителство по чл. 32, т. 3 от ГПК и получава трудово възнаграждение от юридическото лице, тъй като възникналото между юридическото лице и юрисконсулта трудово или служебно правоотношение е неотносимо към правото на присъждане на разноски. Съставите приемат, че отговорността за разноски е гражданско облигационно отношение, произтичащо от процесуалния закон и уредено в него, като съдът присъжда адвокатско възнаграждение не в полза на юрисконсулта, а в полза на юридическото лице, което е представлявано от такъв. Навеждат доводи, че след като в случаите по чл. 143, ал. 1 от АПК се осъжда юридическото лице, тъй като издателят на акта не може да бъде ангажиран с пряка и лична имуществена отговорност за разноски във връзка с отменените му актове, то в хипотезите на отхвърлена или оттеглена жалба разноските се присъждат в полза на юридическото лице, към което се числи органът, издал оспорения административен акт.
Възприетото от други съдебни състави становище е, че отговорността за разноски е обективна и невиновна и обхваща само направените разноски, чието присъждане законодателят е предвидил. Те отбелязват, че правилата на ГПК се прилагат в административното правосъдие само по неуредените в дял ІІІ от АПК въпроси, а разпоредбата на чл. 143 от АПК е озаглавена „Отговорност за разноски” и урежда изчерпателно хипотезите за тяхната дължимост. Съставите посочват, че в съдържанието й не е включено юрисконсултско възнаграждение, каквато възможност беше уредена в чл. 64, ал. 5 от отменения ГПК, и това не е пропуск. Юрисконсултът в държавната администрация и в другите държавни учреждения е служител по трудово или служебно правоотношение и за положения от него труд получава заплата или трудово възнаграждение, докато адвокатът получава за своя труд уговорен с договор за правни услуги хонорар, включително и когато поеме защитата на държавен орган. В бюджета на този орган е предвидена заплатата или трудовото възнаграждение на юрисконсулта, но не и хонорарът на адвоката. Затова, според чл. 143, ал. 4 от АПК при отхвърлянето или оттеглянето на оспорването, съдът присъжда и минималното възнаграждение за един адвокат, ако административният орган е ползвал такъв, но не присъжда юрисконсултско възнаграждение.
Тези съдебни състави посочват, че дори да се приеме субсидиарно приложение на чл. 78, ал. 8 от ГПК, то органът, издал потвърдения административен акт, не е юридическо лице или едноличен търговец, поради което не му се дължат разноски, ако е представляван от юрисконсулт.
Тази противоречива съдебна практика налага приемането на тълкувателно решение от Общото събрание на колегиите във ВАС.
В заседанието на Общото събрание при условията на чл. 129, ал. 1 от ЗСВ са участвали и изразили становище заместник-главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура и представител на Висшия адвокатски съвет. От министъра на правосъдието е депозирано писмено становище.
Общото събрание на колегиите във ВАС, за да се произнесе по искането за произнасяне с тълкувателно решение, взе предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от АПК по производствата по този кодекс не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е уредено в него или в друг закон, както и в случаите на обжалване на административни актове по съдебен ред и при предявяване на иск по този кодекс. Отговорността за разноски в съдебното производство е регламентирана в чл. 143 и чл. 14 от АПК.
В случая предмет на обсъждане е разпоредбата на чл. 143 от АПК. Нейното систематично място не е в общите разпоредби, тъй като урежда само разноските в първоинстанционното съдебно производство. Освен това е непрецизна като текст.
Първият спорен въпрос е дали разпоредбата на чл. 143 от АПК урежда изчерпателно всички хипотези, за да следва извода за изключване на субсидиарното приложение на Гражданския процесуален кодекс (конкретно на чл. 78, ал. 8 от ГПК), по силата на препращащата норма на чл. 144 от АПК.
Видно е от съдържанието на разпоредбата на чл. 143 от АПК, че правилата за дължимост на разноски са обусловени от резултата при оспорването. Първите две алинеи определят обема, вида на разноските, кой ги дължи и откъде се изпълнява задължението (от бюджета на органа), когато съдът уважи оспорването на административния акт или органът оттегли оспорения акт. Следващите две алинеи (ал. 3 и ал. 4) съдържат правилата относно задължението за разноски в тежест на оспорващия в хипотезата на отхвърляне на жалбата или оттеглянето й, спрямо лицата, за които актът е благоприятен, както и спрямо другата страна. Макар и да не е споменато изрично, право на разноски има и административният орган като ответник по оспорването, което се е оказало неоснователно.
Каква хипотеза всъщност има предвид текстът на чл. 143, ал. 4 от АПК и как следва да се тълкува същият?
Според нормата, когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв.
От една страна, признато е правото на другата страна (т.е. на органа в първоинстанционното производство) на пълни разноски, а от друга, е въведено ограничението за заплащането на такива за един адвокат в рамките на „всички направени разноски”, и то на минималното възнаграждение, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗА. Вътрешното противоречие на нормата е преодоляно от съдебната практика, като в случаите, когато административният орган е бил представляван от адвокат, на когото е заплатено уговореното възнаграждение и няма основание за редуцирането му по реда на чл. 78, ал. 5 от ГПК - при възражение на насрещната страна за прекомерност съдът присъжда цялата сума, а не минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗА.
Непрецизността на цялата разпоредба на чл. 143 от АПК като резултат не предвижда и дължимост на разноски за юрисконсултско възнаграждение, ако органът е представляван не от адвокат, а от юрисконсулт. Това в предходен период, преди влизане в сила на АПК, беше една законодателно уредена напълно безспорна възможност (чл. 64, ал. 5 от ГПК – 1952 г. – отменен, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл. 49 от ЗВАС – отменен).
Липсата на изрична регламентация в АПК за тази хипотеза обосновава извод за субсидиарно приложение на ГПК на основание чл. 144 от АПК. Не се споделя становището, че със законодателното уреждане само на случая на процесуално представителство на органа от адвокат е налице изключение, което прави невъзможно по пътя на тълкуването, и то разширително, да се прилага ГПК. Напротив, мълчанието на законодателя относно дължимостта на разноски от страна на оспорващия при защита на органа от юрисконсулт води до заключение, че се касае именно за неуреден от АПК случай. Следователно правото на съдебни разноски - присъждане на юрисконсултско възнаграждение при благоприятен за органа изход на спора, възниква по силата на чл. 78, ал. 8 от ГПК. Нормата гласи, че в полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.
При субсидиарна приложимост на чл. 78, ал. 8 от ГПК в административния процес Общото събрание не споделя тезата, че поради липсата на качеството юридическо лице е недопустимо присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на едноличните административни органи.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от АПК пред съда административният орган може да се представлява по пълномощие по реда на ГПК. Посочената разпоредба не прави разлика дали административният орган е едноличен орган или има качеството на юридическо лице, а същественото е той да е страна в административния процес съгласно чл. 153, ал. 1, предл. второ от АПК. За разлика от исковите съдебни производства, качеството на юридическо лице на участващата като ответник страна не е въведено като предпоставка за надлежна пасивна процесуална легитимация в административния процес. Достатъчно условие е административните органи да притежават т. нар. административна правосубектност, тоест нормативно призната способност да имат административни правомощия, да бъдат носители на административнопроцесуални права и адресати на административнопроцесуални задължения. За встъпване в административноправни отношения е достатъчно наличието на административна правосубектност, не е необходимо качеството на юридическо лице. Тази специфика на административните правоотношения налага възстановяването или присъждането на разноски да се съобрази с бюджета на юридическото лице, към което е ситуиран издателят на акта, а не с правния статут на последния. Затова формалният прочит на нормата на чл. 78, ал. 8 от ГПК води до правнонеиздържания извод, че ако органът е министър, областен управител, кмет, директор, началник и т.н., за него правилото е неприложимо, а ако се касае за колективен орган - напр. Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита от дискриминация, Съвет за електронни медии, Комисия за регулиране на съобщенията, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и др., всичките със статут на ЮЛ, то ще се приложи. Това поставя административните органи в различно правно положение в зависимост от критерий, който не е уреден в АПК.
Общото събрание не споделя и тезата за недължимост на юрисконсултско възнаграждение, аргументирана с довода, че за положения труд юрисконсултът получава заплата, която е предвидена в бюджета на органа, докато адвокатът получава хонорар, който не е предвиден.
В чл. 32, т. 3 от ГПК е посочено кои са представителите по пълномощие, като един от възможните представители освен адвоката, се явява юрисконсултът или друг служител с юридическо образование, чийто правен статут е равнопоставен с този на адвоката. Същественото изискване относно процесуалния представител е да се намира в служебни (трудови) правоотношения с представлявания, респективно учреждението, където е ситуиран административният орган, издател на оспорения административен акт, и да е изрично упълномощен да осъществява процесуалното представителство в процеса. Правоотношението между юридическото лице и юрисконсулта е неотносимо към правото на присъждане на разноски. Отговорността за разноски е гражданско облигационно правоотношение, което произтича от процесуалния закон и е уредено в него. Прилагайки субсидиарно разпоредбата на чл. 78, ал. 8 от ГПК, съдът присъжда адвокатско възнаграждение не в полза на юрисконсулта, а в полза на юридическото лице, което е защитавано от него, респективно в чиято структура се намира представляваният по този начин едноличен административен орган. Поради това без значение е дали възнаграждението на процесуалния представител се следва по силата на договор за правна помощ и съдействие или по силата на служебно/трудово правоотношение, като и в двата случая заплащането му е със средства на бюджета.
Правният разум, залегнал в текстовете на чл. 143, ал. 1 – ал. 4 от АПК, изисква да бъдат заплатени разноските на страната, в чиято полза е постановеният съдебен акт, от страната, за която оспорването е приключило неблагоприятно – с отмяна на обжалвания административен акт, респективно на отказа такъв да бъде издаден, при прекратяване на делото поради оттеглянето на акта, съответно при отхвърляне на оспорването или оттеглянето на жалбата. Задължението за разноски за страната произтича от неоснователно предизвикания правен спор, поради което не може да бъде поставено в зависимост от качеството й в процеса – на жалбоподател или ответник. Тезата, че при всички обстоятелства, дори и при издаване на законосъобразни актове, разноските за процесуална защита при тяхното оспорване, извън хипотезата на чл. 143, ал. 4 от АПК – защита от адвокат, са за сметка на административния орган, е в нарушение на принципа на равенство на страните в административния процес, прогласен в чл. 8, ал. 1 от АПК. За разлика от неравнопоставеността на страните в производството по издаване на административния акт с оглед характера на материалното административно правоотношение на власт и подчинение, в съдебния процес те имат равни процесуални права и съответно задължения, включително за разноски.
В заключение и като допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното следва да се отбележи, че дължимост на юрисконсултско възнаграждение на администрацията в размер до минималното възнаграждение за един адвокат изрично предвижда чл. 161, ал. 1, изр. трето от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в процедурата по съдебно обжалване на ревизионните актове, в хипотезата на отхвърляне на оспорването.
По изложените съображения и на основание чл. 130 от ЗСВ Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд

Р Е Ш И:

В случаите, в които съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата си, страната дължи заплащане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, когато административният орган е представляван от юрисконсулт в съдебно-административното производство.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………(К.Пенчев)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………(В.Марковска)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………(Г.Солакова)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ……………..(Н.Урумов)

ОТДЕЛЕНИЯ: …………….(С.Петкова)
…………….(А.Икономов)
……………..(С.Йонкова)
……………..(Б.Магдалинчев)
……………..(Ф.Найденова)
……………..(П.Генков)
……………..(Д.Добрева)
ЧЛЕНОВЕ:
1. П.Иванова……………….. 34. Т.Хинова ………………
2. П.Гетова…………………. 35. Ю.Ковачева……………
3. И.Трендафилов………….. 36. Д.Роджери……………..
4. Д.Йорданова…………….. 37. М.Димитрова………….
5. Б.Коцева…………………. 38. А.Димитрова…………..
6. М.Костова……………….. 39. Т.Николова…………….
7. А.Еленков……………….. 40. М.Чернева………………
8. В.Кълова………………… 41. М.Златкова……………..
9. С.Христова……………… 42. А.Дишева……………….
10.В.Тенева………………… 43. Т.Вачева…………………
11.Й.Костова……………….. 44. И.Раденков………………
12.Н.Докторова…………….. 45. Р.Монова………………..
13. С.Найденова……………. 46. М.Мирчев……………….
14. Н.Марчева………………. 47. С.Янкулова………………
15.В.Пунева………………… 48. И.Дойчева ………………
16.М.Панчева………………. 49. В.Главинова………………
17. В.Ковачева……………… 50. Г.Георгиев………………..
18.А.Калинов……………….. 51. М.Милева…………………
19.Ц.Сурлекова…………….. 52. Е.Миткова…………………
20.З.Тодорова………………. 53. И.Александрова…………...
21.А.Ковачева………………. 54. Т.Тодоров………………….
22.Р.Папазова……………….. 55. Д.Чакърова…………………
23.Г.Матейска………………. 56. П.Найденова………………..
24.Г.Костова………………… 57. С.Червенкова……………….
25.Н.Джелепова…………….. 58. М.Димитров ……………….
26.Г.Христова………………. 59. Е.Митев…………………….
27.Т.Радкова………………… 60. К.Хараланова………………
28.З.Шуменска……………… 61. Т.Куцарова…………………
29.Й.Дражева……………….. 62. Д.Андреева………………….
30.В.Анчева…………………. 63. И.Славовска…………………
31.С.Анчева…………………. 64. Т.Петков…………………….
32.Г.Карагьозова……………. 65. Л.Мотова……………………
33.Д.Гърбатова………………ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Светла Петкова, Андрей Икономов, Мария Костова, Александър Еленков, Сребрина Христова, Наталия Марчева, Милка Панчева, Румяна Папазова, Йовка Дражева, Маруся Димитрова, Ввиолета Главинова, Мариета Милева, Тодор Тодоров, Павлина Найденова и Илиана Славовска

Както се казва и в мотивите на тълкувателното решение, първият спорен въпрос е дали разпоредбата на чл. 143, ал. 4 АПК урежда изчерпателно отговорността на оспорващия за разноските, направени от административния орган по делото, когато оспорването бъде отхвърлено или жалбата бъде оттеглена.
Считаме, че този въпрос е напълно уреден с разпоредбата на чл. 143, ал. 4 АПК, поради което правилото на чл. 78, ал. 8 ГПК не следва да се прилага по силата на препращането от чл. 144 АПК, т.е. по административни дела не се присъжда юрисконсултско възнаграждение на административния орган, когато оспорването на издадения от него административен акт се отхвърля или оспорващият е оттеглил подадената жалба, освен ако присъждането на такова възнаграждение е изрично разпоредено със закон (напр. чл. 161, ал. 1 ДОПК). Аргументите ни в подкрепа на това становище са следните:
Заплащането на разноски по съдебни дела има няколко цели, но две са основните от тях: да се финансира функционирането на съдебната система и да се възпре недостатъчно обмисленото отнасяне на правни спорове за разрешаване от съдилищата.
Функционирането на съдебната система се финансира чрез държавните такси (недостигът се попълва чрез държавни субсидии). Минималните размери на държавните такси за административни дела показват, че тези такси не целят намаляване на жалбите, подадени от граждани и юридически лица (в т.ч. и търговци) срещу административни актове.
За да бъде постигната обаче някаква процесуална дисциплина, законодателят е възложил деловодните разноски в тежест на страните (възнаграждения за адвокати, за вещи лица, за свидетели и т.н.). Правилата на чл. 143 АПК регламентират отговорността за разноските, направени от страната, в чиято полза административният съд е решил делото. Тази отговорност е обективна (невиновна отговорност) – тя се дължи дори когато изгубилата страна добросъвестно е положила необходимата грижа да не възникне какъвто и да било правен спор. Тя не е отделен вид отговорност за вреди и поради това законодателят свободно определя нейния обхват. Затова не подлежи на изследване от съда въпросът има ли вина за предизвикания съдебен спор страната, която е изгубила делото. И обратно – при злоупотреба с процесуални права отговорността е за вреди (чл. 3 ГПК във връзка с чл. 144 АПК) и поради това в тази хипотеза тя винаги предпоставя наличие на вина. Отговорността е за вреди и в хипотезата на чл. 182, ал. 2 АПК, респ. чл. 189, ал. 4 АПК, при която също се предпоставя наличието на вина, вкл. небрежност, като предпоставка за възникването й. Затова сега обсъжданият въпрос в тези хипотези не се поставя.
Обхватът на отговорността на оспорващия за разноски при отхвърляне на оспорването и при оттегляне на жалбата от него е определен от законодателя различно. По отношение на страната, за която административният акт е благоприятен, тя обхваща всички направени по делото разноски (чл. 143, ал. 3 АПК). По отношение на административния орган, издал оспорения акт, отговорността на оспорващия е ограничена – разноските за събиране на доказателства са дължими в размера, в който са направени, но ако административният орган е ползвал правна помощ от адвокати, съдът може да присъди възнаграждение само за един адвокат, и то в минималния размер по Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, независимо от това какво е било действително платено (чл. 143, ал. 4 АПК). Ако правилото за разноски на административния орган бе идентично на това за разноските на страната, за която административният акт е благоприятен, можеше да се разсъждава за приложимостта на чл. 78, ал. 8 ГПК по силата на чл. 144 АПК. Но в ал. 4 на чл. 143 АПК законодателят изрично е признал право на административния орган само на адвокатско възнаграждение, ако е ползвал правна помощ от адвокат, и то, както се каза по-горе, само за един адвокат и само в минималния размер, определен с наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата. Така формулирана разпоредбата на чл. 143, ал. 4 АПК показва, че законодателят имплицитно е изключил от обхвата на отговорността за разноски присъждането на юрисконсултско възнаграждение в полза на административния орган. А това е така, защото административният акт е правомерно юридическо действие и следователно дейността по неговото издаване е юридическа (правова) по своя характер и правоприлагаща по своя вид. Правната дейност по прилагането на закона, която завършва с п0равомерно юридическо действие, предполага и положен труд от квалифицирани юристи, който може да бъде различен по обем и съдържание. Този труд може да бъде финализиран с или пък да се състои само в процесуално представителство на административния орган в съдебното производство, образувано по оспорването на издадения от него административен акт. Когато това процесуално представителство се осъществява от адвокат – възнаграждение за него се присъжда в минимален размер, според изричната част от правилото на чл. 143, ал. 4 АПК. Когато това процесуално представителство се осъществява от юрисконсулт – възнаграждение за него не се присъжда, според имплицитната част на същото правило.
По тези съображения и като се присъединяваме напълно към становището, изразено от заместник главния прокурор при Върховната административна прокуратура, считаме, че постановеното от мнозинството тълкувателно решение не изразява действителната нормативна воля на българския законодател по обсъждания въпрос, поради което го подписваме с това особено мнение.

ИЗГОТВИЛИ:

1. С.Петкова……………… 9. Й.Дражева……………….
2. А.Икономов……………. 10. М.Димитрова…………....
3. М.Костова……………… 11. В.Главинова……………..
4. А.Еленков……………… 12. М.Милева………………...
5. С.Христова…………….. 13. Т.Тодоров…………………
6. Н.Марчева……………… 14. П.Найденова……………..
7. М.Панчева……………… 15. И.Славовска……………..
8. Р.Папазова………………

Къде в горните мотиви главния прокурор е поискал и разглеждане и материята по чл.120 от КСО, както къде общото събрание на съдиите е дало своето становище също чл.120 от КСО?

Защо уважаеми юристи не се отчита нормата на чл.120 от КСО, където законодателят е дал право на разноски, ако пенсионерът или осигуреното лице спечели дело, но не дефинирал задължение на разноски, ако пък загуби дело/а съдия Александър Еленков твърди обратното за делото на Тодор Бойчев/, както това законодателят е сторил за жабоподателите според чл.143 от АПК.
Но защо пенсионерите и осигурените лица, след като се изваждат от кръга на жалбоподателите по чл.143 от АПК, тъй като нормата по чл.2, ал.1 от АПК урежда това от отделяне на този вид жалбоподатели от обхвата на чл.143 на АПК, се задължават да заплащат разноски?
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот inspectora » 02 Мар 2011, 11:23

Тодоре, Тодоре ... колко си нещастен само ако знаеш ...
Тоя ВАС май изобщо не разбира от право а? :lol: :lol: :lol:
Имат ли изобщо някакви законосъобразни актове тези съдии от ВАС?
Май няма смисъл изобщо от ВАС - да го махнат! ВСС са затвори ВАС!!!
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 02 Мар 2011, 13:58

inspectora написа:Тодоре, Тодоре ... колко си нещастен само ако знаеш ...
Тоя ВАС май изобщо не разбира от право а? :lol: :lol: :lol:
Имат ли изобщо някакви законосъобразни актове тези съдии от ВАС?
Май няма смисъл изобщо от ВАС - да го махнат! ВСС са затвори ВАС!!!

Инспекторе, ВАС е за закриване, защото познавам съдебната му практика. Най-отговорно Ви казвам, че ВАС е за закриване.
Ние нямаме съдебна власт. Юристи имаме, и то много добре подготвени, но съдии нямаме, а за прокурори да не говорим.
Познавам съдебната политика, макар че не съм юрист. Уважавам юристите, но много от тях не се подчиняват на закона, и ако ми се удаде случай, ще се постарая да ги науча да се подчиняват на закона.
Оня ден двама юристи ми казаха, че мизата за съдия в райнен съд била 50000 лв..
Ако ме питат:
Окръжния прокурор ще се избира от населението.
Съдиите ще се избират от населението.
Областния шеф на полицията ще се избира от населението.
Адвокатите също да полагат клетва пред съда, защото и те са въвличат съдебното дирене.
Тайната за съвещанието на съдиите ще се документира, защото казват, че не се е документирало.

Ще преобразя съдебната власт на два етапа, ако има възможност и знам как, за да не страдат гражданите.
Но пак Ви заявявам ВАС и ВКС са закриване, особено ВАС. Лошият административен ред е основната причина за корупцията.
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот inspectora » 02 Мар 2011, 14:24

todorb2000 написа:Уважавам юристите, но много от тях не се подчиняват на закона ...

Не си прав Тошко, юристите винаги действат точно в рамките на закона ... /друг е въпросът, че не всичко е закон в тоя живот и съвсем отделен въпрос е как е направен даден закон ;) / Именно юристите са хората, които познавайки закона "го нарушават без да го нарушават" ;) Обикновените хора /нямам предвид, че юристите са необикновени хора - просто за да разгранича/ се опитвате много често да ги правите тези неща, без да сте си платили за съвет, но няма как да стане, щото нямате необходимите знания и за това в крайна сметка ви се получават такива драми като твоята ...
todorb2000 написа:Оня ден двама юристи ми казаха, че мизата за съдия в райнен съд била 50 000 лв.

Тея двамата от къде ги знаят тея работи? Или и на тях някой им е казал? Щото ако ги знаят "от първа ръка", що не идат в прокуратурата със все знанията си? Или само ей тъй си приказваме, само да има приказка! Къде е "икономиката" на цялата работа с тея 50 000 лв. за съдия в РС? Аз лично не мога да я "изчисля" ... колкото и "рушвети" да калкулирам в приходната част ... Айде престанете вече, че ми писна от измишльотини кой какъв рушвет взел и коя позиция колко струвала ... да, има такива случаи /не се заблуждавам, че не се случват понякога и такива неща/, ама недейте моля ... ако обичате ... Мога да ви кажа, че имам лични впечатления /няма да спомена по какъв повод, но не съм се явявал де :) / от последните два проведени изпита за младши магистрати /миналогодишния и предния/ и мога да ви уверя, че дори и да има някой, който да си е купил съдийско или прокурорско място, то това са не повече от 1% /един процент/ от всички общо за двата изпита /т.е. общо два по два испита/... повярвайте ми ... И да, ако мълвата за тези, които са си купили нещо, се е разнесла щото е интересна, то това съвсем не означава, че става въпрос за практика - просто когато едно купено място се прокоментира от 100-200-1000 чевека и се създава впечатление, че цялата система е такава ... Е да, ама не - просто някой има интерес да се създава такова впечатление и този някой е ясно /за мен/ кой е и какво цели /и може би и ще го постигне по мое мнение, но тогава горко ви .../ Тъй че продължавайте в същия дух и дано някой ден да сте доволни от живота си /не си само ти Тоше, има и други, подели разни креативни инициативи/ ...
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 02 Мар 2011, 14:48

inspectora написа:
todorb2000 написа:Уважавам юристите, но много от тях не се подчиняват на закона ...

Не си прав Тошко, юристите винаги действат точно в рамките на закона ... /друг е въпросът, че не всичко е закон в тоя живот и съвсем отделен въпрос е как е направен даден закон ;) / Именно юристите са хората, които познавайки закона "го нарушават без да го нарушават" ;) Обикновените хора /нямам предвид, че юристите са необикновени хора - просто за да разгранича/ се опитвате много често да ги правите тези неща, без да сте си платили за съвет, но няма как да стане, щото нямате необходимите знания и за това в крайна сметка ви се получават такива драми като твоята ...
todorb2000 написа:Оня ден двама юристи ми казаха, че мизата за съдия в райнен съд била 50 000 лв.

Тея двамата от къде ги знаят тея работи? Или и на тях някой им е казал? Щото ако ги знаят "от първа ръка", що не идат в прокуратурата със все знанията си? Или само ей тъй си приказваме, само да има приказка! Къде е "икономиката" на цялата работа с тея 50 000 лв. за съдия в РС? Аз лично не мога да я "изчисля" ... колкото и "рушвети" да калкулирам в приходната част ... Айде престанете вече, че ми писна от измишльотини кой какъв рушвет взел и коя позиция колко струвала ... да, има такива случаи /не се заблуждавам, че не се случват понякога и такива неща/, ама недейте моля ... ако обичате ... Мога да ви кажа, че имам лични впечатления /няма да спомена по какъв повод, но не съм се явявал де :) / от последните два проведени изпита за младши магистрати /миналогодишния и предния/ и мога да ви уверя, че дори и да има някой, който да си е купил съдийско или прокурорско място, то това са не повече от 1% /един процент/ от всички общо за двата изпита /т.е. общо два по два испита/... повярвайте ми ... И да, ако мълвата за тези, които са си купили нещо, се е разнесла щото е интересна, то това съвсем не означава, че става въпрос за практика - просто когато едно купено място се прокоментира от 100-200-1000 чевека и се създава впечатление, че цялата система е такава ... Е да, ама не - просто някой има интерес да се създава такова впечатление и този някой е ясно /за мен/ кой е и какво цели /и може би и ще го постигне по мое мнение, но тогава горко ви .../ Тъй че продължавайте в същия дух и дано някой ден да сте доволни от живота си /не си само ти Тоше, има и други, подели разни креативни инициативи/ ...

Тук е форум, а не правна кантора.
Аз очаквам аргумент, да се обори с аргумент, нали, а не с мимики или други неподходящи избликвания.
Юрист се става с образование, а съдия само с практика в подчинение на закона, защото иначе имаме облечен в тога адвокат :D
Адвокатът се наема, а съдията се избира по неговите нравствени качества и съдебна практика.
Съвет се купува, но доверие не се купува.
Аз имам приятели юристи и споделям с тях, но има случаи, когато те казват, че това или онова няма да мине пред ВАС, и аз недоумявам. Питам, защо е така, а те вдигат рамене.... За мен необяснимото е политика, която виждам между редовете на съдебните актове. Няма необясними неща.
А за мизата те ми я споделиха/от два независими източника, и не съм искал да ми я казват/ покрай темата за държавните таксови марки, но това няма значение за мен.
Не мога да давам "акъл" на юристите, но си изразих моето мнение. В диалога се вижда решението.
Но пак Ви заявявам, че ВАС е за закриване.
Уважавам хората, които дискутират и не се надуват, защото тук е форум, и гледната точка е различна. Така картината става по-пълна.
Да ме прощават другите хора, макар и юристи, не съм искал да засегна никой. Моят анонс беше към недобросъвестната част от форума.
Диалогът над всичко!
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот inspectora » 02 Мар 2011, 15:59

todorb2000 написа:Адвокатът се наема, а съдията се избира по неговите нравствени качества и съдебна практика.

:lol: :lol: :lol: Това в кой закон? Особено за избора на съдията по съдебната му практика? :lol: :lol: :lol:
todorb2000 написа:А за мизата те ми я споделиха /от два независими източника, и не съм искал да ми я казват/ покрай темата за държавните таксови марки, но това няма значение за мен.

Абе явно има значение за теб ... щом си позволяваш да го ползваш като аргумент това ...
todorb2000 написа:Не мога да давам "акъл" на юристите, но си изразих моето мнение. В диалога се вижда решението.

Тъй е, ама за различните решения си има различни "диалогизиращи" ;) ...

Сега се сетих един виц по тоя повод:
Една мутра отива в железарията и иска да купи един хляб. Продавачът му обяснява, че тук е железария и не продават хляб. Мутрата го спуква от бой. Това се повтаря няколко поредни дни. Накрая продавачът взел един хляб, за да не яде пак бой. Отива пак мутрата за пореден ден в железарията и иска една кофичка кисело мляко :shock: На продавача му причернява /предусеща, че пак ще яде бой/: "Ама нали за хляб беше?" Мутрата: "Хлябът днес си го купих от аптеката!" :lol:

Та и на малоумния български народ цялата работа такава ... начело с министрите сега като се сетя за Тотю с работодателите на прокурор дето ги беше дал ... :lol: :lol: /просто той е ярък пример - не че ББ и ЦЦ не ги правят същите неща .../ ... какво съм тръгнал да се сърдя на Тодорчо от Хасково, който иска да спести 10 лева от банкова комисионна ... едва ли води толкоз много дела, или с толкоз голям материален интерес, че да говорим за повече ... само да не ми обяснява, че бил принципен въпросът ... не е принципен щом изпищя едва като ти се бръкна в джоба ... ;) ... аман от такива "правозащитници" ...
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 02 Мар 2011, 21:07

inspectora написа:
todorb2000 написа:Адвокатът се наема, а съдията се избира по неговите нравствени качества и съдебна практика.

:lol: :lol: :lol: Това в кой закон? Особено за избора на съдията по съдебната му практика? :lol: :lol: :lol:
todorb2000 написа:А за мизата те ми я споделиха /от два независими източника, и не съм искал да ми я казват/ покрай темата за държавните таксови марки, но това няма значение за мен.

Абе явно има значение за теб ... щом си позволяваш да го ползваш като аргумент това ...
todorb2000 написа:Не мога да давам "акъл" на юристите, но си изразих моето мнение. В диалога се вижда решението.

Тъй е, ама за различните решения си има различни "диалогизиращи" ;) ...

Сега се сетих един виц по тоя повод:
Една мутра отива в железарията и иска да купи един хляб. Продавачът му обяснява, че тук е железария и не продават хляб. Мутрата го спуква от бой. Това се повтаря няколко поредни дни. Накрая продавачът взел един хляб, за да не яде пак бой. Отива пак мутрата за пореден ден в железарията и иска една кофичка кисело мляко :shock: На продавача му причернява /предусеща, че пак ще яде бой/: "Ама нали за хляб беше?" Мутрата: "Хлябът днес си го купих от аптеката!" :lol:

Та и на малоумния български народ цялата работа такава ... начело с министрите сега като се сетя за Тотю с работодателите на прокурор дето ги беше дал ... :lol: :lol: /просто той е ярък пример - не че ББ и ЦЦ не ги правят същите неща .../ ... какво съм тръгнал да се сърдя на Тодорчо от Хасково, който иска да спести 10 лева от банкова комисионна ... едва ли води толкоз много дела, или с толкоз голям материален интерес, че да говорим за повече ... само да не ми обяснява, че бил принципен въпросът ... не е принципен щом изпищя едва като ти се бръкна в джоба ... ;) ... аман от такива "правозащитници" ...


Инспекторе, нека не казваме, че народът ни е малоумен. Това е признак за ниска култура. Нали ние с Вас сме от този народ? Кога аз ви нарекох малоумен или нещо подобно. Защо не говорим по същество, а избиваме комплексарски подходи.
Не съм срещу юристите, и не ми е минавало през акъла.
Да, въпросът е принципен с държавните такси, и за възможността да ги заплащаме свободно и според потребителския интерес.
Апелирам към уважение и разбиране към другия. :D
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот inspectora » 02 Мар 2011, 22:56

todorb2000 написа:Инспекторе, нека не казваме, че народът ни е малоумен. Това е признак за ниска култура.

Цък, това е признак на реален и обективен поглед върху нещата ;) Как би ми обяснил по друг начин присъствието на пожарникари, физкултурници, "юристи", завършили "странни" учебни заведения в управата на страната? Не може, ако народът не е малоумен, да си избира малоумници за управници ... и то да беше само настоящите ... ами то от 70 години все тъй я караме ;) ... колко още други неща, които народът прави просто нямат друго обяснение ;) - е днес ги гледам пак - Миро Найденов /изглеждаше симпатичен тоя човек - какво изтрещя и той/ - щял да прави орган, който да анализира по веригата от производителя до потребителя кой печелел най-много :shock: /не е за да си прави статистики, ама що ли му е тва ;) .../ и хората ги питат по улиците за цените - държавата да се била намесела ... преди време говореха за "таван" на цената на таксиметрови услуги и май го направиха това :shock: ... за какво говорим вече ... както и да е ... че се отклонихме от темата :lol: :lol: :lol:

Тоше, моля те не употребявай думата "потребител" когато говорим за услуга, предоставена от държавата - просто недей ... няма да ти обяснявам пак какъв си и че хал хабер си нямаш от нещата ...
inspectora
Активен потребител
 
Мнения: 2794
Регистриран на: 11 Мар 2003, 14:47

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот hidden » 02 Мар 2011, 23:48

inspectora написа:Не може, ако народът не е малоумен, да си избира малоумници за управници ...

Не, не е това, просто само такива се бутат в политиката :) и няма реална алтернатива, затова трябва да си избираме най-малкото зло.
Това е просто форум. Приемете горенаписаното като лично мнение, което не обвързва никого.
Аватар
hidden
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 02 Юли 2009, 23:08

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот hidden » 03 Мар 2011, 00:11

kontrol написа:От значение е, че ДОПК счита и урежда (пряко или като фикция, приравняване) доброволното изпълнение за вид събиране [size=85](чл. 178 е в дял "Събиране").

Не бива да се изпада в крайности. Систематичното място на една норма невинаги разкрива същността й. Това, че е в дял "Събиране", не значи, че е вид събиране - не, това показва връзката между двата института - изпълнение и събиране - както казах, плащането е целта на събирането. Затова са свързани, затова и са в един и същи дял.
Примерът със ЗМДТ беше да послужи като аналогия (както и заявих), за яснота, а не че има пряко отношение към казуса (а само косвено).
ЗМДТ-специален ред на събиране->препраща към ГПК
Давност - общият ред.

За давността - има разлика между давността като институт на гражданското и на финансовото (публичното) право. Гражданската давност е уредена в ЗЗД, а процесуалният ред за прилагането й (възражение) - в ГПК. Финансовоправната давност - само в един закон - ДОПК.

Давността я дадох като пример във връзка с погасяване на процесуалното правоотношение, какъвто способ е и плащането. Мисля, че вече обясних по-горе аналогията, надявам се да не е било много неясно :)
Погасяването на материалното правоотношение и на процесуалното правоотношение на практика могат да съвпаднат във времето само в случите на доброволно плащане (какъвто е и случаят в тази тема). Когато плащането става в хода на изп. производство, първо се погасява материалното правоотношение и след това и процесуалното (с влизане в сила на постановлението за прекратяване).
Когато пък процесуалното правоотношение се погасява на друго основание, освен плащане, то изпреварва погасяването на материалното правоотношение - напр. при прекратяване на производството по принудително изпълнение на осн. чл. 225, ал. 1, т. 6 ДОПК публичното вземане не се погасява и може пак да бъде образувано изп. производсто.

Това го обяснявам именно за да се разбере разликата между материално и процесуално правоотношение по повод на материалното, като плащането се отнася до материалното правоотношение (неговото прекратяване), а събирането - до процесуалното.

Аз вече забравих откъде тръгна този спор за разликата между събиране и плащане :)
Това е просто форум. Приемете горенаписаното като лично мнение, което не обвързва никого.
Аватар
hidden
Активен потребител
 
Мнения: 1238
Регистриран на: 02 Юли 2009, 23:08

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 03 Мар 2011, 02:47

inspectora написа:
todorb2000 написа:Инспекторе, нека не казваме, че народът ни е малоумен. Това е признак за ниска култура.

Цък, това е признак на реален и обективен поглед върху нещата ;) Как би ми обяснил по друг начин присъствието на пожарникари, физкултурници, "юристи", завършили "странни" учебни заведения в управата на страната? Не може, ако народът не е малоумен, да си избира малоумници за управници ... и то да беше само настоящите ... ами то от 70 години все тъй я караме ;) ... колко още други неща, които народът прави просто нямат друго обяснение ;) - е днес ги гледам пак - Миро Найденов /изглеждаше симпатичен тоя човек - какво изтрещя и той/ - щял да прави орган, който да анализира по веригата от производителя до потребителя кой печелел най-много :shock: /не е за да си прави статистики, ама що ли му е тва ;) .../ и хората ги питат по улиците за цените - държавата да се била намесела ... преди време говореха за "таван" на цената на таксиметрови услуги и май го направиха това :shock: ... за какво говорим вече ... както и да е ... че се отклонихме от темата :lol: :lol: :lol:

Тоше, моля те не употребявай думата "потребител" когато говорим за услуга, предоставена от държавата - просто недей ... няма да ти обяснявам пак какъв си и че хал хабер си нямаш от нещата ...

Зная за много небивалици, но нали всяка власт си има юристи?
Казах ви, че ако имам аргумент, казвам! Ако нямам аргумент, не казвам, но без оплюване. Не е хубаво.
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот Гост. » 03 Мар 2011, 04:02

:roll: Тодоре, ти не събра ли вече нужните подписи по петицията?
Така щото тая тема само я реанимирате, не без заслугите на колегите 8) , който ти дават жокери, но полза от нея реално не виждам- тук никой никого не уволнява, нито ще ти се решат дилемите с магистратите.

Та, щото съм блондинка- какъв е смисъла от цялото суетене?
( само не ми развивай тезата за гражданската позиция или не`кви популистки еквилибристики. Питам точно и очаквам лаконичен, смислен отговор)
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот donna » 03 Мар 2011, 09:32

Ква подписка ,чувам аз че Тодор чака да го назначат на длъжност главен терминатор :D , нова длъжност е , по силата на която ще има да ги отстранява.... :D :D :D
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 03 Мар 2011, 10:34

Мили Дами,
Уволнението на съдиите е темата тук, а решението за това от ВСС.
По-важното е какво ние мислим, или какво сме си казали.
Дано хубавото остане за напред.
А казаното, всеки препрочита.
Подписката е връчена, дебатите тепърва предстоят....
Хубав ден :D
И честит национален празник! :D
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 04 Мар 2011, 12:05

Защо трябва да се уволнят посочените 20 съдии от Върховния административен съд?
Това е необходимо по една проста причина, че те са издевателствали над Юлиян Чолаков, който е спазил Закона за държавните такси, като не са защитили законния му интерес в процеса по всички водени дела, а това е било задължение по чл.117 от Конституцията.
Било е задължение по чл.5 от Гражданския процесуален кодекс: "Чл. 5. Съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая и морала."

Задължения, произтичащи от Закона за съдебната власт:
Чл. 2. Органите на съдебната власт се ръководят от Конституцията и от принципите, установени в този закон.
Чл. 4. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно.
Чл. 5. (1) Гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт.
(2) Органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си по реда на този закон и на процесуалните закони.
Чл. 8. (1) Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят.
(2) При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Драги участници-юристи тук му е мястото да споделяме тази материя, а в правната кантора гражданите си идват с проблемите, за което си има адвокати или прокурори. Тук се говори със свалена тога. Ако някой се опасява от изземване на хляба на юристите, се лъже жестоко. Жалба не се пише така лесно. Проблемът се очертава от юрист при представени документи и доказателства, а тук ние си казваме мнението.
Не се притеснявайте за хляба си, драги юристи.
Ние целим по-грамотни в правно отношение граждани, защото това е модерното правосъдие, а останалото е ограбване на хората от съдебната власт.
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот donna » 04 Мар 2011, 12:11

Тодоре , форумът не е за твое лично употребление и за гонитба на личните ти интереси и цели!
donna
Старши потребител
 
Мнения: 5350
Регистриран на: 10 Яну 2003, 19:58
Местоположение: Свищов

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 04 Мар 2011, 12:39

donna написа:Тодоре , форумът не е за твое лично употребление и за гонитба на личните ти интереси и цели!

Не само мои, а и на други български граждани.
Но Донна ние дискутираме съдебни решения, постановени от български съдии, които изхранваме чрез нашите данъци.
Поставям темите по този начин, защото се касае за юридически проблем, а адвокатите имат професинален интерес, за да върви "берекета". Мен са ме лъгали адвокати, като са подменяли волята ми в процеса.
Така, че това не са вече лични проблеми, а проблеми на обществото.
Нима Вие искате да има "криво" правосъдие. Аз съм инженер по автоматика, свързано е с управление на технологични процеси. Моята работа е прозрачна. Добросъвестно си върша работата.

Донна, форумът е за дискусия, а аз показвам правораздаването на българските съдии, и взимам отношение по тяхното правораздаване, като се базирам на законите, до които имаме равен достъп.
Има блок само за юристи, където Вие си решавайте вашите професионални проблеми.
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот namakak » 05 Мар 2011, 22:17

Спаред мен градски и ройонен съд трябва да бъдат отстранени от длъжност,щом като ВКС назначава на некадърници след това от един ГС,ПОСЛЕ НА ДРУГ С РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ и решения по искане от първо дело преди 20 години,то защо са взимали заплати тези 20 години за същото като за преди 20..
Така се включвам в темата.С теб съм Тоше,и ама на мен въобще не ми пука,моя живот и без това премина през едно такова дело,даже знам ,че истинските ползи никога и няма да ги има детето ми..То въобще няма правосъдие за нормалните,ти искаш некъв си ВАС с три входа :lol: Мене ако питаш е една сграда стара полумавзолей,ама какви некадърници взимат заплати или се ръководят от закона и писарушките си назнам..Затова само съм съпричастен,но не съм имал нищо общо с Вас.Засега.Като разглеждам мнения,нищо хубаво не очаква никой и от там.Което говори само за неадекватно гласувани закони.Търсете вина другаде.
Аватар
namakak
Потребител
 
Мнения: 960
Регистриран на: 10 Юни 2008, 16:21

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот todorb2000 » 06 Мар 2011, 19:45

namakak написа:Спаред мен градски и ройонен съд трябва да бъдат отстранени от длъжност,щом като ВКС назначава на некадърници след това от един ГС,ПОСЛЕ НА ДРУГ С РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ и решения по искане от първо дело преди 20 години,то защо са взимали заплати тези 20 години за същото като за преди 20..
Така се включвам в темата.С теб съм Тоше,и ама на мен въобще не ми пука,моя живот и без това премина през едно такова дело,даже знам ,че истинските ползи никога и няма да ги има детето ми..То въобще няма правосъдие за нормалните,ти искаш некъв си ВАС с три входа :lol: Мене ако питаш е една сграда стара полумавзолей,ама какви некадърници взимат заплати или се ръководят от закона и писарушките си назнам..Затова само съм съпричастен,но не съм имал нищо общо с Вас.Засега.Като разглеждам мнения,нищо хубаво не очаква никой и от там.Което говори само за неадекватно гласувани закони.Търсете вина другаде.


В личен план познавам адвокати, с които споделям тукашните теми, но срещам и такива, които са като занаятчии т.е. гледа си сухото, не се интересува от другото мнение.

Вината я търся пак в юристи, които "баламосват" депутатите при изготвяне на законопроектите. В тази насока имам подготовката, и знам как да неутрализирам юридически набези :D
Но какво да се прави, като има такива депутати... :D
Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите/чл.58 от Конституцията/
http://www.youtube.com/watch?v=BP7WGKWPZKg
Емил Димитров-Ако си дал…не си живял на празно!
todorb2000
Потребител
 
Мнения: 636
Регистриран на: 09 Яну 2009, 13:46
Местоположение: гр.Хасково

Re: Върховни съдии за отстраняване от длъжност

Мнениеот kolman » 08 Мар 2011, 19:40

inspectora написа:Тодоре, Тодоре ... колко си нещастен само ако знаеш ...
Тоя ВАС май изобщо не разбира от право а? :lol: :lol: :lol:
Имат ли изобщо някакви законосъобразни актове тези съдии от ВАС?
Май няма смисъл изобщо от ВАС - да го махнат! ВСС са затвори ВАС!!!

А-ма, се лъзгаме, ма се правим на умопомрачители, ма искаме некде да отиде, дето ние си искаме... Изобщо инспекторска насоченост....
kolman
Потребител
 
Мнения: 348
Регистриран на: 07 Апр 2007, 22:38

ПредишнаСледваща

Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron