начало

Съдът потвърди уволнението на военен следовател-букмейкър Съдът потвърди уволнението на военен следовател-букмейкър

Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Дискусии на тема съдебната власт в България


Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Мнениеот 5311276921 » 05 Фев 2012, 10:12

Жертва съм на прокурорски актове на прокурор от СРП Грамов, свързани с дознание по чл 291 срещу психиатър Руслан Терзийски - осъден вече веднаж за издаване на невярна психиатрична експертиза.
Мога ли да търся по установен законен път , обявяване на нищожност на негови прокурорски актове - постановления , които вече са обявени за незаконосъобразни от съд и постановления на Апелативна прокуратура.
Отмяната на тези прокурорски актове като "незаконосъобразни" , не довежда до промяна в поведението му като прокурор и той всячески и по всякакъв начин се опитва да ме лиши от правосъдие.
В продължение на месеци е налице отказ да ми връчи постановление за прекратяване на наказателно производство , внушавайки ми писмено и устно , че нямам права на "пострадал", което се оказа манипулация , както ще разберете по долу. Липсата на такова постановление , както ще прочетете, незаконосъобразно ме лишава от възможността да го обжалвам и да защитя правата си по закон и конституция . Нещо повече , оказва се, че съм "неудобен" свидетел, разследван от СДВР , вместо осъдения лекар Руслан Терзийски.
С години , професионално" и целенасочено, с помощта на група длъжностни лица- полицаи и представители на "бялата мафия"съм лишаван от правосъдие,съм манипулиран, преследван и репресиран , защото съм "неудобен свидетел".
Имам усета , че публикуваното по долу постановление на АП е някакво изключение, късмет, жест на съдбата, нещо почти невероятно в правния мир.
Не намерих никъде в правното пространство , съществуващ механизъм , за обявяване на нищожност на "прокурорски постановления" ?????
Нима прокурорите са ненаказуеми по закон и законите за тях не важат?
Нима обжалваното и отменено вече постановление на прокурор Грамов / като незаконосъобразно и немотивирано/, не е "нищожно" , за да търся провъзгласяването му като такова?
Това постановление е документ с невярно съдържание , съдържа неверни обстоятелства и факти. Отгоре на всичко , не е и законосъобразно, като че прокурорът Грамов не е ходил на лекции по право.
Не , ходил е на лекции, аз мога да потвърдя това, той е "професионалист" , който е насочил професионализма си против "правото" и вероятно има мотиви за това.
Или Руслан Терзийски му е много близък и приятел или аз съм му враг или неприятел.
Но това е незаконно и се чете в постановлението на АП , което ви представям.
И отново въпроса -Мога ли да търся по установен законен път , обявяване на нищожност на прокурорски актове на СРП - постановления , които вече са обявени за незаконосъобразни от съд и постановления на Апелативна прокуратура. :

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА
№ 4642/2011 Г.
27.12.2011 Г.
С О Ф И Я

ДО
АДВ. МИНЧО СПАСОВ
Гр. София, ул. „Перник” № 114
Офис 6а
КОПИЕ: СОФИЙСКА ГРАДСКА
ПРОКУРАТУРА
На № 11378/2010 г.
• П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
гр. София, 15.12.2011 г.
Григор Скелин – прокурор при Апелативна прокуратура – София, като се запознах с материалите по преписка № 4642/2011 г. по описа на Апелативна прокуратура – София,
У С Т А Н О В И Х:
Адвакат Минчо Спасов, като пълномощник на Любомир Димитров Мулетаров обжалва постановление от 20.10.2011 г., с което Софийска градска прокуратура е оставила без разглеждане, като недопустима, жалбата му срещу постановление от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009г., с което Софийска районна прокуратура е прекратила досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, водено срещу Руслан Иванов Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева – Станчева, за престъпление по чл. 291 ал. 1 от НК. Като навежда доводи за неправилност, иска отмяна, както и да бъде разпоредено да му бъде издаден препис от постановлението за прекратяване.
Жалбата е основателна.
Атакуваното постановление на Софийска градска прокуратура е необосновано и незаконосъобразно.
Жалбоподателят Любомир Димитров Мулетаров е „пострадал” по смисъла на разпоредбата на чл. 74 ал. 1 от НПК – претърпял е очевидно вреди от престъплението. На общо основание като такъв, той разполага с правата в досъдебното производство, посочени в чл. 75 НПК, между които и да обжалва актовете, които водят до прекратяване на наказателното производство.
Естествено, за да може да осъществи това си право на обжалване, той следва да разполага с копие – в случая, от постановлението за прекратяване на досъдебното производство.
Отказвайки му да бъде връчено такова, Софийска градска прокуратура е нарушила правата му като „пострадал”. Лишила го е и от възможността по чл. 243 ал. 3 НПК, да обжалва постановлението за прекратяване на наказетелното производство пред съда, както и ако не се възползва в този срок от посоченото му право, да поиска инстанционен контрол.
Съобразно изложеното, постановлението на Софийска градска прокуратура следва да бъде отменено, Софийска районна прокуратура да връчи на жалбоподателя Любомир Димитров Мулетаров препис от постановлението си от 27.05.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР. При допустима жалба, от компетентност на Софийска градска прокуратура, тя следва да се произнесе по същество.
Поради изложеното и на основание чл. 199 и чл. 201 НПК
П О С Т А Н О В И Х:
Отменям постановление от 20.10.2011 г. по преписка № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура.
Уважавам жалбата на адв. Минчо Спасов, като пълномощник Любомир Димитров Мулетаров.
Указвам на Софийска районна прокуратура да връчи препис от постановлението си от 27.05.2011 г. по преписка № 654/2009 г.
Преписи от настоящето да се изпратят на жалбоподателя за сведение, както и заедно с материалите по преписки № 11378/2010 г. по описа на Софийска градска прокуратура и № 654/2009 г. по описа на Софийска районна прокуратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по текста.

ПРОКУРОР: /п/
гс/сн /Гр. Скелин/

Разберете какъв "невменяем правонарушител" съм- каня да посетите следните линкове:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/
Последна промяна 5311276921 на 09 Фев 2012, 15:06, променена общо 1 път
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Прогласяване на нищожност на Прокурорски актове:

Мнениеот 5311276921 » 06 Фев 2012, 07:20

Търсих доводи , които да потвърдят или изключат правната възможност, да бъде прогласявано като нищожно , Постановление на прокуратурата, което преди това е отменено като незаконосъобразно и немотивирано , от Съд или Висшестояща прокуратура.
Не можах да намеря такова потвърждение или отказ.
Като "невменяем, неразбиращ свойството и значението на постъпките си, лишен от правото да участва като свидетел в наказателния процес" ,преследван от прокурор Грамов и неговия близък приятел д-р Руслан Терзийски , поставям на вниманието ви горния въпрос.
Позовавам се на следния текст , обосноваващ тезата, че в качеството си на административни ръководители на съдебната власт , ПРОКУРОРИТЕ издават административни актове- Постановления, които могат да бъдат приети като административни такива:

Чл. 167. (1) Административни ръководители на органите на съдебната власт са:

1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) председател на апелативен съд, на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд, апелативен, военно-апелативен прокурор и ръководител на апелативната специализирана прокуратура;

3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен съд, окръжен, военно-окръжен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура;

4. председател на районен съд и районен прокурор."

Ако е така , както разбирам като "невменяем, неразбиращ свойството и значението на постъпките си, лишен от правото да участва като свидетел в наказателния процес", няма пречка , да си търси прогласяване на "нищожност" на Постановления на прокуратурата , които са отменени като незаконосъобразни и немотивирани от по висшестояща инстанция или Съд.

Извинявам се , че така често парадирам с "невменяемостта" си , но причината за това , не са в мен , а в прокуратурата и по точно- в някои прокурори - адвокати на осъдени вече престъпници.
Моля за помощ и консултация и благодаря предварително

За да вникнете как, в качеството на "свидетел" , съм обявен за "невменяем " правонарушител , ще се радвам да последвате линковете:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

БЛАГОДАРЯ за ПРАВНАТА и ЗАКОННА защита-Полиция и Прокуратура

Мнениеот 5311276921 » 08 Фев 2012, 15:57

Полицията и Прокуратурата са винаги използувани с интерес. Този интерес, както ще видите в случая , не е законен и не преследва законни цели. Моя случай не е първия и единствения- ако има интерес, всеки може да се сблъска с такива случаи, като този в Перник, случая в Пловдив- принудително лечение на невинен гражданин, случаите в Разград - когато арестуваха психиатри с белязани пари .....Само ми трябва време и тук , на този простор , ще лъснат имената на една банда психиатри - вещи лица , продажни и подкупни, които проституират с професията си и със закона.
В тези случаи е налице СХЕМА , практикувана често и отдавна. Това се прикрива умишлено от прокуратурата - в моя случай от прокурор Грамов, "разследващ истината" така , че да я прикрие. Затова , аз и много непознаващи закона граждани , сме жертва на "правосъдието" и на "правната" система.
"В България можеш да правиш всичко което искаш, ако си прокурор" , нали?
Надявам се да разберете това, когато прочетете следния материал:

ДО
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Ж А Л Б А

от Любомир Димитров Мулетаров
ЕГН –адрес: гр. София,Уважаеми Господин (Госпожо) Районен Прокурор,

На 21.09.2004 г. съм принудително задържан без законово правно основание и по нищожни документи от полицаи на ТРЕТО РПУ на МВР – гр. София, ръководени от моя бивш съдружник Калин Балканлиев.
Задържането ми към този момент е извършено без да ми е представена заповед за задържането ми и без да ми се представят никакви основания, че има образувано наказателно производство пред която и да било инстанция. Извършена ми е поръчкова Съдебно – психиатрична експертиза, без да съм бил следствено лице по НПК и в нарушение на ЗМВР – видно от контатациите на постановление на Ю Петкова – Апелативен прокурор от 24.08.2009 г.
От документа е видно, че страши лейтенант Георгиева от МВР, не е имала право и пълномощия по ЗМВР, да са произнася и възлага действия относно моето здравословно състояние. Тя не е имала към 21.09.2004 указания от Прокурор или Съд, за образуване на дознание срещу мен, което означава че всичките състовени от нея документи са нищожни – протоколи, разпити и обяснения..
Чак на 16.11.2004 г. има постановление на прокурор Немска, в което се твърди, че срещу мен има образувано наказателно производство ЗМ 2342/2004 г., каквото не е имало и не могло да има поради липсата на компетентност на старши лейтенант Георгиева да образува такова. Моля да бъде установено основанието за образуване такова производство, след като първото постановление по тази преписка е на прокурор Немска от 16.11.2004 г.
Има неоспорими данни в Доклад на работна група от МВР и Военна прокуратура, изготвен през 2004 г., послужил за образуване на следствено дело № ХVІ-П-9/2005 г. на Софийска военноокръжна прокуратура, че материалите – жалбата срещу мен по чл. 144. ал. 3 от НК е входирана 03 РПУ на МВР – София на 22.09.2004 г. в 8:30 ч. Това означава, че към 21.09.2004 г. не е съществувало и не е могло да съществува наказателно производство, в рамките на което аз да бъда арестуван и освидетелстван.
Налице са данни че първичните документи по преписка № 43725/2004 г. на СРП и ЗМ 2342/2004 г. по описа на 03 РПУ на МВР - София са нищожни, което моля да бъде констатирано от СРП.
Нищожността обхваща и всичи набеждаващи ме документи приложени към делото: Некролог изготвен от служителка на фирма Ем Комплект, разпечатки от несъществуващи интернет сайтове и разпити на служители, по необразувано към 21.09.2004 г. наказателно производство. Нищожна е и експертизата изготвена от Руслан Терзийски и Цветислава Гълъбова, която на практика не е извършвана поради моя отказ да разговарям с тях.
В протоколите за „разпит”, по несъществуващото Наказателно производство са „разпитани” свидетели по дознанието, проведени на 21.09.2004 г.: Чавдар Димитров Гълъбов, Стоян Петков Гечев, и Ива Чавдарова Чорапинова. Нито едно от тези лица не дава сведения и доказателства , че съм заплашвал Калин Балканлиев по телефона, което превръща и тези доказателства в нищожни документи , всяки един за себе си. Твърди се че съм разпитан и аз, което не може да бъде възможно , ако не е налице надлежно образувано наказателно производство. Твърди се че съм отказал да подпиша протоколи за разпит, каквито не е могло да ми бъдат поднасяни, видно от Определение от 14.04.2005 г. на СРС, НК, 98-ми състав по н.ч.д. № 307/2005 г. Към 21.04.2004 г. на мен не ми е било предявявано обвинение, които да ме прави уличен наказателно-отговорен субект по Наказателния кодекс, срещу когото следва и могат да бъдат предприети мерки на процесуална принуда. Такива са били предприети срещу мен на база нищожни документи. Това са неистински или подправени документи, които са създадени с цел срещу мен да бъде образувано и водено наказателно производство.
Доказателства в подкрепа на горните твърдения се съдържат в Доклад на работна група от МВР и Военна прокуратура, изготвен през 2004 г., послужил за образуване на следствено дело № ХVІ-П-9/2005 г. на Софийска военноокръжна прокуратура. За доказване на обстоятелствата за твърдяните извършени престъпления, моля да изискате и приложите следните преписки:
1. Следствено дело № ХVІ-П-9/2005 г. на Софийска военноокръжна прокуратура;
2. Преписка 116/2006 г. на Софийска военноокръжна прокуратура;
3. Преписка 2017/2005 г. на Военноапелативна прокуратура.
Моля да образувате наказателно производство за установяване на съставяне на неистински и/или подправени документи, нищожни от законова гледна точка. Да констатирате че липсва разпит на „свидетелите” по необразувано дознание, проведени на 21.09.2004 г.: Чавдар Димитров Гълъбов, Стоян Петков Гечев, Ива Чавдарова Чорапинова, Калин Витанов Балканлиев и на мен – Любомир Димитров Мулетаров. Моля да се констатира че срещу мен са използувани нищожни документи, които не ме касаят и не са подписани от мен – некролог и разпечатки от интернет-сайтове, които се използват против мен.
Установяването на нищожността и тези неистински и подправени документи, ще ми даде възможност да поискам отмяната или обявяването за нищожни на всички впоследствие издадени актове, които се позовават на тези документи.
Моля да извършите разпит на лицата Чавдар Димитров Гълъбов, Стоян Петков Гечев и Ива Чавдарова Чорапинова и установите че никой от тези лица, не е дал показания че съм заплашвал по телефона Калин Балканлиев, което обесзмисля обвинението за извършено от мен престъпление по чл. 144, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК – отправени заплахи за убийство.
Прилагам:
1. Копие от Постановление на СРП по пр.пр. № 43725/2004 г. от 16.11.2004 г.;
2. Копие от Постановление на Апелативна прокуратура – София по пр.пр. № 3916/2009 г. от 24.08.2009 г;
3. Определение от 14.04.2005 г. на СРС, НК, 98-ми състав по н.ч.д. № 307/2005 г.

С уважение: ______________
(Любомир Мулетаров)

Питам сега, МОЖЕ ЛИ ДА ВКАРАТЕ глупав ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ в полицията и прокуратурата , хей така ,не по установения по закона ред? Ето това е станало с мен и това се знае , то се крие с умисъл. Не мога да отида до полицията с куп клевети и лъжи, да взема "назаем" 4 цивилни полицая, да арестувам съдружника си от магазина....да го вкарам в психиатрията.

Аз съм един беззащитен от полиция и прокуратура гражданин, набеден ,преследван , пострадал от тази полиция и прокуратура, призовани да служат на реда и истината.
Никой не се интересува от тази скандална история, особено институциите от които зависи това.
Надявам се , когато четете тези и следващите материали , които ще публикувам , да се стреснете , защото това не се случва само на мен. И ако съм стигнал до тук , това е чиста случайност.
Ако имате възможност, споделете тази информация с отговорни фактори, с разследващи журналисти България от или вън от нея , съдействувайте ми , да се разбере , че психиатрите са опасно, продажно и гнусно оръжие използувано за манипулиране на съдебните процеси, за лични икономически цели.
Аз и семейството ми пострадахме с много десетки хиляди левове , изнудени с помоща на полиция , прокуратура , вещи лица.

За да вникнете как, в качеството на "свидетел" , съм обявен за "невменяем " правонарушител , ще се радвам да последвате линковете:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
http://store.emk-33.com/

С какво мислим хората ?
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

НЕ МОЖЕЛО ДА ИМА НИЩОЖНИ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА?

Мнениеот 5311276921 » 09 Фев 2012, 09:45

Внесената жалба , породи коментари и скептицизъм , порази това, че съм използувал често термина "нищожност" към "доказателствения материал" използуван срещу мен - свидетеля. Прочетохте че ,умишлено , целенасочено и с интерес , срещу мен е изфабрикувано нищожно дознание,несъществуващо в правния мир поради професионалната некомпетентност на старши лейтенант Георгиева , базирано на фалшиви и нищожни доказателства. Няма доказателства ,че съм имал телефон и от този телефон тогава, съм говорил с бившия си съдружник и приятел и че съм го заплашвал- Калин Балканлиев или момичето, които 14 години са били най добрите ни семейни приятели.
Разбирате, старши лейтенант Георгиева , един ден преди да бъде входирана жалбата на този мой приятел и бивш съдружник, е разпитала "свидетелите" , пострадалия, арестувала е мен и ме е освидителствала като невменяем - лишен от право да участвувам в наказателен процес, какъвто няма.
Ето това е НАРОДНИЯ СЪД , в ръцете на една полицайка, с неограничена съдебна власт и пълномощия
Смятате че старши лейтенант Георгиева е действала сама и на своя глава?
Смятате че тя - глуповата жена , има акъл да повика подкупните психиатри Терзийски Златарева , да ме освидетелстват по несъществуващо още дознание?
Всички действията са били планирани и организирани няколко дни преди това и всички участници - прокурор Немска, старши лейтенант Георгиева, началника на полицията , психиатрите ...са знаели какво правят и защо го правят.
Това знае и великия прокурор Грамов - четящ и използуващ неистински, неверни и невалидни доказателства , за да прикрие безобразията извършени срещу мен. Ще разберете , че аз , като свидетел съм репресиран, изследван 6 пъти от психиатри,имам шест експертизи, удостоверяващи че съм здрав.Въпреки това осъдения Терзийски е "невинен" поради липса на доказателства.
Темида е статуя -сляпа, глуха, отегчена , символизираща неспособност, негодност, студ .
Днес ще публикувам определението на Районния съд , подписана от съдия Ушев , което констатира че срещу мен са извършени сериозни процесуални нарушения.
Няма кой да напише и отсъди , че срещу мен с умисъл ,са извършени процесуални престъпления от група длъжностни лица,в изпълнение на служебните им задължения.
Задължение на прокуратурата е да разследва престъпления, което означава , да разследва себе си и което няма да стане.
Всички "доказателства" - протоколи от разпити, свързани с интереси , пари , с неясни мотиви са нищожни заради тяхната неистинност, невярност.
Как и на кого да покажа и докажа факт че ако има Октопод, той е в организираните структури .
Споделям това с надежда, че тук влизат и четат и честни хора -юристи , адвокати , прокурори, съдии , полицаи и вещи лица, журналисти.
Надявам се , някъде да има и честни разследващи журналисти , които имат професионален интерес да разчепкат фактите, защото животът е кратък.

За да се убедите в това , последвайте ме на линковете и чуйте какво ви пея :
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002531384409
Последна промяна 5311276921 на 09 Фев 2012, 15:07, променена общо 1 път
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

НИЩОЖНОСТТА НА НИЩОЖНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ на СРП :

Мнениеот 5311276921 » 09 Фев 2012, 15:02

Както разбахте от документите, които изнесох тук в тази и другите теми, никога не съм бил подсъдно лици и не е имало правно основание, да бъда освидитилствуван. "Дознанието" срещу мен е изфабрикувано от старши лейтенант от 03РПУ , която не е лице от съдебната власт, а от полицията и която няма правомощия по закон.
Но това е факт!
Факт е също , че това е станало и става с пълното знание и съдействие на Районна Прокуратура в лицето на прокурор Немска и прокурор Грамов. Всички тяхни последващи "определения" са следствие на първия прокурорски акт , който не е прокурорски , а нищожен такъв.
Репресиран организирано вече седем години и това продължава и сега, към днешна дата.
Изнасям данни за СХЕМА на прокурорски "чадър" върху неверните психиатрични поръчкови експертизи , възлагани и изготвяни по поръчка на прокуратурата.
Това става по "указания" на прокурор Грамов , който отказва обвини д-р Терзийски и Златарева - Станчева, да привлече като обвиняеми другите :д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолова за издаване на документи с невярно съдържание.
Налице е отказ за правосъдие, неспазване на контитуцията и законите, НПК.
Бялата психиатрична мафия служи и подпомага осъдения психиатър Терзийски , да избегне правосъдието, с помощта на "професионалиста" прокурор Грамов от СПР.
Четете че Г-н Грамов , отказва да реагира на жалба и данни за извършено престъпление по НК .
Наслаждавайте се на Българската правосъдна система и на съвестта на прокурор Грамов- адвокат на лекари и психиатри , по наказателни дела срещу тях:


до Г-н Грамов - Районен прокурор

при Софийска Районна ПрокуратураЖ А Л Б А

От Любомир Димитров Мулетаров, София 1309; GSM – 0888710202СРЕЩУ: експертиза на ОДПЗС София –
град д-р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев, Наталия Цолова .Уважаеми г-н Прокурор,

На 21. 03. 2010 година, без да съм следствен или осъден, се явих доброволно на психиатрично изследване в ОДПЗС София - град, с цел да изчистя името си, набедено и оклеветено от ”псевдо- психиатрична” експертиза от д-р Терзийски - Златарева, изготвена ми, без да ми е извършван преглед .
Доброволното ми явяване в ОДПЗС стана по Ваше разпореждане .
В изпълнение на това разпореждане , психиатри от ОДПЗС София – град – в състав : д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, даде заключение с експертно мнение от 31. 03. 2010 г., че в момента съм здрав . Медицинското заключение приемам - като изводи. Като цяло обаче, експертното мнение е пълно с лъжи, клевети и невярни обстоятелства и факти , нямащи отношение към здравния ми статус, съдържа тенденциозни неточности, грешни предположения и невярни твърдения. Моля, тази експертиза да се разглежда, като съучастна на експертизата, изготвена от екипа Терзийски – Златарева , мотивирана от конфликти на интереси, които ще изброя .
Ето защо, посочените експерти се съсредоточават в тълкуването на глупави твърдения и изводи написани в експертизата на Терзийски, които последния просто си е съчинил , за да мотивира болестното състояние, което ми е приписал – БЕЗ ДА МЕ ПРЕГЛЕЖДА.
Допускам предположението, че тези десетки невярни обстоятелства и факти, които ще изброя по долу, може би дори са вмъкнати умишлено с цел да помогнат на колегите им Терзийски и Златарева, да избегнат последствията от деянието си – издаване на невярна експертиза.
Получава се така че, експертно мнение е официален документ, съдържащ невярни обстоятелства и факти, злепоставящо ме и внасящо необосновано съмнение в психическия ми статус в минало време .

Ето някои от най-характерните неточности, съдържащите се в Експертното мнение на ОДПЗС от 31. 03. 2010 г. :

Страница 4 : “ПРЕГЛЕДЪТ БЕШЕ ИЗВЪРШЕН СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ и отлагане, поради (първоначалния отказ на г-н Мулетаров да се яви в диспансера ?), за което уведомихме писменно СРП и последва нейното разпореждане до 03 РПУ , (за принудителното му довеждане ?).”
Това твърдение е абсолютна лъжа !
Вие г-н Прокурор, най-добре знаете , че д-р Живков – директор на ОДПЗС , отказа писменно да назначи комисия (“поради конфликт на интереси” – това са негови думи ) и се обърна към Вас , да насочите експертизата към друго лечебно заведение.
Писменния отказ на д-р Живков е при Вас в преписката.
Доктор Секулов лъже официално , че съм доведен принудително.
Самия той прекрасно знае истината, лично му звънях многократно с въпроса кога ще започне прегледа. Звънях му , звънеше му и моя юрист,
г-н Йосифов. Докато д-р Живков ни съобщи причината за забавянето / че е поискал от Вас да го освободите от това задължение /, д-р Секулов забрани на мен и на г-н Йосифов да го безпокоим “да спра да му досаждам” ?! и да чакаме докато ме уведомят. Да ме “уведомят” –– за какво ?
Тези факти са лесно доказуеми. Оставам на Вас да прецените какъв интерес има лекаря Секулов да лъже така безобразно.

Страница 3 “ Еспертите от ОДПЗС София – град ; приемат , допускат , цитират и се позовават на клевети и лъжи, които фигурират в оспорва-ната диагностичната оценка на Терзийски – Златарева. Многократно съм заявил отказ да съм автор на такива очевидни глупости.
Тези абсурдни твърдения е ясно защо ми се приписват от д-р Терзийски.
Той чрез подобни фантазии се стреми да докаже мое болесно състояние и да подкрепи експертизата, която буквално си е изсмукал от пръстите. Защо обаче д-р Секулов, е отделил толкова време и място за да ги обсъжда е друг въпрос. Многократно заявих на д-р Секулов, че не не съм говорил подобни глупости. Той ме видя и разговаря с мене продължително. Нима не вижда абсурдността на твърдението, че съм имал “ налудности от мегаломанен кръг , съчетаващи се с такива за чужд произход и самоличност , олицетворяващ се за Исус Христос, понякога за Петър Дънов и че ще възстанови правдата на Земята .... и т.н ” Позоваването на такива чужди и невярни твърдения, в медицински документ към м. април 2010 година, /твърдения каквито никога не съм изричал и няма никакви доказателства да съм ги изричал / и свързването им с психичното ми здраве, е клевета.
Такава задача дори не е формулирана в постановлението на СРП.

Моля, да обърнете внимание г-н Прокурор - от една страна д-р Секулов се подписва под експертиза, че не ме счита за луд, а в същото време надълго и нашироко коментира очевидно налудни твърдения уж казани от мен. Що за тънка граница намира той между лудоста и нормалноста.
Аз например, ако някой започне да твърди пред мен подобни неща , без най-малко колебание ще го счета за душевно болен. Вие наверно също.
За какво му е на д-р Секулов да прави такава еквалибристика , хем приема че съм нормален, хем надълго и нашироко обсъжда преписвани ми налудни изказвания присъщи само на очевидно болни психически хора. За мен остава само съмнението, че по някакъв начин залага в експертизата си възможност неговия колега д-р Терзийски да се спаси от търсенето на отговорност за деянието си.
Сигнализирам ви, че е налице явен конфликт на интереси, касаещ чувствени и сърдечни отношения между хора и лекари, с различна от моята сексуална ориентация, които се стремят да се подпомогнат . Това става за моя сметка и за сметка на нарушаване на човешките ми права. Доктор Терзийски далече не е единствен от лекарите , даващи невярни твърдения относно психическото ми състояние, със сексуална ориетнтация различна от моята.

Страница 4

Записано за мен е:
“...Налице е известна параноялна нагласа, сензитивност, мнителност и подозрителност ...” , от записа става ясно , че имам параноидна мнителност . Това е лъжа – спокойно информирах “специалистите от ОДПЗС“, че имам резерви и недоверие към тях, защото техни колеги, специалисти като тях се гаврят вече пет години с мен. Нима очакват да им имам доверие ?
Дори след обстоятелстото, че повече от три месеца отказ- ваха да започнат да ме преглеждат и правят експертиза поради “конфликт на интереси” –– това те го казват и пишат официална до Вас ! И след това се експертите се чудят на странца 7 , “защо не мога да осъществя връзка пълна с доверие”, без да обясняват , че е налице явна и очевидна разлика в сексуалната принадлежност .

Страница 3

“Теоритично съществува вероятност и е възможно съществуването на “диссимулация на психопатологични мисли и преживявания, за които нямаме клинични потвърждения “. Без да съм болен и психопат, съм жертва на психиатри , лишен съм от констутиционно право да участвувам в съдебен процес .
Психиатрите от ОДПЗС имат ясно формирана задача, в нея не фигурира абсурдно “теоритично” произнасяне за “възможен” психиатричния статус , “без наличие на клинични данни” /цитирам/. При липса на клинични данни, експертите надълго и на широко обсъждат липсата и са записали : “Теоритично съществува вероятност и е възможно . ..”
Задачата, ясно формулирана , не изисква теоритизиране, а точни и конкретни експертни преценки , получени при прегледа ми , каквито очевидно липсват . Експертите затова са записали изрично , че нямат клинични потвърждения за такъв извод , следователно такъв запис не би трябвало да съществува, но той е факт – на стр 6. Защо им е подобна еквилибристика питам пак? Това не прави ли документа невярен ?
На страница 8 се твърди за наличие на друга експертиза , касаеща ме, без експертите от ОДПЗ да разполагат с нея : “Защо и друг експерт /д-р Цветислава Гълъбова/, без връзка с първите двама, по същото време дава заключение за “невменяемост” с диагноза “ Шизофренна психоза” “ , без тази експертиза да е приложена към експертното мнение но ОДПЗС . Как може да се обясни , че “специалистите” от ОДПЗС се позовават на документи, с каквито не разполагат ? И ако имам такава диагноза , как същите те , се произнасят че съм здрав ?
Същите тези “обективни “ експерти не приемат, не цитират и не се позовават на двете частни психиатрични еспертизи / д-р Мешекова , психолог Огнянова , д-р Емилия Велева и психолог Н. Иванова /, които съм предоставил преди прегледа? От тези две задълбочени експертизи , макар и частни , е безспорно видно че съм здрав , дееспособен както сега, така и в минало време. Тези констатации , не се покриват с “интересите” на д-р Секулов , затова той ги игнорира .
Мотивирани от служебни, професионални, колегиални и интимни причини , Секулов и ОДПЗ “удобно” поставят под съмнение моето психично състояние в минало време. Така дават възможност на осъдения вече за невярни експертизи, д-р Терзийски, да “мине метър” за издадената невярна експертиза, касаеща здравето ми . Така помагат и на колежката си , от другия кабинет – Златарева , но в моя вреда и против нормите на професионалната си етика.
Видно от мнението на ОДПЗС, д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова , приемат че има и цитират “съдебно психиатрична ексеприза “ на Терзийски , в която няма нито едно клинично доказателство, психиатрични тестове, анамнеза , дори и наблюдения , обосноваващи мое психично заболяване. Тези “липсващи” тестове, анамнези, прегледи и наблюдения са задължителни за всяка експертиза. Съгласно чл. 6 от Наредбата, експертизите задължително се провеждат в болнични заведения или лекарски кабинети . Ескпертите от ОДПЗС изпълниха всички условия на Наредбата , но когато се намесят колегиални и интимни отношения , същите тези експерти приемат , че мога да бъда освидетелствуван без каквито и да е данни и преглед , както това са сторили Терзийски – Златарева.

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

Считам, че не е необходимо да цитирам и останалите пасажи от експертизата, които съдържат противоречия , теоретизиране и лъжи в експертното становище - Вие ги виждате.
Моля, само да прецените - смисъла и съмнението , които е видял д-р Живков, декларира наличието на “конфликт на интереси” при първия отвод на ОДПЗ, да се произнася по психичното ми здраве.
На основание на гореизложеното, моля да бъдат изяснени фактите и причините , експертното мнение , издаден по Ваше разпореждане от ОДПЗС , да съдържа такива явно подвеждащи , лъжливи и неверни твърдения имащи за цел да подведат и заблудят СРП и Съда, както и за да получат за това не малък хонорар.
Моля да привлечете експертите ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, като съучастници на експертите „Терзийски – Златарева” , поради наличие на явно невярни обстоятелста и факти в „експертното мнение” на ОДПЗ от 31. 03. 2010 г.


София, 25. 05. 2010 г. Любомир Мулетаров

Обръщам се с апел за съдействие от тези, които имат връзки и контакти с "разследващи журналисти", с такива които могат да вдигнат скандал за прокурорските чадъри в медиите или извън граница.
Случая е достоен за скандал, а предстои , да публикувам и други документи ,за други психиатри и други чадъри- това не е последния.
Коснстатирайте верността на сентенцията :
"В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРАВИШ ВСИЧКО КОЕТО ИСКАШ,АКО СИ ПРОКУРОР"

За да съпоставите фактите и лъжите на прокурора и "ЧЕСТНИТЕ И ПОЧТЕНИ ВЕЩИ ЛИЦА" ОДПЗС - д -р Веселин Секулов, д-р Методи Станчев и Наталия Цолова – психолог, ви каня да разберете отношението ми към църква и религията, показано в следния клип:
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
Последна промяна 5311276921 на 10 Фев 2012, 17:33, променена общо 1 път
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПРОКУРОР ГРАМОВ- ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖА

Мнениеот 5311276921 » 09 Фев 2012, 18:08

Пейсвам ви документ с невярно съдържание на Районна Прокуратура , но преди да го прочетете , прегледайте
отново клипа , отразяващ отношението ми към църквата и поповете, защото ще прочетете документ пълен с глупости, за съжаление с авторство на един Велик прокурор Грамов , в "защита" на подсъдните Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева - Станчева Този прокурор ги защитава от Закона и от мен :
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ОСЪДЯ ПРОКУРАТУРАТА за клеветите , по адрес на български гражданин?

След това шеговито хапче , прочетете официален документ на прокуратурата, с невярно съдържание, съдържащ невярни обстоятелства и факти , в защита на тандема Терзийски - Станчева :

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
гр. София п.к. 1080 бул. „ Драган Цанков” № 6
РБ
654/31.05.2011
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
за прекратяване на наказателното производство
Гр.София, 27.05.2011 г.
Й. Грамов – прокурор при СРП, след като се запознах с материалите съдържащи се по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, пр. пр. № 654/ 2009 г. по описа на СРП,
У С Т А Н О В И Х:
Досъдебното производство е образувано срещу РУСЛАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ с ЕГН – и ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРЕВА – СТАНЧЕВА с ЕГН –, за това, че на 24.09.2004 г. в гр. София, в съучастие като съизвършители, като вещи лица по досъдебно производство ЗМ № 2342/ 2004г. по описа на РУ – СДВР,пр.пр. 43725/2004г. по описа на СРП, писмено съзнателно дали невярно заключение – престъпление по чл. 291 ал. 1 вр.чл. 20 ал. 2 вр. ал.1 от НК.
След проведено разследване, делото е изпратено в СРП с мнение за прекратяване на наказателно производство на основание чл. 243 ал. 1 т. 2 от НПК.
След анализ на материалите от делото по реда на чл. 242 ал. 1 НПК намирам, че са налице процесуалните предпоставки за прекратяване на наказателното производство на посоченото процесуално основание.
От събраните в хода на досъдебното производство дакозателства и доказателствени средства се устанявяват следните фактически обстоятелства.
На 21.09.2004 г. в 03 РПУ – СДВР е започнало полицейско производство по № ЗМ 2342/04г., пр. пр. № 43725/04г. на СРП, срещуЛюбомир Димитров Мулетаров за това, че за времето от м. Юли до 17.09.2004 г. в гр. София, се заканил с думите: „ Ще те убия, ще те заколя,ще смажа теб и семейството ти” на лицето Калин Витанов Балканлиев и това заканване е възбудила основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144 ал. 3 вр. Ал. 1 от НК.
Още в същия ден служители при 03 РУ посетили адреса на управление на фирмата „Ем Комплект 33” ООД, в която Мулетаров бил съдружник. Служителите на МВР открили Л. Мулетаров в офиса и му разпоредили да ги последва в 03 РУ за извършване на процесуално следствени действия.Тъй като на Л. Мулетаров не бил представен съответен документ /призовка или процесуален властнически акт/ задължаващ го да се яви пред разследващия орган, той отказал да изпълни разпореждането. Въпреки това служителите на МВР го отвели на сила в районното управление. /В Последствие, във връзка с тези действия, спрямо същите служители на МВР била реализирана дисциплинарна отговорност/.
Разследването по полицейското производство било възложено на свид. Ангелина Ганчева – дознател при 03 РУ, която предварително била виждала изготвен некролог на Л. Мулетаров, със странно нетипично съдържание. Във връзка с това обстоятелство свид. А. Ганчева предварително назначила служебен защитник на Л. Мулетаров – адв. Радост Нацева – Микова. След довеждането на Л. Мулетаров в районното управление, свид. А. Ганчева пристъпила към разпита му в качеството на уличено лице. На зададения въпрос признава ли се за виновен по предявеното му обвинение, Л. Мулетаров отговорил, че той не е лицето Любомир Димитров Мулетаров и в последствие отказал да подпише протокола за разпит. Това поведение на Л. Мулетаров дало основание на А. Ганчева да приеме, че в случая е налице съмнение за психическа годност на уличения да участва в наказателното производство, във връзка с което още в същият ден назначила съдебна-психиатрична експертиза, която била възложена на вещото лице д-р Руслан Иванов Терзийски – съдебен психиатър. След като получил предварителни данни за освидетелствания , д-р Р. Терзийски преценил, че в изготвянето на епикризата ще следва да участва и психолог и във връзка с това се обадил на вещото лице Димитрина Стефанова Златарева – Станчева – клиничен психолог, с молба да се яви в 03 РУ за съвместно извършване на прегледа. Самият преглед бил осъществен под формата на беседа. Първоначално разговор с Л. Мулетаров провел само свид. Р. Терзийски, а след това и свид. Д. Златарева. И двамата твърдят, че през време на беседата Л. Мулетаров се държал неадекватно. На въпрос на свид. Л. Терзийски как се казва, той отговарял, че няма име, че името „Мулетаров” не е истинското му име , а име на мъртвец. Твърдял, че хората се движат по улици на мъртъвци и че носят имена на мъртъвци. Споделил, че не признава законите на страната, държавноста и институциите и че е свободен човек, олицетворяващ се като Христос, а понякога и като Дънов, и че ще възстанови правдата на земята. Заявил, че е ненаказуем по всякакви закони, тъй като е починал отдавна, като за целта сам си е издал некролог, удостоверяващ смъртта му. Такова поведение на Л. Мулетаров описва и свид. Д. Златарева – Станчева. Тя твърди, че Л. Мулетаров заявил, че не може да води разговор с него защото той не е реален човек, а в същност това е ноговия дух, който броди по София, самият той бил представител на древни цивилизации, че не съществува в реалното време и пространство, държал се негавистично и раздразнително. Непрекъснато апосртофирал задаваните му въпроси и отговарял с контра въпроси. Според свид. Д. Златарева – Станчева, Л. Мулетаров с поведението си показал специфични болестни нарушения на логиката, на убежденията, нелогизми, емоцията му била изключително хладна, по време на разговора правил гримаси, които изтлеждали странно до степен гротеска.
На водените от вещите лица разговори с Л. Мулетаров присъствала и служебния му защитник – свид. Радост Микова. В показанията си тя в голяма степен потвърждава изложеното от свидетелите Терзийски и Златарева – Станчева. Посочва, че той бил неадекватен, държал се демонстративно, ругаел и се разправял с присъстващите в кабинета, видимо бил психически неустойчив.
На 24.09.2004 г. вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева изготвили възложената им експетиза и я депозирали в писмен вид предразследващия орган. В заключението на експертизата двамата отразили следните констатации:
„От клинико – психиатричния преглед и психологичното изследване, извършени в условията на амбуьлатория и въз основа на данните от дознанието, се налага експертното становище, че при осв. Любомир Димитров Мулетаров, се касае за МАНИЕН ЕПИЗОД С ПСИХОТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕЛЕЗИ НА АТИПИЗЪМ. Манийният епизод е фаза на биполярното афективно разстройство /манийно депресивна психоза; циклофрения/, за която са характерни болестни разстройства наафекта, мисленето и волята. Тя представлява душевно заболяване в клиничния смисъл на понятието. Манийният епизод по своята същност представлява качествено разстройство на съзнанието в смисъл на чл. 33 от НК и лишаваосвидетелствания от годностите му да разбира свойството и значението на извършеното от него и да ръководи постъпките си, както и да участва в наказателния процес и да носи наказателна отговорност”
Експертизата заключава, че при осв. Мулетаров е уместно приложението на чл. 89 б. „б” от НК / принудително лечение на невменяеми правонарушители в районната психиатрична клиника/.
В настоящето досъдбно производство са приобщени: цитираната съдебно-психиатрична експертиза; честни съдебно-психиатрични експертизи; експертни становища, разпитани са свидетели; приобщено е полицейстко производство под № ЗМ 2342/04г., пр. пр. № 43725/04г. на СРП. Въз основа на всички тези източници на данни и доказателства и при проведен личен преглед на свид. Л. Мулетаров, са изготвени Комплексна/съдебно – психиатрична и психологична/ експертиза и допълнителна такава, даваща следните заключения:
Към настоящия момент свид. Л. Мулетаров не страда от същинско психично заБоляване психоза, което може да се приравни към краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието в смисъла на чл. 33 от НК. При него не се установяват данни за контакти с психиатрични служби – диспансеризация и хоспитализации. Интелектът му е в границите на нормата. Няма данни за разстройство на личността /психопатия/. Характеров5ите му особености са в границите на личностоваакцентуация – краен вариант на индивидуалните личностови особености в норма.Тези констатации дават основание на експертизата да приеме, чекъм настоящия момент свид. Л. Мулетаров може да разбира свойството и значението и да ръководи постъпките си.
За състоянието му към инкриминирания момент – 24.09. 2004 г. е много трудно да се направи екзактна оценка поради следните причини:
На първо място е минал голям период от време.
Експертите от настоящата експертиза нямат лични възприятия за психичното състояние на Л. Мулетаров към 24.09.04 г.
В настоящето изследване при осв. Л. Мулетаров не се открива клинично манифестирана симптоматика за актуално психотично разстройство, но тази оценка не носи информация за психичното му състояние по време на инкриминираното деяние.
В досъдебното производство се съдържат някои медицински документи, а и като анамнеза са предоставени и други медицински документи от роднините на Л. Мулетаров, които изхождат от различни идзточници на информация и оценяват психичното му състояние по различен начин, като част от техните крайни оценки са взаимоизключващи се.
Експертите от процесната експертиза са единствените вещи лица, които имат лични възприятия за Л. Мулетаров към 21.09.04 г. Те описват състоянието му към момента на срещата им като състояние, което бимогло да се наблюдава и при маниен епизод. От друга страна от наличните данни и доказателства / показанията на свид. Мулетарова/ става ясно, че след като Л. Мулетаров е освободен от срещата с двамата експерти той е бил весел, усмихнат и доволен от товя, че неприятната за него ситуация е приключила.От събраната анамнеза няма данни Л. Мулетаров да е търсил медицинска помощ преди или след задържането му.
От анализа на последващите събития и от обективното изследване не се установяват данни за продължаващо психотично разстройство или постпсихотични последствия върху психиката му.
На 21. 09. 2004 г. , свид. Л. Мулетаров е бил поставен в екстремална за него ситуация, която вероятно е довела до емоционален стрес - бил е доведен ненадейно в 03 РУ, бил е задържан пред мнозина негови клиенти и служители на фирмата му, което неизбежно е уронило неговия авторитет и достойнство. Не е бил уведомен относно причините за задържането му.
Поради всичко това вероятно е бил афектиран. Афектът му на фона на характеровите му особености,иносказателността и своеобразносттта на вербалния му изказ, чувството му за хумор, иронията и сарказма които притежава, могат да доведат до психично състояние, което в тази екстремална ситуация наподобява психотично мотивирано поведение.
И на последно място - за да диференцират оценката си, вещите лица от процесната експертиза би следвало да имат достатъчно допълнителни данни, като анамнеза на близките, справка за евентуална медицинска документация, обяснение по какъв начин е бил доведен Л. Мулетаров в районното управление. В условията на липса на информация и невъзможност да изследват лицето спокойно, евентуално неколкоратно в здравно заведение, значително се затруднява преценката на вещите лица от 24.09.04г. за психичното състояние на Л. Мулетаров към този момент.
Допълнителното заключение на експертизата от 20.03.2011 г. /съобразена с новопостъпили данни/ потвърждава даключението си от първоначалната експертиза, а именно че при Л. Мулетаров не е на лице психотично състояние, което да се приравни към разстройство на съзнанието. Потвърждава се и констатацията по отношение на наличието на изразени личностови особености в рамките на личностова акцентуация, като в този смисъл личността на Л. Мулетаров показва белези на известна дисхармония, водеща до нарушения в социалното му функциониране и интерперсоналните отношения. Подчертава се, ченастоящата експертиза на този етап е затруднена в преценката дали Л. Мулетаров към 21.09. 04 г. е бил в състояние на психоза. Описаното от свидетелите по тогавашното полицейско производство и другите данни по него показват, че поведението му е било нелепо, гротесктно и излизащо извън разумнитеграници. Това поведение е възможно да е било психотично обусловено, т.е. да е израз на същинско психично заболяване, а също така и да бъде възприето като такова поради крайната му неадекватност в ситуацията. Отново се подчертава, че настоящите експерти нямат преки впечатления за това поведение.
В експертизата си вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева са описали състояние, отговарящо на диагностичните критерии за наличие на маниен епизод. Описанието му на фона на показанията на свидетелите към този период говорят, че с голяма вероятност е било на лице психотично състояние или друго състояние, възприето като психотично.
Настоящата експертиза не може да отговори еднозначно дали диагнозата в процесната експертиза от 24.09.04 г. е правилна, тъй като наблюдаваната клинична картина може да се наблюдава при различни психични разстройства, но във всеки случай диагнозата в това заключение отговаря на диагностичните критерии на констатираното психично разстройство. И поради посоченото по-горе, настоящата експертиза не може със сигурност да прецени безисните психически годности на Л. Мулетаров към 21.09.04г. т.е. годностите да разбира и ръководи действията си. При изготвяне на процесната експертиза от 24.09.04 г. вещите лица са спазили методите и реда за изготвяне на този вид експертизи, като единствено не са събрали анамнезни данни от близките на Л. Мулетаров, поради това, че не им е била предоставена възможност за това, а също така и възможност да извършат прегледа в здравно заведение. Не им е била предоставена и медицинска документация. Последните обстоятелства са се наложили поради това, че процесната експертиза е изготвена в условията на спешност, което не може да се вмени във вина на вещите лица Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева.
Въз основа на така установеното могат да се направят следните правни изводи:
Предмет на доказване в настоящето досъдебно производство е изясняване на въпроса извършено ли е в случая престъпление по чл. 291 от НК и ако е извършено, чие е участието в изпълнителното му деяние / чл. 102 т.1 НПК/. Престъпните състави на чл. 291 ал. 1 и ал. 2 от НК предвиждат съзнателно или непредпазливо даване на невярно заключение пред съд или друг надлежен орган /какъвто безусловно се явява и разследващият орган при 03 РУ/. В настоящия процес, предвид спецификата на предмета на доказване, изясняване на въпроса вярно ли е заключението на експертизата от 24.09.04 г-, бе проведено преди всичко по експертен път, чрез „ревизираща” експертиза – като решителен и впрочем единствен криминалистически способ за установяване на обективната истина. Тази експертиза / първоначална и допълнителна/ по описаните по-горе съображения не може да даде еднозначен отговор на въпроса дали в действителност при Л. Мулетаров се касае за маниен епизод с психотични елементи и белези на атипизъм, респ. Дали в действителност той е бил невменяем в смисъла на чл. 33 ал. 1 – НК. След като настоящата експертиза не може да даде категоричен отговор на този въпрос, е невъзможно да се обоснове каквато и да е обвинителна теза. И ако се възприеме такава теза, то тя във всички случаи би почивала напредположения, което в наказателния процес е недопустимо.От тук следва, че в случая е на лице прекратителната процесуална предпоставка на чл. 243 ал. 1 т. 2 от НПК, при наличието на която наказателното производство следва да бъде прекратено поради недоказаност.
От друга страна, за обследяване на главния факт по делото към настоящия момент са изчерпани всички процесуални средства и възможности.
В хода на разследване, поради отсъствието на процесуалните предпоставки на чл. 219 ал. 1 от НПК , Р. Терзийски и Д. Златарева – Станчева не са привлечени в качеството на обвиняеми, респ. Не им е определяна мярка за процесуална принуда.
Предвид проявената в хода на производството процесьуална активност на св. Любомир Мулетаров, считам, че с настоящия прокурорски акт следва да се внесе окончателна яснота във връзка с образувано по жалба на ЛV Мулетаров и предмета на разследване е деяние по чл. 291 от НК. Касае се обаче за престъпление на формално извършване което не съдържа в обективната си страна конкретни вредни последици, относими към едно или повече конкретни лица, които да се лигитимираткато „пострадали” от деянието в смисъла на чл. 74 ал. 1 – НПК. С престъплението по чл. 291 ал. 1 и ал. 2 от НК се засяга друг обект, а именнообществените отношения свързани с правосъдието. Ето защо в конкретния слечай св. Л. Мулетаров няма самостоятелни права в процеса като „пострадал” и не разполага с права на участник в досъдебното производство, които да се съблюдават от разследващите органи и прокурора, респ.. от съда в правомощията му по контрола за законосъобразност на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В този смисъл е и Решение № 1081/21.02.2006 г. по н.д. № 572/05г. на ВКС –ІІІ НО /третиращо съвършенно идентичен случай/. Ето защо, при липсата на процесуалната фигура „пострадал” в настоящето производство, препис от постановлението не следва да бъде изпращан на св. Любомир Мулетаров.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 243 ал. 1 т. 1 вр. Чл. 24 ал. 1 т.1 и чл. 199 от НПК
П О С Т А Н О В И Х:

ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по досъдебно производство № 5227/2010 г. по описа на СДВР, пр.пр. 654/2009 г. по описан на СРП, образувано срещу РУСЛАН ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ с ЕГН – и ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРЕВА – СТАНЧЕВА с ЕГН - за престъпление по чл. 291 ал. 1 от НК.
Преписи от постановлението да се изпратят за сведение на:
-Руслан Иванов Терзийски – Софиа, ул. „Перник” № 85
- Димитринка Стефанова Златарева – Станчева – София, ул. „Цар Самуил” №3, ап. 7
-СДВР.
Постановлението подлежи на обжалване на основание чл. 243 ал. 3 от НПК пред СРС – НК в седмодневен срок от получаване на преписал

ПРОКУРОР: /п/ не се чете /печат
Последна промяна 5311276921 на 10 Фев 2012, 12:26, променена общо 3 пъти
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Как прокурор ГРАМОВ УКРИВА ДОКАЗАТЕЛСТВА ?

Мнениеот 5311276921 » 09 Фев 2012, 21:29

Всички които сме тук , сме ходили на училище- а повечето от Вас имат юридическо образование.
Аз нямам- търговец съм на авточасти, оклеветен и набеден от постановленията на господин Грамов и невярните експертизи, с които ви започнах и които ще публикувам в първия удобен случай.
Прочели сте определението на прокурор Грамов , за прекратяване на наказателно производство срещу Руслан Терзийски и Димитрина Стефанова Златарева- Станчева.
Следва да знаете една малка , но съществена тайна! Тайна е за това , как се укриват доказателства и документи примерно :
- Любомир Мулетаров е освидетелствуван - 6 пъти но вие не разбрахте това от постановлението.Няма да разбере никой, защото това се крие!
Защо?
Защото всичките шест експертизи констатират че съм здрав.
Две от тях,официално поръчани от прокурор Грамов, казват същото , но така , че да бъдат оправдани Терзийски и Златарева. Тези експерти не са цитирани , защото експертите ЗНАЯТ , че ще ги скъсам от смях и подигравки.
Още не сте чели тези експертизи -на известни велики и начетени "психиатри" , обикалящи като ......пред касапница ,около прокуратури , полиции и съдилища.
Великите вещи лица се срамуват и страхуват това да стане достояние на обществеността.
Аз съм търговец на авточасти , за който твърдят :"че не признава законите на страната, държавноста и институциите и че е свободен човек, олицетворяващ се като Христос, а понякога и като Дънов, и че ще възстанови правдата на земята. Заявил, че е ненаказуем по всякакви закони, тъй като е починал отдавна, като за целта сам си е издал некролог, удостоверяващ смъртта му. Такова поведение на Л. Мулетаров описва и свид. Д. Златарева – Станчева. Тя твърди, че Л. Мулетаров заявил, че не може да води разговор с него защото той не е реален човек, а в същност това е ноговия дух, който броди по София, самият той бил представител на древни цивилизации, че не съществува в реалното време и пространство, държал се негавистично и раздразнително."
Но ви казвам тихо-Укрити са , скатани са още три експертизи, които на 100 % ме определят като здрав и дееспособен, от които една- по поръчка на прокуратурата.
Защо господин Грамов постъпва така , към един нищожен гражданин на България?
Въпросът има отговор, даже няколко отговора.
Господин Грамов не постъпва законно и другарски към гражданина Мулетаров , поверил му защитата на "Конституционните си права", нали?
Нека това остане в тайна, не го казвайте на никого.
Защото някой колега на г-н Грамов може да се засегне професионално , да се разсърди и да подаде сигнал на Висшия Съдебен Съвет......

Гласът на невменяемия "свидетел", невменяемо пропява :
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/

http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Мнениеот tux4ev77 » 09 Фев 2012, 22:43

Това е май една от ония реклами, в които не знаеш за какво става въпрос :) , а в същност леееекичко ти налагат някоя фирмица ... що не за авточасти.

Не виждам каква пък точно важна политическа или обществена личност сте,
че да Ви спретнат този комплот :lol: - и вещи лица, и полиция, и прокурори, та и прокуратури ... имаше една приказка, ама ще изчакам, ще я запазя за десерт. 8)

http://vbox7.com/play:f2bb39c7 :P
Никой не би се решил на такава рискована постъпка, но инспектор Тюхчев - би !
tux4ev77
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 09 Сеп 2009, 23:33

Re: Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Мнениеот 5311276921 » 10 Фев 2012, 00:09

tux4ev77 написа:Това е май една от ония реклами, в които не знаеш за какво става въпрос :) , а в същност леееекичко ти налагат някоя фирмица ... що не за авточасти.

Не виждам каква пък точно важна политическа или обществена личност сте,
че да Ви спретнат този комплот :lol: - и вещи лица, и полиция, и прокурори, та и прокуратури ... имаше една приказка, ама ще изчакам, ще я запазя за десерт. 8)

http://vbox7.com/play:f2bb39c7 :P

:D Не съм важна и политическа личност, но целта оправдава средствата, а средствата ....не бяха малко :D
Имало е за всички в схемата и по веригата. Това се разбра от филма на Маргарита Михнева - там се разсипаха разни цифрички и суми. :D :D
Аз бях донора.... источника, спонсора ...не доброволен разбира се ,а малко из-насилен:D :D

"На 21. 09. 2004 г. , свид. Л. Мулетаров е бил поставен в екстремална за него ситуация, която вероятно е довела до емоционален стрес - бил е доведен ненадейно в 03 РУ, бил е задържан пред мнозина негови клиенти и служители на фирмата му, което неизбежно е уронило неговия авторитет и достойнство. Не е бил уведомен относно причините за задържането му."

"Сигнализирам ви, че е налице явен конфликт на интереси, касаещ чувствени и сърдечни отношения между хора и лекари, с различна от моята сексуална ориентация, които се стремят да се подпомогнат . Това става за моя сметка и за сметка на нарушаване на човешките ми права. Доктор Терзийски далече не е единствен от лекарите , даващи невярни твърдения относно психическото ми състояние, със сексуална ориетнтация различна от моята."

http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
http://marketinglokal.com/2010/08/%D0%B ... %BB%D0%B8/
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19

Re: Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Мнениеот tux4ev77 » 10 Фев 2012, 13:49

Раздел: параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). .............
Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр. :D
Никой не би се решил на такава рискована постъпка, но инспектор Тюхчев - би !
tux4ev77
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 09 Сеп 2009, 23:33

Re: Обявяване на нищожност на прокурорски актове ?

Мнениеот 5311276921 » 10 Фев 2012, 14:28

приемам посланието с усмивка , което не променя фактите , че срещу мен и извършен произвол и защитавам правата си.
Смисълът на присъствието ми тук , не е да се "оплаквам" , а да се разбере какво става с хора , попаднали във водовъртежа на психиатри , полицаи и прокурори които действуват организирано ,целенасочено и с мотив.
Ако чаках някой да ми помогне да стигна до тук.....
Вероятно сте някой от "утвърдените списъците"...но това няма значение..
"Болестните ми убеждения" са реализирани в пълната им степен и нямам основания да се оплаквам от това.
Повече се "гъбаркам" с тези цитираните "професионалисти" , надявам се че не сте от тях .....
Благодаря ви за участието!
Обидно е, да се жалиш от такива същества като замесените в тази помия , ама на ...какво да сторя?
Боец на думи :
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater

ето от къде сте взели цитата, ама това едва ли се отнася точно до мен, но приемам и тази забележка :
ОСНОВНИ СИМПТОМИ при психозата:

1. Налудности (налудни идеи)- погрешни съждения или умозаключения, които не съответстват на действителността и не се коригират от данните на опита или по пътя на логиката.

От налудностите се изключват различни вярвания, които причисляват човека към една или друга религиозна група. Налудността е "самотно", идиосинкретично явление, специфично за всеки отделен човек. Важна характеристика на налудностите е тяхната неразколебимост - те не се поддават на логически аргументи или объркване.

Налудните идеи се класифицират по различни критерии (напр. първични и вторични, периодични и постоянни и др.), но голямо практическо значение има разделянето им според тяхното съдържание:

а) параноидни налудности (с налудна убеденост за външно неблагоприятно въздействие). (Свързани с тях са и кверулантните налудности, лат.querulus - оплакващ се, роптаещ, упорита борба на личността за утвърждаване и отстояване на болестните си убеждения и права чрез писане на жалби, възражения и пр.):

- за преследване: налудна убеденост на болния, че е преследван от близки или непознати хора, от лични врагове, от терористични организации и др. (за да се защити, много често от преследван става преследвач). Наблюдава се при шизофрения и други психози с параноиден синдром.

- за отношение (сензитивна налудност): човек се усеща по един или друг начин в центъра на събитията (на Вселената). Има чувството, че хората го гледат по-особено, че разговорът прекъсва, когато той влезе, защото говорят за него, че си правят знаци зад гърба му. Налудна убеденост, че хората около него имат отрицателно предубедено отношение, че пренебрегват интересите му. Друг вариант на тази налудност: болният има усещане, че предмети и ситуации са подредени с някаква цел специално за него и ги тълкува.

- ревностова: налудна убеденост за измяна или опит за измяна от страна на близко лице (най-вече на брачен партньор). Наблюдава се при параноя, алкохолни психози и др.
5311276921
Младши потребител
 
Мнения: 98
Регистриран на: 31 Яну 2012, 11:19


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron