начало

Санкциите на пътя ще се налагат директно с фиш, актовете отпадат Санкциите на пътя ще се налагат директно с фиш, актовете отпадат

Достойнството на съдията

Дискусии на тема съдебната власт в България


Достойнството на съдията

Мнениеот gega » 04 Май 2004, 20:25

Колеги прилагам едно съдебно решение на петчленния състав на ВАС, постановено по касационна жалба против решение на тричленката, с което е потвърдено решение на ВСС за назначаване на лице, което НЕ е спечелило „законосъобразния“ конкурс за съдии. Заслужава особено внимание ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ (НЕСЪГЛАСИЕТО) на един от съдиите, съпоставено с решението на петчления състав. Подобно поведение изразява достойнството на съдията, свободната му воля, необвързаността му, професионализмът му. Ето и решението с особеното мнение:
РЕШЕНИЕ

№ 3132
София, 07.04.2004

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав, в съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
при секретар Соня Методиева и с участието
на прокурора Пенка Стефанова изслуша докладваното
от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
по адм. дело № 10066 / 2003.


Съдебното производство по раздел ІІІ от глава трета на ЗВАС е образувано по касационна жалба от Георги Георгиев от гр. Дупница против решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело № 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15.01.2003 г. относно неназначаването му за съдия в Районния съд - гр. Силистра, при условията на чл. 68 от КТ, с искане да се отмени като неправилно поради необоснованост - отменително основание по чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС.
Ответникът чрез процесуалния си представител иска от съда да остави в сила обжалваното решение като правилно и обосновано постановено.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, тъй като обжалваното решение е правилно и обосновано и следва като такова да остане в сила.
Върховният административен съд - 5-членен състав, като извърши проверка на обжалваното решение, в рамките на правомощията си по чл. 39 от ЗВАС намира, че касационната жалба е неоснователна.
За да бъде отменено на основание чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС едно решение като неправилно поради необоснованост, следва да са опорочени не правните изводи на съда, а фактическите констатации на съда, и то не поради процесуални нарушения. Грешките при формирането на неговото вътрешно убеждение следва неизбежно да водят до неистински, грешни фактически констатации, а оттам и до неправилни правни изводи. За да бъде едно решение необосновано, следва да има вътрешно противоречие в мотивите на съда или несъответствие между мотивите и диспозитива.
В настоящия случай при разглеждането на делото първоинстанционният съд е приел всички поискани и представени му писмени доказателства и въз основа на тях, след обстоен, задълбочен и логически непротиворечив анализ - поотделно и в съвкупност, е изградил приетата от него за установена фактическа обстановка, която се споделя изцяло и от настоящата инстанция, а именно - че жалбоподателят се е явил на конкурс за съдии пред комисия, определена от ВСС, и с решение № 6 от 20.12.2002 г. е бил класиран на първо място, че на основание чл. 127а, ал. 5 от ЗСВ компетентният орган - председателят на Окръжния съд - Силистра, е внесъл предложение пред ВСС за избирането и назначаването му на длъжност районен съдия при Районния съд - Силистра, при условията на чл. 68 от КТ и че с обжалваното решение ВСС чрез тайно гласуване е отхвърлил това предложение.
Въз основа на тези верни фактически констатации, изградени чрез логически правилен анализ на всички доказателства по делото, съдът е стигнал до верния правен извод, че жалбата против решението на ВСС е неоснователна, тъй като този орган има оперативна самостоятелност при вземането на решения относно избирането или не на магистрати и не е обвързан с решението на комисията, провела конкурса, за разлика от органа по чл. 30 от ЗСВ, който е длъжен да предложи за избор от ВСС само кандидат, спечелил конкурса.
Мотивиран от тези разсъждения, изградени след верен анализ на доказателствата по делото и правилно приложения материален закон, 3-членният състав на V отделение на Върховния административен съд е постановил и диспозитив на решението си, който напълно отговаря на направените от него в мотивите изводи.
Следователно, след като съдът е събрал всички относими към спора доказателства и след техен задълбочен и логически верен анализ е изградил фактически констатации, които напълно отговарят на тези доказателства, и е формирал правни изводи в пълно съответствие с действащото законодателство, които е изложил както в мотивите, така и в диспозитива, той е постановил едно решение, което е правилно и обосновано и следва да остане в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 40, ал. 1 от ЗВАС Върховният административен съд - 5-членен състав,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело № 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Урумов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Веселина Кълова
/п/ Панайот Генков
/п/ Галина Христова
/п/ Йовка Дражева

В.О.


ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Галина Христова:


Не споделям съображенията на съдебния състав, изложени в решението по адм. дело № 10066/2003 г., постановено в производство по чл. 33 от ЗВАС по обжалване на решение № 8952 от 09.10.2003 г. по адм. дело № 1773/2003 г.
Считам, че постановеното от петчленния състав решение е неправилно.
По силата на чл. 39 от ЗВАС касационният съд се произнася само по наведените касационни основания. В случая касаторът не е конкретизирал в касационната си жалба конкретни касационни основания, но от изложеното в обстоятелствената част е видно, че се поддържа необоснованост и несъответствие с материалния закон. Считам, че неправилно петчленния състав е изградил решението си, обсъждайки единствено довода за необоснованост. С нито едно изречение не е взето отношение по втория довод - за нарушение на материалния закон. Съдът се е задоволил единствено да посочи, че се произнася в рамките на чл. 39 от ЗВАС. Ето защо не поддържам съображенията на останалите членове от съдебния състав.
Считам, че касационната жалба е основателна. Решението на тричленния състав на ВАС е неправилно. Поддържам и споделям становището, изразено в особеното мнение на съдията Ж. Петрова.
След като законодателят е въвел в ЗСВ конкурсното начало, след като ВСС е създал и комисия, на която е делегирал правата си да проведе конкурс за назначаването на младши съдии и младши прокурори, то единствено правилния извод е, че ВСС действа при условията на обвързана компетентност. Обратното би обезсмислило, както направената промяна в съдебния закон, така и конкурсното начало.
Целта на законодателя, въвеждайки конкурсното начало е да направи избора състезателен и качествен, като измежду всички кандидати за съответните длъжности бъдат допуснати до участие само онези, които отговарят на изискванията на чл. 126 и чл. 127 от ЗСВ. Не би могло да бъде споделено становището, че ВСС въпреки въведеното конкурсно начало може да откаже назначение по целесъобразност. Анализирайки ЗСВ считам, че такова разбиране е неправилно, тъй като самият закон е въвел петгодишен срок за проверка на качествата на магистрата. И тук вече право на ВСС е да освободи назначения с конкурс, ако не покаже качества и професионализъм.Съдия: Г. Христова
gega
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот donna2 » 04 Май 2004, 20:36

страхотно , май по този въпрос ще сме на едно мнение
donna2
Потребител
 
Мнения: 992
Регистриран на: 17 Юни 2004, 18:48

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот gega » 04 Май 2004, 20:40

Ние разсъждаваме често-често еднакво, само че изразните ни средства са по-различни:))))))
gega
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот яstavrev » 04 Май 2004, 21:11

Ами,да много добре се е мотивирила.За какво ще се прави конкурс,като резултатът от него по никакъв ничин не би обвързал ВСС.
яstavrev
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот Dark Knight » 04 Май 2004, 23:46

A puk re6enieto na VAS 5-4lenen sustav po identi4niq slu4ai za RS-Mezdra e to4no obratnoto na tova, t.e. kato osobenoto mnenie. Ne mu znam nonera oba4e.
Dark Knight
 

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот valeri » 05 Май 2004, 08:39

НАЛИЦЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ЖАЛБА ДО СТРАСБУРГ.НАЙ-МАЛКОТО Е НАЛИЦЕ ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ,КОЙТО МОЖЕ ДА ПОПАДНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА ЧЛ.6 ОТ ЕКЗПЧ.ТАКА Е ЩОМ СЪДЪТ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ ПО ВТОРОТО КАСАЦИОННО ОСНОВАНИЕ.ИМА И ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ.gega написа:
>
> Колеги прилагам едно съдебно решение на петчленния състав на
> ВАС, постановено по касационна жалба против решение на
> тричленката, с което е потвърдено решение на ВСС за
> назначаване на лице, което НЕ е спечелило „законосъобразния“
> конкурс за съдии. Заслужава особено внимание ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ
> (НЕСЪГЛАСИЕТО) на един от съдиите, съпоставено с решението на
> петчления състав. Подобно поведение изразява достойнството на
> съдията, свободната му воля, необвързаността му,
> професионализмът му. Ето и решението с особеното мнение:
> РЕШЕНИЕ
>
> № 3132
> София, 07.04.2004
>
> В ИМЕТО НА НАРОДА
>
>
> Върховният административен съд на Република България -
> Петчленен състав, в съдебно заседание на дванадесети декември
> две хиляди и трета година в състав:
>
> ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
> ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
> ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
> ГАЛИНА ХРИСТОВА
> ЙОВКА ДРАЖЕВА
> при секретар Соня Методиева и с участието
> на прокурора Пенка Стефанова изслуша докладваното
> от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
> по адм. дело № 10066 / 2003.
>
>
> Съдебното производство по раздел ІІІ от глава трета на ЗВАС е
> образувано по касационна жалба от Георги Георгиев от гр.
> Дупница против решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело №
> 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен
> съд, с което е отхвърлена жалбата му срещу решението на
> Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15.01.2003 г. относно
> неназначаването му за съдия в Районния съд - гр. Силистра,
> при условията на чл. 68 от КТ, с искане да се отмени като
> неправилно поради необоснованост - отменително основание по
> чл. 218б, ал. 1, буква “в”, предложение трето от ГПК във
> връзка с чл. 11 от ЗВАС.
> Ответникът чрез процесуалния си представител иска от съда да
> остави в сила обжалваното решение като правилно и обосновано
> постановено.
> Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава
> заключение, че касационната жалба е неоснователна, тъй като
> обжалваното решение е правилно и обосновано и следва като
> такова да остане в сила.
> Върховният административен съд - 5-членен състав, като
> извърши проверка на обжалваното решение, в рамките на
> правомощията си по чл. 39 от ЗВАС намира, че касационната
> жалба е неоснователна.
> За да бъде отменено на основание чл. 218б, ал. 1, буква “в”,
> предложение трето от ГПК във връзка с чл. 11 от ЗВАС едно
> решение като неправилно поради необоснованост, следва да са
> опорочени не правните изводи на съда, а фактическите
> констатации на съда, и то не поради процесуални нарушения.
> Грешките при формирането на неговото вътрешно убеждение
> следва неизбежно да водят до неистински, грешни фактически
> констатации, а оттам и до неправилни правни изводи. За да
> бъде едно решение необосновано, следва да има вътрешно
> противоречие в мотивите на съда или несъответствие между
> мотивите и диспозитива.
> В настоящия случай при разглеждането на делото
> първоинстанционният съд е приел всички поискани и представени
> му писмени доказателства и въз основа на тях, след обстоен,
> задълбочен и логически непротиворечив анализ - поотделно и в
> съвкупност, е изградил приетата от него за установена
> фактическа обстановка, която се споделя изцяло и от
> настоящата инстанция, а именно - че жалбоподателят се е явил
> на конкурс за съдии пред комисия, определена от ВСС, и с
> решение № 6 от 20.12.2002 г. е бил класиран на първо място,
> че на основание чл. 127а, ал. 5 от ЗСВ компетентният орган -
> председателят на Окръжния съд - Силистра, е внесъл
> предложение пред ВСС за избирането и назначаването му на
> длъжност районен съдия при Районния съд - Силистра, при
> условията на чл. 68 от КТ и че с обжалваното решение ВСС чрез
> тайно гласуване е отхвърлил това предложение.
> Въз основа на тези верни фактически констатации, изградени
> чрез логически правилен анализ на всички доказателства по
> делото, съдът е стигнал до верния правен извод, че жалбата
> против решението на ВСС е неоснователна, тъй като този орган
> има оперативна самостоятелност при вземането на решения
> относно избирането или не на магистрати и не е обвързан с
> решението на комисията, провела конкурса, за разлика от
> органа по чл. 30 от ЗСВ, който е длъжен да предложи за избор
> от ВСС само кандидат, спечелил конкурса.
> Мотивиран от тези разсъждения, изградени след верен анализ на
> доказателствата по делото и правилно приложения материален
> закон, 3-членният състав на V отделение на Върховния
> административен съд е постановил и диспозитив на решението
> си, който напълно отговаря на направените от него в мотивите
> изводи.
> Следователно, след като съдът е събрал всички относими към
> спора доказателства и след техен задълбочен и логически верен
> анализ е изградил фактически констатации, които напълно
> отговарят на тези доказателства, и е формирал правни изводи в
> пълно съответствие с действащото законодателство, които е
> изложил както в мотивите, така и в диспозитива, той е
> постановил едно решение, което е правилно и обосновано и
> следва да остане в сила.
> По изложените съображения и на основание чл. 40, ал. 1 от
> ЗВАС Върховният административен съд - 5-членен състав,
>
> РЕШИ:
>
> ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8952 от 9.10.2003 г. по адм. дело №
> 1773 от 2003 г. на V отделение на Върховния административен
> съд.
> Решението не подлежи на обжалване.
>
> Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Урумов
> секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Веселина Кълова
> /п/ Панайот Генков
> /п/ Галина Христова
> /п/ Йовка Дражева
>
> В.О.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Галина Христова:
>
>
> Не споделям съображенията на съдебния състав, изложени в
> решението по адм. дело № 10066/2003 г., постановено в
> производство по чл. 33 от ЗВАС по обжалване на решение № 8952
> от 09.10.2003 г. по адм. дело № 1773/2003 г.
> Считам, че постановеното от петчленния състав решение е
> неправилно.
> По силата на чл. 39 от ЗВАС касационният съд се произнася
> само по наведените касационни основания. В случая касаторът
> не е конкретизирал в касационната си жалба конкретни
> касационни основания, но от изложеното в обстоятелствената
> част е видно, че се поддържа необоснованост и несъответствие
> с материалния закон. Считам, че неправилно петчленния състав
> е изградил решението си, обсъждайки единствено довода за
> необоснованост. С нито едно изречение не е взето отношение по
> втория довод - за нарушение на материалния закон. Съдът се е
> задоволил единствено да посочи, че се произнася в рамките на
> чл. 39 от ЗВАС. Ето защо не поддържам съображенията на
> останалите членове от съдебния състав.
> Считам, че касационната жалба е основателна. Решението на
> тричленния състав на ВАС е неправилно. Поддържам и споделям
> становището, изразено в особеното мнение на съдията Ж. Петрова.
> След като законодателят е въвел в ЗСВ конкурсното начало,
> след като ВСС е създал и комисия, на която е делегирал
> правата си да проведе конкурс за назначаването на младши
> съдии и младши прокурори, то единствено правилния извод е, че
> ВСС действа при условията на обвързана компетентност.
> Обратното би обезсмислило, както направената промяна в
> съдебния закон, така и конкурсното начало.
> Целта на законодателя, въвеждайки конкурсното начало е да
> направи избора състезателен и качествен, като измежду всички
> кандидати за съответните длъжности бъдат допуснати до участие
> само онези, които отговарят на изискванията на чл. 126 и чл.
> 127 от ЗСВ. Не би могло да бъде споделено становището, че ВСС
> въпреки въведеното конкурсно начало може да откаже назначение
> по целесъобразност. Анализирайки ЗСВ считам, че такова
> разбиране е неправилно, тъй като самият закон е въвел
> петгодишен срок за проверка на качествата на магистрата. И
> тук вече право на ВСС е да освободи назначения с конкурс, ако
> не покаже качества и професионализъм.
>
>
>
> Съдия: Г. Христова
valeri
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 15 Яну 2004, 14:06

Re: Достойнството на съдията

Мнениеот яstavrev » 05 Май 2004, 10:32

Въобще не се учудвам,това е типично за ВАС.
яstavrev
 


Назад към Съдебна власт


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron